Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые Законы Украины относительно присуждения научных степеней

Проект закона Украины от 15.02.2021 № 4667-1
Дата рассмотрения: 12.02.2021 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких Законів України щодо присудження наукових ступенів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Внести зміни до Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., NN 37 - 38, ст. 2004, 2015 р., N 23, ст. 158, 2016 р., N 48, ст. 807, 2017 р., N 38 - 39, ст. 380, 2019 р., N 30, ст. 119, 2020 р., N 24, ст. 170, Офіційний вісник України, 2020 р., N 51, ст. 1581):

у статті 5:

абзаци шостий і тринадцятий частини першої виключити;

в частині другій:

в абзаці першому слова "або наукової" замінити словами "(освітньо-наукової, освітньо-творчої)";

пункт 5 виключити;

частину сьому виключити;

у статті 6:

в абзаці першому частини першої слова "(наукової, освітньо-творчої)" замінити словами "(освітньо-наукової, освітньо-творчої)";

частини третю викласти в такій редакції:

"3. Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, здійснюється разовою спеціалізованою вченою радою, утвореною закладом вищої освіти чи науковою установою, на підставі публічного захисту дисертації.

Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора мистецтва, здійснюється разовою спеціалізованою радою, утвореною закладом вищої освіти мистецького спрямування, на підставі публічного захисту творчого мистецького проекту.";

частину четверту виключити;

частини п'яту, шосту викласти в такій редакції:

"5. Наукові (мистецькі) досягнення осіб, які здобувають ступінь доктора філософії (доктра мистецтв), відгуки та рецензії на них оприлюднюються на офіційних веб-сайтах відповідних закладів вищої освіти (наукових установ) відповідно до законодавства.

Інформація про утворені разові спеціалізовані ради, дату, час та місце проведення атестації оприлюднюються на офіційних веб-сайтах центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки та відповідних закладів вищої освіти (наукових установ) відповідно до законодавства.

6. До захисту допускаються дисертації/творчі мистецькі проекти, виконані здобувачами ступеня доктора філософії/доктора мистецтв самостійно. Виявлення в поданій до захисту дисертації або творчому мистецькому проекті академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації, є підставою для відмови у присудженні відповідного ступеня.

Виявлення, зокрема академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації у захищеній дисертації / творчому мистецькому проекті є підставою для скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження освітньо-наукового ступеня доктора філософії або присудження освітньо-творчого ступеня доктора мистецтв та видачу відповідного диплома.

Якщо у захищеній дисертації / захищеному творчому мистецькому проекті виявлено академічний плагіат, фабрикації чи фальсифікації науковий / творчий керівник позбавляється права участі у підготовці та атестації здобувачів вищої освіти доктора філософії/доктора мистецтва строком на два роки, голова та члени разової спеціалізованої вченої ради позбавляються права брати участь в атестації здобувачів вищої освіти доктора філософії/доктора мистецтва, строком на два роки, а заклад вищої освіти (наукова установа) позбавляється права створювати спеціалізовану вчену раду за відповідною спеціальністю строком на один рік.

Скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії (доктора мистецтва) у разі встановлення факту академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, та може бути оскаржене відповідно до законодавства.";

у статті 7:

у назві статті слова "(наукові ступені)" виключити;

в частині першій слова "(наукові ступені)" виключити;

в частині другій:

в абзаці першому слова "(наукові ступені)" виключити;

абзац шостий виключити;

в частині четвертій слова "доктора наук" виключити, а слова "здобутий особою науковий ступінь (ступінь доктора мистецтва)" замінити словами "здобутий особою ступінь";

4) в частині першій статті 13:

доповнити частину пунктом 91 такого змісту:

"91) здійснює ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти та заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог ліцензійних умов;";

пункт 15 викласти в такій редакції:

