Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственном департаменте угольной промышленности

КМ Украины
Постановление КМ от 05.06.2000 № 909
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 червня 2000 р. N 909

Київ

Про затвердження Положення про Державний департамент вугільної промисловості

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 16 січня 2003 року N 28)

Відповідно до Указу Президента України від 15 грудня 1999 р. N 1573 "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про Державний департамент вугільної промисловості (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 37

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний департамент вугільної промисловості

1. Державний департамент вугільної промисловості (Держвуглепром) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінпаливенерго і підпорядковується йому.

2. Держвуглепром у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінпаливенерго.

У межах своїх повноважень Держвуглепром організовує виконання актів законодавства, здійснює контроль за їх реалізацією.

Держвуглепром узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і вносить їх на розгляд Мінпаливенерго.

3. Основними завданнями Держвуглепрому є:

здійснення у межах його компетенції реалізації державної політики у вугільній галузі;

участь у формуванні, регулюванні та вдосконаленні ринку паливно-енергетичних ресурсів;

опрацювання комплексу заходів, спрямованих на поглиблення економічних реформ у вугільній промисловості;

участь у забезпеченні енергетичної безпеки держави.

4. Держвуглепром відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у прогнозуванні розвитку виробничої, науково-технічної, трудової, соціальної, фінансової та інших сфер діяльності вугільної галузі;

2) розробляє проекти нормативно-правових актів, пов'язаних з розвитком вугільної галузі;

3) здійснює у межах, визначених Мінпаливенерго, управління майном підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

4) розглядає і вносить пропозиції щодо доцільності створення, реорганізації, ліквідації підприємств вугільної галузі;

5) вживає заходів до додержання вимог законодавства про охорону довкілля;

6) бере участь у формуванні та реалізації інвестиційної політики у вугільній промисловості виходячи з пріоритетних напрямів структурної перебудови економіки;

7) бере участь у розробленні проектів стандартів, нормативних актів про охорону праці та з інших питань, що стосуються вугільної галузі;

8) забезпечує організацію робіт з оперативного усунення наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах вугільної галузі;

9) бере участь у реалізації державної політики з питань організації праці, її охорони, заробітної плати та соціального захисту працівників вугільної галузі; провадить єдину науково-технічну політику в галузі охорони праці; здійснює методичне керівництво діяльністю підприємств вугільної галузі з охорони праці та контроль за дотриманням законодавства і нормативних актів з охорони праці на підприємствах галузі;

10) сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних мереж у вугільній промисловості, бере участь в організації науково-технічної, інформаційної, видавничої діяльності, пропаганди досягнень і передового досвіду;

11) розробляє і реалізує комплексні заходи щодо поліпшення безпеки і гігієни праці у вугільній галузі;

12) здійснює державне регулювання гірничої справи відповідно до його повноважень;

13) розробляє і здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо реалізації державних програм, спрямованих на збільшення обсягів добування вугілля та підвищення його якості;

14) розробляє баланси вугілля, здійснює моніторинг його ринку;

15) координує та визначає обсяги проведення геологорозвідувальних робіт на вугілля та торф;

16) узагальнює результати геологорозвідувальних робіт та введення в дослідно-промислову експлуатацію вугільних та торф'яних родовищ добувними підприємствами;

17) у межах своєї компетенції координує роботи з дослідно-промислової та промислової розробки вугільних та торф'яних родовищ України;

18) самостійно або за участю інших роботодавців проводить переговори і укладає галузеві угоди з представниками найманих працівників;

19) може виступати замовником науково-технічних досліджень у вугільній галузі;

20) розробляє пропозиції щодо вдосконалення механізму регулювання ціноутворення у вугільній галузі;

21) бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної політики як у цілому, так і за відповідними напрямами (демонополізація економіки, розвиток конкуренції, антимонопольне регулювання, застосування антимонопольного законодавства);

22) забезпечує та здійснює контроль за дотриманням державної таємниці в апараті Держвуглепрому, на підприємствах, установах та організаціях вугільної галузі, що належать до сфери управління Мінпаливенерго;

23) організовує вивчення та аналіз вітчизняного і світового досвіду у вугільній галузі;

24) здійснює координацію діяльності вугледобувних підприємств з енергомеханічного забезпечення;

25) організовує роботу з питань розроблення і впровадження стандартів якості продукції та патентно-ліцензійних вимог;

26) вживає заходів до оптимізації та сталого забезпечення підприємств галузі гірничошахтним та технологічним устаткуванням, приладами, запасними частинами тощо;

27) вживає заходів для вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захисту інтересів підприємств вугільно-промислового комплексу на зовнішньому ринку, готує пропозиції щодо напрямів співробітництва із зарубіжними країнами у вугільно-промисловому комплексі;

28) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

5. Держвуглепром має право:

залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

здійснювати контроль, проводити перевірки та інспекції на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

видавати накази організаційно-розпорядчого характеру.

6. Держвуглепром очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра палива та енергетики.

Директор Держвуглепрому має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра палива та енергетики, погодженим з директором Держвуглепрому. Розподіл обов'язків між заступниками проводить директор Держвуглепрому.

7. Директор Держвуглепрому є членом колегії Мінпаливенерго.

8. Директор Держвуглепрому:

здійснює керівництво діяльністю Держвуглепрому, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України, Міністром палива та енергетики за виконання покладених на Держвуглепром завдань;

призначає на посаду та звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Держвуглепрому, крім заступників директора;

визначає ступінь відповідальності заступників директора та керівників структурних підрозділів Держвуглепрому;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Держвуглепрому, крім заступників директора Держвуглепрому;

підписує видані у межах компетенції Держвуглепрому накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Держвуглепрому;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

9. Граничну чисельність працівників та структуру Держвуглепрому затверджує Міністр палива та енергетики в межах граничної чисельності працівників Мінпаливенерго, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

10. Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Держвуглепрому затверджує директор Держвуглепрому за погодженням з Мінпаливенерго і Мінфіном.

11. Утримання апарату Держвуглепрому здійснюється за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінпаливенерго.

12. Умови оплати праці працівників Держвуглепрому визначає Кабінет Міністрів України.

13. Держвуглепром є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

____________

Опрос