Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Межведомственного совета по координации фундаментальных исследований

КМ Украины
Постановление КМ от 21.02.2001 № 164
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2001 р. N 164

Київ

Про утворення Міжвідомчої ради з координації фундаментальних досліджень

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 9 липня 2008 року N 627
,
 від 25 травня 2011 року N 572
,
від 23 вересня 2015 року N 741

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 липня 2018 року N 526)

Відповідно до статті 15 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити при Національній академії наук Міжвідомчу раду з координації фундаментальних досліджень.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2008 р. N 627)

Абзац другий пункту 1 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.07.2008 р. N 627)

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу раду з координації фундаментальних досліджень (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 28

 

СКЛАД
Міжвідомчої ради з координації фундаментальних досліджень

Додаток втратив чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 9 липня 2008 року N 627)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу раду з координації фундаментальних досліджень

(У тексті Положення слова "галузеві академії наук" в усіх відмінках замінено словами "національні галузеві академії наук" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 572)

(У тексті Положення слова і цифри "вищі навчальні заклади III - IV рівня акредитації" в усіх відмінках замінено словами "університети, академії та інститути" у відповідному відмінку, а слова "Національна та" в усіх відмінках замінено словами "Національна академія наук та" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року N 741)

1. Міжвідомча рада з координації фундаментальних досліджень при Національній академії наук (далі - Рада) є постійно діючим допоміжним органом, утвореним для сприяння розвитку фундаментальних досліджень в Україні.

Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

2. Основними завданнями Ради є:

підготовка пропозицій щодо активізації роботи з проведення фундаментальних досліджень, створення ефективної системи координації такої роботи, використання результатів досліджень в усіх галузях економіки;

розгляд підготовлених Національною академією наук та національними галузевими академіями наук пропозицій щодо основних напрямів фундаментальних досліджень та доведення до міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук та національних галузевих академій наук відповідних рішень;

розгляд координаційних планів фундаментальних досліджень з найважливіших питань природничих, технічних і гуманітарних наук, розроблених Національною академією наук та національними галузевими академіями наук або міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, у віданні яких перебувають або до сфери управління яких належать наукові установи та університети, академії та інститути;

сприяння взаємодії Національної академії наук та національних галузевих академій наук з вищими навчальними закладами з питань наукової діяльності;

виконання функцій наглядової ради Державного фонду фундаментальних досліджень.

3. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

утворювати для вивчення питань, що належать до її компетенції, секції, робочі комісії та експертні групи, залучати до участі в них спеціалістів центральних органів виконавчої влади, наукових установ, організацій і університетів, академій та інститутів (за згодою їх керівників);

заслуховувати на своїх засіданнях звіти академіків-секретарів Національної академії наук та національних галузевих академій наук, голови Державного фонду фундаментальних досліджень та його директора, керівників наукових установ, організацій і університетів, академій та інститутів, представників центральних органів виконавчої влади про стан проведення згідно з відповідними координаційними планами фундаментальних досліджень та використання їх результатів;

одержувати від Державного фонду фундаментальних досліджень, а також в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, наукових установ, організацій і вищих навчальних закладів інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

4. До складу Ради входять за посадою президенти Національної академії наук, Національної академії медичних наук, Національної академії педагогічних наук, Національної академії правових наук, Національної академії аграрних наук, Національної академії мистецтв, заступник Міністра освіти і науки, перший віце-президент Національної академії наук, голова Державного фонду фундаментальних досліджень, голови регіональних наукових центрів Національної академії наук та МОН, президент Спілки ректорів вищих навчальних закладів України (за згодою), голова ради Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України (за згодою), президент Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи (за згодою).

(абзац перший пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 572
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 р. N 741)

Персональний склад Ради затверджує її голова.

5. Головою Ради є президент Національної академії наук.

6. Голова Ради організовує її роботу і несе відповідальність за виконання покладених на Раду завдань.

7. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на півроку.

Засідання Ради скликає і проводить її голова, а у разі його відсутності - один із членів Ради за дорученням голови.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як три чверті її складу.

8. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Ради з питань, що належать до її компетенції, мають рекомендаційний характер і доводяться до відома Національної академії наук та національних галузевих академій наук, Державного фонду фундаментальних досліджень, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, університетів, академій та інститутів, наукових установ і організацій, які є головними розпорядниками, розпорядниками чи одержувачами бюджетних коштів на проведення фундаментальних досліджень.

Рішення з окремих питань щодо координації та активізації роботи з проведення фундаментальних досліджень Рада подає МОН для внесення в установленому порядку Кабінетові Міністрів України.

(абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 572,
від 23.09.2015 р. N 741)

9. Рішення Ради оформляється протоколом, що підписує голова Ради, а за його відсутності - член Ради, який проводив її засідання.

10. Рада подає щороку Кабінетові Міністрів України звіт про результати своєї діяльності.

11. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення діяльності Ради здійснює Національна академія наук.

12. Рада має бланки із своїм найменуванням.

(Положення у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.07.2008 р. N 627)

____________

Опрос