Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об использовании бюджетных ассигнований на исполнение энергосберегающих проектов

КМ Украины
Постановление КМ от 14.03.2001 № 241
редакция действует с 12.08.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 березня 2001 р. N 241

Київ

Про використання бюджетних асигнувань на виконання енергозберігаючих проектів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 26 жовтня 2001 року N 1442
,
 від 14 квітня 2004 року N 466
,
 від 16 серпня 2005 року N 746
,
 від 8 листопада 2006 року N 1571
,
від 22 липня 2015 року N 571

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок відбору проектів з енергозбереження і здійснення видатків на їх виконання за рахунок державного бюджету, що додається.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу з координації здійснення особливо важливих енергозберігаючих проектів, що додається.

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 22.07.2015 р. N 571)

 

Прем'єр-міністр України

В. ЮЩЕНКО

Інд. 37

 

ПОРЯДОК
відбору проектів з енергозбереження і здійснення видатків, пов'язаних з їх виконанням, за рахунок коштів державного бюджету

(У тексті Порядку слово "Держкоменергозбереження" замінено словом "Мінпаливенерго" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2005 року N 746)

(У тексті Порядку слово "Мінпаливенерго" замінено словом "НАЕР" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 року N 1571)

1. Цей Порядок розроблено з метою забезпечення ефективного використання коштів державного бюджету, передбачених для виконання проектів з енергозбереження.

2. Виконання проектів з енергозбереження для бюджетних установ та організацій включає передусім роботи з реконструкції мереж і систем постачання, обліку і регулювання споживання води, газу, теплової та електричної енергії, модернізації огороджувальних конструкцій, вікон і дверей, а також заходи з модернізації технологій виробничих процесів і обладнання з метою зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів.

Проекти з енергозбереження у виробничій і комунально-побутовій сфері виконуються відповідно до пріоритетних завдань енергозбереження.

3. За рахунок коштів державного бюджету, передбачених для міжгалузевих енергозберігаючих заходів, провадяться поточні видатки, пов'язані з проведенням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, створенням новітніх енергозберігаючих технологій.

4. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації подають НАЕР пропозиції щодо виконання міжгалузевих проектів з енергозбереження за рахунок поточних видатків у порядку, встановленому Міжвідомчою робочою групою з координації здійснення особливо важливих енергозберігаючих проектів (далі - Міжвідомча робоча група).

НАЕР:

узагальнює пропозиції та подає їх на розгляд Міжвідомчої робочої групи, яка проводить попередній відбір проектів та визначає обсяг коштів, необхідний для проведення зазначених заходів;

розробляє під час складання проекту державного бюджету на відповідний рік бюджетні запити з урахуванням запропонованого Міжвідомчою робочою групою обсягу коштів, необхідного для проведення міжгалузевих енергозберігаючих заходів.

Міжвідомча робоча група після затвердження державного бюджету на відповідний рік проводить у межах обсягів бюджетних призначень, передбачених для міжгалузевих енергозберігаючих заходів, остаточний відбір проектів з енергозбереження та приймає рішення щодо їх виконання.

НАЕР в установленому законодавством порядку проводить відбір виконавців проектів з енергозбереження, укладає договори, контролює хід їх виконання, здійснює приймання закінчених робіт і проведення розрахунків згідно з договорами.

Рішення щодо виконання проектів з енергозбереження, вартість яких не перевищує суму, еквівалентну 5 тис. євро, приймається НАЕР самостійно.

5. Головні розпорядники коштів державного бюджету:

ураховують під час розроблення бюджетних запитів для подання до Мінфіну обсяг коштів, необхідний для проведення заходів з енергозбереження в бюджетних установах та організаціях за рахунок капітальних видатків;

проводять після затвердження державного бюджету у межах бюджетних асигнувань, передбачених для заходів з енергозбереження в бюджетних установах та організаціях, відбір в установленому порядку виконавців проектів з енергозбереження, укладають договори, в яких повинні визначатися показники зменшення обсягів енергоспоживання в натуральному і вартісному виразі та строки окупності заходів з енергозбереження, контролюють хід виконання договорів, здійснюють приймання закінчених робіт і проведення розрахунків згідно з договорами.

6. Відбір проектів з енергозбереження проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р. N 2145 "Про Порядок проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету".

Проекти з енергозбереження можуть бути як самостійними, так і складовою частиною проектів капітального будівництва.

7. НАЕР, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації забезпечують поширення та вільне використання одержаної в ході виконання проектів з енергозбереження інформації про економічну ефективність застосування енергозберігаючої продукції, обладнання та технологій, методів модернізації технологій виробничих процесів і обладнання.

(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 р. N 1442)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу робочу групу з координації здійснення особливо важливих енергозберігаючих проектів

(У тексті Положення слово "Держкоменергозбереження" замінено словом "Мінпаливенерго" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2005 року N 746)

(У тексті Положення слово "Мінпаливенерго" замінено словом "НАЕР" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 року N 1571)

1. Міжвідомча робоча група з координації здійснення особливо важливих енергозберігаючих проектів (далі - робоча група) є постійно діючим робочим органом при Кабінеті Міністрів України.

2. У своїй діяльності робоча група керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є відбір, координація та контроль за станом виконання енергозберігаючих проектів за рахунок коштів державного бюджету.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює відбір найбільш ефективних енергозберігаючих проектів з числа поданих НАЕР для прийняття рішення щодо їх реалізації в Україні;

вносить пропозиції щодо механізмів фінансування робіт з впровадження найбільш енергозберігаючих проектів і шляхів їх удосконалення;

проводить аналіз дотримання суб'єктами господарювання законодавства щодо виробництва та впровадження енергозберігаючих технологій, обладнання та приладів;

вивчає чинники та сприяє заходам щодо впровадження енергозберігаючих технологій, обладнання та приладів вітчизняного виробника у бюджетних установах, організаціях, на казенних і державних підприємствах;

здійснює моніторинг реалізації особливо важливих енергозберігаючих проектів, контроль за їх впровадженням;

надає рекомендації щодо розповсюдження в Україні окремих найбільш енергоефективних технологій, обладнання та приладів;

узагальнює досвід впровадження енергозберігаючих проектів та проводить аналіз їх техніко-економічних, енергетичних та економічних показників;

сприяє в межах своїх повноважень законодавчому врегулюванню та оперативному вирішенню питань організації, фінансування та матеріально-технічного забезпечення робіт з впровадження найбільш енергозберігаючих проектів;

здійснює пропаганду та поширення передового досвіду в галузі енергозбереження.

5. Робоча група має право:

отримувати в установленому порядку від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

заслуховувати керівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та місцевих держадміністрацій з питань виконання особливо важливих енергозберігаючих проектів;

залучати в установленому порядку до участі в своїй роботі спеціалістів міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками);

вносити пропозиції Кабінетові Міністрів України з питань, що належать до її повноважень.

6. Робоча група проводить свою діяльність за планами, що затверджуються її керівником. Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу. Засідання робочої групи проводить її керівник, а у разі його відсутності - заступник керівника. Члени робочої групи беруть участь у її роботі на громадських засадах.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 р. N 466)

Керівником робочої групи є Голова НАЕР.

(пункт 6 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 р. N 466
,
 абзац другий пункту 6 в редакції
постанов
 Кабінету Міністрів України від 16.08.2005 р. N 746,
 від 08.11.2006 р. N 1571)

7. Рішення робочої групи вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість членів групи, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

 

ЗМІНИ
до Порядку проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету

Зміни втратили чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 22 липня 2015 року N 571)

____________

Опрос