Идет загрузка документа (264 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Концепции построения национальной статистики Украины и Государственной программе перехода на международную систему учета и статистики

КМ Украины
Постановление КМ от 04.05.1993 № 326
редакция действует с 08.06.1995

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 травня 1993 р. N 326

Київ

Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 червня 1995 року N 403

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики, що додаються.

2. Міністерствам і відомствам забезпечити виконання заходів, передбачених зазначеними Концепцією і Програмою, та подати Міністерству статистики у двомісячний термін відповідні пропозиції про доповнення і зміни до чинного законодавства.

Міністерству статистики разом з Міністерством юстиції узагальнити зазначені пропозиції і в місячний термін внести їх до Кабінету Міністрів України.

3. Координаційній раді з питань організації переходу України на міжнародну систему обліку і статистики здійснювати постійний контроль за ходом реалізації заходів, передбачених Концепцією і Програмою, та один раз на півріччя інформувати про це Кабінет Міністрів України.

4. Міністерству фінансів, Державному комітетові з питань науки і технологій передбачити необхідні кошти на фінансування заходів для реалізації Програми. Міністерству економіки разом з Міністерством фінансів та Міністерством статистики розглянути і подати пропозиції Валютно-кредитній раді Кабінету Міністрів України щодо виділення валютних коштів на вказані цілі.

Генеральним замовником виконання і фінансування Програми визначити Міністерство статистики.

Для забезпечення виконання першочергових заходів Програми збільшити чисельність працівників органів державної виконавчої влади згідно з додатком.

 

 

Прем'єр-міністр України

Л. КУЧМА 

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО 

Інд. 18

 

Концепція побудови національної статистики України

Концепція побудови національної статистики виходить із загальнодержавних потреб суверенної України - повноправного члена міжнародного співтовариства.

Перехід до ринкової економіки, докорінна зміна виробничих відносин у всіх сферах господарювання, інтеграція народного господарства нашої держави у світову економіку викликають необхідність перебудови методологічних і організаційних принципів діяльності статистичних органів.

Перед державною статистикою України постають завдання створення системи статистичної інформації, яка задовольняла б потреби всіх учасників суспільного відтворення в об'єктивних даних про стан і тенденції соціально-економічного розвитку, господарські та фінансові взаємозв'язки на міждержавному, загальнодержавному, регіональному і галузевому рівнях, структурні зрушення і ефективність виробництва, рівень інфляції на базі широкого використання обчислювальних систем і найновіших інформаційних технологій, впровадження міжнародних стандартів у галузі обліку та звітності, значного розширення робіт щодо порівняння даних з іншими країнами.

Для виконання зазначених завдань органи статистики повинні залишатися самостійною централізованою системою у складі органів державної виконавчої влади. Створення функціонально спроможної статистики потребує вирішення таких організаційних та юридичних проблем:

законодавче визначення правового статусу статистичної служби, на яку відповідно до Закону України "Про державну статистику" покладається відповідальність за стан обліку і збирання даних на всіх рівнях управління, аналіз динаміки економічних явищ, забезпечення достовірності, об'єктивності та гласності статистичної інформації;

створення принципово нових інформаційних систем, економічних реєстрів та класифікаторів;

визначення джерел фінансування статистичної діяльності;

надання органам державної статистики в законодавчому порядку права накладати штрафи на службових осіб та громадян, що займаються підприємницькою діяльністю, винних у перекрученні чи неподанні даних для державних статистичних спостережень;

зміцнення матеріально-технічної бази державної статистики.

Підвищення ролі статистичних органів у вивченні соціально-економічних явищ під час переходу до ринкової економіки передбачає створення нової та удосконалення діючої статистичної методології, застосування стандартів, розроблених міжнародними статистичними організаціями.

Україна як рівноправний член ООН від часу її заснування через свої статистичні органи бере участь у розробці міжнародних статистичних нормативів, систематично надсилає міжнародним організаціям дані для публікації їх у статистичних виданнях. Проте формування статистичної інформації на методологічних принципах, що застосовувались у колишньому Союзі РСР, не забезпечує потреб у порівнянні показників економічного розвитку України з іншими державами, не сприяє прискореному проведенню реформ, залученню для цього іноземних інвестицій, утруднює інтеграцію у світову економіку.

Таке становище вимагає значного розширення наукових досліджень та методологічних розробок щодо статистики кожної галузі народного господарства, створення відповідної системи статистичних класифікацій.

Розв'язання цих проблем доцільно здійснити в три етапи:

1. Підготовчий етап, що визначає організаційні, методологічні та нормативно-технічні засади узгодження діючої статистичної практики з рекомендаціями міжнародних статистичних організацій. Для цього передбачається :

вивчення і визначення шляхів узгодження економічної термінології та діючих класифікацій в усіх галузях статистики з міжнародними і перш за все класифікації галузей народного господарства з Міжнародною класифікацією усіх видів економічної діяльності;

перегляд діючих форм первинного, бухгалтерського та статистичного обліку і звітності, методів їх ведення, збирання, обробки та використання;

централізація розробки всіх статистичних показників, необхідних на загальнодержавному рівні;

виконання експериментальних розрахунків повної системи показників відповідно до міжнародних стандартів;

перепідготовка фахівців, які зайняті у загальнонаціональних економічних органах.

2. Перехідний етап, коли впроваджуються в практику міжнародні статистичні рекомендації на підставі методологічних розробок, виконаних національними економічними установами, науково-дослідними інститутами, творчими колективами, науковцями, а також здійснюється перепідготовка працівників обліку в усіх галузях народного господарства.

3. Заключний етап, під час якого досягається інтеграція всіх сфер статистичної діяльності та довіра до її результатів на підставі прямих і постійних контактів статистичних органів України із статистичними підрозділами ООН та її спеціалізованими органами, іншими міжнародними і національними організаціями.

Впровадження ринкових відносин у народному господарстві України потребує відповідної реорганізації системи обліку та звітності, яка в достатній мірі повинна бути пристосована до конкретних умов господарювання. Зокрема необхідно уніфікувати статистичну звітність незалежно від галузей народного господарства, видів діяльності та форм власності, відмовитися від звітності, яка характеризує внутрішню виробничу діяльність підприємств. Одночасно з цим виникає потреба статистичного спостереження щодо нових господарських формувань - концернів, асоціацій, консорціумів, бірж, комерційних банків, індивідуальних та фермерських господарств тощо.

Потребує зміни порядок збору та розробки статистичної звітності: скорочення суцільної звітності та значне поширення вибіркових обстежень, переписів, разових обліків, спеціальних розрахунків. Це стосується в першу чергу дрібних та середніх підприємств, особливо приватних.

Постає проблема вибрати оптимальну періодичність збирання інформації. У нових умовах інтерес центральних органів державної виконавчої влади до деякої інформації за дуже короткі періоди (тижнева, декадна) зменшується. Проте з іншого боку заінтересованість у такій інформації зростає у підприємств, яким потрібно реагувати не тільки на довгострокові тенденції, а й на короткострокові сигнали ринку.

У зв'язку з цим виникає гостра потреба у розробці системи статистичних показників економічної кон'юнктури та створення спеціального періодичного видання для забезпечення оперативного аналізу здійснення економічних реформ та інтеграції національних статистичних показників з міжнародними публікаціями з цих питань.

Необхідно визначити принципи доступу громадськості до агрегованої та одиничної інформації, поглибити інформованість населення про соціально-економічний стан країни через статистичні показники, знайти можливість видання щомісячного статистичного журналу та інших періодичних статистичних видань, які включали б поточні показники з усіх галузей народного господарства, методологічні розробки і актуальні аналітичні огляди.

Безумовний захист повинна мати комерційна таємниця окремих господарських одиниць. У зв'язку з цим слід визначити, які конкретно дані не є таємницею для підприємства. Без цього неможливо встановити порядок доступу до статистичної інформації.

Для визначення реального місця України у світовій та європейській системі економічних координат доцільна безпосередня її участь у проекті міжнародних порівнянь ООН і в першу чергу з сусідніми державами. Зараз у цій роботі бере участь більш як 60 країн. У зв'язку з цим необхідно порушити клопотання перед Секретаріатом ООН про включення України до вказаного проекту.

Створюючи цілісну систему національної статистики необхідно скоординувати дії в різних її галузях. Це означає, що реформування показників, економічних групувань і визначень конкретної галузевої статистики слід проводити у комплексі із загальнометодологічними напрямами розроблюваної системи національних рахунків.

Обов'язковою умовою впровадження цих заходів є перехід на міжнародні класифікації і в першу чергу адаптація до Міжнародної стандартної галузевої класифікації всіх видів економічної діяльності та Гармонізованої системи опису і кодування товарів.

Побудова національної статистики охоплює всі види народногосподарського обліку і вимагає узгоджених дій економічних органів держави, всіх господарських структур управління, підприємств, організацій, установ і наукових колективів.

Одним із пріоритетних напрямів створення національної статистики є перегляд та удосконалення макроекономічних показників відповідно до міжнародних рекомендацій.

Передбачається запровадження системи національних рахунків (СНР), що розглядає економіку як єдине ціле, без принципової різниці між виробництвом матеріальних благ і наданням послуг, дає загальну оцінку результатам діяльності всього народного господарства як з матеріально-речової, так і з фінансової точки зору для всіх господарських одиниць на всіх рівнях функціонування економічного механізму.

Показники СНР мають стати найважливішим інструментом розробки національної економічної стратегії, зовнішньоекономічної та валютно-фінансової політики, дадуть змогу зробити оцінку міждержавних рівнів економічного і науково-технічного розвитку, здійснити пошук раціональних форм участі в міжнародному розподілі праці.

На початковому етапі впровадження СНР за основу національного варіанта приймаються рекомендації Організації економічного співробітництва та розвитку. В подальшому передбачається відповідно до особливостей української економіки максимально врахувати положення проекту СНР ООН, що має бути затверджений у 1993 році. 

У підготовчий період створення системи національних рахунків слід:

розробити схему консолідованих рахунків внутрішньої економіки в інтегруванні з існуючим балансом народного господарства; 

забезпечити узгодження відповідних понять, визначень, класифікацій обох систем;

узагальнити методологічну концепцію рахунків внутрішньої економіки щодо діючої статистичної звітності для ретророзрахунків та принципові підходи до застосування нової звітності для майбутніх розрахунків відповідно до міжнародних рекомендацій;

обчислити консолідовані рахунки за останні роки.

Це вимагає з одного боку перегляду системи бухгалтерського обліку на рівні господарських одиниць і фінансових установ, інтеграції бухгалтерської та статистичної звітності, а з другого - оптимального поєднання галузевих і міжгалузевих статистик, охоплення ними повного кола об'єктів спостереження при розробці вартісних та натуральних показників.

Важливим кроком у цьому напрямі є впровадження в статистичну практику показника валового внутрішнього продукту (ВВП), який широко застосовується міжнародними організаціями при порівнянні економічного розвитку країн.

Найближчим часом треба освоїти розрахунки ВВП трьома методами: виробничим, розподільним і кінцевого використання. Їх результати мають першорядне аналітичне значення, сприяють гармонійному включенню показника ВВП у національні рахунки. Поряд з цим необхідно розмежувати поняття та обчислення валового внутрішнього та валового національного продукту (ВНП), надалі - перейти до поквартального визначення, а потім - до розрахунків основних елементів ВВП на регіональному рівні.

Наступним напрямом розвитку системи національних рахунків буде облік активів та пасивів економіки, зокрема, побудова фінансового рахунку, включаючи операції з фінансовим золотом, депозитами, цінними паперами, кредитами. Після завершення робіт, пов'язаних із складанням платіжного балансу, виникнуть умови для розробки рахунків "іншого світу".

Особливе місце в системі національних рахунків займають міжгалузеві баланси (МГБ), що зумовлено їх можливостями для характеристики потоків продуктів та послуг, аналізу структури народного господарства, наслідків зміни цін, основних вартісних та натурально-речових пропорцій, виконання прогнозних макроекономічних розрахунків. Розвиток робіт у цій сфері буде здійснюватись у два чітко окреслених етапи. Спочатку треба розробити нову концептуальну модель МГБ з введенням нематеріальних послуг і побудувати експериментальний баланс продуктів та послуг за скороченою програмою. Після цього приступити до складання міжгалузевого балансу СНР за розширеною програмою відповідно до національних економічних пріоритетів.

На період розробки методології та становлення національного рахівництва доцільно продовжити розрахунки і удосконалення макроекономічних показників у балансі народного господарства, що залишається одним з основних методів статистичного вивчення розвитку держави та її регіонів.

З переходом до ринкових відносин суттєво зростає потреба в новій статистиці фінансів як господарського сектора, так і держави в цілому. Вона набуває виключного значення в державному регулюванні економікою, зокрема у проведенні національної фінансової політики.

Потрібна розгалужена інформація про фінансове становище підприємств у зв'язку з приватизацією та демонополізацією виробництва, оцінка масштабів перетворень і їх економічних наслідків.

Треба розробити методологічні засади і організувати дослідження ринку капіталу, грошового ринку, кредитної емісії, процентних ставок, банків і фондових бірж, показників, що характеризують акціонерний капітал. Завданнями банківської статистики також є:

обчислення купівельної спроможності національної валюти, швидкості її обігу;

облік іноземних субсидій та інвестицій;

складання консолідованого балансу банківської системи;

визначення агрегатів і обчислення попиту та пропозицій грошової маси;

складання монетарного огляду;

визначення резервних вимог Національного банку України до депозитів комерційних банків;

визначення економічних нормативів для забезпечення банківського нагляду за комерційними банками тощо.

У галузі статистики урядових фінансів слід розгорнути вивчення державних фінансів за економічними категоріями, призначенням і функціями, розрахунок внутрішнього та зовнішнього державного боргу країни.

Дослідження цих та інших проблем неможливо здійснити без розробки вже найближчим часом методології складання платіжного балансу України та запровадження її в практику.

