Идет загрузка документа (114 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Лесной кодекс Украинской ССР

ВС УССР
Кодекс лесной от 13.12.1979
Утратил силу

ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Кодекс затверджено і введено в дію з 1 квітня 1980 року
(згідно із Законом Української Радянської Соціалістичної Республіки
 від 13 грудня 1979 року N 5432-IX)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Указом Президії Верховної Ради Української РСР
 від 27 лютого 1985 року N 8474-X

Кодекс втратив чинність
(згідно з Постановою Верховної Ради України
 від 21 січня 1994 року N 3853-XII)

В результаті перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції ліси, як і інші природні багатства в нашій країні, були націоналізовані і стали надбанням народу. Декрет Всеросійського Центрального Виконавчого Комітету "Про ліси" від 27 (14) травня 1918 р., введений в Українській РСР відповідно до Декрету Ради Народних Комісарів України від 26 лютого 1919 р., визначив основні принципи соціалістичної організації лісового господарства з метою використання лісів в інтересах усього народу.

Державна власність на ліси в СРСР, до складу якого на основі добровільного об'єднання і рівноправності з іншими союзними республіками входить Українська Радянська Соціалістична Республіка, становить основу лісових відносин, тобто суспільних відносин у галузі використання, відтворення та охорони лісів, і є головною передумовою раціонального ведення лісового господарства.

Ліси в СРСР відіграють велику роль у розвитку економіки, поліпшенні навколишнього середовища, підвищенні добробуту народу. Вони є джерелом задоволення потреб країни в деревині та іншій лісовій продукції, сприятливо впливають на клімат, атмосферу, гідрологічний режим річок та інших водних об'єктів, захищають грунт від вітрової і водної ерозії, мають інші корисні природні властивості. Ліси дедалі більше використовуються в оздоровчих цілях, для задоволення культурних і естетичних запитів населення.

Ліси в Українській РСР за своїм народногосподарським призначенням і місцеположенням виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні та оздоровчі функції і мають обмежене експлуатаційне значення.

Багатостороннє значення лісів і тривалість їх вирощування надають справі раціонального використання, збереження і примноження лісових багатств характеру загальнодержавного завдання.

Радянське лісове законодавство покликане активно сприяти науково обгрунтованому, комплексному використанню лісів, їх планомірному відтворенню і ефективній охороні в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь, вихованню радянських людей в дусі високої відповідальності за дбайливе, хозяйське ставлення до лісу як важливої складової частини природних багатств нашої Батьківщини.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ГЛАВА 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Завдання Лісового кодексу Української РСР

Завданнями Лісового кодексу Української РСР є регулювання лісових відносин з метою забезпечення раціонального використання лісів, їх охорони і захисту, відтворення і підвищення продуктивності для задоволення потреб народного господарства і населення в деревині, іншій лісовій продукції і посилення водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних природних властивостей лісів, а також охорона прав підприємств, установ, організацій і громадян, зміцнення законності в галузі лісових відносин.

Стаття 2. Лісове законодавство Союзу РСР і Української РСР

Лісові відносини в Українській РСР регулюються Основами лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік і видаваними відповідно до них іншими актами лісового законодавства Союзу РСР, цим Кодексом, й іншими актами лісового законодавства Української РСР.

Земельні, водні і гірничі відносини регулюються відповідним законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 3. Державна (загальнонародна) власність на ліси

Відповідно до Конституції СРСР і Конституції Української РСР ліси є державною власністю - спільним надбанням всього радянського народу.

Ліси знаходяться у виключній власності держави і надаються тільки в користування. Дії, які в прямій або прихованій формі порушують право державної власності на ліси, забороняються.

Стаття 4. Єдиний державний лісовий фонд. Землі державного лісового фонду

Відповідно до Основ лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік усі ліси в СРСР утворюють єдиний державний лісовий фонд.

Єдиний державний лісовий фонд складається з:

1) лісів державного значення, тобто лісів, які знаходяться у віданні державних органів лісового господарства, міських лісів, закріплених лісів і лісів заповідників;

2) колгоспних лісів, тобто лісів, які знаходяться на землях, наданих колгоспам у безстрокове користування.

Відповідно до Основ земельного законодавства Союзу РСР і союзних республік землями державного лісового фонду визнаються землі, вкриті лісом, а також не вкриті лісом, але призначені для потреб лісового господарства. Межі земель державного лісового фонду, які відокремлюють їх від земель інших категорій, визначаються в установленому порядку.

Стаття 5. Деревно-чагарникові насадження, які не входять до державного лісового фонду

До державного лісового фонду не входять:

дерева і групи дерев, а також інша деревно-чагарникова рослинність на землях сільськогосподарського призначення;

захисні насадження на смугах відводу залізниць, автомобільних шляхів і каналів;

дерева і групи дерев, а також озеленювальні насадження в містах та інших населених пунктах, що ростуть на землях, не зайнятих міськими лісами;

дерева і групи дерев на присадибних, дачних і садових ділянках.

Створення зазначених насаджень, догляд за ними і використання здійснюються в порядку, який визначається законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 6. Компетенція Союзу РСР у галузі регулювання лісових відносин

Відповідно до Основ лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік до відання Союзу РСР у галузі регулювання лісових відносин належать:

1) розпоряджання єдиним державним лісовим фондом у межах, необхідних для здійснення повноважень Союзу РСР відповідно до Конституції СРСР;

2) встановлення основних положень у галузі користування лісами, відтворення, підвищення продуктивності, охорони і захисту лісів;

3) встановлення розміру лісосічного фонду СРСР, порядку його розподілу і відпуску деревини на пні;

4) встановлення основних напрямів і перспективних планів розвитку лісового господарства країни, використання лісових ресурсів і корисних природних властивостей лісу;

5) планування загальносоюзних заходів у галузі раціонального використання, відтворення, підвищення продуктивності, охорони і захисту лісів;

6) встановлення порядку віднесення лісів до відповідних груп і категорій захисності і переведення їх з однієї групи в іншу;

7) встановлення єдиних для Союзу РСР систем лісовпорядкування, обліку лісів і порядку ведення державного лісового кадастру;

8) державний контроль за станом, використанням, відтворенням, охороною і захистом лісів і встановлення порядку його здійснення;

9) регулювання інших питань загальносоюзного значення в галузі раціонального використання, відтворення, охорони і захисту лісів відповідно до Конституції СРСР і Основ лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік.

Стаття 7. Компетенція Української РСР у галузі регулювання лісових відносин

До відання Української РСР у галузі регулювання лісових відносин поза межами компетенції Союзу РСР належать: розпоряджання єдиним державним лісовим фондом на території республіки; встановлення порядку користування лісами, відтворення, підвищення продуктивності, охорони і захисту лісів; встановлення перспективних планів розвитку лісового господарства, використання лісових ресурсів і корисних природних властивостей лісу; планування республіканських заходів у галузі раціонального використання, відтворення, підвищення продуктивності, охорони і захисту лісів; здійснення державного контролю за станом,. використанням, відтворенням, охороною і захистом лісів, а також регулювання лісових відносин в інших питаннях, якщо їх не віднесено до компетенції Союзу РСР.

ГЛАВА 2. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ, ВІДТВОРЕННЯ, ОХОРОНИ І ЗАХИСТУ ЛІСІВ

Стаття 8. Органи, які здійснюють державне управління в галузі використання, відтворення, охорони і захисту лісів

Відповідно до Основ лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік державне управління в галузі використання, відтворення, охорони і захисту лісів здійснюється Радою Міністрів СРСР, Радою Міністрів Української РСР, виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів, а також державними органами лісового господарства та іншими державними органами відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР.

Державними органами лісового господарства в Українській РСР є Міністерство лісового господарства УРСР, Міністерство лісової і деревообробної промисловості УРСР та їх органи на місцях.

Стаття 9. Компетенція обласних Рад народних депутатів по здійсненню управління в галузі використання, відтворення, охорони і захисту лісів

Обласні Ради народних депутатів, їх виконавчі комітети в межах і порядку, встановлених цим Кодексом та іншими законодавчими актами, на території області:

1) здійснюють державний контроль за станом, використанням, відтворенням, охороною і захистом усіх лісів (стаття 15);

2) приймають рішення про розміщення в лісах і на землях державного лісового фонду, не вкритих лісом, туристських таборів, баз відпочинку та інших подібних об'єктів (стаття 56);

3) затверджують такси на відпуск другорядних лісових матеріалів (частина перша статті 74) і продукцію побічних лісових користувань (частина перша статті 75);

4) приймають рішення про надання права на побічні лісові користування (статті 81 і 83);

5) встановлюють сезонні строки початку і закінчення побічних лісових користувань (стаття 84);

6) проводять заходи по благоустрою лісових ділянок і культурно-побутовому обслуговуванню населення у лісах зелених зон та інших лісах, використовуваних для відпочинку населення (стаття 86), а також забороняють в необхідних випадках лісові користування (частина друга статті 99);

7) забезпечують здійснення заходів по охороні і захисту лісів, по боротьбі з лісовими пожежами, залучають для їх гасіння населення, протипожежну техніку і транспортні засоби, забороняють на період високої пожежної небезпеки в необхідних випадках відвідання населенням лісів та в'їзд у них транспортних засобів (стаття 125);

8) забезпечують охорону і захист полезахисних лісових смуг на землях колгоспів і радгоспів та інших захисних або озеленювальних деревно-чагарникових насаджень, які не входять до державного лісового фонду (стаття 127);

9) контролюють здійснення заходів по створенню полезахисних лісових насаджень, лісомеліорації і лісовпорядкуванню.

Обласні Ради народних депутатів, їх виконавчі комітети вирішують й інші питання, в галузі використання, відтворення, охорони і захисту лісів, віднесені до їх відання законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 10. Компетенція районних Рад народних депутатів по здійсненню управління в галузі використання, відтворення, охорони і захисту лісів

Районні Ради народних депутатів, їх виконавчі комітети в межах і порядку, встановлених цим Кодексом та іншими законодавчими актами, на території району:

1) здійснюють державний контроль за станом, використанням, відтворенням, охороною і захистом усіх лісів (стаття 15);

2) дають дозволи колгоспам на спорудження на наданих їм у безстрокове користування землях державного лісового фонду виробничих об'єктів, зв'язаних з веденням лісового господарства (стаття 44);

3) проводять заходи по благоустрою лісових ділянок і культурно-побутовому обслуговуванню населення в лісах зелених зон та інших лісах, використовуваних для відпочинку населення (стаття 86);

4) забезпечують здійснення заходів по охороні і захисту лісів, по боротьбі з лісовими пожежами, залучають для їх гасіння населення, протипожежну техніку і транспортні засоби, забороняють на період високої пожежної небезпеки в необхідних випадках відвідання населенням лісів та в'їзд у них транспортних засобів (стаття 125);

5) забезпечують охорону і захист полезахисних лісових смуг на землях колгоспів і радгоспів та інших захисних або озеленювальних деревно-чагарникових насаджень, які не входять до державного лісового фонду (стаття 127);

6) контролюють здійснення заходів по створенню полезахисних лісових насаджень, лісомеліорації і лісовпорядкуванню.

