Идет загрузка документа (80 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о расчетно-клиринговой деятельности

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 27.01.1998 № 11-а
Утратил силу


ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

від 27 січня 1998 року N 11-а

Про затвердження Положення про розрахунково-клірингову діяльність

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 1 червня 2000 року N 66
,
 від 17 липня 2003 року N 329

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 17 жовтня 2006 року N 1001)

Відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" та Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку постановляє:

1. Затвердити Положення про розрахунково-клірингову діяльність (додається).

2. Керівнику прес-центру Комісії забезпечити опублікування рішення Комісії в газеті "Урядовий кур'єр" після опублікування Положення про депозитарну діяльність.

3. Керівнику прес-центру Комісії забезпечити опублікування рішення Комісії та Положення про розрахунково-клірингову діяльність.

4. Рішення набирає чинності згідно з чинним законодавством.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Головка А.Т.

 

Голова Комісії

О. Мозговий

 

Положення про розрахунково-клірингову діяльність

Положення про розрахунково-клірингову діяльність (далі - Положення) розроблене відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та чинного законодавства України.

(абзац перший преамбули із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 17.07.2003 р. N 329)

Положення визначає вимоги до здійснення депозитаріями розрахунково-клірингової діяльності за операціями щодо цінних паперів та здійснення клірингу та розрахунків у Національній депозитарній системі в Україні, а також напрями державного контролю за розрахунково-кліринговою діяльністю.

Розділ 1. Поняття та визначення

1.1. Поняття: "бездокументарна форма цінного паперу", "відокремлений спосіб зберігання цінних паперів", "випуск цінних паперів", "глобальний сертифікат", "депозитарій цінних паперів", "депозитарний договір", "депонент", "договір про відкриття рахунку у цінних паперах", "договір про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів", "договір про обслуговування емісії цінних паперів", "документарна форма цінного паперу", "зберігач", "знерухомлення цінних паперів", "колективний спосіб зберігання цінних паперів", "кліринг", "кліринговий депозитарій", "кореспондентські відносини щодо цінних паперів", "номінальний утримувач", "рахунки у цінних паперах", "реєстр власників іменних цінних паперів", "реєстратор", "сертифікат цінних паперів" вживаються у цьому Положенні згідно з визначеннями Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні".

Поняття: "клієнт депозитарія", "депозитарна установа", "депонування цінних паперів", "код випуску цінних паперів" (далі - код випуску), "операція з цінними паперами", "обтяження цінних паперів зобов'язаннями", "операції емітента щодо випущених ним цінних паперів", "організатор торгівлі цінними паперами" (далі - організатор торгівлі), "розпорядження (наказ)" (далі - розпорядження), "спеціаліст депозитарної установи" вживаються у цьому Положенні згідно з визначеннями Положення про депозитарну діяльність, що затверджується Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

1.2. У цьому Положенні наведені нижче поняття вживаються у такому значенні:

від'ємний залишок по технічному рахунку - визначене депозитарієм при здійсненні клірингу засвідчення зобов'язання клієнта депозитарія переказати цінні папери та/або перерахувати грошові кошти відповідно до розпорядження депозитарія, що здійснює кліринг та розрахунки;

звірка - операція депозитарію щодо порівняння реквізитів розпоряджень на переказ (поставку) цінних паперів та розпоряджень на одержання цінних паперів з метою виявлення сквитованих та несквитованих розпоряджень;

(абзац третій пункту 1.2 в редакції рішення Державної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 01.06.2000 р. N 66)

додатній залишок по технічному рахунку - визначене депозитарієм при здійсненні клірингу засвідчення права клієнта депозитарія отримати цінні папери та/або грошові кошти відповідно до розпорядження депозитарія, що здійснює кліринг та розрахунки;

квитування - операція депозитарію або організатора торгівлі щодо встановлення збігу реквізитів розпорядження на переказ (поставку) цінних паперів та розпорядження на одержання цінних паперів; 

(абзац п'ятий пункту 1.2 в редакції рішення Державної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 01.06.2000 р. N 66)

операційний день депозитарної установи - визначений Регламентом та/або Внутрішнім положенням про депозитарну діяльність депозитарної установи строк її роботи, протягом якого вона провадить операції з депозитарної діяльності, в тому числі для клірингового депозитарія з розрахунково-клірингової діяльності;

технічний рахунок - рахунок, який відкриває депозитарій своєму клієнту, для якого він здійснює кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів, для обліку, визначеного депозитарієм при здійсненні клірингу засвідчення зобов'язання та/або засвідчення права своїх клієнтів щодо цінних паперів та/або грошових коштів за угодами щодо цінних паперів;

сквитовані розпорядження - розпорядження на переказ (поставку) цінних паперів та розпорядження на одержання цінних паперів, щодо яких установлено збіг реквізитів за результатами звірки.

(пункт 1.2 доповнено абзацом восьмим згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.06.2000 р. N 66)

Розділ 2. Загальні положення

2.1. Професійна розрахунково-клірингова діяльність за операціями щодо цінних паперів здійснюється виключно депозитаріями.

2.2. Для здійснення професійної розрахунково-клірингової діяльності за операціями щодо цінних паперів депозитарій повинен одержати відповідний дозвіл Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дозвіл на здійснення професійної розрахунково-клірингової діяльності за операціями щодо цінних паперів видається депозитаріям згідно з Порядком видачі дозволу на здійснення професійної розрахунково-клірингової діяльності за операціями щодо цінних паперів, який затверджується Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. У разі одержання такого дозволу депозитарій набуває статусу клірингового депозитарія.

2.3. Для здійснення депозитарієм клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів ці цінні папери повинні бути депоновані в цьому депозитарії.

Рахунки у цінних паперах відкриваються згідно з Положенням про депозитарну діяльність. Для депонентів згідно з договором про відкриття рахунку у цінних паперах відкриваються рахунки у цінних паперах у зберігача. Для зберігачів згідно з депозитарним договором відкриваються рахунки у цінних паперах в депозитарії. Глобальний сертифікат цінних паперів депонується емітентом в депозитарії на підставі договору про обслуговування емісії цінних паперів. Для інших депозитаріїв через кореспондентські відносини щодо цінних паперів, оформлені на підставі відповідного договору, кожний депозитарій відкриває спеціальні рахунки у цінних паперах.

2.4. Для проведення клірингу та розрахунків за угодами щодо знерухомлених документарних іменних цінних паперів депозитарій повинен бути зареєстрований в реєстрі власників іменних цінних паперів як номінальний утримувач.

2.5. Клірингові операції щодо угод з цінними паперами здійснюються депозитарієм з цінними паперами, що випущені в бездокументарній формі і депоновані в цьому депозитарії, або з цінними паперами, що випущені в документарній формі та депоновані в цьому депозитарії і знаходяться в колективному зберіганні.

2.6. В тому випадку, коли угода щодо цінних паперів укладена між клієнтами різних депозитаріїв, розрахунково-клірингові операції здійснює той депозитарій, який уклав з емітентом договір про обслуговування емісії цінних паперів, які зазначені в угоді, або той депозитарій, в якому депоновані знерухомлені документарні цінні папери, що зазначені в угоді.

2.7. При виконанні клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів та при проведені операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів зміни на рахунках у цінних паперах і на грошових рахунках повинні вноситися одночасно.

