Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственном агентстве по управлению государственным материальным резервом

КМ Украины
Постановление КМ от 24.07.2000 № 1160
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 липня 2000 р. N 1160

Київ

Про затвердження Положення про Державне агентство з управління державним матеріальним резервом

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2012 року N 619)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про Державне агентство з управління державним матеріальним резервом, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 18

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державне агентство з управління державним матеріальним резервом

1. Державне агентство з управління державним матеріальним резервом (далі - Агентство) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінекономіки і підпорядковується йому.

2. Агентство здійснює в установленому порядку управління державним матеріальним резервом та у межах своєї компетенції реалізацію державної політики у сфері формування, зберігання та обслуговування матеріальних цінностей державного матеріального резерву (далі - державний резерв).

3. Агентство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням, наказами Мінекономіки. Агентство у межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

4. Основними завданнями Агентства є:

організація формування, зберігання та обслуговування матеріальних цінностей державного резерву, ведення їх обліку, контроль за наявністю, рухом та здійсненням операцій із зазначеними матеріальними цінностями;

управління державним резервом, підприємствами, установами та організаціями, що належать до єдиної системи державного резерву;

нормативне та методичне забезпечення проведення роботи з формування, накопичення, збереження і відпуску матеріальних цінностей державного резерву;

організація наукових досліджень з питань довготривалого зберігання матеріальних цінностей державного резерву;

планування та організація мобілізаційної підготовки системи державного резерву, забезпечення переведення її з мирного на воєнний стан і сталого функціонування в особливий період;

організація будівництва, ремонту та обслуговування об'єктів виробничого і соціально-культурного призначення системи державного резерву.

5. Агентство відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного резерву;

2) організовує виконання затверджених Кабінетом Міністрів України завдань щодо формування, зберігання, розміщення, відпуску, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного резерву, додержання нормативних умов їх кількісного та якісного стану;

3) організовує та координує в межах своєї компетенції розроблення номенклатури матеріальних цінностей державного резерву і норм їх накопичення, у тому числі незнижуваного запасу;

4) погоджує пропозиції центральних органів виконавчої влади щодо формування та зберігання запасів матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;

5) у межах своїх повноважень приймає рішення про відпуск матеріальних цінностей з державного резерву;

6) розробляє пропозиції до проекту Державного бюджету України у частині визначення структури видатків на забезпечення функціонування системи державного резерву;

7) узагальнює практику застосування нормативно-правових актів щодо порядку та умов поставки, закладення, зберігання і відпуску матеріальних цінностей державного резерву та контролює виконання цих актів;

8) здійснює в установленому порядку фінансування витрат на утримання і розвиток системи державного резерву;

9) координує функціонування системи державного резерву, пов'язану з проведенням державної політики з питань організації охорони праці, заробітної плати та охорони довкілля;

10) у межах своїх повноважень здійснює добір і розстановку керівних кадрів, координує роботу з підготовки спеціалістів системи державного резерву;

11) забезпечує організацію ведення єдиного обліку запасів матеріальних цінностей державного резерву та їх руху;

12) здійснює відповідно до законодавства контроль за виконанням підприємствами, установами та організаціями системи державного резерву та відповідальними зберігачами зобов'язань щодо збереження, заміни, освіження (поновлення) матеріальних цінностей державного резерву, за додержанням порядку їх відпуску, своєчасного повернення позичених матеріальних цінностей, а також за відповідністю зазначених цінностей затвердженій номенклатурі, встановленим стандартам і технічним умовам;

13) забезпечує функціонування та утримання підрозділів відомчої воєнізованої та протипожежної охорони, які здійснюють охорону об'єктів системи державного резерву та розміщення на них матеріальних цінностей; відповідно до законодавства розробляє та організовує реалізацію заходів щодо забезпечення їх технікою, засобами зв'язку і сигналізації, зброєю, боєприпасами, обмундируванням;

14) здійснює планування щорічних обсягів поставок матеріальних цінностей до державного резерву згідно із затвердженими Кабінетом Міністрів України рівнями накопичення;

15) координує діяльність підприємств, установ та організацій щодо формування, відпуску, позичання, повернення, заміни та освіження (поновлення) матеріальних цінностей державного резерву та дотримання нормативних умов їх зберігання;

16) забезпечує організацію і виконання мобілізаційної підготовки системи державного резерву; 

17) забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Агентства та у системі державного резерву;

18) виконує інші функції, які випливають з покладених на нього завдань.

