Идет загрузка документа (56 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики оценки стоимости объектов приватизации

КМ Украины
Постановление КМ от 08.09.1993 № 717
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 вересня 1993 р. N 717

Київ

Про затвердження Методики оцінки вартості об'єктів приватизації

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України 
від 12 листопада 1993 року N 919

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
18 січня 1995 року N 36) 

На виконання пункту 3 постанови Верховної Ради України від 9 квітня 1993 р. N 3092-XII "Про реалізацію Закону України "Про державний бюджет України на 1993 рік" щодо вдосконалення механізму приватизації державного майна з урахуванням його реальної вартості Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Методику оцінки вартості об'єктів приватизації, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, з 3 серпня 1993 р. постанову Кабінету Міністрів України від 2 вересня 1992 р. N 522 "Про затвердження Методики оцінки вартості об'єктів приватизації та оренди" (ЗП України, 1992 р., N 11, ст. 265). 

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 12.11.93 р. N 919) 

 

 

Прем'єр-міністр України

Л. КУЧМА

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 1993 р. N 717

МЕТОДИКА
ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ

I. Загальні положення

1. Методика оцінки вартості об'єктів приватизації (надалі - Методика) розроблена відповідно до Законів України "Про приватизацію майна державних підприємств", "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", "Про оренду майна державних підприємств та організацій" та інших актів законодавства.

2. Методика встановлює порядок і спосіб оцінки майна, що приватизується, за відновною вартістю з урахуванням його складу.

Вона використовується для визначення початкової(аукціонної) ціни державного підприємства, розміру статутного фонду господарського товариства, що створюється у процесі приватизації, а також для визначення ціни майна державного підприємства або окремих інвентарних об'єктів при викупі.

3. Відновною вартістю основних фондів при приватизації слід вважати їх балансову вартість, перераховану згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1993 р. N 598 "Про проведення індексації основних фондів у народному господарстві України".

4. Відповідно до рішення державних органів приватизації оцінка майна може здійснюватися щодо всього підприємства в цілому як цілісного майнового комплексу чи його частини як окремого інвентарного об'єкта або групи інвентарних об'єктів.

5. В оцінку майна не включається вартість землі, на якій розміщено підприємство, надр та інших складових частин навколишнього природного середовища.

6. Оцінку вартості об'єктів приватизації здійснює:

при приватизації майна державних підприємств - комісія з приватизації, створена відповідно до статті 13 Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств";

при приватизації невеликих державних підприємств (мала приватизація) - комісія, створена керівником цього підприємства і затверджена державним органом приватизації. Головою цієї комісії призначається керівник підприємства.

7. Методика не застосовується для спеціальної оцінки майна у вільно конвертованій валюті, якщо продаж державного підприємства іноземним особам провадиться без конкурсу чи не на аукціоні.

II. Оцінка вартості цілісного майнового комплексу

8. Цілісний майновий комплекс - це господарський об'єкт із закінченим циклом виробництва продукції (робіт, послуг). Оцінка вартості цілісного майнового комплексу здійснюється на підставі балансу підприємства. Цілісними майновими комплексами можуть бути структурні підрозділи підприємств (цехи, виробництва, дільниці тощо), які виділяються в самостійні об'єкти приватизації з подальшим складанням розподільного балансу.

9. Оцінка майна цілісних майнових комплексів здійснюється у такій послідовності:

проведення повної інвентаризації майна;

розроблення передаточного балансу;

визначення вартості об'єкта приватизації згідно з даними інвентаризації та балансу;

складання акта оцінки вартості цілісного майнового комплексу.

Передаточний баланс розробляється за результатами проведеної інвентаризації і є підставою для здійснення оцінки вартості майна.

10. До переліку майна об'єктів приватизації як цілісного майнового комплексу включаються:

основні засоби та інші позаоборотні активи (у тому числі незавершене будівництво);

оборотні засоби - запаси і затрати, грошові кошти, розрахунки та інші активи з урахуванням заборгованості.

Приналежність майна до основних і оборотних засобів, визначається відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 250.

11. До основних засобів та інших позаоборотних активів належать:

основні засоби - будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини, обладнання, транспортні засоби, вимірювальні та регулюючі прилади і пристрої, обчислювальна техніка, інструменти, виробничий інвентар і приладдя, господарський інвентар, сільськогосподарські машини і засоби, доросла робоча і продуктивна худоба, багаторічні насадження та інші основні засоби, а також капітальні вкладення у багаторічні насадження, на поліпшення земель і в орендовані будівлі, споруди, обладнання та інші об'єкти, що належать до основних засобів;

нематеріальні активи, придбання яких відображено в балансі підприємства, - вартість прав на користування землею, водою або іншими природними ресурсами, будівлями та обладнанням, інших майнових прав, включаючи право на інтелектуальну власність (патенти, технології, ліцензії тощо);

