Идет загрузка документа (489 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении

Проект закона Украины от 27.12.2019 № 2683
Дата рассмотрения: 27.12.2019 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення в Україні та регулює правовідносини, пов'язані з цим видом діяльності.

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Визначення понять

У цьому Законі поняття вживаються в такому значенні:

1) авторизована компанія з управління активами - компанія з управління активами, внесена до Реєстру авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, яка на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами провадить діяльність з управління пенсійними активами;

2) авторизована страхова організація - страхова організація, що здійснює діяльність зі страхування життя, та яка авторизована Національним банком України, у визначеному ним порядку, на здійснення діяльності у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення відповідно до цього Закону;

3) авторизований адміністратор - адміністратор недержавного пенсійного фонду, внесений до Реєстру авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, який на підставі ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів провадить діяльність з адміністрування авторизованого недержавного пенсійного фонду;

4) авторизований зберігач - банк, внесений до Реєстру авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, який на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності із зберігання активів недержавних пенсійних фондів провадить діяльність із зберігання пенсійних активів;

5) авторизований недержавний пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд, який створений відповідно до законодавства про недержавне пенсійне забезпечення, внесений до Реєстру авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, та здійснює діяльність у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення відповідно до вимог, встановлених цим Законом;

6) авторизовані суб'єкти системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення (далі - авторизовані суб'єкти) - авторизовані компанії з управління активами, авторизовані зберігачі, авторизовані адміністратори, авторизовані недержавні пенсійні фонди та авторизовані страхові організації;

7) внесок до системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення (далі - внесок) - грошові кошти, що в порядку, визначеному законом, сплачуються до системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення платіжним представником учасників системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення на користь учасника такої системи;

8) довічна пенсія - пенсійні виплати, які здійснюються авторизованою страховою організацією на підставі договору страхування довічної пенсії учасника системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення періодично після досягнення ним пенсійного віку відповідно до цього Закону;

9) заінтересована особа - пов'язана особа юридичної особи, а також її контролер, особа, яка має істотну участь в юридичній особі, та особа, через яку зазначені особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю у цій юридичній особі, особа, яка має істотну участь у споріднених та афілійованих особах юридичної особи, будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених вище у цьому пункті, та на яку здійснюють вплив під час проведення такої операції особи, зазначені вище у цьому пункті, через трудові, цивільні та інші відносини;

10) інвестиційна декларація - документ, який визначає інвестиційну політику авторизованого недержавного пенсійного фонду або Пенсійного казначейства по кожному окремому пенсійному портфелю;

11) індивідуальний накопичувальний пенсійний рахунок - рахунок учасника системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, який ведеться в системі персоніфікованого обліку у визначеному цим Законом порядку з метою обліку накопичених на користь такого учасника пенсійних коштів;

12) ключові функції - перелік обов'язків окремих працівників чи відокремлених підрозділів центрального адміністратора, авторизованих суб'єктів, які є системно-важливими для провадження діяльності такими суб'єктами;

13) комплаєнс - система внутрішніх відносин, спрямована на забезпечення дотримання вимог законодавства та інших документів, що закріплюють зобов'язання, взяті в рамках основної діяльності, а також запобігання їх порушенню;

14) програмні виплати - пенсійні виплати на встановлений строк, що здійснюються центральним адміністратором або авторизованим недержавним пенсійним фондом на користь учасника системи, розмір яких обчислюється з урахуванням залишку накопичених коштів учасника системи на його індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку;

15) одиниця пенсійних активів - облікова одиниця виміру чистої вартості пенсійних активів, яка застосовується для визначення суми пенсійних коштів, що належать учаснику системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення та обліковуються на його індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку;

16) одноразова пенсійна виплата - пенсійна виплата, що здійснюється одноразово у випадках та у порядку, визначених цим Законом;

17) пенсійний портфель - сукупність пенсійних активів та зобов'язань учасників системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення у Пенсійному казначействі, сформованих з врахуванням вимог, встановлених цим Законом за рахунок коштів учасників системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення;

18) пенсійні активи системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення (далі - пенсійні активи) - активи Пенсійного казначейства та авторизованих недержавних пенсійних фондів, які сформовані відповідно до цього Закону та за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати;

19) пенсійні кошти - визначена у національній валюті сума зобов'язань Пенсійного казначейства, авторизованого недержавного пенсійного фонду, авторизованої страхової організації перед учасниками системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення;

20) персоніфікований облік - збирання, оброблення, систематизація та зберігання передбаченої законодавством про пенсійне забезпечення інформації про учасників системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, відомостей про визначення їх прав на пенсійні виплати за рахунок коштів, накопичених на їх користь, а також для обчислення розміру цих виплат;

21) платіжні представники учасників системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення (далі - платіжні представники) - юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які здійснюють за рахунок учасників системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення та на користь таких учасників перерахування внесків в порядку, встановленому законом, та учасники системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, які здійснюють перерахування внесків за свій рахунок на свою користь в порядку, встановленому законом;

22) посадові особи авторизованих суб'єктів - голова та члени наглядової ради, голова та члени колегіального виконавчого органу (голова одноосібного виконавчого органу і його заступники), голова та члени ревізійної комісії (ревізори), корпоративний секретар, головний бухгалтер, голова та члени інших органів, утворення яких передбачено його статутом, та особи, що виконують ключові функції в авторизованих суб'єктах (крім авторизованого недержавного пенсійного фонду) та члени ради недержавного пенсійного фонду;

23) посадові особи Пенсійного казначейства - Голова та члени Ради Пенсійного казначейства, директор Адміністративного офісу і його заступники, головний бухгалтер;

24) система загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення - система, яка базується на засадах накопичення коштів учасників системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення у Пенсійному казначействі або в авторизованих недержавних пенсійних фондах та фінансування витрат на здійснення пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбаченому цим Законом;

25) учасник системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення (далі - учасник системи) - фізична особа, яка сплачує (сплачувала) або на користь якої сплачуються (сплачувалися) внески до системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, та яка має право на отримання виплат з системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення або отримує такі виплати згідно із цим Законом;

26) центральний адміністратор - юридична особа, що обирається за результатами конкурсу у порядку, визначеного цим Законом, та забезпечує виконання функції адміністрування системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення;

27) чиста вартість одиниці пенсійних активів - розрахункова вартість одиниці пенсійних активів, що визначається в порядку, передбаченому цим Законом, шляхом ділення чистої вартості пенсійних активів на загальну кількість одиниць пенсійних активів станом на день розрахунку;

28) чиста вартість пенсійних активів - різниця між вартістю пенсійних активів на день проведення розрахунку та загальною сумою зобов'язань пенсійного портфелю Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду, що підлягають виконанню на день проведення розрахунку.

2. Термін "особа, яка здійснює управлінські функції" вживається у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Терміни "пов'язана особа", "ділова репутація", "контролер", "контроль" вживаються у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Терміни "аудитор" та "аудиторська фірма" вживається у цьому Законі в значенні, наведеному в Законі України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Термін "близькі особи" вживається у цьому Законі в значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".

Термін "страхова організація" вживається у цьому Законі в значенні, наведеному в Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

Стаття 2. Суб'єкти системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення

1. Суб'єктами системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення є:

1) Пенсійне казначейство;

2) центральний адміністратор;

3) Пенсійний фонд;

4) авторизовані компанії з управління активами;

5) авторизовані зберігачі;

6) авторизовані адміністратори;

7) авторизовані недержавні пенсійні фонди;

8) авторизовані страхові організації;

9) платіжні представники;

10) учасники системи;

11) аудиторські фірми, які проводять аудит фінансової звітності Пенсійного казначейства, центрального адміністратора та авторизованих суб'єктів.

Стаття 3. Джерела формування та використання пенсійних активів учасників системи

1. Джерелами формування пенсійних активів учасників системи є:

1) внески до системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення;

2) інвестиційний дохід, що утворюється в результаті розміщення та інвестування коштів учасників системи у порядку, встановленому законом;

3) сума штрафних санкцій, пені, інших платежів на користь учасників системи.

2. Пенсійні активи учасників системи використовуються для:

1) інвестування з метою отримання інвестиційного доходу на користь учасників системи;

2) здійснення програмних виплат, оплати договорів страхування довічних пенсій, здійснення одноразових пенсійних виплат;

3) оплати послуг авторизованих компаній з управління активами;

4) оплати послуг авторизованих зберігачів;

5) оплати послуг авторизованих адміністраторів;

6) оплати послуг аудиторських фірм, які проводять аудит фінансової звітності Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду;

7) оплати обов'язкових платежів, та послуг, пов'язаних з проведенням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (послуги торговців цінними паперами, послуги депозитарних установ, банків, витрати на перереєстрацію прав власності на пенсійні активи, послуги незалежної оцінки майна);

8) оплати послуг центрального адміністратора;

9) оплати вартості страхування відповідальності членів Ради Пенсійного казначейства та членів ради авторизованого недержавного пенсійного фонду;

10) оплати діяльності Ради та Адміністративного офісу Пенсійного казначейства.

3. Річний граничний розмір витрат на оплату послуг осіб, передбачених у пунктах 3 - 8 частини другої цієї статті, що відшкодовуються за рахунок пенсійних коштів учасників Пенсійного казначейства, встановлюється у відсотках від чистої вартості пенсійних активів у Пенсійному казначействі і не може перевищувати 0,5 відсотка чистої вартості таких активів. Порядок розрахунку та оплати таких послуг встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Контроль за дотриманням граничного розміру витрат здійснює Рада Пенсійного казначейства.

У разі перевищення граничного розміру витрат на оплату послуг осіб, зазначених у пунктах 3 - 8 частини другої цієї статті, що відшкодовуються за рахунок коштів учасників системи, Рада Пенсійного казначейства зобов'язана протягом п'яти робочих днів прийняти рішення про вжиття заходів щодо усунення порушення вимог, визначених цією частиною, та повідомити про прийняте нею рішення Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

4. Річний граничний розмір витрат на оплату послуг, передбачених в пунктах 9 - 10 частини другої цієї статті, що відшкодовуються за рахунок пенсійних коштів учасників Пенсійного казначейства, встановлюється у відсотках від чистої вартості пенсійних активів у Пенсійному казначействі і не може перевищувати 0,1 відсотка чистої вартості таких активів. Порядок розрахунку та оплати таких послуг встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Контроль за дотриманням граничного розміру витрат здійснює Бюджетна Рада Пенсійного казначейства.

У разі перевищення граничного розміру витрат, передбачених в пунктах 9 - 10 частини другої цієї статті, що відшкодовуються за рахунок пенсійних коштів учасників Пенсійного казначейства, Бюджетна Рада Пенсійного казначейства зобов'язана протягом п'яти робочих днів прийняти рішення про вжиття заходів щодо усунення порушення вимог, визначених цією частиною.

5. Річний граничний розмір витрат на оплату послуг осіб, зазначених у пунктах 3 - 7 частини другої цієї статті, що відшкодовуються за рахунок коштів учасників авторизованих недержавних пенсійних фондах, встановлюється у відсотках від чистої вартості пенсійних активів у авторизованих недержавних пенсійних фондах і не може перевищувати 1,5 відсотка чистої вартості таких активів та розраховується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Контроль за дотриманням граничного розміру витрат здійснює авторизований адміністратор авторизованого недержавного пенсійного фонду.

У разі перевищення граничного розміру витрат, що відшкодовуються за рахунок коштів учасників авторизованого недержавного пенсійного фонду, авторизований адміністратор зобов'язаний повідомити про це раду авторизованого недержавного пенсійного фонду та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку протягом двох робочих днів.

Рада авторизованого недержавного пенсійного фонду зобов'язана протягом п'яти робочих днів прийняти рішення про вжиття заходів щодо усунення порушення вимог, визначених цією частиною, та повідомити про прийняте нею рішення Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

У разі, якщо вимога щодо розміру витрат авторизованого недержавного пенсійного фонду, визначеного цією частиною, не виконується, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вживає заходи впливу.

6. Забороняється використання пенсійних коштів учасників системи для забезпечення виплати пенсій та надання соціальних послуг із солідарної системи, на здійснення виплат у системі недержавного пенсійного забезпечення та на інші цілі, не передбачені цим Законом.

7. Дохід, отриманий внаслідок розпорядження пенсійними активами, включається до складу активів Пенсійного казначейства або авторизованих недержавних пенсійних фондів, та не є доходом авторизованих компаній з управління активами або авторизованих зберігачів.

8. Пенсійні кошти учасників системи є власністю учасників системи в розмірі, що обліковується на їх індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках.

9. Право власності учасника системи на належну частку пенсійних коштів учасників системи, що обліковуються на його індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку, реалізується в порядку, встановленому розділом IX цього Закону. У разі смерті такого учасника системи право власності спадкоємців на його пенсійні кошти реалізується в порядку, встановленому статтею 23 цього Закону.

10. Персоніфікований облік коштів на індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку в Пенсійному казначействі здійснює центральний адміністратор в порядку, встановленому статтею 71 цього Закону.

11. Пенсійні активи Пенсійного казначейства та авторизованих недержавних пенсійних фондів (крім депозитів) не можуть включатися до ліквідаційної маси авторизованих зберігачів Пенсійного казначейства та зберігачів авторизованих недержавних пенсійних фондів, а також інших банків та інших осіб.

12. Договори банківського вкладу, укладені Пенсійним казначейством або авторизованим недержавним пенсійним фондом із банком, припиняються у разі запровадження в такому банку тимчасової адміністрації, відкликання банківської ліцензії Національним банком України з власної ініціативи, з ініціативи власників банку або за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, з дати настання відповідної обставини. В такому випадку перерахування (повернення) пенсійних активів Пенсійного казначейства або авторизованому недержавному пенсійному фонду з поточних та/або вкладних (депозитних) рахунків Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду у банку здійснюється не пізніше 3 робочих днів з дати отримання банком відповідної вимоги Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду, якщо інший термін виконання не передбачений нормами спеціального законодавства.

Розділ II. Пенсійне казначейство

Стаття 4. Пенсійне казначейство

1. Пенсійне казначейство - юридична особа публічного права, яка створюється Кабінетом Міністрів України та функціонує в організаційно-правовій формі установи, яка не має на меті отримання прибутку.

Статут Пенсійного казначейства та зміни до нього затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кабінет Міністрів України передає Пенсійному казначейству кошти та майно для забезпечення його створення та функціонування. Кошти та майно, призначені для забезпечення функціонування Пенсійного казначейства, не є коштами та майном учасників системи.

2. Пенсійне казначейство самостійно володіє, користується і розпоряджається належним йому майном на праві власності.

3. Для забезпечення управління та здійснення контролю за поточною діяльністю Пенсійного казначейства утворюється Рада Пенсійного казначейства.

4. Забезпечення поточної діяльності Пенсійного казначейства виконує Адміністративний офіс.

5. Джерелами формування бюджету Ради Пенсійного казначейства та Адміністративного офісу є пенсійні активи учасників системи в межах розміру, передбаченого частинами третьою та четвертою статті 3 цього Закону.

6. Пенсійному казначейству забороняється запевняти чи гарантувати зростання доходів учасників системи.

Стаття 5. Інвестиційна декларація

1. Інвестиційна декларація розробляється для кожного пенсійного портфелю Пенсійного казначейства авторизованими компаніями з управління активами.

Інвестиційна декларація підлягає обов'язковій реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Примірник зареєстрованої інвестиційної декларації (зміни до неї) подається Раді Пенсійного казначейства протягом п'яти робочих днів після її реєстрації.

2. Інвестиційна декларація визначає інвестиційну політику пенсійного портфелю Пенсійного казначейства. В інвестиційній декларації відображаються основні напрями інвестування пенсійних активів та обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами, встановлені в межах загальних вимог та обмежень інвестиційної діяльності, визначених цим Законом.

Інвестиційна декларація є обов'язковою для застосування авторизованою компанією з управління активами та авторизованим зберігачем.

3. Рада Пенсійного казначейства зобов'язана проводити щорічний аналіз ефективності інвестиційної діяльності та у разі доцільності рекомендувати внесення змін до інвестиційної декларації з урахуванням пропозицій, поданих авторизованими компаніями з управління активами.

4. Правила підготовки, вимоги до інвестиційної декларації, порядок її реєстрації та внесення змін до неї встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відмовляє у реєстрації інвестиційної декларації в разі її невідповідності цьому Закону та вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 6. Рада Пенсійного казначейства

1. Рада Пенсійного казначейства створюється з метою здійснення повноважень, передбачених статтею 10 цього Закону.

2. До складу Ради Пенсійного казначейства входять п'ять осіб, які обираються за результатами конкурсу у порядку, встановленому статтею 9 цього Закону. Члени Ради Пенсійного казначейства не можуть входити до складу Адміністративного офісу або надавати інші послуги Пенсійного казначейства, крім відповідно до цивільно-правових договорів з членами Ради Пенсійного казначейства, а також не можуть обіймати інші посади в авторизованих учасниках на умовах трудового договору (контракту).

3. Положення про винагороду та умови цивільно-правових договорів з членами Ради Пенсійного казначейства затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Порядок здійснення діяльності, у тому числі форма та порядок проведення засідань Ради Пенсійного казначейства, порядок ведення протоколів, надання витягів з них та порядок зберігання інформації про діяльність Ради Пенсійного казначейства визначає Регламент Ради Пенсійного казначейства, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 7. Принципи формування Ради Пенсійного казначейства

1. Рада Пенсійного казначейства формується за такими принципами:

незалежності;

професіоналізму;

компетентності;

прозорості.

2. Членом Ради Пенсійного казначейства може бути особа, яка відповідає вимогам незалежності, встановленим статтею 8 цього Закону.

Строк повноважень члена Ради Пенсійного казначейства становить п'ять років, крім випадків, якщо призначення члена Ради Пенсійного казначейства на такий строк буде перевищувати гранично допустимий сукупний строк перебування особи на такій посаді, встановлений цим Законом. При цьому забезпечується періодична ротація складу Ради Пенсійного казначейства.

Одна й та ж особа не може бути членом Ради Пенсійного казначейства більше десяти років.

Після закінчення строку повноважень голова або член Ради Пенсійного казначейства продовжує виконувати свої обов'язки до призначення іншої особи відповідно головою або членом Ради Пенсійного казначейства.

Схемою ротації членів Ради Пенсійного казначейства передбачається, що не більше двох нових членів Ради Пенсійного казначейства призначаються протягом кожного календарного року, крім випадків, коли більше двох членів Ради Пенсійного казначейства звільняються достроково з посади протягом цього періоду. У разі дострокового звільнення членів Ради Пенсійного казначейства з посади нові призначення здійснюються на залишковий період перебування на посаді звільнених членів Ради Пенсійного казначейства.

3. Професіоналізм передбачає наявність відповідного фахового рівня та професійного досвіду.

Член Ради Пенсійного казначейства повинен мати досвід:

мати професійний досвід роботи в наглядових радах акціонерних товариств та/або недержавних пенсійних фондів та/або іноземних накопичувальних установ пенсійного забезпечення;

або

мати досвід стратегічного й оперативного управління, здобутий у фінансовій сфері.

Щонайменше один член Ради Пенсійного казначейства повинен мати не менше 5 років досвіду роботи, пов'язаної з виконанням функцій управління ризиками в банківській, страховій, пенсійній сфері або на фондовому ринку.

Щонайменше один член Ради Пенсійного казначейства повинен мати не менше 5 років досвіду роботи, пов'язаної з інвестуванням в банківській, страховій, пенсійній сфері або на фондовому ринку.

Щонайменше один член Ради Пенсійного казначейства повинен мати не менше 5 років досвіду роботи, пов'язаної з юридичною діяльністю.

4. Компетентність передбачає наявність у членів Ради Пенсійного казначейства поєднання необхідних знань та досвіду (в одній з таких галузей: управління та адміністрування, фінанси, економіка, аудит, банківська справа, прикладна математика, міжнародні відносини, право) або міжнародних сертифікатів, перелік яких встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, і досвіду роботи у фінансових установах чи досвіду наукової роботи за фінансовою, економічною або юридичною тематикою. Освіта та досвід членів Ради Пенсійного казначейства у сукупності повинні дозволяти виконувати належним чином ними свої обов'язки.

5. Член Ради Пенсійного казначейства повинен мати бездоганну ділову репутацію відповідно до вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, мати досвід керування конфліктами та ведення переговорів, приділяти час розвитку та оновленню своїх персональних знань та навичок.

6. Прозорість передбачає формування Ради Пенсійного казначейства за результатами конкурсного відбору членів відповідно до вимог, визначених законодавством, та оприлюднення інформації про склад Ради Пенсійного казначейства, ротацію членів, строк повноважень та дані щодо їх припинення, інформації про відповідність вимогам незалежності та іншим вимогам цього Закону, інформації про встановлення фактів невідповідності члена Ради Пенсійного казначейства вимогам цього Закону на офіційному веб-сайті Пенсійного казначейства.

Член Ради Пенсійного казначейства зобов'язаний подати інформацію щодо володіння безпосередньо або через пов'язаних осіб часткою (паєм, пакетом акцій) статутного капіталу юридичних осіб, можливості здійснювати вирішальний/суттєвий вплив на основі договору чи в інший спосіб, а також про загальний обсяг корпоративних прав, що належить йому, членам його сім'ї та юридичним особам, які контролюються ним або членами його сім'ї.

7. Член Ради Пенсійного казначейства повинен відповідати вимогам цього Закону протягом усього строку перебування на посаді.

