Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о наблюдательном совете

КМ Украины
Постановление КМ от 19.07.1993 № 556
редакция действует с 20.05.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 

від 19 липня 1993 р. N 556

Київ

Про затвердження Положення про спостережну раду

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України 
від 15 червня 1994 року N 416
,
 від 7 лютого 2001 року N 114
,
 від 11 травня 2011 року N 483

На виконання Указу Президента України від 15 червня 1993 р. "Про корпоратизацію підприємств" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ

1. Затвердити Положення про спостережну раду, що додається.

2. Міністерству економіки, Міністерству фінансів і Фонду державного майна до 15 серпня 1993 р. розробити та затвердити Положення про спільну постійно діючу комісію для затвердження персонального складу спостережних рад та затвердити склад цієї комісії.

 

 

В. о. Прем'єр-міністра України

Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

 

 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 липня 1993 р. N 556

ПОЛОЖЕННЯ
 про спостережну раду

1. Спостережна рада є орган акціонерного товариства (далі - товариства), створеного шляхом корпоратизації державних підприємств, закритих акціонерних товариств, більш як 75 відсотків статутного капіталу яких перебуває у державній власності, а також виробничих і науково-дослідних об'єднань, правовий статус яких раніше не був приведений у відповідальність з чинним законодавством (далі - підприємства).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. N 483)

2. Спостережна рада з метою захисту інтересів держави та акціонерів здійснює контроль за діяльністю правління товариства.

3. Спостережна рада формується з представників засновника та інших акціонерів, уповноважених представників банківської установи, яка обслуговує товариство, трудового колективу та органу приватизації. До її складу можуть входити також представники інших органів і організацій.

До складу спостережної ради підприємств-монополістів може включатися представник Антимонопольного комітету.

4. Мінекономіки, Мінфін і Фонд державного майна створюють спільну постійно діючу комісію для затвердження персонального складу спостережних рад (далі - комісія). 

5. Засновник у тижневий термін з початку корпоратизації повідомляє про формування спостережної ради органи та організації, представники яких повинні увійти до її складу.

Відповідні органи та організації зобов'язані протягом тижня з моменту одержання повідомлення про формування спостережноі ради подати засновникові пропозиції щодо призначення своїх представників до її складу.

6. Засновник подає пропозиції про персональний склад спостережної ради на затвердження комісії.

7. Комісія у двотижневий термін затверджує персональний склад та голову спостережної ради товариства.

8. Спостережна рада:

затверджує голову правління (крім випадку, коли обов'язки голови покладається на керівника підприємства, що корпоратизується); 

затверджує за поданням голови правління персональний склад правління товариства;

погоджує проведення операцій розпорядження нерухомим майном на суму, визначену статутом товариства;

розглядає та затверджує звіти, які подає правління, ревізійна комісія за квартал, рік;

аналізує дії правління щодо управління товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;

виступає у разі необхідності ініціатором позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності товариства;

вносить засновникам (загальним зборам) пропозиції з питань діяльності товариства; 

здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю правління товариства;

подає до органів приватизації пропозиції щодо особливостей продажу акцій товариства.

(абзац десятий пункту 8 із змінами, внесеними  згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.94 р. N 416 )

розробляє та подає засновнику проект плану розміщення акцій товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

(пункт 8 доповнено абзацом одинадцятим згідно з 
постановою Кабінету Міністру України  від 15.06.94 р. N 416) 

9. Спостережна рада має право:

отримувати інформацію про діяльність товариства;

заслуховувати звіти правління, посадових осіб товариства з окремих питань його діяльності;

припиняти повноваження членів правління, яких вона затверджує;

залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності товариства.

10. Спостережна рада не має права втручатися в оперативну діяльність правління товариства.

11. Члени спостережної ради несуть відповідальність у межах своїх повноважень за дотримання інтересів держави та акціонерів згідно з чинним законодавством.

12. Спостережна рада подає засновникові (загальним зборам) звіт про свою роботу за рік. У разі визнання роботи спостережної ради незадовільною засновник (загальні збори) подає комісії пропозиції про зміни в її складі. 

13. Засідання спостережної ради проводяться не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 її членів. Рішення спостережної ради приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос голови є вирішальним.

Позачергові засідання спостережної ради скликаються на вимогу голови спостережної ради, правління товариства та 1/3 членів цієї ради.

14. Члени спостережної ради є посадовими особами товариства. За виконання обов'язків члена спостережної ради (крім осіб, які займають посади державних службовців) виплачується щомісячно 6 мінімальних заробітних плат голові та 4 мінімальні заробітні плати іншим членам спостережної ради, а також додатково річна винагорода у розмірі 10 відсотків винагороди, яку отримує голова правління товариства в установленому порядку. За членами спостережної ради зберігаються місце роботи та середньомісячний заробіток. 

(абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою  Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 р. N 114)

Усі витрати на утримання спостережної ради провадяться за рахунок товариства.

15. Спостережна рада, створена відповідно до цього Положення, діє до перших загальних зборів акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію майна товариства та обирають нову спостережну раду товариства.

_____________ 

Опрос