Районні Ради народних депутатів, їх виконавчі комітети вирішують й інші питання в галузі використання, відтворення, охорони і захисту лісів, віднесені до їх відання законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 11. Компетенція міських Рад народних депутатів по здійсненню управління в галузі використання, відтворення, охорони і захисту лісів

Міські Ради народних депутатів, їх виконавчі комітети в межах і порядку, встановлених цим Кодексом та іншими законодавчими актами, на території міста:

1) здійснюють державний контроль за станом, використанням, відтворенням, охороною і захистом усіх лісів (стаття 15);

2) дають дозволи колгоспам на спорудження на наданих їм у безстрокове користування землях державного лісового фонду виробничих об'єктів, зв'язаних з веденням лісового господарства (стаття 44);

3) проводять заходи по благоустрою лісових ділянок і культурно-побутовому обслуговуванню населення в лісах зелених зон та інших лісах, використовуваних для відпочинку населення (стаття 86);

4) забезпечують здійснення заходів по охороні і захисту лісів, по боротьбі з лісовими пожежами, залучають для їх гасіння населення, протипожежну техніку і транспортні засоби, забороняють на період високої пожежної небезпеки в необхідних випадках відвідання населенням лісів та в'їзд у них транспортних засобів (стаття 125);

5) забезпечують охорону і захист полезахисних лісових смуг на землях колгоспів і радгоспів та інших захисних або озеленювальних деревно-чагарникових насаджень, які не входять до державного лісового фонду (стаття 127).

Міські Ради народних депутатів, їх виконавчі комітети вирішують й інші питання в галузі використання, відтворення, охорони і захисту лісів, віднесені до їх відання законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 12. Компетенція селищних і сільських Рад народних депутатів по здійсненню управління в галузі використання, відтворення, охорони і захисту лісів

Селищні, сільські Ради народних депутатів, їх виконавчі комітети в межах і порядку, встановлених цим Кодексом та іншими законодавчими актами, на своїй території:

1) здійснюють державний контроль за станом, використанням, відтворенням, охороною і захистом усіх лісів (стаття 15);

2) проводять заходи по благоустрою лісових ділянок і культурно-побутовому обслуговуванню населення в лісах зелених зон та інших лісах, використовуваних для відпочинку населення (стаття 86);

3) забезпечують здійснення заходів по охороні і захисту лісів, по боротьбі з лісовими пожежами, залучають для їх гасіння населення, протипожежну техніку і транспортні засоби, забороняють на період високої пожежної небезпеки в необхідних випадках відвідання населенням лісів та в'їзд у них транспортних засобів (стаття 125);

4) забезпечують охорону і захист полезахисних лісових смуг на землях колгоспів і радгоспів та інших захисних або озеленювальних деревно-чагарникових насаджень, які не входять до державного лісового фонду (стаття 127);

5) сприяють проведенню заходів по розведенню і охороні державних і колгоспних лісів, лісомеліорації і лісовпорядкуванню, вносять, у разі необхідності, пропозиції з цих питань до виконавчого комітету вищестоящої Ради народних депутатів.

Селищні і сільські Ради народних депутатів, їх виконавчі комітети вирішують й інші питання в галузі використання, відтворення, охорони і захисту лісів, віднесені до їх відання законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 13. Компетенція державних органів лісового господарства у здійсненні управління в галузі використання, відтворення, охорони і захисту лісів

Державні органи лісового господарства (частина друга статті 8) визначають основний напрям і забезпечують всебічний розвиток лісового господарства як складової частини народного господарства республіки, забезпечують проведення єдиної технічної політики в лісовому господарстві, беруть участь у плануванні розвитку лісового господарства, а також здійснюють планування республіканських заходів у галузі раціонального використання, відтворення, охорони і захисту лісів і забезпечують їх виконання.

Державні органи лісового господарства Української РСР вирішують і інші питання в галузі використання, відтворення, охорони і захисту лісів, віднесені до їх відання законодавством Союзу РСР і Української РСР, а також положеннями про ці органи, затверджуваними в установленому порядку.

ГЛАВА 3. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ, ВИКОРИСТАННЯМ, ВІДТВОРЕННЯМ, ОХОРОНОЮ І ЗАХИСТОМ ЛІСІВ

Стаття 14. Завдання державного контролю за станом, використанням, відтворенням, охороною і захистом лісів

Державний контроль за станом, використанням, відтворенням, охороною і захистом лісів має своїм завданням забезпечити додержання всіма міністерствами, державними комітетами, відомствами, державними, кооперативними, громадськими підприємствами, установами, організаціями і громадянами встановленого порядку користування лісами, правил ведення лісового господарства, відтворення лісів, їх обліку й охорони, а також інших правил і норм, передбачених лісовим законодавством.

Стаття 15. Органи, які здійснюють державний контроль за станом, використанням, відтворенням, охороною і захистом лісів

Державний контроль за станом, використанням, відтворенням, охороною і захистом усіх лісів здійснюється Радами народних депутатів, їх виконавчими і розпорядчими органами, а також державними органами лісового господарства та іншими спеціально уповноваженими на те державними органами в порядку, встановлюваному законодавством Союзу РСР.

ГЛАВА 4. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ І ГРОМАДЯН У ЗДІЙСНЕННІ ЗАХОДІВ ПО РАЦІОНАЛЬНОМУ ВИКОРИСТАННЮ, ВІДТВОРЕННЮ, ОХОРОНІ І ЗАХИСТУ ЛІСІВ

(назва глави 4 у редакції Указу Президії Верховної
 Ради Української РСР від 27.02.85 р. N 8474-X)

Стаття 16. Сприяння державним органам і колгоспам у здійсненні заходів по раціональному використанню, відтворенню, охороні і захисту лісів

Професійні спілки, організації молоді, Українське товариство охорони природи, наукові товариства та інші громадські організації, трудові колективи, а також громадяни сприяють державним органам і колгоспам у здійсненні заходів по раціональному використанню, відтворенню, охороні і захисту лісів.

(стаття 16 у редакції Указу Президії Верховної
 Ради Української РСР від 27.02.85 р. N 8474-X)

Стаття 17. Порядок участі громадських організацій і трудових колективів у діяльності по раціональному використанню, відтворенню, охороні і захисту лісів

Громадські організації і трудові колективи беруть участь у діяльності, спрямованій на забезпечення раціонального використання, відтворення, охорони і захисту лісів, відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР, а також до статутів (положень) громадських організацій.

(стаття 17 у редакції Указу Президії Верховної
 Ради Української РСР від 27.02.85 р. N 8474-X)

Стаття 18. Форми участі громадян у здійсненні заходів по раціональному використанню, відтворенню, охороні і захисту лісів

Громадяни сприяють державним органам у здійсненні заходів по раціональному використанню, відтворенню, охороні і захисту лісів шляхом безпосередньої участі у проведенні відповідних робіт, внесення пропозицій щодо поліпшення використання, відтворення, охорони і захисту лісів, повідомлення про відомі їм порушення правил використання, відтворення, охорони і захисту лісів і т. ін.

Стаття 19. Обов'язок державних органів враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян

Державні органи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян при здійсненні заходів по раціональному використанню, відтворенню, охороні і захисту лісів.

(стаття 19 у редакції Указу Президії Верховної
 Ради Української РСР від 27.02.85 р. N 8474-X)

Стаття 20. Громадські лісові інспекції

Громадські лісові інспекції організуються при підприємствах, установах і організаціях, які ведуть лісове господарство, для подання допомоги в здійсненні заходів по охороні лісів від пожеж, незаконних порубок, порушень установленого порядку лісокористування та інших дій, які завдають шкоди лісу.

Стаття 21. Шкільні лісництва

Шкільні лісництва створюються з метою виховання в учнів любові і бережного ставлення до природи, розширення і поглиблення знань в галузі ботаніки, біології та інших наук про природу.

Шкільні лісництва подають допомогу працівникам лісової охорони у здійсненні заходів по охороні лісів, беруть участь у садінні і посіві лісу, вирощуванні садивного матеріалу, збиранні лікарських рослин, грибів, ягід, насіння деревних і чагарникових порід, в охороні і підгодівлі диких тварин.

ГЛАВА 5. ОСНОВНІ ВИМОГИ, ЩО СТАВЛЯТЬСЯ ДО ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА, А ТАКОЖ ДО ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ДЕРЖАВНОГО ЛІСОВОГО ФОНДУ

Стаття 22. Основні вимоги, що ставляться до ведення лісового господарства

Державні органи, підприємства, установи і організації, які здійснюють планування, організацію і ведення лісового господарства, використання лісових ресурсів, з урахуванням народногосподарського значення лісів і природних умов, зобов'язані забезпечувати:

посилення водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих, оздоровчих та інших корисних природних властивостей лісів в інтересах охорони здоров'я людей, поліпшення навколишнього середовища і розвитку народного господарства;

безперервне, невиснажне і раціональне користування лісом для планомірного задоволення потреб народного господарства і населення в деревині та іншій лісовій продукції;

розширене відтворення, поліпшення породного складу і якості лісів, підвищення їх продуктивності;

збереження лісів, охорону їх від пожеж, захист від шкідників і хвороб;

раціональне використання земель державного лісового фонду та інших земель, зайнятих лісами;

підвищення ефективності лісогосподарського виробництва на основі єдиної технічної політики, досягнень науки і техніки.

Догляд за лісом, а також захист його від шкідників і хвороб повинні здійснюватися способами і методами, які не завдають шкоди людині і навколишньому середовищу.

Стаття 23. Планування заходів по веденню лісового господарства

Заходи по веденню лісового господарства передбачаються в державних планах економічного і соціального розвитку з розрахунком на тривалу перспективу і здійснюються відповідними міністерствами, державними комітетами, відомствами і лісогосподарськими підприємствами.

Заходи по веденню лісового господарства у колгоспних лісах передбачаються в річних виробничо-фінансових планах колгоспів, міжгосподарських лісгоспів (лісництв) відповідно до перспективного плану ведення лісового господарства.

Стаття 24. Права і обов'язки державних органів лісового господарства в галузі використання і охорони земель

Державні органи лісового господарства і підвідомчі їм лісогосподарські підприємства організують використання за цільовим призначенням і забезпечують охорону земель, які є в користуванні цих підприємств, визначають площі, на яких повинні здійснюватись різні види лісових користувань і проводитися заходи по відтворенню лісів і догляду за лісом, надають відповідно до частини першої статті 54 цього Кодексу земельні ділянки для здійснення лісових користувань і зв'язаних з цим потреб, виділяють ділянки для організації лісових розсадників, плантацій і т. ін., а також можуть мати інші права і обов'язки в галузі використання і охорони зазначених земель відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР.