У зв'язку з впровадженням системи національних рахунків виникає потреба в розробці нових механізмів погодження фінансових і бюджетних показників з макроекономічними, введенні ряду показників фінансової та бюджетної статистики в міжгалузеві баланси. На фінансову статистику повною мірою поширюються вимоги реформування бухгалтерського обліку, звітності, бюджетної класифікації, податкової системи, що випливають з особливостей системи національних рахунків.

У статистиці цін потребують значних змін як методологія обчислення показників, так і організація збору даних. В умовах нестабільної економіки, зростання інфляційних процесів на всіх фазах суспільного відтворення, підвищення впливу цінових змін на життєвий рівень населення, створення об'єктивної, зрозумілої для всіх статистики цін має велике політичне значення.

Треба у стислі строки докорінно переробити існуючу статистику цін, вжити заходи для обчислення загального рівня інфляції на основі принципово нових індексів цін. Особливого значення набуває необхідність вивчення досвіду обчислення індексів цін та їх застосування в національних статистичних органах інших країн.

На перший план виступає проблема побудови широкого індексу споживчих цін згідно з міжнародною методологією. Новим важливим завданням постає формування представницької вибіркової мережі підприємств торгівлі, громадського харчування та сфери послуг для проведення щомісячних спостережень за зміною роздрібних цін і тарифів на товари та послуги. Ця мережа має представляти всі регіони держави, міську та сільську місцевість, усі форми торгівлі та сфери послуг. Велику увагу слід приділити підготовці та перепідготовці кадрів для реєстрації цін.

Потребують удосконалення також спостереження і статистичне вивчення цін виробників, їх вплив на розвиток та структуру виробничого споживання, формування споживчих цін.

Треба розширити інформування населення про індекси споживчих цін і цін виробників, рівень інфляції, відкритість їх розробок для науковців, професійних спілок, асоціації споживачів тощо. Необхідно впровадити такі нові напрями вивчення рівня та динаміки цін:

цін вітчизняного ринку (державного, кооперативного, приватного секторів);

імпортно-експортних цін (внутрішніх та зовнішніх);

за етапами розподілу продукції (сировина для подальшої обробки, проміжні матеріали і запаси, комплектуючі, готові вироби);

біржових цін;

цін на акції та інші цінні папери.

Перед соціальною статистикою постає необхідність:

поглиблення методології, створення постійної представницької вибірки респондентів та належної матеріально-технічної бази;

переходу до загальноприйнятої у міжнародній практиці системи показників статистики середньої, професійної та вищої освіти;

більш грунтовного вивчення таких галузей соціальної сфери, як культура, відпочинок, туризм;

розробки інформаційної бази, яка відбивала б впровадження нових методів медичного обслуговування населення, зокрема страхової медицини;

удосконалення методики обчислення рівня травматизму на виробництві та його матеріальних наслідків;

вивчення громадської думки та її впливу на життя суспільства, для чого потрібне визначення складу суб'єктів-носіїв, основних напрямів досліджень та джерел інформації.

Важливими завданнями статистики життєвого рівня населення є поліпшення аналізу для вжиття заходів щодо соціального захисту найбільш вразливих верств населення (пенсіонерів, інвалідів, дітей), удосконалення методики розрахунку прожиткового мінімуму для цих груп, запровадження системи вартісних показників, які характеризували б їх матеріальний стан та витрати держави на реалізацію соціальних програм.

Необхідно доповнити вибіркову мережу обстежень сімейних бюджетів новими категоріями населення, що з'являються в ході становлення ринкових структур, досліджувати сім'ї безробітних, студентів, пенсіонерів, військовослужбовців.

У статистиці житлового та комунального господарства першорядне значення має:

ліквідація нині існуючої невідповідності між показниками, що характеризують житловий фонд міських поселень та сільських населених пунктів, через яку немає можливості одержувати повну характеристику індивідуального житлового фонду в сільській місцевості, порівнювати житлові умови сільського та міського населення;

перехід до міжнародної методології обліку обладнання житлового фонду.

В умовах багатопартійності потрібно розробити показники політичної статистики, що дадуть змогу висвітлити діяльність суспільно-політичних і масових організацій, виборчої системи і органів державної влади, засобів інформації тощо.

Побудова правової держави передбачає вдосконалення національної правової та моральної статистики. Статистичне спостереження за ходом виконання в суспільстві законодавчих норм потребує суттєвого перегляду діючої та введення нової звітності. Важливою проблемою у цьому питанні є оперативне одержання такої інформації та узагальнення її для використання на різних рівнях управління. Одним з етапів цієї роботи є впровадження системи показників, що характеризують порушення законодавства України в економічній сфері (в тому числі латентність цих явищ) і їх вплив на соціально-економічний розвиток з урахуванням матеріальних збитків (прямих та розрахункових), дієвість засобів впливу на правопорушників. Великого значення набуває статистичне вимірювання масштабів "тіньової" економіки.

Особливої актуальності для України набуває достовірна статистика навколишнього природного середовища, зокрема у зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС. Вона має забезпечити органи управління даними про кількість і склад нагромадження токсичних, шкідливих відходів та їх вплив на здоров'я населення. Інформацію про забруднення атмосферного повітря необхідно доповнити показниками, що характеризують викиди шкідливих речовин автомобільним транспортом в цілому та окремих найбільш небезпечних інгредієнтів. Слід також приступити до розробки даних, що дадуть змогу аналізувати стан виконання Міжнародної конвенції про транскордонне перенесення шкідливих речовин.

Міжнародні рекомендації та класифікації мають бути максимально враховані при визначенні шляхів перебудови статистики відходів, у тому числі токсичних, значення якої істотно зростає в сучасних умовах. Існуюча статистична звітність не повною мірою відображає процес утворення, використання або знищення відходів, внаслідок чого неможливе проведення відповідних порівнянь з іншими державами.

Існуюча практика ведення демографічної статистики надає можливість широко вживати міжнародні порівняння в аналітичній роботі, надсилати необхідні показники для їх публікації в міжнародних статистичних виданнях.

Для більш ретельного вивчення соціально-демографічного розвитку держави та її регіонів, а також порівнянь відповідних показників інших держав доцільно:

впровадити у практику роботи як первинну одиницю обстеження при опитуванні населення поняття "домогосподарство";

переглянути порядок обліку військовослужбовців та представників інших спецконтингентів;

удосконалити методологію розрахунків рівня освіти всього населення, у тому числі зайнятого;

розробити, виходячи з міжнародних рекомендацій, методологію розрахунків національного та сімейного складу населення в міжпереписний період та впровадити їх у практичну роботу;

удосконалити методику обліку та розробку даних про природний і міграційний (у тому числі міжнародний) рух населення;

вивчити досвід країн, що ведуть регістри населення. В поточній статистиці перейти на міжнародну методологію при визначенні живонароджених та мертвонароджених, стандартизованих коефіцієнтів природного руху населення, а також на розробку статистичних даних з причин смертності за розширеним класифікатором Всесвітньої організації охорони здоров'я.

З метою більш повного висвітлення демографічних процесів, що відбуваються в Україні, слід видавати демографічний щорічник.

У галузі статистики праці та зайнятості населення слід запровадити систему показників, що використовується в міжнародній методології, зокрема при вивченні таких питань:

зайнятість робочої сили та рівень доходів і заробітної плати за видами діяльності, секторами економіки та формами власності;

стан ринку праці, попит і пропозиція на робочу силу, міграція робочої сили;

зайнятість військовослужбовців як окремої категорії населення, їх характеристика за демографічними та економічними ознаками;

доходи та заробітна плата за професіями;

вартість робочої сили;

зайнятість жінок та молоді, умови їх праці та рівень доходів і заробітної плати.

Застосовувати поряд з адміністративними джерелами одержання інформації проведення вибіркових обстежень як державних, так і приватних підприємств та домашніх господарств.

Необхідно поглибити координацію статистики науки з економічною та соціальною статистикою.

Потрібно доповнити регістр науково-технічних кадрів, в якому на індивідуальній основі реєструються суттєві характеристики наукового персоналу; розробити єдину методологію обліку чисельності наукових працівників, які виконують науково-дослідні, дослідно-конструкторські та проектно-технологічні роботи, і витрат на них; перейти до міжнародних порівнянь витрат на науково-технічну діяльність за допомогою спеціальних індексів і валютних курсів; налагодити розрахунки наукоємності продукції, що випускається, статистику патентування винаходів, поширення інформації про науково-технічні новини.

Доцільно запровадити досвід розвинутих країн в проведенні комплексних обстежень для збирання докладних даних про всю науково-технічну діяльність, а також спеціальних обстежень або опитувань з метою статистичних вимірювань тих аспектів науково-технічної діяльності, що не охоплені регістром чи обстеженнями.

Метою удосконалення статистики в нових умовах є впровадження міжнародних класифікацій науково-технічної діяльності відповідно до:

секторів (виробничий, вища освіта, академічний та інші загальні служби);

галузей економічної діяльності;

галузей науки і техніки;

основних соціально-економічних цілей і завдань;

типів досліджень (фундаментальні, прикладні, експериментальні);

джерел фінансування, а також типів витрат (поточні та капітальні).

Метою перебудови статистики промисловості є створення системи показників, яка забезпечила б потреби аналізу процесів у галузі, сприяла розвитку підприємництва та розширенню ділових міжнародних зв'язків українських підприємств на основі поширення відповідної інформації.

Істотна різниця між існуючими класифікаціями галузей та продукції промисловості не дозволяє без докорінного їх перегляду вдосконалювати статистику промисловості. Цю роботу доцільно провести найближчим часом разом із запровадженням Державного реєстру звітних (статистичних) одиниць України, передбачивши в ньому нову класифікацію.

Потрібно модифікувати методики обчислення майже всіх показників виробництва продукції в натуральному виразі, переглянути розрахунки узагальнюючих індексів промислового виробництва. Необхідно вивчити в країнах з розвинутою ринковою економікою практику обчислення та сферу застосування показників, за допомогою яких буде можливо поглибити факторний аналіз розвитку галузі: вплив сезонних коливань на темпи зростання виробництва, галузеву еластичність зростання і середньорічних змін обсягу виробництва, структурні зрушення та інше. Треба також переглянути та внести зміни в діючі форми та інструкції щодо складання статистичних звітів у промисловості.

Основний напрям статистики енергетики - це подальша розробка та погодження з міжнародними стандартами методів, концепцій, понять та класифікацій.

Особливу увагу треба приділити удосконаленню методології обчислення показників паливно-енергетичного балансу, забезпечити його міжнародне порівняння.

Необхідно організувати звітність за видами діяльності енергетичних підприємств (за секторами споживання) про використання паливних ресурсів і виробництво кінцевих продуктів, а також про вищу та нижчу теплотворну спроможність окремих видів палива.

Основним методом оцінки використання ресурсів повинно стати складання широкого кола натуральних балансів. Для цього слід організувати щорічну їх розробку за основними видами ресурсів, одержувати докладні дані, що характеризують споживання в усіх ланках господарської діяльності .

В статистиці сільського господарства першочергового значення набувають методи обліку посівних площ, валових зборів продуктів рослинництва і обсягів продукції тваринництва відповідно до рекомендацій Продовольчої сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Необхідно зосередити роботу на таких напрямах:

удосконалення методології розрахунку показника валової продукції в натуральному та вартісному виразах з метою виключення подвійного обліку;

обчислення індексу виробництва продукції харчування;

удосконалення методології складання балансів виробництва і розподілу продуктів сільського господарства;

розробка системи показників споживання населенням продуктів харчування за якісним складом та калорійністю;

проведення сільськогосподарських переписів із запровадженням методологічних принципів, рекомендованих ФАО;

перегляд у зв'язку з появою нових форм господарювання методів обліку статистичних показників тощо.

Слід створити систему показників, які будуть висвітлювати на принципово нових засадах якісну характеристику земель, покажуть фактичний розподіл земель за формами власності та дадуть змогу об'єктивно визначати плату за землю, що є невід'ємною умовою ринкових відносин. 

З точки зору статистики необхідно порушити клопотання про вступ України до ФАО. Залишаючись поза її межами, Україні буде важко перебудувати сільськогосподарську статистику відповідно до світових стандартів, створити власну систему показників, які сприяли б впровадженню ринкових відносин в аграрному секторі народного господарства.

Статистика будівництва за методологією, змістом та обчисленням показників має суттєві відмінності від міжнародних рекомендацій. З метою їх усунення необхідно визначити первісну одиницю статистичного спостереження, переглянути порядок обліку продукції як у вартісних, так і в натуральних вимірах, з'ясувати поняття будови та об'єкта будівництва, вартості будівництва та введених об'єктів. Нагальною потребою є постійне спостереження за зміною цін, розвитком іноземних інвестицій у будівництві, забезпечення порівнянності вартісних показників у динаміці. Важливим є вивчення складу та стану незавершеного будівництва, обчислення строків та тривалості спорудження об'єктів, ефективності капітальних вкладень та роботи будівельних організацій різних форм власності та господарювання. Необхідно розробити принципи розрахунків основних показників у будівництві відповідно до міжнародних рекомендацій в цілому по Україні за галузями та технологічною структурою капітальних вкладень.

Вказані напрями вдосконалення статистики будівництва є головними для переходу до поглибленого аналізу інвестиційних процесів, ролі галузі у вирішенні соціально-економічних питань.

У статистиці транспорту і зв'язку необхідно привести первинний облік і статистичну звітність у відповідність з міжнародними нормами. Приділити особливу увагу створенню національної статистики залізничного, морського, повітряного транспорту в умовах формування єдиного транспортного комплексу України.

Пріоритетними напрямами у цій роботі є визначення методологічних принципів розрахунку продукції галузей транспорту, експорту, імпорту і транзиту послуг транспорту і зв'язку. Передбачається складання державного класифікатора пунктів навантаження і вивантаження на залізничному, морському, річковому, повітряному і автомобільному транспорті. Значно розшириться система показників трубопровідного транспорту з метою одержання даних про використання і розподіл нафти, нафтопродуктів та газу на території України, враховуючи ввіз, вивіз і транзит.