2.8. Розрахунок взаємних зобов'язань за угодами щодо цінних паперів здійснюється депозитаріями на підставі розрахункових документів, наданих клієнтами депозитарію відповідно до договорів, що передбачають перехід права власності на цінні папери, або розрахункових документів, наданих організаторами торгівлі відповідно до укладених на цих організаційно оформлених ринках угод щодо цінних паперів.

2.9. Забороняється взаємокомпенсація замовлень депонентів по обслуговуванню угод з купівлі-продажу цінних паперів, депонованих в депозитарії, між депонентами одного зберігача, а також кліринг і розрахунки за такими угодами без проведення на відповідних рахунках та/або відображення кожної з цих угод в депозитарії.

2.10. Для обліку прав власності на цінні папери та/або розрахунків за угодами щодо цінних паперів зберігачі не мають права встановлювати кореспондентські відносини з іншими зберігачами.

Кожна операція з цінними паперами, депонованими в депозитарії, повинна здійснюватися на відповідних рахунках та/або відображатись в цьому депозитарії.

У зв'язку з угодами та/або операціями щодо цінних паперів, які депоновані в депозитарії, виписку з рахунку у цінних паперах, яка є підтвердженням прав власності на цінні папери, зберігач зобов'язаний надавати своїм депонентам тільки після одержання довідки про стан рахунку у цінних паперах, наданої зберігачу цим депозитарієм. Порядок видачі виписки з рахунку у цінних паперах визначається в договорі про відкриття рахунку у цінних паперах у відповідності з чинним законодавством про депозитарну діяльність.

2.11. Розрахунки стосовно операцій емітента з розміщення бездокументарних цінних паперів та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів здійснює відповідно до цього Положення та Положення про депозитарну діяльність депозитарій, який уклав з цим емітентом договір про обслуговування емісії цінних паперів.

2.12. Торговці цінними паперами, що не мають дозволу на здійснення професійної депозитарної діяльності як зберігача цінних паперів, не мають права укладати з депозитарієм договір про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів.

Фондова біржа укладає договір про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів тільки з одним, обраним нею, депозитарієм. Фондова біржа додатково може укладати договір про кліринг та розрахунки за угодами щодо державних цінних паперів з депозитарієм, що обслуговує обіг державних цінних паперів.

Учасники торговельно-інформаційної системи, які мають дозвіл зберігача цінних паперів, укладають договір про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів з депозитарієм, що обслуговує цей організаційно оформлений ринок, або з депозитарієм, що уклав угоду про кореспондентські відносини з таким депозитарієм.

Договір про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів повинен відповідати чинному законодавству. Кожний договір про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів депозитарій узгоджує та реєструє в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно з Порядком видачі дозволу на здійснення професійної розрахунково-клірингової діяльності за операціями щодо цінних паперів.

2.13. Торговельно-інформаційна система укладає договір про надання інформації стосовно укладання та виконання угод щодо цінних паперів тільки з одним обраним нею депозитарієм. Договір про надання інформації стосовно укладання та виконання угод щодо цінних паперів повинен відповідати чинному законодавству. Кожний договір про надання інформації стосовно укладання та виконання угод щодо цінних паперів депозитарій повинен узгодити з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно з Порядком видачі дозволу на здійснення професійної розрахунково-клірингової діяльності за операціями щодо цінних паперів.

(пункт 2.13 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.06.2000 р. N 66)

2.14. Депозитарій для здійснення грошових розрахунків за операціями щодо цінних паперів зобов'язаний користуватися послугами, які надає розрахунковий банк.

Порядок здійснення грошових розрахунків за операціями щодо цінних паперів у Національному депозитарії, за якими він здійснює кліринг та розрахунки, встановлюється Національним банком України за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Розрахунковий банк надає послуги депозитарію для здійснення грошових розрахунків за операціями щодо цінних паперів на підставі типового договору про грошові розрахунки за операціями щодо цінних паперів, форма якого затверджується Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Національним банком України. Кожний договір про грошові розрахунки за операціями щодо цінних паперів депозитарій узгоджує та реєструє в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно з Порядком видачі дозволу на здійснення професійної розрахунково-клірингової діяльності за операціями щодо цінних паперів.

За розпорядженнями депозитарія розрахунковий банк проводить грошові розрахунки за угодами щодо цінних паперів та грошові розрахунки за операціями емітента щодо випущених ним цінних паперів.

2.15. Вимоги до розрахункового банку встановлюються в положенні, що затверджується Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Національним банком України.

Національним банком України і Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку можуть встановлюватися додаткові обмеження щодо видів діяльності, які має право здійснювати розрахунковий банк на підставі банківської ліцензії, спрямовані на зменшення кредитних та інших ризиків, пов'язаних з наданням послуг депозитарію.

2.16. Для проведення клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів депозитарій в час, який передбачено його Регламентом, відкриває операційний день. В строк, який передбачений Регламентом, депозитарій здійснює депозитарну та розрахунково-клірингову діяльність. Після завершення цього строку депозитарій закриває операційний день. Після завершення операційного дня внесення будь-яких змін та доповнень до документів операційного дня депозитарія заборонено.

2.17. Депозитарій повинен розробити та використовувати внутрішній Порядок проведення розрахунково-клірингових операцій щодо угод з цінними паперами та внутрішнє Положення про розрахунково-клірингову діяльність, які він повинен узгодити з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку при наданні нею дозволу на здійснення професійної розрахунково-клірингової діяльності.

Для отримання дозволу на здійснення професійної розрахунково-клірингової діяльності Регламент депозитарія повинен додатково включати:

- порядок роботи депозитарія щодо здійснення ним професійної розрахунково-клірингової діяльності;

- процедури виконання депозитарієм розрахунково-клірингових операцій;

- обов'язки та права депозитарія та його клієнтів;

- порядок прийому інформації за договорами щодо клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів;

- звітність щодо здійснення депозитарієм розрахунково-клірингових операцій;

- правила депозитарія при проведенні розрахунково-клірингових операцій та порядок внесення змін до цих правил;

- напрями та процедури, що зменшують ризик проведення розрахунково-клірингової діяльності депозитарієм.

Внутрішнє Положення депозитарія про розрахунково-клірингову діяльність повинно відповідати вимогам цього Положення та чинному законодавству і містити:

- організаційно-функціональну схему здійснення розрахунково-клірингової діяльності, яка відображає схему взаємодії підрозділів з зазначенням кількості працюючих та відповідних посад;

- перелік та опис основних процедур розрахунково-клірингової діяльності;

- вимоги до клієнтів депозитарія щодо здійснення депозитарієм розрахунково-клірингової діяльності;

- перелік та опис рахунків, що будуть використовуватися для клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів;

- перелік та форми внутрішніх облікових документів;

- перелік та форми вхідних та вихідних документів;

- перелік та вартість послуг, що надаються клієнтам;

- посадові інструкції з визначенням кваліфікаційних вимог;

- відомості про систему підготовки кваліфікованих працівників, задіяних в процесі розрахунково-клірингової діяльності депозитарія;

Внутрішній Порядок проведення депозитарієм розрахунково-клірингових операцій за угодами щодо цінних паперів повинен відповідати вимогам цього Положення та чинному законодавству і містити:

- порядок надходження розпоряджень від клієнтів депозитарія та інформації від організаторів торгівлі до депозитарія;

- порядок здійснення клірингу та розрахунків за операціями щодо цінних паперів;

- порядок внесення спеціалістами депозитарія інформації в облікові документи;

- порядок внутрішнього документообігу при проведенні розрахунково-клірингової діяльності;

- порядок надання інформації клієнтам депозитарія та організаторам торгівлі;

- порядок забезпечення гарантій виконання клієнтами депозитарія своїх зобов'язань щодо угод з цінними паперами;

- порядок накладення санкцій на клієнта, який не здійснив погашення зобов'язань щодо угод з цінними паперами протягом установленого терміну.