Права і обов'язки, передбачені частиною першою цієї статті, поширюються також на інші підприємства, установи і організації, які ведуть лісове господарство, та їх вищестоящі органи.

Відповідно до Основ лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік державні органи лісового господарства Союзу РСР і Української РСР здійснюють контроль за використанням земель державного лісового фонду відповідно до їх цільового призначення і за охороною цих земель у порядку, встановлюваному законодавством Союзу РСР.

ГЛАВА 6. ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В ЛІСАХ ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

Стаття 25. Підприємства, установи і організації, на які покладається ведення лісового господарства в лісах державного значення

Ведення лісового господарства в лісах державного значення покладається:

на лісогосподарські підприємства Державних органів лісового господарства (крім міських лісів, закріплених лісів і лісів заповідників);

у міських лісах - на лісогосподарські та інші підприємства, установи і організації виконавчих комітетів міських, районних (у містах) Рад народних депутатів. Лісове господарство в міських лісах може вестись спільно з лісогосподарськими підприємствами державних органів лісового господарства;

у закріплених лісах - на лісогосподарські та інші підприємства, установи і організації міністерств, державних комітетів і відомств, за якими закріплено ці ліси;

у лісах заповідників - на заповідники.

Стаття 26. Обов'язки підприємств, установ і організацій, які ведуть лісове господарство в лісах державного значення

На підприємства, установи і організації, які ведуть лісове господарство в лісах державного значення, покладаються відтворення, охорона, захист і поліпшення санітарного стану лісів, догляд за ними, підвищення продуктивності лісів і родючості лісових грунтів, організація лісових користувань, облік лісів та інші обов'язки по уведенню лісового господарства, встановлювані законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 27. Правила, інструкції і вказівки державних органів лісового господарства Союзу РСР і Української РСР

Правила, інструкції і вказівки державних органів лісового господарства Союзу РСР і Української РСР у межах прав, встановлюваних законодавством Союзу РСР і Української РСР, є обов'язковими для міністерств, державних комітетів, відомств, підприємств, установ і організацій, на які покладено ведення лісового господарства, для лісокористувачів, а також для підприємств, установ, організацій і громадян, які проводять у лісах і на землях державного лісового фонду, не вкритих лісом, роботи, не зв'язані з веденням лісового господарства і здійсненням лісових користувань.

Стаття 28. Вказівки підприємств, установ і організацій, які ведуть лісове господарство в лісах державного значення

Вказівки підприємств, установ і організацій, які ведуть лісове господарство в лісах державного значення, в межах прав, встановлюваних законодавством Союзу РСР і Української РСР, є обов'язковими для всіх лісокористувачів, а також для підприємств, установ, організацій і громадян, які проводять у цих лісах і на відповідних землях державного лісового фонду, не вкритих лісом, роботи, не зв'язані з веденням лісового господарства і здійсненням лісових користувань.

Стаття 29. Право підприємств, установ і організацій, які ведуть лісове господарство в лісах державного значення, на здійснення лісових користувань

Підприємства, установи і організації, які ведуть лісове господарство в лісах державного значення, можуть у встановленому порядку здійснювати лісові користування, передбачені статтею 51 цього Кодексу.

ГЛАВА 7. ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В КОЛГОСПНИХ ЛІСАХ

Стаття 30. Колгоспні ліси

Ліси, які знаходяться на землях, наданих колгоспам у безстрокове користування, і зареєстровані в установленому порядку в земельно-облікових документах, визнаються колгоспними лісами.

Колгоспні ліси знаходяться в безстроковому користуванні колгоспів.

Стаття 31. Ведення лісового господарства в колгоспних лісах

Відповідно до Основ лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік ведення лісового господарства в колгоспних лісах здійснюється колгоспами відповідно до Положення про колгоспні ліси, затверджуваного Радою Міністрів СРСР. Колгоспи можуть вести лісове господарство спільно з іншими колгоспами, радгоспами та іншими підприємствами, установами і організаціями в порядку, який визначається законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 32. Органи, які здійснюють керівництво організацією і веденням лісового господарства в колгоспних лісах

Керівництво організацією і веденням лісового господарства в колгоспних лісах здійснюється державними органами сільського господарства.

Стаття 33. Сприяння державних органів лісового господарства в плануванні й організації ведення лісового господарства колгоспами

Державні органи лісового господарства подають колгоспам допомогу в плануванні й організації ведення лісового господарства, а в разі потреби організують виконання підвідомчими їм підприємствами за договорами з колгоспами (організаціями, які ведуть лісове господарство в колгоспних лісах) лісогосподарських, лісокультурних і лісозахисних робіт.

ГЛАВА 8. ГРУПИ ЛІСІВ

Стаття 34. Поділ лісів на групи

Згідно з Основами лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік відповідно до народногосподарського значення лісів, їх місцеположення і функцій, які вони виконують, встановлюється поділ лісів на групи. Ліси державного значення поділяються на першу, другу і третю групи, а колгоспні ліси - на першу і другу групи.

До першої групи належать ліси, які виконують переважно такі функції:

водоохоронні (заборонені смуги лісів по берегах річок, озер, водоймищ та інших водних об'єктів, включаючи заборонені смуги лісів, які захищають нерестовища цінних промислових риб);

захисні (ліси протиерозійні, в тому числі ділянки лісу на крутих гірських схилах; захисні смуги лісів вздовж залізниць, автомобільних шляхів загальнодержавного, республіканського і обласного значення; особливо цінні лісові масиви, державні захисні лісові смуги, байрачні ліси; стрічкові бори, степові переліски та інші ліси пустинних, напівпустинних, степових, лісостепових, малолісових гірських районів, які мають важливе значення для захисту навколишнього середовища);

санітарно-гігієнічні та оздоровчі (міські ліси, ліси зелених зон навколо міст, інших населених пунктів і промислових підприємств, ліси зон санітарної охорони джерел водопостачання і округів санітарної охорони курортів. Відповідно до законодавства Союзу РСР під лісами зон санітарної охорони джерел водопостачання, які підлягають віднесенню до першої групи, маються на увазі ліси першого і другого поясів зон санітарної охорони джерел водопостачання).

До першої групи належать також ліси заповідників, національних і природних парків, заповідні лісові ділянки, ліси, які мають наукове або історичне значення, природні пам'ятки, лісопарки, ліси горіхопромислових зон, лісоплодові насадження, притундрові і субальпійські ліси.

До другої групи належать ліси в районах з високою густотою населення і розвинутою мережею транспортних шляхів, які мають захисне і обмежене експлуатаційне значення, а також ліси з недостатніми лісосировинними ресурсами, для збереження захисних функцій яких, безперервності і невиснажності користування ними потрібен більш суворий режим лісокористування.

До другої групи належать також усі колгоспні ліси, які не увійшли до складу першої групи.

До третьої групи належать ліси багатолісових районів, які мають переважно експлуатаційне значення і призначені для безперервного задоволення потреб народного господарства в деревині без шкоди для захисних властивостей цих лісів.

Ліси третьої групи підрозділяються на освоєні і резервні.

Резервними визнаються ліси, які не залучені до експлуатації внаслідок їх віддаленості від транспортних шляхів та з інших причин.

Стаття 35. Віднесення лісів третього поясу зон санітарної охорони джерел водопостачання до груп лісів

Відповідно до законодавства Союзу РСР ліси третього поясу зон санітарної охорони джерел водопостачання відносяться до лісів першої, другої і третьої груп за ознаками, зазначеними в статті 34 цього Кодексу, із здійсненням у них лісокористування відповідно до встановлених груп і категорій захисності.

Стаття 36. Визначення меж земель, зайнятих лісами, встановлення порядку ведення господарства і вилучення цих земель залежно від групи лісів

При віднесенні лісів до відповідних груп одночасно визначаються межі земель, зайнятих лісами кожної групи. Залежно від групи лісів встановлюється порядок ведення господарства в них, використання лісів і відповідних земель, а також порядок вилучення цих земель для державних або громадських потреб.

Стаття 37. Виділення особливо захисних ділянок лісу

У лісах першої і другої груп і в гірських лісах усіх груп можуть бути виділені особливо захисні ділянки з обмеженим режимом лісокористування.

Стаття 38. Порядок і умови віднесення лісів до груп і категорій захисності, а також виділення особливо захисних ділянок лісу

Віднесення лісів до груп і категорій захисності, включаючи визначення ширини заборонених і захисних смуг і віднесення ділянок лісу на крутих гірських схилах до захисних, переведення лісів з однієї групи в іншу, а також виділення особливо захисних ділянок лісу провадяться виходячи з народногосподарського значення лісів, їх місцеположення, виконуваних функцій та економічного обгрунтування в порядку, встановлюваному законодавством Союзу РСР. Переведення лісів з однієї групи в іншу і віднесення лісів до категорій захисності у зв'язку з будівництвом великих народногосподарських об'єктів здійснюються до початку будівництва об'єкта.

Стаття 39. Органи, які здійснюють віднесення лісів до груп і категорій захисності

Відповідно до законодавства Союзу РСР віднесення лісів державного значення до відповідних груп, переведення їх з однієї групи в іншу, а також віднесення лісів до протиерозійних, особливо цінних лісових масивів та інших категорій захищеності провадяться Радою Міністрів Української РСР за погодженням з Державним комітетом СРСР по лісовому господарству.

Віднесення лісів державного значення до державних захисних лісових смуг, степових перелісків, байрачних лісів, захисних смуг лісів вздовж залізниць, автомобільних шляхів загальнодержавного, республіканського і обласного значення, до міських лісів і лісопарків, якщо таке віднесення не зв'язане з переведенням лісів з однієї групи в іншу, може провадитись виконавчим комітетом обласної Ради народних депутатів за погодженням з Міністерством лісового господарства УРСР або Міністерством лісової і деревообробної промисловості УРСР.

Віднесення колгоспних лісів до груп і категорій захисності, переведення їх з однієї групи в іншу провадяться Радою Міністрів Української РСР.

ГЛАВА 9. ПЕРЕВЕДЕННЯ ЛІСОВИХ ПЛОЩ У НЕЛІСОВІ

Стаття 40. Склад земель державного лісового фонду

У складі земель державного лісового фонду виділяються:

лісові площі (вкриті лісом, а також не вкриті лісом - незаліснені лісосіки, згарища, галявини, проліски, пустирі і т. ін.);

нелісові площі (сільськогосподарські угіддя, шляхи, просіки і т. ін.).