незавершені капітальні вкладення та аванси - вартість незавершеного будівництва (витрати на зведення будівель і споруд, придбання обладнання, інструменту, інвентаря, а також інші витрати), витрати на формування основного стада робочої та продуктивної худоби; витрати на геологорозвідувальні роботи, а також аванси і кошти, видані підприємствам у тимчасове користування на капітальні вкладення. До незавершеного будівництва слід відносити також завершене будівництво з неперекритими джерелами фінансування;

устаткування - запаси устаткування, що підлягають встановленню і знаходяться на складах підприємства та у дорозі (за фактичною собівартістю);

інші позаоборотні активи - вартість довгострокових активів (сума дебіторської заборгованості із строком погашення більше одного року, сума заборгованості за продані основні засоби тощо);

довгострокові фінансові вкладення - довгострокові (більше одного року) фінансові вкладення в прибуткові активи (акції, облігації) та статутні фонди інших підприємств, процентні облігації внутрішніх державних та місцевих позик, інші фінансові вкладення.

12. До запасів і затрат належать:

виробничі запаси - сировина, матеріали, паливо, покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, тара, запасні частини, інші матеріальні цінності,що належать до засобів в обороті;

тварини на вирощуванні та відгодівлі - тварини на вирощуванні та відгодівлі, птиця, звірі, кролики, дорослі тварини, вибраковані із основного стада, та тварини, прийняті від населення для реалізації;

малоцінні та швидкозношувані предмети;

незавершене виробництво - витрати на основне, допоміжне, підсобне, обслуговуюче виробництво, виготовлення напівфабрикатів, некапітальні роботи, капітальний ремонт основних засобів;

витрати обігу на залишок товарів; витрати майбутніх періодів;

готова продукція;

товари;

інші запаси та затрати.

13. До грошових коштів, розрахунків та інших активів належать:
 
розрахунки з дебіторами;

короткострокові фінансові вкладення - фінансові вкладення на строк до одного року;

грошові кошти - кошти в касі, на розрахункових,валютному та інших рахунках в установах банків, інші грошові кошти;

інші оборотні активи.

14. Оцінці вартості об'єкта приватизації повинна передувати його повна інвентаризація, проведена відповідно до Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються, а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р. N 158.

15. Інвентаризація майна, за результатами якої складається передаточний баланс, провадиться на перше число того місяця, в якому здійснюватиметься оцінка його вартості. До 20 числа зазначеного місяця документація про результати інвентаризації та передаточний баланс подаються до комісії, яка здійснює оцінку вартості майна цілісного майнового комплексу.

16. Інвентаризації підлягає майно підприємства, включаючи повністю зношені основні засоби, об'єкти невиробничого призначення, діючі об'єкти, які здані напрокат або в оренду, перебувають на реконструкції, у капітальному ремонті, на консервації, у запасі або резерві незалежно від їхнього технічного стану (як зараховані на баланс, так і не враховані з будь-яких причин).

17. За наявністю порушень у проведенні інвентаризації державний орган приватизації може вимагати здійснення повторної інвентаризації із залученням аудиторської служби.

18. Оцінка вартості майна цілісного майнового комплексу здійснюється за формулою:

 Цф = Оз + Hа + Зз + Фа + Вк + Нб х К + Ун x K,
 
  де Цф - вартість майна цілісного майнового комплексу;
    Оз - залишкова вартість основних засобів;
    Hа - залишкова вартість нематеріальних активів;
    Зз - запаси і затрати, які входять у валюту балансу;
    Фа - фінансові активи з вирахуванням кредиторської забор-
    гованості;
    Вк - незавершені капітальні вкладення з вирахуванням вар-
    тості незавершеного будівництва;
    Нб - вартість незавершеного будівництва;
    Ун - устаткування (невстановлене);
    К - усереднені індекси цін на будівництво та промислову
     продукцію.

19. При визначенні залишкової вартості основних засобів суми зносу не повинні перевищувати балансової вартості основних засобів відповідного об'єкта (згідно з листом Мінфіну від 3 лютого 1993 р. N 18-408).

20. До складу фінансових активів включаються:

довгостроковіфінансові вкладення;

інші позаоборотні активи;

грошові кошти, розрахунки та інші активи.

Фінансові активи зменшуються на суму кредиторської заборгованості (кредити та інші позикові кошти; розрахунки з кредиторами за товари і послуги, по векселях виданих, по авансах одержаних, з бюджетом, по страхуванню та оплаті праці; резерви наступних витрат і платежів та інші пасиви).

21. Залишки коштів на валютних рахунках, інші кошти (включаючи грошові документи), цінні папери, дебіторська і кредиторська заборгованість в іноземній валюті відображаються у передаточному балансі в національній валюті України в сумах,визначених шляхом перерахунку іноземних валют за курсом Національного банку на дату складання передаточного балансу.

