Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы Главного управления геодезии, картографии и кадастра при Кабинете Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 12.11.1992 № 622
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 

від 12 листопада 1992 р. N 622 

Київ

Питання Головного управління геодезії, картографії
 та кадастру при Кабінеті Міністрів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 вересня 2003 року N 1402

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 червня 2004 року N 792)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України (додається). 

2. Створити при Головному управлінні геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України Державну комісію з геоінформаційних систем.

Головному управлінню геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України в тримісячний строк подати Урядові України погоджений з Міністерством економіки, Міністерством юстиції, Міністерством охорони навколишнього природного середовища, Державним комітетом з питань науки і технологій, Державним комітетом по земельних ресурсах, Державним комітетом по геології і використанню надр та іншими заінтересованими центральними органами державної виконавчої влади проект Положення про Державну комісію з геоінформаційних систем при Головному управлінні геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України, пропозиції щодо її структури та персонального складу.

 

 

Перший
віце-прем'єр-міністр України

 
І. ЮХНОВСЬКИЙ 

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
А. ЛОБОВ 

Інд. 21 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1992 р. N 622 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
 про Головне управління геодезії, картографії
 та кадастру при Кабінеті Міністрів України

1. Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України (Укргеодезкартографія) є центральним органом державної виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України. 

Укргеодезкартографія, використовуючи економічні методи, будує свою діяльність на принципах розмежування функцій державного управління та безпосереднього господарювання, що здійснюється підприємствами, установами та організаціями, сприяє структурній перебудові економіки, формує систему заходів щодо забезпечення економічної самостійності України, створює умови для ефективного проведення топографо-геодезичних, картографічних, маркшейдерських робіт і кадастрових зйомок.

2. Укргеодезкартографія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своєї компетенції Укргеодезкартографія організує виконання актів законодавства України і здійснює систематичний контроль за їх виконанням.

Укргеодезкартографія узагальнює практику застосування законодавства з питань топографо-геодезичного та картографічного виробництва, розробляє пропозиції щодо його удосконалення та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

3. Головними завданнями Укргеодезкартографії є:

розробка основних напрямів розвитку топографо-геодезичного виробництва, картографічних і маркшейдерських робіт, кадастрових зйомок, геодезичного та фотограметричного приладобудування;

забезпечення проведення в життя політики в галузі геодезії, картографії і кадастру;

керівництво державними топографо-геодезичними, маркшейдерськими роботами, кадастровими зйомками та ведення картографічного моніторингу території України, включаючи шельфову зону та населені пункти;

створення державного та регіональних картографо-геодезичних фондів, банків даних цифрових та електронних карт, кадастрів і геоінформаційних систем;

забезпечення потреб народного господарства, населення, науки, освіти і оборони України топографо-геодезичними даними та інформацією про місцевість у різних формах (картографічній, цифровій та ін.); 

здійснення відповідно до чинного законодавства державного геодезичного нагляду на території України.

4. Укргеодезкартографія відповідно до покладених на неї завдань:

а) розробляє за участю заінтересованих міністерств і відомств України перспективні плани топографо-геодезичних, картографічних робіт і кадастрових зйомок; 

б) виступає замовником та координує науково-дослідні та конструкторські роботи в галузі геодезії, картографії, кадастру, дистанційного зондування Землі та геодезичного і фотограметричного приладобудування; 

в) створює систему науково-технічної інформації в галузі геодезії, картографії, маркшейдерії, кадастру, геодезичного і фотограметричного приладобудування; 

г) проводить аналіз існуючої державної астрономо-геодезичної основи на території України та відповідності картографічних матеріалів сучасному станові місцевості; 

д) виступає замовником державних топографо-геодезичних, картографічних, маркшейдерських робіт, аерокосмічних зйомок поверхні Землі, картовидавничої продукції і кадастрових зйомок, результати яких мають загальнодержавне значення, та координує діяльність підприємств, установ і організацій, пов'язаних з виконанням цього замовлення; 

є) організує: 

проведення державних астрономо-геодезичних, гравіметричних, картографічних, картовидавничих робіт, аерокосмічних зйомок для дистанційного зондування Землі з метою вивчення природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища, дослідження вертикальних рухів поверхні Землі та першочергове виконання цих робіт для потреб оборони України;

виконання топографічних і кадастрових зйомок та оновлення карт і планів у масштабах від 1:5000, а населених пунктів у масштабах 1:500 і менше, зйомки шельфової зони та внутрішніх водоймищ в єдиній системі координат і висот;

розробку та впровадження програмного, технологічного та технічного забезпечення ефективного використання цифрових карт і геоінформаційних систем;

складання, редагування, підготовку до видання та видання навчальних, географічних, туристичних карт і атласів території України, окремих регіонів, зарубіжних країн і світу;

геодезично-маркшейдерське забезпечення гірничорудних підприємств для проведення аналізу зміни інфраструктури гірничих відведень і населених пунктів, які на них розташовані;

ж) готує пропозиції щодо створення регіональних та місцевих науково-виробничих центрів геоінформації; 

з) здійснює методичне забезпечення створення геодезичних основ державного кадастру; 

і) проводить роботу по зберіганню, реалізації та здійсненню централізованого обліку топографо-геодезичних, картографічних, аерофотозйомочних та космічних матеріалів; 

к) встановлює зв'язки з відповідними органами зарубіжних країн та координує завнішньоекономічну діяльність підприємств, установ та організацій, які перебувають у загальнодержавній власності, щодо реалізації міжнародних програм з питань геодезії, картографії, фотограметрії, кадастру, геодезичного та фотограметричного приладобудування, здійснює представництво в міжнародних геодезичних, картографічних та інших органах; 

л) сприяє розвиткові підприємницької діяльності, в тому числі з зарубіжними країнами, в галузі геодезії, картографії і кадастру, а також у придбанні та реалізації продукції, технологій і приладів, наданні інших видів послуг; 

м) координує роботу по стандартизації географічних назв і бере участь у роботі по найменуванню, перейменуванню, а також транскрибуванню назв фізико-географічних об'єктів; 

н) бере участь у роботі по делімітації та демаркації Державного кордону України, формуванню банку даних кордонів України, зебезпечує точне графічне зображення на картах державних кордонів України та меж адміністративно-територіального устрою, а також кордонів іноземних держав та інших політико-адміністративних та географічних елементів. 