Стаття 41. Порядок переведення лісових площ у нелісові

Переведення лісових площ у нелісові площі для використання їх у цілях, не зв'язаних з веденням лісового господарства і здійсненням лісових користувань, провадиться:

у лісах першої групи - у виняткових випадках, за постановою Ради Міністрів Української РСР;

у лісах другої групи - у порядку, встановлюваному законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Порядок порушення і розгляду клопотань про переведення лісових площ у нелісові площі для використання їх у цілях, не зв'язаних з веденням лісового господарства і здійсненням лісових користувань, встановлюється Радою Міністрів Української РСР.

Стаття 42. Вилучення земельних ділянок, зайнятих лісами, для державних або громадських потреб

При вилученні земельних ділянок, зайнятих лісами, для державних або громадських потреб державні органи, які приймають рішення про вилучення, одночасно вирішують питання про збереження або вирубку лісу і про порядок використання одержуваної при цьому деревини.

Підприємства, установи і організації, яким надаються вилучені земельні ділянки без права вирубки лісу, зобов'язані забезпечити збереження наявних на цих ділянках деревних і чагарникових насаджень і догляд за ними.

Якщо в подальшому виникне необхідність у вирубці лісу, питання про його вирубку і порядок використання одержуваної при цьому деревини вирішується органом, який прийняв рішення про вилучення земельної ділянки.

ГЛАВА 10. ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ СПОРУДЖЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ОБ'ЄКТІВ, ЗВ'ЯЗАНИХ З ВЕДЕННЯМ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Стаття 43. Спорудження виробничих об'єктів, зв'язаних з веденням лісового господарства в лісах державного значення

Підприємства, установи і організації, які ведуть лісове господарство в лісах державного значення, можуть споруджувати в установленому порядку в лісах і на землях державного лісового фонду, не вкритих лісом, виробничі об'єкти, зв'язані з веденням лісового господарства, з переведенням у необхідних випадках (з дозволу органів, яким підпорядковані ці підприємства, установи і організації) лісових площ у нелісові.

Стаття 44. Спорудження виробничих об'єктів, зв'язаних з веденням лісового господарства в колгоспних лісах

Колгоспи, в користуванні яких знаходяться ліси, можуть споруджувати на наданих їм у безстрокове користування землях державного лісового фонду виробничі об'єкти, зв'язані з веденням лісового господарства, з дозволу виконавчих комітетів районних (міських) Рад народних депутатів.

ГЛАВА 11. РОЗМІЩЕННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО І ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ПІДПРИЄМСТВ, СПОРУД ТА ІНШИХ ОБ'ЄКТІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТАН І ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ

Стаття 45. Умови розміщення, проектування, будівництва і введення в експлуатацію підприємств, споруд та інших об'єктів, що впливають на стан і відтворення лісів

При розміщенні, проектуванні, будівництві і введенні в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об'єктів, а також при впровадженні нових технологічних процесів, що впливають на стан і відтворення лісів, повинні передбачатись і здійснюватись заходи, які забезпечують охорону лісів від негативного впливу на них стічних вод, хімічних речовин, промислових і комунально-побутових викидів, відходів і покидьків.

Стаття 46. Визначення місць будівництва підприємств, споруд та інших об'єктів, що впливають на стан і відтворення лісів. Погодження проектів на ці об'єкти

Визначення місць будівництва підприємств, споруд та інших об'єктів, що впливають на стан і відтворення лісів, погоджується з виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів, державними органами лісового господарства та іншими органами відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР. Проекти будівництва зазначених підприємств, споруд та інших об'єктів підлягають погодженню з державними органами лісового господарства та іншими органами у випадках і порядку, встановлюваних законодавством Союзу РСР.

Стаття 47. Заборона введення в експлуатацію об'єктів, не забезпечених пристроями, які запобігають шкідливому впливу на стан і відтворення лісів

Забороняється введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, цехів, агрегатів, транспортних шляхів, комунальних та інших об'єктів, не забезпечених пристроями, які запобігають шкідливому впливу на стан і відтворення лісів.

ГЛАВА 12. ПОРЯДОК ПРОВАДЖЕННЯ В ЛІСАХ РОБІТ, НЕ ЗВ'ЯЗАНИХ З ВЕДЕННЯМ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА І ЗДІЙСНЕННЯМ ЛІСОВИХ КОРИСТУВАНЬ

Стаття 48. Умови провадження в лісах робіт, не зв'язаних з веденням лісового господарства і здійсненням лісових користувань

Будівельні і підривні роботи, видобування корисних копалин, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій, бурові та інші роботи в лісах, а також на землях державного лісового фонду, не вкритих лісом, не зв'язані з веденням лісового господарства і здійсненням лісових користувань, провадяться за погодженням з виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів, державними органами лісового господарства та іншими органами відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 49. Вимоги до провадження робіт, не зв'язаних з веденням лісового господарства і здійсненням лісових користувань

Роботи, зазначені в статті 48 цього Кодексу, повинні здійснюватися способами, що не викликають погіршення протипожежного і санітарного стану лісів та умов їх відтворення.

Розділ II
ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

ГЛАВА 13. ЛІСОКОРИСТУВАЧІ, ВИДИ І СТРОКИ ЛІСОВИХ КОРИСТУВАНЬ

Стаття 50. Лісокористувачі

Лісокористувачами можуть бути державні, кооперативні і громадські підприємства, установи і організації, а також громадяни СРСР.

У випадках, передбачених законодавством Союзу РСР, лісокористувачами можуть бути й інші організації та особи.

Стаття 51. Види лісових користувань

У лісах, а також на землях державного лісового фонду, не вкритих лісом, при додержанні передбачених законодавством вимог і умов можуть здійснюватись такі види лісових користувань:

1) заготівля деревини;

2) заготівля живиці;

3) заготівля другорядних лісових матеріалів (пнів, лубу, кори і т. ін.);

4) побічні лісові користування - сінокосіння, пасіння худоби, розміщення вуликів і пасік, заготівля деревних соків, заготівля і збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин і технічної сировини, очерету та лісової підстилки. Сінокосіння і пасіння худоби на сільськогосподарських угіддях, які входять до складу земель державного лісового фонду, здійснюються відповідно до вимог земельного законодавства Союзу РСР і Української РСР з урахуванням інтересів лісового господарства. Законодавством Української РСР можуть передбачатися й інші побічні лісові користування;

5) користування лісом у науково-дослідних цілях;

6) користування лісом у культурно-оздоровчих цілях;

7) користування лісом для потреб мисливського господарства.

Стаття 52. Встановлення строків здійснення лісових користувань

Строки здійснення лісових користувань встановлюються:

для заготівлі деревини і живиці - законодавством Союзу РСР;

для здійснення інших лісових користувань - законодавством Союзу РСР і Української РСР.

ГЛАВА 14. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПРАВА НА ЗДІЙСНЕННЯ ЛІСОВИХ КОРИСТУВАНЬ

Стаття 53. Надання лісокористувачам ділянок для здійснення лісових користувань

Підприємства, установи і організації, які ведуть лісове господарство, надають в установленому порядку лісокористувачам у натурі ділянки для заготівлі деревини, живиці і другорядних лісових матеріалів, для сінокосіння, пасіння худоби та інших лісових користувань.

Стаття 54. Документи, які засвідчують право на здійснення лісових користувань

Відповідно до Основ лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік здійснення лісових користувань (за винятком передбачених статтею 97 цього Кодексу) допускається тільки за спеціальним дозволом - лісорубним квитком (ордером) або лісовим квитком, форми яких затверджуються в порядку, встановлюваному Радою Міністрів СРСР. Лісорубний квиток (ордер) або лісовий квиток дають право користування земельною ділянкою, необхідною для здійснення лісового користування. Лісокористувачі вправі використовувати відповідні площі тільки для тих лісових користувань, на які їм видано лісорубний квиток (ордер) чи лісовий квиток.

Лісорубний квиток (ордер) і лісовий квиток видаються підприємствами, установами і організаціями, які ведуть лісове господарство.

Стаття 55. Оформлення права на лісові користування підприємствами, установами і організаціями, які ведуть лісове господарство

Підприємства, установи і організації, які ведуть лісове господарство, при здійсненні ними лісових користувань зобов'язані оформляти право лісокористування на загальних підставах.

Стаття 56. Надання права на розміщення туристських таборів, баз відпочинку та інших подібних об'єктів

Розміщення в лісах і на землях державного лісового фонду, не вкритих лісом, туристських таборів, баз відпочинку та інших подібних об'єктів із спорудженням будівель некапітального типу строком до одного року провадиться на підставі рішень виконавчих комітетів обласних Рад народних депутатів, які приймаються за клопотанням заінтересованих підприємств, установ і організацій, погоджених з міністерствами, державними комітетами і відомствами, за якими закріплені ліси і землі державного лісового фонду, не вкриті лісом.

Стаття 57. Порядок надання права на користування лісом у науково-дослідних цілях і для потреб мисливського господарства

Відповідно до статті 51 цього Кодексу ліси можуть надаватись у користування в науково-дослідних цілях і для потреб мисливського господарства.

Порядок надання права на користування лісом у науково-дослідних цілях і для потреб мисливського господарства встановлюється законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та іншим законодавством Української РСР.

Стаття 58. Надання права на користування лісом у науково-дослідних цілях

Право на користування лісом у науково-дослідних цілях підприємствами, установами і організаціями, у завдання яких згідно з їх статутами, положеннями чи постановами вищестоящих органів входить проведення таких робіт, надається міністерствами, державними комітетами і відомствами, за якими закріплені ці ліси.

Стаття 59. Надання права на користування лісом для потреб мисливського господарства

Право на користування лісом для потреб мисливського господарства надається державним, кооперативним та іншим громадським установам і організаціям, у завдання яких згідно з їх статутами, положеннями або постановами вищестоящих органів входить ведення мисливського господарства. У цих цілях за вказаними установами і організаціями закріплюються мисливські угіддя.

Закріплення мисливських угідь провадиться в порядку, встановлюваному Радою Міністрів Української РСР.

ГЛАВА 15. ПОРЯДОК ЗАГОТІВЛІ ДЕРЕВИНИ

Стаття 60. Види рубок лісу при заготівлі деревини

Заготівля деревини в лісах здійснюється в порядку рубок головного користування (включаючи лісовідновні рубки), які проводяться в спілих деревостанах. Проведення цих рубок може бути допущено в достигаючих насадженнях у необхідних випадках у лісах другої групи в порядку, який визначається Радою Міністрів СРСР.

Деревина заготовлюється також при проведенні рубок проміжного користування (рубки догляду за лісом, санітарні рубки і рубки, зв'язані з реконструкцією малоцінних лісових насаджень) і при проведенні інших рубок (розчистка лісових площ у зв'язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів, а також при прокладанні просік, створенні протипожежних розривів і т. д.). Заготівля деревини при проведенні рубок проміжного користування та інших рубок здійснюється в лісах усіх груп.