22. Для визначення відновної вартості незавершеного будівництва та устаткування (невстановленого) застосовуються усереднені індекси цін на будівництво та промислову продукцію (К) згідно з Порядком індексації балансової вартості основних фондів підприємств, організацій та установ у зв'язку з підвищенням цін, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1993 р.N 598 "Про проведення індексації основних фондів у народному господарстві України".

Вартість незавершеного будівництва розподіляється за термінами освоєння витрат та за їх видами.

Індексація здійснюється, залежно від виду витрат, у такому порядку:

 - витрати, що були здійснені до 1 січня 1992 р.збільшуються:
  на будівлі, споруди, передавальні пристрої - у 667 разів,
    машини, обладнання, транспортні засоби - у 291,2 раза,
    інші                  - у 341,6 раза;
 
  - витрати, що були здійснені з 1 січня 1992 р. до 1 січня
1993 р. збільшуються:
  на будівлі, споруди,передавальні пристрої - у 37,6 раза,
    машини, обладнаня,транспортні засоби  - у 10,1 раза,
    інші                  - у 12 разів;

- витрати, що були здійснені після 1 січня 1993 р., не індексуються.

23. Визначена вартість цілісного майнового комплексу може бути змінена відповідно до вимог розділів IV та V цієї Методики.

24. Оцінка вартості майна державного підприємства як цілісного майнового комплексу здійснюється в 10-денний термін з дня подання документації про результати інвентаризації та завершується складанням акта встановленого зразка, що затверджується керівником відповідного органу приватизації (додатки N 1 і 2). До акта додається передаточний баланс і документація про результати інвентаризації згідно з Інструкцією по здійсненню оцінки вартості об'єктів приватизації та оренди, затвердженою наказом Фонду державного майна від 9 березня 1993 р. N 117. Перший примірник документації зберігається у відповідних органах приватизації, другий - у покупця .

III. Оцінка вартості інвентарних об'єктів

25. До інвентарних об'єктів належать будівлі, споруди, машини, устаткування та інші облікові одиниці основних засобів, нематеріальні активи, малоцінні та швидкозношувані предмети, виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, незавершене капітальне будівництво та інші цінності, що реалізуються окремо як самостійний об'єкт продажу.

26. Оцінюватися може як кожний інвентарний об'єкт, так і група об'єктів. До групи інвентарних об'єктів, що підлягають оцінці, належать дільниці підприємств, комплекси будівель, споруд,устаткування та інше майно, щодо якого не складається самостійний бухгалтерський баланс.

27. Вартість основних засобів визначається за даними бухгалтерського обліку (інвентарних карток) з урахуванням індексації, проведеної за станом на 1 серпня 1993 р. (додатки N 3 і 4).

28. Знос основних засобів розраховується за нормами амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів народного господарства, затвердженими постановою Ради Міністрів СРСР від 22 жовтня 1990 р. N 1072 "Про єдині норми амортизаційних відрахувань на повне відтворення основних фондів народного господарства СРСР", з урахуванням терміну експлуатації у порядку, встановленому листом Мінфіну і Мінекономіки від 25 січня 1991 р. N 04-5033/21-31/31 "Про нарахування амортизації" та постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 250 "Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні".

29. Вартість основних фондів, які повністю зношені, але ще придатні для експлуатації, визначається на підставі експертної оцінки (додаток N 3, графа 8; додаток N 4, графа 9). 

30. Відновна вартість об'єктів незавершеного капітального будівництва визначається відповідно до пункту 22 цієї Методики, а в разі відсутності даних для розрахунку - на підставі експертної оцінки (додаток N 5).

31. Вартість оборотних засобів визначається виходячи з вартості придбання з урахуванням проведеної дооцінки згідно з постановою Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 19 квітня 1993 р. N 279 "Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державних підприємств і організацій та джерела їх покриття" (додаток N 6).

32. Підсумкова оцінка інвентарних об'єктів завершується складанням акта встановленого зразка, який затверджується керівником відповідного органу приватизації (додаток N 7). До акта додаються відомості розрахунків вартості інвентарних об'єктів (додатки N 3 - 6). Перший примірник документації зберігається у відповідних органах приватизації, другий - у покупця .

IV. Особливості оцінки вартості орендованого майна

33. При приватизації державного майна, зданого в оренду, здійснюється оцінка вартості майна цілісного майнового комплексу за формулою, наведеною в пункті 18 цієї Методики.

34. Приватизації підлягають основні засоби, передані в оренду і придбані в період оренди за рахунок амортизаційних відрахувань на майно орендодавця, а також майно, придбане орендарем за рахунок державних коштів, наданих державою для фінансової підтримки підприємства або виконання цільових державних програм.

