Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 4 апреля 2000 г. N 599

КМ Украины
Постановление КМ от 06.06.2001 № 631
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 червня 2001 р. N 631

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. N 599

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 3 жовтня 2011 року N 1064)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. N 599 "Про запровадження аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 14, ст. 567, N 16, ст. 677, N 20, ст. 834, N 33, ст. 1407), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 37

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля

1. Абзац перший пункту 1 після слів "аукціонного комітету" доповнити словами "та біржі, на базі якої проводиться аукціон з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля".

2. У пункті 2:

в абзаці десятому:

слова "аукціонному комітетові для участі в аукціоні" замінити словами "на біржу відповідно до вимог пунктів 11 і 12 цього Положення";

доповнити абзац реченням такого змісту: "Перелік заяв на участь в аукціоні складається біржею на основі наданих учасниками заяв після кінцевого терміну їх приймання та подається аукціонному комітетові на затвердження";

абзац тринадцятий викласти у такій редакції:

"середньозважена ціна - ціна, яка визначається за результатами аукціону відповідно до умов поставки нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля";

абзац п'ятнадцятий виключити.

3. Назву розділу "Аукціонний комітет" викласти у такій редакції: "Аукціонний комітет та біржа".

4. У пункті 4:

абзац перший викласти у такій редакції:

"4. Для організації аукціону утворюється аукціонний комітет (далі - комітет), який здійснює загальне керівництво та контроль за дотриманням умов проведення аукціонів";

абзац другий доповнити реченням такого змісту: "На кожній з бірж, на базі яких проводяться аукціони з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, Мінекономіки за погодженням з Мінпаливенерго має право затвердити окремого секретаря комітету";

в абзаці шостому слова "відповідно до графіка, затвердженого Міністерством палива та енергетики, НАК "Нафтогаз України" виключити;

абзаци сьомий, десятий та одинадцятий виключити;

в абзаці тринадцятому слова "п'ять днів" замінити словами "один день";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"Біржа організовує та проводить аукціони, для чого:

розробляє регламент проведення аукціонів;

приймає та реєструє заявки на участь в аукціоні, визначає їх відповідність вимогам цього Положення та передає їх зведений перелік до комітету на затвердження;

складає та оприлюднює в засобах масової інформації, а також розміщує на власній WEB-сторінці до кожної аукціонної сесії аукціонний бюлетень, який містить інформацію про подані продавцями пропозиції з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля на аукціонній сесії;

складає та оприлюднює у засобах масової інформації повідомлення щодо місця, дати та часу проведення аукціону, а також відомості про обсяги запропонованих до продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля;

реєструє учасників аукціону в день його проведення і видає покупцям аукціонні картки з номером;

оформляє документи за підсумками проведення аукціонів та аукціонні свідоцтва для подання їх комітетові на затвердження;

реєструє укладені на аукціоні угоди".

5. Пункт 5 виключити.

6. У пункті 6:

абзац перший викласти у такій редакції:

"6. Пропозиції з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, оформлені за затвердженим зразком, попередньо погоджені та зареєстровані комітетом, з метою своєчасного інформування біржею покупців подаються продавцями на біржу не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати проведення аукціону. Рішення про допуск біржею до аукціону щодо пропозицій, які надійшли після визначеного терміну, чи внесення зміни до раніше поданих пропозицій, приймається комітетом окремо. До пропозицій додаються";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"Якщо потреби продавців обґрунтовані, біржа має право проводити додаткові аукціони з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля. Додаткові аукціони проводяться у середу.

У разі коли графік проведення аукціонів змінено, термін подання пропозицій може бути теж змінено за рішенням комітету.

У день проведення аукціону до його початку продавець у разі потреби може прийняти рішення про об'єднання лотів. Таке рішення оформляється за встановленим зразком та оприлюднюється ведучим під час проведення аукціону".

7. У пункті 7:

слово "комітет" замінити словом "біржа";

цифри та слово "10 днів" замінити цифрою та словом "3 дні";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Якщо змінюється графік проведення аукціонів, то термін оприлюднення біржею інформаційного повідомлення та аукціонного бюлетеня у засобах масової інформації може бути змінено за рішенням комітету".

8. У пункті 12:

абзаци перший - дев'ятий виключити;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"Для участі в аукціоні покупці нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля подають біржі:

доручення встановленого зразка уповноваженим особам покупця на право проведення на аукціоні операцій від його імені та за його рахунок;

заявку на участь в аукціоні за встановленою формою, яка реєструється в журналі реєстрації заявок;

документ (завірену банком копію платіжного доручення), що підтверджує перерахування попереднього внеску.

Сума попереднього внеску визначається у розмірі п'яти відсотків початкової вартості (згідно з бюлетенем) заявлених для придбання обсягів нафти, газового конденсату, скрапленого газу і перераховується продавцю пропорційно придбаним обсягам цієї сировини.

Попередній внесок повинен бути перерахований у терміни і на рахунок біржі, зазначені в бюлетені.

Розмір попереднього внеску може змінюватися за рішенням комітету".

9. У пункті 13 слово "комітет" замінити словом "біржа".

10. У пункті 14 слово та цифри "пункту 11" замінити словом і цифрами "пунктів 11 і 12".

11. У пункті 15 слово "комітет" замінити словом "біржа".

12. Пункт 18 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Ведучий аукціону за погодженням з продавцем може знизити під час аукціону вартість лота до рівня не нижче ніж початкова вартість (згідно з бюлетенем).

Зниження вартості лота більше ніж початкова ціна (згідно з бюлетенем) можливе лише за рішенням продавця, яке оформляється відповідно до встановленого зразка та оприлюднюється ведучим аукціону".

13. У пункті 25:

перше речення викласти у такій редакції: "Біржа складає бюлетені середньозважених цін до кожного аукціонного дня і аукціонної сесії та оприлюднює їх шляхом розміщення у засобах масової інформації та на власній WEB-сторінці";

у другому реченні слова "розповсюджуються серед учасників" замінити словом "оприлюднюються".

14. Пункт 28 викласти в такій редакції:

"28. Після закінчення аукціону складається за затвердженою формою аукціонне свідоцтво у чотирьох примірниках, яке підписується уповноваженими особами покупця, продавця, біржі та комітету".

15. У пункті 29 перше речення абзацу першого виключити.

16. У пункті 32:

в абзаці першому слово "аукціонний" виключити;

абзац третій після слів "перераховується продавцеві" доповнити словами "за вирахуванням комісійного збору біржі";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Перерахування покупцем комісійного збору в повному обсязі є обов'язковою умовою реєстрації біржею договору купівлі-продажу".

17. Пункт 34 викласти в такій редакції:

"34. Усі права та обов'язки покупця і продавця та порядок проведення розрахунків за угодою, укладеною на аукціоні, обумовлюються у підписаному ними договорі купівлі-продажу. Усі розрахунки проводяться безпосередньо між продавцем та покупцем з урахуванням попереднього внеску покупця, перерахованого ним на поточний рахунок біржі для участі в аукціоні.

За вимогою продавця розрахунки за укладеною на аукціоні угодою можуть здійснюватися через біржу.

Продавець виконує свої зобов'язання щодо поставки нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля після отримання коштів від покупця у повному обсязі відповідно до умов договору купівлі-продажу. Якщо покупець не перерахував кошти у повному обсязі на рахунок продавця в терміни, визначені договором купівлі-продажу, продавець негайно повідомляє про це комітет".

18. Пункт 35 після слів "кошти покупцеві" доповнити словами "а договір вважається неукладеним".

19. Пункт 36 виключити.

____________

Опрос