Разом з Міноборони, Адміністрацією Держприкордонслужби, відповідними службами сусідніх держав бере участь у розробці планів і організації виконання топографо-геодезичних робіт у прикордонній смузі;

(абзац другий підпункту "н" пункту 4 із змінами, внесеними згідно
 з постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2003 р. N 1402)

о) затверджує технічні проекти і кошториси на виконання топографо-геодезичних робіт, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та виконуються підприємствами, установами й організаціями, що входять до сфери функціонального управління Укргеодезкартографії; 

п) розглядає та затверджує загальнообов'язкові нормативно-технічні акти з питань геодезії, картографії, маркшейдерії, кадастру та геоінформаційних систем; 

р) бере участь в розробці прогресивних технологій і методів організації топографо-геодезичного виробництва, у впровадженні нових форм господарювання; 

с) розробляє та подає Мінекономіки і Мінфіну пропозиції з необхідними розрахунками до проектів прогнозу економічного і соціального розвитку України в галузі геодезії і картографії, здійснює в установленому порядку фінансування підприємств, установ та організацій, що входять до сфери її функціонального управління, забезпечує режим економії і бережливості у витрачанні державних коштів; 

т) складає на основі поданих звітів підприємств, установ та організацій, що входять до сфери функціонального управління Укргеодезкартографії, зведені квартальні та річні бухгалтерські баланси, статистичну звітність, здійснює методичне забезпечення первинного обліку; 

у) координує діяльність підприємств та навчальних закладів щодо підготовки спеціалістів, забезпечує реалізацію державної політики у сфері зайнятості; 

ф) організує методологічну роботу по охороні праці та соціальному захисту працівників на підприємствах, установах і організаціях, що входять до сфери її функціонального управління; 

х) розробляє проекти державних стандартів та нормативні акти України з питань геодезії, картографії, маркшейдерії, кадастрових зйомок, інженерно-геодезичних вишукувань, геодезичного та фотограметричного приладобудування. 

5. Укргеодезкартографія при виконанні покладених на неї функцій взаємодіє з іншими центральними органами державної виконавчої влади України, органами Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого і регіонального самоврядування, а також відповідними органами інших держав.

6. Укргеодезкартографія має право:

а) одержувати безкоштовно від міністерств і відомств України, Ради Міністрів Республіки Крим, місцевих органів державної виконавчої влади інформацію і статистичну звітність, необхідну для виконання покладених на неї завдань; 

б) видавати дозволи міністерствам і відомствам України на виконання топографо-геодизичних робіт у різних системах координат на ділянках площею більше 10 кв. кілометрів; 

в) залучати на договірних засадах учених, спеціалістів для вирішення питань, що входять до її компетенції; 

г) утворювати у встановленому порядку фінансові фонди (включаючи валютні) і резерви за рахунок залучення на добровільній основі коштів заінтересованих підприємств, установ і організацій та інших джерел для розв'язання найважливіших завдань, а також реалізації пріоритетних програм. 

7. Укргеодезкартографія у межах своєї компетенції видає на основі та на виконання чинного законодавства накази, організує і контролює їх виконання.

Укргеодезкартографія у разі необхідності видає з іншими центральними і місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого і регіонального самоврядування та громадськими організаціями спільні акти.

Рішення Укргеодезкартографії з питань топографо-геодезичних і картографічних робіт, видані у межах її компетенції, є обов'язковими для центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності.

8. Укргеодезкартографію очолює начальник, який призначається Кабінетом Міністрів України.

Начальник має заступників, яких за його поданням призначає Кабінет Міністрів України. Один із заступників є одночасно начальником інспекції державного геодезичного нагляду України. Розподіл обов'язків між заступниками начальника провадиться начальником Головного управління.

 Начальник Укргеодезкартографії несе персональну відповідальність за виконання покладених на Головне управління завдань і здійснення ним своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності заступників начальника та керівників підрозділів Головного управління. 

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Укргеодезкартографії, обговорення найважливіших напрямів діяльності й розвитку в галузі геодезії і картографії в Укргеодезкартографії утворюється колегія у складі начальника Головного управління (голова колегії), заступників начальника за посадою, а також інших керівних працівників Головного управління. 

До складу колегії можуть входити керівники інших центральних органів державної виконавчої влади та представники відповідних громадських організацій.

Члени колегії Головного управління затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами Головного управління.

10. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій до основних напрямів в галузі геодезії, картографії, маркшейдерії, геодезичного і фотограметричного приладобудування, визначення науково обгрунтованої єдиної технічної політики, вирішення інших питань в Укргеодезкартографії створюється науково-технічна рада з учених і висококваліфікованих фахівців.

Склад науково-технічної ради, положення про неї затверджуються начальником Головного управління.

11. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників центрального апарату Головного управління затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Структура центрального апарату Головного управління затверджується Віце-прем'єр-міністром України.

Штатний розпис центрального апарату Головного управління і положення про його структурні підрозділи затверджуються начальником Укргеодезкартографії.

12. Укргеодезкартографія є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

____________ 

Опрос