35. Вартість оборотних засобів (запаси і затрати, фінансові активи з вирахуванням кредиторської заборгованості),зданих в оренду, визначається на підставі балансу, розробленого на день укладення договору оренди за формулою:

 о  о  о
      Об = Зз x К + Фа ,
 
   де Об - оборотні засоби за балансом, розробленим на день
    укладення договору оренди;
     о
    Зз - запаси і затрати за балансом, розробленим на день
    укладення договору оренди;
     о
    К - коефіцієнт індексації запасів і затрат орендного
    підприємства;
     о
    Фа - фінансові активи з вирахуванням кредиторської за-
    боргованості за балансом, розробленим на день укладення
    договору оренди.
 

36. Коефіцієнт індексації запасів і затрат залежно від термінупередачі їх в оренду встановлюється в таких розмірах:

 до 1 липня 1992 р.          - у 24.4 раза;
       з 1 липня 1992 р. до 1 січня 1993 р. - у 6.1 раза;
       з 1 січня 1993 р. до 1 липня 1993 р. - у 1.8 раза;
       з 1 липня 1993 р. - не встановлюється.

37. Вартість запасів і затрат, розрахована з урахуванням відповідного коефіцієнта, не повинна перевищувати фактичну вартість запасів і затрат на момент приватизації. У разі перевищення розрахованої вартості запасів і затрат для розрахунку вартості оборотних засобів згідно з пунктом 35 приймається фактична вартість запасів і затрат.

38. Майно, яке належить орендареві, відображається в бухгалтерському обліку згідно з листом Мінфіну від 28 січня 1992 р. N 18-412 про бухгалтерський облік окремих господарських операцій, Інструкцією про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємств, об'єднань і організацій (додаток до листа Мінфіну від 8 липня 1992 р. N 18-482) та Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 250.

39. Вартість майна, яке належить орендареві, визначається як сума залишкової вартості основних засобів та нематеріальних активів, вартості незавершених капітальних вкладень (у тому числі незавершеного будівництва), придбаних за рахунок власних коштів, а також вартості оборотних засобів (запаси і затрати, фінансові активи з вирахуванням кредиторської заборгованості) на момент приватизації. Ця сума зменшується на вартість оборотних засобів, зданих в оренду згідно з пунктом 35 цієї Методики, залишок невикористаних коштів амортизаційних відрахувань на майно орендодавця та на вартість майна, придбаного за рахунок державних коштів.

40. Оцінка вартості державного майна, зданого в оренду, що підлягає приватизації, завершується складанням акта встановленого зразка (додаток N 2) .

V. Умови зміни вартості майна

41. Вартість майна, розраховану згідно з цією Методикою, може бути змінено за рішенням органу приватизації, що відображається в акті (додатки N 1 і 2).

42. Вартість майна цілісного майнового комплексу зменшуєтьсяна вартість майна:

що належить орендареві;

для якого встановлено пільги (безоплатна передача об'єктів соціально-побутового призначення);

на яке поширюється особливий режим приватизації (вилученняоб'єктів незавершеного будівництва, фінансових вкладень у цінні папери та паї інших підприємств, господарських товариств, банків, у відсоткові облігації та позики, вклади до статутних фондів спільних підприємств);
 
державного житлового фонду, який приватизується відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житловогофонду";
 
об'єктів, що не підлягають приватизації.

43. Кошти на валютних рахунках, які є державною власністю, можуть бути вилучені з вартості цілісного майнового комплексу відповідно до плану приватизації або за рішенням органу приватизації (стосовно об'єктів малої приватизації) та перераховані до Державного валютного фонду України.

44. Вартість майна цілісного майнового комплексу збільшується на вартість нематеріальних активів, факт придбання яких не відображено в балансі підприємства. Вартість цих нематеріальних активів визначається на підставі експертної оцінки.

45. Вартість майна об'єкта приватизації збільшується відповідно до зональних коефіцієнтів, що враховують потенційну прибутковість підприємства залежно від його місцезнаходження (віддаленість ринків збуту та постачання, розвиненість виробничої інфраструктури в районі об'єкта на момент приватизації та в перспективі, вигідні умови для реклами, зручні транспортні підходи, інформованість населення про об'єкт тощо).

Зональні коефіцієнти застосовуються для визначення вартості майна підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення.

Для об'єктів інших галузей народного господарства зональні коефіцієнти застосовуються за умови продажу їх на аукціоні або за конкурсом.

Зональні коефіцієнти не застосовуються до об'єктів приватизації, які знаходяться в зонах радіоактивного забруднення,відповідно до Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи".

46. Статутний фонд акціонерного товариства визначається як вартість цілісного майнового комплексу з урахуванням вимог пунктів 42 - 44 цієї Методики .

47. При визначенні статутного фонду акціонерного товариства зональний коефіцієнт не застосовується.

48. При приватизації цілісних майнових комплексів, зданих в оренду, до статутного фонду включається державне майно та майно орендаря.

49. У разі продажу державного майна з розстрочкою платежу розмір щоквартальних виплат повинен враховувати збільшення вартості майна, вказаної в договорі купівлі-продажу, залежно від зростання цін, відсотка за банківський кредит, інфляційних та інших факторів.