Перед статистикою торгівлі і послуг у зв'язку з переходом до ринкових відносин, комерціалізацією торгівлі та громадського харчування, приватизацією державного майна постає завдання одержання інформації про тенденції та закономірності товарного обігу, взаємозв'язки виробників товарів з торгівлею.

Для забезпечення відповідності показників статистики торгівлі та послуг міжнародним рекомендаціям необхідно розгорнути методологічну роботу щодо формування відповідної системи статистичних показників на всіх рівнях, починаючи з первинного обліку.

Це вимагає створення принципово нової системи статистики оптової, роздрібної торгівлі та послуг, що охоплює всі організаційні структури і напрями діяльності, зокрема матеріально-технічну базу, характеристику чисельності зайнятого населення, обсяги та результати діяльності, наявність товарних залишків.

Особливу увагу слід приділити розвитку та удосконаленню статистики зовнішньоекономічних зв'язків. Потребує термінового визначення система показників, необхідних для повного аналізу зовнішньоекономічних зв'язків України, а також переходу на Гармонізовану систему опису та кодування товарів. Відсутність статистичних даних з показників ефективності зовнішньої торгівлі, середніх цін, географічного розподілу експорту та імпорту, видів розрахунків та валют, експорту та імпорту послуг і продуктів нематеріального характеру не дає можливості на належному рівні проводити аналіз розвитку зовнішньоекономічних зв'язків нашої країни, її реального становища на світовому ринку. Керуючись міжнародними рекомендаціями необхідно досягти узгодження статистики зовнішньоекономічних зв'язків з національними рахунками і платіжним балансом.

Процес зосередження окремих форм звітності щодо зовнішньоекономічної діяльності підприємств та організацій в органах державної статистики почався лише у 1988 році. Ця робота значно ускладнюється в зв'язку з недосконалістю її методологічного забезпечення.

Пріоритетним напрямом залишається розробка даних митних декларацій, що дасть можливість оперативно одержувати достовірну і повну інформацію з питань зовнішньоекономічної діяльності на всіх рівнях, включаючи загальнодержавний та регіональний.

Новим важливим завданням є удосконалення обліку економічного обміну підприємств України з державами колишнього СРСР, розробка методології визначення паритетності товарообміну з метою налагодження оптимальних господарських зв'язків.

В умовах проведення політики роздержавлення власності, демонополізації та приватизації виробництва, процес обліку підприємств і організацій стає некерованим. Для запобігання цьому необхідно створити Державний реєстр звітних (статистичних) одиниць України. Реєстр повинен вміщувати не тільки загальні дані з кожної статистичної одиниці обліку (назва, адреса, інші реквізити, основні види діяльності, підпорядкованість тощо), а й інформацію про ділову діяльність (чисельність, прибуток, рентабельність, обсяг випущеної продукції тощо).

Концепція побудови і розвитку національної статистики може бути здійснена лише за рахунок застосування сучасних інформаційних технологій. Комп'ютеризація статистичних органів повинна відбуватися на всіх рівнях - від районної ланки до міністерства, а також надавати можливість взаємодії з інформаційними системами Верховної Ради України, апарату Президента України, Кабінету Міністрів України, інших відомчих і територіальних органів управління.

Пріоритетним має стати широке оснащення органів статистики сучасними комп'ютерами і засобами зв'язку, достатніми для обробки інформації на відповідних рівнях. Висока ефективність використання обчислювальної техніки забезпечується інтегральними та локальними обчислювальними мережами.

Загальнодержавний рівень має забезпечувати збір і обробку статистичних даних, ведення інтегрованих баз даних щодо території, різноманітних класифікаторів, реєстрів. На рівні міністерства робочі місця статистиків повинні бути обладнані персональними ЕОМ, які об'єднані в обчислювальну мережу.

Першочергове значення має повне задоволення потреб у якісному програмному забезпеченні. З цією метою треба визначити базові відомчі та регіональні обчислювальні центри, на які покласти функції розробки програмного забезпечення окремих галузей статистики. Пріоритетним напрямом буде створення інформаційних технологій, здатних оперативно організувати обробку даних у діалоговому режимі.

Необхідно також уніфікувати засоби програмного забезпечення інформаційних систем усіх ланок управління на основі міжнародних стандартів і протоколів.

Обов'язковою умовою успішної реалізації заходів, що передбачені цією Концепцією, є підготовка та перепідготовка кадрів статистики та обліку з урахуванням вимог міжнародних стандартів та досвіду. Для цього потрібно переглянути існуючі та впровадити нові навчальні плани, програми і посібники в ланках середньої спеціальної та вищої освіти, підвищення кваліфікації; розробити кваліфікаційні вимоги до випускників навчальних закладів та фахівців. Необхідно визначити на перспективу потребу народного господарства в підготовці кваліфікованих фахівців з обліку, статистики та аудиту, а також пріоритетні напрями наукової роботи в цих галузях.

  

Державна програма переходу України на міжнародну систему обліку і статистики 

Державна програма переходу України на міжнародну систему обліку і статистики (надалі - Програма) розроблена на підставі положень, викладених у Концепції побудови національної статистики України. Зміст її заходів передбачає наближення первинного, бухгалтерського і статистичного обліку на підприємствах та в організаціях усіх форм власності, методів статистичних спостережень та методології обчислення показників до загальноприйнятих у світовій практиці критеріїв. З кожного напряму роботи визначено терміни реалізації та скоординовано дії міністерств і відомств, місцевих статистичних органів, концернів, асоціацій, громадських організацій, науково-дослідних установ та навчальних закладів, що залучаються до її виконання.

Основною метою Програми є створення сприятливих умов для ефективного регулювання розвитку народного господарства у нових умовах на основі об'єктивної оцінки стану і можливостей галузей народного господарства та сфер діяльності, своєчасного виявлення макроекономічних тенденцій та прогнозування їх розвитку, оцінки наслідків управлінських рішень, прийнятих у галузі економіки, розширення сфери відображення в статистичних показниках різних сторін соціально-економічних процесів, підвищення аналітичної спрямованості звітності, оперативності збору, обробки, аналізу і поширення даних, економії витрат на організацію обліку і проведення статистичних робіт за рахунок спрощення звітності та переходу від суцільних до вибіркових обстежень та переписів.

Програма передбачає також значне розширення робіт у напрямі об'єктивного аналізу ролі та місця економіки України у світовому співтоваристві, своєчасного виявлення тенденцій міжнародного поділу праці, оцінки стану і можливостей світових ринків і перспектив їх розвитку, інтеграції первинного обліку, бухгалтерської, фінансової, банківської та іншої звітності, розробки сучасних методів обробки даних первинного обліку та групування їх за міжнародними класифікаціями, уточнення складу показників і періодичності їх подання міжнародним організаціям для публікації в статистичних виданнях.

Пріоритетними напрямами на шляху переходу до прийнятої в міжнародній практиці системи обліку і статистики визначено:

приведення у відповідність з міжнародними стандартами загальнометодологічних основ державної статистики і системи показників;

створення системи національних рахунків, включаючи розробку міжгалузевих балансів за системою національних рахунків, проведення міжнародних порівнянь валового внутрішнього продукту;

реорганізація первинного, бухгалтерського і банківського обліку, статистики державних фінансів та фінансів підприємств, кредитно-грошової статистики;

розробка платіжного балансу;

проведення відповідно до міжнародних стандартів розрахунків рівнів інфляції, зокрема показників статистики цін споживачів, виробників, експорту та імпорту, а також статистики зайнятості населення та безробіття;

впровадження ведення Державного реєстру звітних одиниць;

розробка єдиної системи класифікації та кодування техніко-економічної інформації;

впровадження штрихового кодування;

підготовка і перепідготовка кадрів обліку і статистики;

розгортання широкого міжнародного співробітництва в галузі статистики і обліку.

Враховуючи різнобічність, новизну і складність проблем, реалізацію завдань програми передбачається здійснити в основному до 1995 року.

Заходи, передбачені у різних розділах Програми, реалізуються у такій послідовності. Перш за все виконуються дослідницькі роботи, визначається склад та вивчається методологія розрахунків показників, що використовуються міжнародними статистичними організаціями та національними статистичними установами країн з ринковими методами регулювання економіки, приводяться у відповідність розрахунки діючих показників, опановуються методи ведення національного рахівництва, формуються вимоги щодо його інформаційного забезпечення, реформується банківський облік та фінансова статистика, запроваджуються на підприємствах і в організаціях нові плани рахунків бухгалтерського обліку. Здійснюються експериментальні розрахунки за 1992 рік показників кредитно-грошової і фінансової статистики, платіжного балансу.

Проводяться роботи, пов'язані з розробкою, переглядом і узгодженням класифікаторів техніко-економічної інформації, обов'язкових для застосування всіма установами і організаціями, що обробляють інформацію, створенням Державного реєстру звітних одиниць.

Одночасно вирішуються організаційні питання, пов'язані з регулярним поданням міжнародним організаціям статистичних даних, зокрема для визначення внесків в ООН, та іншої інформації, що випливає із зобов'язань України як члена відповідних організацій, а також налагоджуються взаємовигідні зв'язки із національними статистичними органами інших країн світу, в тому числі з державами СНД.

Переглядаються програми вищих і середніх навчальних закладів, які готують економістів, статистиків, бухгалтерів; формуються плани і програми перепідготовки фахівців обліку і статистики. Здійснюються першочергові науково-дослідні роботи прикладного характеру. Визначаються першочергові напрями роботи щодо створення нових та удосконалення діючих програмно-математичних засобів обробки інформації на обчислювальній техніці.

У 1993 році передбачається завершити основні роботи формування системи соціально-економічних показників статистики, вирішення питань про розмежування функцій між державною і відомчою статистикою та обліком, виконання експериментальних розрахунків по Україні, консолідованих рахунків СНР, платіжного балансу.

Протягом усього періоду передбачається поетапне проведення міжнародними статистичними організаціями експертизи обчислення основних макроекономічних показників.

Перехід України на прийняту в міжнародній практиці систему обліку і статистики - великомасштабне завдання, яке охоплює всі ланки обліку в народному господарстві. Виконання його вимагає залучення фахівців з питань економіки міністерств і відомств, Академії наук, вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів, громадських організацій, а також тісне співробітництво з міжнародними організаціями.

У Програмі передбачені заходи для налагодження ділових контактів із Статистичним бюро ООН, Європейською економічною комісією, Статистичною комісією Європейського співтовариства, Міжнародним валютним фондом, Міжнародним банком реконструкції і розвитку та іншими міжнародними організаціями, що визначають стандарти та орієнтири для окремих галузей статистики, а також вивчення досвіду країн, в яких відбуваються аналогічні зміни у системі обліку і статистики.

Програма передбачає підготовку проектів законодавчих і нормативних актів, які необхідно прийняти для її реалізації.

Загальнометодологічні основи переходу України на міжнародну систему обліку і статистики

Заходи 

Строк виконання 

Виконавці 

початок 

закінчення 

Розробка і запровадження основ вибіркових обстежень у різних галузях статистики 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат, Мінекономіки, Академія наук, Спілка економістів 

Позицію виключено 

 

 

 

Розробка методології визначення впливу сезонних коливань на показники розвитку галузей народного господарства 

I квартал 1994 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат,
Мінекономіки,
Національна академія наук 

Проведення перерахунків даних всіх галузей статистики за минулі роки в зв'язку із зміною класифікаторів і методології 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат 

Розширення обсягів обміну статистичною інформацією з міжнародними організаціями і статистичними органами зарубіжних країн для широкої публікації даних про Україну в спеціалізованих виданнях 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінкультури, Мінстат, спеціалізовані поліграфічні підприємства 

Визначення обсягу і складу статистичних показників за галузями народного господарства на регіональному рівні 

I квартал 1994 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат,
НДІ статистики та ГОЦ Мінстату,
регіональні статистичні органи 

Реалізація заходів Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики та встановлення співробітництва з міжнародними організаціями і статистичними органами зарубіжних країн 

I квартал 1993 р. 

постійно 

Мінстат, МЗС, НДІ статистики Мінстату 

Розробка спільних проектів щодо впровадження міжнародних стандартів у практику обліку і статистики з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку України 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1994 р. 

Мінстат, Держстандарт 

Координація роботи міністерств, відомств, інших державних господарських формувань представників у спеціалізованих галузевих робочих органах міжнародних організацій з питань удосконалення статистичної роботи 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат, міністерства і відомства 

Заснування випуску спеціалізованого журналу "Статистика України" (назва умовна) 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат, Асоціація статистиків, НДІ статистики Мінстату 

Заснування науково-практичного журналу 

I квартал 1995 р. 

III квартал 1995 р. 

Мінфін,
Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Розпочати випуск спеціалізованого інформаційного бюлетеня 

I квартал 1993 р. 

періодично 

Мінстат, ГОЦ Мінстату 

Запровадити каталогізацію спеціалізованих статистичних видань (місячних, річних, галузевих тощо) 

I квартал 1993 р. 

II квартал 1993 р. 

Мінстат, Асоціація статистиків, ГОЦ Мінстату 

Запровадити видання "Бюлетень економічної кон'юнктури України" 

I квартал 1993 р. 

періодично 

Мінстат, НДІ статистики Мінстату, Мінфін, Національний банк, ГОЦ Мінстату 

Підготовка та видання "Демографічного щорічника" 

I квартал 1993 р. 

періодично 

Мінстат, видавництво "Техніка" 

Удосконалення системи і структури показників статистичних щорічників "Народне господарство України" та "Україна у цифрах" 

I квартал 1993 р. 

постійно 

Мінстат 

Розпочати випуск бюлетеня "Митна статистика" 

III квартал 1993 р. 