2.18. Зберігач може здійснювати депозитарну операцію переказу цінних паперів з рахунку у цінних паперах одного свого депонента на рахунок у цінних паперах іншого свого депонента у відповідності до Положення про депозитарну діяльність. Ця операція не відноситься до розрахунково-клірингової діяльності. Для виконання зберігачем операцій, які пов'язані з перерахуванням грошових коштів, зберігач повинен розробити та використовувати відповідно до цього Положення та чинного законодавства Порядок взаємодії відокремленого депозитарного підрозділу зберігача з обслуговуючим банком. Укладання зберігачем депозитарного договору та/або договору про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів обов'язково передбачає наявність у зберігача затвердженого його органом управління внутрішнього Порядку взаємодії відокремленого депозитарного підрозділу зберігача з обслуговуючим банком.

2.19. Депозитарій для здійснення клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів повинен розробити та затвердити своїм органом управління Положення про гарантійний фонд для зниження ризиків невиконання та/або несвоєчасного виконання угод з цінними паперами. Депозитарій повинен розробити та використовувати Порядок розподілення та компенсації збитків від невиконання та/або несвоєчасного виконання зобов'язань клієнтів депозитарія за угодами щодо цінних паперів. Положення про гарантійний фонд та Порядок розподілення та компенсації збитків від невиконання та/або несвоєчасного виконання зобов'язань клієнтів депозитарію за угодами щодо цінних паперів депозитарій повинен узгодити з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Кожний клієнт депозитарія, для якого здійснюється кліринг та розрахунки, повинен бути учасником гарантійного фонду.

Кошти гарантійного фонду не повинні входити до складу власних коштів депозитарія. Депозитарій в Положенні про гарантійний фонд повинен розробити та використовувати Перелік активів, які допускаються як внески до гарантійного фонду. Порядок оцінки та розмір внесків до гарантійного фонду визначаються в Положенні про гарантійний фонд відповідно до чинного законодавства.

2.20. Депозитарій в договорі про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів та в Регламенті депозитарія визначає порядок застосування санкцій щодо клієнта, який не здійснив погашення зобов'язань за угодами щодо цінних паперів протягом строку, визначеного Регламентом депозитарія.

Розділ 3. Порядок одержання депозитарними установами інформації за угодами щодо цінних паперів

3.1. Кліринг та розрахунки за операціями з цінними паперами здійснюються відповідно до розпоряджень, наданих клієнтами депозитарію, або розрахункових документів, які надаються організаторами торгівлі згідно з вимогами цього Положення.

(пункт 3.1 в редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 01.06.2000 р. N 66)

3.2. Розпорядження депонентів (клієнтів) та відповідні документи, що є підставою для здійснення депозитарних та/або розрахунково-клірингових операцій депозитарними установами, повинні повністю розкривати зміст виконання операцій з рахунками в цінних паперах та відповідати чинному законодавству. Якщо розпорядження депонентів (клієнтів) не містять всіх необхідних реквізитів для виконання депозитарних та/або розрахунково-клірингових операцій, депозитарна установа має право вимагати надання необхідної інформації. Розпорядження оформлюються згідно з вимогами Положення про депозитарну діяльність та чинного законодавства.

Спосіб підтвердження достовірності підписів на розпорядженні депонента (клієнта) або на документі від організатора торгівлі обумовлюється згідно з чинним законодавством в договорі про відкриття рахунку у цінних паперах або в депозитарному договорі, в договорі про обслуговування емісії цінних паперів чи договорі між депозитарієм та організатором торгівлі. При прийомі розпоряджень від депонента (клієнта) або документів від організатора торгівлі депозитарна установа несе відповідальність за підтвердження достовірності підписів депонента (клієнта) на цих розпорядженнях та підтвердження. достовірності підписів відповідальних осіб організатора торгівлі на отриманих від нього документах.

Реквізитний склад розпоряджень депонентів (клієнтів) та повідомлень в Національній депозитарній системі повинен відповідати міжнародним стандартам ISO 7775 та/або SWIFT Securities Messages, національним стандартам та чинному законодавству.

3.3. Депозитарна установа зобов'язана реєструвати всі розпорядження від депонентів (клієнтів) та відповідні документи, що є підставою для здійснення депозитарних та/або розрахунково-клірингових операцій, на момент їх отримання. Система обробки інформації депозитарної установи повинна реєструвати розпорядження від депонентів (клієнтів) у хронологічному порядку і гарантовано забезпечувати їх зберігання протягом п'яти років з часу їх отримання.

Депозитарна установа зобов'язана мати можливість підтвердження кожної депозитарної та/або розрахунково-клірингової операції розпорядженнями від депонентів (клієнтів) та відповідними документами у вигляді паперового документу та/або у електронному вигляді у формі, яка доступна тільки для читання та виключає можливість внесення будь-яких змін, та забезпечити їх зберігання протягом п'яти років з часу їх отримання.

Якщо розпорядження від однієї депозитарної установи до іншої є наслідком роботи їх системи обробки інформації, для підтвердження депозитарної та/або розрахунково-клірингової операції повинен існувати взаємозв'язок між розпорядженнями у вигляді відповідної послідовності інформаційних записів.

3.4. Депозитарні установи обслуговують операції з цінними паперами, а клірингові депозитарії здійснюють кліринг і розрахунки на відкритих рахунках у цінних паперах шляхом виконання операцій відповідно до цього Положення та Положення про депозитарну діяльність.

3.5. Кожна депозитарна та/або розрахунково-клірингова операція депозитарної установи проводиться на підставі розпорядження та відповідних документів і закінчується складанням звіту та/або інформаційного повідомлення про виконання операції, які повинні відповідати міжнародним стандартам ISO 7775 та/або SWIFT Securities Messages, національним стандартам та чинному законодавству.

3.6. Порядок здійснення кожної депозитарної та/або розрахунково-клірингової операції визначається внутрішніми документами депозитарної установи, які вона повинна узгодити з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що повинен відповідати вимогам цього Положення, Положення про депозитарну діяльність та чинного законодавства.

Депозитарна установа зобов'язана вносити всі розпорядження, що надходять від ініціаторів депозитарної та/або розрахунково-клірингової операцій, в Журнал розпоряджень, а інформацію про проведення та виконання депозитарних та/або розрахунково-клірингових операцій - в Журнал операцій. Депозитарна установа зобов'язана зберігати інформацію, внесену до Журналу розпоряджень та Журналу операцій протягом п'яти років з моменту отримання цієї інформації.

3.7. Порядок прийому депозитарною установою розпоряджень депонентів (клієнтів) визначається внутрішніми документами депозитарної установи та повинен відповідати цьому Положенню, Положенню про депозитарну діяльність та чинному законодавству.