Стаття 61. Види і способи рубок по групах лісів при заготівлі деревини

Відповідно до Основ лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік у лісах другої групи рубки головного користування проводяться способами, які спрямовані на відновлення лісів господарсько-цінними деревними породами, збереження захисних та водоохоронних властивостей лісів і дають змогу при цьому вести їх ефективну експлуатацію.

У лісах першої групи в порядку, який визначається Радою Міністрів СРСР, проводяться лісовідновні рубки способами, спрямованими на поліпшення лісового середовища, стану деревостанів, водоохоронних, захисних та інших властивостей лісів і на своєчасне й раціональне використання спілої деревини.

У лісах заповідників, національних і природних парків, заповідних лісових ділянках, лісах, які мають наукове або історичне значення, природних пам'ятках, лісопарках, лісах горіхопромислових зон, лісоплодових насадженнях, міських лісах, лісопаркових частинах зелених зон, у лісах зон санітарної охорони джерел водопостачання та округів санітарної охорони курортів, державних лісових смугах, протиерозійних лісах і в особливо цінних лісових масивах допускаються тільки рубки догляду за лісом і санітарні рубки. Відповідно до законодавства Союзу РСР це правило поширюється: щодо лісів зон санітарної охорони джерел водопостачання лише на ліси першого і другого поясів, а щодо лісів округів санітарної охорони курортів - на ліси першої і другої зон цих округів.

У заборонених смугах лісів, що захищають нерестовища цінних промислових риб, провадяться рубки догляду за лісом та санітарні рубки і допускаються в порядку, який визначається Радою Міністрів СРСР, лісовідновні вибіркові рубки.

У гірських лісах застосовуються способи рубок, які враховують особливе захисне, протиерозійне і водорегулююче значення цих лісів.

В особливо захисних ділянках лісу може бути повністю або частково заборонено застосування суцільнолісосічних рубок, а в необхідних випадках також застосування інших способів рубок головного користування.

Стаття 62. Встановлення порядку заготівлі деревини

Відповідно до Основ лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік порядок заготівлі деревини встановлюється Правилами відпуску деревини на пні в лісах СРСР, затверджуваними Радою Міністрів СРСР.

Стаття 63. Правила рубок лісу

Відповідно до Основ лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік правила рубок лісу затверджуються в порядку, встановлюваному Радою Міністрів СРСР.

Стаття 64. Визначення розміру заготівлі деревини

Планування і проведення заготівлі деревини в порядку рубок головного користування здійснюються виходячи з необхідності задоволення потреб народного господарства в деревині у межах розрахункової лісосіки.

Відповідно до Основ лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік рубки головного користування в розмірах, що перевищують розрахункову лісосіку, можуть бути допущені в необхідних випадках у лісах другої групи в порядку, який визначається Радою Міністрів СРСР.

Розмір заготівлі деревини при проведенні рубок проміжного користування визначається виходячи з необхідності поліпшення породного складу і якості лісів, а розмір заготівлі деревини при проведенні інших рубок - обсягом робіт по розчистці лісових площ, прокладанню просік і т. ін.

Стаття 65. Підприємства, установи і організації, які здійснюють заготівлю деревини

Заготівля деревини при проведенні рубок головного і проміжного користування, а також інших рубок, зв'язаних з веденням лісового господарства, провадиться підприємствами, установами і організаціями, які ведуть лісове господарство.

Заготівля деревини при проведенні інших рубок на лісових ділянках, відведених для здійснення будівельних та інших робіт, провадиться тими підприємствами, установами і організаціями, яким відведено лісові ділянки для проведення цих робіт, якщо в рішенні про відведення ділянки не передбачено іншого порядку.

ГЛАВА 16. ЛІСОСІЧНИЙ ФОНД

Стаття 66. Утворення і розмір лісосічного фонду

Лісосічний фонд утворюється із запасів спілих деревостанів, призначених для заготівлі деревини.

Розмір лісосічного фонду, який виділяється щороку, визначається в державних планах економічного і соціального розвитку роздільно по групах лісів.

Стаття 67. Передача лісосічного фонду лісокористувачам

Передача лісосічного фонду в натурі (відведення лісосік) лісокористувачам (лісозаготівельникам) провадиться підприємствами, установами і організаціями, які ведуть лісове господарство.

Відведення лісосік провадиться в першу чергу в пошкоджених насадженнях, що потребують рубки за своїм станом, і насадженнях, які вийшли з підсочки.

Дикорослі плодові дерева, а також дерева волоського горіху можуть призначатися до рубки тільки після втрати ними здатності плодоносіння.

Порядок передачі лісосічного фонду лісокористувачам встановлюється Правилами відпуску деревини на пні в лісах СРСР.

Стаття 68. Заборона рубки цінних і рідкісних деревних і чагарникових порід

Не повинні включатись до лісосічного фонду цінні і рідкісні деревні і чагарникові породи.

Перелік цінних і рідкісних деревних і чагарникових порід, рубка яких заборонена, визначається в Правилах відпуску деревини на пні в лісах СРСР.

ГЛАВА 17. ВІДПУСК ДЕРЕВИНИ НА ПНІ

Стаття 69. Плата за деревину, що відпускається на пні

Деревина на пні в лісах відпускається за плату за встановленими таксами. Відпуск деревини на пні в колгоспних лісах для потреб громадського господарства колгоспів провадиться безплатно.

Підприємства, установи і організації, які ведуть лісове господарство, звільняються від плати за деревину, одержувану при здійсненні догляду за лісом та інших лісогосподарських заходів.

Стаття 70. Визначення порядку оплати деревини, що відпускається на пні

Порядок оплати деревини, що відпускається на пні, встановлення такс, часткового чи повного звільнення в окремих випадках державних, кооперативних і громадських підприємств, установ, організацій і громадян від плати за деревину на пні визначається законодавством Союзу РСР.

ГЛАВА 18. ПОРЯДОК ЗАГОТІВЛІ ЖИВИЦІ І ДРУГОРЯДНИХ ЛІСОВИХ МАТЕРІАЛІВ

Стаття 71. Порядок заготівлі живиці

Заготівля живиці в лісах може провадитись тільки державними і кооперативними підприємствами, установами і організаціями. Порядок оплати за заготівлю живиці встановлюється законодавством Союзу РСР.

Проведення рубок головного користування забороняється до закінчення строків підсочки в тих хвойних насадженнях, які в установленому порядку призначені для заготівлі живиці. Відповідно до Основ лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік рубка зазначених насаджень до їх підсочки, а також дострокове вилучення насаджень з підсочки, як виняток, можуть допускатися в порядку, який визначається Радою Міністрів СРСР.

Стаття 72. Порядок заготівлі другорядних лісових матеріалів

Заготівля другорядних лісових матеріалів може провадитись тільки підприємствами, установами і організаціями, які ведуть лісове господарство.

Заготівля другорядних лісових матеріалів для промислової переробки, розвитку лісових промислів і задоволення потреб населення повинна здійснюватись без заподіяння шкоди лісу.

Порядок заготівлі другорядних лісових матеріалів, затвердження такс на ці матеріали або звільнення від плати за них встановлюється законодавством Союзу РСР, цим Кодексом і іншим законодавством Української РСР.

Стаття 73. Встановлення способів і строків заготівлі другорядних лісових матеріалів

Способи і строки заготівлі другорядних лісових матеріалів встановлюються підприємствами, установами і організаціями, які ведуть лісове господарство.

Стаття 74. Плата за другорядні лісові матеріали

Відповідно до законодавства Союзу РСР плата за другорядні лісові матеріали стягується за таксами, затверджуваними виконавчими комітетами обласних Рад народних депутатів.

Порядок звільнення від плати за другорядні лісові матеріали встановлюється Радою Міністрів Української РСР.

ГЛАВА 19. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПОБІЧНИХ ЛІСОВИХ КОРИСТУВАНЬ

Стаття 75. Загальні умови здійснення побічних лісових користувань

Побічні лісові користування здійснюються безплатно, за винятком промислової заготівлі деревних соків, дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід і технічної сировини. Такси на зазначену продукцію затверджуються виконавчими комітетами обласних Рад народних депутатів.

Підприємства, установи і організації, які ведуть лісове господарство, здійснюють усі види побічних лісових користувань безплатно.

Усі побічні лісові користування повинні здійснюватись без заподіяння шкоди лісу.

Порядок і умови здійснення побічних лісових користувань встановлюються законодавством Союзу РСР, цим Кодексом і іншим законодавством Української РСР.

Стаття 76. Сінокосіння і пасіння худоби

Сінокосіння і пасіння худоби в лісах і на землях державного лісового фонду, не вкритих лісом, забороняються на ділянках, де це може завдати шкоди лісу.

У лісах державного значення сіножаті і пасовища, не використовувані для потреб лісового господарства і лісозаготівельної промисловості, надаються колгоспам, радгоспам, іншим підприємствам, установам, організаціям і громадянам у тимчасове користування, якщо таке користування є сумісним з інтересами лісового господарства. Надання сіножатей і пасовищ провадиться з додержанням вимог земельного законодавства.

Стаття 77. Визначення ділянок для сінокосіння і пасіння худоби

Сінокосіння у лісах і на землях державного лісового фонду, не вкритих лісом, здійснюється на ділянках постійного користування, що спеціально виділяються для цієї мети при лісовпорядкуванні, а також на ділянках тимчасового користування і меліоративного фонду.

Ділянки для пасіння худоби щороку визначаються підприємствами, установами і організаціями, які ведуть лісове господарство, на підставі проектів, що складаються при лісовпорядкуванні.

Стаття 78. Встановлення норм випасання худоби

Норми випасання худоби в лісах і на землях державного лісового фонду, не вкритих лісом, встановлюються державними органами лісового господарства за погодженням з виконавчими комітетами обласних Рад народних депутатів.

Стаття 79. Розміщення вуликів і пасік

Підприємства, установи і організації, які ведуть лісове господарство, можуть надавати за погодженням з виконавчими комітетами районних (міських) Рад народних депутатів підприємствам, установам, організаціям і громадянам ділянки в лісах і на землях державного лісового фонду, не вкритих лісом, для розміщення вуликів і пасік, без права рубки лісу, розчистки, розорювання лісових площ і спорудження на наданих ділянках будівель капітального типу.

При міжрайонному розміщенні кочових пасік вказані ділянки надаються за погодженням з виконавчими комітетами обласних Рад народних депутатів.

Стаття 80. Промислова заготівля деревних соків

Промислова заготівля деревних соків провадиться державними і кооперативними підприємствами, установами і організаціями за дозволом підприємств, установ і організацій, які ведуть лісове господарство, на ділянках спілого лісу, що підлягає рубці головного користування, не раніше ніж за п'ять років до рубки.

