Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка государственной регистрации аварийно-спасательных служб

КМ Украины
Постановление КМ от 07.03.2001 № 213
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 березня 2001 р. N 213

Київ

Про затвердження Порядку державної реєстрації аварійно-рятувальних служб

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 11 жовтня 2002 року N 1510
,
 від 25 грудня 2013 року N 955

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 30 грудня 2015 року N 1171)

Відповідно до частини сьомої статті 9 Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок державної реєстрації аварійно-рятувальних служб (додається).

2. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи забезпечити ведення Державного реєстру аварійно-рятувальних служб.

3. Установити, що аварійно-рятувальні служби, утворені до набрання чинності цією постановою, проходять державну реєстрацію у шестимісячний термін.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 33

 

ПОРЯДОК
державної реєстрації аварійно-рятувальних служб

(У тексті Порядку слово "арбітражного" виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року N 1510)

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру державної реєстрації державних, комунальних та аварійно-рятувальних служб громадських організацій.

2. Державна реєстрація аварійно-рятувальних служб (далі - реєстрація) проводиться центральним органом виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі - орган державної реєстрації).

3. Аварійно-рятувальна служба набуває статусу юридичної особи з дня її реєстрації.

Реєстрація аварійно-рятувальних служб

4. Для реєстрації аварійно-рятувальної служби заявник подає або надсилає поштою (рекомендованим листом) до органу державної реєстрації установчі документи:

рішення засновника про утворення аварійно-рятувальної служби;

статут (положення), затверджений згідно із законодавством.

Реєстраційна картка аварійно-рятувальної служби, оформлена за зразком згідно з додатком 1, є одночасно заявою про реєстрацію.

Заявник засвідчує свої повноваження документально.

5. Відповідальність за достовірність відомостей, викладених у поданих документах, несе заявник.

6. Установчі документи складаються державною мовою, підписуються засновником, прошиваються, нумеруються і скріплюються печаткою та подаються до органу державної реєстрації у трьох примірниках (з них два оригінали), оформлених в установленому порядку.

7. Реєстраційна картка аварійно-рятувальної служби заповнюється заявником. Орган державної реєстрації перевіряє відповідність наведених у ній відомостей поданим документам. Оригінал реєстраційної картки зберігається в органі державної реєстрації.

Орган державної реєстрації після перевірки наведених у реєстраційній картці відомостей та комплектності документів формує реєстраційну справу аварійно-рятувальної служби і фіксує дату надходження документів у журналі обліку реєстраційних справ, який ведеться за формою, що встановлюється органом державної реєстрації, та письмово повідомляє про це заявника шляхом видачі (надіслання) довідки за підписом посадової особи органу державної реєстрації, відповідальної за прийняття документів.

Орган державної реєстрації не має права вимагати від аварійно-рятувальних служб подання документів, не передбачених цим Порядком, і несе відповідальність за їх комплектність та зберігання реєстраційної справи.

За наявності всіх документів, зазначених у цьому Порядку, орган державної реєстрації зобов'язаний у місячний термін з дня їх надходження внести дані реєстраційної картки до Державного реєстру аварійно-рятувальних служб та видати свідоцтво про державну реєстрацію за зразком згідно з додатком 2 або дати письмову відповідь із зазначенням причин відмови в реєстрації.

8. Пункт 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.12.2013 р. N 955)

9. Свідоцтво про державну реєстрацію не дає права аварійно-рятувальній службі на проведення аварійно-рятувальних робіт до проходження нею атестації в установленому порядку.

Порядок атестації аварійно-рятувальних служб визначається органом державної реєстрації за погодженням із заінтересованими органами виконавчої влади.

10. Заявнику видається оригінал свідоцтва про державну реєстрацію з трьома його копіями, а також оригінал та копія поданих ним установчих документів з відміткою органу державної реєстрації.

11. Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ та дозвіл на виготовлення печаток і штампів одержуються аварійно-рятувальною службою у порядку, визначеному законодавством.

12. Свідоцтво про державну реєстрацію аварійно-рятувальної служби та документ, що підтверджує взяття її на облік у відповідному органі державної податкової служби, є підставою для відкриття рахунків в установах банків.

13. Реєстрація змін, що вносяться до реєстраційної картки аварійно-рятувальної служби та свідоцтва про державну реєстрацію аварійно-рятувальної служби (місцезнаходження служби, назви, виду), проводиться у тому ж порядку, що й реєстрація аварійно-рятувальної служби.

Керівник аварійно-рятувальної служби зобов'язаний у 10-денний термін подати до органу державної реєстрації по два оригінали та по одній копії документів із змінами, засвідчених в установленому порядку, та внести їх до реєстраційної картки аварійно-рятувальної служби, а також оригінал свідоцтва про державну реєстрацію для внесення відповідних змін і подальшого подання його копії до органу державної статистики.

Невиконання цієї вимоги у зазначений термін є підставою для звернення органу державної реєстрації до суду з позовом про скасування реєстрації аварійно-рятувальної служби.