3.8. Клієнт (депонент) депозитарної установи, що поставляє цінні папери (далі - клієнт (депонент)-постачальник), надає депозитарній установі розпорядження на переказ (поставку) цінних паперів. Клієнт (депонент) депозитарної установи, що одержує цінні папери (далі - клієнт (депонент)-одержувач), надає депозитарній установі розпорядження на одержання цінних паперів. До своїх розпоряджень емітент надає депозитарію відповідні письмові документи, що визначені в Положенні про депозитарну діяльність, затвердженому рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.98 N 61, та відповідають чинному законодавству.

За угодами щодо цінних паперів, укладеними на організаторі торгівлі, депозитарій одержує або розпорядження на одержання/переказ (поставку) цінних паперів від своїх клієнтів, або відомість сквитованих розпоряджень від організатора торгівлі, яка передбачена цим Положенням.

Розпорядження надаються депозитарію у вигляді, що визначений правилами даного депозитарію щодо обміну інформацією (паперовий документ, електронне повідомлення).

(пункт 3.8 в редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 01.06.2000 р. N 66)

За угодами щодо цінних паперів, укладеними на фондовій біржі, депозитарій одержує або розпорядження на одержання/переказ (поставку) цінних паперів від своїх клієнтів або відомість сквитованих та затверджених розпоряджень від фондової біржі, яка передбачена цим Положенням.

Розпорядження надаються депозитарію у вигляді, який визначений правилами даного депозитарія щодо обміну інформацією (паперовий документ, електронне повідомлення).

3.9. Депозитарна установа одержує розпорядження та надає своєму депоненту (клієнту) підтвердження про одержання розпорядження. Вид та порядок надання підтвердження про одержання розпорядження визначається депозитарієм в Порядку проведення розрахунково-клірингових операцій щодо угод з цінними паперами або депозитарною установою в Порядку здійснення депозитарних операцій (квитанція про одержання розпорядження, відмітка спеціаліста депозитарної установи на другому примірнику розпорядження, електронна квитанція від депозитарія про одержання розпорядження).

3.10. Депозитарна установа повинна здійснити перевірку розпорядження на правильність складання, інші перевірки, передбачені чинним законодавством та внутрішніми документами депозитарної установи і перевірки відповідних документів, що є підставою для здійснення депозитарної та/або розрахунково-клірингової операції, а в разі приймання розпорядження стосовно проведення облікової депозитарної операції - здійснити заходи відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

(абзац перший пункту 3.10 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 17.07.2003 р. N 329)

В розпорядженнях та відповідних документах, що є підставою для здійснення депозитарної та/або розрахунково-клірингової операції виправлення не допускаються.

3.11. Депозитарна установа відмовляє своєму депоненту (клієнту) у прийомі до виконання розпорядження на одержання/переказ (поставку) цінних паперів у випадку, якщо:

- розпорядження на одержання/переказ (поставку) цінних паперів складено депонентом (клієнтом) депозитарної установи не відповідно до вимог цього Положення та Положення про депозитарну діяльність;

- відсутні та/або неправильно заповнені обов'язкові реквізити в цьому розпорядженні;

- інформація, що надана в розпорядженні на одержання/переказ (поставку) цінних паперів, недостовірна або підроблена;

- в розпорядженні на переказ (поставку) цінних паперів кількість цінних паперів, яка призначена для переказу (поставки), перевищує залишок на рахунку у цінних паперах депонента зберігача або клієнта депозитарія, скоригований на кількість цінних паперів призначених для переказу (поставки) відповідно до прийнятих, але ще невиконаних розпоряджень;

- в розпорядженні на переказ (поставку) цінних паперів цінні папери, що призначені для переказу (поставки), обтяжені зобов'язаннями та/або обмежені в обігу і операція щодо переходу прав власності в зв'язку з цим не може бути виконана;

- зазначені в розпорядженні депонента на одержання цінних паперів грошові кошти, що призначені для оплати за цінні папери, відсутні на рахунку для проведення грошових розрахунків за операціями з цінними паперами.

3.12. У випадку відмови в прийомі до виконання розпоряджень депозитарна установа обліковує такі розпорядження в відомості про відмову в прийомі до. виконання розпоряджень з відміткою щодо причин відмови. Розпорядження, що занесені в відомість про відмову в прийомі до виконання розпоряджень, зберігаються разом з відповідною відомістю в документах операційного дня депозитарної установи.

3.13. Депозитарна установа надає депоненту (клієнту) повідомлення про відмову в прийомі до виконання розпорядження з обов'язковим обгрунтуванням причини відмови.

Депозитарна установа одержує підтвердження від свого депонента (клієнта) про надходження до останнього повідомлення про відмову в прийомі до виконання розпорядження. Вид та порядок надання такого підтвердження визначається депозитарієм в Порядку здійснення розрахунково-клірингових операцій щодо угод з цінними паперами або депозитарною установою в Порядку здійснення депозитарних операцій (квитанція, відмітка клієнта (депонента) депозитарної установи на другому екземплярі повідомлення про відмову в прийомі до виконання розпорядження, електронна квитанція від зберігача до депозитарія).

3.14. Після перевірки розпорядження від свого депонента зберігач направляє це розпорядження до депозитарія, який обслуговує цього зберігача згідно з депозитарним договором. Якщо за угодою щодо цінних паперів та відповідними розпорядженнями від депонентів передбачено виконання зберігачем депозитарної операції переказу цінних паперів з рахунку у цінних паперах одного депонента цього зберігача на рахунок у цінних паперах іншого депонента цього зберігача, зберігач виконує ці розпорядження шляхом кантування розпоряджень та виконання відповідних операцій згідно з чинним законодавством.

3.15. Після перевірки розпорядження від своїх клієнтів депозитарій складає відомість розпоряджень на переказ (поставку) цінних паперів та відомість розпоряджень на одержання цінних паперів. Депозитарій повинен забезпечити перевірку внесеної до відомостей інформації для зниження ризику допущення випадкових або недобросовісних дій спеціалістами депозитарію. Розпорядження зберігаються разом з відповідною відомістю в документах операційного дня депозитарія.

3.16. Порядок внесення розпорядження на одержання/переказ (поставку) цінних паперів до відповідної відомості визначається порядком черговості надходження цих розпоряджень до депозитарія.

Депозитарій не має права без відповідного розпорядження свого клієнта відмінити та/або затримати виконання перевірених розпоряджень.

Депозитарій не має права змінити черговість виконання перевірених розпоряджень, отриманих від своїх клієнтів.

3.17. Строки та терміни одержання і виконання розпоряджень визначаються в Регламенті депозитарія, який узгоджується з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3.18. Відправник розпорядження до звірки отриманих депозитарієм розпоряджень щодо угод з цінними паперами та в строк, визначений в Регламенті депозитарія, може відмінити розпорядження, якщо надішле депозитарію відповідне розпорядження відміни (анулювання).

Депозитарій надає клієнту підтвердження про одержання розпорядження відміни (анулювання). Вид та порядок надання такого підтвердження визначається депозитарієм в Порядку проведення розрахунково-клірингових операцій за угодами щодо цінних паперів (квитанція, відмітка на другому примірнику розпорядження відміни (анулювання), електронна квитанція).

Депозитарій обліковує розпорядження відміни (анулювання) у відомості відмінених (анульованих) клієнтом депозитарія розпоряджень. Розпорядження відміни (анулювання) зберігаються разом з відповідною відомістю та відміненими (анульованими) клієнтом депозитарія розпорядженнями на одержання/переказ (поставку) цінних паперів в документах операційного дня депозитарія.