Нагляд та контроль за дотриманням вимог до членів Ради Пенсійного казначейства, встановлених цим Законом, здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

8. Повноваження члена Ради Пенсійного казначейства можуть бути припинені достроково виключно з таких підстав:

1) встановлення факту невідповідності члена Ради Пенсійного казначейства вимогам, встановленим частинами першою та другою статті 8 цього Закону;

2) подання членом Ради Пенсійного казначейства особистої письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням, за умови, що така заява подається не пізніше ніж за два тижні до припинення повноважень;

3) подання членом Ради Пенсійного казначейства особистої письмової заяви про припинення повноважень у зв'язку з неможливістю виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

4) виїзду на постійне проживання за межі України;

5) набрання законної сили вироком або рішенням суду, яким члена Ради Пенсійного казначейства засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ради Пенсійного казначейства;

6) на вимогу не менше ніж трьох членів Ради Пенсійного казначейства або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в разі, якщо член Ради Пенсійного казначейства неналежним чином виконує свої посадові обов'язки або не відповідає вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації;

7) смерть члена Ради Пенсійного казначейства, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або оголошення померлим.

9. У разі встановлення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку підстав для дострокового припинення повноважень члена Ради Пенсійного казначейства, передбаченого пунктом 1 частини восьмої цієї статті, повноваження такого члена Ради Пенсійного казначейства припиняються з наступного робочого дня після набрання чинності відповідного рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про встановлення факту невідповідності члена Ради Пенсійного казначейства вимогам цього Закону.

У разі прийняття такого рішення Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в порядку, встановленому статтею 9 цього Закону, вносить на розгляд Кабінету Міністрів України рішення про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади члена Ради Пенсійного казначейства.

Стаття 8. Вимоги щодо незалежності членів Ради Пенсійного казначейства

1. Незалежність передбачає обрання до складу Ради Пенсійного казначейства незалежних членів, які:

1) вільні від будь-яких приватних інтересів або відносин з авторизованими суб'єктами понад межі, встановлені частиною другою цієї статті;

2) не є пов'язаними особами з авторизованими суб'єктами.

2. Незалежний член Ради Пенсійного казначейства - член Ради Пенсійного казначейства, на якого відсутній будь-який влив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Ради Пенсійного казначейства. Зокрема, не може вважатися незалежним членом Ради Пенсійного казначейства особа, якщо вона:

1) входила протягом попередніх п'яти років до складу органів управління центрального адміністратора або авторизованих суб'єктів або юридичних осіб, пов'язаних з ними;

2) одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років додаткову винагороду від центрального адміністратора або авторизованих суб'єктів або юридичних осіб, пов'язаних з авторизованими суб'єктами, в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу таких осіб;

3) володіє (прямо або опосередковано) часткою статутного капіталу юридичної особи чи є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські функції в такій юридичній особі, а також є фізичною особою - підприємцем, яка протягом трьох останніх років мала істотні ділові відносини з центральним адміністратором або авторизованими суб'єктами або юридичними особами, пов'язаними з авторизованими суб'єктами.

Для цілей цього пункту істотність ділових відносин означає, що сума відповідного договору перевищує 60 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня року, в якому укладено такий договір;

4) є та/або була протягом попередніх трьох років аудитором центрального адміністратора, авторизованих компаній з управління активами, авторизованих зберігачів та/або пов'язаних з ними юридичних осіб;

5) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років проводили аудит фінансової звітності авторизованих компаній з управління активами, центрального адміністратора, авторизованих зберігачів та/або пов'язаних з ними юридичних осіб;

6) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником авторизованих компаній з управління активами, центрального адміністратора, або працівником підрозділу, пов'язаного із зберіганням активів в авторизованому зберігачі;

7) є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або є представником акціонера - власника контрольного пакета акцій авторизованих компаній з управління активами, центрального адміністратора, авторизованих зберігачів в будь-яких цивільних відносинах;

8) була сукупно більш як 12 років членом Ради Пенсійного казначейства або членом наглядової ради авторизованих компаній з управління активами, авторизованих зберігачів;

9) є або була виборною особою останні 5 років в розумінні Закону України "Про запобігання корупції";

10) є або була посадовою особою органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування протягом останніх п'яти років;

11) є близькою особою осіб, зазначених у пунктах 1 - 10 цієї частини.

3. У разі якщо учасник системи вважає, що член Ради Пенсійного казначейства не відповідає вимогам цієї статті, такий учасник може звернутися до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку із заявою про невідповідність члена Ради Пенсійного казначейства вимогам цього Закону та/або до суду з позовом щодо визнання особи такою, що не може бути членом Ради Пенсійного казначейства. У такому разі особа, щодо якої подано позов, продовжує виконувати функції члена Ради Пенсійного казначейства до набрання законної сили рішенням суду.

4. Для цілей пункту 3 частини другої цієї статті діловими відносинами визнається постачання авторизованим компаніям з управління активами, авторизованим зберігачам, авторизованим адміністраторам, авторизованим недержавним пенсійним фондам та/або пов'язаним з ними юридичним особам товарів або надання послуг (включаючи фінансові, юридичні, консультаційні), або споживання наданих авторизованими компаніями з управління активами, авторизованими зберігачами, авторизованими адміністраторами, авторизованими недержавними пенсійними фондами та/або пов'язаними з ним юридичними особами послуг.

Стаття 9. Порядок проведення конкурсу для обрання членів Ради Пенсійного казначейства

1. Підставою для оголошення конкурсного відбору кандидатів на посаду членів Ради Пенсійного казначейства є рішення Кабінету Міністрів України, проект якого розробляється та вноситься Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У рішенні про проведення конкурсного відбору зазначаються:

найменування Пенсійного казначейства;

строк подання заяв на участь у конкурсному відборі;

загальні вимоги до кандидатів на посаду, очікувані функції, які повинен виконувати член Ради Пенсійного казначейства, а також сфера компетенції, якою повинен володіти член Ради Пенсійного казначейства;

адреса, адреса електронної пошти, за якими приймаються заяви та документи для участі в конкурсному відборі.

2. Для проведення конкурсного відбору Кабінет Міністрів України утворює комісію з конкурсного відбору, яка є постійно діючим органом, затверджує її склад, призначає голову та секретаря комісії з конкурсного відбору.

До складу конкурсної комісії входять один представник від Президента України, один - від Кабінету Міністрів України, один - від Національного банку України, один - від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, один - від профільного Комітету Верховної Ради України, до предметів відання якого належать питання фінансової діяльності.

У роботі конкурсної комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу представники міжнародних фінансових організацій та дипломатичних установ, професійних консультантів з відбору персоналу.

3. Комісія з конкурсного відбору:

не пізніше ніж протягом 5 робочих днів після прийняття рішення про проведення конкурсного відбору оприлюднює на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України оголошення про проведення конкурсного відбору на посади членів Ради Пенсійного казначейства;

розробляє та затверджує критерії оцінювання та вимоги до осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі (далі - претенденти);

приймає, реєструє та перевіряє документи, подані претендентами;

ухвалює рішення про допуск претендентів до конкурсного відбору або відхилення їх кандидатур;

забезпечує прозорість конкурсного відбору;

надсилає разом із наданою Комісії з конкурсного відбору згодою на обробку персональних даних претендентів запит до Національної поліції стосовно подання інформації щодо відсутності (наявності) у них судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

визначає переможця конкурсного відбору відповідно до критеріїв оцінювання;

оприлюднює на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України протокол комісії з конкурсного відбору про визначення переможця конкурсу;

письмово повідомляє учасникам конкурсу про його результати.

Комісія з конкурсного відбору може залучати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, компанію з добору персоналу для пошуку претендентів до участі у конкурсі.

Під час проведення конкурсного відбору з визначення кандидатів на посаду членів Ради Пенсійного казначейства комісія з конкурсного відбору може переглянути питання допуску претендентів до конкурсного відбору після прийняття рішення про їх допуск у разі отримання відомостей, що свідчать про подання недостовірної інформації, або наявності у претендента не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності.

4. Засідання є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин членів комісії з правом голосу.

5. Рішення комісії з конкурсного відбору приймається більшістю голосів присутніх на засіданні її членів і оформляється протоколом. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови (головуючого на засіданні) комісії з конкурсного відбору.

6. Конкурсний відбір проводиться протягом 30 робочих днів. Початком відбору вважається дата, на яку призначено засідання комісії з конкурсного відбору з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів. У разі потреби за рішенням комісії з конкурсного відбору конкурсний відбір може бути продовжено на строк, що не перевищує 15 робочих днів.

Конкурсний відбір вважається таким, що закінчився, з дня ухвалення комісією з конкурсного відбору рішення про затвердження його результатів.

7. Оголошення про проведення конкурсного відбору складається українською та англійською мовами і містить такі відомості:

найменування та місцезнаходження Пенсійного казначейства, основні напрями його діяльності;

строк, місце та адреса приймання заяв на участь у конкурсному відборі, номер телефону та адреса електронної пошти для довідок;

перелік документів, які необхідно подати претендентам, та вимоги щодо їх оформлення;

дата і місце проведення конкурсного відбору та оприлюднення його результатів;

вимоги до претендента, очікувані функції члена Ради Пенсійного казначейства, а також сфера компетенції, якою повинен володіти член Ради Пенсійного казначейства;

адреса електронної пошти, на яку претендент надсилає заяву для участі в конкурсному відборі та документи, зазначені у частині восьмій цієї статті.

8. До конкурсного відбору допускаються виключно кандидати, відібрані на умовах відкритого конкурсу компанією з добору персоналу, визначеною Кабінетом Міністрів України у встановленому ним порядку з числа тих, що мають міжнародний досвід надання послуг з добору керівного складу банків не менш як 10 років. Компанія з добору персоналу подає конкурсній комісії список кандидатів для проведення відбору та підготовки подання вищому органу. Залучення компанії з добору персоналу здійснюється на платній основі за рахунок коштів Пенсійного казначейства та/або інших джерел, не заборонених законодавством.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою разом із заявою:

копію документа, що посвідчує особу, копії трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, копію документа про вищу освіту;

біографічну довідку (резюме);

згоду на обробку персональних даних;

рекомендації (за наявності);

заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена Ради Пенсійного казначейства;

мотиваційний лист щодо виконання функцій члена Ради Пенсійного казначейства.

Відповідальність за недостовірність інформації, що міститься у поданих документах, несе претендент.

Заяви приймаються у строк не менше ніж 14 робочих днів, але не більше ніж 60 календарних днів після дати оприлюднення оголошення та підлягають реєстрації конкурсною комісією.

Заяви приймаються у строк не менше 14 робочих днів, але не більше 60 календарних днів. У разі потреби цей строк може бути продовжено за рішенням комісії з конкурсного відбору на строк до 30 календарних днів з наступним внесенням відповідних змін в оголошення про проведення конкурсного відбору. Після дати оприлюднення оголошення заяви підлягають реєстрації в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9. За рішенням комісії з конкурсного відбору претендент не допускається до участі в конкурсному відборі в разі:

неподання ним одного із документів, зазначених у частині восьмій цієї статті;

невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів;

подання недостовірної інформації;

наявності у претендента не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності.

Претенденти, допущені до участі в конкурсному відборі, є його учасниками.

10. Комісія з конкурсного відбору з метою підтвердження інформації щодо відповідності претендентів вимогам до членів Ради Пенсійного казначейства може надсилати разом із згодою на обробку персональних даних претендентів запити до підприємств, установ, організацій усіх форм власності.

11. Комісія визначає переможців конкурсного відбору на підставі затверджених комісією з конкурсного відбору критеріїв оцінювання.

12. Переможцями конкурсного відбору визнаються учасники, які набрали найбільшу кількість балів за критеріями оцінювання. Якщо переможець конкурсного відбору зняв свою кандидатуру, комісія з конкурсного відбору має право прийняти рішення про визначення переможцем наступного учасника, який набрав найбільшу кількість балів. Комісія з конкурсного відбору має право прийняти рішення про відхилення усіх заяв учасників про участь у конкурсному відборі та про повторне проведення конкурсного відбору.

13. У разі надходження заяви про участь у конкурсному відборі лише від одного претендента або допущення до участі лише одного учасника конкурсний відбір не проводиться. У такому разі конкурсна комісія приймає рішення про повторне проведення конкурсного відбору.

Якщо за результатами конкурсного відбору не вдалося обрати необхідну кількість кандидатів на посади членів Ради Пенсійного казначейства, призначається додатковий конкурсний відбір на заміщення вакантних посад.

14. Переможці конкурсного відбору оголошуються на засіданні комісії з конкурсного відбору.

Рішення комісії з конкурсного відбору про визначення переможця конкурсного відбору є підставою для укладення цивільно-правового договору щодо виконання функцій члена Ради Пенсійного казначейства.

15. Конкурсна комісія не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів після укладення цивільно-правових договорів з членами Ради Пенсійного казначейства опубліковує інформацію про персональний склад Ради Пенсійного казначейства на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.

16. Роботу конкурсної комісії забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів України.

Стаття 10. Повноваження Ради Пенсійного казначейства

До компетенції Ради Пенсійного казначейства належать повноваження щодо:

1) укладення та розірвання договорів з центральним адміністратором, авторизованими компаніями з управління активами, авторизованими зберігачами. Такі договори мають бути укладені протягом одного місяця з моменту авторизації компаній з управління активами, зберігачів;

2) обрання авторизованої компанії з управління активами та авторизованого зберігача, які спільно здійснюватимуть обслуговування пенсійного портфелю, та надання інформації Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку для перевірки цих осіб щодо наявності конфлікту інтересів;

3) у випадку прийняття рішення про делегування всіх або частини функцій Адміністративного офісу іншим юридичним особам в порядку та на умовах, визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, проведення конкурсу для обрання особи для делегування таких функцій та укладення договору з цією особою. Делегування функцій іншим юридичним особам не обмежує відповідальності Ради Пенсійного казначейства за збитки, спричинені діями або бездіяльністю таких осіб;

4) затвердження показників ефективності діяльності авторизованих компаній з управління активами та аналіз ефективності управління пенсійними активами учасників Пенсійного казначейства авторизованими компаніями з управління активами;

5) затвердження розрахунку коригуючих коефіцієнтів в системі автоматичного розподілу учасників системи, які не визначились з обранням авторизованого недержавного пенсійного фонду або пенсійного портфелю та авторизованої компанії з управління активами Пенсійного казначейства, за результатами аналізу ефективності управління пенсійними активами учасників Пенсійного казначейства авторизованими компаніями з управління активами;

6) отримання інформації, пояснень та первинних документів від центрального адміністратора, авторизованих компаній з управління активами та авторизованих зберігачів про їх діяльність, вжиття заходів та інформування Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про підозру у порушенні законодавства авторизованими компаніями з управління активами та авторизованими зберігачами;

7) затвердження облікової політики Пенсійного казначейства, перегляд на рідше одного разу на три роки облікової політики;

8) затвердження положень, що регламентують діяльність Пенсійного казначейства, крім статуту Пенсійного казначейства, перегляд на рідше одного разу на три роки таких положень;

9) розгляд квартальних та річних звітів авторизованих компаній з управління активами, авторизованих зберігачів та аудиторських звітів за результатами аудиту фінансової звітності Пенсійного казначейства;

10) розгляд звітів Адміністративного офісу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

11) розгляд звіту центрального адміністратора про надання послуг з адміністрування Пенсійного казначейства та затвердження заходів за результатами його розгляду;

12) затвердження та подання центральному адміністратору рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення послуг з адміністрування Пенсійного казначейства;

13) підготовка та затвердження звіту Ради Пенсійного казначейства про свою діяльність та подання його для розгляду Кабінету Міністрів України;

14) погодження проекту бюджету Пенсійного казначейства для забезпечення роботи Ради Пенсійного казначейства і Адміністративного офісу;

15) формування складу та визначення граничної чисельності Адміністративного офісу;

16) затвердження внутрішніх положень Адміністративного офісу;

17) прийняття рішення про призначення, звільнення та відсторонення директора Адміністративного офісу від здійснення повноважень;

18) здійснення нагляду за діяльністю Пенсійного казначейства;

19) затвердження умов та порядку проведення конкурсу для обрання аудиторської фірми;

20) обрання аудиторської фірми за результатами конкурсу;

21) підготовка пропозицій за результатами розгляду аудиторського звіту за результатами аудиту фінансової звітності Пенсійного казначейства та подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

22) встановлення щорічного максимального абсолютного розміру витрат на оплату послуг осіб, зазначених у пунктах 3 - 8 частини другої статті 3 цього Закону, та розподіл таких витрат між такими особами;

23) контроль за дотриманням щорічного максимального абсолютного розміру витрат на оплату послуг осіб, зазначених у пунктах 3 - 8 частини другої статті 3 цього Закону;

24) розгляд узагальненої інформації щодо звернень учасників системи;

25) розірвання договору з авторизованою компанією з управління активами, що здійснює управління активами пенсійних портфелів Пенсійного казначейства у випадку зменшення середньорічного рівня дохідності пенсійного портфелю певного типу більш як на 20 відсотків порівняно з показником середньозваженого узагальненого середньорічного рівня дохідності пенсійних портфелів цього типу Пенсійного казначейства.

2. Рада Пенсійного казначейства здійснює інші повноваження, які відповідно до цього Закону та статуту Пенсійного казначейства віднесені до її компетенції.

Повноваження, віднесені до компетенції Ради Пенсійного казначейства, не можуть бути передані Адміністративному офісу або іншому органу Пенсійного казначейства.

Стаття 11. Звіт Ради Пенсійного казначейства

1. Рада Пенсійного казначейства щороку повинна готувати звіт про свою роботу. Річний звіт Ради Пенсійного казначейства підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Пенсійного казначейства разом із річним звітом Пенсійного казначейства.

2. У звіті відображається оцінка роботи Ради Пенсійного казначейства. Така оцінка повинна включати:

оцінку її складу, структури та діяльності як колегіального органу;

оцінку компетентності та ефективності діяльності кожного члена Ради Пенсійного казначейства, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;

оцінку незалежності кожного з членів Ради Пенсійного казначейства;

оцінку виконання Радою Пенсійного казначейства поставлених цілей.

Звіт має містити інформацію про внутрішню структуру Ради Пенсійного казначейства, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень.

Стаття 12. Голова Ради Пенсійного казначейства

1. Голова Ради Пенсійного казначейства обирається членами Ради Пенсійного казначейства з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ради Пенсійного казначейства.

Рада Пенсійного казначейства має право в будь-який час переобрати голову Ради Пенсійного казначейства.

2. Голова Ради Пенсійного казначейства організовує її роботу, скликає засідання Ради Пенсійного казначейства, головує на них та здійснює інші повноваження, передбачені статутом Пенсійного казначейства та Регламентом Ради Пенсійного казначейства.

3. У разі неможливості виконання головою Ради Пенсійного казначейства своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Ради Пенсійного казначейства за її рішенням.

Стаття 13. Засідання Ради Пенсійного казначейства

1. Рішення Ради Пенсійного казначейства з питань, віднесених до її повноважень, є обов'язковими для виконання Адміністративним офісом, центральним адміністратором, авторизованими компаніями з управління активами та авторизованими зберігачами, з якими Радою Пенсійного казначейства укладені договори про надання відповідних послуг Пенсійного казначейства.

Рішення Ради Пенсійного казначейства підлягають оприлюдненню в порядку, встановленому Радою Пенсійного казначейства за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. У засіданні Ради Пенсійного казначейства з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та центрального адміністратора, а за запрошенням Ради Пенсійного казначейства - представники державних органів, авторизованих компаній з управління активами, авторизованих зберігачів та інших суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення.

3. Засідання Ради Пенсійного казначейства вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше трьох її членів. Рішення Ради Пенсійного казначейства приймаються простою більшістю голосів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

4. Засідання Ради Пенсійного казначейства проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

5. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення засідань Ради Пенсійного казначейства здійснює Адміністративний офіс в межах затвердженого на відповідний рік бюджету Пенсійного казначейства на утримання Ради Пенсійного казначейства та Адміністративного офісу.

Стаття 14. Відповідальність членів Ради Пенсійного казначейства та членів ради авторизованого недержавного пенсійного фонду перед третіми особами

1. За шкоду або збитки, що виникли внаслідок неправомірної дії або бездіяльності членів Ради Пенсійного казначейства та членів ради авторизованого недержавного пенсійного фонду під час виконання ними функцій та обов'язків, члени Ради Пенсійного казначейства, члени ради авторизованого недержавного пенсійного фонду солідарно несуть субсидіарну відповідальність.

Члени Ради Пенсійного казначейства та члени ради авторизованого недержавного пенсійного фонду солідарно несуть субсидіарну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх посадових обов'язків. У разі зазначеного член Ради Пенсійного казначейства та член ради авторизованого недержавного пенсійного фонду притягається до адміністративної та майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з ним розривається відповідно до закону.

2. Члени Ради Накопичувального фонду та посадові особи Адміністративного офісу, члени ради авторизованого недержавного пенсійного фонду не мають права отримувати винагороду в будь-якому вигляді від центрального адміністратора, компаній з управління активами, адміністраторів, зберігачів, у тому числі авторизованих, аудиторських фірм, а також від пов'язаних осіб зазначених суб'єктів. У разі отримання такої винагороди у будь-якому вигляді члени Ради Пенсійного казначейства та посадові особи Адміністративного офісу несуть відповідальність відповідно до закону.

3. Пенсійне казначейство відносно члена Ради Пенсійного казначейства зобов'язано:

укласти договір страхування відповідальності члена Ради Пенсійного казначейства перед третіми особами, згідно з яким застраховано відповідальність члена Ради Пенсійного казначейства перед третіми особами, відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національним банком України за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, протягом одного місяця з дати його призначення членом Ради Пенсійного казначейства, та забезпечувати наявність чинного договору страхування відповідальності члена Ради Пенсійного казначейства перед третіми особами, що відповідає вимогам, визначеним цим Законом, надалі протягом всього періоду перебування на посаді члена Ради Пенсійного казначейства.

