Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка выдачи специальных разрешений на осуществление отдельных видов деятельности на территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения

КМ Украины
Постановление КМ от 20.12.2000 № 1869
редакция действует с 01.07.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 грудня 2000 р. N 1869

Київ

Про затвердження Порядку видачі спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 22 червня 2011 року N 669

З метою дотримання режиму радіаційної безпеки відповідно до статті 12 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок видачі спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 33

 

ПОРЯДОК
видачі спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення

(У тексті Порядку слова "Державний департамент - Адміністрація зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення (далі - Адміністрація зони відчуження)" та "Адміністрація зони відчуження" у всіх відмінках і формах числа замінено словом "ДАЗВ" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року N 669)

1. Цей Порядок визначає механізм видачі, переоформлення, зупинення, анулювання та поновлення дії спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності (далі - спеціальні дозволи) на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, віднесеної до сфери управління ДАЗВ.

2. Спеціальні дозволи юридичним та фізичним особам (далі - суб'єкти діяльності) видає ДАЗВ.

3. Для отримання спеціального дозволу на провадження окремого виду діяльності суб'єкт діяльності подає до ДАЗВ заяву за формою згідно з додатком 1.

4. У заяві зазначаються:

відомості про заявника: для громадянина - прізвище, ім'я, по батькові та паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий), місце проживання; для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження;

вид діяльності, на який заявник має намір отримати спеціальний дозвіл; термін дії спеціального дозволу.

5. Суб'єкти підприємницької діяльності до заяви додають такі документи:

громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності - копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

юридичні особи - копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та установчих документів.

6. ДАЗВ приймає рішення про видачу спеціального дозволу або про відмову в його видачі протягом не більш як 30 днів з дня отримання заяви та відповідних документів. У разі потреби проводиться перевірка відомостей, які містяться у цих документах, та спроможності виконання заявником умов і правил провадження певного виду діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення.

7. Спеціальний дозвіл видається за формою згідно з додатком 2. Бланки спеціального дозволу виготовляються друкарським способом.

8. У спеціальному дозволі зазначаються:

прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання або найменування і місцезнаходження суб'єктів діяльності;

вид діяльності, на яку видається спеціальний дозвіл;

місце провадження діяльності;

особливі умови та правила провадження виду діяльності;

номер реєстрації спеціального дозволу;

дата видачі і термін дії спеціального дозволу.

Спеціальний дозвіл підписується Головою ДАЗВ і скріплюється печаткою.

(абзац восьмий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 р. N 669)

Передача спеціального дозволу іншим юридичним і фізичним особам забороняється.

Термін дії спеціального дозволу встановлюється ДАЗВ.

Дія дозволу поширюється на всю територію, віднесену до сфери управління ДАЗВ, якщо інше не обумовлено в дозволі.

У разі потреби ДАЗВ затверджує інструкції щодо умов і вимог провадження окремих видів діяльності та контролю за їх дотриманням.

Спеціальний дозвіл видається не пізніше трьох днів з дня прийняття рішення про його видачу.

Видача дозволів проводиться безкоштовно.

У видачі спеціального дозволу може бути відмовлено у разі виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих заявником, а також у разі неможливості провадження заявником певного виду діяльності відповідно до умов зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення. У рішенні про відмову у видачі спеціального дозволу, який видається заявнику у письмовій формі у термін не пізніш як 30 днів з дня отримання заяви, зазначаються підстави відмови.

9. Продовження дії спеціального дозволу провадиться у порядку, встановленому для його отримання.

10. У разі втрати спеціального дозволу суб'єкт діяльності зобов'язаний у 10-денний термін повідомити про це ДАЗВ та подати заяву про видачу дубліката спеціального дозволу.

Дублікат спеціального дозволу видається суб'єкту діяльності у 20-денний термін після подання відповідної заяви.

У цьому разі на бланку спеціального дозволу у правому кутку ставиться штамп "Дублікат" і дата видачі.

У видачі дубліката спеціального дозволу може бути відмовлено у разі порушення терміну подання заяви про його видачу, виявлення розбіжностей між відомостями, викладеними у заяві і зазначеними у книзі обліку виданих спеціальних дозволів.

У рішенні про відмову у видачі дубліката, яке видається заявнику в письмовій формі у 20-денний термін після подання відповідної заяви, зазначаються підстави відмови.

11. Спеціальний дозвіл підлягає переоформленню у разі зміни:

місцезнаходження, а також найменування юридичної особи;

відомостей, зазначених у спеціальному дозволі, виданому громадянину.

Для переоформлення спеціального дозволу суб'єкт діяльності зобов'язаний у 10-денний термін з дня настання змін подати заяву на переоформлення спеціального дозволу із зазначенням цих змін та копії документів, що підтверджують такі зміни.