Заготівля деревних соків у лісах, вказаних у частині третій статті 61 цього Кодексу, забороняється.

Стаття 81. Промислова заготівля і збирання дикорослих плодів, грибів, ягід, лікарських рослин і технічної сировини

Промислова заготівля і збирання дикорослих плодів, грибів, ягід, лікарських рослин (крім рідкісних і тих, що знаходяться під загрозою зникнення) і технічної сировини можуть провадитися підприємствами, установами і організаціями, що мають завдання на їх заготівлю.

Для цієї мети вказаним підприємствам, установам і організаціям надаються за рішенням виконавчих комітетів обласних Рад народних депутатів ділянки лісу і земель державного лісового фонду, не вкритих лісом, що визначаються органами, які ведуть лісове господарство, на строк до п'яти років.

Підприємства, установи і організації, що здійснюють лісокористування, вказані у частині першій цієї статті, зобов'язані застосовувати технологію заготівлі і збирання, яка виключає виснаження наявних ресурсів, і проводити заходи по їх відновленню.

Стаття 82. Збирання лісової підстилки

Збирання лісової підстилки допускається в окремих випадках у лісах другої групи на ділянках, що визначаються підприємствами, установами і організаціями, які ведуть лісове господарство, за погодженням з виконавчими комітетами районних (міських), Рад народних депутатів.

Збирання лісової підстилки може допускатись не частіше одного разу на п'ять років на одній і тій же ділянці лісу.

Стаття 83. Промислова заготівля очерету

Промислова заготівля очерету провадиться державними і кооперативними підприємствами, установами і організаціями в лісах і на землях державного лісового фонду, не вкритих лісом, за рішенням виконавчих комітетів обласних Рад народних депутатів.

Стаття 84. Сезонні строки здійснення побічних лісових користувань

Сезонні строки початку і закінчення побічних лісових користувань щороку встановлюються виконавчими комітетами обласних Рад народних депутатів.

ГЛАВА 20. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ ЛІСОМ У НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ І КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЦІЛЯХ

Стаття 85. Порядок користування лісом у науково-дослідних цілях

Для проведення науково-дослідних робіт у лісах відповідним підприємствам, установам і організаціям можуть виділятися спеціальні ділянки. На виділених ділянках може бути обмежено або повністю заборонено лісові користування інших підприємств, установ і організацій, а також громадян, якщо це є несумісним з цілями проведення науково-дослідних робіт.

Рішення про обмеження або заборону інших лісових користувань приймаються органами, які надали право на користування лісом у науково-дослідних цілях.

Порядок користування лісом у науково-дослідних цілях встановлюється законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 86. Порядок користування лісом у культурно-оздоровчих цілях

З метою організації відпочинку населення виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів, лісогосподарські підприємства державних органів лісового господарства, а також за погодженням з ними інші підприємства, установи і організації в лісах зелених зон та інших лісах, використовуваних для відпочинку населення, проводять заходи по благоустрою лісових ділянок і культурно-побутовому обслуговуванню населення з урахуванням необхідності збереження лісового середовища і природних ландшафтів, з додержанням архітектурного планування приміських зон і санітарних вимог.

Порядок користування лісом у культурно-оздоровчих цілях встановлюється законодавством Союзу РСР і Української РСР.

ГЛАВА 21. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ ЛІСОМ ДЛЯ ПОТРЕБ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Стаття 87. Створення сприятливих умов для життя диких тварин

Лісові користування і лісогосподарські заходи в лісах повинні здійснюватися з урахуванням необхідності збереження сприятливих умов для життя диких тварин.

Державні, кооперативні та інші громадські організації, за якими закріплено мисливські угіддя, мають право за погодженням з підприємствами, установами і організаціями, які ведуть лісове господарство, провадити посіви кормових і захисних рослин, проводити інші заходи, зв'язані з веденням мисливського господарства.

Стаття 88. Регулювання чисельності диких тварин

Чисельність тварин у лісах регулюється у межах допустимої для лісових угідь густоти з тим, щоб тварини не завдавали шкоди лісовому і сільському господарству.

Норми чисельності диких тварин встановлюються з урахуванням місцевих умов Міністерством лісового господарства УРСР за погодженням з Державним комітетом УРСР по охороні природи і Міністерством сільського господарства УРСР.

Стаття 89. Сприяння лісової охорони веденню мисливського господарства

Лісова охорона зобов'язана сприяти установам і організаціям, за якими закріплено мисливські угіддя у лісах і на землях державного лісового фонду, не вкритих лісом, у здійсненні заходів по організації мисливського господарства, охороні і розведенню диких звірів і птахів.

Стаття 90. Встановлення порядку користування лісом для потреб мисливського господарства

Порядок користування лісом для потреб мисливського господарства встановлюється законодавством Союзу РСР і Української РСР.

ГЛАВА 22. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЛІСОКОРИСТУВАЧІВ

Стаття 91. Здійснення лісових користувань

Лісокористувачі мають право і зобов'язані здійснювати тільки ті лісові користування, які їм дозволено.

Стаття 92. Права лісокористувачів

Лісокористувачі, які здійснюють заготівлю деревини, мають право на одержання в установлені строки лісосічного фонду в обсягах, необхідних для виконання завдань державних планів економічного і соціального розвитку.

Залежно від виду лісового користування лісокористувачі мають право в установленому порядку прокладати дороги, обладнувати майданчики для складування лісової продукції, споруджувати виробничі і господарські будівлі, встановлювати устаткування і пристрої для обробки і переробки деревини, влаштовувати стоянки транспорту і т. ін.

Стаття 93. Обмеження прав лісокористувачів

У випадках, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР, права лісокористувачів може бути обмежено у державних інтересах, а також в інтересах інших лісокористувачів.

Здійснення лісових користувань для здобуття нетрудових доходів забороняється.

Стаття 94. Охорона прав лісокористувачів

Порушені права лісокористувачів підлягають відновленню, а заподіяні їм збитки - відшкодуванню в порядку, встановленому Основами лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік, іншим законодавством Союзу РСР, цим Кодексом і іншим законодавством Української РСР.

Стаття 95. Обов'язки лісокористувачів

Залежно від виду лісового користування лісокористувачі зобов'язані:

найбільш повно і раціонально використовувати передані їм лісосіки, лісонасадження, відведені під підсочку, лісові сіножаті та інші лісові угіддя;

не залишати недорубів (лісосік з початим рубанням), а також заготовленої деревини на місцях рубок і в лісі після закінчення строків її заготівлі і вивезення, встановлюваних Правилами відпуску деревини на пні в лісах СРСР;

вести роботи способами, які не допускають виникнення ерозії грунтів, виключають або обмежують негативний вплив лісових користувань на стан і відтворення лісів, а також на стан водойм та інших природних об'єктів;

додержувати пожежної безпеки, здійснювати в місцях проведення робіт протипожежні заходи, а в разі виникнення лісових пожеж здійснювати їх гасіння;

не допускати втрат деревини, переведення ділової деревини в дрова, а також витрачання ділової деревини не за призначенням;

провадити очистку лісосік від порубкових залишків і приводити за свій рахунок земельні ділянки, порушені ними в результаті лісових користувань, до стану, придатного для використання їх за призначенням;

виконувати інші вимоги, встановлювані Правилами відпуску деревини на пні в лісах СРСР і правилами рубок лісу.

Стаття 96. Визначення обов'язкової для всіх лісозаготівельників технічної політики

Відповідно до Основ лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік державний орган лісової промисловості Союзу РСР визначає з додержанням вимог названих Основ обов'язкову для всіх лісозаготівельників технічну політику, яка грунтується на застосуванні прогресивних технологічних процесів, машин і механізмів.

ГЛАВА 23. ПЕРЕБУВАННЯ ГРОМАДЯН У ЛІСАХ

Стаття 97. Право громадян на перебування у лісах

Громадяни мають право вільно перебувати в лісах, збирати дикорослі плоди, горіхи, гриби, ягоди і т. ін.

Стаття 98. Обов'язки громадян, які перебувають у лісах

Громадяни зобов'язані додержувати правил пожежної безпеки в лісах, не допускати поломок і порубок дерев та чагарників, пошкоджень лісових культур, засмічення лісів, руйнування мурашників, гнізд птахів і т. ін.

Стаття 99. Умови обмеження лісокористування громадян

Перебування громадян у лісах, збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід і т. ін. може бути обмежено в порядку, який визначається законодавством Союзу РСР і Української РСР, в інтересах пожежної безпеки, ведення горіхопромислового, лісоплодового або лісонасінного господарства, а в лісах заповідників та інших лісах - у зв'язку з установленим у них спеціальним порядкам користування.

Виконавчі комітети обласних Рад народних депутатів можуть забороняти громадянам збирання рідкісних і тих, що знаходяться під загрозою зникнення, видів рослин.

ГЛАВА 24. ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

Стаття 100. Підстави припинення права лісокористування підприємств, установ і організацій

Право лісокористування підприємств, установ і організацій підлягає припиненню повністю або частково відповідно у випадках:

1) відпадання потреби в лісокористуванні;

2) закінчення строку лісокористування;

3) ліквідації підприємства, установи або організації.

Право лісокористування підприємств, установ і організацій може бути також припинено в разі вилучення земель державного лісового фонду або інших земель, зайнятих лісами, для інших державних чи громадських потреб або в разі здійснення лісових користувань не у відповідності з цілями чи вимогами, передбаченими в лісорубному квитку (ордері) або лісовому квитку.

Відповідно до Основ лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік законодавством Союзу РСР і Української РСР може бути передбачено й інші підстави припинення права лісокористування підприємств, установ і організацій.

Стаття 101. Підстави припинення права лісокористування громадян

Право лісокористування громадян підлягає припиненню повністю або частково відповідно у випадках:

1) добровільного відмовлення від лісокористування;

2) закінчення строку лісокористування;

3) здійснення лісових користувань не у відповідності з цілями або вимогами, передбаченими у лісорубному квитку (ордері) чи лісовому квитку.

Право лісокористування громадян може бути також припинено в разі вилучення земель державного лісового фонду чи інших земель, зайнятих лісами, для державних або громадських потреб.

Відповідно до Основ лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік законодавством Союзу РСР і Української РСР може бути передбачено й інші підстави припинення права лісокористування громадян.

Стаття 102. Порядок припинення права лісокористування підприємств, установ, організацій і громадян

Право лісокористування підприємств, установ і організацій у випадках, передбачених статтею 100 цього Кодексу (крім пункту 2 частини першої цієї статті), а також громадян у випадках, передбачених статтею 101 цього Кодексу (крім пункту 2 частини першої цієї статті), припиняється шляхом анулювання лісорубного квитка (ордера) або лісового квитка підприємствами, установами і організаціями, які видали лісорубний квиток (ордер) або лісовий квиток.

