Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения урегулирования задолженности за потребленные энергоносители теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода

Проект закона Украины от 20.05.2020 № 3508
Дата рассмотрения: 14.05.2020 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання і водовідведення

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 51, ст. 839):

1) у статті 1:

у частині першій:

в абзаці першому слово "бюджету" замінити словами "та/або місцевих бюджетів";

в абзаці п'ятому після слів "послуг з централізованого опалення" доповнити словами ", послуг з постачання теплової енергії, послуг з централізованого постачання гарячої води", після слів "та постачання гарячої води" доповнити словами "(у тому числі у разі заміни сторони у зобов'язанні та/або у разі правонаступництва)";

в абзаці шостому після слів "постачальником електричної енергії" доповнити словами "електропостачальником, оператором системи розподілу (як правонаступником в частині прав та обов'язків) за договорами на постачання електричної енергії та про користування електричною енергією)", слова "та водовідведення, з постачання холодної води та" замінити словами та знаком "централізованого постачання холодної води, централізованого водовідведення, послуг з";

в абзаці сьомому слова і цифри "січня 2016" замінити словами і цифрами "травня 2020";

абзац восьмий виключити;

в абзаці одинадцятому слова "та/або електричної енергії" замінити словами та знаком ", електропостачальники або оператори системи розподілу (як правонаступники в частині прав та обов'язків за договорами на постачання електричної енергії та про користування електричною енергією)";

у частині другій слова "Про питну воду та питне водопостачання", "Про електроенергетику" замінити словами "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", "Про ринок природного газу", "Про ринок електричної енергії";

2) у статті 3:

частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:

"Участь у процедурі врегулювання заборгованості виключно відповідно до статті 4 цього Закону не потребує обов'язкового включення до реєстру."

у частині другій:

абзаци третій - сьомий викласти у такій редакції:

"копії ліцензій (у разі наявності) або рішень про видачу ліцензій, прийнятих органами ліцензування, на провадження видів господарської діяльності, що діяли на момент виникнення заборгованості, або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань із записом про рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії суб'єкту господарювання (для підприємств та організацій, діяльність яких підлягає ліцензуванню згідно чинного законодавства);

копії балансу підприємства (організації) та звіту про фінансові результати за останній звітний період;

довідки, складені підприємством (організацією) у довільній формі, про обсяги та структуру дебіторської заборгованості (із зазначенням групи дебіторів) станом на 1 травня 2020 року та кредиторської заборгованості, що підлягає врегулюванню відповідно до вимог цього Закону (у тому числі реструктуризованої), із зазначенням кредиторів, величини заборгованості, розміру неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, що підлягає врегулюванню, станом на 1 травня 2020 року;

копія акту звіряння взаєморозрахунків станом на 1 травня 2020 року із зазначенням договорів, заборгованість за якими реструктуризована;

розрахунки обсягів заборгованості з різниці в тарифах та копії протоколів територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах або довідки про відсутність такої заборгованості, за підписом керівника.";

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

"довідка, складена підприємством (організацією) у довільній формі, про перелік профінансованих договорів про організацію взаєморозрахунків, укладених в період з 1 січня 2016 року.";

У зв'язку з цим абзаци восьмий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - п'ятнадцятим;

доповнити абзацом шістнадцятим такого змісту:

"Для внесення змін до даних, що містяться у реєстрі, учасники процедури врегулювання заборгованості подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, заяву з обгрунтуванням необхідності внесення змін до Реєстру, до якої додаються виключно ті документи, визначені в абзацах другому - восьмому частини другої статті 3 Закону, якими підтверджуються відповідні зміни.";

у частині третій:

в абзаці другому після цифри "5" доповнити словом та знаком ", 6";

в абзаці п'ятому слова "та/або електроенергії" замінити словами "або електропостачальника або оператора системи розподілу (як правонаступника в частині прав та обов'язків за договорами на постачання електричної енергії та про користування електричною енергією)";

3) у статті 4:

після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Підтвердження наявних станом на 1 травня 2020 року обсягів заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого опалення, послуги з постачання теплової енергії, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання гарячої води, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого водопостачання, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водовідведення, здійснюється територіальними комісіями з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах, типове положення про які затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства.";

абзац шостий замінити абзацами такого змісту:

"Взаєморозрахунки проводяться у порядку та на умовах, затверджених Кабінетом Міністрів України, за рахунок видатків на погашення заборгованості з різниці в тарифах:

з державного бюджету - для заборгованості, що утворилася станом на 1 січня 2016 року;

з державного та місцевого бюджетів - для заборгованості, що утворилася після 1 січня 2016 року станом на 1 травня 2020 року. Джерело погашення такої заборгованості (державний та/або місцевий бюджети), а також обсяг видатків по кожному з бюджетів, визначається територіальними комісіями з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах. Під час визначення загального обсягу різниці у тарифах, комісії повинні встановити, з вини яких органів (центральних органів державної влади, НКРЕКП чи органів місцевого самоврядування) вона утворилася, і на підставі цього зазначити джерело погашення.";

4) у статті 5:

частину першу викласти в такій редакції:

"Реструктуризації підлягає кредиторська заборгованість теплопостачальних та теплогенеруючих організацій за спожитий природний газ, використаний станом на 1 травня 2020 року для виробництва теплової та електричної енергії, послуг з централізованого опалення, послуг з постачання теплової енергії, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг з постачання гарячої води (без урахування суми неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість за спожитий природний газ).";