3.19. Депозитарій одержує інформацію про угоди з цінними паперами від організаторів торгівлі відповідно до вимог цього Положення, що повинно бути визначено у відповідному договорі між депозитарієм та організатором торгівлі. В цьому договорі повинні бути визначені:

- умови одержання депозитарієм інформації по угодах щодо цінних паперів від організатора торгівлі;

- механізм взаємодії між депозитарієм та організатором торгівлі щодо обміну повідомленнями між ними.

Розділ 4. Порядок звірки отриманих депозитарієм розпоряджень за угодами щодо цінних паперів

4.1. В термін, який визначається Регламентом, депозитарій здійснює звірку отриманих розпоряджень. Звірка розпоряджень повинна здійснюватись депозитарієм у строки та терміни, які визначаються в його Регламенті та Порядку проведення розрахунково-клірингових операцій за угодами щодо цінних паперів.

4.2. Депозитарій квитує розпорядження з відомості на переказ (поставку) цінних паперів з розпорядженнями з відомості на одержання цінних паперів і виявляє зустрічні розпорядження методом порівняння реквізитів. Значення реквізитів:

1) реквізити договору з обліку договорів з цінними паперами та дата укладання договору;

2) код рахунку у цінних паперах, з якого списуються (переказуються) цінні папери;

3) код рахунку у цінних паперах, на який зараховуються (переказуються) цінні папери;

4) найменування депозитарія, в якому (з якого) на рахунок у цінних паперах слід списати/зарахувати/переказати цінні папери;

5) код випуску цінних паперів;

6) кількість цінних паперів;

7) номери і серії цінних паперів, що переказуються (для цінних паперів, що зберігаються у відокремлений спосіб);

8) розмір платежу в обмін на цінні папери з зазначенням інформації щодо рахунків з яких (на які) здійснюється оплата (у разі переказу (поставки) цінних паперів без оплати реквізит не заповнюється);

9) дату здійснення списання/зарахування/переказу за рахунком у цінних паперах, які зазначені в розпорядженнях на переказ (поставку) та одержання цінних паперів, повинні повністю співпадати між собою.

4.3. За результатами звірки депозитарій складає відомість сквитованих розпоряджень на переказ (поставку) цінних паперів (далі - відомість сквитованих розпоряджень) та відомість несквитованих розпоряджень.

4.4. На вимогу клієнта депозитарій повинен надати йому повідомлення про сквитовані та несквитовані розпорядження, які стосуються операцій з його рахунками у цінних паперах. Вид та порядок надання такого повідомлення визначається депозитарієм в Порядку проведення розрахунково-клірингових операцій за угодами щодо цінних паперів (повідомлення про сквитовані та несквитовані розпорядження, електронне повідомлення).

Клієнт депозитарія має право отримувати повідомлення про сквитовані та несквитовані розпорядження, які стосуються операцій з цінними паперами тільки на його рахунках.

4.5. Відправники розпоряджень на одержання та переказ (поставку) цінних паперів в строк, визначений регламентом депозитарія, можуть відмінити (анулювати) сквитовані розпорядження через надання депозитарію розпорядження відміни (анулювання). Відмінити (анулювати) сквитовані розпорядження можна тільки за умови надходження розпоряджень відміни (анулювання) від обох сторін угоди з цінними паперами, а саме клієнта-постачальника та клієнта-одержувача.

4.6. Якщо у зазначений в регламенті депозитарія термін від клієнтів депозитарія не надійшли розпорядження відміни (анулювання), то розпорядження, що занесені до відомості сквитованих розпоряджень, вважаються затвердженими. Депозитарій складає відомість сквитованих та затверджених розпоряджень на переказ (поставку) цінних паперів (далі - відомість сквитованих та затверджених розпоряджень). Сквитовані та затверджені розпорядження не підлягають анулюванню з боку ініціаторів цих розпоряджень.

4.7. За угодами щодо цінних паперів, укладеними на організаторі торгівлі, квитування розпоряджень може здійснювати організатор торгівлі, про що має бути визначено у договорі, який укладається між організатором торгівлі та депозитарієм.

(пункт 4.7 в редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 01.06.2000 р. N 66)

4.8. Квитування розпоряджень здійснюється організатором торгівлі в порядку, який встановлюється Правилами організатора торгівлі та договором між організатором торгівлі та депозитарієм.

Організатори торгівлі за проведене ними квитування розпоряджень несуть відповідальність у порядку, передбаченому договором між організатором торгівлі та депозитарієм. Організатори торгівлі не несуть відповідальності за достовірність інформації, яка була надана ініціаторами розпоряджень.

Інформація, яку одержує депозитарій від організатора торгівлі, повинна бути оформлена як відомість сквитованих розпоряджень. Відомість сквитованих розпоряджень складається на підставі угод, які були укладені на організаторі торгівлі.

(пункт 4.8 в редакції рішення Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 01.06.2000 р. N 66)

4.8.1. Організатор торгівлі надсилає депозитарію відомість сквитованих розпоряджень, якщо:

- правилами організатора торгівлі визначений порядок складання та надання депозитарію відомості сквитованих розпоряджень;

- у договорі між депозитарієм та організатором торгівлі визначене право депозитарію отримувати від організатора торгівлі відомість сквитованих розпоряджень та право організатора торгівлі надавати депозитарію таку відомість для виконання розрахунків за угодами, які укладені на організаторі торгівлі;

- в депозитарному договорі між депозитарієм та зберігачем (учасником організатора торгівлі) передбачене право депозитарію приймати від організатора торгівлі відомість сквитованих розпоряджень для виконання розрахунків за угодами, які укладені на організаторі торгівлі.

Депозитарій одержує від організатора торгівлі відомість сквитованих розпоряджень. Відомість сквитованих розпоряджень щодо кожної угоди має містити всю необхідну інформацію для виконання угоди.

Порядок і строки надання відомості сквитованих розпоряджень визначаються в договорі між депозитарієм та організатором торгівлі.

(підпункт 4.8.1 пункту 4.8 в редакції рішення Державної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 01.06.2000 р. N 66)

4.8.2. Спеціаліст депозитарію перевіряє відомість сквитованих розпоряджень, яку одержує депозитарій від організатора торгівлі, у відповідності до цього Положення. Спеціаліст депозитарію перевіряє розпорядження та надає організатору торгівлі підтвердження про одержання відомості сквитованих розпоряджень.

Вид та порядок надання такого підтвердження визначаються депозитарієм у порядку проведення розрахунково-клірингових операцій щодо угод з цінними паперами (квитанція, відмітка спеціаліста депозитарію на другому примірнику відомості сквитованих розпоряджень, електронна квитанція).

(підпункт 4.8.2 пункту 4.8 в редакції рішення Державної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 01.06.2000 р. N 66)

4.8.3. Торговельно-інформаційна система надає депозитарію, що її обслуговує, інформацію стосовно укладених угод щодо цінних паперів. Обсяг такої інформації визначається договором про надання інформації стосовно укладання та виконання угод щодо цінних паперів між депозитарієм та торговельно-інформаційною системою.

4.8.4. Депозитарій та організатор торгівлі відповідно до укладених між ними договорів повинні організаційно та технічно забезпечити постійний взаємообмін інформацією на умовах гарантованої конфіденційності.

4.9. Уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку має право на примусове проведення депозитарієм розрахунково-клірингових операцій на підставі відповідного рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого на підставі подання державного представника на фондовій біржі та/або в депозитарії.