4. Авторизований адміністратор авторизованого недержавного пенсійного фонду зобов'язаний:

укласти договір страхування відповідальності члена ради авторизованого недержавного пенсійного фонду перед третіми особами, згідно з яким застраховано його відповідальність перед третіми особами, відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національним банком України за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, протягом одного місяця з дати його призначення членом ради авторизованого недержавного пенсійного фонду відповідно, та забезпечувати наявність чинного договору страхування відповідальності члена ради авторизованого недержавного пенсійного фонду перед третіми особами, що відповідає вимогам, визначеним цим Законом, надалі протягом всього періоду перебування на цій посаді.

5. Мінімальний розмір страхової суми за договором страхування відповідальності члена Ради Пенсійного казначейства або члена ради авторизованого недержавного пенсійного фонду перед третіми особами, укладеним членом Ради Пенсійного казначейства або членом Ради авторизованого недержавного пенсійного фонду, має становити 5 відсотків:

- загальної вартості активів Пенсійного казначейства станом на останній день року, що передує року укладання такого договору страхування - для члена Ради Пенсійного казначейства;

- загальної вартості активів авторизованого недержавного пенсійного фонду, що належать учасникам системи, станом на останній день року, що передує року укладання такого договору страхування - для члена ради авторизованого недержавного пенсійного фонду.

В будь-якому випадку страхова сума за договором страхування відповідальності члена Ради Пенсійного казначейства або члена ради авторизованого недержавного пенсійного фонду перед третіми особами не може бути меншою 5 мільйонів євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на день укладення договору страхування відповідальності.

Упущена, втрачена вигода, додаткові витрати, що можуть бути понесені учасниками Пенсійного казначейства та авторизованого недержавного пенсійного фонду та/або третіми особами, не відшкодовуються за договором страхування відповідальності члена Ради Пенсійного казначейства або члена ради авторизованого недержавного пенсійного фонду перед третіми особами.

6. Контроль за дотриманням членами Ради Пенсійного казначейства та членами ради авторизованого недержавного пенсійного фонду, вимоги щодо наявності чинного договору страхування відповідальності члена Ради Пенсійного казначейства або члена ради авторизованого недержавного пенсійного фонду перед третіми особами покладається на Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 15. Адміністративний офіс

1. Адміністративний офіс є виконавчим органом Пенсійного казначейства, призначеним для організаційно-технічного забезпечення діяльності Ради Пенсійного казначейства та Пенсійного казначейства.

2. Адміністративний офіс очолює директор, який призначається Радою Пенсійного казначейства.

Директор Адміністративного офісу забезпечує виконання функцій, віднесених до компетенції Адміністративного офісу. Директор Адміністративного офісу укладає цивільно-правові договори з членами Ради Пенсійного казначейства, передбачені частиною чотирнадцятою статті 9 цього Закону.

3. До компетенції Адміністративного офісу належить:

1) забезпечення організаційно-технічного забезпечення діяльності Ради Пенсійного казначейства, в тому числі забезпечення проведення засідань Ради Пенсійного казначейства;

2) розробка проекту облікової політики Пенсійного казначейства;

3) щоденний аналіз ефективності загальних нормативів інвестування коштів Пенсійного казначейства та напрямів інвестування коштів Пенсійного казначейства;

4) розробка проектів умов та порядку проведення конкурсів з вибору аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності Пенсійного казначейства;

5) забезпечення управління операційними ризиками Пенсійного казначейства. Система управління ризиками здійснюється на підставі внутрішніх документів, що затверджені Радою Пенсійного казначейства;

6) здійснення функцій комплаєнс;

7) розробка проектів договорів, що укладаються з особами, які надають послуги Пенсійного казначейства, та контроль їх виконання;

8) складання бюджету Ради Пенсійного казначейства та Адміністративного офісу, подання його Раді Пенсійного казначейства на погодження з наступним поданням Бюджетній раді Пенсійного казначейства на затвердження;

9) оплата витрат діяльності Ради Пенсійного казначейства та Адміністративного офісу відповідно до затвердженого бюджету;

10) розробка показників ефективності діяльності авторизованих компаній з управління активами, аналіз діяльності авторизованих компаній з управління активами на основі таких показників та надання рекомендацій Раді Пенсійного казначейства для розгляду та прийняття рішень стосовно авторизованих компаній з управління активами;

11) надання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації про стан системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення у встановленому нею порядку;

12) звітування перед Радою Пенсійного казначейства щодо діяльності Пенсійного казначейства в порядку, встановленому Радою Пенсійного казначейства;

13) відкриття в банку на підставі відповідного договору поточного рахунку для здійснення поточної діяльності Ради Пенсійного казначейства та Адміністративного офісу в межах затвердженого бюджету витрат;

14) звітування перед Радою Пенсійного казначейства та Бюджетною радою Пенсійного казначейства з питань виконання бюджету;

15) складення переліку авторизованих компаній з управління активами та авторизованих зберігачів, з якими Радою Пенсійного казначейства укладено договір про управління активами Пенсійного казначейства, та оприлюднення його в порядку, встановленому Радою Пенсійного казначейства;

16) надання центральному адміністратору інформації про авторизовані компанії з управління активами та авторизованих зберігачів, з якими Радою Пенсійного казначейства укладено або розірвано договори;

17) ведення окремого обліку витрат Ради Пенсійного казначейства та Адміністративного офісу, формування облікових реєстрів по операціях з витрат Ради Пенсійного казначейства та Адміністративного офісу та надання їх центральному адміністратору;

18) належне зберігання первинних документів, що є підставою для формування облікових реєстрів по операціях з витрат Ради Пенсійного казначейства та Адміністративного офісу;

19) щоденний розрахунок показників пенсійних портфелів та середньозважених узагальнених показників по кожному типу пенсійних портфелів Пенсійного казначейства згідно з вимогами, встановленими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

20) розрахунок коригуючих коефіцієнтів в системі автоматичного розподілу учасників системи, які не визначились з обранням авторизованого недержавного пенсійного фонду або пенсійного портфелю авторизованої компанії з управління активами Пенсійного казначейства, за результатами аналізу ефективності управління пенсійними активами учасників Пенсійного казначейства авторизованими компаніями з управління активами;

21) укладення договору з аудиторською фірмою;

22) укладення договорів, необхідних для забезпечення діяльності Адміністративного офісу;

23) розгляд звернень учасників системи та підготовка узагальненої інформації щодо таких звернень для подання до Ради Пенсійного казначейства.

4. Рада Пенсійного казначейства може делегувати всі або частину функцій, зазначених у частині третій цієї статті, іншим юридичним особам в порядку та на умовах, визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Делегування функцій іншим юридичним особам не обмежує відповідальності Ради Пенсійного казначейства за збитки, спричинені діями або бездіяльністю таких осіб.

5. Статутом Пенсійного казначейства та Регламентом Ради Пенсійного казначейства до компетенції Адміністративного офісу можуть бути віднесені й інші повноваження.

Стаття 16. Бюджетна рада Пенсійного казначейства

1. Бюджетна рада Пенсійного казначейства (далі - Бюджетна рада) створюється за рішенням Кабінету Міністрів України.

Засідання Бюджетної ради проводяться в разі виникнення потреби.

2. До складу Бюджетної ради входять:

дві особи, визначені Кабінетом Міністрів України;

одна особа, визначена центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову та бюджетну політику;

одна особа, визначена центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення;

одна особа, визначена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Члени Бюджетної ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

Голова Бюджетної ради обирається членами ради зі свого числа.

Засідання Бюджетної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини складу Бюджетної ради.

Рішення Бюджетної ради приймаються простою більшістю голосів.

Бюджетна рада діє відповідно до затвердженого нею регламенту.

Бюджетна рада:

1) затверджує бюджет Ради Пенсійного казначейства та Адміністративного офісу;

2) щоквартально здійснює контроль за виконанням бюджету Ради Пенсійного казначейства та Адміністративного офісу;

3) за результатами здійснення контролю за виконанням бюджету Ради Пенсійного казначейства та Адміністративного офісу інформує Кабінет Міністрів України.

Стаття 17. Планування фінансування Ради Пенсійного казначейства та Адміністративного офісу

1. Адміністративний офіс складає проект бюджету Ради Пенсійного казначейства та Адміністративного офісу на наступний рік, подає його Раді Пенсійного казначейства на погодження з наступним поданням Бюджетній раді Пенсійного казначейства на затвердження.

Бюджетна рада у місячний строк приймає рішення про затвердження бюджету Ради Пенсійного казначейства та Адміністративного офісу на наступний рік або надає Адміністративного офісу обрунтовані зауваження до нього.

У разі надходження зауважень Адміністративний офіс протягом 10 робочих днів після їх отримання подає Бюджетній раді відкоригований проект бюджету Ради Пенсійного казначейства та Адміністративного офісу на наступний рік для затвердження.

Затверджений Бюджетною радою бюджет Ради Пенсійного казначейства та Адміністративного офісу оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів державного, Пенсійного казначейства та на сайті офіційного державного інформаційного ресурсу, на якому оприлюднюється інформація згідно з Законом України "Про відкритість використання публічних коштів".

Розділ III. Учасники системи та сплата внесків

Стаття 18. Учасники системи

1. Учасниками системи є:

1) громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, які є працівниками юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах цих підприємств та організацій, у громадських об'єднаннях, у фізичних осіб - підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та в інших фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або працюють на інших умовах, передбачених законодавством, або виконують роботи (надають послуги) в зазначених юридичних особах чи у фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру;

2) на добровільних засадах фізичні особи - підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування;

3) особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;

4) громадяни України, які працюють у розташованих за межами України філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах підприємств та організацій (у тому числі міжнародних), створених відповідно до законодавства України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України);

5) громадяни України та особи без громадянства, які працюють в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах іноземних держав, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах іноземних підприємств та організацій, міжнародних організацій, розташованих на території України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України);

6) особи, які працюють на виборних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, громадських об'єднаннях та отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на таких посадах;

7) військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби), поліцейські, особи рядового і начальницького складу, у тому числі ті, які проходять військову службу під час особливого періоду, визначеного законами України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про військовий обов'язок і військову службу";

8) члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які сплачують внески на інших підставах;

9) працівники дипломатичної служби, направлені у довготермінове відрядження.

2. Ведення обліку учасників системи здійснюється центральним адміністратором у базі даних системи персоніфікованого обліку учасників системи (далі - база даних учасників).

Стаття 19. Порядок сплати внесків

1. Внески до системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення не є складовою частиною єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, і нараховуються та сплачуються окремо.

2. Організаційні засади забезпечення збору та обліку внеску, що сплачується до системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку, визначаються Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та накопичувального внеску до системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення".

3. Пенсійний фонд спільно з органами доходів і зборів здійснює перевірку сплати внеску, співставлення з даними в звітності по сплаті внеску. Пенсійний фонд здійснює перерахування коштів на рахунок центрального адміністратора протягом трьох робочих днів з дня отримання внеску.

Одночасно з перерахуванням коштів Пенсійний фонд передає до центрального адміністратора відомості персоніфікації внесків.

4. Центральний адміністратор здійснює персоніфікований облік внеску, отриманого від Пенсійного фонду, його подальший розподіл на індивідуальні накопичувальні пенсійні рахунки, перерахування коштів на рахунки Пенсійного казначейства, відкриті в авторизованих зберігачах, та рахунки авторизованих недержавних пенсійних фондів протягом трьох робочих днів з дня прийняття відомості персоніфікації.

Стаття 20. Платіжні представники

1. Платіжними представниками відповідно до цього Закону є:

1) роботодавці:

підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані ним роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із учасниками системи - для осіб, зазначених у пунктах 1 та 6 статті 18 цього Закону;

фізичні особи - підприємці, зокрема ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань);

фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичні особи, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) - для осіб, зазначених у пункті 1 статті 18 цього Закону;

філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), утворені відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами - для осіб, зазначених у пункті 4 статті 18 цього Закону;

дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), розташовані на території України - для осіб, зазначених у пункті 5 статті 18 цього Закону;

інвестори (оператори) за угодою про розподіл продукції (у тому числі постійне представництво інвестора-нерезидента), що використовують працю фізичних осіб, найнятих на роботу в Україні на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем в Україні, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань);

2) підприємства, установи, організації, військові частини та органи, які виплачують заробітну плату (винагороду), грошове забезпечення, допомогу, надбавку або компенсацію, - для осіб, зазначених у пунктах 6 та 7 статті 18 цього Закону.

2. Ведення обліку платіжних представників здійснюється Пенсійним фондом у складі реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Стаття 21. Вибір учасником системи пенсійного портфелю та авторизованої компанії з управління активами Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду

1. Учасник системи повинен обрати тип пенсійного портфелю Пенсійного казначейства з одночасним обранням авторизованої компанії з управління активами Пенсійного казначейства або обрати авторизований недержавний пенсійний фонд.

Учаснику системи, який обрав тип пенсійного портфелю Пенсійного казначейства або не визначився з вибором пенсійного портфелю Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду, відкривається індивідуальний накопичувальний пенсійний рахунок в Пенсійному казначействі.

2. Вибір учасником системи типу пенсійного портфелю Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду здійснюється на підставі інформації, що міститься в Реєстрі авторизованих суб'єктів.

3. Учасник системи, що визначився із вибором типу пенсійного портфелю Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду, визначає свій вибір в електронному кабінеті учасника системи на офіційному веб-сайті центрального адміністратора або подає заяву встановленого зразка центрального адміністратора або його представника. Такий учасник системи також повинен одночасно здійснити заходи щодо укладення пенсійного контракту, передбачені статтею 75 цього Закону.

4. Інформація про вибір учасника системи вноситься в базу даних учасників, що ведеться центральним адміністратором.

5. Учасник системи може в будь-який час змінити тип обраного пенсійного портфелю Пенсійного казначейства або авторизований недержавний пенсійний фонд в порядку, визначеному частиною третьою цієї статті, але не частіше ніж через 180 календарних днів після останньої зміни.

6. Центральний адміністратор протягом п'яти робочих днів повідомляє учасника системи про факт виконання зміни пенсійного портфелю Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду.

Стаття 22. Автоматичний розподіл внесків учасників системи між авторизованими компаніями з управління активами

1. Внески учасників системи, яким відкриті індивідуальні накопичувальні пенсійні рахунки в Пенсійному казначействі, та які не визначились з вибором пенсійного портфелю та авторизованої компанії з управління активами Пенсійного казначейства, підлягають автоматичному розподілу між пенсійними портфелями, управління активами яких здійснюється авторизованими компаніями з управління активами, з якими Радою Пенсійного казначейства укладені договори.

2. В процесі автоматичного розподілу внесків для кожного учасника системи визначається пенсійний портфель, управління активами якого здійснюється авторизованою компанією з управління активами.

3. Порядок первісного автоматичного розподілу внесків здійснюється за принципом використання рівномірного лінійного випадкового розподілу внесків учасників системи та встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. Інформація про результат автоматичного розподілу внесків до пенсійних портфелів, що знаходяться в управлінні авторизованих компаній з управління активами, надається учаснику системи листом та через електронний кабінет учасника на офіційному веб-сайті Центрального адміністратора протягом п'яти робочих днів з дати проведення такого розподілу.

5. Центральний адміністратор протягом трьох робочих днів з моменту здійснення ним автоматичного розподілу внесків учасників системи між пенсійними портфелями, що знаходяться в управлінні авторизованих компаній з управління активами, здійснює перерахування внесків цих учасників на рахунки пенсійних портфелів у авторизованих зберігачів.

6. За результатами проведення Радою Пенсійного казначейства щорічного аналізу ефективності діяльності авторизованих компаній з управління активами Пенсійного казначейства Рада Пенсійного казначейства надає центральному адміністратору інформацію щодо введення з урахуванням ефективності діяльності авторизованих компаній з управління активами, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, корегуючих коефіцієнтів до порядку автоматичного розподілу нових учасників системи.

Стаття 23. Спадкування коштів

1. У разі смерті учасника системи належні йому пенсійні кошти успадковуються в порядку, визначеному Цивільним кодексом України.

2. Учасник системи має право в будь-який час визначити спадкоємцями одну або декілька фізичних осіб (незалежно від наявності у нього з такими особами сімейних, родинних відносин), які мають право на отримання у разі його смерті коштів в сумі, що обліковується на його індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку в Пенсійному казначействі або індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку в обраному ним авторизованому недержавному пенсійному фонді, а також визначити розмір часток, в яких вони повинні бути розподілені між зазначеними особами. У такому разі учасник системи складає заповіт відповідно до вимог Цивільного кодексу України.

3. Особи, які мають право на отримання у спадщину коштів учасників системи в сумі, що належить померлому учасникові системи, що обліковуються на його індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку в Пенсійному казначействі або на його індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку у відповідному авторизованому недержавному пенсійному фонді, можуть подати заяву про спрямування таких коштів на свій індивідуальний накопичувальний пенсійний рахунок у Пенсійному казначействі або за бажанням - на свій індивідуальний накопичувальний пенсійний рахунок у авторизованому недержавному пенсійному фонді.

4. У разі відсутності у померлого учасника системи спадкоємців за законом та за заповітом належні йому кошти, обліковані на його індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку в Пенсійному казначействі або на його індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді, успадковуються у порядку, визначеному Цивільним кодексом України.

5. Спадкоємець, який прийняв спадщину, зобов'язаний протягом шести місяців після закінчення строку для прийняття спадщини подати центральному адміністратору або авторизованому адміністратору авторизованого недержавного пенсійного фонду заяву про виплату успадкованих пенсійних коштів.

Успадковані пенсійні кошти виплачуються спадкоємцям як одноразова пенсійна виплата в порядку, визначеному цим Законом.

6. Центральний адміністратор, авторизований адміністратор недержавного пенсійного фонду або авторизована страхова організація здійснює одноразову пенсійну виплату спадкоємцям у строки, визначені цим Законом, якщо протягом цього строку не було накладено заборону на здійснення виплати згідно із законом.

Розділ IV. Суб'єкти системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення

Підрозділ I. Пенсійний фонд

Стаття 24. Пенсійний фонд

1. Пенсійному фонду відкривається окремий казначейський рахунок для зарахування внесків, які надходять від органів доходів і зборів у порядку, встановленому статтею 111 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та накопичувального внеску до системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення", та подальшого їх спрямування на рахунок центрального адміністратора.

2. До функцій Пенсійного фонду у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення належить:

1) здійснення контролю, у тому числі спільно з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, за достовірністю відомостей про учасників системи та повнотою сплати внесків;

2) перерахування внесків, що надійшли на окремий казначейський рахунок Пенсійного фонду, на рахунок центрального адміністратора;

3) перевірка відомостей персоніфікації учасників системи та надання таких відомостей центральному адміністратору;

4) взаємодія в установленому законодавством порядку з центральним адміністратором, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування;

5) участь в аналізі та прогнозі надходження коштів від сплати внеску до системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення;

6) забезпечення відповідно до закону організацію і своєчасне внесення відомостей про платіжних представників;

7) здійснення відповідно до закону контролю за достовірністю поданих платіжними представниками відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку;

8) надання безоплатно платіжним представникам в усній та письмовій формі, а також через засоби масової інформації консультацій з питань застосування законодавства про накопичувальне пенсійне забезпечення, роз'яснення їх прав, обов'язків і відповідальності, порядку сплати внесків, заповнення звітності та інших питань відповідно до цього Закону;

9) подання органам державного нагляду звітності та інформації, встановленої цим Законом;

10) підготовка та оприлюднення щомісячного звіту Пенсійного фонду про отримані та перераховані внески та подання його Раді Пенсійного казначейства;

11) виконання інших функцій, передбачених законом.

3. З метою виконання функцій, визначених у частині другій цієї статті, Пенсійний фонд використовує комплексну інформаційну систему (КІС), як інтегровану систему, складові (підсистеми) якої забезпечують персоніфікований облік та обслуговування учасників системи. Пенсійний фонд може передати функції технічного адміністратора КІС іншій установі. Технічний адміністратор відповідає за технічне і технологічне забезпечення функціонування КІС, а також за збереження та захист інформації, що міститься в КІС.

4. Пенсійний фонд та його органи мають право отримувати безоплатно від органів державної влади, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання і від фізичних осіб - підприємців відомості, пов'язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою внесків, а також інші відомості, необхідні для виконання ними функцій, передбачених цим Законом та іншими законами України.

5. Пенсійний фонд зобов'язаний дотримувати і забезпечувати дотримання законних інтересів учасників системи, не розголошувати інформацію про розмір внесків, крім випадків, передбачених законом.

Пенсійному фонду забороняється запевняти чи гарантувати зростання доходів учасників системи.

6. Пенсійний фонд повинен розробити, запровадити та підтримувати внутрішні правила та процедури, які забезпечують виконання ним функцій, передбачених цим законом, а також які спрямовані на виявлення будь-яких ризиків невиконання своїх зобов'язань, взятих в рамках провадження діяльності з обслуговування системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, а також вживати практичні та заходи, спрямовані на мінімізацію зазначених ризиків, в тому числі контроль за ризиками можливого втручання з метою недобросовісних дій.

7. Діяльність Пенсійного фонду у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення підлягає щорічному обов'язковому аудиту Державною аудиторською службою України.

Звіт про результати аудиторської перевірки розміщується на веб-сайті Пенсійного фонду протягом десяти робочих днів з дня затвердження такого звіту.

Стаття 25. Відповідальність Пенсійного фонду, його органів та посадових осіб за порушення у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення

1. Пенсійний фонд, його органи та посадові особи за шкоду, заподіяну особам внаслідок несвоєчасного або неповного надання послуг у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, здійснення пенсійних виплат у передбачених цим Законом випадках, а також за невиконання або неналежне виконання ними функцій адміністрування системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення несуть відповідальність згідно із законом.