у частині четвертій:

абзац перший після слів "місцевого самоврядування" доповнити словами "(або військово-цивільною адміністрацією)";

абзац другий виключити;

у частині шостій після слів "місцевого самоврядування" доповнити словами "(або військово-цивільною адміністрацією)";

частину дев'яту виключити;

доповнити новою частиною такого змісту:

"10. Заборгованість теплопостачальних та теплогенеруючих організацій за спожитий природний газ, реструктуризована станом на 1 травня 2020 року, повторній реструктуризації не підлягає.";

5) у статті 6:

в абзаці першому частини першої слово і цифру "липня 2016" замінити словом і цифрою "травня 2020", слова, цифри та знаки "не погашена станом на 31 грудня 2016 року," виключити;

у частині четвертій:

абзац перший після слів "місцевого самоврядування" доповнити словами "(або військово-цивільною адміністрацією)";

абзац другий виключити;

у частині шостій після слів "місцевого самоврядування" доповнити словами "(або військово-цивільною адміністрацією)".

у частині сьомій слова "та порядок списання неустойки (штрафу, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість" виключити;

доповнити новою частиною такого змісту:

"11. Заборгованість підприємств централізованого водопостачання, водовідведення за спожиту електричну енергію, реструктуризована станом на 1 травня 2020 року, повторній реструктуризації не підлягає.";

6) у статті 7:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. На реструктуризовану заборгованість за спожитий природний газ станом на 1 травня 2020 року неустойка (штраф, пеня), інфляційні нарахування, проценти річних не нараховуються.

Нараховані на заборгованість за спожитий природний газ, утворену станом на 1 травня 2020 року, неустойка (штраф, пеня), інфляційні нарахування, проценти річних, не можуть бути предметом подальшого продажу та підлягають врегулюванню, у такий спосіб:

підлягають списанню з дня набрання чинності цим Законом, у разі якщо погашення основної частини боргу здійснено до 1 травня 2020 року або до моменту укладання договорів про реструктуризацію відповідно до статті 5 цього Закону, у тому числі шляхом проведення взаєморозрахунків відповідно до статті 4 цього Закону;

підлягають списанню, за умови повного виконання теплогенеруючими та теплопостачальними організаціями укладеного договору про реструктуризацію заборгованості.";

у частині другій:

в абзаці першому слово і цифру "липня 2016" замінити словом і цифрою "травня 2020";

в абзаці другому після слів "погашення якої здійснено" доповнити словами "до 1 травня 2020 року або до моменту укладання договорів про реструктуризацію відповідно до статті 6 цього Закону, у тому числі шляхом проведення взаєморозрахунків";

частину третю виключити;

7) доповнити статтею 8 такого змісту:

"Стаття 8. Мораторій на нарахування неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних на заборгованість за енергоносії

Встановити мораторій на нарахування та стягнення електропостачальниками та постачальниками природного газу неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних на заборгованість, утворену після 1 травня 2020 року:

за електричну енергію підприємств централізованого водопостачання і водовідведення, спожиту для виробництва та надання послуг з централізованого водопостачання, централізованого постачання холодної води, централізованого водовідведення, послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) населенню;

за спожитий природний газ теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, надання послуг з централізованого опалення, послуг з постачання теплової енергії, послуг з централізованого постачання гарячої води та постачання гарячої води (у тому числі у разі заміни сторони у зобов'язанні та/або у разі набуття права власності через правонаступництво) населенню.".

2. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 30, ст. 542):

1) у статті 34:

в пункті десятому частини першої слова "постачальники електричної енергії" замінити словами "постачальники природного газу, електропостачальники, оператори системи розподілу (як правонаступники в частині прав та обов'язків за договорами на постачання електричної енергії та про користування електричною енергією)" та після слів "послуги з централізованого опалення" доповнити словами ", послуги з постачання теплової енергії, послуги з централізованого постачання гарячої води";

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Виконавче провадження з підстави, передбаченої пунктом 10 частини першої цієї статті, зупиняється у частині стягнення з теплопостачальних та теплогенеруючих організацій заборгованості за спожитий природний газ, використаний станом на 1 травня 2020 року для виробництва теплової та електричної енергії, послуг з централізованого опалення, послуг з постачання теплової енергії, послуг з централізованого постачання гарячої води та постачання гарячої води (з урахуванням суми неустойки (штрафу, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість за спожитий природний газ), та підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, за електричну енергію спожиту для виробництва та надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, з постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).";

2) пункт шістнадцятий частини першої статті 39 після слів "Публічним акціонерним товариством "Укртрансгаз"," доповнити словами "постачальниками природного газу, "електропостачальниками або операторами системи розподілу (як правонаступниками в частині прав та обов'язків за договорами на постачання електричної енергії та про користування електричною енергією)".

II. Прикінцеві та перехідні положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

2. Для суб'єктів господарювання, засновник яких знаходиться на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, виконання зобов'язань за договорами про реструктуризацію заборгованості забезпечується шляхом прийняття відповідного рішення військово-цивільною адміністрацією, яка виконує повноваження відповідних органів у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, де зареєстровано суб'єкт господарювання.

3. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос