Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы Министерства образования Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 08.07.1992 № 384
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 

від 8 липня 1992 р. N 384

Київ

Питання Міністерства освіти України

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 грудня 1994 року N 839

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 25 серпня 2004 року N 1109)

(На часткову зміну цієї постанови Міністерству освіти дозволено мати колегію у кількості 19 чоловік згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1995 року N 842)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Міністерство освіти України, що додається.

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.94 р. N 839)

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.94 р. N 839)

4. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Ради Міністрів УРСР від 18 листопада 1968 р. N 589 "Про затвердження Положення про Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти Української РСР" (ЗП УРСР, 1968 р., N 11, ст. 160); 

постанову Ради Міністрів УРСР від 30 травня 1969 р. N 338 "Про затвердження Положення про Міністерство освіти Української РСР" (ЗП УРСР, 1969 р., N 6, ст. 70); 

постанову Ради Міністрів УРСР від 22 жовтня 1969 р. N 598 "Про затвердження Положення про Державний комітет Ради Міністрів Української РСР по професійно-технічній освіті" (ЗП УРСР, 1969 р., N 11, ст. 143); 

постанову Ради Міністрів УРСР від 27 серпня 1976 р. N 419 "Про внесення змін до Положення про Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти Української РСР" (ЗП УРСР, 1976 р., N 9, ст. 42). 

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ФОКІН

Міністр
Кабінету Міністрів України

 
В. ПЄХОТА

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 липня 1992 р. N 384

ПОЛОЖЕННЯ
 про Міністерство освіти України

1. Міністерство освіти України (Міносвіти України) є центральним органом державної виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України.

Міністерство реалізує державну політику в галузі національної освіти, спрямовану на її відродження, подальше вдосконалення науки, на всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, забезпечення суспільного виробництва кваліфікованими працівниками та спеціалістами.

2. Міносвіти України у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своєї компетенції Міністерство організує виконання актів законодавства України і здійснює систематичний контроль за їх виконанням.

Міністерство узагальнює практику застосування законодавства з питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

3. Головними завданнями Міносвіти України є:

участь у виробленні державної політики в галузі освіти і науки, розвитку їх матеріально-технічної та соціальної бази;

визначення перспектив і напрямів розвитку освіти, вимог до її змісту, рівня й обсягу;

контроль за реалізацією державної політики у галузі освіти і науки, дотриманням актів законодавства з цих питань в усіх навчально-виховних закладах незалежно від підпорядкування і форм власності;

здійснення міжнародного співробітництва в галузі освіти і науки.

4. Міносвіти України відповідно до покладених на нього завдань:

1) у сфері прогнозування і планування розвитку освіти,
розробки організаційного та правового механізму її
функціонування

а) аналізує стан освіти, прогнозує її розвиток відповідно до потреб особистості, суспільства, держави;

б) розробляє нормативно-правову основу функціонування системи освіти, здійснює експертизу проектів загальнодержавних, відомчих, інших рішень і програм у частині, що стосується освіти і науки, готує проекти законодавчих актів та урядових рішень;

в) прогнозує та впорядковує структуру мережі державних навчально-виховних закладів, розробляє пропозиції щодо переліку спеціальностей, кваліфікацій, учених звань і наукових ступенів;

г) забезпечує виконання вузами, що перебувають в його функціональному управлінні, державного замовлення та договорів на підготовку спеціалістів, науково-педагогічних кадрів;

д) розробляє положення про навчально-виховні заклади освіти;

є) організує інформаційне, правове та посередницьке забезпечення працевлаштування випускників професійних і вищих навчальних закладів;

2) у сфері навчально-виховного процесу

а) визначає вимоги до змісту, рівня й обсягу соціально необхідного державного мінімуму освіти, забезпечує безперервність освіти, інтеграцію навчання з наукою і виробництвом, розробляє і затверджує відповідні типові навчальні плани, програми для навчально-виховних закладів, організує науково-методичне й інформаційне забезпечення системи освіти, разом із заінтересованими державними органами розробляє кваліфікаційні характеристики, стандарти; здійснює контроль за якістю загальноосвітньої та професійної підготовки;

б) проводить експертизу та експериментальне випробування нових освітніх програм, форм і методів навчання, інших педагогічних та управлінських новацій, нових технологій у системі освіти, організує їх впровадження;

в) забезпечує реалізацію освітніх програм відродження і розвитку національної культури, української та інших мов, національно-культурних традицій усіх народів України;

г) проводить роботу, спрямовану на виявлення і розвиток обдарованих дітей, талановитої молоді, забезпечує ефективне функціонування системи професійної орієнтації учнів;

д) розробляє умови прийому до державних навчально-виховних закладів;

є) організує підготовку й видання навчально-методичної та наукової літератури, надає підручникам і навчальним посібникам гриф Міністерства, формує замовлення на їх поставку;

ж) забезпечує видання наукових і науково-методичних журналів, збірників інформаційних нормативних документів з питань освіти;