Розділ 5. Порядок здійснення поодиночних розрахунків за розпорядженнями, взятими до виконання

5.1. Депозитарій відповідно до Регламенту та Порядку проведення розрахунково-клірингових операцій за угодами щодо цінних паперів здійснює поодиночні розрахунки за угодами щодо цінних паперів відповідно до цього Положення та чинного законодавства.

5.2. Для здійснення поодиночних розрахунків депозитарій відповідно до відомості сквитованих та затверджених розпоряджень переказує цінні папери, що зазначені в розпорядженні клієнта-постачальника, з його відкритого рахунку у цінних паперах на його ж рахунок у цінних паперах, що виставлені на торги (заблоковані до виконання угоди).

Переказ цінних паперів з відкритого рахунку у цінних паперах клієнтів-постачальників на рахунок у цінних паперах, що виставлені на торги, здійснюється за розпорядженням депозитарія відповідно до відомості сквитованих та затверджених розпоряджень.

Якщо угодою щодо цінних паперів передбачена поставка цінних паперів без оплати, операція переказу цінних паперів з рахунку у цінних паперів, що виставлені на торги, клієнта-постачальника на рахунок у цінних паперах клієнта-одержувача здійснюється за розпорядженням депозитарія відповідно до відомості сквитованих та затверджених розпоряджень.

Якщо угодою щодо цінних паперів передбачена поставка цінних паперів проти платежу, операція переказу цінних паперів з рахунку цінних паперів, що виставлені на торги, клієнта-постачальника на рахунок у цінних паперах клієнта-одержувача здійснюється за розпорядженням депозитарія відповідно до відомості сквитованих та затверджених розпоряджень за умови перерахування грошових коштів, передбачених за угодою щодо цінних паперів.

Якщо в строк, визначений регламентом депозитарія або відповідно до угоди щодо цінних паперів, від клієнта-одержувача не надійшло оплати, передбаченої угодою щодо цінних паперів, які потребують перерахування на рахунок клієнта-постачальника, депозитарій переказує цінні папери з рахунку цінних паперів, що виставлені на торги, клієнта-постачальника на його ж рахунок у цінних паперах.

5.3. Розпорядження на поставку цінних паперів без оплати, що внесені до відомості сквитованих та затверджених розпоряджень, виконуються депозитарієм.

5.4. Згідно з розпорядженням на одержання цінних паперів проти платежу депозитарій та/або розрахунковий банк за розпорядженням депозитарія направляє клієнтам-одержувачам повідомлення про необхідність перерахування грошових коштів відповідно до укладених ними угод щодо цінних паперів через розрахунковий банк депозитарія. Для виконання поставки цінних паперів проти платежу грошові кошти від клієнтів-одержувачів зараховуються на рахунок депозитарія в розрахунковому банку.

5.5. Депозитарій одержує від розрахункового банку повідомлення про перерахування грошових коштів від клієнта-одержувача відповідно до угоди щодо цінних паперів.

5.6. Депозитарій звіряє повідомлення про перерахування грошових коштів з відомістю сквитованих та затверджених розпоряджень та перевіряє співпадання відповідних реквізитів. Розпорядження, що пройшли цю звірку, виконуються депозитарієм. Розпорядження, що не пройшли цю звірку, переносяться до відомості сквитованих та затверджених розпоряджень наступного операційного дня депозитарія. Граничний термін перенесення сквитованих та затверджених розпоряджень, за якими не здійснено перерахування грошових коштів, визначається Регламентом депозитарія.

5.7. Для здійснення поодиночних розрахунків у цінних паперах спеціаліст депозитарія по кожному з розпоряджень, які пройшли звірку відповідно до п. 5.6 цього Положення і з урахуванням черговості надходжень до депозитарію, складає відповідні розпорядження на переказ цінних паперів з рахунку цінних паперів, що виставлені на торги, клієнта-постачальника на рахунок у цінних паперах клієнта-одержувача і одночасно, у разі зарахування грошових коштів на рахунок депозитарію, складає та надає розпорядження розрахунковому банку про перерахування грошових коштів на рахунки клієнта-постачальника.

При здійсненні поставки цінних паперів без оплати операція переказу цінних паперів з рахунку цінних паперів, що виставлені на торги, клієнта-постачальника на рахунок у цінних паперах клієнта-одержувача здійснюється згідно з розпорядженнями депозитарія відповідно до відомості сквитованих та затверджених розпоряджень.

При здійсненні поставки цінних паперів проти платежу операція переказу цінних паперів з рахунку цінних паперів, що виставлені на торги, клієнта-постачальника на рахунок у цінних паперах клієнта-одержувача здійснюється згідно з розпорядженнями депозитарія відповідно до розпоряджень, які пройшли звірку відповідно до п. 5.6 цього Положення, за умови перерахування грошових коштів, передбачених за угодою щодо цінних паперів.

5.8. Після виконання поодиночних розрахунків клієнти депозитарія отримують відповідні довідки про стан рахунків у цінних паперах у порядку, визначеному чинним законодавством про депозитарну діяльність.

5.9. За угодами щодо цінних паперів, укладених на фондових біржах та в торговельно-інформаційних системах, депозитарій надає таким організаторам торгівлі інформацію стосовно невиконання та/або несвоєчасного виконання їх членами та учасниками розрахунків за цими угодами щодо цінних паперів. Порядок надання такої інформації депозитарієм організатору торгівлі визначаються у відповідному договорі між депозитарієм та організатором торгівлі.

Розділ 6. Порядок здійснення депозитарієм клірингу та розрахунків за розпорядженнями, взятими до виконання

6.1. Депозитарій відповідно до Регламенту та Порядку проведення розрахунково-клірингових операцій для виконання розрахунків за угодами з цінними паперами може використовувати кліринг, а саме - методи врегулювання взаємних зобов'язань, що передбачають взаємозалік.

Депозитарій використовує кліринг за угодами щодо цінних паперів, укладеними виключно на організаційно оформленому ринку.

Граничні умови, при яких депозитарій може здійснювати методи врегулювання взаємних зобов'язань, що передбачають взаємозалік за угодами щодо цінних паперів, встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.2. Для виконання розрахунків у цінних паперах за угодами щодо цінних паперів з використанням методу врегулювання взаємних зобов'язань, що передбачають взаємозалік, депозитарій відповідно до відомості сквитованих та затверджених розпоряджень виконує ці розпорядження згідно з цим Положенням та чинним законодавством.

6.3. Для виконання розрахунків за угодами щодо цінних паперів з використанням методу врегулювання взаємних зобов'язань, що передбачає взаємозалік, депозитарій відкриває своєму клієнту технічний рахунок, який має технічний субрахунок обліку зобов'язань щодо цінних паперів та технічний субрахунок для обліку грошових зобов'язань щодо угод з цінними паперами.

6.4. Відкриття технічних рахунків обліку зобов'язань за цінними паперами та за грошовими коштами здійснюється депозитарієм на підставі депозитарного договору та договору про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів.

6.5. Сума залишків по технічних рахунках клієнтів депозитарія, для яких здійснюється кліринг, на початок та на кінець проведення клірингу щодо угод з цінними паперами завжди повинна дорівнювати нулю.