2. Посадові особи Пенсійного фонду не мають права отримувати винагороду в будь-якому вигляді від центрального адміністратора, аудитора, який проводить аудит Пенсійного фонду та їх пов'язаних осіб. У разі отримання такої винагороди у будь-якому вигляді посадові особи Пенсійного фонду несуть відповідальність відповідно до закону.

Підрозділ II. Центральний адміністратор

Стаття 26. Загальні вимоги до центрального адміністратора

1. Центральним адміністратором є юридична особа, обрана за результатами конкурсу у порядку, встановленому цим Законом, яка здійснює діяльність з адміністрування Пенсійного казначейства.

2. Центральний адміністратор повинен мати та підтримувати на постійній основі власний капітал у розмірі не менш як 50 мільйонів гривень (крім випадку, якщо центральним адміністратором є Пенсійний фонд), мати працівників відповідного кваліфікаційного рівня, належне технічне забезпечення та інформаційні системи для ведення персоніфікованого обліку учасників системи, які відповідають вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та відповідати іншим вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Технічне забезпечення та інформаційні системи для ведення персоніфікованого обліку учасників системи повинні відповідати вимогам законодавства у сфері захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

3. Центральний адміністратор протягом всього періоду провадження своєї діяльності повинен відповідати вимогам, встановленим цим Законом. У випадку встановлення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку невідповідності центрального адміністратора вимогам, встановленим цим Законом, оголошується проведення конкурсу.

4. Центральний адміністратор продовжує виконання функцій, передбачених статтею 34 цього Закону, до передачі системи персоніфікованого обліку учасників системи іншому центральному адміністратору, обраного за результатами конкурсу. Строки та порядок передачі системи персоніфікованого обліку учасників системи встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5. Центральний адміністратор не може бути пов'язаною особою з особами, що надають Пенсійному казначейству інші послуги, крім випадків, передбачених цим Законом.

6. Центральному адміністратору для виконання функцій, передбачених статтею 34 цього Закону, надається доступ до державних реєстрів у порядку та обсязі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 27. Порядок проведення конкурсу для обрання центрального адміністратора

1. Порядок проведення конкурсу для обрання центрального адміністратора визначається умовами проведення конкурсу.

2. Умови проведення конкурсу містять:

1) зміст та порядок оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

2) строки і порядок підготовки та основні вимоги до технічного завдання, інформацію про осіб, відповідальних за його підготовку;

3) перелік конкурсної документації, порядок її складання, подання, реєстрації та розгляду;

4) строки та порядок проведення конкурсу, інформацію про посадових осіб, відповідальних за його проведення;

5) вимоги до осіб, які можуть брати участь у проведенні конкурсу (вимоги до претендентів);

6) порядок установлення бальної оцінки конкурсних пропозицій;

7) порядок визначення переможця конкурсу;

8) порядок оприлюднення результатів конкурсу.

Умови проведення конкурсу затверджує Рада Пенсійного казначейства у строк не пізніше одного місяця до дати оголошення конкурсу і підлягають обов'язковому оприлюдненню в порядку, визначеному Радою Пенсійного казначейства, в тому числі оприлюдненню не менш як у двох міжнародних фінансових періодичних виданнях.

3. Рада Пенсійного казначейства приймає рішення:

1) про проведення конкурсу - не пізніше дванадцяти місяців до дня запровадження сплати внесків до системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення;

2) про проведення наступних конкурсів - не пізніше шести місяців до дня закінчення терміну дії договору, а в разі дострокового розірвання у випадках, передбачених цим Законом, - у місячний термін з дня розірвання договору;

3) про проведення конкурсу, якщо за результатами попереднього конкурсу з його переможцем у місячний термін не було укладено договір, - не пізніше одного місяця з дня закінчення зазначеного терміну;

4) про проведення конкурсу, якщо за результатами попереднього конкурсу не визначено переможця, - одночасно з визначенням результатів відповідного конкурсу;

5) про проведення конкурсу в разі прийняття судом рішення про визнання результатів конкурсу недійсними - не пізніше одного місяця з дня набрання рішенням суду законної сили.

4. Рішення про проведення конкурсу містить:

1) дату проведення конкурсу, яка не може бути раніше ніж за три місяці з дня прийняття рішення про проведення конкурсу;

2) порядок та кінцеву дату подання конкурсної документації, яка не може бути пізніше ніж за десять календарних днів до дати проведення конкурсу;

3) вимоги до осіб, які можуть брати участь у проведенні конкурсу (претенденти), визначені відповідно до вимог цього Закону;

4) технічне завдання та перелік конкурсної документації, яку претенденти мають подати для участі в конкурсі;

5) адресу, за якою приймається конкурсна документація;

6) місце та час проведення конкурсу;

7) вартість участі в конкурсу;

8) умови проведення конкурсу, критерії та порядок визначення переможця конкурсу.

Рішення про проведення конкурсу підлягає оприлюдненню протягом п'яти робочих днів із дня його прийняття.

Дата, час та місце проведення конкурсу, визначені в оголошенні про проведення конкурсу, не можуть бути змінені.

Стаття 28. Технічне завдання конкурсу

1. Технічне завдання конкурсу затверджує Рада Пенсійного казначейства відповідно до умов проведення конкурсу одночасно з прийняттям рішення про проведення конкурсу і має містити:

1) детальний опис вимог до претендентів;

2) перелік та зміст послуг, які має надавати переможець конкурсу;

3) умови надання послуг, порядок взаємодії з суб'єктами системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення;

4) вимоги щодо організаційного та матеріально-технічного забезпечення надання послуг;

5) вимоги до договору, що укладається з переможцем конкурсу;

6) перелік конкурсної документації, подання якої є необхідною для участі в конкурсі, та порядок її оформлення;

7) інші вимоги, визначені умовами проведення конкурсу, що не суперечать цьому Закону.

2. Рада Пенсійного казначейства зобов'язана надіслати кур'єрською (спеціальною) поштою кожній юридичній особі, яка подала заяву на участь у конкурсі, технічне завдання конкурсу протягом трьох робочих днів із дня отримання заяви.

Стаття 29. Висновок Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку документи, які підтверджують відповідність такої особи вимогам, встановленим статтею 26 цього Закону.

Перелік документів та порядок їх розгляду встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. За результатами розгляду Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку видається висновок про відповідність особи, яка бажає взяти участь у конкурсі, вимогам, встановленим статтею 26 цього Закону.

Стаття 30. Конкурсна документація

1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, у терміни, визначені в оголошенні про проведення конкурсу, подають Раді Пенсійного казначейства таку конкурсну документацію:

1) заяву на участь у конкурсі за формою, затвердженою Радою Пенсійного казначейства;

2) засвідчену у встановленому порядку довіреність на ім'я особи (осіб), яка представлятиме інтереси претендента під час проведення конкурсу;

3) конкурсну пропозицію, складену відповідно до вимог цього Закону;

4) документ, що підтверджує оплату вартості участі в конкурсі;

5) інші документи, визначені умовами проведення конкурсу та технічним завданням, що підтверджують інформацію про претендента та відомості, які містяться в конкурсній пропозиції.

2. Конкурсну пропозицію складають претенденти відповідно до умов проведення конкурсу та технічного завдання, і вона повинна містити:

1) загальні відомості про претендента;

2) відомості про додержання вимог, передбачених технічним завданням (розміри статутного та власного капіталу, відомості щодо засновників, пов'язаних осіб, відомості про відповідних службових осіб тощо);

3) інформацію про діяльність претендента (види діяльності, перелік послуг, що надаються, прибутковість, досвід роботи тощо);

4) фінансову звітність претендента разом із звітом незалежного аудитора щодо такої фінансової звітності за останні три роки, накладення протягом останніх десяти років фінансових та інших санкцій, заборони на провадження відповідної діяльності, у тому числі шляхом припинення або скасування дії ліцензій з будь-яких причин;

5) відомості про наявність у претендента можливостей та пропозиції щодо виконання умов технічного завдання;

6) пропозиції щодо умов договору, який має бути укладений у разі визнання претендента переможцем конкурсу;

7) висновок Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відповідність претендента вимогам, встановленим цим Законом;

8) інші відомості, визначені умовами проведення конкурсу та технічним завданням.

Разом з конкурсною документацією претендентом можуть бути подані запитання щодо вимог технічного завдання.

3. Конкурсна документація надсилається рекомендованим листом, кур'єрською (спеціальною) поштою або подається власноручно представником юридичної особи, яка бажає взяти участь у конкурсі. Конкурсна документація подається українською мовою в опечатаних конвертах, крім документа, що підтверджує сплату претендентом вартості участі в конкурсі.

Конверти з конкурсною документацією приймаються особою, уповноваженою Радою Пенсійного казначейства, яка зазначає на них дату, час отримання і видає довідку про отримання конкурсної документації.

Конкурсна документація, що надійшла після кінцевого терміну подання конкурсної документації, встановленого в оголошенні про проведення конкурсу, або конкурсна документація, подана претендентом, який не сплатив вартість участі в конкурсі, не розглядається.

Претендент має право письмово відкликати свою конкурсну документацію до закінчення терміну подання конкурсної документації, встановленого в оголошенні про проведення конкурсу.

4. З метою покриття витрат, пов'язаних із проведенням конкурсу, умовами його проведення встановлюється вартість участі в конкурсі, яку мають сплатити претенденти на рахунок Пенсійного казначейства.

Сплачена вартість участі в конкурсі не повертається, крім випадків відкликання претендентами конкурсної документації в порядку, визначеному цим Законом.

5. Конкурсна документація є офіційними документами. Рада Пенсійного казначейства перевіряє достовірність поданої інформації. У разі недостовірності інформації особи, які подали її, притягуються до відповідальності згідно із законом та втрачають право на участь у конкурсі.

6. Використання відомостей, що містяться в конкурсній документації, здійснюється з дотриманням вимог законодавства про інформацію.

7. Конкурсна документація зберігається Радою Пенсійного казначейства протягом десяти років із дня оголошення результатів конкурсу, а щодо переможця конкурсу - протягом терміну дії укладеного з ним договору та протягом десяти років із дня припинення дії договору.

Стаття 31. Проведення конкурсу

1. Конкурс з обрання центрального адміністратора проводиться у два етапи.

2. На першому етапі конкурсу у день проведення конкурсу, визначений в оголошенні про проведення конкурсу, Рада Пенсійного казначейства проводить відкрите засідання, на якому:

1) розкриваються конверти з конкурсною документацією в черговості часу їх реєстрації, при цьому головуючий ставить власний підпис та штамп Ради Пенсійного казначейства на всіх листах документів, що були в конверті;

2) оголошуються конкурсні пропозиції;

3) перевіряється відповідність конкурсної документації вимогам цього Закону, умовам проведення конкурсу та технічному завданню;

4) усім членам Ради Пенсійного казначейства надаються для оцінки копії конкурсної документації;

5) запечатується по одному примірнику кожної поданої конкурсної пропозиції у контрольний пакет, який підписується всіма присутніми членами Ради Пенсійного казначейства і передається на зберігання особі, уповноваженій Радою Пенсійного казначейства;

6) повідомляється про день, час та місце оголошення результатів першого етапу конкурсу.

3. Для оголошення результатів першого етапу конкурсу не пізніше одного місяця з дня розкриття конвертів з конкурсною документацією проводиться відкрите засідання Ради Пенсійного казначейства, на якому:

1) заслуховуються та обговорюються вмотивовані висновки членів Ради Пенсійного казначейства щодо наданої їм для оцінки конкурсної документації;

2) надаються відповіді на запитання претендентів, якщо, на думку членів Ради Пенсійного казначейства, вони є суттєвими і не знайшли достатнього відображення в технічному завданні. При цьому запитання і відповідь мають бути доведені до всіх учасників конкурсу, які допущені для участі в другому етапі конкурсу;

3) за результатами обговорення приймається та оголошується рішення про допуск претендентів до участі у другому етапі конкурсу.

До другого етапу конкурсу допускаються претенденти, які найбільше відповідають умовам проведення конкурсу, вимогам технічного завдання конкурсу та цього Закону та які запропонували найвищу якість послуг за найменшу вартість.

У разі невідповідності конкурсної документації умовам проведення конкурсу чи технічному завданню або невідповідності претендента вимогам цього Закону приймається рішення про відмову в подальшій участі в конкурсі;

4) затверджуються інструкції, система бальної оцінки конкурсних пропозицій, запитання до претендентів для проведення другого етапу конкурсу;

5) оголошуються дата, час і місце проведення другого етапу конкурсу.

4. Усіх претендентів, які брали участь у першому етапі конкурсу, письмово інформує Рада Пенсійного казначейства про результати першого етапу конкурсу протягом трьох робочих днів із дня оголошення його результатів.

Рада Пенсійного казначейства надає претендентам довідки про результати першого етапу конкурсу протягом трьох робочих днів із дня їх оголошення в порядку та за формою, визначеними умовами проведення конкурсу.

Претендентам, які допущені до участі в другому етапі конкурсу, у цей же строк надаються інструкції та запитання для проведення другого етапу конкурсу.

Претенденти, які допущені до участі в другому етапі конкурсу та отримали запитання або інструкції, зобов'язані письмово подати Раді Пенсійного казначейства відповіді на запитання та додаткову інформацію щодо конкурсних пропозицій, передбачену інструкціями, протягом десяти робочих днів із дня одержання інструкцій і запитань. Отримані відповіді та інформація надаються членам Ради Пенсійного казначейства протягом трьох робочих днів із дня їх отримання.

5. На другому етапі конкурсу Рада Пенсійного казначейства у строк, що не перевищує одного місяця з дня оголошення результатів першого етапу конкурсу, проводить відкрите засідання, на якому:

заслуховуються коментарі претендентів щодо їх конкурсних пропозицій;

заслуховуються вмотивовані висновки членів Ради Пенсійного казначейства щодо конкурсних пропозицій;

здійснюється оцінка конкурсних пропозицій за бальною системою, визначається переможець та оголошуються результати другого етапу конкурсу;

схвалюються основні положення договору з переможцем конкурсу;

у разі якщо за результатами другого етапу конкурсу не визначено жодного переможця, приймається рішення щодо проведення нового конкурсу.

У разі неподання претендентами, які допущені до участі у другому етапі конкурсу, письмових відповідей на запитання чи додаткової інформації, передбаченої інструкціями, затвердженими за результатами першого етапу конкурсу, або в разі неявки представників претендентів на другий етап конкурсу ці претенденти вважаються такими, що вибули з подальшої участі в конкурсі за власним бажанням.

6. Рада Пенсійного казначейства надає претендентам, які брали участь у першому та другому етапах конкурсу, стенограму, що ведеться під час засідань Ради Пенсійного казначейства, протягом трьох робочих днів після відповідного засідання.

7. Рада Пенсійного казначейства надає претендентам, які брали участь у другому етапі конкурсу, письмову інформацію про результати другого етапу конкурсу протягом трьох робочих днів із дня оголошення його результатів. При цьому переможцю конкурсу видається відповідна довідка, що є підставою для укладення з переможцем відповідного договору.

Результати другого етапу конкурсу підлягають обов'язковому офіційному оприлюдненню протягом десяти календарних днів із дня їх оголошення.

8. Результати першого та другого етапів конкурсу можуть бути оскаржені претендентами, які брали участь у конкурсі, у судовому порядку. При цьому подання відповідного позову до суду не зупиняє дію рішення Ради Пенсійного казначейства про проведення другого етапу конкурсу або про укладення відповідного договору з переможцем відповідного конкурсу.

Організаційне забезпечення конкурсу здійснюється Адміністративним офісом. Матеріально-технічне забезпечення конкурсу здійснюється за рахунок коштів, передбачених частиною четвертою статті 30 цього Закону, а також коштів Пенсійного казначейства, які включаються до оплати діяльності Ради та Адміністративного офісу Пенсійного казначейства.

9. Члени Ради Пенсійного казначейства, винні у порушенні порядку проведення конкурсу, зокрема щодо збереження конфіденційної інформації, несуть відповідальність відповідно до закону.

Стаття 32. Визначення переможця конкурсу

1. Переможцем конкурсу визнається претендент, який брав участь у другому етапі конкурсу, конкурсна пропозиція якого отримала найвищу бальну оцінку за системою бальної оцінки, затвердженої Радою Пенсійного казначейства, за такими критеріями:

1) відповідність вимогам, визначеним цим Законом, умовам проведення конкурсу та технічним завданням;

2) дотримання претендентом у своїй діяльності вимог законодавства, фінансово-економічних нормативів, наявність або відсутність відповідних порушень, застосування до претендента санкцій за ці порушення, наявність або відсутність претензій та судових позовів до претендента, неврегульованих спорів за його участю, скарг на дії претендента та якість послуг, що надаються ним;

3) фінансовий стан претендента, включаючи обсяг власного капіталу, наявність або відсутність кредиторської та дебіторської заборгованості, платоспроможність, можливість гарантування власними коштами виконання зобов'язань за договором та можливість відшкодування збитків при порушенні умов договору в разі визнання його переможцем конкурсу, основні показники фінансово-господарської діяльності, прибутковість цієї діяльності, обсяг залучених коштів інших осіб;

4) ділова репутація претендента, перелік послуг, які ним пропонуються, тривалість і досвід надання цих послуг, коло осіб, яким вони надавалися, якість зазначених послуг, відповідність технології надання цих послуг сучасним стандартам;

5) характеристика організаційної структури і матеріально-технічної бази претендента та можливості для повноцінного надання відповідних послуг, його ділова репутація, рівень освіти та досвід роботи персоналу, відповідального за надання відповідних послуг;

6) можливість забезпечення претендентом необхідної взаємодії з суб'єктами системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, взаємодія з якими необхідна у процесі надання відповідних послуг, зокрема оперативність такої взаємодії, її технічне забезпечення, у тому числі забезпечення обміну інформацією;

7) можливість виникнення ризиків при наданні претендентом послуг;

8) надання найвищої якості послуг за найменшу ціну;

9) іншими критеріями, визначеними умовами проведення конкурсу і технічним завданням.

2. У разі якщо у конкурсі брав участь лише один претендент, Рада Пенсійного казначейства може визнати його переможцем конкурсу, якщо його конкурсна пропозиція отримала найвищу бальну оцінку за всіма критеріями, визначеними умовами проведення конкурсу, та технічним завданням.

3. Рада Пенсійного казначейства під час затвердження системи бальної оцінки конкурсних пропозицій визначає найменшу загальну суму балів та найменший бал для кожного критерію, за яким здійснюється бальна оцінка, що дозволяють визнати претендента переможцем конкурсу.

У разі якщо конкурсна пропозиція жодного з претендентів не набрала найменшої загальної суми балів або найменший бал для кожного критерію, за яким здійснюється бальна оцінка, переможець конкурсу не визначається.

4. Договір з переможцем конкурсу укладається Радою Пенсійного казначейства відповідно до вимог цього Закону.

Стаття 33. Вимоги до договору про адміністрування Пенсійного казначейства

1. Центральний адміністратор надає послуги Пенсійного казначейства на підставі договору про адміністрування Пенсійного казначейства, який укладається з Радою Пенсійного казначейства у письмовій формі.

Центральний адміністратор діє від імені та в інтересах Пенсійного казначейства.

2. Істотними умовами договору про адміністрування Пенсійного казначейства є:

1) предмет договору;

2) права та обов'язки сторін;

3) застереження щодо нерозголошення інформації що є конфіденційною відповідно до закону, та відповідальність за її розголошення;

4) порядок звітування перед Радою Пенсійного казначейства;

5) відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору;

6) строк дії договору, який не може бути меншим 10 років;

7) розмір та порядок оплати послуг з адміністрування Пенсійного казначейства;

8) порядок отримання інвестиційної декларації (змін до неї) кожного типу пенсійного портфелю Пенсійного казначейства, відомостей про осіб, що здійснюють управління активами Пенсійного казначейства, копій договорів про управління активами, укладених з ними, та змін до цих документів, відомостей про авторизованого зберігача, що здійснює обслуговування Пенсійного казначейства, копії договору про обслуговування Пенсійного казначейства, укладеного з ним, та змін до нього;

9) порядок зміни умов договору;

10) умови розірвання договору;

11) застереження, що припинення дії договору про адміністрування Пенсійного казначейства відбувається не раніше дати передачі системи персоніфікованого обліку новому центральному адміністратору;

12) строки передачі системи персоніфікованого обліку новому центральному адміністратору.

Договір може містити за згодою сторін інші умови, які не суперечать законодавству.

3. Підставами для припинення дії договору про адміністрування Пенсійного казначейства є:

1) повідомлення однієї із сторін про розірвання договору;

2) невиконання або неналежне виконання умов договору та Закону;

3) встановлення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку невідповідності центрального адміністратора вимогам, встановленим статтею 26 цього Закону.

4. У разі прийняття рішення про розірвання договору про адміністрування Пенсійного казначейства за ініціативою однією із сторін, особа, яка прийняла таке рішення, повинна письмово повідомити про це іншу сторону із зазначенням причин прийняття такого рішення в строк, який передбачений цим договором.

5. Договір про адміністрування Пенсійного казначейства припиняється лише після передачі систем персоніфікованого обліку до нового центрального адміністратора.

Стаття 34. Вимоги до діяльності центрального адміністратора

1. Центральний адміністратор безпосередньо та через утворені в установленому порядку його органи забезпечує виконання функції адміністрування системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення.

Центральний адміністратор відкриває грошовий рахунок у Національному банку України для зарахування внесків, які надходять від Пенсійного фонду, та подальшого їх спрямування на рахунки Пенсійного казначейства, відкриті у авторизованих зберігачах, та на рахунки авторизованих недержавних пенсійних фондів. На такі кошти не може бути звернено стягнення за власними зобов'язаннями центрального адміністратора та Національного банку України.