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 1
до Методики оцінки вартості
об'єктів приватизації

 ЗАТВЕРДЖУЮ
         _______________________________________
          (посада керівника органу приватизації)
М. П.
 
          ___________  _______________________
           (підпис)    (ініціали, прізвище)
           "_____" ____________199__ р.
 
 
             А К Т
    оцінки вартості цілісного майнового комплексу
*****************
* * * * * * * * *
*****************______________________________________________
 (код за ЗКПО)  (повна назва цілісного майнового комплексу)
 Комісія, створена згідно з наказом
 
_______________________________________________________________
      (посада керівника органу, що створив комісію)
 
від "___" ______________ 199___ р. N ____________ у складі:
 
голови ________________________________________________________
    (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)
 
і членів:______________________________________________________
    (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)
 
_______________________________________________________________
 
_______________________________________________________________
 
на засіданні (протокол від "___" ______________ 199__ р. N ___)
розглянула результати інвентаризації майна
 
_______________________________________________________________
    (повна назва цілісного майнового комплексу)
за станом на "___" ______________ 199__ р. та з урахуванням ви
мог Методики оцінки вартості об'єктів приватизації визначила йо-
го оціночну вартість.
 
 Продовження додатка N 1
 
  Комісія підтверджує, що оціночна вартість майна згідно з
передаточним балансом і документацією про результати інвентари-
зації становить:
*************************************************************
 N  *       Назва показника     * Вартість
 п/п  *                    * майна,
    *                    * тис.крб.
*************************************************************
 1  *Балансова вартість основних засобів  *
 2  *Залишкова вартість основних засобів  *
 3  *Залишкова вартість нематеріальних   *
    *активів                *
 4  *Запаси і затрати, які входять у валюту *
    *балансу                *
 5  *Фінансові активи, всього        *
    * у тому числі:             *
 5.1 * довгострокові фінансові вкладення  *
 5.2 * інші позаоборотні активи       *
 5.3 * грошові кошти, розрахунки та інші  *
    * активи                *
 5.3.1*  з них кошти на валютних рахунках  *
 6  *Кредиторська заборгованість, всього  *
    * у тому числі:             *
 6.1 * довгострокові пасиви         *
 6.2 * розрахунки та інші пасиви      *
 7  *Фінансові активи з урахуванням пере-  *
    *криття заборгованості(ряд.5 - ряд.6)  *
 8  *Незавершені капітальні вкладення з   *
    *вирахуванням незавершеного будівництва *
 9  *Відновна вартість незавершеного бу-  *
    *дівництва (рахунок 33) з урахуванням  *
    *усереднених індексів цін        *
    *у тому числі витрати, здійснені на:  *
 9.1 * будівлі,споруди,передавальні пристрої *
 9.1.1*    до 01.01.92          *
 9.1.2*    з 01.01.92 до 01.01.93    *
 9.1.3*    з 01.01.93          *
 9.2 * машини,обладнання,транспортні засоби *
 9.2.1*    до 01.01.92          *
 9.2.2*    з 01.01.92 до 01.01.93    *
 9.2.3*    з 01.01.93          *
 9.3 *   інші               *
 9.3.1*    до 01.01.92          *
 9.3.2*    з 01.01.92 до 01.01.93    *
 9.3.3*    з 01.01.93          *
 10  *Відновна вартість устаткування (раху- *
    *нок 07) з урахуванням усереднених ін- *
    *дексів цін               *
    * у тому числі придбане:        *
 10.1 *    до 01.01.92          *
 10.2 *    з 01.01.92 до 01.01.93    *
 10.3 *    з 01.01.93          *
 11  *Вартість цілісного майнового комплексу *
    *(ряд.2+ряд.3+ряд.4+ряд.7+ряд.8+ряд.9+ *
    *+ ряд.10)               *
 12  *Вилучення вартості майна, всього    *
    * у тому числі:             *
 12.1 * для якого встановлено пільги     *
 12.2 * для якого органом приватизації вста- *
    *новлено                *
    * особливий режим приватизації     *
 12.3 * державний житловий фонд       *
**************************************************************
 
 
                 Продовження додатка N 1
 
**************************************************************
 N п/п *         Назва показника   * Вартість
    *                    * майна,
    *                    * тис.крб.
**************************************************************
 12.4 * об'єкти, які не підлягають приватиза-*
    * ції                 *
 12.5 * кошти на валютних рахунках      *
 13  *Зональний коефіцієнт          *
 14  *Вартість майна з урахуванням зонального*
    *коефіцієнта (ряд.11 - ряд.12) х ряд.13 *
 15  *Нематеріальні активи,які не відображені*
    *в балансі (експертна оцінка)      *
 16  *Вартість майна, що підлягає приватиза- *
    *ції (ряд.14 + ряд.15)         *
 17  *Розмір статутного фонду акціонерного  *
    *товариства (ряд.11 - ряд.12 + ряд.15) *
    *                    *
**************************************************************
 
 
  Голова комісії  ___________  _________________________
            (підпис)    (ініціали, прізвище)
 
  Члени комісії:  ___________  _________________________
            (підпис)    (ініціали, прізвище)
           ***********  *************************
            (підпис)    (ініціали, прізвище)
 
 "___" __________ 199___ р.
 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 2
до Методики оцінки вартості
об'єктів приватизації

 ЗАТВЕРДЖУЮ
         ______________________________________
         (посада керівника органу приватизації)
 М. П.
 