"15) утворює атестаційну колегію, яка на принципах прозорості та відкритості затверджує рішення вчених рад закладів вищої освіти (наукових установ) про присвоєння науковим і науково-педагогічним працівникам вчених звань, затверджує (скасовує) рішення спеціалізованих вчених рад щодо присудження наукового ступеня доктора наук, а також розглядає інші питання атестації кадрів вищої кваліфікації, організовує її роботу, розглядає питання про позбавлення вчених звань та наукових ступенів, оформлює та видає відповідні атестати, а також розглядає апеляції на рішення атестаційної колегії;";

у пункті 18 слова "наукових ступенів спеціалізованими вченими радами закладів вищої освіти (наукових установ)" замінити словами "ступеня доктора філософії";

доповнити частину пунктом 181 такого змісту:

"181) затверджує положення про спеціалізовані вчені ради (спеціалізовані ради з присудження ступеня доктора мистецтва), утворює спеціалізовані вчені ради та контролює їх діяльність;";

3) частину першу статті 17 викласти в такій редакції:

"1. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти є постійно діючим колегіальним органом.";

4) в частині першій статті 18:

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8) розробляє порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої ради про присудження ступеня доктора філософії та подає його на схвалення центральному органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;";

пункт 9 виключити;

5) у статті 24:

в абзаці першому частини першої слова "визначеним Кабінетом Міністрів України органом ліцензування" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки,";

у частині другій:

в абзаці четвертому:

перше речення доповнити словами "у разі встановлення відсутності підстав для відмови у видачі ліцензії під час розгляду документів і заяви про отримання ліцензії.";

після речення другого доповнити абзац новим реченням такого змісту:

"У разі відмови у видачі ліцензії здобувач ліцензії (ліцензіат) може подати нову заяву про отримання ліцензії не раніше ніж три місяці з дати прийняття відповідного рішення про відмову.";

6) у пункті 4 частини п'ятої статті 30 слова "за участю не менше п'яти осіб з відповідним ступенем, двоє з яких працюють в іншому закладі вищої освіти (науковій установі);" замінити словами "відповідно до законодавства;";

7) пункт 12 частини другої статті 32 викласти в такій редакції:

"12) приймати рішення про присудження і позбавлення наукового (освітньо наукового, освітньо-творчого) ступеня відповідно до законодавства;";

8) пункт 5 частини другої статті 61 виключити;

9) у пункті 2 Розділу XV "ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ":

підпункт 7 викласти в такій редакції:

"7) підготовка кандидатів та докторів наук, започаткована до 1 вересня 2016 року, здійснюється закладами вищої освіти та науковими установами відповідно до законодавства, чинного на момент набрання чинності цим Законом. За результатами захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук та наукового ступеня доктора наук у спеціалізованих вчених радах, утворених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", здобувачам наукових ступенів присуджується науковий ступінь кандидата або доктора наук відповідно до законодавства, чинного до набрання чинності цим Законом, та видається диплом кандидата або доктора наук центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;";

пункт 9 виключити.

2. Внести зміни до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 9, ст. 89):

1) абзац другий частини дев'ятої статті 7 виключити;

2) у пункті 5 частини третьої статті 1 слова "вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти" замінити словами "освітньо-наукового ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук";

3) в частині першій статті 28:

в абзаці першому слова "наукового ступеня доктора філософії і" замінити словами "освітньо-наукового ступеня доктора філософії і наукового ступеня";

друге речення абзацу другого замінити двома реченнями такого змісту:

"Присудження освітньо-наукового ступеня доктора філософії, присвоєння вчених звань здійснюється відповідно до Закону України "Про вищу освіту". Присудження наукового ступеня доктора наук здійснюється відповідно до цього Закону.";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії та ступінь доктора наук, а також автореферати та відгуки опонентів оприлюднюються на офіційних веб-сайтах відповідних наукових установ (закладів вищої освіти) згідно із законодавством.";

доповнити Закон статтею 281 такого змісту:

"Стаття 281. Присудження наукового ступеня доктора наук

Доктор наук - це науковий ступінь, що здобувається особою на основі ступеня доктора філософії (кандидата наук) за науковою спеціальністю, та передбачає набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження методології дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, отримання наукових результатів, які забезпечують розв'язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення та опубліковані у наукових виданнях.