2. До функцій адміністрування у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення належить:

1) здійснення персоніфікованого обліку;

2) обслуговування учасників системи та комунікації з учасниками системи (укладення договорів, адміністрування особистого вибору особи тощо);

3) забезпечення функціонування електронної системи віддаленого доступу учасників системи до даних індивідуального накопичувального пенсійного рахунку;

4) відкриття та розпорядження рахунком у банку Пенсійного казначейства для здійснення одноразових пенсійних виплат і програмних виплат;

5) управління пенсійними виплатами, проведення одноразових пенсійних виплат, програмних виплат учасникам Пенсійного казначейства, перерахування коштів учасників Пенсійного казначейства до авторизованої страхової організації, з якою учасником системи укладено договір про страхування довічної пенсії;

6) планування пенсійних виплат;

7) розрахунки для клірингу за пенсійними зобов'язаннями;

8) автоматичний розподіл внесків учасників системи, які не визначились з вибором пенсійного портфелю та авторизованої компанії з управління активами Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду;

9) формування та ведення бази даних учасників;

10) формування інформації про стан системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, та іншої звітності, форма та періодичність якої встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

11) перерахування внесків, що надійшли від Пенсійного фонду, на рахунки Пенсійного казначейства, відкриті у авторизованих зберігачах, та на рахунки авторизованих недержавних пенсійних фондів;

12) щоденний розрахунок спільно з авторизованими компаніями з управління активами чистої вартості пенсійних активів пенсійних портфелів та чистої вартості одиниць пенсійних активів, і ведення їх обліку;

13) взаємодія в установленому законодавством порядку з Пенсійним фондом;

14) участь в аналізі та прогнозі надходження коштів від сплати внеску до системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення;

15) забезпечення виконання вибору учасника системи щодо обрання (зміни) учасником системи пенсійного портфелю та авторизованої компанії з управління активами Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду;

16) отримання відомостей первинної персоніфікації учасників системи від Пенсійного фонду та надання відповідних відомостей авторизованим адміністраторам авторизованих недержавних пенсійних фондів для відкриття індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунків;

17) перерахування внесків до інших пенсійних портфелів або до авторизованих недержавних пенсійних фондів відповідно до вибору учасників системи;

18) надання відомостей персоніфікації внесків авторизованим адміністраторам авторизованих недержавних пенсійних фондів для зарахування таких внесків на відповідні індивідуальні накопичувальні пенсійні рахунки;

19) надання на безоплатній основі один раз на рік учасникам системи виписки з інформацією про стан індивідуального накопичувального пенсійного рахунку та у випадку звернення учасника системи, але не частіше, ніж один раз на місяць, відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

20) забезпечення відповідно до закону організацію і своєчасне внесення відомостей про платіжних представників до системи персоніфікованого обліку;

21) надання відповідно до закону на вимогу учасника системи інформації, що міститься на її персональній обліковій картці в системі персоніфікованого обліку;

22) попереджання учасника системи в письмовій формі за місяць до закінчення строку, на який призначена пенсія такому учаснику системи, про дату та підстави припинення її виплати;

23) подання органам державного нагляду звітності та інформації, встановленої цим Законом;

24) участь у засіданнях органів медико-соціальної експертизи;

25) на вимогу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку надання необхідних матеріалів для здійснення контролю за правильністю розрахунку та здійснення пенсійних виплат;

26) надання учаснику системи на його вимогу інформації про зміни в істотних умовах пенсійного контракту та про право на отримання пенсійних виплат та їх види;

27) здійснення актуалізації інформації на індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку кожного учасника системи на підставі інформації, отриманої від авторизованих адміністраторів, а саме інформації про залишок коштів на початок робочого дня на індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку, про операції на індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку, проведені за день, та про залишок коштів на індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку на кінець робочого дня по кожному учаснику авторизованого недержавного пенсійного фонду окремо, у порядку, встановленому Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку;

28) щоденне проведення з авторизованими компаніями з управління активами спільної звірки даних бухгалтерського та персоніфікованого обліку Пенсійного казначейства;

29) ведення бухгалтерського обліку Пенсійного казначейства;

30) підготовка щомісячного звіту центрального адміністратора про надання послуг з адміністрування Пенсійного казначейства та подання його Раді Пенсійного казначейства;

31) надання розпорядження авторизованим компаніям з управління активами Пенсійного казначейства про перерахування коштів на рахунок іншого пенсійного портфелю або обраного учасником системи авторизованого недержавного пенсійного фонду, або на власний рахунок, призначений для виплат;

32) складання фінансової та іншої звітності Пенсійного казначейства;

33) забезпечення проведення аудиту фінансової звітності Пенсійного казначейства;

34) щоденний розподіл витрат затвердженого бюджету Ради Пенсійного казначейства та Адміністративного офісу між пенсійними портфелями, які розраховуються як відсоток від чистої вартості пенсійних активів таких портфелів, що перебувають в управлінні авторизованих компаній з управління активами. Порядок обчислення відсотка чистої вартості пенсійних активів пенсійних портфелів, що перебувають в управлінні авторизованих компаній з управління активами, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

35) виконання інших функцій, передбачених законом.

3. З метою виконання функції адміністрування системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, визначених у частині другій цієї статті, центральний адміністратор використовує комплексну інформаційну систему (КІС), як інтегровану систему, складові (підсистеми) якої забезпечують персоніфікований облік та обслуговування учасників системи. Центральний адміністратор може передати функції технічного адміністратора КІС іншій установі. Технічний адміністратор відповідає за технічне і технологічне забезпечення функціонування КІС, а також за збереження та захист інформації, що міститься в КІС.

Вимоги до функціонування КІС в частині загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, систем захисту інформації та управління ризиками встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. Центральний адміністратор безпосередньо та через утворені в установленому порядку його органи укладає пенсійні контракти з учасниками системи.

5. Центральний адміністратор та його органи мають право отримувати безоплатно від органів державної влади, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання і від фізичних осіб - підприємців відомості, пов'язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою внесків, а також інші відомості, необхідні для виконання ними функцій, передбачених цим Законом та іншими законами України.

6. Центральний адміністратор зобов'язаний дотримувати і забезпечувати дотримання законних інтересів учасників системи, не розголошувати інформацію про умови пенсійного контракту та розмір пенсійних коштів, які належать учаснику системи, крім випадків, передбачених законом.

Центральному адміністратору забороняється запевняти чи гарантувати зростання доходів учасників системи.

7. Центральний адміністратор повинен розробити, запровадити та підтримувати внутрішні правила та процедури, які забезпечують виконання ним функцій, передбачених цим законом, а також які спрямовані на виявлення будь-яких ризиків невиконання своїх зобов'язань, взятих в рамках провадження діяльності з обслуговування системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, а також вживати практичні та заходи, спрямовані на мінімізацію зазначених ризиків, в тому числі контроль за виконанням алгоритмів ведення персоніфікованого обліку та ризиками можливого втручання з метою недобросовісних дій.

З метою забезпечення виконання вимог, передбачених цією частиною, центральний адміністратор повинен створити та підтримувати постійно діючий та ефективний підрозділ, відповідальний за комплаєнс.

8. Для виконання функцій, передбачених пунктами 2, 15 та 26 частини другої цієї статті, центральний адміністратор може залучати осіб для надання агентських послуг.

9. Для виконання функцій, передбачених пунктом 29 частини другої цієї статті, центральний адміністратор здійснює бухгалтерський облік пенсійних портфелів Пенсійного казначейства на підставі щоденних облікових реєстрів по операціях з активами пенсійних портфелів, отриманих від авторизованих компаній з управління активами.

Облікові реєстри по операціях з активами пенсійних портфелів є підставою для відображення операцій по рахункам бухгалтерського обліку.

Форми облікових реєстрів по операціях з активами пенсійних портфелів та порядок їх надання встановлюються центральним адміністратором за погодженням з Радою Пенсійного казначейства.

10. Центральний адміністратор зобов'язаний повідомляти Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про будь-які суттєві зміни в своїй діяльності в обсягах, порядку та строках, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 35. Вимоги до посадових осіб центрального адміністратора

1. До складу виконавчих і контролюючих органів центрального адміністратора можуть входити лише особи які:

1) є дієздатними;

2) відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3) мають загальний стаж роботи не менше 5 років;

4) мають бездоганну ділову репутацію.

2. Ознаками відсутності бездоганної ділової репутації є:

1) особа в установленому законодавством порядку позбавлена права займати певні посади або займатися певною діяльністю;

2) особа має не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності;

3) особа була керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі не менше шести місяців протягом одного року, що передує прийняттю рішення відповідним державним органом про застосування заходу впливу у вигляді відкликання/анулювання всіх ліцензій у фінансової установи (застосовується протягом п'яти років з дня прийняття рішення відповідним державним органом про відкликання/анулювання ліцензії) або відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації у фінансовій установі у разі встановлення порушень фінансовою установою законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг (застосовується протягом п'яти років з дня прийняття рішення відповідним державним органом про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації);

4) особа була керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі не менше шести місяців, якщо таку фінансову установу в цей період або протягом одного року після цього було визнано банкрутом та/або піддано процедурі примусової ліквідації (застосовується протягом 10 років з дня визнання фінансової установи банкрутом або початку процедури примусової ліквідації);

5) наявність інформації, що особа включена до переліку осіб, пов'язаних із терористичною діяльністю або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку.

3. Посадові особи центрального адміністратора не мають права отримувати у будь-якому вигляді винагороду від інших осіб, які надають послуги Пенсійного казначейства, з яким укладено відповідний договір, а також від пов'язаних з ними осіб.

Стаття 36. Вимоги до осіб, які надають агентські послуги

1. Агентські послуги надаються юридичними особами на підставі договору про надання таких послуг, який укладається з центральним адміністратором.

До агентських послуг належить діяльність, спрямована на укладення пенсійних контрактів, організацію та здійснення пенсійних виплат, забезпечення інформування учасника системи про стан його індивідуального накопичувального пенсійного рахунку, вибір пенсійного портфелю.

2. Центральний адміністратор повинен вести реєстр осіб, які надають агентські послуги, в порядку, визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Вимоги до осіб, які мають право надавати агентські послуги, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. Виключення з реєстру особи, яка надає агентські послуги, здійснюється центральним адміністратором у разі закінчення строку або розірвання договору доручення про надання агентських послуг.

5. Центральний адміністратор зобов'язаний надавати на вимогу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, реєстр осіб, які надають агентські послуги, або виписки з такого реєстру.

6. Особи, які надають агентські послуги центральному адміністратору, несуть відповідальність за неналежне виконання своїх обов'язків відповідно до положень укладеного з ними договору та згідно із законом.

Стаття 37. Відповідальність центрального адміністратора

1. Центральний адміністратор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог цього Закону.

2. Центральний адміністратор несе майнову відповідальність за збитки, завдані ним учасникам Пенсійного казначейства внаслідок невиконання або неналежного виконання умов договору про обслуговування Пенсійного казначейства, та відшкодовує їх відповідно до умов цього договору і в порядку, встановленому законодавством.

3. Центральний адміністратор несе майнову відповідальність за збитки, завдані ним учасникам авторизованого недержавного пенсійного фонду, та відшкодовує їх в порядку, встановленому законодавством, якщо такі збитки були спричинені внаслідок невиконання або неналежного виконання ним вимог цього закону.

4. Центральний адміністратор не несе відповідальності за зобов'язаннями Пенсійного казначейства перед учасниками системи, за зобов'язаннями авторизованих суб'єктів, крім випадків, передбачених законом.

Підрозділ III. Ключові функції центрального адміністратора, авторизованої компанії з управління активами, авторизованого зберігача та авторизованого адміністратора

Стаття 38. Вимоги щодо ключових функцій

Авторизована компанія з управління активами має запровадити, забезпечити виконання та підтримувати ключові функції, зокрема функцію з управління активами та функції внутрішнього контролю.

Авторизований зберігач має запровадити, забезпечити виконання та підтримувати ключові функції, зокрема функцію із зберігання пенсійних активів та функції внутрішнього контролю.

Центральний адміністратор та авторизований адміністратор мають запровадити, забезпечити виконання та підтримувати ключові функції, зокрема функцію ведення персоніфікованого обліку учасників системи та їх пенсійних коштів та функції внутрішнього контролю.

2. Функціями внутрішнього контролю є:

1) управління ризиками;

2) комплаєнс;

3) внутрішній аудит.

Стандарти та вимоги щодо здійснення функцій внутрішнього контролю встановлюються Національною комісію з цінних паперів та фондового ринку.

Здійснення функцій внутрішнього контролю забезпечується шляхом призначення відповідальних осіб або створення підрозділів. Такі особи або підрозділи організаційно не залежать від інших підрозділів відповідного суб'єкта системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення.

3. Поєднання виконання будь-якої з функцій внутрішнього контролю однією особою (або підрозділом, або його працівником) забороняється, крім функцій, передбачених пунктами 1 та 2 частини другої цієї статті, які можуть бути поєднані, якщо вони узгоджуються з розмірами, характером, масштабом та складністю діяльності відповідно до встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку вимог.

Особа, що здійснює функції внутрішнього контролю, не може працювати за сумісництвом в авторизованих суб'єктах або їх пов'язаних особах.

Вимоги до суміщення роботи на посаді у підрозділі, що здійснює функції внутрішнього контролю, з роботою за іншою посадою в Пенсійному казначействі, центральному адміністраторі або в авторизованому суб'єкті встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а для авторизованого зберігача - Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України.

4. Особи, що здійснюють ключові функції, не можуть бути пов'язаними між собою відносинами контролю або бути близькими особами.

5. Особи, що здійснюють функції внутрішнього контролю, не можуть бути пов'язаними відносинами контролю або бути близькими особами з керівником цієї юридичної особи, а також аудиторською фірмою, яка проводить аудит фінансової звітності цієї юридичної особи.

6. Особи, що здійснюють ключові функції в авторизованій компанії з управління активами, не можуть бути пов'язаними відносинами контролю або бути близькими особами посадових осіб авторизованого зберігача та аудиторської фірми, яка проводить аудит фінансової звітності Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду, з яким авторизована компанія з управління активами уклала договір про управління активами.

7. Особи, що здійснюють ключові функції в авторизованому зберігачі, не можуть бути пов'язаними відносинами контролю або бути близькими особами посадових осіб авторизованої компанії з управління активами та аудиторської фірми, яка проводить аудит фінансової звітності Пенсійного казначейства або авторизованого адміністратора та авторизованого недержавного пенсійного фонду, з якими авторизований зберігач уклав договір про обслуговування авторизованого недержавного пенсійного фонду авторизованим зберігачем.

Зазначені у цій частині вимоги стосуються суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, які здійснюють обслуговування одного і того ж пенсійного портфелю або авторизованого недержавного пенсійного фонду.

8. Особи, що здійснюють ключові функції в авторизованому адміністраторі, не можуть бути пов'язаними відносинами контролю або бути близькими особами посадових осіб авторизованого зберігача, який здійснює зберігання пенсійних активів авторизованого недержавного пенсійного фонду, адміністрування якого здійснює такий авторизований адміністратор, та аудиторської фірми, яка проводить аудит фінансової звітності авторизованого недержавного пенсійного фонду, адміністрування якого здійснює такий авторизований адміністратор.

Особи, що здійснюють ключові функції в центральному адміністраторі, не можуть бути пов'язаними відносинами контролю або бути близькими особами посадових осіб авторизованих суб'єктів та аудиторської фірми, яка проводить аудит фінансової звітності Пенсійного казначейства.

9. Особи, що здійснюють ключові функції, повинні мати високі професійні та моральні якості, бездоганну ділову репутацію, освіту та досвід, які у сукупності необхідні для виконання покладених на них обов'язків та повноважень, відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а для авторизованого зберігача - Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України.

10. Працівники Пенсійного казначейства не мають права отримувати у будь-якому вигляді винагороду від осіб, які надають послуги Пенсійному казначейству, а також від пов'язаних з ними осіб.

Працівники центрального адміністратора не мають права отримувати у будь-якому вигляді винагороду від авторизованих суб'єктів, а також від пов'язаних з ними осіб.

Посадові особи авторизованого адміністратора, в тому числі особи, на які покладено здійснення ключових функцій, не мають права отримувати у будь-якому вигляді винагороду від інших осіб, які надають послуги авторизованому недержавному пенсійному фонду, з яким укладено відповідний договір, а також від пов'язаних з ними осіб.

11. Авторизованій компанії з управління активами та авторизованому адміністратору забороняється запевняти чи гарантувати зростання доходів учасників системи.

Стаття 39. Вимоги щодо структури власності авторизованої компанії з управління активами, авторизованого адміністратора

1. Авторизована компанія з управління активами, авторизований адміністратор зобов'язані мати прозору структури власності, а також прозору структуру власності учасників (акціонерів)-юридичних осіб з істотною участю, яка відповідає вимогам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2. Акціонери (учасники) авторизованої компанії з управління активами, авторизованого адміністратора (крім прямих учасників-юридичних осіб, акції яких допущено до торгів на фондовій біржі, в тому числі іноземній фондовій біржі, яка входить до переліку, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) та їх кінцеві бенефіціарні власники (контролери) мають підтвердити фінансовий стан, наявність власних коштів у розмірі, достатньому для володіння часткою в статутному капіталі авторизованої компанії з управління активами, та наявність у неї та членів її виконавчого органу і наглядової ради, а також власників істотної участі, які є фізичними особами, бездоганної ділової репутації.

3. Ділова репутація акціонерів (учасників) авторизованої компанії з управління активами, авторизованого адміністратора повинна відповідати вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. Авторизована компанія з управління активами, авторизований адміністратор повинні складати перелік пов'язаних осіб із зазначенням відомостей про належні їм акції (частки) та подавати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку.

Стаття 40. Вимоги щодо винагороди осіб, на яких покладено здійснення ключових функцій

1. Положення про винагороду осіб, на яких покладено здійснення функцій внутрішнього контролю та інших ключових функцій повинно бути впроваджено і підтримуватись відповідно до цілі і довгострокових інтересів, фінансової стабільності і продуктивності Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду і повинно бути в цілому направлене на раціональне, обережне та ефективне операційне управління Пенсійним казначейством або авторизованим недержавним пенсійним фондом.

Положення про винагороду осіб, на яких покладено здійснення ключових функцій, будується на принципі уникнення заохочення прийняття ризику, повинно бути впроваджено і підтримуватись відповідно до цілі і довгострокових інтересів, фінансової стабільності і продуктивності Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду, з яким авторизована компанія з управління активами уклала договір про управління активами, і повинно бути в цілому направлене на раціональне, обережне та ефективне управління.

2. Положення про винагороду має відповідати таким вимогам:

1) включати заходи, спрямовані на запобігання конфліктам інтересів;

2) загальні принципи політики оплати праці, переглядаються та оновлюються щонайменше раз на три роки;

3) з точки зору винагороди та нагляду за її призначенням є чіткі та прозорі внутрішні правила.

3. Положення про винагороду осіб, на яких покладено здійснення ключових функцій, крім вимог, зазначених в частині другій цієї статті, має відповідати таким вимогам:

1) відповідати довгостроковим інтересам управління активами, відповідати цілям управління ризиками та не заохочувати до прийняття ризику - для авторизованої компанії з управління активами;

2) відповідати цілям управління ризиками - для авторизованого зберігача, авторизованого адміністратора.

4. В процесі впровадження положення про винагороду авторизованої компанії з управління активами, авторизованого адміністратора забороняється використання принципів прямої пропорційності винагороди та заохочень до рівня прибутковості пенсійних активів.

5. Оплата праці (винагорода) осіб, що здійснюють ключові функції авторизованої компанії з управління активами, авторизованого адміністратора, центрального адміністратора не повинна бути пов'язана з результатами їх діяльності та повинна формуватись таким чином, щоб забезпечити їх незалежність та неупередженість їх рішень.

6. Положення про винагороду особи, що провадить діяльність з управління активами Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду, та будь-які зміни до неї підлягають розкриттю у порядку, визначеному законодавством.

Положення про винагороду особи, що здійснює персоніфікований облік учасників авторизованого недержавного пенсійного фонду та їх пенсійних коштів, та будь-які зміни до нього підлягають розкриттю у порядку, визначеному законодавством.

Стаття 41. Управління ризиками

1. Авторизована компанія з управління активами, авторизований зберігач, авторизований адміністратор, центральний адміністратор повинні організувати свою діяльність відповідно до внутрішніх документів, що регламентують управління ризиками та відповідають вимогам та стандартам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, зокрема запровадити правила та процедури, необхідні для ідентифікації, аналізу, оцінювання, обробки, моніторингу, перегляду ризиків як на індивідуальному рівні, так і на агрегованому рівні, а також пов'язаного з цим інформування адміністративних, управлінських чи наглядових органів.

2. Керівник підрозділу з управління ризиками (особа, відповідальна за управління ризиками) в авторизованій компанії з управління активами призначається та звільняється наглядовою радою авторизованої компанії з управління активами та є безпосередньо підзвітним (підзвітною) їй.

Керівник підрозділу з управління ризиками (особа, відповідальна за управління ризиками) в авторизованому адміністраторі призначається та звільняється наглядовою радою або вищим органом управління авторизованого адміністратора та є безпосередньо підзвітним (підзвітною) їй.

3. Система управління ризиками авторизованої компанії з управління активами здійснюється на підставі положення про управління ризиками, затвердженого наглядовою радою авторизованої компанії з управління активами та внутрішніх правил та процедур управління ризиками, які, принаймні, повинні передбачати:

1) дотримання обмежень щодо інвестування пенсійних активів;

2) управління активами та зобов'язаннями;

3) управління ліквідністю та концентрацією ризиків;

4) управління операційним ризиком;

5) методи пом'якшення ризиків;

6) управління екологічними соціальними та управлінськими ризиками, пов'язаними з пенсійним портфелем та його управлінням.

4. Система управління ризиками авторизованого адміністратора здійснюється на підставі положення про управління ризиками, затвердженого наглядовою радою або вищим органом управління авторизованого адміністратора, та внутрішніх правил та процедур управління ризиками.