6.6. У разі придбання цінних паперів клієнтом депозитарія його технічний субрахунок обліку грошових зобов'язань щодо угод з цінними паперами зменшується, а субрахунок його контрагента збільшується на загальну вартість укладеної угоди щодо цінних паперів. Одночасно, у разі придбання цінних паперів клієнтом депозитарія його технічний субрахунок обліку зобов'язань щодо цінних паперів відповідно до угоди за цінними паперами збільшується, а субрахунок його контрагента зменшується на загальну кількість цінних паперів.

6.7. Технічний субрахунок обліку грошових зобов'язань щодо угод з цінними паперами ведеться по кожному клієнту депозитарія. За даними цього субрахунку депозитарій на кінець проведення клірингу виводить, використовуючи врегулювання взаємних зобов'язань, яке передбачає взаємозалік, підсумковий залишок клієнта депозитарія (він може бути як від'ємним, так і додатнім). По закінченні клірингу сума підсумкових залишків всіх клієнтів депозитарія по технічних субрахунках обліку грошових зобов'язань повинна дорівнювати нулю.

Технічний субрахунок обліку зобов'язань щодо цінних паперів ведеться по кожному клієнту депозитарія в розрізі випусків цінних паперів. За даними цього субрахунку депозитарій на кінець проведення клірингу виводить, використовуючи врегулювання взаємних зобов'язань, яке передбачає взаємозалік, підсумковий залишок клієнта депозитарія (він може бути як від'ємним, так і додатнім). По закінченню клірингу сума підсумкових залишків всіх клієнтів депозитарія по технічних субрахунках обліку зобов'язань щодо цінних паперів в розрізі випусків цінних паперів повинна дорівнювати нулю.

6.8. По закінченні клірингу депозитарій складає та передає розрахунковому банку відповідні платіжні документи для погашення від'ємних залишків по технічних субрахунках обліку грошових зобов'язань щодо угод з цінними паперами, який в свою чергу передає їх обслуговуючим банкам клієнтів депозитарія. Одночасно, по закінченні клірингу, депозитарій складає та передає клієнтам депозитарія повідомлення про переказ (поставку) цінних паперів для погашення від'ємних залишків по технічних субрахунках обліку зобов'язань щодо цінних паперів.

6.9. Після погашення клієнтами депозитарія від'ємних залишків по технічних субрахунках обліку грошових зобов'язань щодо угод з цінними паперами, депозитарій здійснює погашення додатних залишків по технічних субрахунках обліку грошових зобов'язань клієнтів депозитарія, шляхом складання та надання відповідних розпоряджень розрахунковому банку. Одночасно, після погашення клієнтами депозитарія від'ємних залишків по технічних субрахунках обліку зобов'язань щодо цінних паперів, депозитарій здійснює погашення додатних залишків по технічних субрахунках обліку зобов'язань щодо цінних паперів клієнтів депозитарія.

6.10. Максимальний від'ємний залишок і розмір від'ємного залишку по технічних субрахунках обліку зобов'язань по цінних паперах та грошових коштах клієнта депозитарія регулюється відповідними заходами щодо забезпечення гарантій виконання клієнтами депозитарію своїх зобов'язань, які депозитарій повинен узгодити з Державною комісією з цінних паперів та фондовому ринку.

6.11. В процесі проведення і по закінченні клірингу та розрахунків за угодами з цінними паперами спеціаліст депозитарія зобов'язаний внести відповідні записи стосовно облікових та бухгалтерських операцій в журнал операцій з зазначенням часу проведення таких операцій.

Після виконання клірингу клієнти депозитарія отримують відповідні довідки про стан рахунків у цінних паперах у порядку, визначеному чинним законодавством про депозитарну діяльність.

6.12. По закінченні клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів, укладених на фондових біржах та в торговельно-інформаційних системах, депозитарій надає цим організаторам торгівлі інформацію стосовно невиконання та/або несвоєчасного виконання їх членами та учасниками розрахунків за угодами щодо цінних паперів. Порядок надання такої інформації депозитарієм організатору торгівлі визначаються у відповідному договорі між депозитарієм та організатором торгівлі.

Розділ 7. Здійснення депозитарними установами розрахунків за операціями емітента щодо випущених ними цінних паперів

7.1. Розрахунки за операціями емітента з розміщення бездокументарних цінних паперів та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів здійснює відповідно до цього Положення, Положення про депозитарну діяльність та чинного законодавства депозитарій, який уклав з цим емітентом договір про обслуговування емісії цінних паперів.

7.2. Депозитарії, які уклали договір про обслуговування емісії цінних паперів, можуть одержувати від емітента доходи за цінними паперами цього емітента з метою подальшого їх перерахування (переказу) клієнтам депозитарію. Ці доходи не є доходами депозитарію і не підлягають оподаткуванню в складі доходів депозитарія.

Після одержання цих доходів депозитарій проводить розрахункові операції щодо їх переказу зберігачам, які обслуговують власників цінних паперів, якщо ці доходи надійшли у цінних паперах, та/або дає розпорядження розрахунковому банку здійснити таке перерахування, якщо ці доходи надійшли в грошових коштах.

Зберігачі зобов'язані у встановлений в договорах про відкриття рахунку у цінних паперах строк зарахувати/переказати (перерахувати) зазначені вище доходи на грошові рахунки та/або рахунки у цінних паперах власників цінних паперів.

Розділ 8. Вимоги щодо здійснення розрахунково-клірингової діяльності депозитарія

8.1. Депозитарій повинен забезпечити надійність та безпечність своєї розрахунково-клірингової діяльності шляхом відповідності технічних засобів, організації діловодства, системи безпеки, підготовки кваліфікації працівників, механізму внутрішнього контролю вимогам цього Положення та чинного законодавства України.

8.2. Для здійснення розрахунково-клірингової діяльності депозитарії зобов'язані мати в своєму розпорядженні автоматизовані системи, які відповідають специфіці їх діяльності, обсягу інформації, яку вони повинні обробляти, та забезпечують необхідну надійність зберігання, швидкість обробки і достатній рівень автоматизації процесів збору, передачі та обробки інформації. Депозитарій повинен розробити та використовувати всі внутрішні документи, які передбачені цим Положенням, та узгодити їх з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.3. Депозитарій організовує контроль за проведенням розрахунково-клірингових операцій на всіх етапах виконання розрахунково-клірингової діяльності. Депозитарій повинен розробити Положення про внутрішній контроль за здійсненням розрахунково-клірингової діяльності та узгодити це Положення з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку під час отримання дозволу на здійснення професійної розрахунково-клірингової діяльності.

Положення про внутрішній контроль за здійсненням розрахунково-клірингової діяльності депозитарія повинно містити:

- призначення, функції та повноваження органу внутрішнього контролю депозитарія;

- порядок проведення внутрішнього контролю;

- порядок надання інформації для проведення внутрішнього контролю. 

Уповноважені особи, що здійснюють внутрішній контроль в депозитарії, призначаються керівником юридичної особи.

Депозитарій повинен забезпечити уповноваженим особам Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку доступ для спостереження в режимі реального часу за всією інформацією, на підставі якої вносяться зміни на рахунках у цінних паперах.

8.4. Керівник та спеціалісти депозитарія, що безпосередньо залучені до розрахунково-клірингової діяльності, повинні мати кваліфікацію спеціаліста з депозитарної та/або розрахунково-клірингової діяльності. Кваліфікація спеціаліста з розрахунково-клірингової діяльності підтверджується кваліфікаційним посвідченням встановленого зразка, яке видається атестаційною комісією, склад та порядок роботи якої визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Депозитарій повинен в посадових інструкціях для своїх спеціалістів визначити рівень кваліфікації та компетенції, необхідний для виконання відповідних розрахунково-клірингових операцій та не нижчий, ніж відповідні вимоги Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8.5. Депозитарії зобов'язані здійснювати розрахунково-клірингову діяльність на умовах гарантованої конфіденційності інформації щодо рахунків у цінних паперах та обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах.