з) організує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

3) у сфері управління, роботи з керівними та
науково-педагогічними кадрами

а) вносить пропозиції про створення, реорганізацію, ліквідацію в установленому порядку закладів, організацій, підприємств освіти загальнодержавного значення; сприяє розвиткові нових навчально-виховних закладів;

б) проводить в установленому порядку атестацію та акредитацію освітніх закладів загальнодержавного значення незалежно від форм власності та підпорядкування, видає їм ліцензії та сертифікати, надає автономію вищим навчальним закладам; здійснює державне інспектування навчально-виховних закладів;

в) призначає керівників навчально-виховних закладів та установ, закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки, що перебувають у функціональному управлінні Міністерства, дає згоду на призначення і звільнення керівників вищих навчальних закладів загально-державного значення інших міністерств і відомств;

г) розробляє положення про органи громадського самоврядування в сфері освіти;

д) разом з іншими центральними органами державної виконавчої влади вивчає потребу освітніх закладів і установ України в наукових і науково-педагогічних кадрах, організує їх підготовку; в установленому порядку відкриває у вищих та прирівняних до них навчальних закладах, наукових установах, організаціях аспірантуру, докторантуру; забезпечує організаційне та методичне керівництво підготовкою професорсько-викладацького складу та наукових працівників через аспірантуру, докторантуру, інші форми підготовки кадрів вищої наукової кваліфікації;

є) вносить пропозиції Вищій атестаційній комісії України про створення спеціальних рад по захисту дисертацій;

ж) в установленому порядку присвоює вчені звання доцента і професора науково-педагогічним працівникам;

з) розглядає в межах своєї компетенції листи, заяви, скарги та веде прийом громадян;

4) у сфері підвищення кваліфікації і
перепідготовки кадрів

а) організує підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів системи освіти, визначає основні напрями її розвитку й вдосконалення, здійснює навчально-методичне забезпечення;

б) забезпечує підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації громадян за державним замовленням, а також за договорами з підприємствами, установами, організаціями, окремими громадянами у державних навчально-виховних закладах;

5) у сфері наукової діяльності

а) розвиває як складову частину навчального процесу наукові дослідження в системі освіти, прогнозує і розробляє їх структуру;

б) розробляє пропозиції про вдосконалення економічних основ науково-виробничої діяльності навчальних закладів;

в) організує участь навчально-виховних закладів у реалізації міжнародних, державних, міжгалузевих і міжвузівських наукових програм і проектів;

г) разом з іншими центральними органами державної виконавчої влади, академіями наук України, творчими спілками здійснює координацію наукових досліджень з найважливіших проблем гуманітарних і природних наук, соціально-економічного та науково-технічного розвитку суспільства;

д) удосконалює інфраструктуру науково-виробничої та комерційної діяльності навчально-виховних закладів, разом із заінтересованими організаціями забезпечує розвиток їх матеріально-технічної бази;

є) організує систему стандартизації та метрологічного забезпечення науково-технічної продукції, що виробляється закладами освіти;

ж) розробляє механізм і систему маркетингового, інформаційного, патентно-ліцензійного забезпечення наукової діяльності навчально-виховних закладів, захисту інтелектуальної власності й реалізації авторських прав;

з) забезпечує розвиток наукової творчості учнівської та студентської молоді;

6) у сфері міжнародного співробітництва

а) сприяє широкій інтеграції освіти України з освітніми закладами, науковими установами, громадськими організаціями, приватними фондами інших країн та українською діаспорою, представляє в установленому порядку інтереси України з питань освіти і науки в міжнародних відносинах;

б) укладає за дорученням та забезпечує реалізацію міжурядових угод з питань співробітництва в галузі освіти й науки, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації іноземних громадян у навчально-виховних закладах і науково-дослідних установах України;

в) координує роботу міністерств і відомств, у закладах яких навчаються іноземні громадяни;

г) створює умови для правового та економічного захисту всіх форм зовнішньоекономічної діяльності навчально-виховних закладів, сприяє встановленню прямих зв'язків із зарубіжними партнерами;

д) разом з іншими міністерствами, відомствами, державними установами й організаціями проводить роботу щодо встановлення еквівалентності атестатів і дипломів, міжнародного визнання навчальних курсів, кваліфікацій, наукових ступенів і вчених звань;

є) відповідно до законодавства України створює валютний фонд Міністерства і використовує його для встановлення міжнародних зв'язків у галузі освіти та науки, а також для розвитку їх матеріально-технічної бази;

7) у сфері фінансово-господарської діяльності

а) бере участь у виробництві й впровадженні прогресивних форм господарювання, праці та її оплати;

б) розробляє пропозиції щодо обсягів фінансування з державного бюджету на розвиток соціально-культурної сфери, науки, навчально-виховних закладів, установ, організацій, що перебувають у функціональному управлінні Міністерства;

в) разом з центральними органами державної виконавчої влади визначає економічні та фінансові нормативи на утримання державних навчально-виховних закладів, організує розробку, збір і аналіз державної та відомчої статистики, фінансової і бухгалтерської звітності;