Внутрішні правила та процедури управління ризиками авторизованого адміністратора та центрального адміністратора, принаймні, повинні передбачати:

1) управління ліквідністю та концентрацією ризиків;

2) управління операційним ризиком;

3) методи пом'якшення ризиків;

4) управління екологічними соціальними та управлінськими ризиками.

Система управління ризиками авторизованого зберігача здійснюється на підставі положення про управління ризиками, затвердженого наглядовою радою авторизованого зберігача та внутрішніх правил та процедур управління ризиками.

5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює вимоги та стандарти управління операційними ризиками щодо діяльності Пенсійного казначейства, авторизованої компанії з управління активами, авторизованого адміністратора, центрального адміністратора у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України встановлює вимоги та стандарти управління ризиками щодо діяльності авторизованого зберігача у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення.

Стаття 42. Функція комплаєнс

1. Авторизована компанія з управління активами, авторизований зберігач, авторизований адміністратор, центральний адміністратор повинні запровадити систему безперервної оцінки реалізації функції комплаєнс.

2. Така система має включати:

1) опис внутрішніх правил та процедур, що регламентують усі внутрішні процеси, пов'язані з:

- провадженням діяльності з управління активами Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду - для авторизованої компанії з управління активами;

- провадженням діяльності із зберігання пенсійних активів Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду - для авторизованого зберігача;

- провадженням діяльності з адміністрування - для авторизованого адміністратора та центрального адміністратора;

2) опис того, як функції комплаєнс інтегровані у процес управління та процес прийняття рішень (рішень щодо управління активами - для авторизованої компанії з управління активами, рішень щодо зберігання пенсійних активів - для авторизованого зберігача, рішень щодо адміністрування - для авторизованого адміністратора та центрального адміністратора);

3) оцінка ефективності системи комплаєнс;

4) опис способів, за допомогою яких авторизована компанія з управління активами, авторизований зберігач, авторизований адміністратор, центральний адміністратор запобігає конфлікту інтересів, включаючи запобігання конфлікту інтересів осіб, що виконують ключові функції;

5) систему управління ризиками комплаєнс;

6) перевірка дотримання виконання співробітниками внутрішніх правил та процедур, затверджених центральним адміністратором або відповідним авторизованим суб'єктом, з використанням контрольних процедур та методів проведення перевірки, передбачених положенням про організацію контролю;

7) моніторинг процесу розгляду скарг, які стосуються діяльності Пенсійного казначейства (діяльності з управління активами Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду - для авторизованої компанії з управління активами, діяльності із зберігання пенсійних активів Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду - для авторизованого зберігача, діяльності з адміністрування - для авторизованого адміністратора, центрального адміністратора);

8) оцінка ризиків комплаєнс:

- при запровадженні нових напрямків діяльності - для авторизованої компанії з управління активами, авторизованого адміністратора.

3. Система управління ризиками комплаєнс авторизованої компанії з управління активами, авторизованого адміністратора, центрального адміністратора має бути побудована з забезпеченням впровадження наступних політик контролю за такими напрямками:

1) професійна етика;

2) операційні ризики та постійний контроль;

3) звітність.

4. Система управління ризиками комплаєнс авторизованої компанії з управління активами, авторизованого адміністратора, центрального адміністратора має бути побудована з забезпеченням впровадження наступних політик контролю за такими напрямками (додатково до напрямків, зазначених у частині третій цієї статті):

1) визначення контрагентів, клієнтів та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), моніторинг підозрілих/сумнівних операцій;

2) захист клієнтів та ринкова прозорість.

Вимоги до політик комплаєнс авторизованої компанії з управління активами, авторизованого адміністратора, центрального адміністратора встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5. Пенсійне казначейство, центральний адміністратор зобов'язані впровадити механізми запобігання чи усунення конфліктів інтересів між своїми працівниками, працівниками чи будь-якою особою, прямо чи непрямо пов'язану з ними через контроль, що виникають у процесі здійснення його функцій, зокрема конфліктів, спричинених отриманням заохочень від третіх осіб або власною системою оплати праці чи іншими методами стимулювання.

Авторизована компанія з управління активами, авторизований зберігач, авторизований адміністратор зобов'язані впровадити механізми запобігання чи усунення конфліктів інтересів між своїми працівниками, працівниками чи будь-якою особою, прямо чи непрямо пов'язану з ними через контроль, та їхніми клієнтами або між двома клієнтами, що виникають у процесі надання послуг з управління активами - для авторизованої компанії з управління активами, послуг із зберігання пенсійних активів - для авторизованого зберігача, послуг з адміністрування недержавних пенсійних фондів - для авторизованого адміністратора, зокрема конфліктів, спричинених отриманням заохочень від третіх осіб або власною системою оплати праці чи іншими методами стимулювання відповідного авторизованого суб'єкта, або отримання її кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) доведеної вигоди.

6. Якщо організаційні або адміністративні механізми, запроваджені Пенсійним казначейством, авторизованою компанією з управління активами, авторизованим зберігачем, авторизованим адміністратором, центральним адміністратором для запобігання негативного впливу конфліктів інтересів на інтереси Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду, не достатні для того, щоб забезпечити уникнення такого негативного впливу з прийнятною впевненістю, та забезпечити попередження ризиків завдання шкоди інтересам цих осіб, Пенсійне казначейство, авторизована компанія з управління активами, авторизований зберігач, авторизований адміністратор, центральний адміністратор зобов'язані розкрити такі ризики шляхом оприлюднення та повідомлення особи, щодо якої такі ризики існують, інформації про причини таких ризиків, потенційні наслідки настання таких ризиків та заходи, що були або будуть вжиті для унеможливлення завдання шкоди інтересам такої особи.

7. Вимоги щодо виявлення, запобігання, усунення і розкриття конфліктів інтересів Пенсійного казначейства, авторизованої компанії з управління активами, авторизованого адміністратора, центрального адміністратора, а також конфліктів інтересів при наданні різних адміністративних, облікових і додаткових послуг та їх комбінацій встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Вимоги щодо виявлення, запобігання, усунення і розкриття конфліктів інтересів при наданні різних фінансових послуг та їх комбінацій авторизованими зберігачами встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України.

Стаття 43. Функція внутрішнього аудиту

1. Авторизований зберігач повинен розробити, запровадити, підтримувати адекватні внутрішні правила та процедури, спрямовані на здійснення внутрішнього аудиту адекватності та ефективності систем авторизованого зберігача та функцій внутрішнього контролю.

Авторизована компанія з управління активами, авторизований адміністратор, центральний адміністратор повинні розробити, запровадити, підтримувати адекватні внутрішні правила та процедури, спрямовані на здійснення внутрішнього аудиту адекватності та ефективності власних систем та функцій внутрішнього контролю для забезпечення:

1) встановлення, виконання та підтримання плану аудиту з метою здійснення перевірки та оцінювання адекватності та ефективності систем Пенсійного казначейства, авторизованої компанії з управління активами, авторизованого адміністратора та функцій внутрішнього контролю;

2) надання рекомендацій, що базуються на результаті роботи, проведеної відповідно до пункту 1 цієї частини та перевірка дотримання цих рекомендацій;

3) виявлення недоліків виконання функцій внутрішнього контролю, визначення дій, які необхідні для усунення цих недоліків, стеження за здійсненням необхідних коригувальних дій.

2. Діяльність з внутрішнього аудиту здійснюється на підставі положень про організацію внутрішнього аудиту. У своїй діяльності підрозділ з внутрішнього аудиту підзвітний та підконтрольний:

в авторизованій компанії з управління активами, авторизованому зберігачі - наглядовій раді авторизованої компанії з управління активами, наглядовій раді авторизованого зберігача;

в авторизованому адміністраторі - наглядовій раді або вищому органу управління авторизованого адміністратора.

3. Рішення про призначення та звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) авторизованої компанії з управління активами приймається наглядовою радою авторизованої компанії з управління активами.

Рішення про призначення та звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) авторизованого адміністратора приймається наглядовою радою або вищим органом управління авторизованого адміністратора.

4. Вимоги щодо організації внутрішнього аудиту авторизованої компанії з управління активами, авторизованого адміністратора, центрального адміністратора встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Підрозділ IV. Авторизовані компанії з управління активами

Стаття 44. Загальні вимоги до авторизованої компанії з управління активами системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення

1. Авторизована компанія з управління активами, що здійснює управління пенсійними активами, є підприємством, що становить суспільний інтерес, у значенні Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

2. Послуги з управління пенсійними активами повинні узгоджуватися з розмірами, характером, масштабом і складністю діяльності та мають забезпечувати раціональне, обережне та ефективне управління відповідно до встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку вимог. Авторизована компанія з управління активами зобов'язана забезпечити прозору організаційну структуру з чітким розподілом функцій та відповідним розподілом обов'язків, а також ефективною системою зберігання та передачі інформації.

В авторизованій компанії з управління активами створення наглядової ради є обов'язковим.

3. Авторизована компанія з управління активами, що здійснює управління пенсійними активами, не може бути пов'язаною особою з іншою авторизованою компанією з управління активами, що здійснює управління пенсійними активами.

4. Повноваження щодо прийняття рішень з інвестування пенсійних активів здійснюється на підставі рішень колегіального органу авторизованої компанії з управління активами. Вимоги щодо складу, функцій та повноважень такого органу встановлюються статутом авторизованої компанії з управління активами.

5. Авторизована компанія з управління активами зобов'язана використовувати програмне забезпечення, вимоги до якого встановлюються Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зокрема щодо забезпечення розрахунку вартості пенсійних активів пенсійного портфелю, а також щодо забезпечення цілісності та доступності інформаційних ресурсів, щодо обмежень доступу до інформації, забезпечення конфіденційності інформації з обмеженим доступом.

6. Члени наглядової ради та виконавчого органу авторизованої компанії з управління активами несуть персональну відповідальність за діяльність авторизованої компанії з управління активами у межах своїх повноважень.

Члени наглядової ради та виконавчого органу авторизованої компанії з управління активами несуть відповідальність перед авторизованою компанією з управління активами за збитки, завдані такій компанії їхніми діями (бездіяльністю), згідно із законом. Якщо відповідальність згідно з цією статтею несуть декілька осіб, їх відповідальність перед авторизованою компанією з управління активами є солідарною.

Стаття 45. Вимоги до капіталу авторизованої компанії з управління активами

1. Набути статус авторизованих компаній з управління активами у порядку, встановленому статтями 65 - 67 цього Закону, можуть компанії з управління активами, які мають ліцензію на провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів, видану Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення", та додатковим вимогам, встановленим цим Законом.

2. Авторизація компаній з управління активами здійснюється за умови, що вона має регулятивний капітал у розмірі не менш як 25000000 гривень на день подання документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для авторизації. Вимоги до регулятивного капіталу авторизованої компанії з управління активами встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Авторизована компанія з управління активами зобов'язана підтримувати розмір регулятивного капіталу на рівні, передбаченому частиною другою цієї статті. Розмір регулятивного капіталу, передбачений частиною другою цієї статті, додатково має бути збільшений в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, на 0,02 % від суми, на яку сукупна вартість активів в управлінні такої компанії перевищує 250000000 євро в гривневому еквіваленті, установленим Національним банком України курсом гривні до іноземних валют. Для вимог цієї статті сукупна вартість активів в управлінні компанії включає сукупний обсяг активів будь-яких інституційних інвесторів, з якими авторизована компанія з управління активами уклала договір на управління активами або управляє такими активами на підставі чинного законодавства.

У разі зменшення розміру регулятивного капіталу, визначеного частиною третьою цієї статті, авторизована компанія з управління активами, зобов'язана:

повідомити про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку протягом трьох робочих днів з дня виникнення такого зменшення;

привести розмір регулятивного капіталу у відповідність з обов'язковим розміром, передбаченим частиною третьою цієї статті, протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності та надати відповідні підтверджуючі документи Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право прийняти рішення про продовження строку усунення невідповідності розміру регулятивного капіталу особи, яка отримала статус авторизованої компанії з управління активами, вимогам частини третьої цієї статті на строк не більш як три місяці.

Авторизована компанія з управління активами повинна відповідати пруденційним нормативам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 46. Вимоги до діяльності авторизованої компанії з управління активами Пенсійного казначейства

1. Авторизована компанія з управління активами починає свою діяльність щодо управління активами Пенсійного казначейства з дати укладення з Радою Пенсійного казначейства договору про управління пенсійними активами Пенсійного казначейства.

Авторизована компанія з управління активами Пенсійного казначейства повинна забезпечити створення та функціонування колегіальної системи прийняття рішень з інвестування пенсійних активів, побудовану на принципі обачності, обґрунтованості, послідовності, постійності, яка повинна бути передбачена статутними документами компанії з управління активами. Всі рішення щодо інвестиційної діяльності мають бути оформлені в формі, що дозволяє відслідкувати джерело прийняття рішень, та бути забезпечені належним контролем щодо їх виконання.

Авторизована компанія з управління активами відкриває в авторизованих зберігачах Пенсійного казначейства рахунки для пенсійних портфелів.

2. Авторизована компанія з управління активами Пенсійного казначейства розробляє інвестиційну декларацію для кожного типу пенсійного портфелю та подає її на реєстрацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.

3. Авторизована компанія з управління активами зобов'язана:

1) здійснювати операції щодо управління пенсійними активами відповідно до інвестиційної декларації, зареєстрованої в установленому порядку, а також відповідно до укладеного договору про управління пенсійними активами;

2) здійснювати операції щодо управління пенсійними активами окремо щодо кожного пенсійного портфелю або авторизованого недержавного пенсійного фонду;

3) виконувати купівлю-продаж пенсійних активів від імені Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду на найвигідніших умовах (у тому числі щодо ціни, витрат та часу виконання). Авторизована компанія з управління активами не має права відчужувати або придбавати пенсійні активи за ціною іншою ніж ринкова, якщо це може призвести до збитків Пенсійного казначейства та/або авторизованого недержавного пенсійного фонду та/або учасників системи. Порядок визначення ринкової ціни пенсійних активів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Авторизована компанія з управління активами повинна розробити та затвердити внутрішні правила контролю найкращого виконання купівлі-продажу пенсійних активів, які повинні містити інформацію, встановлену Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) дотримуватися вимог внутрішніх документів;

5) здійснювати свою діяльність згідно з відповідними ліцензійними умовами та іншими нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

6) надавати звітність Раді Пенсійного казначейства та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

4. У разі коли авторизована компанія з управління активами надає розпорядження щодо операцій з цінними паперами торговцю цінними паперами, копія цього розпорядження обов'язково надається авторизованому зберігачу не пізніше подання цього розпорядження торговцю цінними паперами.

У разі наявності в пенсійних активах іноземних цінних паперів, які не введені до обслуговування в депозитарній системі України, авторизована компанія з управління активами зобов'язана щоденно надавати авторизованому зберігачу виписку з рахунку в цінних паперах, відкритому в іноземній фінансовій установі, яка має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, та інформацію про залишок грошових коштів в іноземних фінансових установах.

5. Авторизована компанія з управління активами забезпечує:

1) виконання розпоряджень центрального адміністратора щодо забезпечення перерахування коштів до іншого пенсійного портфелю авторизованої компанії з управління активами або до авторизованого недержавного пенсійного фонду, або для забезпечення пенсійних виплат учасникам системи, або для оплати витрат пенсійного портфелю відповідно до закону;

2) здійснення щоденного розрахунку вартості активів пенсійного портфелю та подання авторизованому зберігачу пенсійного портфеля, управління яким здійснюється такою авторизованою компанією з управління активами, на перевірку та підтвердження;

3) формування облікових реєстрів по операціях з активами пенсійних портфелів та надання їх центральному адміністратору після їх погодження авторизованим зберігачем;

4) належне зберігання первинних документів, що є підставою для формування облікових реєстрів по операціях з активами пенсійних портфелів.

6. Авторизована компанія з управління активами не може бути пов'язаною особою або перебувати у відносинах контролю з авторизованим зберігачем пенсійного портфелю, управління яким здійснюється такою авторизованою компанією з управління активами, членом Ради Пенсійного казначейства або посадової особи Адміністративного офісу.

Стаття 47. Особливості діяльності авторизованої компанії з управління активами, що здійснює управління активами авторизованого недержавного пенсійного фонду

1. Авторизована компанія з управління активами починає свою діяльність щодо управління пенсійними активами авторизованого недержавного пенсійного фонду з дати укладення з радою авторизованого недержавного пенсійного фонду договору про управління активами.

До авторизованої компанії з управління активами, що здійснює управління пенсійними активами авторизованого недержавного пенсійного фонду, застосовуються вимоги, передбачені статтею 46 цього Закону, з урахуванням особливостей, передбачених цієї статтею.

2. Авторизована компанія з управління активами, що здійснює управління пенсійними активами авторизованого недержавного пенсійного фонду, зобов'язана:

1) здійснювати операції щодо управління пенсійними активами відповідно до інвестиційної декларації, затвердженої радою авторизованого недержавного пенсійного фонду та зареєстрованої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому порядку, а також відповідно до укладеного договору про управління пенсійними активами;

2) здійснювати операції щодо управління пенсійними активами окремо щодо кожного авторизованого недержавного пенсійного фонду;

3) подавати щороку раді авторизованого недержавного пенсійного фонду пропозиції щодо внесення змін до інвестиційної декларації;

4) надавати звітність про управління пенсійними активами раді авторизованого недержавного пенсійного фонду та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у передбаченому нею порядку.

3. Авторизована компанія з управління активами, що здійснює управління пенсійними активами авторизованого недержавного пенсійного фонду, забезпечує:

1) виконання розпоряджень авторизованого адміністратора з метою забезпечення суми коштів, необхідної для перерахування до іншого авторизованого недержавного пенсійного фонду або до пенсійного портфелю, або для забезпечення пенсійних виплат учасникам системи, або для оплати витрат відповідно до закону;

2) здійснення щоденного розрахунку вартості активів пенсійного портфелю та надання її адміністратору.

4. Авторизована компанія з управління активами та авторизований зберігач, які уклали договір з авторизованим недержавним пенсійним фондом, не можуть бути пов'язаними особами або перебувати у відносинах контролю.

Стаття 48. Винагорода за надання послуг з управління пенсійними активами

1. Розмір винагороди авторизованої компанії з управління активами є умовою договору про управління пенсійними активами, який укладається між Радою Пенсійного казначейства або радою авторизованого недержавного пенсійного фонду і авторизованою компанію з управління активами.

Сума винагороди за надання послуг з управління пенсійними активами визначається як відсоток чистої вартості активів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, що перебувають в управлінні цієї авторизованої компанії з управління активами. Винагорода виплачується у грошовій формі.

2. Оплата послуг, пов'язаних з управлінням пенсійними активами, які надаються третіми особами (послуги торговців цінними паперами, послуги депозитарних установ, банків, витрати на перереєстрацію прав власності на пенсійні активи, послуги незалежної оцінки майна), здійснюється за рахунок пенсійних активів шляхом оплати таких послуг цим особам на підставі документів, що підтверджують фактично отримані послуги, або шляхом відшкодування витрат авторизованій компанії з управління активами, одночасно з виплатою винагороди за надання послуг з управління пенсійними активами на підставі документів, що підтверджують фактично здійснені витрати.

Стаття 49. Вимоги до договору про управління пенсійними активами

1. Рада Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду зобов'язана укласти договір про управління пенсійними активами з авторизованою компанією з управління активами.

Невід'ємним додатком до договору є інвестиційна декларація (інвестиційні декларації), затверджена (затверджені) та зареєстрована (зареєстровані) в установленому порядку.

2. Вимоги до договору про управління пенсійними активами встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. У випадку відкликання авторизації компанії з управління активами договір про управління пенсійними активами системи вважається розірваним з дати набрання чинності рішення про відкликання авторизації компанії з управління активами.

4. Рада Пенсійного казначейства зобов'язана розірвати договір з авторизованою компанією з управління активами, що здійснює управління активами пенсійних портфелів Пенсійного казначейства у випадку зменшення середньорічного рівня дохідності пенсійного портфелю певного типу більш як на 20 відсотків порівняно з показником середньозваженого узагальненого середньорічного рівня дохідності пенсійних портфелів цього типу Пенсійного казначейства.

Стаття 50. Обмеження діяльності авторизованої компанії з управління активами

1. Авторизована компанія з управління активами під час провадження діяльності з управління пенсійними активами не має права:

1) використовувати пенсійні активи для забезпечення виконання будь-яких зобов'язань, виникнення яких не пов'язане з функціонуванням системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, в тому числі власних;

2) здійснювати за рахунок пенсійних активів операції з придбання, набуття внаслідок міни активів, у тому числі цінних паперів, які не можуть бути віднесені до пенсійних активів відповідно до цього Закону;

3) від імені Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду надавати позику або брати позику чи кредит, які підлягають поверненню за рахунок пенсійних активів;

4) укладати від імені Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду угоди купівлі-продажу, міни, дарування та інші угоди щодо відчуження пенсійних активів з його пов'язаними особами, а також з іншими пенсійними або інвестиційними фондами, які знаходяться у неї в управлінні;

5) інвестувати пенсійні активи з порушенням обмежень, встановлених цим Законом;

6) безоплатно відчужувати пенсійні активи;

7) набувати пенсійні активи за рахунок будь-яких коштів, які не є коштами учасників системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення.

2. Авторизована компанія з управління активами не може здійснювати за власні кошти операції з такими ж самими цінними паперами, які купуються, продаються або обмінюються нею від імені Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду, з якими вона уклала договори.

3. В процесі здійснення діяльності з управління пенсійними активами забороняється проведення з боку авторизованої компанії з управління активами або її пов'язаних осіб будь-яких заохочувальних або інших дій, які спрямовані на стимулювання учасника системи щодо обрання авторизованої компанії з управління активами, які пропонують додаткові фінансові вигоди, що випливають з такого вибору або вчиняти примусові дії в результаті трудових або інших правовідносин, які засновані на залежності роботи, або вчиняти інші аналогічні дії, якщо метою цього є спонукання учасника системи до обрання авторизованої компанії з управління активами, типу пенсійного портфеля або авторизованого недержавного пенсійного фонду.