постійно 

Держмитком, Мінстат, МЗЕЗ 

(розділ із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.06.95 р. N 403)

Запровадження єдиної системи класифікації та кодування техніко-економічної інформації з урахуванням міжнародних стандартів 

Заходи 

Строк виконання 

Виконавці 

початок 

закінчення 

Загальні положення 

Розробка основних положень функціонування і розвитку Єдиної системи класифікації та кодування техніко-економічної інформації 

III квартал 1994 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат,
НДІ статистики та ГОЦ Мінстату,
Інститут економіки та Інститут кібернетики Національної академії наук,
Держстандарт,
УкрНДІССІ 

Розробка загальних вимог щодо технології автоматизованого ведення загальнодержавних класифікаторів 

III квартал 1994 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат,
НДІ статистики Мінстату,
Інститут економіки та Інститут кібернетики Національної академії наук,
Держстандарт,
УкрНДІССІ 

Розробка та впровадження автоматизованого ведення загальнодержавних класифікаторів 

Український класифікатор форм власності (УКФВ) 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

ГОЦ Мінстату, НДІ статистики Мінстату, Мінстат, Мінюст, Спілка економістів, Держстандарт, Держпідприємництво, УкрНДІССІ 

Український класифікатор організаційно-правових форм підприємств (УКОПФП) 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

ГОЦ Мінстату, НДІ статистики Мінстату, Мінстат, Спілка економістів, Держстандарт, Держпідприємництво, УкрНДІССІ 

Позицію виключено 

 

 

 

Класифікатор органів державного і господарського управління України (КОДГУУ) 

II квартал 1995 р. 

II квартал 1996 р. 

Мінстат,
ГОЦ та НДІ статистики Мінстату,
Держстандарт,
УкрНДІССІ 

Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) 

II квартал 1995 р. 

IV квартал 1996 р. 

Мінстат,
ГОЦ Мінстату,
Мінекономіки,
Спілка економістів,
Держстандарт,
УкрНДІССІ 

Позицію виключено 

 

 

 

Український класифікатор науково-технічної діяльності (УКНТД) 

I квартал 1995 р. 

III квартал 1996 р. 

Мінстат,
ДКНТ,
Центр по вивченню науково-технічного потенціалу та історії науки Національної академії наук,
Держстандарт 

Український класифікатор послуг у зовнішньоекономічній діяльності (УКПЗЕД) 

IV квартал 1994 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат,
ГОЦ та НДІ статистики Мінстату,
МЗЕЗ,
Держмитком,
Мінтранс,
Мінзв'язку,
Спілка економістів,
Держстандарт,
УкрНДІССІ 

Український класифікатор відходів (УКВ) 

IV квартал 1994 р. 

IV квартал 1996 р. 

Мінекобезпеки,
МОЗ,
Мінекономіки,
Мінстат,
ГОЦ Мінстату,
Держстандарт,
УкрНДІССІ 

Український класифікатор продукції та послуг (УКПП) (Класифікатор будівельної продукції України та Український класифікатор послуг розробляються в складі Українського класифікатора продукції та послуг) 

I квартал 1994 р. 

IV квартал 1996 р. 

Держстандарт,
УкрНДІССІ,
ГОЦ Мінстату,
Мінстат,
Держмитком,
МЗЕЗ,
Мінмашпром,
Міноборони,
Держкоммісто-
будування,
Держжитлокомунгосп,
Спілка економістів, міністерства і відомства 

Позицію виключено 

 

 

 

Позицію виключено 

 

 

 

Український класифікатор корисних копалин і підземних вод (УКККПВ) 

IV квартал 1993 р. 

II квартал 1995 р. 

Держкомгеології,
Мінекобезпеки,
Мінстат,
ГОЦ Мінстату,
Спілка економістів,
Держстандарт,
УкрНДІССІ 

Позицію виключено 

 

 

 

Український класифікатор спеціальностей за освітою (УКСО) 

I квартал 1994 р. 

III квартал 1995 р. 

Міносвіти,
Мінстат,
ГОЦ Мінстату,
Держстандарт,
УкрНДІССІ 

Український класифікатор професій (УКПр) 

I квартал 1993 р. 

II квартал 1995 р. 

Мінпраці,
Мінстат,
Держстандарт,
УкрНДІССІ 

Українська статистична класифікація хвороб, травм та причин смерті (УСКХТПС) на базі десятого перегляду Міжнародного класифікатора ВООЗ 

II квартал 1995 р. 

I квартал 1997 р. 

МОЗ,
Мінстат,
Держстандарт,
УкрНДІССІ 

Позицію виключено 

 

 

 

Класифікатор держав світу (КДС) 

I квартал 1995 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат,
НДІ статистики Мінстату,
Держмитком,
Держстандарт,
УкрНДІССІ 

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання (КСПОВ) 

III квартал 1995 р. 

II квартал 1996 р. 

Мінстат,
ГОЦ Мінстату,
Держмитком,
Держстандарт,
УкрНДІССІ 

Класифікатор валют (КВ) 

I квартал 1995 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат,
Національний банк,
МЗЕЗ,
НДІ статистики та ГОЦ Мінстату,
Держмитком,
Мінфін,
Держстандарт,
УкрНДІССІ 

Український класифікатор основних фондів (УКОФ) 

I квартал 1995 р. 

IV квартал 1996 р. 

Мінстат,
ГОЦ Мінстату,
Держстандарт,
УкрНДІССІ 

Позицію виключено 

 

 

 

Український класифікатор управлінської документації (УКУД) 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат, ГОЦ Мінстату, Національний банк, МЗЕЗ, Мінфін, Головархів, Мінпраці, Спілка економістів, Держстандарт, УкрНДІССІ 

Український класифікатор нормативно-технічної документації (УКНТД) 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Держстандарт, УкрНДІССІ 

Позицію виключено 

 

 

 

Український класифікатор техніко-економічних і соціальних показників (УКТЕСП) 

III квартал 1994 р. 

III квартал 1995 р. 

НДІ статистики Мінстату, Мінстат, ГОЦ Мінстату, Спілка економістів, Держстандарт, УкрНДІССІ 

Позицію виключено 

 

 

 

Класифікатор доходів і видатків державних та місцевих бюджетів України (КДВ) 

III квартал 1993 р. 

III квартал 1995 р. 

Мінфін, Мінекономіки, НДЕІ Мінекономіки, Мінстат 

Український класифікатор видів економічної діяльності (УКВЕД) 

I квартал 1994 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат,
НДІ статистики та ГОЦ Мінстату,
міністерства і відомства,
Держстандарт,
УкрНДІССІ 

Український класифікатор товарів у зовнішньоекономічній діяльності (УКТЗД) 

I квартал 1995 р. 

IV квартал 1996 р. 

МЗЕЗ,
Мінекономіки,
Мінстат,
Держмитком,
Держстандарт,
УкрНДІССІ 

Примітка: Усі класифікатори розробляються українською і російською мовами. Для забезпечення порівнянь за попередні роки затверджені класифікатори будуть мати перехідні ключі до старої системи кодування. Класифікатори будуть проходити державну експертизу в УкрНДІССІ та затверджуватися у Держстандарті.

(розділ із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.06.95 р. N 403)

Створення системи національних рахунків

Заходи 

Строк виконання 

Виконавці 

початок 

закінчення 

Розробка схеми та загальних принципів складання консолідованих рахунків внутрішньої економіки відповідно до рекомендацій ООН 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат 

Проведення експериментальних розрахунків консолідованих рахунків внутрішньої економіки за 1989 рік:
товарів та послуг
виробництва
утворення доходів
розподілу доходів
використання доходів
капітальних витрат 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

- " - 

Розробка основних методологічних положень обчислення операцій з товарами та послугами, розподільних операцій 

I квартал 1993 р. 

II квартал 1993 р. 

- " - 

Експериментальна розробка консолідованих національних рахунків за 1989 рік відповідно до галузей та секторів внутрішньої економіки 

I квартал 1993 р. 

II квартал 1993 р. 

- " - 

Розробка консолідованих національних рахунків внутрішньої економіки за 1990 - 1991 роки 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

- " - 

Розробка консолідованих національних рахунків за 1990 - 1991 рр. відповідно до галузей та секторів внутрішньої економіки 

I квартал 1993 р. 

II квартал 1994 р. 

- " - 

Підготовка пропозицій щодо створення інформаційної бази для складання національних рахунків: 

  

  

  

до статистичної звітності 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1994 р. 

Мінстат, Мінекономіки, НДІ статистики Мінстату 

до бухгалтерського обліку та звітності 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1994 р. 

Мінстат, Мінфін, Мінекономіки, Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

до звітності кредитних установ 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1994 р. 

Мінстат, Мінфін, Національний банк, Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Розробка термінологічного словника порівнянь показників національного рахівництва, що застосовуються у поточній економічній діяльності України та статистичних організацій ООН 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат, Державний економічний університет 

Приведення національних рахунків України у відповідність з рекомендаціями ООН 1993 року 

III квартал 1993 р. 

IV квартал 1994 р. 

Мінстат 

Розробка методики обчислення валового внутрішнього продукту (ВВП) за кварталами 

II квартал 1994 р. 

II квартал 1995 р. 

Мінстат,
Інститут економіки Національної академії наук 

Експериментальні розрахунки валового внутрішнього продукту розподільним методом за 1991 рік 

I квартал 1993 р. 

II квартал 1993 р. 

Мінстат 

Розробка методики обчислення валового внутрішнього продукту методом кінцевого використання 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат, Мінекономіки, НДЕІ Мінекономіки 

Експериментальні розрахунки валового внутрішнього продукту методом кінцевого використання за 1991 рік 

I квартал 1994 р. 

II квартал 1994 р. 

Мінстат 

Розрахунки валового сукупного продукту, національного доходу, валового національного продукту за оновленою класифікацією галузей народного господарства. Розробка методики обчислення валового внутрішнього продукту: 

II квартал 1994 р. 

IV квартал 1994 р. 

- " - 

в порівнянних цінах 

I квартал 1994 р. 

IV квартал 1994 р. 

Мінстат, Мінекономіки, НДЕІ Мінекономіки 

за кварталами 

I квартал 1994 р. 

IV квартал 1994 р. 

Мінстат, Інститут економіки Академії наук 

Експериментальні розрахунки валового внутрішнього продукту за 1993 рік: 

  

  

  

у порівнянних цінах 

I квартал 1995 р. 

II квартал 1995 р. 

Мінстат 

за кварталами 

II квартал 1995 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат 

Розробка схеми та методології рахунків активів і пасивів економіки, зокрема фінансового рахунку 

I квартал 1995 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат,
Мінекономіки 

Експериментальне заповнення рахунків активів та пасивів економіки, зокрема консолідованого фінансового рахунку за 1993 рік 

III квартал 1995 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат 

Розробка схеми та методики розрахунку консолідованого рахунку "Інший світ" 

I квартал 1995 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат, Мінекономіки 

Експериментальні розрахунки консолідованого рахунку "Інший світ" за 1994 рік 

I квартал 1996 р. 

II квартал 1996 р. 

Мінстат 

Розробка методології обчислення показника "Валова добавлена вартість" за регіонами України 

I квартал 1995 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат, Мінекономіки, НДЕІ Мінекономіки 

Експериментальні розрахунки показника "Валова добавлена вартість" за регіонами України за 1994 рік 

I квартал 1996 р. 

II квартал 1996 р. 

Мінстат та його регіональні органи 

(розділ із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.06.95 р. N 403)

Розробка міжгалузевих балансів за схемою системи національних рахунків

Заходи 

Строк виконання 

Виконавці 

початок 

закінчення 

За скороченою програмою 

Проведення дослідних розробок щодо інформаційного забезпечення розрахунків міжгалузевих балансів за схемами балансу народного господарства та системи національних рахунків за 1993 рік 

II квартал 1993 р. 

III квартал 1993 р. 

Мінстат, ІПІ Мінекономіки 

Розробка методології складання експериментального міжгалузевого балансу за системою національних рахунків за 1993 рік 

I квартал 1994 р. 

IV квартал 1994 р. 

- " - 

Складання міжгалузевих балансів за 1993 рік 

IV квартал 1994 р. 

I квартал 1995 р. 

Мінстат, ГОЦ Мінстату 

За розширеною програмою 

Розробка методологічних принципів проведення вибіркових обстежень витрат на виробництво з усіх галузей економіки для складання міжгалузевого балансу за 1995 рік 

II квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат, ІПІ Мінекономіки 

Розробка механізму проведення обстежень усіх сфер діяльності для складання міжгалузевого балансу за 1997 рік 

III квартал 1995 р. 

II квартал 1996 р. 

Мінстат 

Розробка методології складання міжгалузевих балансів за схемою системи національних рахунків за 1997 рік 

I квартал 1996 р. 

IV квартал 1996 р. 

Мінстат,
Мінекономіки 

Проведення одноразового обстеження витрат на виробництво продукції та надання послуг у всіх галузях економіки для розробки системи міжгалузевих балансів за 1995 рік 

IV квартал 1994 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат, ГОЦ Мінстату, регіональні статистичні органи, міністерства і відомства 

Розробка матеріалів одноразового обстеження для міжгалузевого балансу за 1995 рік 

I квартал 1996 р. 

IV квартал 1996 р. 

Мінстат, ГОЦ Мінстату, регіональні статистичні органи 

Складання міжгалузевого балансу виробництва та використання продукції і послуг за 1995 рік 

I квартал 1997 р. 

IV квартал 1997 р. 

Мінстат, ГОЦ Мінстату 

Розробка методологічних принципів збору інформації та складання міжгалузевого продуктового балансу 

I квартал 1998 р. 

IV квартал 1998 р. 

Мінстат, ІПІ Мінекономіки 

(розділ із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.06.95 р. N 403)

Організація робіт, пов'язаних з участю України у програмі міжнародних порівнянь валового внутрішнього продукту (ВВП), за методологією ООН

Заходи 

Строк виконання 

Виконавці 

початок 

закінчення 

Підготовка нормативних документів про включення України до Програми міжнародних порівнянь ООН 

I квартал 1993 р. 

II квартал 1993 р. 