6. Агентство має право:

1) проводити відповідно до законодавства ревізії та перевірки обліку руху, наявності та якості матеріальних цінностей державного резерву, які зберігаються на підприємствах системи державного резерву та у відповідальних зберігачів згідно з укладеними договорами;

2) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

3) видавати у межах своєї компетенції нормативно-правові акти щодо порядку і умов поставки, приймання, зберігання і відпуску матеріальних цінностей державного резерву з додержанням вимог Указу Президента України від 3 жовтня 1992 р. N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади";

розробляти і затверджувати за погодженням з Мінекономіки і Мінфіном інструкції про порядок фінансування, здійснення розрахунків і ведення бухгалтерського обліку матеріальних цінностей державного резерву, які є обов'язковими для виконання підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності;

4) вимагати в установленому порядку від відповідальних зберігачів матеріальних цінностей державного резерву подання:

документальних даних про підсумки проведеної ними інвентаризації матеріальних цінностей державного резерву;

пояснень стосовно виявлених у роботі з матеріальними цінностями державного резерву порушень; звітів про наявність матеріальних цінностей та їх рух;

5) у межах своєї компетенції затверджувати кошториси і штатні розписи підприємств, установ та організацій системи державного резерву; 

6) приймає рішення про створення, ліквідацію та реорганізацію підприємств, установ та організацій системи державного резерву;

7) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

8) приймати рішення про застосування та застосовувати фінансові санкції, передбачені Законом України "Про державний матеріальний резерв", та здійснювати відповідні стягнення у безспірному порядку;

9) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

10) видавати накази організаційно-розпорядчого характеру;

11) притягати до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та організацій системи державного резерву.

7. Агентство у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування.

У разі потреби Агентство разом з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади видає спільні акти.

8. Агентство очолює голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Мінекономіки.

Голова Агентства є членом колегії, має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра економіки, погодженим з головою Агентства.

Розподіл обов'язків між заступниками провадить голова Агентства.

Голова Агентства:

1) здійснює керівництво діяльністю Агентства, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром економіки за виконання покладених на Агентство завдань;

2) призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників Агентства, крім заступників голови;

3) визначає ступінь відповідальності заступників голови Агентства та керівників структурних підрозділів Агентства;

4) притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Агентства, крім заступників голови;

5) підписує видані в межах компетенції Агентства накази, організовує перевірку їх виконання;

6) затверджує положення про структурні підрозділи Агентства;

7) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

9. Агентство для реалізації покладених на нього завдань може за погодженням з Міністром економіки утворювати територіальні органи у межах граничної чисельності працівників Агентства. Призначення на посади і звільнення з посад керівників цих органів та затвердження положень про територіальні органи здійснюються головою Агентства.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Агентства, обговорення найважливіших напрямів його діяльності та розвитку системи державного резерву в Агентстві утворюється колегія у складі голови Агентства, його заступників та керівників структурних підрозділів Агентства.

Персональний склад колегії затверджується Міністром економіки.

Агентство може утворювати з урахуванням специфіки його діяльності інші консультативно-дорадчі органи. Склад цих органів і положення про них затверджує голова Агентства.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Агентства.

11. Працівники Агентства мають право під час виконання своїх службових обов'язків безперешкодно відвідувати в установленому порядку підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, які зберігають матеріальні цінності державного резерву, ознайомлюватися зі звітами, статистичними та іншими матеріалами з питань, що належать до їх компетенції.

12. Граничну чисельність працівників та структуру Агентства затверджує Міністр економіки в межах граничної чисельності працівників Мінекономіки, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

13. Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Агентства затверджує його голова за погодженням з Міністром економіки та Мінфіном.

14. Агентство утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінекономіки.

15. Умови оплати праці працівників Агентства визначаються Кабінетом Міністрів України.

16. Агентство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

____________

Опрос