Стаття 51. Відповідальність авторизованої компанії з управління активами

1. Авторизована компанія з управління активами несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог цього Закону.

2. Авторизована компанія з управління активами несе відповідальність перед Пенсійним казначейством та/або авторизованим недержавним пенсійним фондом, а також перед їх учасниками за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, що встановлені законодавством та договором про управління пенсійними активами, і будь-які збитки, завдані Пенсійному казначейству або авторизованому недержавному пенсійному фонду або їх учасникам внаслідок дій або бездіяльності, що призвели до порушення цією авторизованою компанією з управління активами законодавства, положень інвестиційної декларації або договору про управління пенсійними активами всім майном, що належить їй на праві власності. Відшкодування збитків не звільняє авторизовану компанію з управління активами та її заінтересованих осіб від інших видів відповідальності згідно із законодавством.

3. Збитки, завдані Пенсійного казначейства або авторизованому недержавному пенсійному фонду або їх учасникам внаслідок порушень, визначених частиною другою цієї статті, відшкодовуються за рахунок авторизованої компанії з управління активами, а у визначених законодавством випадках - за рахунок заінтересованих осіб авторизованої компанії з управління активами.

4. Учасники (власники, акціонери) авторизованої компанії з управління активами відповідають за зобов'язаннями цієї компанії згідно із законодавством та статутом компанії.

Власники істотної участі зобов'язані вживати своєчасних заходів для запобігання настання фінансової неспроможності виконання авторизованою компанією з управління активами вимог з боку її кредиторів і зобов'язань перед бюджетом.

5. Заінтересовані особи авторизованої компанії з управління активами за порушення вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, здійснення операцій, які порушують встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку вимоги до системи управління ризиками щодо діяльності авторизованої компанії з управління активами та загрожують інтересам учасників системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, несуть цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

6. Заінтересовані особи авторизованої компанії з управління активами, дії або бездіяльність яких призвели до завдання Пенсійному казначейству або авторизованому недержавному пенсійному фонду або учасникам системи шкоди з вини зазначених заінтересованих осіб, несуть відповідальність всім своїм майном. Якщо внаслідок зазначених вище в цій частині дій або бездіяльності заінтересованої особи авторизованої компанії з управління активами завдано шкоди, а інша заінтересована особа цієї компанії внаслідок таких дій або бездіяльності прямо або опосередковано отримала майнову вигоду, такі особи несуть солідарну відповідальність за завдану шкоду.

7. Авторизована компанія з управління активами несе відповідальність за повноту та достовірність відображення інформації в облікових реєстрах по операціях з активами пенсійних портфелів.

Підрозділ V. Авторизований зберігач

Стаття 52. Загальні вимоги та функції авторизованого зберігача системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення

1. Авторизований зберігач надає свої послуги на підставі договору про обслуговування Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду авторизованим зберігачем, укладеного в письмовій формі з Радою Пенсійного казначейства або радою авторизованого недержавного пенсійного фонду.

Вимоги до договору про обслуговування Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду авторизованим зберігачем встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Договір про обслуговування Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду авторизованим зберігачем вважається розірваним з дати набрання чинності рішення про відкликання авторизації такого зберігача.

2. Авторизований зберігач не може надавати Пенсійному казначейству або авторизованому недержавному пенсійному фонду інші професійні послуги на ринку цінних паперів, крім послуг зберігача.

3. Усі операції з пенсійними активами Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду здійснюються через авторизованого зберігача. Поточні рахунки Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду відкриваються у авторизованого зберігача. Допускається відкриття та використання Пенсійним казначейством або авторизованим недержавним пенсійним фондом рахунку в іншому банку, до компетенції якого віднесено проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, якщо розрахунки за ними здійснюються з дотриманням принципу "поставка проти платежу", з обов'язковим наданням авторизованому зберігачу договору про відкриття такого рахунку та інформації про рух коштів по цьому рахунку.

Пенсійні активи Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду в формі цінних паперів зберігаються/обліковуються у авторизованого зберігача на рахунку в цінних паперах, крім випадку зберігання/обліку іноземних цінних паперів, які не введені до обслуговування в депозитарній системі України, в іноземній фінансовій установі, яка має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери.

Пенсійні активи Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду в формі іноземних цінних паперів, які не введені до обслуговування в депозитарній системі України, можуть зберігатися/обліковуватися в іноземній фінансовій установі, яка має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери.

Підтвердженням прав власності на іноземні цінні папери, які не введені до обслуговування в депозитарній системі України та які зберігаються/обліковуються в іноземній установі, яка має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, є виписка з рахунку в цінних паперах такої депозитарної установи.

Документи, які підтверджують право власності на пенсійні активи в інших, ніж цінні папери, формах, зберігаються/обліковуються у авторизованого зберігача. Порядок та строки передачі таких документів авторизованою компанією з управління активами до авторизованого зберігача встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. Авторизований зберігач зобов'язаний забезпечити відокремлене зберігання та окремий облік пенсійних активів, по кожному пенсійному портфелю.

5. Авторизація зберігача здійснюється за умови, що він має регулятивний капітал у розмірі не менш як 2000000000 гривень на день подання документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для авторизації.

6. Авторизований зберігач зобов'язаний підтримувати розмір регулятивного капіталу на рівні, передбаченому частиною п'ятою цієї статті.

7. У разі зменшення розміру регулятивного капіталу, визначеного частиною п'ятою цієї статті, авторизований зберігач зобов'язаний:

повідомити про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку протягом трьох робочих днів з дня виникнення такого зменшення;

привести розмір регулятивного капіталу у відповідність з обов'язковим розміром, передбаченим частиною п'ятою цієї статті, протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності та надати відповідні підтверджуючі документи Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право прийняти рішення про продовження строку усунення невідповідності розміру регулятивного капіталу авторизованого зберігача, вимогам частини п'ятої цієї статті на строк не більш як три місяці.

8. Оплата послуг авторизованого зберігача провадиться в розмірах та в порядку, встановлених у договорі, укладеному з Радою Пенсійного казначейства або радою авторизованого недержавного пенсійного фонду.

Стаття 53. Вимоги до авторизованого зберігача системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення

1. Авторизованим зберігачем може бути банк, який відповідає таким вимогам:

має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів та включений до Реєстру авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення;

авторизований зберігач Пенсійного казначейства не є кредитором авторизованої компанії з управління активами Пенсійного казначейства, яка здійснює управління пенсійним портфелем, зберігання якого здійснює такий авторизований зберігач, а авторизований зберігач авторизованого недержавного пенсійного фонду не є кредитором авторизованої компанії з управління активами або авторизованого адміністратора, які здійснюють обслуговування авторизованого недержавного пенсійного фонду, зберігання активів якого здійснює такий авторизований зберігач;

авторизований зберігач Пенсійного казначейства не є власником істотної участі авторизованої компанії з управління активами Пенсійного казначейства, яка здійснює управління пенсійним портфелем, зберігання якого здійснює такий авторизований зберігач, а авторизований зберігач авторизованого недержавного пенсійного фонду не є власником істотної участі авторизованої компанії з управління активами або авторизованого адміністратора авторизованого недержавного пенсійного фонду, зберігання активами якого здійснює такий авторизований зберігач;

має і застосовує ефективні організаційні та адміністративні заходи, спрямовані на запобігання конфлікту інтересів.

2. Авторизований зберігач системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення повинен відповідати іншим вимогам, встановленим цим Законом.

Стаття 54. Обов'язки авторизованого зберігача системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення

1. Обов'язками авторизованого зберігача є:

відкриття та ведення рахунків Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду, зокрема рахунку(ів) в цінних паперах та поточного(их) рахунку(ів), окремо для кожного типу пенсійного портфелю;

здійснення депозитарного обліку цінних паперів, які обслуговуються депозитарною системою, та зберігання цінних паперів, які існують виключно у документарній формі, що входять до складу активів Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду, а також зберігання документів, які підтверджують право власності на пенсійні активи в інших формах;

щоденне підтвердження кількісного складу та вартості пенсійних активів Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду в порядку, встановленому договором про обслуговування Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду авторизованим зберігачем;

щоденна перевірка правильності підрахунку вартості пенсійних активів пенсійних портфелів авторизованими зберігачами Пенсійного казначейства;

щоденна перевірка підрахунку чистої вартості пенсійних активів авторизованого недержавного пенсійного фонду і чистої вартості одиниці пенсійних активів авторизованими зберігачами авторизованих недержавних пенсійних фондів, здійсненого авторизованим адміністратором та авторизованою компанією з управління активами, які обслуговують авторизований недержавний пенсійний фонд;

виконання розпоряджень авторизованої компанії з управління активами Пенсійного казначейства або авторизованої компанії з управління активами авторизованого недержавного пенсійного фонду, згідно з інвестиційною декларацією, відповідно до пунктів 1 та 7 частини другої статті 3 цього Закону;

контроль за дотриманням авторизованої компанії з управління активами Пенсійного казначейства або авторизованої компанії з управління активами авторизованого недержавного пенсійного фонду вимог інвестиційної декларації, загальних нормативів інвестування коштів Пенсійного казначейства та авторизованого недержавного пенсійного фонду та вимог законодавства щодо інвестиційної діяльності окремо по кожному типу пенсійного портфелю;

контроль достовірності інформації в облікових реєстрах по операціях з активами пенсійних портфелів;

виконання розпоряджень центрального адміністратора Пенсійного казначейства або авторизованого адміністратора авторизованого недержавного пенсійного фонду щодо перерахування грошових коштів для виконання зобов'язань та оплати витрат, визначених пунктами 2 - 6, 8 - 10 частини другої статті 3 цього Закону;

контроль за дотриманням вимог законодавства щодо витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів;

перевірку та підтвердження розрахунку вартості пенсійних активів пенсійного портфелю або вартості пенсійних активів авторизованого недержавного пенсійного фонду, що здійснюється авторизованою компанією з управління активами;

передача підтвердженого розрахунку вартості пенсійних активів пенсійного портфелю або вартості пенсійних активів авторизованого недержавного пенсійного фонду до центрального адміністратора або авторизованого адміністратора авторизованого недержавного пенсійного фонду;

подання звітності, передбаченої цим Законом та відповідними нормативно-правовими актами;

зарахування на рахунок Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду коштів учасників системи в день їх надходження;

здійснення інших дій, передбачених законодавством та договором між Пенсійним казначейством або авторизованим недержавним пенсійним фондом та авторизованим зберігачем.

2. У разі виявлення ознак порушень законодавства при операціях з пенсійними активами Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду, вчинених авторизованою компанією з управління активами, авторизованим адміністратором недержавного пенсійного фонду, центральним адміністратором Пенсійного казначейства авторизований зберігач протягом одного робочого дня з моменту виявлення такого порушення:

1) письмово надає відповідну інформацію Раді Пенсійного казначейства або раді авторизованого недержавного пенсійного фонду, авторизованій компанії з управління активами Пенсійного казначейства або авторизованій компанії з управління активами авторизованого недержавного пенсійного фонду, авторизованому адміністратору авторизованого недержавного пенсійного фонду або центральному адміністратору Пенсійного казначейства та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку;

2) негайно припиняє (блокує) виконання розпоряджень, що не відповідають вимогам цього Закону, якщо таке блокування може бути виконане авторизованим зберігачем.

Підставами блокування розпоряджень на виконання облікових операцій зокрема є:

невідповідність виду цінних паперів, зазначених в розпорядженні на виконання операції, умовам інвестиційної декларації чи вимогам законодавства;

невідповідність кількості цінних паперів, зазначених в розпорядженні на виконання операції, що призведе внаслідок виконання операції до перевищення загальної частки цінних паперів понад розміри, встановлені інвестиційною декларацією чи вимогам законодавства.

3. Авторизований зберігач виконує розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо припинення (блокування) виконання розпоряджень авторизованої компанії з управління активами Пенсійного казначейства або авторизованої компанії з управління активами авторизованого недержавного пенсійного фонду на підставах та в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. У разі невиконання вимог, визначених частинами другою та третьою цієї статті, авторизований зберігач несе відповідальність за збитки, завдані учасникам Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду внаслідок такого невиконання, відповідно до договору про обслуговування Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду авторизованим зберігачем, укладеного з ним, та законодавства.

5. Авторизований зберігач не може використовувати пенсійні активи в негрошовій формі для здійснення власних операцій.

6. Авторизований зберігач пенсійних портфелів не може бути пов'язаною особою авторизованої компанії з управління активами, яка здійснює управління цим пенсійним портфелем, члена Ради Пенсійного казначейства або посадової особи Адміністративного офісу.

7. Авторизований зберігач авторизованого недержавного пенсійного фонду не може бути пов'язаною особою авторизованого адміністратора, авторизованої компанії з управління активами та члена ради цього фонду.

Стаття 55. Припинення дії договору про обслуговування Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду авторизованим зберігачем

1. Підставами для припинення дії договору про обслуговування Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду авторизованим зберігачем є:

1) анулювання авторизованому зберігачу ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності із зберігання активів пенсійних фондів;

2) виключення зберігача з Реєстру авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення;

3) запровадження у авторизованого зберігача тимчасової адміністрації, відкликання банківської ліцензії Національним банком України з власної ініціативи, з ініціативи власників банку або за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

4) прийняття рішення про розірвання договору за ініціативою однією із сторін договору.

2. Договір про обслуговування Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду припиняється після передачі іншому авторизованому зберігачу в повному обсязі пенсійних активів Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду та документів, які підтверджують право власності на ці активи.

3. У разі прийняття рішення про розірвання договору про обслуговування Пенсійного казначейства авторизованим зберігачем за власною ініціативою, він зобов'язаний письмово повідомити про це Пенсійне казначейство із зазначенням причин прийняття такого рішення в строк, передбачений цим договором.

У разі прийняття рішення про розірвання договору про обслуговування авторизованого недержавного пенсійного фонду авторизованим зберігачем за ініціативою однією із сторін, особа, яка прийняла таке рішення, повинна письмово повідомити про це іншу сторону із зазначенням причин прийняття такого рішення в строк, передбачений цим договором.

4. У разі обрання нового авторизованого зберігача попередній авторизований зберігач, з яким договір припиняється, зобов'язаний:

1) забезпечити передачу всіх пенсійних активів Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду та документації, що підтверджує право власності на ці активи, новому авторизованому зберігачу в зазначені у договорі строки;

2) виконувати функції авторизованого зберігача щодо пенсійних активів, які залишатимуться у нього на зберіганні, до повної передачі всіх пенсійних активів Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду новому авторизованому зберігачу.

5. Авторизований зберігач зобов'язаний протягом 3 днів з моменту отримання інформації про розірвання договору з Радою Пенсійного казначейства або радою авторизованого недержавного пенсійного фонду письмово повідомити Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

6. У разі невиконання авторизованим зберігачем зобов'язань, передбачених частинами четвертою та п'ятою цієї статті, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку спільно з Національним банком України вживають заходи до авторизованих суб'єктів у встановленому ними порядку.

Стаття 56. Відповідальність авторизованого зберігача

1. Авторизований зберігач несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог цього Закону.

2. Авторизований зберігач несе майнову відповідальність за збитки, завдані ним учасникам Пенсійного казначейства або учасникам авторизованого недержавного пенсійного фонду внаслідок невиконання або неналежного виконання умов договору про обслуговування Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду авторизованим зберігачем, та відшкодовує їх відповідно до умов цього договору і в порядку, встановленому законодавством.

3. Авторизований зберігач не несе відповідальності за зобов'язаннями Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду перед учасниками системи, за зобов'язаннями авторизованої компанії з управління активами Пенсійного казначейства або авторизованої компанії з управління активами авторизованого недержавного пенсійного фонду, а також авторизованого адміністратора недержавного пенсійного фонду, крім випадків, передбачених законом.

Підрозділ VI. Авторизовані недержавні пенсійні фонди

Стаття 57. Вимоги до авторизованого недержавного пенсійного фонду

1. Умовами набуття статусу авторизованого недержавного пенсійного фонду є:

1) недержавний пенсійний фонд повинен бути відкритого виду;

2) недержавний пенсійний фонд повинен бути включеним до реєстру фінансових установ у порядку, визначеному законодавством;

3) недержавний пенсійний фонд повинен мати належним чином оформлені договори з авторизованим адміністратором, авторизованим зберігачем та авторизованою компанією з управління активами, кожен з яких відповідає вимогам, встановленим цим Законом, для відповідного суб'єкта системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення.

Умови таких договорів мають передбачати їх розірвання в односторонньому порядку з боку ради недержавного пенсійного фонду у випадках недотримання авторизованим адміністратором, авторизованою компанією з управління активами або авторизованим зберігачем вимог, встановлених для відповідного суб'єкта системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення.

Вимоги до договорів про обслуговування недержавного пенсійного фонду авторизованим адміністратором, авторизованим зберігачем та авторизованою компанією з управління активами встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) пенсійні активи такого недержавного пенсійного фонду мають відповідати вимогам та обмеженням щодо інвестиційної діяльності (до якості інвестиційних інструментів та диверсифікації) в системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення. Пенсійні активи такого недержавного пенсійного фонду не можуть включати цінні папери емітентів, включених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку до списку емітентів з ознаками фіктивності;

5) недержавний пенсійний фонд повинен оприлюднити на власному офіційному веб-сайті показники діяльності у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення за весь період діяльності згідно визначеного законодавством переліку, в тому числі щодо чистої вартості одиниці пенсійних активів, чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду. Недержавний пенсійний фонд має оприлюднювати на власному офіційному веб-сайті свою звітність (квартальну та річну, фінансову та спеціальну, з примітками), затверджену радою недержавного пенсійного фонду, при цьому річну - з аудиторським звітом;

6) загальна вартість пенсійних активів такого недержавного пенсійного фонду становить не менше 20000000 гривень;

7) у складі ради недержавного пенсійного фонду повинно бути не менше п'яти членів ради, з яких більше половини є незалежними членами, які відповідають вимогам, встановленими частинами першою - п'ятою статті 7 цього Закону.

2. Авторизований недержавний пенсійний фонд зобов'язаний мати прозору структуру власності, яка відповідає вимогам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Члени ради авторизованого недержавного пенсійного фонду та його засновники не можуть бути пов'язаними з авторизованим зберігачем та аудиторською фірмою, що надають послуги такому авторизованому недержавному пенсійному фонду, а також з особою, що здійснює оцінку пенсійних активів цього авторизованого недержавного пенсійного фонду.

4. Авторизованому недержавному пенсійному фонду забороняється запевняти чи гарантувати зростання доходів учасників системи.

5. Інвестиційна декларація авторизованого недержавного пенсійного фонду повинна відповідати вимогам, встановленим до обраного типу пенсійного портфелю.

Стаття 58. Функції авторизованого недержавного пенсійного фонду

1. Авторизований недержавний пенсійний фонд шляхом укладання договорів з авторизованою компанією з управління активами, авторизованим зберігачем та авторизованим адміністратором забезпечує:

1) накопичення внесків учасників системи;

2) інвестування пенсійних активів авторизованого недержавного пенсійного фонду у відповідності з інвестиційною декларацію, затвердженою радою авторизованого недержавного пенсійного фонду та зареєстрованою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому порядку;

3) відокремлене ведення персоніфікованого обліку пенсійних коштів учасників системи в авторизованому недержавному пенсійному фонді в розрізі системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення та недержавного пенсійного забезпечення;

4) ведення бухгалтерського обліку авторизованого недержавного пенсійного фонду та складання фінансової та звітності авторизованого недержавного пенсійного фонду в контексті системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення;

5) розрахунок чистої вартості пенсійних активів авторизованого недержавного пенсійного фонду та чистої вартості одиниці пенсійних активів авторизованого недержавного пенсійного фонду;

6) виконання розпоряджень центрального адміністратора щодо зарахування внесків на індивідуальні накопичувальні пенсійні рахунки, перерахування пенсійних коштів до іншого авторизованого недержавного пенсійного фонду або до іншого пенсійного портфелю та забезпечення здійснення пенсійних виплат учасникам системи;

7) проведення аудиту фінансової звітності авторизованого недержавного пенсійного фонду;

8) підготовку для оприлюднення інформації про результати діяльності авторизованого недержавного пенсійного фонду, в тому числі у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення;

9) обмін інформацією з іншими суб'єктами системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення та у випадках, передбачених законодавством, з державними органами, юридичними та фізичними особами;

10) затвердження облікової політики авторизованого недержавного фонду відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. Авторизований недержавний пенсійний фонд несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог цього Закону.

Підрозділ VII. Авторизовані адміністратори

Стаття 59. Загальні вимоги до авторизованого адміністратора

1. Набути статус авторизованого адміністратора у порядку, встановленому статтями 65 - 67 цього Закону, можуть адміністратори, які мають ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів та відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення", та додатковим вимогам, встановленим цим Законом.

2. Послуги, що надаються авторизованим адміністратором, повинні узгоджуватися з розмірами, характером, масштабом і складністю діяльності та мають забезпечувати раціональне та належне виконання функцій відповідно до встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку вимог. Авторизований адміністратор зобов'язаний забезпечити прозору організаційну структуру з чітким розподілом функцій та відповідним розподілом обов'язків, а також ефективною системою зберігання та передачі інформації.

3. Авторизований адміністратор не може бути пов'язаною особою з іншим авторизованим адміністратором, включаючи пряме та опосередковане володіння.

4. Авторизований адміністратор повинен мати програмне забезпечення для ведення персоніфікованого обліку коштів учасників авторизованого недержавного пенсійного фонду, яке забезпечує можливість окремого обліку в рамках одного авторизованого недержавного пенсійного фонду пенсійних коштів учасника системи у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення та у системі недержавного пенсійного забезпечення.