Мінстат, МЗС, Мінфін, НДІ статистики Мінстату, Інститут економіки Академії наук 

Розробка програми та методики добору товарів-представників відповідно до вимог порівнянь ООН 

I квартал
1993 р. 

IV квартал
1993 р. 

НДІ статистики Мінстату, Мінстат, Мінекономіки, міністерства і відомства та їх наукові установи 

Узгодження програми та переліку товарів-представників з експертами міжнародних організацій, інших країн-учасниць та країни, що буде обрана за базову 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

НДІ статистики Мінстату, Мінстат, міністерства і відомства та їх наукові установи 

Збір даних щодо елементів ВВП відповідно до міжнародних правил 

II квартал 1993 р. 

IV квартал 1994 р. 

- " - 

Проведення аналізу двосторонніх порівнянь та узагальнення їх з участю відповідних експертів 

I квартал 1994 р. 

IV квартал 1994 р. 

НДІ статистики Мінстату, Мінстат 

Проведення багатосторонніх порівнянь з країнами-учасницями, їх аналіз і узагальнення, розрахунок купівельної спроможності національної грошової одиниці і проведення відповідних міжнародних порівнянь 

I квартал 1995 р. 

IV квартал 1995 р. 

- " - 

Підготовка та видання результатів порівнянь 

II квартал 1995 р. 

IV квартал 1995 р. 

НДІ статистики Мінстату, Мінстат 

Платіжний баланс та баланс закордонних інвестицій

Заходи 

Строк виконання 

Виконавці 

початок 

закінчення 

Визначення основних вимог до інформаційної бази, необхідної для побудови платіжного балансу за методологією Міжнародного валютного фонду (МВФ):
бухгалтерський облік
банківська статистика
податкова статистика
митна статистика
статистика зовнішньоекономічної діяльності 

I квартал 1993 р. 

II квартал 1993 р. 

Національний банк, Мінстат, Мінфін, Мінекономіки, МЗЕЗ, Держмитком 

Розробка методики та інструментарію для побудови платіжного балансу за поточними операціями 

II квартал
1993 р. 

III квартал 1993 р. 

Національний банк, Мінстат, Мінфін, МЗЕЗ 

Проведення експериментального розрахунку платіжного балансу за поточними операціями за 1991 рік 

III квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

- " - 

Проведення міжнародної експертизи (МВФ) платіжного балансу за поточними операціями 

IV квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

- " - 

Розробка методики та інструментарію для побудови балансу руху капіталів (інвестиції за кордон, фінансові зобов'язання і вимоги) 

I квартал 1994 р. 

II квартал 1994 р. 

Національний банк, Мінстат, Мінфін 

Проведення експериментального розрахунку фінансових показників балансу міжнародного руху капіталу 

II квартал 1994 р. 

III квартал 1994 р. 

Національний банк, Мінстат, Мінфін, МЗЕЗ 

Проведення міжнародної експертизи (МВФ) платіжного балансу міжнародного руху капіталу 

IV квартал 1994 р. 

IV квартал 1994 р. 

Національний банк, Мінстат, Мінфін, МЗЕЗ 

Проведення експериментального розрахунку платіжного балансу за повною схемою 

III квартал 1994 р. 

IV квартал 1994 р. 

- " - 

Проведення міжнародної експертизи (МВФ) платіжного балансу за повною схемою 

IV квартал 1994 р. 

IV квартал 1994 р. 

- " - 

Впровадження складання платіжного балансу в практику державної статистики і його публікації 

I квартал 1995 р. 

періодично 

Національний банк, Мінстат, Мінфін 

Вивчення методології та практики складання платіжного балансу в країнах з розвинутою економікою 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Національний банк 

Розробка механізму побудови балансу міжнародних інвестицій 

II квартал 1995 р. 

III квартал 1996 р. 

Національний банк,
Мінфін,
Мінстат,
МЗЕЗ,
Мінекономіки 

Проведення експериментального розрахунку балансу міжнародних інвестицій 

IV квартал 1995 р. 

III квартал 1996 р. 

Національний банк,
Мінфін,
Мінстат,
МЗЕЗ,
Мінекономіки 

Проведення міжнародної експертизи (МВФ) балансу міжнародних інвестицій 

III квартал 1996 р. 

IV квартал 1996 р. 

Національний банк,
Мінстат,
Мінфін,
МЗЕЗ,
Мінекономіки 

(розділ із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.06.95 р. N 403)

Кредитно-грошова статистика

Заходи 

Строк виконання 

Виконавці 

початок 

закінчення 

Визначення та розробка системи показників первинного обліку банків, що забезпечують формування бухгалтерської та статистичної звітності 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Національний банк, Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Розробка та організація ведення уніфікованої системи звітно-статистичної документації в банках з виділенням звіту Національного банку 

I квартал 1993 р. 

I квартал 1995 р. 

Національний банк 

Визначення системи статистичних показників, що необхідні для виконання регулюючих функцій Національного банку і освоєння методології МВФ з цих питань 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

- " - 

Визначення банківської звітності та системи показників грошової статистики, що відповідає міжнародним стандартам 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

- " - 

Приведення методології складання балансу Національного банку, балансів комерційних банків і небанківських фінансових організацій у відповідність з міжнародною практикою 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Національний банк, комерційні банки 

Перегляд існуючої статистичної звітності в банках з урахуванням вимог до кредитно-грошової статистики 

III квартал 1993 р. 

I квартал 1994 р. 

Національний банк, Мінстат, комерційні банки 

Подання на міжнародну експертизу системи статистичних показників та методологічних розробок, що передбачені для виконання регулюючих функцій Національного банку 

I квартал 1995 р. 

IV квартал 1995 р. 

Національний банк 

Розробка і запровадження прийнятої у міжнародній практиці системи банківської звітності та статистики з публікацією відповідних статистичних даних в установленому порядку (починаючи з підсумків за 1995 рік) 

I квартал 1995 р. 

IV квартал 1995 р. 

Національний банк, Мінстат 

Ознайомлення з принципами організації звітності кредитних і фінансових установ у країнах з розвинутою ринковою економікою 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1994 р. 

Національний банк 

Статистика фінансів

Заходи 

Строк виконання 

Виконавці 

початок 

закінчення 

Визначення необхідних обсягів і показників звітності у фінансових органах щодо виконання бюджету та в бюджетних установах щодо виконання кошторисів видатків 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінфін, Міносвіти, МОЗ, Мінсоцзахист, Мінкультури, Мінсільгосппрод 

Вивчення міжнародного досвіду організації бухгалтерського обліку і звітності про виконання бюджету і кошторисів видатків бюджетних установ та компіляції урядової фінансової статистики 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінфін, Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Аналіз діючої системи бухгалтерського обліку у фінансових органах щодо виконання бюджету та визначення необхідних уточнень і змін 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінфін, Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Аналіз діючої системи бухгалтерського обліку в бюджетних установах та визначення необхідних уточнень і змін 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінфін, Міносвіти, МОЗ, Мінсоцзахист, Мінкультури 

Розробка методології урядової фінансової статистики з урахуванням міжнародних правил, забезпечення її відповідності даним кредитно-грошової статистики і статистики платіжного балансу 

IV квартал 1993 р. 

IV квартал 1994 р. 

Мінстат, Мінфін, Національний банк, НДЕІ Мінекономіки, Інститут економіки, Академії наук 

Розробка інструкції щодо бухгалтерського обліку і звітності про виконання державного і місцевих бюджетів відповідно до міжнародної практики системи обліку і статистики 

IV квартал 1994 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінфін 

Вивчення досвіду розвинутих країн з питань методології дослідження ринку капіталу 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат, Мінфін, Національний банк 

Розробка методології і запровадження розрахунку Державного внутрішнього і Державного зовнішнього боргу 

I квартал 1993 р. 

II квартал 1993 р. 

Мінфін, Національний банк, МЗЕЗ, Мінекономіки, Мінстат 

Проведення експериментальних розрахунків за 1991 - 1992 роки:
системи показників грошової статистики
показників статистики державного боргу 

I квартал 1994 р. 

IV квартал 1994 р. 

Національний банк, Мінфін, Мінстат 

Визначення складу фінансової, бюджетної і банківської звітності, порядку її подання і публікації, розробка методичних вказівок 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінфін, Мінстат, Мінекономіки 

Публікація показників фінансової, бюджетної і банківської статистики відповідно до вимог міжнародних організацій 

I квартал 1994 р. 

періодично 

Мінфін, Мінстат, Мінекономіки 

Перегляд системи збору та розробки бухгалтерської звітності у зв'язку зі зміною плану рахунків 

III квартал 1993 р. 

II квартал 1994 р. 

Мінстат, Мінфін 

Реформа бухгалтерського обліку

Заходи 

Строк виконання 

Виконавці 

початок 

закінчення 

Бухгалтерський облік підприємств 

Позицію виключено 

 

 

 

Вивчення організації та методології бухгалтерського обліку і аудиту із застосуванням міжнародних стандартів і ЕОМ у країнах з розвинутою ринковою економікою 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінфін, Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Розробка вітчизняних стандартів бухгалтерського обліку, звітності й аудиту на базі міжнародних стандартів і комп'ютерної техніки 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінфін, Асоціація бухгалтерів і аудиторів, Держстандарт 

Уніфікація форм первинної облікової документації, проектування якої пристосовано для обробки на термінальних пристроях ЕОМ для підприємств різних галузей, форм власності та господарювання (альбоми форм первинних документів) 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат, Мінфін, Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Удосконалення форм бухгалтерського обліку з використанням обчислювальної техніки і міжнародних стандартів 

I квартал 1994 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінфін, Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Розробка плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств, взаємопов'язаного з системою національних рахунків, з використанням міжнародного досвіду 

III квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінфін,
Мінстат,
Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Методичне забезпечення бухгалтерського обліку і аудиту матеріальних, трудових і фінансових ресурсів у господарській діяльності підприємств, орієнтованих на вітчизняні стандарти і персональні ЕОМ 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінфін, Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Розробка проектного і програмного забезпечення вирішення завдань бухгалтерського обліку, звітності, аудиту на різного класу ЕОМ для підприємств різних галузей народного господарства 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Укроблікінформ, Мінстат, Мінфін, Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Бухгалтерський облік у банках 

Розробка стандартів, нормативних документів та методичних рекомендацій системи планово-економічної, облікової, статистичної, товаросупроводжувальної, споживацької, транспортної, банківської та іншої документації 

I квартал 1995 р. 

IV квартал 1996 р. 

Держстандарт,
УкрНДІССІ,
Національний банк,
Мінстат,
Мінфін 

Розробка і організація ведення уніфікованої системи розрахунково-грошової документації 

I квартал 1993 р. 

II квартал 1994 р. 

Національний банк 

Порівняння діючого плану рахунків бухгалтерського обліку в банках з міжнародними класифікаціями 

I квартал 1993 р. 

II квартал 1993 р. 

Національний банк 

Розробка методів обліку в банках з урахуванням специфіки їх діяльності 

III квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Національний банк, Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Розробка проекту Єдиного плану рахунків бухгалтерського банківського обліку з урахуванням міжнародного досвіду 

III квартал 1993 р. 

III квартал 1994 р. 

Національний банк, Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Розробка методичних та нормативних матеріалів з банківського обліку 

III квартал 1993 р. 

III квартал 1994 р. 

Національний банк, Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Створення нової моделі банківської звітності 

II квартал 1994 р. 

IV квартал 1995 р. 

Національний банк, Мінстат 

Розробка методичних та нормативних матеріалів для складання, подання та публікації банківської звітності і статистики 

II квартал 1994 р. 

IV квартал 1995 р. 

Національний банк 

Перегляд діючих та створення нових комплексів автоматизації бухгалтерського обліку і складання звітності в банках 

II квартал 1994 р. 

IV квартал 1995 р. 

Національний банк, Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Адаптація розробленої системи банківської звітності та статистичних показників, а також програм електронної обробки інформації на основі експериментальних розрахунків 

II квартал 1994 р. 

IV квартал 1995 р. 

Національний банк 

Адаптація нового плану рахунків бухгалтерського банківського обліку і програм електронної обробки даних 

II квартал 1994 р. 

IV квартал 1994 р. 

Національний банк, Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Проведення міжнародної експертизи проекту Плану рахунків бухгалтерського банківського обліку 

IV квартал 1994 р. 

IV квартал 1994 р. 

- " - 

Розробка програми та запровадження в Україні нового плану рахунків бухгалтерського банківського обліку 

I квартал 1995 р. 

IV квартал 1995 р. 

- " - 

(розділ із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.06.95 р. N 403)

Статистика цін

Заходи 

Строк виконання 

Виконавці 

початок 

закінчення 

Статистика цін споживачів 

Підготовка рекомендацій щодо відбору товарів-представників для розрахунку широкого індексу споживчих цін 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат, Мінекономіки, Мінпраці 

Підготовка методології відбору міст і сільських населених пунктів, реєстрація цін в яких забезпечить репрезентативність інформації для кожної території 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат 

Підготовка вказівок та інструментарію для розрахунку широкого індексу споживчих цін 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

- " - 

Узгодження показників обстежень сімейних бюджетів з потребами розрахунків широкого індексу споживчих цін 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

- " - 

Удосконалення розрахунку індексу споживчих цін відповідно до загальноприйнятої міжнародної практики 

I квартал 1993 р. 

III квартал 1993 р. 

- " - 

Розробка методології визначення рівня інфляції на основі широкого індексу споживчих цін 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

- " - 

Експериментальні розрахунки широкого індексу споживчих цін та рівня інфляції в Україні 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

  

Навчання працівників місцевих органів держстатистики методів збору даних для розрахунку широкого індексу споживчих цін 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

- " - 

Статистика цін виробників 

Розробка методології розрахунків індексів поточних цін реалізації сільськогосподарської продукції 

I квартал 1993 р. 

I квартал 1993 р. 

Мінстат 

Вивчення міжнародного досвіду обчислення індексу цін виробників 

II квартал 1993 р. 