ГЛАВА 25. ОСОБЛИВОСТІ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ У МІСЬКИХ ЛІСАХ

Стаття 103. Призначення міських лісів

Міські ліси використовуються насамперед в культурно-оздоровчих цілях і для відпочинку населення.

Стаття 104. Заборона деяких видів лісових користувань у міських лісах

Заготівля деревини в порядку проведення рубок головного користування, заготівля живиці, другорядних лісових матеріалів, деревних соків, а також промислова заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, технічної сировини, очерету та лісової підстилки, а також пасіння худоби в міських лісах забороняється.

Законодавством Української РСР у міських лісах може бути заборонено й інші види лісових користувань, якщо вони несумісні з проведенням культурно-оздоровчих заходів і з організацією відпочинку населення.

Стаття 105. Лісокористування в лісах населених пунктів, віднесених до категорії селищ міського типу

Положення статей 103, 104 цього Кодексу поширюються також на ліси населених пунктів, віднесених відповідно до законодавства Української РСР до категорії селищ міського типу.

ГЛАВА 26. ОСОБЛИВОСТІ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ В ЗАКРІПЛЕНИХ ЛІСАХ

Стаття 106. Переважне право лісокористування в закріплених лісах

Підприємства, установи і організації міністерств, державних комітетів і відомств, за якими закріплено ліси для виконання покладених на них наукових, навчальних та інших завдань, мають переважне право здійснювати у встановленому порядку в цих лісах відповідні види лісових користувань.

Стаття 107. Обмеження лісових користувань у закріплених лісах

У закріплених лісах може бути обмежено або повністю заборонено лісові користування інших підприємств, установ і організацій, а також громадян, якщо це не є сумісним з цілями закріплення лісів.

Стаття 108. Встановлення порядку закріплення лісів, а також порядку лісокористування в них

Порядок закріплення лісів, а також порядок лісокористування в закріплених лісах встановлюються законодавством Союзу РСР і Української РСР.

ГЛАВА 27. ОБМЕЖЕННЯ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ В ЛІСАХ ЗАПОВІДНИКІВ

Стаття 109. Заборона рубок головного користування, заготівлі живиці й інших лісових користувань у лісах заповідників

У лісах заповідників забороняються рубки головного користування, заготівля живиці, а також інші лісові користування, несумісні з цілями заповідання.

Стаття 110. Встановлення порядку лісокористування в лісах заповідників

Порядок лісокористування в лісах заповідників визначається законодавством Союзу РСР і Української РСР.

ГЛАВА 28. ОСОБЛИВОСТІ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ В КОЛГОСПНИХ ЛІСАХ

Стаття 111. Здійснення лісових користувань у колгоспних лісах колгоспами і колгоспниками

Лісові користування в колгоспних лісах здійснюються насамперед колгоспами і колгоспниками.

Колгоспи (міжколгоспні лісогосподарські організації) здійснюють у колгоспних лісах усі види лісових користувань для потреб громадського господарства безплатно. Члени колгоспу здійснюють у цих лісах лісові користування на пільгових умовах або безплатно.

Стаття 112. Здійснення лісових користувань у колгоспних лісах іншими лісокористувачами

Після задоволення потреб громадського господарства колгоспу і потреб колгоспників у деревині та іншій лісовій продукції колгосп може допускати до здійснення лісових користувань інших лісокористувачів. Плату за продукцію, заготовлену цими лісокористувачами в колгоспних лісах, колгосп бере за таксами, встановленими для лісів державного значення. Кошти, виручені від лісових користувань у колгоспних лісах, витрачаються на ведення лісового господарства.

Стаття 113. Порядок передачі колгоспних лісів до складу лісів державного значення

Колгоспні ліси за згодою загальних зборів членів колгоспів чи зборів уповноважених за постановою Ради Міністрів Української РСР може бути передано повністю або частково до складу лісів державного значення.

ГЛАВА 29. ОСОБЛИВОСТІ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ В ПРИКОРДОННІЙ ЗОНІ

Стаття 114. Особливості лісокористування в прикордонній зоні

Користування лісами в прикордонній зоні здійснюється в порядку, встановленому Основами лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік, іншим законодавством Союзу РСР, цим Кодексом і іншим законодавством Української РСР.

Особливості користування лісами у прикордонній зоні встановлюються компетентними органами за погодженням з командуванням прикордонних військ.

ГЛАВА 30. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ПРО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

Стаття 115. Органи, які вирішують спори про лісокористування

Спори між підприємствами, установами, організаціями і громадянами про лісокористування вирішуються Радою Міністрів Української РСР, виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів, а також державними органами лісового господарства та іншими спеціально уповноваженими на те державними органами в порядку, встановлюваному законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 116. Вирішення майнових спорів, зв'язаних з лісовими відносинами

Майнові спори, зв'язані з лісовими відносинами, розглядаються в порядку, встановленому законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Розділ III
ВІДТВОРЕННЯ І ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ

ГЛАВА 31. ВІДНОВЛЕННЯ ЛІСІВ І ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ

Стаття 117. Порядок відновлення лісів і лісорозведення

На вирубках, згарищах та інших площах, які були під лісом, здійснюється відновлення лісів, а на інших землях, призначених для створення нових лісів, проводиться лісорозведення.

Обсяги робіт по лісовідновленню і лісорозведенню передбачаються в державних планах економічного і соціального розвитку.

Відновлення і розведення лісів, заготівля лісового насіння і вирощування садивного матеріалу здійснюються лісогосподарськими підприємствами державних органів лісового господарства, а також іншими підприємствами, установами і організаціями, які ведуть лісове господарство. Законодавством Союзу РСР і Української РСР виконання зазначених робіт може бути покладено і на інші організації.

Відповідно до державних планів економічного і соціального розвитку завдання по проведенню робіт по лісовідновленню і лісорозведенню передбачаються у річних і перспективних планах лісогосподарських підприємств державних органів лісового господарства, інших підприємств, установ і організацій, на які виконання зазначених робіт покладено законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 118. Завдання лісовідновлення і лісорозведення

Лісовідновлення і лісорозведення повинні забезпечувати своєчасне відтворення лісових ресурсів, підвищення продуктивності лісів, посилення водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей лісу з метою дальшого розвитку соціалістичної економіки і підвищення добробуту радянського народу, а також поліпшення навколишнього середовища.

Стаття 119. Вимоги, що ставляться при заготівлі і трелюванні деревини

При заготівлі і трелюванні деревини лісозаготівельники зобов'язані додержувати вимог, спрямованих на збереження сприятливих умов для відновлення лісів на вирубках. Ці вимоги повинні враховуватись також при розробці нової техніки для заготівлі і трелювання деревини.

Стаття 120. Способи відновлення лісів і лісорозведення

Лісовідновні роботи проводяться способами, які забезпечують створення в найкоротші строки високопродуктивних лісів з господарсько-цінних деревних порід у порядку, встановлюваному державними органами лісового господарства.

Роботи по лісорозведенню проводяться способами, які забезпечують створення стійких лісових насаджень з високими захисними властивостями і тих, що поліпшують навколишнє середовище.

Стаття 121. Переведення до складу земель державного лісового фонду земель інших категорій для залісення

Для забезпечення оптимальної лісистості, залісення берегів річок, водойм та в інших необхідних випадках до складу земель державного лісового фонду можуть переводитися землі інших категорій, насамперед земельні ділянки, не придатні для використання в сільському господарстві (яри, балки, піски і т. ін.), а також землі державного запасу, які заросли деревно-чагарниковою рослинністю.

Переведення до складу земель державного лісового фонду земель інших категорій провадиться в порядку, встановленому земельним законодавством Союзу РСР і Української РСР.

ГЛАВА 32. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ І ДОГЛЯД ЗА ЛІСОМ

Стаття 122. Заходи по підвищенню якісного складу лісів

З метою поліпшення якісного складу лісів повинні проводитися рубки догляду за лісом, санітарні рубки і рубки, зв'язані з реконструкцією малоцінних лісових насаджень, здійснюватися заходи для поліпшення вікового складу лісів, у тому числі для запобігання нагромадженню перестійних насаджень, а також для підвищення родючості грунтів та інші роботи, які сприяють підвищенню продуктивності лісів.

Стаття 123. Обов'язки підприємств, установ і організацій, які ведуть лісове господарство, по підвищенню продуктивності лісів і догляду за лісом

Лісогосподарські підприємства державних органів лісового господарства, інші підприємства, установи і організації, які ведуть лісове господарство, зобов'язані:

проводити догляд за лісом, роботи по селекції, лісовому насінництву і сортовипробуванню найбільш цінних у господарському відношенні деревних порід, заходи по підвищенню родючості грунтів, осушенню надмірно зволожених земель, запобіганню водній і вітровій ерозії грунтів, заболочуванню, засоленню та іншим процесам, що погіршують стан грунтів, а також здійснювати інші заходи, спрямовані на поліпшення породного складу, якості лісів, підвищення їх продуктивності і захисних властивостей;

вживати заходів до найбільш повного й ефективного використання земель державного лісового фонду для відновлення і створення нових лісів на призначених для цього площах.

Розділ IV
ОХОРОНА І ЗАХИСТ ЛІСІВ. ЛІСОВА ОХОРОНА В СРСР

ГЛАВА 33. ОХОРОНА І ЗАХИСТ ЛІСІВ

Стаття 124. Організація охорони і захисту лісів

Усі ліси підлягають охороні від пожеж, незаконних порубок, порушень встановленого порядку лісокористування та інших дій, які завдають шкоди лісу, а також захистові від шкідників і хвороб.

Здійснення заходів по охороні і захисту лісів покладається:

у лісах державного значення - на лісогосподарські підприємства державних органів лісового господарства, інші підприємства, установи і організації, на які покладено ведення лісового господарства в цих лісах, а також на відповідні міністерства, державні комітети та відомства і виконавчі комітети міських Рад народних депутатів;

у колгоспних лісах - на колгоспи, інші організації, на які покладено ведення лісового господарства в цих лісах, а також на відповідні сільськогосподарські органи.

Стаття 125. Завдання Ради Міністрів Української РСР і виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів по охороні і захисту лісів

Рада Міністрів Української РСР, виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР забезпечують здійснення заходів по охороні й захисту лісів, по боротьбі з лісовими пожежами, залучають для їх гасіння населення, протипожежну техніку і транспортні засоби, забороняють на період високої пожежної небезпеки в необхідних випадках відвідання населенням лісів і в'їзд у них транспортних засобів.

Стаття 126. Обов'язки підприємств, установ і організацій, діяльність яких впливає на стан і відтворення лісів

Підприємства, установи і організації, діяльність яких впливає на стан і відтворення лісів, зобов'язані проводити погоджені з державними органами лісового господарства, виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів та іншими державними органами відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР технологічні, санітарні та інші заходи, спрямовані на охорону лісів.

