Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственном департаменте нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности

КМ Украины
Постановление КМ от 05.06.2000 № 912
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 червня 2000 р. N 912

Київ

Про затвердження Положення про Державний департамент нафтової, газової та нафтопереробної промисловості

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 14 лютого 2002 року N 133)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про Державний департамент нафтової, газової та нафтопереробної промисловості (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 37

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний департамент нафтової, газової та нафтопереробної промисловості

1. Державний департамент нафтової, газової та нафтопереробної промисловості (Держнафтогазпром) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінпаливенерго і підпорядковується йому.

2. Держнафтогазпром у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінпаливенерго.

3. Основними завданнями Держнафтогазпрому є:

здійснення управління нафтогазовим комплексом у межах, визначених Мінпаливенерго;

участь у реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі;

участь у межах своєї компетенції у формуванні, регулюванні та вдосконаленні ринку паливно-енергетичних ресурсів;

участь у забезпеченні енергетичної безпеки держави.

4. Держнафтогазпром відповідно до покладених на нього завдань:

1) у межах своєї компетенції бере участь у розробленні проектів Державної програми економічного та соціального розвитку України, Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

2) подає пропозиції до розроблення концепцій та цільових програм перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу;

3) здійснює в межах повноважень, визначених Мінпаливенерго, функції з управління майном підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

4) бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо ефективного використання природного газу і додержання дисципліни газоспоживання;

5) здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням суб'єктами підприємницької діяльності умов спеціальних дозволів (ліцензій), виданих Держнафтогазпромом;

6) бере участь у розробленні прогнозів розвитку виробничої, науково-технічної, трудової, соціальної, фінансової та інших сфер діяльності нафтогазового комплексу;

7) бере участь у проведенні державної політики у сфері зайнятості населення, вживає заходів до забезпечення нафтогазового комплексу висококваліфікованими працівниками;

8) бере участь у реалізації єдиної науково-технічної політики в галузі охорони праці в нафтогазовому комплексі;

9) розробляє і реалізує комплексні заходи щодо поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в нафтогазовому комплексі; 

10) здійснює методичне керівництво діяльністю підприємств нафтогазового комплексу з охорони праці;

11) укладає з відповідними галузевими профспілковими комітетами угоди з питань поліпшення умов і безпеки праці в нафтогазовому комплексі;

12) бере участь у розробленні стандартів, нормативів, нормативно-правових актів з питань охорони праці, фінансово-економічних питань у нафтогазовому комплексі;

13) організовує у встановленому порядку навчання і перевірку знань правил та норм охорони праці керівними працівниками і спеціалістами нафтогазового комплексу;

14) бере участь в опрацюванні ефективної системи управління охороною праці в нафтогазовому комплексі;

15) бере участь у формуванні та реалізації інвестиційної політики в нафтогазовому комплексі;

16) розробляє і здійснює заходи з реалізації державних програм, спрямованих на ефективне використання запасів нафти і природного газу, збільшення обсягів їх видобутку та ефективну переробку;

17) вживає заходів щодо додержання вимог законодавства про охорону довкілля;

18) координує роботи, пов'язані з розробкою та експлуатацією підприємствами нафтогазового комплексу нафтових, газових і газоконденсатних родовищ на суші, в Азовському морі та на континентальному шельфі Чорного моря;

19) координує та визначає обсяги проведення геологорозвідувальних робіт на нафту і природний газ;

20) узагальнює результати геологорозвідувальних робіт та введення в дослідно-промислову експлуатацію нафтових і газових родовищ видобувними підприємствами всіх форм власності;

21) забезпечує моніторинг діяльності в галузі транспортування нафти, природного газу, газового конденсату та нафтопродуктів, закачування і відбору природного газу з підземних сховищ, а також нафтогазопереробки;

22) в установленому порядку проводить експертизу проектних документів та готує пропозиції щодо затвердження проектів на розробку нафтових, газових і газоконденсатних родовищ та на будівництво і реконструкцію об'єктів трубопровідного транспорту, нафтогазопереробки, нафтопродуктозабезпечення;

23) розробляє прогнозний баланс виробництва та споживання природного газу, нафти та продуктів їх переробки, здійснює моніторинг ринку зазначених енергоресурсів;

24) бере участь у розробленні та забезпечує виконання державних програм диверсифікації джерел постачання енергоносіїв;

25) бере участь у визначенні обсягів геологорозвідувальних робіт на нафту і природний газ та у формуванні ставок збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

26) може виступати замовником науково-технічних та проектних робіт у нафтогазовому комплексі;

27) проводить аналіз та прогнозування механізму ціноутворення та тарифної політики у нафтогазовому комплексі;

28) вживає заходів щодо вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захисту інтересів підприємств нафтогазового комплексу на зовнішньому ринку, готує пропозиції щодо напрямів співробітництва із зарубіжними країнами у нафтогазовому комплексі;

29) у межах своєї компетенції подає пропозиції щодо підготовки укладання, денонсації міжнародних договорів України та інших міжнародно-правових актів галузевого характеру;

30) вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи та умов оподаткування, особливостей приватизації в нафтогазовому комплексі;

31) бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної політики як у цілому, так і за відповідними напрямами (демонополізація економіки, розвиток конкуренції, антимонопольне регулювання, застосування антимонопольного законодавства);

32) самостійно або за участю інших роботодавців проводить переговори і укладає галузеві угоди з представниками найманих працівників;

33) бере участь в організації науково-технічної, інформаційної, видавничої діяльності, пропаганді досягнень і передового досвіду, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних мереж у нафтогазовому комплексі;

34) бере участь у реалізації державної політики щодо реконструкції нафтопереробних підприємств;

35) бере участь у реалізації державної політики стосовно державної таємниці, контролює її збереження в апараті Держнафтогазпрому;

36) здійснює інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

5. Держнафтогазпром має право:

залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

здійснювати контроль, проводити перевірки та інспекції з питань, що стосуються сфери його діяльності;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

видавати накази організаційно-розпорядчого характеру.

6. Держнафтогазпром очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра палива та енергетики.

Директор Держнафтогазпрому за посадою є членом колегії Мінпаливенерго.

7. Директор Держнафтогазпрому:

здійснює керівництво Держнафтогазпромом, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром палива та енергетики за виконання покладених на Держнафтогазпром завдань;

призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників Держнафтогазпрому, крім заступників директора;

визначає ступінь відповідальності заступників директора Держнафтогазпрому та керівників його структурних підрозділів;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Держнафтогазпрому, крім заступників директора;

підписує видані в межах компетенції Держнафтогазпрому накази, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Держнафтогазпрому;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

8. Директор Держнафтогазпрому має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра палива та енергетики, погодженим з директором Держнафтогазпрому.

9. Граничну чисельність працівників та структуру Держнафтогазпрому затверджує Міністр палива та енергетики в межах граничної чисельності працівників Мінпаливенерго, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

10. Штатний розпис та кошторис видатків Держнафтогазпрому затверджує директор Держнафтогазпрому за погодженням з Мінпаливенерго та Мінфіном.

11. Держнафтогазпром утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінпаливенерго.

Умови оплати праці працівників Держнафтогазпрому визначає Кабінет Міністрів України.

12. Держнафтогазпром є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

____________

Опрос