I квартал 1994 р. 

- " - 

Перегляд діючої методології, методів спостереження та розробки індексів цін на промислову продукцію 

I квартал 1994 р. 

IV квартал 1994 р. 

- " - 

Розробка методології складання облікових документів і звітності для спостереження за зміною тарифів і цін вантажних перевезень усіма видами транспорту і послуг зв'язку 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат, ІКТП Мінтрансу, Мінтранс, Держкомнафтогаз, Мінзв'язку 

Розробка методики спостереження за зміною цін у будівництві за елементами технологічної структури 

I квартал 1993 р. 

II квартал 1993 р. 

Мінстат 

Розробка і запровадження методики розрахунків індексів цін у будівництві 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат, ГОЦ Мінстату 

Вивчення міжнародного досвіду та організація роботи щодо обчислення індексів цін у галузі науково-технічної діяльності 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат 

Розробка методології та запровадження обчислення індексів цін на експорт та імпорт товарів і послуг 

II квартал 1995 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат,
Мінекономіки,
МЗЕЗ,
Інститут економіки Національної академії наук 

Проведення міжнародної експертизи матеріалів розрахунку індексів цін експорту та імпорту товарів і послуг 

III квартал 1995 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат,
Інститут економіки Національної академії наук 

(розділ із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.06.95 р. N 403)

Статистика праці та зайнятості

Заходи 

Строк виконання 

Виконавці 

початок 

закінчення 

Розробка методології обліку робочої сили, зайнятості населення та безробіття відповідно до загальноприйнятої міжнародної практики 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1994 р. 

Мінстат, Мінпраці, Мінекономіки, НДІ статистики Мінстату 

Розробка організаційних та програмних положень вибіркового обстеження домашніх господарств (сімей) з проблем зайнятості населення з урахуванням рекомендацій Міжнародної організації праці (МОП) 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат 

Проведення пробного вибіркового обстеження домашніх господарств (сімей) за участю експертів МОП 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат, регіональні статистичні органи 

Розробка методики обліку військовослужбовців як окремої категорії зайнятих 

I квартал 1993 р. 

III квартал 1993 р. 

Мінстат, Міноборони, Служба безпеки, Держкомкордон, МВС, Національна гвардія 

Коригування форм обліку і звітності відповідно до нових визначень зайнятості населення та безробіття 

II квартал 1993 р. 

II квартал 1993 р. 

Мінстат, Мінпраці 

Впровадження в практику статистичних робіт збору даних на багатоступеневій вибірковій основі про рівень заробітної плати за професіями та посадами 

II квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

- " - 

Впровадження в статистичну практику регулярних вибіркових обстежень домашніх господарств (сімей) з проблем зайнятості населення 

IV квартал 1994 р. 

IV квартал 1994 р. 

Мінстат 

Розробка методології визначення вартості робочої сили з урахуванням рекомендацій МОП 

I квартал 1993 р. 

II квартал 1993 р. 

Мінстат, Мінпраці 

Розробка методики проведення вибіркових обстежень для визначення вартості робочої сили 

IV квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат 

Проведення пробного вибіркового обстеження для обрахування вартості робочої сили (за участю експертів МОП) 

I квартал 1994 р. 

II квартал 1994 р. 

- " - 

Впровадження в статистичну практику регулярних вибіркових обстежень для обрахування вартості робочої сили 

I квартал 1995 р. 

IV квартал 1995 р. 

- " - 

Розробка методики обліку фонду оплати праці та реальної заробітної плати відповідно до міжнародної практики 

III квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат, Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін, Міноборони, Служба безпеки, Держкомкордон, МВС 

Проведення експериментальних обстежень щодо впровадження нової методології обліку фондів оплати праці та реальної заробітної плати 

IV квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат, регіональні статистичні органи 

Коригування форм обліку та звітності відповідно до нових визначень заробітної плати та вартості робочої сили 

I квартал 1995 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат 

Коригування методичних вказівок і форм статистичної звітності відповідно до нової класифікації занять та видів діяльності 

III квартал 1995 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат, Мінпраці, ГОЦ Мінстату, НДІ статистики Мінстату 

Статистика підприємництва (недержавного)

Заходи 

Строк виконання 

Виконавці 

початок 

закінчення 

Вивчення міжнародного досвіду з питань методології аналізу стану малого підприємництва 

II квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Держпідприємництво, Мінстат, Інститут економіки Академії наук 

Розробка методології обчислення показників стану малого підприємництва 

I квартал 1994 р. 

III квартал 1994 р. 

Держпідприємництво, Інститут економіки Академії наук, Мінстат 

Розробка та впровадження форм первинної облікової документації і методичні рекомендації щодо організації первинного обліку на малих підприємствах 

III квартал 1994 р. 

IV квартал 1994 р. 

Мінстат, Держпідприємництво, Мінфін 

Розробка форм державної статистичної звітності для недержавних формувань з урахуванням нової системи економіко-статистичних і фінансових показників 

IV квартал 1994 р. 

I квартал 1995 р. 

Держпідприємництво, Мінекономіки, Мінстат 

Проведення експериментальних розрахунків та впровадження показників стану малого підприємництва 

I квартал 1995 р. 

IV квартал 1995 р. 

Держпідприємництво, Мінстат 

Розпочати випуск спеціалізованого інформаційного бюлетеня "Недержавне підприємництво" 

III квартал 1995 р. 

періодично 

Держпідприємництво, Мінстат 

Розробка програмного забезпечення для розрахунку показників стану малого підприємництва 

III квартал 1994 р. 

IV квартал 1995 р. 

ГОЦ Мінстату, Держпідприємництво 

Приведення у відповідність з міжнародними рекомендаціями показників державної статистики всіх галузей народного господарства

Заходи 

Строк виконання 

Виконавці 

початок 

закінчення 

Розробка методики щоквартальних розрахунків чисельності населення 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат 

Удосконалення методики розрахунку чисельності сільськогосподарського і несільськогосподарського населення 

I квартал 1993 р. 

I квартал 1993 р. 

- " -

Удосконалення методології розрахунків у міжпереписний період: 

  

  

Мінстат, Інститут економіки Академії наук 

національного складу населення 

I квартал 1993 р. 

I квартал 1993 р. 

сімейного складу населення 

I квартал 1993 р. 

III квартал 1993 р. 

рівня освіти населення, в тому числі зайнятого 

I квартал 1993 р. 

II квартал 1993 р. 

Перехід на використання в статистичній практиці коефіцієнтів смертності населення за міжнародними рекомендаціями 

I квартал 1993 р. 

III квартал 1993 р. 

Мінстат 

Удосконалення методики обліку та розробки даних про міграційний рух населення з урахуванням положень, що прийняті в міжнародній статистичній практиці 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1994 р. 

Мінстат, МВС, Мінпраці, Держмитком 

Розробка методології обліку військовослужбовців при проведенні обстежень та переписів населення, що відповідає загальноприйнятій міжнародній практиці 

II квартал 1993 р. 

IV квартал 1994 р. 

Мінстат, Міноборони, Служба безпеки, МВС, Держкомкордон, Національна гвардія 

Перехід на міжнародну методологію при визначенні живонароджених та мертвонароджених 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

МОЗ,
Мінстат 

Перехід на використання в статистичній практиці поняття "домашнє господарство" як первинної одиниці обстеження, при проведенні переписів, демографічних, монографічних та інших обстежень населення відповідно до міжнародної практики 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат 

Вивчення досвіду країн з розвинутою ринковою економікою щодо впровадження та ведення регістру населення з метою розробки заходів для його впровадження в Україні 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат, МВС 

Вивчення досвіду розвинутих країн щодо визначення межі бідності 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат, Мінпраці, Мінекономіки 

Розрахунки прожиткового мінімуму згідно з міжнародними рекомендаціями 

I квартал 1993 р. 

III квартал 1993 р. 

- " -

Удосконалення методології обстеження сімейних бюджетів відповідно до міжнародної практики 

I квартал 1993 р. 

I квартал 1994 р. 

Мінстат 

Розробка основних принципів і впровадження розрахунку національного доходу за методологією ООН для визначення внесків України в бюджет ООН 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат, НДЕІ Мінекономіки, Національний банк, МЗС 

Розробка методики та проведення експериментального розрахунку використаного національного доходу за квартал 

I квартал 1993 р. 

I квартал 1993 р. 

Мінстат 

Розробка методики попереднього розрахунку валового суспільного продукту і національного доходу за рік на регіональному рівні та її апробація 

II квартал 1994 р. 

II квартал 1995 р. 

Мінстат 

Позицію виключено 

 

 

 

Розробка методики перерахунку узагальнюючих показників роботи за галузями промисловості відповідно до Міжнародного стандартного галузевого класифікатора (МСГК) 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат, Мінекономіки 

Удосконалення методики обліку основних показників роботи промисловості відповідно до рекомендацій міжнародних організацій і їх запровадження 

II квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат 

Позицію виключено 

 

 

 

Позицію виключено 

 

 

 

Розробка методології обчислення паливно-енергетичного балансу, балансу електроенергії і проведення їх розрахунків 

I квартал 1994 р. 

II квартал 1996 р. 

Мінстат,
Мінекономіки,
Міненерго,
Держнафтогазпром,
Інститут проблем енергозбереження Національної академії наук 

Розробка методології та складання натуральних балансів основних видів продукції виробничо-технічного призначення 

II квартал 1994 р. 

IV квартал 1996 р. 

Мінстат,
Мінекономіки 

Позицію виключено 

 

 

 

Розробка методики визначення робочих місць 

III квартал 1993 р. 

II квартал 1995 р. 

Мінпраці,
Мінекономіки 

Розробка методології проведення вибіркових статистичних обстежень та переписів, зокрема сільськогосподарських 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат, Мінекономіки, Інститут економіки Академії наук, Мінсільгосппрод, Інститут аграрної економіки Академії аграрних наук 

Удосконалення методології розрахунків валової продукції сільського господарства (без внутрігосподарського споживання) 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат, Мінекономіки, Мінсільгосппрод, Академія аграрних наук, Інститут економіки Академії наук, НДІ статистики Мінстату 

Удосконалення методології розрахунків балансів основних продуктів сільського господарства з урахуванням їх експорту та імпорту 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат, Академія аграрних наук, Інститут економіки Академії наук 

Розробка методології розрахунків споживання основних продуктів харчування населенням з визначенням їх структурного складу мікро-, макроелементів та калорійності 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат, НДІ гігієни харчування, МОЗ 

Порівняння структури роздрібного товарообороту та послуг з міжнародними рекомендаціями 

I квартал 1993 р. 

II квартал 1994 р. 

Мінстат 

Розробка методології формування статистичної інформації щодо торгівлі та побутового обслуговування населення в умовах різних форм власності 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат, МЗЕЗ, Інститут маркетингу та інформації МЗЕЗ 

Удосконалення методики розрахунків забезпечення населення товарами тривалого користування 

II квартал 1994 р. 

II квартал 1995 р. 

Мінстат,
Інститут маркетингу та інформації МЗЕЗ 

Розробка єдиної номенклатури товарів (товарного словника) народного споживання, що враховуються в роздрібному та оптовому товарообороті 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат, МЗЕЗ, Інститут маркетингу та інформації МЗЕЗ 

Удосконалення методики визначення викидів шкідливих речовин автомобільним транспортом та проведення розрахунків на регіональному рівні 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат, Мінприроди 

Розробка методики обчислення кількості токсичних відходів відповідно до міжнародної практики 

I квартал 1995 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінекобезпеки,
МОЗ,
ГОЦ Мінстату,
Мінстат 

Розробка системи екологічних показників з урахуванням міжнародного досвіду 

I квартал 1995 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінекобезпеки,
МОЗ,
Мінекономіки,
Мінстат,
міністерства і відомства 

Удосконалення методики та проведення соціологічних обстежень і опитувань населення з урахуванням міжнародного досвіду формування вибірки респондентів 

IV квартал 1993 р. 

II квартал 1994 р. 

Мінстат, Інститут соціології Академії наук 

Створення системи та методики єдиного обліку та статистичної звітності про стан злочинності та розслідування злочинів 

I квартал 1995 р. 

III квартал 1995 р. 

МВС,
Генеральна прокуратура,
Мінюст,
Мінстат 

Вивчення досвіду розвинутих країн з проблем наявності та використання загальнокримінальної системи обліку та звітності 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1994 р. 

- " - 

Розробка з урахуванням міжнародної практики системи показників, які характеризують стан порушень законодавства у сфері економіки та проведення розрахунків впливу окремих правопорушень на соціально-економічне становище країни 

I квартал 1995 р. 

III квартал 1995 р. 

Мінстат,
МВС,
Мінекономіки,
Мінюст,
Генеральна прокуратура,
Мінфін,
Національний банк,
Держмитком 

Розробка з урахуванням рекомендацій ЮНЕСКО системи показників статистики культури 

II квартал 1993 р. 

II квартал 1994 р. 

Мінстат, Мінкультури 

Удосконалення з урахуванням міжнародної практики системи показників, що характеризують початкову, середню та вищу освіту 

III квартал 1993 р. 

III квартал 1994 р. 

Мінстат, Міносвіти 

Розробка з урахуванням міжнародного досвіду системи показників страхової медицини та впровадження її в практику роботи 

I квартал 1994 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат, МОЗ, ГОЦ Мінстату 

Удосконалення методики обчислення травматизму на виробництві відповідно до рекомендацій МОП та Закону "Про охорону праці" 

II квартал 1993 р. 

I квартал 1994 р. 

Мінстат, Держнаглядохоронпраці,
Мінпраці, МОЗ

Розробка системи показників, що характеризують стан інвалідності, пенсійного забезпечення та надання всіх видів соціальної допомоги 

II квартал 1993 р. 

III квартал 1995 р. 