Стаття 127. Охорона і захист деревно-чагарникових насаджень, які не входять до державного лісового фонду

Охорона і захист полезахисних лісових смуг на землях колгоспів і радгоспів та інших захисних або озеленювальних деревно-чагарникових насаджень, які не входять до державного лісового фонду, забезпечуються землекористувачами, відповідними міністерствами, державними комітетами та відомствами і виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів.

Стаття 128. Заохочення підприємств, установ, організацій, що ведуть лісове господарство, і лісокористувачів

Відповідно до Основ лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік законодавством Союзу РСР і Української РСР може бути встановлено заходи матеріального і морального заохочення підприємств, установ, організацій, що ведуть лісове господарство, і лісокористувачів для стимулювання здійснення заходів по раціональному веденню лісового господарства, поліпшенню використання лісів, посиленню їх охорони і захисту.

ГЛАВА 34. ЛІСОВА ОХОРОНА В СРСР

Стаття 129. Служба лісової охорони

Відповідно до Основ лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік охорону і захист лісів здійснюють: державна лісова охорона СРСР; лісова охорона міністерств, державних комітетів і відомств, до системи яких входять підприємства, установи і організації, що ведуть лісове господарство; лісова охорона виконавчих комітетів міських Рад народних депутатів; лісова охорона колгоспів.

Стаття 130. Права лісової охорони

Державна лісова охорона СРСР, лісова охорона міністерств, державних комітетів і відомств, виконавчих комітетів міських Рад народних депутатів, а також лісова охорона колгоспів відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР наділяються правами припиняти і запобігати порушенням правил охорони і захисту лісів, встановленого порядку здійснення лісових користувань, використання земель державного лісового фонду відповідно до їх цільового призначення, а також припиняти і запобігати іншим діям, які завдають шкоди лісу.

Стаття 131. Контроль за постановкою справи охорони і захисту лісів

На державні органи лісового господарства покладається здійснення контролю за постановкою справи охорони і захисту всіх лісів на території Української РСР.

Державним органом лісового господарства в Українській РСР, на який покладається здійснення контролю за постановкою справи охорони і захисту всіх лісів, є Міністерство лісового господарства УРСР.

Розділ V
ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК ЛІСІВ І ДЕРЖАВНИЙ ЛІСОВИЙ КАДАСТР. ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ

ГЛАВА 35. ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК ЛІСІВ І ДЕРЖАВНИЙ ЛІСОВИЙ КАДАСТР

Стаття 132. Завдання ведення державного обліку лісів і державного лісового кадастру

Відповідно до Основ лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік для організації раціонального користування лісами, їх відтворення, охорони і захисту, планування розвитку лісового господарства і розміщення лісосічного фонду за рахунок держави проводиться державний облік лісів і ведеться державний лісовий кадастр за єдиними для Союзу РСР системами.

Стаття 133. Порядок ведення державного обліку лісів і державного лісового кадастру

Відповідно до Основ лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік державний облік лісів і державний лісовий кадастр ведуться в порядку, встановлюваному Радою Міністрів СРСР.

Стаття 134. Порядок ведення галузевого обліку стану і використання земель державного лісового фонду

Відповідно до Основ лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік галузевий облік стану і використання земель державного лісового фонду здійснюється в порядку, встановлюваному Радою Міністрів СРСР.

ГЛАВА 36. ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ

Стаття 135. Лісовпорядкування і його завдання

Лісовпорядкування включає систему державних заходів, спрямованих на забезпечення раціонального використання, підвищення продуктивності, відтворення, охорони і захисту лісів, а також підвищення культури ведення лісового господарства.

Стаття 136. Зміст лісовпорядкування

Лісовпорядкування включає такі лісовпорядні дії:

визначення меж територій лісогосподарських підприємств, внутрігосподарську організацію територій лісогосподарських підприємств державних органів лісового господарства, а також територій, зайнятих лісами, ведення лісового господарства в яких покладено на інші підприємства, установи і організації;

визначення лісових ресурсів, породного і вікового складу лісів для встановлення розрахункової лісосіки по рубках головного користування і розмірів інших видів лісових користувань, а також способів рубок;

виявлення ділянок, на яких є необхідним проведення рубок догляду, санітарних рубок, рубок, зв'язаних з реконструкцією малоцінних лісових насаджень, осушення та інших лісогосподарських заходів;

уточнення площ, призначених для відновлення лісів і лісорозведення, та визначення способів відтворення лісів;

визначення категорій захисності лісів та обгрунтування переведення лісів у разі потреби з однієї групи в іншу;

здійснення топографо-геодезичних, лісобіологічних та інших обстежень і досліджень, а також інших лісовпорядних дій.

Стаття 137. Проекти, що складаються при лісовпорядкуванні

За матеріалами лісовпорядкування для підприємств, установ і організацій, які ведуть лісове господарство, складаються і затверджуються державними органами лісового господарства або за погодженням з ними іншими державними органами відповідні проекти, які є основою для ведення лісового господарства та здійснення лісокористування і служать вихідними даними для перспективного і поточного планування.

Стаття 138. Обчислення і порядок затвердження розрахункової лісосіки

Розрахункова лісосіка обчислюється за рубками головного користування на тривалий період при лісовпорядкуванні по кожному підприємству, установі і організації, що веде лісове господарство, роздільно по групах лісів і господарствах (хвойних, твердолистяних і м'яколистяних) і визначається по області і республіці.

Відповідно до Основ лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік порядок затвердження розрахункової лісосіки встановлюється Радою Міністрів СРСР.

Стаття 139. Проведення лісовпорядкування

Відповідно до Основ лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік лісовпорядкування проводиться в усіх лісах державними лісовпорядними підприємствами за єдиною для Союзу РСР системою, встановлюваною державним органом лісового господарства Союзу РСР.

Розділ VI
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ГЛАВА 37. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Стаття 140. Недійсність угод, що порушують право державної власності на ліси

Самовільна переуступка права лісокористування, а також інші угоди, які в прямій або прихованій формі порушують право державної власності на ліси, - недійсні.

Стаття 141. Відповідальність за порушення лісового законодавства

Особи, винні у вчиненні угод, зазначених у статті 140 цього Кодексу, а також:

незаконній порубці і пошкодженні дерев і чагарників;

знищенні або пошкодженні лісу в результаті підпалу або недбалого поводження з вогнем;

порушенні вимог пожежної безпеки в лісах;

пошкодженні лісу стічними водами, хімічними речовинами, промисловими і комунально-побутовими викидами, відходами і покидьками, яке спричинює його усихання чи захворювання;

знищенні або пошкодженні лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також молодняка природного походження і самосіву на площах, призначених під лісовідновлення;

використанні ділянок земель державного лісового фонду для розкорчовування, спорудження будівель, переробки деревини, влаштування складів і т. ін. без належного дозволу на використання цих ділянок;

самовільному сінокосінні і пасінні худоби в лісах і на землях державного лісового фонду, не вкритих лісом;

самовільному збиранні дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід і т. ін. на ділянках, де це заборонено або допускається тільки за лісовими квитками;

порушенні встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини та заготівлі живиці;

знищенні і пошкодженні відмежувальних знаків у лісах;

знищенні корисної для лісу фауни;

введенні в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, цехів, агрегатів, транспортних шляхів, комунальних і інших об'єктів, які не забезпечені обладнанням, що запобігає шкідливому впливу на стан і відтворення лісів;

здійсненні лісових користувань не у відповідності з цілями або вимогами, передбаченими в лісорубному квитку (ордері) або лісовому квитку;

пошкодженні сінокосів і пасовищних угідь на землях державного лісового фонду;

збиранні дикорослих плодів, горіхів, ягід і т. ін. з порушенням установлених строків їх збирання;

засміченні лісів побутовими відходами і покидьками;

знищенні або пошкодженні лісоосушувальних канав, дренажних систем і шляхів на землях державного лісового фонду,

несуть кримінальну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Відповідно до Основ лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік законодавством Союзу РСР і Української РСР може бути встановлено відповідальність і за інші порушення лісового законодавства.

Стаття 142. Компенсування шкоди, заподіяної порушенням лісового законодавства

Підприємства, установи, організації і громадяни зобов'язані компенсувати шкоду, заподіяну порушенням лісового законодавства, у розмірах і порядку, встановлюваних законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 143. Вилучення незаконно добутої деревини та іншої лісової продукції

Незаконно добута деревина та інша лісова продукція підлягають вилученню і передачі відповідному підприємству, установі чи організації, що веде лісове господарство, або лісокористувачу, якщо порушено його права. При неможливості вилучення незаконно добутої продукції стягується її вартість.

Стаття 144. Зупинення лісокористування

Відповідно до Основ лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік при порушенні лісокористувачами встановленого порядку користування лісами здійснення лісокористування може бути зупинено у випадках і в порядку, які визначаються Радою Міністрів СРСР.

Стаття 145. Зупинення робіт, що становлять небезпеку для стану і відтворення лісів

У випадках і в порядку, встановлюваних законодавством Союзу РСР, може бути зупинено здійснювані підприємствами, установами, організаціями роботи, якщо вони являють небезпеку для стану і відтворення лісів у зв'язку з невиконанням при проведенні цих робіт технологічних, санітарних та інших заходів, які забезпечують охорону лісів від пожеж і усунення шкідливого впливу на стан і відтворення лісів.

Стаття 146. Відповідальність за знищення або пошкодження деревно-чагарникових насаджень, які не входять до державного лісового фонду

Особи, винні в незаконному знищенні або пошкодженні полезахисних лісових смуг на землях колгоспів і радгоспів чи інших захисних або озеленювальних деревно-чагарникових насаджень, які не входять до державного лісового фонду, несуть відповідальність, встановлену законодавством за знищення або пошкодження особливо охоронюваних лісів першої групи, якщо законодавством Союзу РСР і Української РСР не встановлено більш суворої відповідальності за зазначені дії.

Стаття 147. Відповідальність за невиконання обов'язкових заходів по відновленню, поліпшенню стану і породного складу лісів, підвищенню їх продуктивності, а також по використанню ресурсів спілої деревини

За невиконання обов'язкових заходів по відновленню, поліпшенню стану і породного складу лісів, підвищенню їх продуктивності, а також по використанню ресурсів спілої деревини винні в цьому особи несуть відповідальність згідно з законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Розділ VII
МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ

ГЛАВА 38. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ

Стаття 148. Міжнародні договори

Якщо міжнародним договором СРСР встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить радянське лісове законодавство, то застосовуються правила міжнародного договору.

Такий же порядок застосовується відносно лісового законодавства Української РСР, якщо у міжнародному договорі Української РСР встановлено інші правила, ніж передбачені лісовим законодавством Української РСР.

____________

Опрос