За дії, що привели до порушення цілісності інформації та/або неконтрольованого поширення конфіденційної інформації та інформації з обмеженим доступом, посадові особи та працівники депозитарія несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Відомості про порушення цілісності інформації з обмеженим доступом, а також по втратах, крадіжках, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації повинні протягом двох робочих днів передаватися до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8.6. Для здійснення розрахунково-клірингової діяльності депозитарій зобов'язаний утворити спеціальний підрозділ (відокремлений розрахунково-кліринговий підрозділ), відокремлений від інших підрозділів цієї юридичної особи. Депозитарій зобов'язаний мати, затверджені своїм органом управління, внутрішні документи, що регламентують здійснення розрахунково-клірингової діяльності.

Відокремлений розрахунково-кліринговий підрозділ повинен бути розміщений в окремому приміщенні (приміщеннях). Доступ до програмно-апаратних засобів, оригіналів та копій паперових документів, що мають відношення до розрахунково-клірингової діяльності, повинні мати тільки працівники відокремленого розрахунково-клірингового підрозділу, перелік яких встановлюється наказом керівника юридичної особи - депозитарія.

Програмно-апаратні засоби, які використовуються працівниками відокремленого розрахунково-клірингового підрозділу, повинні бути захищені системою паролей від несанкціонованого доступу сторонніх осіб. Оригінали та копії паперових документів, що мають відношення до розрахунково-клірингової діяльності, повинні зберігатись у сейфах, металевих скринях або шафах, які після закінчення операційного дня депозитарія опечатуються та опломбовуються.

8.7. Депозитарій для забезпечення для розрахунково-клірингової діяльності депозитаріїв повинен:

- використовувати прогресивні комп'ютерні технології одержання, зберігання, обробки і аналізу інформації;

- використовувати потужне, збалансоване та надійне обчислювальне середовище (комп'ютерне обладнання, телекомунікаційні засоби, сховище файлів та баз даних, сучасні системи управління базами даних, засоби надійного забезпечення життєздатності обчислювальної системи та інше);

- запровадити систему захисту інформації відповідно до міжнародних та національних стандартів;

- здійснювати обмін інформацією відповідно до міжнародних стандартів;

- забезпечувати повний цикл збирання, одержання, зберігання, оброблення, відображення, реєстрації, аналізу та розподілення інформації;

- реалізовувати інтеграцію такого програмного забезпечення з іншим програмним забезпеченням;

- забезпечувати надання необхідної для користувачів інформації в зручному для сприйняття вигляді, обслуговувати запити користувачів;

- реалізовувати модульність, масштабованість, переносимість та ієрархічність програмного забезпечення;

- використовувати технологічне обладнання, що відповідає міжнародним стандартам.

8.8. Програмне забезпечення депозитаріїв повинно відповідати вимогам цього Положення та чинному законодавству щодо здійснення депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності, а також відповідати вимогам щодо захисту інформації відповідно до міжнародних та національних стандартів.

Специфічні вимоги до програмного забезпечення, що використовують депозитарії, встановлюються її внутрішніми документами відповідно до чинного законодавства.

8.9. Програмне та технічне забезпечення для здійснення депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності депозитаріїв підлягає сертифікації згідно з відповідними нормативними актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Депозитарії зобов'язані мати перелік та опис програмного та технічного забезпечення, що використовується для розрахунково-клірингової діяльності.

Програмне забезпечення депозитарія для здійснення розрахунково-клірингової діяльності повинно мати можливість визначити випадкові, неправомірні та недобросовісні дії співробітників депозитарія та/або неправомірні дії, що пов'язані з виконанням розпоряджень депонентів (клієнтів) та забезпечувати здійснення розрахунково-клірингової діяльності, пов'язаної з обліком грошових коштів.

8.10. Депозитарій забезпечує функціонування системних та програмно-технічних засобів захисту інформації, до яких повинні відноситись:

- контроль за потоками інформації та її розподілом;

- використання надійних сертифікованих програм;

- надійна взаємна ідентифікація вузлів (клієнтів депозитарія) з депозитарієм;

- захист від можливості імітації роботи вузла (клієнта депозитарія);

- шифрування інформації в депозитарії;

- шифрування потоку повідомлень в мережі передачі даних;

- ідентифікація абонентів (клієнтів депозитарія) та захист параметрів ідентифікації;

- доступ до інформації за паролем та часом;

- криптографічний захист інформації у процесі збору, одержання, збереження та передачі каналами зв'язку;

- контроль справжності повідомлень та достовірності їх походжень;

- розмежування доступу до об'єднаних ресурсів депозитарія;

- оброблення інформації з різним рівнем доступу;

- захист інформації в депозитарії від зловмисних дій, різноманітних "вірусних" програм;

- архівне та резервне збереження інформації та відновлення інформації з архіву та/або резервних копій;

- інші засоби відповідно до міжнародних та національних стандартів.

8.11. Депозитарії зобов'язані забезпечити збереження та доступ до нижчепереліченої інформації в період п'яти років з моменту її одержання або складання:

- розпорядження на переказ (поставку) цінних паперів;

- розпорядження на одержання цінних паперів;

- відомості про відмову в прийомі до виконання розпорядження;

- відомості розпоряджень на переказ (поставку) цінних паперів;

- відомості розпоряджень на одержання цінних паперів;

- відомості відмінених (анульованих) клієнтом депозитарія розпоряджень;

- відомості сквитованих розпоряджень;

- відомості несквитованих розпоряджень;

- відомості відмінених (анульованих) клієнтами депозитарія сквитованих розпоряджень;

- відомості сквитованих та затверджених розпоряджень;

- повідомлення про перерахування грошових коштів;

- журналу розпоряджень;

- журналу операцій;

- платіжних документів для погашення від'ємних зобов'язань щодо угод з цінними паперами;

- іншої інформації передбаченої чинним законодавством.

Розділ 9. Державний контроль за здійсненням клірингу та розрахунків у Національній депозитарній системі

9.1. Державний контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку та її територіальні управління згідно з Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

Інші державні органи мають право здійснювати державний контроль за здійсненням клірингу та розрахунків у Національній депозитарній системі в межах повноважень, що надані їм чинним законодавством.

9.2. Депозитарії зобов'язані повідомляти Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку про всі зміни та доповнення, що вносяться до документів, поданих ними для одержання дозволу на здійснення професійної розрахунково-клірингової діяльності у десятиденний термін.

9.3. Депозитарії та зберігачі звітують перед Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку.

9.4. Депозитарії повинні забезпечити телекомунікаційний зв'язок та постійний обмін інформацією з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.5. У випадку виявлення порушення вимог цього Положення, інших нормативних актів та внутрішніх документів депозитарних установ, що затверджені ними як обов'язкові для використання, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право застосувати до депозитарних установ відповідні санкції, що передбачені чинним законодавством та іншими нормативними актами, у тому числі призупинити чи анулювати Дозвіл на здійснення професійної розрахунково-клірингової діяльності та/або Дозвіл на здійснення професійної депозитарної діяльності.

____________

Опрос