Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственном департаменте интеллектуальной собственности

КМ Украины
Постановление КМ от 20.06.2000 № 997
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 червня 2000 р. N 997

Київ

Про затвердження Положення про Державний департамент інтелектуальної власності

Постанова втратила чинність з 18 квітня 2011 року - 
одночасно з набранням чинності
Указом Президента України
від 8 квітня 2011 року N 436/2011
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 березня 2011 року N 346)

Відповідно до Указу Президента України від 15 грудня 1999 р. N 1572 "Про систему центральних органів виконавчої влади" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Державний департамент інтелектуальної власності (додається).

2. Погодитись з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо розташування Державного департаменту інтелектуальної власності на умовах оренди за адресою: м. Київ-53, Львівська площа, 8 (19 і 20 поверхи).

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 р. N 411 "Про затвердження Положення про Державне патентне відомство України" (ЗП України, 1992 р., N 8, ст. 195);

пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 липня 1999 р. N 1208 "Питання Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 27, ст. 1338);

постанову Кабінету Міністрів України від 7 грудня 1999 р. N 2212 "Про утворення Державного агентства України з охорони промислової власності" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 49, ст. 2408);

постанову Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1999 р. N 2406 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 1999 р. N 2212 "Про утворення Державного агентства України з охорони промислової власності" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 1, ст. 11).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 28

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний департамент інтелектуальної власності

1. Державний департамент інтелектуальної власності (далі - Департамент) є урядовим органом державного управління, що діє у складі Міністерства освіти і науки і йому підпорядковується.

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Міністерства освіти і науки.

3. Основними завданнями Департаменту є:

участь у межах своєї компетенції у забезпеченні реалізації державної політики в сфері інтелектуальної власності;

прогнозування і визначення перспектив і пріоритетних напрямів розвитку у сфері інтелектуальної власності;

організаційне забезпечення охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності.

4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

реалізує у межах своїх повноважень єдину економічну, фінансову, науково-технічну, інвестиційну, соціальну політику у сфері інтелектуальної власності та розробляє на основі результатів аналізу діяльності державної системи охорони інтелектуальної власності пропозиції щодо її вдосконалення;

здійснює в межах, визначених Міністерством освіти і науки, управління майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

забезпечує у межах своїх повноважень виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією;

розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх на розгляд Міністра освіти і науки;

забезпечує функціонування системи експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної власності;

бере участь у роботі з удосконалення системи обліку, звітності і державної статистики в сфері інтелектуальної власності;

визначає порядок державної сертифікації діяльності в сфері інтелектуальної власності;

здійснює державну реєстрацію та ведення державних реєстрів щодо об'єктів інтелектуальної власності;

видає в установленому порядку охоронні документи на об'єкти інтелектуальної власності;

здійснює реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти інтелектуальної власності, що охороняються на території України, та ліцензійних договорів;

координує діяльність щодо передачі прав на об'єкти інтелектуальної власності, в тому числі створені повністю або частково за рахунок державного бюджету;

організовує розгляд заяв і скарг щодо видачі охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності, а також інших звернень фізичних та юридичних осіб з питань інтелектуальної власності;

координує роботу з інформаційного забезпечення діяльності в сфері інтелектуальної власності, здійснює нормативно-методичне керівництво в цій сфері, забезпечує комплектування національного фонду патентної документації;

вносить в установленому порядку до Міністерства освіти і науки пропозиції щодо участі України в роботі міжнародних організацій з інтелектуальної власності, здійснює міжнародне співробітництво та бере участь в підготовці та укладенні міжнародних угод з питань інтелектуальної власності;

організовує роботу з підготовки та перепідготовки спеціалістів з питань інтелектуальної власності;

здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Департамент має право:

залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

здійснювати контроль, проводити перевірки та інспекції з питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, академій наук, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції;

здійснювати інші повноваження згідно із законодавством України.

6. Департамент у процесі виконання покладених на нього завдань у встановленому порядку взаємодіє з Радою з питань науки та науково-технічної політики при Президентові України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, Національною академією наук, іншими академіями наук, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.

7. Департамент очолює голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра освіти і науки.

Голова Департаменту є членом колегії Міністерства освіти і науки.

8. Голова Департаменту має трьох заступників, у тому числі одного першого. Заступники призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра освіти і науки, погодженим з головою Департаменту.

Розподіл обов'язків між заступниками провадить голова Департаменту.

9. Голова Департаменту:

здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України та Міністром освіти і науки за виконання покладених на Департамент завдань;

призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників Департаменту, крім заступників голови;

визначає ступінь відповідальності заступників голови та керівників структурних підрозділів Департаменту;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Департаменту, крім заступників голови;

підписує видані в межах компетенції Департаменту накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

10. У Департаменті може утворюватися колегія у складі голови Департаменту, його заступників (за посадою) та керівників структурних підрозділів Департаменту. Персональний склад колегії затверджується Міністром освіти і науки.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Департаменту.

11. Граничну чисельність працівників та структуру Департаменту затверджує Міністр освіти і науки в межах граничної чисельності працівників цього Міністерства, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

12. Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Департаменту затверджує голова Департаменту за погодженням з Міністерством освіти і науки та Мінфіном.

13. Умови оплати праці працівників Департаменту визначаються Кабінетом Міністрів України.

14. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

___________

Опрос