         ___________  _______________________
          (підпис)    (ініціали, прізвище)
          "_____" ____________199__ р.
 
 
            А К Т
    оцінки вартості майна орендного підприємства
*****************
* * * * * * * * *
*****************    _____________________________________
 (код за ЗКПО)      (повна назва орендного підприємства)
 Комісія, створена згідно з наказом
 
_______________________________________________________________
   (посада керівника органу, що створив комісію)
 
від "___" ______________ 199___ р. N ____________ у складі:
 
голови ________________________________________________________
    (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)
 
і членів:______________________________________________________
    (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)
 
_______________________________________________________________
 
_______________________________________________________________
 
на засіданні (протокол від "___" ______________ 199__ р. N ___)
розглянула результати інвентаризації майна
 
_______________________________________________________________
    (повна назва орендного підприємства)
за станом на "___" ______________ 199__ р. та з урахуванням ви
мог Методики оцінки вартості об'єктів приватизації визначила йо-
го оціночну вартість.
 
 
                  Продовження додатка N 2
 
   Комісія підтверджує, що оціночна вартість майна згідно
з передаточним балансом і  документацією  про результати
інвентаризації становить:
**************************************************************
 N  *                   *  Вартість
 п/п  *         Назва показника   *майна,тис.крб.
    *                   ****************
    *                   *всього*у тому
    *                   *   *числі
    *                   *   *орендаря
**************************************************************
 1  *Балансова вартість основних засобів  *   *
 2  *Залишкова вартість основних засобів  *   *
 3  *Залишкова вартість нематеріальних   *   *
    *активів                *   *
 4  *Запаси і затрати, які входять у ва-  *   *
    *люту балансу             *   *
 5  *Фінансові активи, всього       *   *
    *у тому числі:             *   *
 5.1 * довгострокові фінансові вкладення  *   *
 5.2 * інші позаоборотні активи      *   *
 5.3 * грошові кошти, розрахунки та інші  *   *
    * активи               *   *
 5.3.1*  з них кошти на валютних рахунках  *   *
 6  *Кредиторська заборгованість, всього  *   *
    *у тому числі:             *   *
 6.1 * довгострокові пасиви        *   *
 6.2 * розрахунки та інші пасиви      *   *
 7  *Фінансові активи з урахуванням пере- *   *
    *криття заборгованості (ряд.5 - ряд.6) *   *
 8  *Незавершені капітальні вкладення з  *   *
    *вирахуванням незавершеного будівництва*   *
 9  *Відновна вартість незавершеного будів-*   *
    *ництва (рахунок 33) з урахуванням усе-*   *
    *реднених індексів цін         *   *
    *у тому числі витрати, здійснені на:  *   *
 9.1 * будівлі,споруди,передавальні пристрої*   *
 9.1.1*    до 01.01.92          *   *
 9.1.2*    з 01.01.92 до 01.01.93    *   *
 9.1.3*    з 01.01.93          *   *
 9.2 * машини,обладнання,транспортні засоби*   *
 9.2.1*    до 01.01.92          *   *
 9.2.2*    з 01.01.92 до 01.01.93    *   *
 9.2.2*    з 01.01.93          *   *
 9.3 * інші                *   *
 9.3.1*    до 01.01.92          *   *
 9.3.2*    з 01.01.92 до 01.01.93    *   *
 9.3.3*    з 01.01.93          *   *
 10  *Відновна вартість устаткування (ра-  *   *
    *хунок 07) з урахуванням усереднених  *   *
    *індексів цін             *   *
    * у тому числі придбане:        *   *
 10.1 *    до 01.01.92          *   *
 10.2 *    з 01.01.92 до 01.01.93    *   *
 10.3 *    з 01.01.93          *   *
*************************************************************
 