Мінстат, Мінсоцзахист, Пенсійний фонд 

Розробка методики порівняння елементів технологічної структури капітальних вкладень 

I квартал 1995 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат 

Розробка механізму порівняння показників щодо капітального будівництва в умовах зміни цін з урахуванням міжнародної практики 

I квартал 1995 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат,
Держкоммісто-
будування 

Розробка методологічного забезпечення розрахунків наукоємкості продукції 

I квартал 1993 р. 

II квартал 1995 р. 

Мінстат,
Інститут економіки та Центр по вивченню науково-технічного потенціалу та історії науки Національної академії наук 

Розробка єдиної методології обліку чисельності наукових працівників і витрат на науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат,
Центр по вивченню науково-технічного потенціалу та історії науки Національної академії наук 

Розробка системи показників з усіх видів транспорту, зв'язку, шляхового господарства, дорожньо-транспортних пригод, що забезпечать формування бухгалтерської і статистичної звітності відповідно до міжнародних вимог і характеризуватимуть функціонування нових структур управління транспортом і зв'язком 

I квартал 1993 р. 

III квартал 1993 р. 

Мінстат, Мінтранс, Держкомнафтогаз, Мінзв'язку, Мінекономіки, Мінфін, ІКТП Мінтрансу, МВС 

Розробка методології обліку, розрахунків і статистичної звітності з усіх видів транспорту, зв'язку, шляхового господарства, дорожньо-транспортних пригод 

I квартал 1995 р. 

IV квартал 1997 р. 

Мінстат,
Мінтранс,
Держнафтогазпром,
Мінзв'язку,
МВС,
Укравтодор 

Розробка системи вибіркових статистичних обстежень, переписів, цензів з питань діяльності транспорту, шляхового господарства, зв'язку 

I квартал 1996 р. 

IV квартал 1998 р. 

Мінстат,
Мінтранс,
Держнафтогазпром,
Мінзв'язку,
Мінекономіки,
Укравтодор 

Розробка методології дорозрахунків окремих підсумкових показників у зв'язку з переходом на несуцільне статистичне обстеження на всіх видах транспорту шляхового господарства, зв'язку 

III квартал 1996 р. 

IV квартал 1998 р. 

Мінстат,
Мінтранс,
Держнафтогазпром,
Мінзв'язку,
Укравтодор 

Розробка методології обліку експорту (імпорту) послуг, у тому числі з державами колишнього СРСР 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат, МЗЕЗ, Мінтранс, Мінзв'язку, Інститут економіки Академії наук 

Удосконалення методології обліку експорту (імпорту) товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного та оборонного призначення, у тому числі з країнами колишнього СРСР 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат, Мінекономіки, МЗЕЗ, Мінмашпром 

Удосконалення показників вантажних митних декларацій 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Держмитком, Мінстат, МЗЕЗ 

Удосконалення методології узагальнюючих показників зовнішньоекономічної діяльності, включаючи відносини з державами-республіками колишнього Союзу РСР 

I квартал 1995 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат,
МЗЕЗ,
Мінекономіки,
Держмитком,
Інститут економіки Національної академії наук 

Розробка методології обліку іноземних інвестицій 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат, Мінекономіки, МЗЕЗ, Мінфін, Національний банк, Держмитком 

Проведення перерахунків основних показників роботи промисловості відповідно до Українського класифікатора видів економічної діяльності (УКВЕД) за 1980 - 1996 роки 

II квартал 1996 р. 

II квартал 1997 р. 

Мінстат 

Проведення перерахунків основних видів промислової продукції за 1980 - 1996 роки відповідно до Українського класифікатора продукції та послуг (УКПП) 

I квартал 1997 р. 

IV квартал 1997 р. 

Мінстат 

Розробка методики оцінки викидів забруднюючих речовин пересувними транспортними засобами 

I квартал 1995 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінекобезпеки,
МОЗ,
Мінстат 

(розділ із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.06.95 р. N 403)

Удосконалення державної статистичної звітності та первинної облікової документації

Заходи 

Строк виконання 

Виконавці 

початок 

закінчення 

Перегляд діючої статистичної звітності та доповнення її показниками, які застосовуються у міжнародній практиці щодо: 

  

  

  

галузей промисловості 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат, Мінекономіки, міністерства і відомства 

сільського господарства 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат, Мінекономіки, Інститут економіки Академії наук 

будівництва 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат, Мінбудархітектури, Мінекономіки, Міноборони, міністерства і відомства 

матеріальних ресурсів 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат, Мінекономіки, Держкомресурсів, Мінфін, Міноборони, Інститут проблем енергозбереження Академії наук 

земельних ресурсів 

II квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Держкомзем, Мінстат, міністерства і відомства 

екології 

II квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат, Мінприроди, міністерства і відомства 

торгівлі та послуг 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат, МЗЕЗ, Центральна спілка споживчих товариств 

спостереження за виконанням найважливіших соціальних програм 

IV квартал 1993 р. 

I квартал 1995 р. 

Мінстат, Мінпраці 

житлового фонду 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат, Мінекономіки, Держжитлокомунгосп, Міноборони 

науки 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат, Мінекономіки, ДКНТ Академії наук 

Перегляд і організація ведення уніфікованої системи первинної облікової документації: 

  

  

  

Перегляд і організація ведення уніфікованої системи первинної облікової документації:

 

 

 

інвентаризація діючих типових форм первинної облікової документації 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат, НДІ статистики Мінстату 

визначення за розділами обліку переліків форм первинної облікової документації, що потрібні для забезпечення проведення державних статистичних спостережень 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат, НДІ статистики Мінстату, Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

- удосконалення діючих і створення нових форм первинного обліку відповідно до міжнародних рекомендацій 

III квартал 1994 р. 

III квартал 1996 р. 

Мінстат,
Мінфін,
НДІ статистики Мінстату,
Державний економічний університет 

Удосконалення звітності з експорту та імпорту товарів і послуг, ефективності зовнішньої торгівлі, географічного розподілу експорту та імпорту, видів розрахунків і валют 

I квартал
1993 р. 

IV квартал 1994 р. 

Мінстат, МЗЕЗ, Національний банк, Мінекономіки, Інститут економіки Академії наук 

Перегляд порядку обліку продукції будівництва у вартісних вимірах, удосконалення статистичних показників та методології їх формування з метою забезпечення потреб ринкової економіки:
щодо інвестиційної діяльності
щодо діяльності будівельних організацій 

I квартал 1993 р. 

II квартал 1994 р. 

Мінстат, Мінекономіки, Мінбудархітектури 

Розробка системи показників первинного обліку, що забезпечать формування даних відповідно до вимог міжнародної практики, системи національних рахунків і бухгалтерського обліку 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат, Мінфін, Асоціація бухгалтерів і аудиторів, НДІ статистики Мінстату 

Розробка макетів форм первинної облікової документації, методичні рекомендації, вимоги до організації первинного обліку 

IV квартал 1993 р. 

IV квартал 1994 р. 

Мінстат, Мінфін 

Розробка та затвердження табелів форм державної статистичної звітності для підприємств організацій та установ Міноборони, Служби безпеки, МВС, Держкомкордону 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат, Міноборони, ГОЦ Мінстату, Служба безпеки, МВС, Держкомкордон 

Розробка нових форм первинного обліку підприємств і організацій транспорту, шляхового господарства, зв'язку, а також дорожньо-транспортних пригод, що забезпечать перехід на систему національних рахунків та інтеграцію до міжнародної системи 

I квартал 1995 р.  

IV квартал 1998 р. 

Мінстат,
Мінфін,
Мінтранс,
Держнафтогазпром,
Мінзв'язку,
Міноборони 

Розробка форм державної статистичної звітності для підприємств і організацій транспорту, зв'язку, шляхового господарства, а також по дорожньо-транспортних пригодах з урахуванням нової системи економіко-статистичних і фінансових показників 

I квартал 1996 р. 

IV квартал 1998 р. 

Мінстат,
Мінтранс,
Держнафтогазпром,
Мінзв'язку,
Міноборони 

Розробка методів і програм обробки даних статистичної звітності щодо транспорту, шляхового господарства, зв'язку з метою групування їх згідно з міжнародною практикою 

III квартал 1995 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат, Мінтранс, Держкомнафтогаз, Мінзв'язку, ІКТП Мінтрансу, Міноборони 

Розробка звітності щодо обліку та використання іноземних інвестицій  

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат, Мінекономіки, Мінфін, МЗЕЗ, Національний банк, Держмитком 

(розділ із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.06.95 р. N 403)

Державний реєстр звітних (статистичних) одиниць України (ДРЗОУ)

Заходи 

Строк виконання 

Виконавці 

початок 

закінчення 

Визначення складу показників ДРЗОУ, розробка реєстраційної картки 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат, ГОЦ Мінстату, Фонд державного майна, Мінекономіки, Мінфін, Національний банк 

Розробка комплексу інструктивних і методичних матеріалів щодо робіт, пов'язаних з веденням і користуванням Реєстру на основі діючого автоматизованого банку класифікаторів 

I квартал 1993 р. 

II квартал 1993 р. 

Мінстат, ГОЦ Мінстату, Фонд державного майна, Мінекономіки, Мінфін, Національний банк, Спілка економістів, Інститут економіки Академії наук 

Розробка техноробочого проекту (постановка задачі, технічне завдання, алгоритмізація та програмування) 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

ГОЦ Мінстату, Мінстат, Фонд державного майна, Спілка економістів 

Здійснення комплексу організаційних заходів по впровадженню Реєстру 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат, ГОЦ Мінстату, Мінкультури, Мінфін, Спілка економістів 

Проведення дослідної експлуатації 

III квартал 1993 р. 

III квартал 1993 р. 

ГОЦ Мінстату, Мінстат, регіональні статистичні органи, Спілка економістів 

Доробка програмного забезпечення за підсумками дослідної експлуатації 

IV квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

ГОЦ Мінстату, Спілка економістів 

Організація промислової експлуатації Реєстру 

I квартал 1994 р. 

II квартал 1994 р. 

ГОЦ Мінстату, Мінстат, регіональні статистичні органи 

Доопрацювання інформаційного та програмного забезпечення Державного реєстру звітних (статистичних) одиниць України за результатами першого етапу промислової експлуатації 

I квартал 1995 р. 

IV квартал 1996 р. 

Мінстат,
ГОЦ та НДІ статистики Мінстату 

Проведення комплексу робіт для підвищення достовірності даних Державного реєстру звітних (статистичних) одиниць України (розробка програм взаємодії Державного реєстру з автоматизованою системою "Податки", відомчими та галузевими комплексами обробки статистичної інформації на загальнодержавному та регіональних рівнях) 

I квартал 1995 р. 

IV квартал 1997 р. 

Мінстат,
ГОЦ та НДІ статистики Мінстату 

Створення інформаційної бази для організації проведення статистичних спостережень 

I квартал 1995 р. 

IV квартал 1996 р. 

Мінстат,
ГОЦ та НДІ статистики Мінстату 

Вибір і придбання сучасних технічних і програмних засобів для розвитку Державного реєстру звітних (статистичних) одиниць України з урахуванням досвіду його використання 

I квартал 1995 р. 

IV квартал 1997 р. 

Мінстат,
ГОЦ та НДІ статистики Мінстату 

Впровадження штрихового кодування

Заходи 

Строк виконання 

Виконавці 

початок 

закінчення 

Розробка державних стандартів України для системи штрихового кодування, технічних та програмних засобів, нанесення та зчитування штрихових кодів, нормативно-технічних документів, що регламентують їх застосування 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Держстандарт, УкрНДІССІ, Мінмашпром, Мінекономіки, асоціація "Скана", ГОЦ Мінстату 

Розробка технічних засобів та нормативних документів щодо системи штрихового кодування на основі міжнародних вимог 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінмашпром, асоціація "Скана" 

Розробка програми створення та освоєння серійного виробництва, впровадження та сервісного обслуговування технічних і програмних засобів нанесення та зчитування штрихових кодів 

I квартал 1993 р. 

I квартал 1993 р. 

Мінмашпром, асоціація "Скана" 

Методичне та інформаційне забезпечення застосування штрихового кодування, включаючи розробку автоматизованих банків даних 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Держстандарт, УкрНДІССІ, Мінекономіки, асоціація "Скана", Спілка економістів, ГОЦ Мінстату 

Підготовка документів для реєстрації України в міжнародній Асоціації товарної нумерації EAN 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Торгово-промислова палата, Мінмашпром, Мінекономіки, асоціація "Скана" 

Перереєстрація підприємств - учасників зовнішньоекономічних зв'язків для присвоєння експортній продукції нових національних кодів 

I квартал 1995 р. 

IV квартал 1995 р. 

Торгово-промислова палата,
Мінекономіки,
Асоціація товарної нумерації "ЄАН-Україна" 

Організація мережі регіональних центрів для впровадження штрихового кодування та надання комплексу послуг підприємствам і організаціям, що використовують штрихові коди для ідентифікації своєї продукції 

I квартал 1994 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінекономіки,
Торгово-промислова палата,
Асоціація товарної нумерації "ЄАН-Україна",
Мінмашпром 

Розробка нормативно-технічних документів, що регламентують порядок нанесення штрихових кодів на банківські документи з метою автоматизованої ідентифікації реквізитів платників і одержувачів 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Національний банк, Мінекономіки, Держстандарт, асоціація "Скана" 

Розробка та реалізація Програми застосування штрихового кодування у системі матеріально-технічного забезпечення 

II квартал 1995 р. 

IV квартал 1996 р. 

МЗЕЗ,
Спілка економістів,
Асоціація товарної нумерації "ЄАН-Україна" 

(розділ із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.06.95 р. N 403)

Підготовка і перепідготовка кадрів статистики і обліку

Заходи 

Строк виконання 

Виконавці 

початок 

закінчення 

Вивчення діючої в міжнародній практиці методології обліку і статистики та забезпечення відповідними матеріалами економічних вузів і навчальних центрів 

I квартал 1993 р. 

III квартал 1995 р. 

