Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственном департаменте ядерной энергетики

КМ Украины
Постановление КМ от 05.06.2000 № 911
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 червня 2000 р. N 911

Київ

Про затвердження Положення про Державний департамент ядерної енергетики

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 14 лютого 2002 року N 133)

Відповідно до Указу Президента України від 15 грудня 1999 р. N 1573 "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про Державний департамент ядерної енергетики (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 37

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний департамент ядерної енергетики

1. Державний департамент ядерної енергетики (Держатом) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінпаливенерго і підпорядковується йому.

2. Держатом у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінпаливенерго.

У межах своїх повноважень Держатом організовує виконання актів законодавства та здійснює контроль за їх реалізацією.

Держатом узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і вносить їх на розгляд Мінпаливенерго.

3. Основними завданнями Держатому є:

участь у межах його компетенції в реалізації державної політики у сфері ядерно-промислового комплексу;

участь у розробленні проектів державних програм з використання ядерної енергії, підвищення ядерної та радіаційної безпеки;

участь у формуванні, регулюванні та вдосконаленні ринку паливно-енергетичних ресурсів;

розроблення пропозицій щодо вдосконалення економічних важелів стимулювання розвитку ядерно-промислового комплексу;

участь у забезпеченні енергетичної безпеки держави.

4. Держатом відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює управління у сфері використання ядерної енергії для виробництва електричної та теплової енергії, забезпечення ядерним паливом атомних електростанцій, поводження з радіоактивними відходами до передачі їх на захоронення;

2) бере участь у прогнозуванні розвитку виробничої, науково-технічної, трудової, соціальної, фінансової та інших сфер діяльності у ядерно-промисловому комплексі;

3) опрацьовує комплекс заходів, спрямованих на поглиблення економічної реформи, готує пропозиції щодо вдосконалення механізму регулювання розвитку ядерно-промислового комплексу, його структурної перебудови, охорони праці, пожежної та екологічної безпеки;

4) бере участь у розробленні проектів концепцій розвитку ядерно-промислового комплексу;

5) опрацьовує та організовує виконання комплексної програми створення ядерно-паливного циклу, а також програм поводження з відпрацьованим ядерним паливом, тимчасового і довготермінового зберігання радіоактивних відходів, зняття з експлуатації реакторних установок та інших об'єктів ядерно-промислового комплексу;

6) у межах своїх повноважень здійснює контроль за додержанням правил безпечного поводження з радіоактивними відходами, організовує функціонування державної системи обліку радіоактивних відходів на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінпаливенерго;

7) координує діяльність, спрямовану на підвищення рівня безпеки об'єктів ядерно-промислового комплексу, а також створення системи заходів щодо запобігання аваріям на цих об'єктах та їх ліквідації;

8) координує роботи, пов'язані із зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації;

9) вживає заходів для додержання в ядерно-промисловому комплексі вимог законодавства про охорону довкілля;

10) бере участь у формуванні та проведенні інвестиційної політики в ядерно-промисловому комплексі виходячи з пріоритетних напрямів структурної перебудови економіки;

11) у межах своєї компетенції бере участь у реалізації державної політики щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, здійснює методичне керівництво і контроль за забезпеченням фізичного захисту і охорони на підприємствах та в організаціях ядерно-промислового комплексу;

12) вживає заходів до вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захисту інтересів підприємств ядерно-промислового комплексу на зовнішньому ринку, готує пропозиції щодо напрямів співробітництва із зарубіжними країнами у сфері ядерно-промислового комплексу;

13) у встановленому порядку представляє і захищає інтереси України у питаннях розв'язання проблем мирного використання атомної енергії в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ), в інших міжнародних організаціях та їх органах;

14) у межах своєї компетенції бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо їх укладення і денонсації;

15) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань оподаткування, визначення особливостей приватизації, демонополізації та кредитування підприємств і організацій ядерно-промислового комплексу;  

16) бере участь у реалізації державної політики з питань організації праці, її охорони, заробітної плати та соціального захисту працівників ядерно-промислового комплексу;

17) здійснює методичне керівництво та контроль за діяльністю підприємств та організацій ядерно-промислового комплексу у сфері охорони праці, ядерної, радіаційної та пожежної безпеки;

18) бере участь у реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, вживає заходів до забезпечення ядерно-промислового комплексу висококваліфікованими працівниками;

19) здійснює у межах, визначених Мінпаливенерго, управління майном підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

20) організовує та проводить державну експертизу з питань, віднесених до його компетенції;

21) бере участь в організації робіт з оперативного усунення наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах ядерно-промислового комплексу;

22) координує виконання робіт, пов'язаних з перетворенням об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;

23) може виступати державним замовником науково-технічних досліджень;

24) бере участь у реалізації державної політики з питань охорони здоров'я працівників, здійснює організаційно-методичне керівництво діяльністю медико-санітарних закладів ядерно-промислового комплексу та контроль за виконанням покладених на них функцій;

25) самостійно або за участю інших роботодавців проводить переговори і укладає галузеві угоди з представниками найманих працівників;

26) сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних мереж у ядерно-промисловому комплексі, бере участь в організації науково-технічної, інформаційної діяльності, пропаганди досягнень і передового досвіду, видавничої діяльності;

27) відповідно до законодавства виконує контрольно-наглядові функції у ядерно-промисловому комплексі;

28) розробляє і реалізує комплексні заходи щодо поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в ядерно-промисловому комплексі, бере участь в опрацюванні ефективної цілісної системи управління охороною праці, у реалізації єдиної науково-технічної політики в галузі охорони праці;

29) у межах своєї компетенції забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в апараті Держатому, на підприємствах, в установах та організаціях ядерно-промислового комплексу, що належать до сфери управління Мінпаливенерго;

30) бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної політики як у цілому, так і за відповідними напрямами (демонополізація економіки, розвиток конкуренції, антимонопольне регулювання, застосування антимонопольного законодавства);

31) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

5. Держатом має право:

залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

здійснювати контроль за ефективністю використання державного майна підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінпаливенерго, в межах повноважень, визначених Міністерством;

одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

видавати накази організаційно-розпорядчого характеру.

6. Держатом очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра палива та енергетики.

Директор Держатому є членом колегії Мінпаливенерго.

Директор Держатому має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра палива та енергетики і погодженням з директором Держатому. Розподіл обов'язків між заступниками проводить директор Держатому.

7. Директор Держатому:

здійснює керівництво діяльністю Держатому, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром палива та енергетики за виконання покладених на Держатом завдань;

призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників Держатому, крім своїх заступників;

визначає ступінь відповідальності заступників директора та керівників структурних підрозділів Держатому;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Держатому, крім заступників директора;

підписує видані у межах компетенції Держатому накази, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Держатому;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

8. Граничну чисельність працівників та структуру Держатому затверджує Міністр палива та енергетики у межах граничної чисельності працівників Мінпаливенерго, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

9. Штатний розпис та кошторис доходів і видатків Держатому затверджує його директор за погодженням з Міністром палива та енергетики і Мінфіном.

10. Держатом утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінпаливенерго.

11. Держатом є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

____________

Опрос