г) забезпечує державні навчально-виховні заклади освіти документацією, засобами навчання та обладнанням;

д) організує виготовлення зразків науково-техгнічної продукції, навчального обладнання, технічних засобів навчання, меблів тощо;

є) сприяє розвитку виробництва товарів, розширенню послуг, оптової торгівлі та децентралізованої закупівлі виробів для потреб системи освіти, встановлює прямі господарські зв'язки з їх постачальниками;

ж) організує навчально-виробничу діяльність у навчально-виховних закладах, виготовлення продукції на підприємствах, що перебувають у його функціональному управлінні, за державними замовленнями та інших засадах;

з) здійснює контроль за використанням коштів та іншого державного майна навчально-виховними закладами, установами, організаціями, що перебувають у функціональному управлінні Міністерства;

і) здійснює методичне керівництво фінансово-економічною роботою навчально-виховних закладів, підприємств, організацій, органів державного управління освітою, надає їм практичну допомогу в питаннях фінансування, госпрозрахункової діяльності, реалізації державної політики в галузі праці та заробітної плати і державних гарантій з цих питань, нормування праці та її оплати, організації бухгалтерського обліку;

к) створює централізовані фонди і фінансові резерви для проведення регіональних загальнодержавних освітніх заходів;

8) у сфері розвитку соціальної та матеріально-
технічної бази освіти

а) сприяє розвитку соціальної бази освіти, поліпшенню матеріальних і житлових умов студентів, учнів і працівників державних навчальних закладів, організації громадського харчування, медичного і побутового обслуговування;

б) розробляє нормативи розвитку матеріальної бази та технічного оснащення навчально-виховних закладів і затверджує їх у встановленому порядку;

в) виконує функції генерального замовника в будівництві і реконструкції приміщень підвідомчих навчально-виховних закладів і організацій, забезпечує раціональне розміщення нового будівництва, ефективне використання капітальних вкладень і коштів, що спрямовуються на капітальний ремонт;

г) бере участь у розробці вимог до проектів будівель і споруд навчально-виховних закладів, обладнання, засобів навчання тощо для системи освіти, організує затвердження цих вимог у встановленому порядку;

д) контролює додержання правил охорони праці та техніки безпеки у навчально-виховних закладах, організаціях, установах, що перебувають у функціональному управлінні Міністерства.

5. Міністерство освіти має право:

а) видавати в межах своєї компетенції накази, які є обов'язковими для міністерств і відомств, що мають навчально-виховні заклади і здійснюють підготовку кадрів, місцевих органів державного управління освітою, навчально-виховних закладів, установ і організацій освіти незалежно від форм власності та контролювати їх виконання;

б) одержувати безплатно від центральних органів державної виконавчої влади необхідні дані, передбачені формами статистичної звітності та інші матеріали з питань, що належать до компетенції Міністерства;

в) залучати до розробки актуальних проблем розвитку освіти, аналізу справ на місцях і проведення консультацій науково-педагогічних працівників, учених і спеціалістів міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, навчально-виховних закладів системи освіти;

г) установлювати види морального та матеріального заохочення.

6. Міносвіти України при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з іншими центральними органами державної виконавчої влади України, органами Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого і регіонального самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.

7. Міносвіти України очолює Міністр, який призначається відповідно до Конституції України.

Міністр має заступників, яких за його поданням призначає Кабінет Міністрів України, провадить розподіл обов'язків між заступниками Міністра та визначає повноваження структурних підрозділів Міністерства.

Міністр освіти України несе персональну відповідальність за виконання покладених на Міністерство завдань і здійснення ним своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності заступників Міністра, керівників підрозділів Міністерства.

8. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Міносвіти України, обговорення найважливіших напрямів діяльності і розвитку освіти у Міністерстві утворюється колегія в складі Міністра (голова колегії), заступників Міністра за посадою, а також інших керівних працівників Міністерства.

До складу колегії можуть входити керівники інших центральних органів державної виконавчої влади та представники відповідних громадських об'єднань.

Члени колегії Міносвіти України затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами Міністерства.

9. Для вирішення практичних питань забезпечення потреб системи освіти при Міносвіти України функціонують акредитаційні органи, інспекція, науково-методична рада, інші наукові та методичні підрозділи, організації та установи.

10. Для організації та проведення атестації науково-педагогічних кадрів, пов'язаної з присвоєнням вчених звань доцента і професора, створюється Атестаційна колегія.

Атестаційна колегія формується з числа членів колегій міністерств, що мають навчально-виховні заклади, та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів України.

Головою Атестаційної колегії є Міністр освіти України.

Персональний склад Атестаційної колегії і положення про неї затверджуються Міносвіти України.

11. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників центрального апарату Міносвіти України затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Структура центрального апарату Міністерства затверджується Віце-прем'єр-міністром України.

Штатний розпис центрального апарату і положення про його структурні підрозділи затверджуються Міністром освіти України.

12. Міносвіти України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

____________   

Опрос