Міносвіти,
Мінстат,
Мінфін,
Інститут підготовки фахівців статистики і ринку Мінстату,
Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Визначення вищих навчальних закладів та закладів по підвищенню кваліфікації як базових щодо підготовки та перепідготовки фахівців обліку і статистики
Покладення на них навчально-методичного керівництва підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації фахівців статистики, бухгалтерського обліку 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Міносвіти, Мінфін, Мінстат, Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Розробка макетів і впровадження нових навчальних планів з урахуванням курсів "Національне рахівництво", "Фінансовий облік", "Банківський облік", "Статистика", "Електронна обробка економічної інформації", "Бухгалтерський облік", "Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту", "Контроль і аудит" для забезпечення підготовки фахівців, що володіють сучасною методологією статистики та обліку 

IV квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Міносвіти,
Мінстат,
Мінфін,
Національний банк,
Інститут підготовки фахівців статистики і ринку Мінстату,
Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Складання типових навчальних планів і програм для перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників обліку і статистики підприємств і організацій, викладачів вузів, технікумів і навчальних центрів 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Міносвіти,
Мінстат,
Мінфін,
Інститут підготовки фахівців статистики і ринку Мінстату,
Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Розробка принципів системи бухгалтерської і аудиторської освіти 

I квартал 1994 р. 

IV квартал 1995 р. 

Міносвіти,
Мінфін,
Мінстат,
Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Навчально-методичне забезпечення навчальних програм вищої освіти з бухгалтерського обліку і статистики 

I квартал 1994 р. 

IV квартал 1995 р. 

Міносвіти,
Мінфін,
Мінстат,
Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Розробка кваліфікаційних характеристик фахівців з бухгалтерського обліку, аудиту і статистики 

I квартал 1995 р. 

IV квартал 1995 р. 

Міносвіти,
Мінфін,
Мінстат,
Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Розробка вимог до змісту та форм організації виробничої практики студентів з питань бухгалтерського обліку і статистики 

I квартал 1995 р. 

IV квартал 1995 р. 

Міносвіти,
Мінстат,
Мінфін 

Розробка комплексних і кваліфікаційних завдань для оцінки знань випускників вищих навчальних закладів різних рівнів за спеціальностями "Статистика", "Бухгалтерський облік і аудит" з урахуванням міжнародних вимог 

I квартал 1995 р. 

IV квартал 1996 р. 

Міносвіти,
Мінстат,
Мінфін,
Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Підготовка та видання українсько-російсько-англійського словника статистичних і бухгалтерських термінів 

II квартал 1994 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат,
Мінфін,
Асоціація бухгалтерів і аудиторів,
НДІ статистики Мінстату, Державний економічний університет, Асоціація статистиків 

Включення до тематики дисертаційних та курсових робіт вищих навчальних закладів різних рівнів економічного та інженерно-економічного напряму дослідження методологічних проблем національного рахівництва, платіжного балансу, фінансового, банківського обліку та аудиту 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Міносвіти, НДІ статистики Мінстату, Державний економічний університет, Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Запровадження періодичних нарад статистиків України з метою консолідації зусиль щодо розвитку національної статистики 

I квартал 1993 р. 

періодично 

Мінстат, НДІ статистики Мінстату, Асоціація статистиків 

Підготовка фахівців з питань системи штрихового кодування 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Держстандарт, Спілка економістів, асоціація "Скана" 

Визначення строків перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців обліку і статистики за різними формами навчання:
стаціонарне для нових фахівців,
денне, вечірнє, заочне для працівників органів статистики, підприємств, організацій та госпрозрахункових об'єктів 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Міносвіти, Мінстат, Мінфін, НДІ статистики Мінстату, Асоціація статистиків, Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Підготовка та видання підручників, навчальних посібників, словників та іншої навчально-методичної літератури для вищих навчальних закладів різних рівнів з питань статистики і бухгалтерського обліку, інформаційних технологій, нових систем класифікацій і кодування, програмного забезпечення переходу на нову методологію 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Міносвіти, Мінстат, НДІ статистики Мінстату, Інститут підготовки фахівців статистики і ринку Мінстату, Асоціація статистиків, Державний економічний університет, Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Визначення потреб господарства України у перепідготовці фахівців з бухгалтерського обліку і статистики, для оволодіння досягненнями сучасної міжнародної практики 

II квартал 1994 р. 

II квартал 1995 р. 

Мінстат,
Інститут підготовки фахівців статистики і ринку Мінстату,
Мінфін,
Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Організація консультацій з іноземними фахівцями щодо питань підготовки національних фахівців статистики та обліку 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1994 р. 

Мінстат, Мінфін, Міносвіти, НДІ статистики Мінстату, Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Зміцнення матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів, інститутів перепідготовки кадрів економічного та інженерно-економічного профілю 

I квартал 1993 р. 

Постійно 

Міносвіти,
Мінфін,
Мінстат,
НДІ статистики Мінстату 

Створення на базі Державного економічного університету, Інституту підготовки фахівців статистики та ринку Мінстату, Одеського державного економічного університету і Тернопільської академії народного господарства госпрозрахункових центрів з метою перепідготовки фахівців, професорсько-викладацького складу вузів і технікумів із статистики та обліку для оволодіння ними основами національного рахівництва і міжнародної системи обліку та аудиту 

IV квартал 1994 р. 

IV квартал 1995 р. 

Міносвіти,
Мінфін,
Мінстат,
Асоціація статистиків, Асоціація бухгалтерів і аудиторів,
Спілка економістів 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників первинної ланки в галузі обліку і статистики на базі навчальних центрів Мінстату 

I квартал 1993 р. 

IV квартал
1995 р. 

Мінстат, НДІ статистики Мінстату, Інститут підготовки фахівців статистики і ринку Мінстату, Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Впровадження платного навчання слухачів - викладачів різних організацій України та інших держав з питань впровадження в практику обліку і статистики міжнародних стандартів із скороченим строком навчання (в межах 2 років) залежно від рівня їх освіти з видачею сертифікатів міжнародно-визнаних аудиторських фірм 

I квартал
1993 р. 

IV квартал
1995 р. 

Мінстат, НДІ статистики Мінстату, Інститут підготовки фахівців статистики і ринку Мінстату, Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Обмін викладачами і студентами між українськими та зарубіжними вузами для вивчення національних і міжнародних систем обліку та статистики 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Міносвіти, Інститут підготовки фахівців статистики і ринку Мінстату, Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Стажування викладачів вузів і фахівців системи Мінстату в статистичних службах міжнародних організацій з метою вивчення їх діяльності та використання методів обліку, звітності та аналізу 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Міносвіти, Мінстат, НДІ статистики Мінстату, Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Формування перспективного плану видання підручників та навчальних посібників з питань статистики, бухгалтерського обліку і аудиту 

II квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат, Асоціація статистиків, НДІ статистики Мінстату, Державний економічний університет, Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Створити в Україні єдиний центр підвищення кваліфікації і перепідготовки бухгалтерів і аудиторів для всіх галузей народного господарства, ліквідувати галузеві інститути (факультети) цього профілю 

I квартал 1993 р. 

I квартал 1995 р. 

Міносвіти, Мінстат, Мінфін, Інститут підготовки фахівців статистики і ринку Мінстату, Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Створити науково дослідний заклад з проблем реформи бухгалтерського обліку і фінансів 

  

IV квартал 1993 р. 

Мінфін, Мінекономіки 

(розділ із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.06.95 р. N 403)

Технічне переоснащення статистичних органів та удосконалення технології обробки статистичної інформації

Заходи 

Строк виконання 

Виконавці 

початок 

закінчення 

Розробка проекту технічного переоснащення органів державної статистики сучасними ЕОМ, ПЕОМ і засобами зв'язку 

I квартал 1993 р. 

I квартал 1993 р. 

Мінстат, науково-впроваджувальний центр "Генезис", ГОЦ Мінстату 

Створення комп'ютерної інформаційної системи Мінстату, інтегрованої з інформаційними системами державних органів управління 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат, ГОЦ Мінстату 

Забезпечення робочих місць сучасною комп'ютерною технікою для оперативної обробки і аналізу статистичної інформації в органах державної статистики усіх рівнів 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1996 р. 

Мінстат,
ГОЦ Мінстату 

Створення банку ліцензійного програмного забезпечення для обробки і аналізу статистичної інформації 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

ГОЦ Мінстату 

Запровадження розрахунків на ЕОМ: 

  

  

Мінстат, ГОЦ Мінстату, ІПІ Мінекономіки 

чисельності населення за статтю та віком в Україні, областях та містах з чисельністю жителів 100 тисяч і більше 

I квартал 1993 р. 

III квартал 1993 р. 

чисельності населення за статтю та віком у районах та містах з чисельністю від 50 до 100 тисяч жителів 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

таблиць народжуваності в Україні та її регіонах 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

таблиць смертності в Україні та її регіонах  

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

природного руху населення (з урахуванням потреби даних для розрахунків рівня освіти та національного складу населення) 

I квартал 1994 р. 

IV квартал 1996 р. 

міграційного руху населення з урахуванням напрямів міграції та міжнародних вимог  

I квартал 1994 р. 

IV квартал 1996 р. 

Розробка математичного та програмного забезпечення складання: 

  

  

  

національних рахунків  

III квартал 1994 р. 

IV квартал 1995 р. 

Мінстат, ГОЦ Мінстату 

міжгалузевих балансів 

 

 

 

за скороченою програмою 

I квартал 1994 р. 

III квартал 1994 р. 

  

за розширеною програмою 

I квартал 1995 р. 

IV квартал 1995 р. 

  

Розробка програмного забезпечення, обробка даних реєстрації тарифів вантажних перевезень усіма видами транспорту і послуг зв'язку 

IV квартал 1993 р. 

III квартал 1994 р. 

Мінстат, ГОЦ Мінстату 

Створення банку даних з статистики макроекономічних показників 

I квартал 1993 р. 

II квартал 1993 р. 

ГОЦ Мінстату, Мінстат, товариство "Оверіг" 

Створення банку даних за реєстром промислових підприємств усіх форм власності та господарювання  

I квартал 1993 р. 

II квартал 1993 р. 

ГОЦ Мінстату, Мінстат, товариство "Оверіг" 

Позицію виключено 

 

 

 

Удосконалення та доповнення новими підсистемами і програмними засобами банку даних "Наука і технічний прогрес" з урахуванням міжнародних статистичних показників 

I квартал 1993 р. 

IV квартал 1995 р. 

ГОЦ Мінстату,
Мінстат 

(розділ із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.06.95 р. N 403)

Перелік нормативних актів, які необхідно прийняти для забезпечення виконання Державної програми

Заходи 

Строк виконання 

Виконавці 

початок 

закінчення 

Підготовка проектів законів України і доповнень до них 

Закон України "Про аудиторську службу" 

I квартал 1993 р. 

I квартал 1993 р. 

Мінфін 

Закон України про банки і банківську діяльність (доповнення) 

I квартал 1993 р. 

I квартал 1993 р. 

Національний банк, Мінстат 

Про внесення змін та доповнень до Цивільного і Кримінального кодексів України і Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з прийнятим Законом України "Про державну статистику" 

I квартал 1993 р. 

I квартал 1993 р. 

Мінстат, Мінюст 

Закон України про валютне регулювання 

I квартал 1993 р. 

I квартал 1993 р. 

Національний банк 

Підготовка проектів постанов Кабінету Міністрів України 

Розробка положень про: 

  

  

  

Мінстат України 

I квартал 1993 р. 

I квартал 1993 р. 

Мінстат, Мінюст, Мінекономіки 

бухгалтерський облік у банках 

I квартал 1993 р. 

I квартал 1993 р. 

Національний банк 

бухгалтерський облік і звітність у господарських та інших структурах (крім банків) 

I квартал 1993 р. 

I квартал 1993 р. 

Мінфін, Мінстат, Мінекономіки 

склад витрат виробництва і формування фінансових результатів 

I квартал 1993 р. 

I квартал 1993 р. 

Мінекономіки, Мінфін 

Державний реєстр звітних (статистичних) одиниць України 

I квартал 1993 р. 

I квартал 1993 р. 

Мінстат, Мінюст, Мінфін, Національний банк, Мінмашпром, Служба безпеки 

проведення атестації та акредитації навчально-виховних закладів державного значення, видача їм ліцензій, сертифікатів, розробка умов прийому до навчальних закладів 

I квартал 1993 р. 

I квартал 1993 р. 

Міносвіти, Мінюст, Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

розробку міжгалузевого балансу виробництва і розподілу продукції та послуг у народному господарстві 

II квартал 1993 р. 

II квартал 1993 р. 

Мінстат, Мінекономіки, Мінфін 

проведення міжнародних статистичних порівнянь за програмою ООН 

III квартал 1993 р. 

IV квартал 1993 р. 

Мінстат, НДІ статистики Мінстату 

Підготовка пропозицій Секретаріату ООН 

Про наміри України взяти участь у щорічних пленарних засіданнях міжурядової робочої групи експертів з міжнародних стандартів обліку і звітності 

I квартал 1993 р. 

I квартал 1993 р. 

МЗС, Мінфін, Мінстат, Асоціація бухгалтерів і аудиторів 

Про включення України в Програму міжнародних порівнянь 

II квартал 1993 р. 

II квартал 1993 р. 

Мінстат, Мінфін, Мінекономіки 

 

Збільшення граничної чисельності працівників органів державної виконавчої влади для виконання Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики

  

Всього (одиниць) 

у тому числі 

на
1993 рік 

на
1994 рік 

Мінстат 

1467 

734 

733 

у тому числі центральний апарат 

40 

20 

20 

Мінфін 

34 

27 

у тому числі центральний апарат 

Мінмашпром 

Держкомресурсів 

Мінекономіки 

Мінприроди 

Держстандарт 

ДКНТ 

Держмитком 

68 

68 

у тому числі центральний апарат 

Всього 

1594 

834 

760 

 

Міністр
Кабінету Міністрів України
 

 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО
 

Опрос