                     Продовження додатка N 2
 
**************************************************************
    *                   *Вартість майна,
 N п/п *       Назва показника    *тис.крб.
    *                   ****************
    *                   *всьог *у тому
    *                   *   *числі
    *                   *   *орендаря
**************************************************************
 11  *Вартість цілісного майнового комплексу*   *
    *(ряд.2+ряд.3+ряд.4+ряд.7+ряд.8+ряд.9+ *   *
    *+ряд.10)               *   *
 12  *Вартість оборотних засобів, зданих в *   *
    *оренду, всього            *   *  x
    * у тому числі:            *   *
 12.1 * запаси та затрати,які входять у ва- *   *
    * люту балансу            *   *  х
 12.2 * фінансові активи за вирахуванням  *   *
    * кредиторської заборгованості    *   *  х
 13  *Коефіцієнт індексації вартості запасів*   *
    *і затрат               *   *  х
 14  *Вартість оборотних засобів з урахуван-*   *
    *ням індексації (ряд.12.1 х ряд.13 +  *   *
    *+ряд.12.2)              *   *  х
 15  *Залишок коштів амортизаційного фонду *   *
    *орендодавця              *   *  х
 16  *Майно,придбане орендарем за рахунок  *   *
    *державних коштів           *   *  х
 17  *Вилучення вартості майна, всього   *   *  х
    *у тому числі:             *   *
 17.1 * яке належить орендарю        *   *
    * (ряд.11,гр.4 - ряд.14 - ряд.15 -  *   *
    * - ряд.16)              *   *  x
 17.2 * для якого встановлено пільги    *   *  x
 17.3 * для якого органом приватизації вста-*   *
    * новлено особливий режим приватизації*   *  x
 17.4 * державний житловий фонд       *   *  x
 17.5 * об'єкти, які не підлягають привати- *   *
    * зації                *   *  x
 17.6 * кошти на валютних рахунках     *   *  x
 18  *Зональний коефіцієнт         *   *  х
 19  *Вартість майна з урахуванням зонально *   *
    *го коефіцієнта (ряд.11,гр.3 - ряд.17)х*   *
    *х ряд.18               *   *  х
 20  *Нематеріальні активи,які не відображе-*   *
    *ні в балансі та придбані за рахунок  *   *
    *державних коштів (експертна оцінка)  *   *  x
 21  *Вартість майна, що підлягає приватиза-*   *
    *ції (ряд.19 + ряд.20)         *   *  х
 22  *Розмір статутного фонду акціонерного *   *
    *товариства (ряд.11,гр.3 - ряд.17.2 - *   *
    *-ряд.17.3 - ряд.17.4 - ряд.17.5 -   *   *
    *-ряд.17.6 + ряд.20)          *   *  х
    *                   *   *
*****************************************************************
 
    Голова комісії  ___________  _________________________
             (підпис)    (ініціали, прізвище)
 
    Члени комісії:  ___________  _________________________
             (підпис)    (ініціали, прізвище)
            ***********  *************************
             (підпис)    (ініціали, прізвище)
 "___" __________ 199___ р.
 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 3
до Методики оцінки вартості
об'єктів приватизації

 В І Д О М І С Т Ь
 
   розрахунку вартості будівель, споруд і передавальних
   пристроїв за станом на ____________ 199 р.
   *****************
   * * * * * * * * *
   ***************** _________________________________________
    (код за ЗКПО)     (повна назва підприємства)
 
********************************************************************************
 N *Інвентар-*Назва об'єк-*Рік введен-*Балансова*Нарахова-*Залишкова*Експертна
 п/п*ний номер*та, місце- *ня в екс- *вартість,*ний знос,*вартість,*оцінка,
  * об'єкта *знаходження *плуатацію *тис.крб. *тис.крб. *тис.крб. *тис.крб.
********************************************************************************
 1 *  2   *   3   *  4   *  5  *  6   *  7  *  8
********************************************************************************
 
 
 
 
 
 
            Голова комісії __________ ________________________
                    (підпис)   (ініціали, прізвище)
 
           Члени комісії: __________ ________________________
                    (підпис)   (ініціали, прізвище)
                   ********** ************************
                    (підпис)   (ініціали, прізвище)
 "___" _____________ 199__ р.
 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 4
до Методики оцінки вартості
об'єктів приватизації

 В І Д О М І С Т Ь
 
      розрахунку вартості машин, обладнання, транспортних засобів
      та інших основних фондів, а також нематеріальних активів
              за станом на ____________ 199 р.
     *****************
     * * * * * * * * *
     ***************** _______________________________________________
      (код за ЗКПО)         (повна назва підприємства)
******************************************************************************
 N *Інвен-*Назва *Технічна* Дата *Балансова*Нарахова-*Залишкова*Експертна
 п/п *тарний*об'єк-*характе-*введення*вартість,*ний знос,*вартість,*оцінка,
   *номер *та  *ристика *в екс- *тис.крб. *тис.крб. *тис.крб. *тис.крб.
   *   *   *    *плуата- *     *     *     *
   *   *   *    *цію   *     *     *     *
******************************************************************************
 1 * 2  * 3  *  4  *  5  *  6  *  7  *  8  *  9
******************************************************************************
 
 
 
 
 
 
          Голова комісії ___________ ________________________
                   (підпис)   (ініціали, прізвище)
 
          Члени комісії: ___________ ________________________
                   (підпис)   (ініціали, прізвище)
                  *********** ************************
                   (підпис)   (ініціали, прізвище)
 "___" _____________ 199__ р.
 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 5
до Методики оцінки вартості об'єктів
приватизації

 В І Д О М І С Т Ь
 
      розрахунку відновної вартості незавершеного будівництва
          за станом на ________________ 199__ р.
 