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію

14. У разі втрати (знищення) свідоцтва про державну реєстрацію аварійно-рятувальної служби видається його дублікат.

15. Для одержання дубліката свідоцтва про державну реєстрацію аварійно-рятувальної служби до органу державної реєстрації подаються:

заява про видачу дубліката;

підтвердження про опублікування в офіційних друкованих виданнях оголошення про визнання втраченого свідоцтва недійсним із зазначенням ідентифікаційного коду.

16. Орган державної реєстрації протягом п'яти робочих днів з дня надходження заяви видає дублікат свідоцтва про державну реєстрацію аварійно-рятувальної служби.

17. У разі втрати (знищення) оригіналів установчих документів засновник може звернутися до органу державної реєстрації з проханням про видачу копій документів, які зберігаються у цьому органі.

Скасування реєстрації аварійно-рятувальних служб

18. Реєстрація аварійно-рятувальної служби скасовується органом державної реєстрації за заявою (рішенням) засновника або уповноваженого ним органу, а також на підставі рішення суду у разі:

визнання недійсними або такими, що суперечать законодавству, установчих документів служби;

провадження службою діяльності, що суперечить установчим документам та законодавству;

несвоєчасного повідомлення службою про зміни в її установчих документах;

непроходження службою у визначений термін атестації;

визнання служби банкрутом згідно із законодавством.

19. Реєстрація аварійно-рятувальної служби скасовується шляхом виключення її з Державного реєстру аварійно-рятувальних служб та спеціального реєстру атестованих аварійно-рятувальних служб після проведення заходів щодо її ліквідації і подання до органу державної реєстрації таких документів:

заяви (рішення) засновника або уповноваженого ним органу чи рішення суду у випадках, передбачених законодавством;

акта ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, затвердженого органом, що утворив ліквідаційну комісію;

довідки аудитора, якщо це передбачено законодавством, про перевірку достовірності ліквідаційного балансу;

довідок установ банків про закриття рахунків;

довідки відповідного органу державної податкової служби про зняття з обліку;

підтвердження про опублікування в офіційних друкованих виданнях оголошення про ліквідацію аварійно-рятувальної служби;

довідки місцевої державної архівної установи за місцезнаходженням аварійно-рятувальної служби про прийняття документів на архівне зберігання;

довідки органу внутрішніх справ про прийняття печаток і штампів;

оригіналів установчих документів;

свідоцтва про державну реєстрацію.

20. Реєстраційна справа аварійно-рятувальної служби, реєстрацію якої скасовано, передається органом державної реєстрації до місцевої державної архівної установи в установленому порядку.

 

Зразок

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
аварійно-рятувальної служби

_____________________________________________________________
                                               (повне і скорочене найменування служби) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
       (вид служби згідно із статтею 8 Закону України "Про аварійно-рятувальні служби")

_____________________________________________________________

Місцезнаходження _____________________________________________
                                                                                   (вулиця, будинок, корпус) 

_____________________________________________________________
                                                                       (місто (село), район) 

_____________________________________________________________
                                                                                     (область) 

Поштовий індекс _________ Телефон _______________ Факс_________

Електронна адреса _____________________________________________

Керівник служби _______________________________________________
                                                                          (прізвище, ім'я та по батькові, телефон) 

_____________________________________________________________

Засновник ____________________________________________________
                                                                           (повне найменування та адреса) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

"___" ______________ 200_ р. ___________________________________
                                                                                                 (підпис засновника) 

М. П.

Картку перевірено _____________________________________________
                                                       (підпис посадової особи органу державної реєстрації) 

Дата складання і номер реєстраційної справи _______________________

 

Зразок

Державний Герб України

СВІДОЦТВО
про державну реєстрацію аварійно-рятувальної служби

_____________________________________________________________
                                                 (повне і скорочене найменування служби) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
      (вид служби згідно із статтею 8 Закону України "Про аварійно-рятувальні служби")

_____________________________________________________________

Місцезнаходження ____________________________________________
                                                                        (вулиця, будинок, корпус) 

_____________________________________________________________
                                                                        (місто (село), район) 

_____________________________________________________________
                                                                                      (область) 

Поштовий індекс _________ Телефон ______________ Факс __________

Електронна адреса _____________________________________________

Видане _______________________________________________________
                                                     (найменування органу державної реєстрації) 

_____________________________________________________________

"___" _______________ 200_ року, про що зроблено запис у Державному реєстрі аварійно-рятувальних служб за номером __________________________________________________ 

_____________________________________________________________
                           (посада, ініціали та прізвище особи органу державної реєстрації, 

_____________________________________________________________
                                                                   що провела реєстрацію) 

Відомості про внесені зміни _____________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________
    (посада, ініціали та прізвище особи,

____________________________
                  що внесла зміни) 

 

______________
              (підпис) 

М. П. 

____________ 

Опрос