Документом про науковий ступінь є диплом доктора наук.

У дипломі доктора наук зазначається інформація про наукову спеціальність та галузь науки, назву закладу вищої освіти (наукової установи) у спеціалізованій вченій раді якої захищено наукові досягнення.

Присудження наукового ступеня доктора наук здійснюється спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти чи наукової установи на підставі публічного захисту дисертації у вигляді підготовленого рукопису, або опублікованої монографії, або за сукупністю наукових праць, вимоги до яких затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки.

До захисту допускаються дисертації у вигляді підготовленого рукопису, або опублікованої монографії, або за сукупністю наукових праць, виконані здобувачем наукового ступеня самостійно. Виявлення в поданій до захисту дисертації або у наукових публікаціях, зарахованих за темою дисертації, академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації, є підставою для відмови у присудженні наукового ступеня доктора наук.

Якщо у захищеній дисертації, виявлено академічний плагіат, науковий консультант позбавляється права участі у підготовці здобувачів доктора філософії та консультуванні здобувачів наукового ступеня доктора наук, опоненти, які надали позитивні висновки, та голова спеціалізованої вченої ради позбавляються права брати участь в атестації кадрів вищої кваліфікації, строком на два роки, а заклад вищої освіти (наукова установа) позбавляється права створювати спеціалізовану вчену за відповідною науковою спеціальністю строком на один рік.

Скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня доктора наук у разі встановлення, зокрема факту академічного плагіату Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, та може бути оскаржене відповідно до законодавства.";

у частині першій статті 42

пункт 18 викласти в такій редакції:

"18) встановлює вимоги до рівнів наукової кваліфікації осіб, які здобувають науковий ступінь доктора наук, розробляє порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук та подає його на затвердження Кабінету Міністрів України;";

доповнити частину пунктами 19 - 24 такого змісту:

"19) формує та затверджує Перелік наукових спеціальностей, за яким здійснюється підготовка докторів наук;

20) затверджує Порядок формування Переліку наукових фахових видань України;

21) розробляє та затверджує положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук, утворює спеціалізовані вчені ради та контролює їх діяльність;

22) затверджує (скасовує) рішення спеціалізованих вчених рад щодо присудження наукового ступеня доктора наук, розглядає питання про позбавлення наукового ступеня, оформлює та видає відповідні дипломи доктора наук;

23) затверджує форму диплома доктора наук;

24) здійснює інші повноваження, передбачені законом.".

3. Внести зміни до Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., NN 38 - 39, ст. 380, 2020 р., N 24, ст. 170):

у пункті 8 частини першої статті 1 слово "докторанти," виключити;

абзац чотирнадцятий частини другої статті 10 виключити;

частину одинадцяту статті 18 після слів "обов'язковість якої передбачена законом," доповнити словами "з підготовки в інтернатурі";

в абзаці шостому частини другої статті 21 слова "та доктора наук" виключити;

у частині п'ятій статті 42

в абзаці другому слова "наукового ступеня" замінити словами "наукового (освітньо-наукового, освітньо-творчого) ступеня";

в абзаці третьому слова "(освітньо-творчого)" замінити словами "(освітньо-наукового, освітньо-творчого)".

4. Внести зміни до Закону України "Про фахову передвищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., N 30, ст. 119):

1) абзац четвертий частини другої статті 18 викласти у такій редакції:

"У разі ліцензування освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти вперше, запровадження освітньої діяльності з підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства або освітньої діяльності зі спеціальності, з якої передбачено проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому цим Законом, проводиться виїзна ліцензійна експертиза. Для проведення виїзної ліцензійної експертизи центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки утворює експертну комісію у разі встановлення відсутності підстав для відмови у видачі ліцензії під час розгляду документів і заяви про отримання ліцензії. У разі відмови у видачі ліцензії здобувач ліцензії (ліцензіат) може подати нову заяву про отримання ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття відповідного рішення про відмову.".

II. Прикінцеві положення

1. Установити, що цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки, своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Опрос