 
*****************
* * * * * * * * *
***************** _________________________________________________
 (код за ЗКПО)      (повна назва підприємства)
 
**************************************************************************
 N * Назва об'єкта,  *Рік по-*Фактично *Усеред- *Відновна *Експертна
 п/п* місцезнаходження  *чатку *викона-  *нені  *вартість,*оцінка,
  *          *будів- *ний обсяг *індекси *     *
  *          *ництва *робіт,  *цін   *     *
  *          *    *тис.крб. *    *тис.крб. *тис.крб.
**************************************************************************
 1 *    2      *  3  *  4   *   5 *  6  * 7
**************************************************************************
 
 
           Голова комісії ___________ ________________________
                    (підпис)   (ініціали, прізвище)
 
           Члени комісії: ___________ ________________________
                    (підпис)   (ініціали, прізвище)
                   *********** ************************
                    (підпис)   (ініціали, прізвище)
 
 
"___" _______________ 199__ р.
 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 6
до Методики оцінки вартості
об'єктів приватизації

 В І Д О М І С Т Ь
 
               розрахунку вартості оборотних засобів
                за станом на ____________ 199 р.
         *****************
         * * * * * * * * *
         ***************** _________________________________________
          (код за ЗКПО)      (повна назва підприємства)
 
**************************************************************************************************
 N *   Назва оборотних   *   Кількість   *   Вартість придбання,  *Вартість з ураху-
 п/п*     засобів     *          *     тис.крб.     *ванням дооцінки,
  *             *          *              *  тис.крб.
**************************************************************************************************
 1 *      2      *     3     *       4      *     5
**************************************************************************************************
 
 
                       Голова комісії __________ ________________________
                               (підпис)   (ініціали, прізвище)
 
                       Члени комісії: __________ ________________________
                               (підпис)   (ініціали, прізвище)
                               ********** ************************
                               (підпис)   (ініціали, прізвище)
 
 "___" _____________ 199__ р.
 

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 7
до Методики оцінки вартості
об'єктів приватизації

 ЗАТВЕРДЖУЮ
         ______________________________________
         (посада керівника органу приватизації)
         __________   ______________________
          (підпис)    (ініціали, прізвище)
         "______"____________199__ р.
 
 
            А К Т
  оцінки вартості інвентарного(них) об'єкта(ів)
______________________________________________________________
(повна назва інвентарного(них) об'єкта(ів), інвентарний номер)
______________________________________________________________
 
Підприємство, на балансі якого знаходиться інвентарний(ні)
об'єкт(ти):
*****************
* * * * * * * * *
***************** ____________________________________________
 (код за ЗКПО)  (повна назва підприємства - юридичної особи)
 
Комісія, створена згідно з наказом
______________________________________________________________
  (посада керівника органу, що створив комісію)
від "___" ______________ 199__ р. N __________ у складі:
 
голови _______________________________________________________
    (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)
 
і членів: ____________________________________________________
    (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)
______________________________________________________________
 
______________________________________________________________
 
на засіданні (протокол від "___" _____________ 199__ р. N ___)
розглянула результати оцінки вартості інвентарного(них) об'єк-
та(ів) та з урахуванням вимог Методики оцінки вартості об'єк-
тів приватизації визначила його(їх) оціночну вартість за ста-
ном на "___"_____________ 199__ р.
   Комісія підтверджує, що оціночна вартість майна згідно з
відомостями розрахунків вартості становить:
**************************************************************
 N *       Назва об'єктів оцінки      *Вартість,
 п/п*                        *тис.крб.
**************************************************************
 1 *Будівлі,споруди,передавальні пристрої     *
  *(залишкова вартість або експертна оцінка)   *
 2 *Машини, обладнання, транспортні засоби та інші *
  *основні засоби (залишкова вартість або експерт-*
  *на оцінка)                   *
 3 *Нематеріальні активи (залишкова вартість або  *
  *експертна оцінка)               *
 4 *Незавершене будівництво (відновна вартість або *
  *експертна оцінка)               *
 5 *Оборотні засоби (вартість з урахуванням дооцін-*
  *ки)                      *
 6 *Вартість майна,всього             *
**************************************************************
 
   Голова комісії ____________  _________________________
            (підпис)    (ініціали, прізвище)
 
   Члени комісії: ___________  _________________________
            (підпис)    (ініціали, прізвище)
           ***********  *************************
            (підпис)    (ініціали, прізвище)
"___" _____________ 199__ р.

____________

Опрос