Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственной службе контроля за перемещением культурных ценностей через государственную границу Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 20.06.2000 № 983
редакция действует с 08.04.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 червня 2000 р. N 983

Київ

Про затвердження Положення про Державну службу контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України

(Одночасно з набранням чинності Указом Президента України про затвердження відповідного Положення про міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади, якому передано повноваження урядового органу, що ліквідується, ця постанова втратить чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 року N 346)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про Державну службу контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 28

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну службу контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України

1. Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України (далі - Державна служба контролю) є урядовим органом державного управління у сфері контролю за вивезенням, ввезенням та поверненням культурних цінностей, який діє у складі Мінкультури і йому підпорядковується.

2. Державна служба контролю у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінкультури, а також цим Положенням.

3. Державна служба контролю:

1) у межах своєї компетенції бере участь у реалізації державної політики у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей;

2) вживає заходів до захисту національних інтересів, пов'язаних з переміщенням культурних цінностей, запобігання втраті культурних надбань, заподіянню шкоди міжнародному престижу України;

3) виконує відповідно до законодавства контрольно-наглядові функції щодо вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей;

4) узагальнює практику застосування законодавства про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і вносить їх на розгляд Міністра культури і мистецтв;

5) разом з іншими державними органами запобігає незаконному переміщенню культурних цінностей і передачі права власності на них;

6) вживає заходів до повернення власникам їх незаконно вивезених (ввезених) культурних цінностей відповідно до законодавства України;

7) розробляє та здійснює заходи, спрямовані на забезпечення виконання міжнародних угод з питань запобігання незаконному переміщенню культурних цінностей, сприяння їх поверненню державам, яким вони належать;

8) разом з відповідними організаціями України та інших держав розробляє та реалізує програми і плани скоординованих дій щодо виявлення, обліку та повернення в Україну культурних цінностей;

9) виконує відповідно до міжнародних договорів України дії, пов'язані з втраченими або переміщеними з її території під час Другої світової війни культурними цінностями;

10) здійснює науково-методичне та інформаційне забезпечення діяльності організацій, пов'язаних з вивезенням, ввезенням та поверненням культурних цінностей;

11) забезпечує проведення державної експертизи культурних цінностей, заявлених до вивезення (тимчасового вивезення), та при поверненні після тимчасового вивезення;

12) розглядає клопотання власників культурних цінностей або уповноважених осіб про вивезення культурних цінностей;

13) приймає рішення щодо можливого вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей;

14) видає свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей;

15) проводить реєстрацію ввезених (тимчасово ввезених) культурних цінностей;

16) складає переліки культурних цінностей, що вивозяться (тимчасово вивозяться), і встановлює порядок тимчасового вивезення;

17) інформує громадськість в Україні та за її межами про факти втрати або крадіжки культурних цінностей;

18) здійснює необхідні заходи для повернення викрадених, незаконно вивезених та евакуйованих і неповернутих культурних цінностей, складає їх реєстри та каталоги;

19) бере участь у роботі міжнародних організацій, конференцій, нарад з питань повернення культурних цінностей, запобігання їх незаконному переміщенню;

20) готує пропозиції про укладення міжнародних договорів України з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей і подає їх Мінкультури;

21) налагоджує контакти з українською діаспорою з метою пошуку культурних цінностей, створення умов для повернення їх в Україну;

22) організовує роботу, пов'язану з виявленням та обліком на території України культурних цінностей інших держав, сприяє вирішенню питань про їх повернення відповідно до Конституції та законодавства України;

23) установлює разом з Держмитслужбою порядок реєстрації культурних цінностей, що тимчасово ввозяться в Україну;

24) створює бази даних на переміщені культурні цінності;

25) готує для засобів масової інформації матеріали щодо розшуку та повернення в Україну культурних цінностей;

26) забезпечує додержання порядку переміщення культурних цінностей через митний кордон України;

27) виконує інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

4. Державна служба контролю виконує покладені на неї завдання у взаємодії з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у межах їх компетенції у даній сфері.

5. Державна служба контролю має право:

залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

залучати вчених, фахівців, експертів для вивчення проблем вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей;

здійснювати контроль і проводити перевірки з питань, що належать до її компетенції;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

скликати в установленому порядку наради фахівців з питань, які належать до її компетенції;

передавати в установленому порядку на розгляд правоохоронних органів матеріали про порушення законодавства щодо переміщення культурних цінностей;

видавати накази організаційно-розпорядчого характеру, в разі потреби - разом з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

У випадках, установлених законодавством, рішення Державної служби контролю є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами, організаціями та громадянами.

6. Державну службу контролю очолює голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра культури і мистецтв.

Голова Державної служби контролю є членом колегії Мінкультури.

7. Голова Державної служби контролю має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра культури і мистецтв, погодженим з головою Державної служби контролю.

Розподіл обов'язків між заступниками провадить голова Державної служби контролю.

8. Голова Державної служби контролю:

здійснює керівництво діяльністю Державної служби контролю, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром культури і мистецтв за виконання покладених на Державну службу контролю завдань;

призначає на посаду та звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Державної служби контролю;

визначає ступінь відповідальності заступників голови Державної служби контролю та керівників структурних підрозділів;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Державної служби контролю;

підписує видані в межах компетенції Державної служби контролю накази, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Державної служби контролю; 

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

9. Державна служба контролю для реалізації покладених на неї завдань може за погодженням з Міністром культури і мистецтв утворювати територіальні органи у межах граничної чисельності її працівників. Призначення на посаду і звільнення з посади керівників цих органів та затвердження положень про територіальні органи здійснюється головою Державної служби контролю.

10. Державна служба контролю сприяє діяльності Міжвідомчої ради з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей.

11. Граничну чисельність працівників та структуру Державної служби контролю затверджує Міністр культури і мистецтв у межах граничної чисельності працівників Мінкультури, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

12. Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Державної служби контролю затверджує голова Державної служби контролю за погодженням з Міністром культури і мистецтв та Мінфіном.

13. Державна служба контролю утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінкультури.

14. Державна служба контролю є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

____________

Опрос