Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы Государственного департамента страхового фонда документации

КМ Украины
Постановление КМ от 27.06.2000 № 1023
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 червня 2000 р. N 1023

Київ

Питання Державного департаменту страхового фонду документації

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 28 грудня 2001 року N 1791
,
 від 26 квітня 2003 року N 637
,
 від 25 травня 2006 року N 742

Постанова втратила чинність з 18 квітня 2011 року - 
одночасно з набранням чинності
Указом Президента України
від 6 квітня 2011 року N 407/2011
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 березня 2011 року N 346)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити у складі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи на базі Державного центру страхового фонду документації, що ліквідується, Державний департамент страхового фонду документації.

2. Затвердити Положення про Державний департамент страхового фонду документації (додається).

3. Установити, що Державний департамент страхового фонду документації є правонаступником Державного центру страхового фонду документації.

4. Розмістити апарат Державного департаменту страхового фонду документації у м. Харкові по вул. Жовтневої революції, 139.

5. Пункт 5 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.04.2003 р. N 637)

6. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1992 р. N 654-08 "Питання Державного науково-виробничого центру страхового фонду документації України";

постанову Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. N 1593 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1992 р. N 654-08".

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 33

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний департамент страхового фонду документації

1. Державний департамент страхового фонду документації (далі - Департамент) є урядовим органом державного управління, який діє у складі МНС і йому підпорядковується.

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами МНС.

3. Основними завданнями Департаменту є:

участь у межах його компетенції в реалізації державної політики у сфері створення і функціонування державної системи страхового фонду документації;

здійснення контролю за формуванням страхового фонду документації, його веденням, утриманням і видачею користувачам документів для забезпечення потреб мобілізаційної підготовки та сталого функціонування економіки держави, відбудови об'єктів систем життєзабезпечення населення, проведення аварійно-рятувальних та відновних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

ведення Державного реєстру документів страхового фонду документації;

(пункт 3 доповнено абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 р. N 1791,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим)

ведення державного Реєстру техногенно та екологічно небезпечних об'єктів;

забезпечення своєчасного накопичення документації страхового фонду, пов'язаної з унікальними документальними пам'ятками, об'єктами, занесеними до державних реєстрів національного культурного надбання, пам'ятками містобудування, архітектури та історії;

організація проведення науково-дослідних робіт у сфері створення та зберігання страхового фонду документації.

4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його удосконалення і вносить їх на розгляд Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

у межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією;

визначає функції суб'єктів державної системи страхового фонду документації та координує їх діяльність з питань реалізації державної політики у сфері створення і функціонування цієї системи;

бере участь у розробленні прогнозів та проектів програм розвитку державної системи страхового фонду документації, а також заходів, спрямованих на реалізацію цих програм в усіх галузях економіки;

вносить МНС у межах своєї компетенції пропозиції до щорічних проектів Державної програми економічного та соціального розвитку і Державного бюджету України;

виконує регулятивні та дозвільно-реєстраційні функції щодо юридичних осіб у сфері створення страхового фонду документації;

(абзац сьомий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 р. N 1791)

бере участь у межах своєї компетенції у розробленні МНС щорічних пропозицій до проекту основних показників державного оборонного замовлення;

забезпечує впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи із створення і довгострокового зберігання страхового фонду документації;

здійснює контроль за виконанням центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, постачальниками документів вимог законодавства щодо створення та ведення страхового фонду документації;

(абзац десятий пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 742)

організовує виконання науково-технічних програм і планів науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт щодо забезпечення сталого функціонування державної системи страхового фонду документації;

розробляє відповідні галузеві нормативи, визначає механізм їх впровадження;

вирішує у межах своєї компетенції питання щодо забезпечення функціонування державної системи страхового фонду документації в умовах особливого періоду і в разі стихійного лиха, аварій та катастроф;

розробляє проекти нормативно-правових актів з питань функціонування державної системи страхового фонду документації;

бере участь у підготовці міжнародних договорів України відповідно до своєї компетенції;

організовує підготовку спеціалістів для забезпечення функціонування державної системи страхового фонду документації;

здійснює заходи щодо добору і розстановки кадрів, їх підготовки і підвищення кваліфікації, створення безпечних умов праці;

забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізації у сфері державної системи страхового фонду документації;

здійснює контроль у межах своєї компетенції за додержанням авторських прав на інтелектуальну власність, збереженням державної та іншої передбаченої законом таємниці;

виконує у межах, визначених МНС, функції з управління майном підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління МНС;

взаємодія з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;

(пункт 4 доповнено абзацом двадцять першим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 р. N 1791,
 у зв'язку з цим абзац двадцять перший вважати абзацом двадцять другим)

виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Департамент має право:

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

абзац третій пункту 5 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.05.2006 р. N 742)

видавати відповідні акти про закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації на продукцію, поставлену на виробництво, та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією) об'єктів;

(пункт 5 доповнено абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 р. N 1791,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий вважати
 відповідно абзацами п'ятим - десятим)

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

володіти та користуватися провідними, супутниковими, радіорелейними та радіоканалами зв'язку;

перевозити комплекти документації на території України без огляду;

мати воєнізовану охорону об'єктів;

утримувати спеціалізований транспорт;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Департамент видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

7. Департамент очолює голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Голова Департаменту є Головним державним інспектором з питань формування та ведення страхового фонду документації, а також членом колегії МНС.

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 р. N 1791)

8. Голова Департаменту має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, погодженим з головою Департаменту.

Розподіл обов'язків між заступниками провадить голова Департаменту.

9. Голова Департаменту:

здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за виконання покладених на Департамент завдань;

призначає на посаду та звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Департаменту, крім заступників голови;

визначає ступінь відповідальності заступників голови Департаменту та керівників структурних підрозділів Департаменту;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Департаменту, крім заступників голови Департаменту;

підписує видані в межах компетенції Департаменту накази, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

10. Департамент виконує свої повноваження безпосередньо, а також через підпорядковані йому Науково-дослідний інститут мікрографії, підприємства, установи і організації страхового фонду документації.

Департамент має у своєму складі Державну технічну інспекцію, яка здійснює державний контроль за додержанням законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації.

(пункт 10 доповнено абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 р. N 1791)

11. У Департаменті утворюється колегія у складі голови Департаменту, його заступників за посадою та керівників структурних підрозділів Департаменту. Персональний склад колегії затверджується Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Департаменту.

12. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо основних напрямів розвитку і використання страхового фонду документації в Департаменті утворюються міжвідомча експертна та науково-технічна ради.

Склад цих рад та положення про них затверджує голова Департаменту.

13. Граничну чисельність працівників та структуру Департаменту затверджує Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в межах граничної чисельності працівників МНС, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

14. Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Департаменту затверджує голова Департаменту за погодженням з Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Мінфіном.

15. Департамент утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання МНС.

16. Умови оплати праці працівників Департаменту визначаються Кабінетом Міністрів України.

17. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

____________

Опрос