Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственном департаменте электроэнергетики

КМ Украины
Постановление КМ от 05.06.2000 № 913
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 червня 2000 р. N 913

Київ

Про затвердження Положення про Державний департамент електроенергетики

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 14 лютого 2002 року N 133)

Відповідно до Указу Президента України від 15 грудня 1999 р. N 1573 "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про Державний департамент електроенергетики (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 37

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний департамент електроенергетики

1. Державний департамент електроенергетики (Держелектроенерго) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінпаливенерго і підпорядковується йому.

2. Держелектроенерго у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінпаливенерго.

У межах своїх повноважень Держелектроенерго організовує виконання актів законодавства та здійснює контроль за їх реалізацією.

Держелектроенерго узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і вносить їх на розгляд Мінпаливенерго.

3. Основними завданнями Держелектроенерго є:

участь у межах його компетенції у реалізації державної політики в електроенергетиці;

участь у формуванні, регулюванні та вдосконаленні ринку електричної енергії;

опрацювання комплексу заходів, спрямованих на поглиблення економічних реформ в електроенергетиці, підготовка пропозицій щодо вдосконалення механізму регулювання її розвитку та структурної перебудови;

участь у забезпеченні енергетичної безпеки держави.

4. Держелектроенерго відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у прогнозуванні розвитку виробничої, науково-технічної, трудової, соціальної, фінансової та інших сфер діяльності в електроенергетиці;

2) бере участь у розробленні концепції розвитку електроенергетики;

3) здійснює у межах, визначених Мінпаливенерго, управління майном підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінпаливенерго;

4) вживає заходів до додержання вимог законодавства про охорону довкілля;

5) бере участь у формуванні та реалізації інвестиційної політики в електроенергетиці виходячи з пріоритетних напрямів структурної перебудови економіки;

6) аналізує діяльність підприємств та організацій електроенергетики, що належать до сфери управління Мінпаливенерго;

7) бере участь у розробленні стандартів, галузевих нормативних актів про охорону праці, фінансово-економічних та інших нормативів;

8) бере участь в організації робіт з оперативного усунення наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах електроенергетики;

9) бере участь у забезпеченні проведення державної політики з питань організації праці, заробітної плати та соціального захисту працівників електроенергетики;

10) бере участь у забезпеченні проведення державної політики в сфері охорони праці, сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямі підприємств електроенергетики;

11) бере участь в організації науково-технічної, інформаційної, видавничої діяльності, пропаганди досягнень і передового досвіду, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних мереж у електроенергетичному комплексі;

12) бере участь в опрацюванні ефективної цілісної системи управління охороною праці;

13) проводить єдину науково-технічну політику в галузі охорони праці;

14) розробляє і реалізує комплексні заходи щодо поліпшення безпеки, гігієни праці і виробничого середовища в електроенергетиці;

15) здійснює методичне керівництво діяльністю підприємств електроенергетики з охорони праці;

16) здійснює функції державного енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії, а також за додержанням вимог технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання об'єктів електроенергетики, підключених до об'єднаної енергетичної системи України;

17) самостійно або за участю інших роботодавців проводить переговори і укладає галузеві угоди з представниками найманих працівників;

18) може виступати замовником науково-технічних досліджень в електроенергетиці;

19) розробляє пропозиції щодо вдосконалення механізму регулювання ціноутворення в електроенергетиці;

20) бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної політики як у цілому, так і за відповідними напрямами (демонополізація економіки, розвиток конкуренції, антимонопольне регулювання, застосування антимонопольного законодавства);

21) бере участь у реалізації державної політики стосовно державної таємниці, контролює її збереження в апараті Держелектроенерго, на підприємствах, установах та організаціях електроенергетики, що належать до сфери управління Мінпаливенерго;

22) організовує вивчення та аналіз вітчизняного і світового досвіду в електроенергетиці; 

23) здійснює інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

5. Держелектроенерго має право:

залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

здійснювати контроль за ефективністю використання державного майна підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінпаливенерго, в межах повноважень, визначених Міністерством;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань; 

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

Держелектроенерго може видавати накази організаційно-розпорядчого характеру.

6. Держелектроенерго очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра палива та енергетики.

7. Директор Держелектроенерго є членом колегії Мінпаливенерго.

Директор Держелектроенерго має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра палива та енергетики, погодженим з директором Держелектроенерго.

Розподіл обов'язків між заступниками проводить директор Держелектроенерго.

8. Директор Держелектроенерго:

здійснює керівництво Держелектроенерго, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром палива та енергетики за виконання покладених на Держелектроенерго завдань;

призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників Держелектроенерго, крім заступників директора Держелектроенерго;

визначає ступінь відповідальності заступників директора Держелектроенерго та керівників структурних підрозділів Держелектроенерго;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Держелектроенерго, крім заступників директора Держелектроенерго;

підписує видані у межах компетенції Держелектроенерго накази, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Держелектроенерго;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

9. Директор Держелектроенерго за посадою є головним державним інспектором з енергетичного нагляду.

10. Граничну чисельність працівників та структуру Держелектроенерго затверджує Міністр палива та енергетики у межах граничної чисельності працівників Мінпаливенерго, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

11. Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Держелектроенерго затверджує директор Держелектроенерго за погодженням з Мінпаливенерго і Мінфіном.

12. Держелектроенерго утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінпаливенерго.

13. Держелектроенерго є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. 

____________

Опрос