Переоформлення спеціального дозволу проводиться протягом 20 днів з дня подання заяви разом з відповідними документами у порядку, встановленому для його видачі. До здійснення цього переоформлення діє раніше виданий спеціальний дозвіл.

У разі прострочення суб'єктом діяльності терміну подання заяви про переоформлення спеціального дозволу він підлягає оформленню в порядку, встановленому для його видачі.

12. ДАЗВ має право зупинити дію спеціального дозволу у разі:

порушення суб'єктом діяльності умов спеціального дозволу;

невиконання умов спеціального дозволу суб'єктом діяльності у визначений ДАЗВ термін.

У разі своєчасного усунення порушень, що призвели до зупинення дії спеціального дозволу, ДАЗВ приймає рішення про поновлення його дії.

ДАЗВ має право анулювати спеціальний дозвіл у разі:

виявлення недостовірних відомостей у заяві на видачу спеціального дозволу чи в документах, що додаються до неї;

передачі суб'єктом діяльності спеціального дозволу іншій особі;

повторного або грубого порушення суб'єктом діяльності умов спеціального дозволу.

Спеціальний дозвіл вважається анульованим з дати прийняття рішення про його анулювання або з дати скасування державної реєстрації суб'єкта діяльності.

Мотивоване рішення про зупинення дії або його анулювання доводиться у письмовій формі до відома суб'єкта діяльності у 5-денний термін.

13. Рішення про відмову у видачі спеціального дозволу, його дубліката, а також переоформлення, зупинення дії спеціального дозволу або його анулювання може бути оскаржено суб'єктом діяльності відповідно до законодавства.

14. ДАЗВ веде книгу обліку спеціальних дозволів за формою згідно з додатком 3.

Діловодство з питань видачі спеціальних дозволів здійснюється ДАЗВ окремо щодо кожного суб'єкта діяльності. Кожна справа має подвійну нумерацію - порядковий номер справи та реєстраційний номер спеціального дозволу. У справі вміщуються всі документи, подані для видачі спеціального дозволу (дубліката) та його переоформлення, а також відомості про суб'єкта діяльності.

Після закінчення терміну дії спеціального дозволу чи у разі його анулювання матеріали зберігаються в ДАЗВ.

15. Контроль за дотриманням суб'єктом діяльності умов спеціального дозволу здійснюється ДАЗВ.

Абзац другий пункту 15 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 22.06.2011 р. N 669)

 

Зразок 

ЗАЯВА
на отримання спеціального дозволу на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони обов'язкового (безумовного) відселення

Заявник __________________________________________________________
                                (найменування, місцезнаходження юридичної особи, телефон, 

_________________________________________________________________
                                       прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи; 

_________________________________________________________________
                                          прізвище, ім'я та по батькові громадянина, серія і 

_________________________________________________________________
                                          номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) 

просить видати спеціальний дозвіл на провадження такого виду діяльності:

_________________________________________________________________

Термін дії спеціального дозволу, що пропонується
заявником _______________________________________________________

З порядком отримання спеціального дозволу, умовами і правилами проведення робіт ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Перелік документів, що додаються:

1) _______________________________________________________________

2) _______________________________________________________________

3) _______________________________________________________________

Підпис заявника 

___________________ 

"___" _______________ 200_ р. 

Дата і номер реєстрації заяви  

"___" _______________ 200_ р. N ____

__________________
(посада особи, яка 

  

  

__________________
прийняла заяву) 

____________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

М. П.

 

Зразок 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНСТВО З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ

СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ N ___

Виданий _________________________________________________________
                                               (найменування, місцезнаходження юридичної особи; 

_________________________________________________________________
                                                       прізвище, ім'я та по батькові громадянина, 

_________________________________________________________________
                                                                місце проживання) 

на право провадження діяльності ____________________________________
                                                                                                               (вид) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Місце провадження діяльності ______________________________________

Особливі умови та правила провадження виду діяльності

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Дата видачі "___" _______________ 200_ р.

Термін дії спеціального дозволу ________________

__________________ 

  

  

__________________
(посада) 

____________
(підпис) 

________________________
(ініціали та прізвище) 

М. П.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 р. N 669)

 

Зразок 

КНИГА
обліку спеціальних дозволів, виданих на здійснення окремих видів діяльності на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення

N з/п 

Реєстраційний номер спеціального дозволу та дата його видачі 

Види діяльності, на які видається спеціальний дозвіл 

Прізвище, ім'я, по батькові громадянина або найменування юридичної особи 

Юридична адреса суб'єкта діяльності, телефон 

Організаційно-
правова форма 

Термін дії спеціального дозволу 

Відмітка про продовження дії спеціального дозволу 

  

  

  

  

  

  

  

припинення та анулювання 

поновлення дії 

переоформ-
лення 

видача дубліката 

____________

Опрос