Програмне забезпечення авторизованого адміністратора повинно відповідати технічним вимогам до щоденного інформаційного обміну даними щодо пенсійних коштів учасників авторизованого недержавного пенсійного фонду з базою даних учасників. Технічні вимоги до такого щоденного інформаційного обміну даними визначають обсяг, порядок та формат передачі даних між авторизованим адміністратором та центральним адміністратором і встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Програмне забезпечення авторизованого адміністратора для ведення персоніфікованого обліку накопичень учасників авторизованого недержавного пенсійного фонду, повинно забезпечувати учаснику он-лайн доступ до свого індивідуального накопичувального пенсійного рахунку з можливістю отримання виписки про рух коштів по рахунку та відповідати вимогам законодавства у сфері захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

Програмне забезпечення авторизованого адміністратора для ведення персоніфікованого обліку пенсійних коштів учасників авторизованого недержавного пенсійного фонду повинно відповідати вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5. Авторизований адміністратор повинен мати формалізовані процедури обміну інформацією та документами з авторизованою компанією з управління активами, авторизованим зберігачем та радою авторизованого недержавного пенсійного фонду, необхідні для щоденного ведення бухгалтерського обліку та персоніфікованого обліку пенсійних коштів учасників авторизованого недержавного пенсійного фонду, розрахунку чистої вартості одиниці пенсійних активів, інформування Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у випадку виявлення порушень.

6. Авторизований адміністратор повинен щоденно оприлюднювати на власному офіційному веб-сайті показники діяльності авторизованого недержавного пенсійного фонду щодо кожного авторизованого недержавного пенсійного фонду, який він обслуговує, відповідно до вимог та у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, в тому числі щодо чистої вартості одиниці пенсійних активів, чистої вартості пенсійних активів авторизованого недержавного пенсійного фонду. Авторизований адміністратор має оприлюднювати на власному офіційному веб-сайті та подавати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку свою звітність.

7. Авторизований адміністратор повинен надавати учаснику авторизованого недержавного пенсійного фонду он-лайн доступ до свого індивідуального накопичувального пенсійного рахунку з можливістю отримання виписки про рух коштів по рахунку.

8. Для набуття статусу авторизованого адміністратора необхідно мати працівників відповідного кваліфікаційного рівня, належне технічне забезпечення та інформаційні системи для ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду, які відповідають вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 60. Вимоги до капіталу авторизованого адміністратора

1. Авторизація адміністратора здійснюється за умови, якщо він має регулятивний капітал у розмірі не менш як 10000000 гривень на день подання документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для авторизації. Вимоги до регулятивного капіталу авторизованого адміністратора встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. Авторизований адміністратор зобов'язаний підтримувати розмір регулятивного капіталу на рівні, передбаченому частиною першою цієї статті. У разі зменшення розміру регулятивного капіталу, визначеного частиною першою цієї статті, авторизований адміністратор, зобов'язаний:

повідомити про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку протягом трьох робочих днів з дня виникнення такого зменшення;

привести розмір регулятивного капіталу у відповідність з обов'язковим розміром, передбаченим частиною першою цієї статті, протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності та надати відповідні підтверджуючі документи Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право прийняти рішення про продовження строку усунення невідповідності розміру регулятивного капіталу особи, яка отримала статус авторизованого адміністратора, вимогам частини третьої цієї статті на строк не більш як три місяці.

3. Авторизований адміністратор повинен відповідати пруденційним нормативам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 61. Вимоги до діяльності авторизованого адміністратора

1. Авторизований адміністратор починає свою діяльність з адміністрування авторизованого недержавного пенсійного фонду з дати укладення договору з радою авторизованого недержавного пенсійного фонду.

2. Авторизований адміністратор здійснює:

1) відокремлене ведення персоніфікованого обліку пенсійних коштів учасників авторизованого недержавного пенсійного фонду в розрізі системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення та недержавного пенсійного забезпечення;

2) ведення бухгалтерського обліку авторизованого недержавного пенсійного фонду та складання фінансової та спеціальної звітності авторизованого недержавного пенсійного фонду в контексті системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення;

3) розрахунок чистої вартості пенсійних активів авторизованого недержавного пенсійного фонду та чистої вартості одиниці пенсійних активів авторизованого недержавного пенсійного фонду;

4) виконання розпоряджень центрального адміністратора щодо зарахування внесків на індивідуальні накопичувальні пенсійні рахунки, перерахування пенсійних коштів до іншого авторизованого недержавного пенсійного фонду або на рахунок пенсійного портфелю у авторизованого зберігача, авторизованої страхової організації для здійснення довічних виплат, здійснення (забезпечення) пенсійних виплат учасникам авторизованого недержавного пенсійного фонду;

5) надання розпоряджень авторизованій компанії з управління активами щодо забезпечення грошових коштів для перерахування пенсійних коштів до іншого авторизованого недержавного пенсійного фонду або на рахунок пенсійного портфелю у авторизованого зберігача, або для забезпечення пенсійних виплат учасникам системи, або для оплати витрат, які здійснюються за рахунок пенсійних активів відповідно до закону;

6) надання розпоряджень авторизованому зберігачу щодо перерахування пенсійних коштів до іншого авторизованого недержавного пенсійного фонду або на рахунок пенсійного портфелю у авторизованого зберігача, або здійснення пенсійних виплат учасникам системи, або оплати витрат які здійснюються за рахунок пенсійних активів відповідно до закону;

7) забезпечення проведення аудиту фінансової звітності авторизованого недержавного пенсійного фонду;

8) підготовку нерегулярної звітності за запитами ради авторизованого недержавного пенсійного фонду та звітування на засіданнях ради авторизованого недержавного пенсійного фонду про результати діяльності авторизованого недержавного пенсійного фонду;

9) підготовку для оприлюднення інформації про результати діяльності авторизованого недержавного пенсійного фонду;

10) обмін інформацією з іншими суб'єктами системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення та у випадках, передбачених законодавством, з державними органами, юридичними та фізичними особами;

11) контроль за дотриманням граничного розміру витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів авторизованого недержавного пенсійного фонду, а у разі його перевищення інформування ради авторизованого недержавного пенсійного фонду протягом п'яти робочих днів після подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку річних звітних даних;

12) відповідно до методики, встановленої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, контроль за зміною чистої вартості одиниці пенсійних активів авторизованого недержавного пенсійного фонду;

13) забезпечення здійснення пенсійних виплат учасникам авторизованого недержавного пенсійного фонду у випадках, передбачених цим Законом в межах повноважень, визначених законодавством та договором про адміністрування авторизованого недержавного пенсійного фонду;

14) щоденне надання центральному адміністратору інформації про залишок коштів на початок робочого дня на індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку, операції на індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку, проведені за день, залишок коштів на індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку на кінець робочого дня по кожному учаснику авторизованого недержавного пенсійного фонду окремо, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

15) виконання інших обов'язків у випадках, передбачених законом та договором про адміністрування авторизованого недержавного пенсійного фонду.

3. Авторизований адміністратор зобов'язаний:

1) здійснювати адміністрування авторизованого недержавного пенсійного фонду відповідно до укладеного з радою авторизованого недержавного пенсійного фонду договору;

2) дотримуватися внутрішніх правил та процедур оцінки і управління ризиками, пов'язаними з адмініструванням авторизованого недержавного пенсійного фонду, комплаєнс та внутрішньому аудиту, що відповідають вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3) здійснювати свою діяльність відповідно до вимог, встановлених законодавством для діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів;

4) надавати звітність раді авторизованого недержавного пенсійного фонду та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у передбаченому нею порядку;

5) надавати на безоплатній основі учаснику авторизованого недержавного пенсійного фонду один раз на рік виписку з інформацією про стан його індивідуального накопичувального пенсійного рахунку та забезпечити можливість віддаленого щоденного контролю стану його індивідуального накопичувального пенсійного рахунку у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

6) надавати учаснику авторизованого недержавного пенсійного фонду на його вимогу інформацію про зміни в істотних умовах пенсійного контракту та про право на отримання пенсійних виплат та їх види;

7) дотримувати і забезпечувати дотримання законних інтересів учасників авторизованого недержавного пенсійного фонду, не розголошувати інформацію про умови пенсійного контракту та розмір пенсійних коштів, які належать учаснику авторизованого недержавного пенсійного фонду, крім випадків, передбачених законом;

8) надавати учаснику авторизованого недержавного пенсійного фонду он-лайн доступ до свого індивідуального накопичувального пенсійного рахунку з можливістю отримання виписки про рух коштів по рахунку.

4. Авторизований адміністратор авторизованого недержавного пенсійного фонду не може бути пов'язаною особою з авторизованим зберігачем та аудиторською фірмою, що надають послуги такому авторизованому недержавному пенсійному фонду.

Стаття 62. Відповідальність авторизованого адміністратора

1. Авторизований адміністратор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог цього Закону.

2. Авторизований адміністратор несе майнову відповідальність за збитки, завдані ним учасникам авторизованого недержавного пенсійного фонду внаслідок невиконання або неналежного виконання умов договору про обслуговування авторизованого недержавного пенсійного фонду, та відшкодовує їх відповідно до умов цього договору і в порядку, встановленому законодавством.

3. Авторизований адміністратор не несе відповідальності за зобов'язаннями авторизованого недержавного пенсійного фонду перед учасниками системи, за зобов'язаннями авторизованої компанії з управління активами авторизованого недержавного пенсійного фонду, а також авторизованого зберігача авторизованого недержавного пенсійного фонду, крім випадків, передбачених законом.

Підрозділ VIII. Авторизовані страхові організації

Стаття 63. Авторизовані страхові організації

1. Страхова організація набуває статусу авторизованої страхової організації за умови відповідності вимогам, встановленим Національним банком України та у визначеному ним порядку, з урахуванням вимог статей 65 - 67 цього Закону.

2. Послуги, що надаються авторизованою страховою організацією, повинні узгоджуватися з розмірами, характером, масштабом і складністю діяльності відповідно до встановлених Національним банком України вимог. Авторизована страхова організація зобов'язана забезпечити прозору організаційну структуру з чітким розподілом функцій та відповідним розподілом обов'язків, а також ефективною системою зберігання та передачі інформації.

3. Авторизована страхова організація не може бути пов'язаною особою з іншою авторизованою страховою організацією, включаючи пряме та опосередковане володіння.

4. Авторизована страхова організація повинна оприлюднювати на власному офіційному веб-сайті фінансову звітність та показники своєї діяльності відповідно до вимог та у порядку, встановленому Національним банком України.

5. Авторизовані страхові організації здійснюють свою діяльність у порядку, встановленому законами України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про страхування" та нормативно-правовими актами Національного банку України, з урахуванням особливостей, встановленим цим Законом для діяльності у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення.

6. Державне регулювання за діяльністю авторизованих страхових організацій здійснює Національний банк України у визначеному законодавством порядку.

Стаття 64. Відповідальність авторизованої страхової організації

1. Авторизована страхова організація несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог цього Закону.

2. Авторизована страхова організація несе майнову відповідальність за збитки, завдані нею учасникам системи, які уклали договір страхування довічної пенсії з такою авторизованою страховою організацію, внаслідок невиконання або неналежного виконання умов договору страхування довічної пенсії, та відшкодовує їх відповідно до умов цього договору і в порядку, встановленому законодавством.

Розділ V. Авторизація суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення

Стаття 65. Авторизація компаній з управління активами, зберігачів, адміністраторів, недержавних пенсійних фондів та страхових організацій

1. Компанії з управління активами, зберігачі, адміністратори, недержавні пенсійні фонди та страхові організації зобов'язані пройти авторизацію та здійснювати діяльність відповідно до вимог цього Закону, якщо вони мають намір здійснювати діяльність у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення.

Компанії з управління активами, зберігачі, адміністратори, недержавні пенсійні фонди та страхові організації, які прямо або опосередковано контролюється особами, які є громадянами та (або) резидентами країни-агресора, або до органів управління якого входять громадяни та (або) резиденти такої країни, не можуть бути авторизовані та здійснювати діяльність відповідно до цього Закону, та до них застосовуються санкції в порядку, встановленому Законом України "Про санкції".

Вимоги, яким повинні відповідати компанії з управління активами, зберігачі, адміністратори та недержавні пенсійні фонди, які мають намір здійснювати діяльність у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, для проходження авторизації, встановлюються цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Вимоги, яким повинні відповідати страхові організації, які мають намір здійснювати діяльність у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, для проходження авторизації, встановлюються цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України.

Компанії з управління активами, зберігачі, адміністратори, недержавні пенсійні фонди та страхові організації, які мають намір здійснювати діяльність у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, зобов'язані дотримуватись зазначених вимог протягом усього періоду провадження такої діяльності.

2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку здійснює авторизацію компаній з управління активами, зберігачів, адміністраторів та недержавних пенсійних фондів, які мають намір здійснювати діяльність у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення.

Національний банк України у встановленому ним порядку здійснює авторизацію страхових організацій, які мають намір здійснювати діяльність у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення.

Авторизація здійснюється шляхом включення відповідної компанії з управління активами, зберігача, адміністратора, недержавного пенсійного фонду або страхової організації до Реєстру авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення.

Реєстр авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення складається з відокремлених переліків компаній з управління активами, зберігачів, адміністраторів та недержавних пенсійних фондів, які формуються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та переліку страхових організацій, який формується Національним банком України.

Авторизація суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення здійснюється безоплатно.

3. Компанії з управління активами, зберігачі, адміністратори, недержавні пенсійні фонди та страхові організації набувають статусу авторизованих з дати їх включення до Реєстру авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення.

4. Реєстр авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення - це сукупність даних про авторизовані компанії з управління активами, авторизованих зберігачів, авторизованих адміністраторів, недержавних пенсійних фондів та страхових організацій, які мають право здійснювати діяльність у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення.

Реєстр авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, які включають відомості щодо компаній з управління активами, зберігачів, адміністраторів та недержавних пенсійних фондів, ведеться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку.

Реєстр авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, які включають відомості щодо страхових організацій, ведеться Національним банком України у встановленому ним порядку.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує розкриття інформації з Реєстру авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, які включають відомості щодо компаній з управління активами, зберігачів, адміністраторів та недержавних пенсійних фондів, у встановленому нею порядку, зокрема шляхом оприлюднення переліку компаній з управління активами, зберігачів, адміністраторів та недержавних пенсійних фондів, які мають право здійснювати діяльність у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Національний банк України забезпечує розкриття інформації з Реєстру авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, які включають відомості щодо страхових організацій, у встановленому ним порядку.

5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включає компанію з управління активами, зберігача, адміністратора та недержавний пенсійний фонд до Реєстру авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення за результатами розгляду заяви та необхідних документів, поданих у порядку, визначеному статтею 66 цього Закону.

Національний банк України включає страхову організацію до Реєстру авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення за результатами розгляду заяви та необхідних документів, поданих у встановленому Національним банком України порядку.

Відповідальність за достовірність надання інформації, поданої для включення до Реєстру авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, несе відповідна компанія з управління активами, зберігач, адміністратор, недержавний пенсійний фонд або страхова організація згідно з законом.

Стаття 66. Подача заявки на авторизацію

1. Компанія з управління активами, зберігач, адміністратор або недержавний пенсійний фонд, який має намір здійснювати діяльність у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення (далі - заявник), для включення до Реєстру авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку та формі, заяву про включення до Реєстру авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення разом з наступними документами:

1) копію статуту заявника, крім випадку наявності його в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку або доступу до відомостей такого документу в достатньому обсязі в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

2) повну та всебічну інформацію щодо осіб акціонерів (учасників) або засновників недержавного пенсійного фонду (прямих і непрямих), фізичних або юридичних осіб, які мають істотну участь, та інформацію про її розмір, відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, у тому числі копії визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку документів, необхідних для ідентифікації учасників (акціонерів) або засновників недержавного пенсійного фонду та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння та/або контроль істотної участі заявника;

3) інформацію про організаційну структуру заявника та наявність у його штаті осіб, кваліфікація та досвід яких є необхідними для провадження діяльності у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, відповідають відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за визначеною нею формою, а також інформацію щодо наявності обладнання, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, приміщень (крім недержавного пенсійного фонду);

4) для недержавного пенсійного фонду - інформацію про склад та структуру пенсійних активів недержавного пенсійного фонду на останню звітну дату, що передує даті подання заяви про включення до Реєстру авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення;

5) для компаній з управління активами - проект інвестиційної декларації для кожного типу пенсійного портфелю (консервативний, збалансований, активний) Пенсійного казначейства або проект інвестиційної декларації для авторизованого недержавного пенсійного фонду;

6) інформацію про структуру корпоративного управління заявника (крім недержавного пенсійного фонду);

7) інформацію про наявність у заявника фінансових ресурсів для провадження діяльності у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення (крім недержавного пенсійного фонду);

8) інформацію про фінансовий стан учасників (акціонерів) заявника з істотною участю у ньому за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (крім недержавного пенсійного фонду);

9) інформацію про ділову репутацію учасників (акціонерів) заявника, а для недержавного пенсійного фонду - засновників, і всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння та/або контроль істотної участі у заявника, за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

10) інформацію про ділову репутацію, досвід та кваліфікацію особи (осіб), яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, які призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), членів наглядової ради, головного бухгалтера та осіб, що здійснюють ключові функції у заявника, відповідно до вимог та за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

11) інформацію про персональний склад виконавчого органу та наглядової ради (у разі її наявності) та осіб, що здійснюють ключові функції у заявника (крім недержавного пенсійного фонду), та політики їх винагороди за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

12) інформацію про юридичних осіб, у яких учасник (акціонер) з істотною участю у заявника - фізична особа є керівником та/або володіє істотною участю, за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

13) інформацію про асоційованих осіб учасників (акціонерів) з істотною участю у заявника - фізичних осіб за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

14) внутрішні правила та процедури для провадження діяльності (крім недержавного пенсійного фонду) у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, перелік яких визначено Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, включаючи інформацію про створення ефективних організаційних та адміністративних заходів та процедур, спрямованих на забезпечення визначення, усунення або управління та розкриття конфліктів інтересів з метою запобігання їх несприятливого впливу на інтереси учасників системи;

15) фінансовий план заявника щодо забезпечення його безперервної діяльності протягом наступних трьох років (крім недержавного пенсійного фонду та зберігача);

16) інформацію про укладені заявником договори щодо делегування функцій третім особам (у разі наявності);

17) для недержавного пенсійного фонду - облікову політику.

Для авторизації компанії з управління активами подають документи, зазначені у пунктах 1 - 3, 5 - 8, 10 - 16 цієї частини;

Для авторизації зберігачі подають документи, зазначені у пунктах 1 - 3, 6 - 14 та 16 цієї частини.

Для авторизації адміністратори подають документи, зазначені у пунктах 1 - 3, 6 - 16 цієї частини.

Для авторизації недержавні пенсійні фонди подають документи, зазначені у пунктах 1, 2, 4, 9 - 13, 16 та 17 цієї частини.

2. Авторизовані компанії з управління активами, авторизовані зберігачі, авторизовані адміністратори та авторизовані недержавні пенсійні фонди протягом всього періоду своєї діяльності повинні відповідати вимогам їх авторизації.

Авторизовані компанії з управління активами, авторизовані зберігачі, авторизовані адміністратори та авторизовані недержавні пенсійні фонди протягом одного робочого дня повідомляють Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про будь-які істотні зміни в документах, які були подані для авторизації.

3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включає заявника до Реєстру авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, якщо такий заявник відповідає умовам, необхідним для провадження діяльності у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, відповідно до цього Закону.

Включення заявника до Реєстру авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення здійснюється безоплатно.

Стаття 67. Розгляд заявки на авторизацію

1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом 45 робочих днів із моменту отримання повідомлення повинна розглянути заявку на авторизацію заявника, шляхом визначення відповідності такої особи вимогам, визначеним відповідно до цього Закону.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може продовжити термін розгляду заявки на авторизацію на 15 робочих днів у випадку, якщо заявник передбачає делегування функцій третім особам у процесі провадження професійної діяльності у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення.

2. Протягом 20 робочих днів від дня отримання заявки на авторизацію Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оцінює повноту комплекту документів. Якщо заявка на авторизацію є неповною, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повинна встановити термін, до якого заявник має надати додаткову інформацію.

Після оцінки заявки на авторизацію як повної, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомляє про це заявника.

В процесі авторизації Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може надавати заявнику запити для отримання необхідної інформації, а також здійснювати виїзні перевірки заявника для перевірки його відповідності вимогам для авторизації.

3. Протягом строку, визначеного частиною першою цієї статті, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про авторизацію або про відмову в авторизації заявника.

4. Рішення, ухвалене Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до частини третьої цієї статті, набирає чинності на п'ятий робочий день після його прийняття.

5. Протягом п'яти робочих днів від дня прийняття рішення відповідно до цієї статті Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомляє про своє рішення заявника та інформує Пенсійне казначейство та центрального адміністратора. У випадку, якщо Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відмовляє в авторизації заявнику, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має викласти повний перелік причин такого рішення.

Стаття 68. Підстави для відмови в авторизації

1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відмовляє в авторизації, якщо:

1) документи, подані для авторизації, містять недостовірну інформацію та/або не відповідають вимогам законодавства;

2) ділова репутація хоча б одного з учасників (акціонерів) заявника, а для заявника - недержавного пенсійного фонду - засновників, і всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння та/або контроль істотної участі заявника, не відповідає вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3) ділова репутація, досвід та кваліфікація особи (осіб), яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, які призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), членів наглядової ради, головного бухгалтера та осіб, що здійснюють ключові функції у заявника, який має намір авторизуватися для провадження діяльності у сфері накопичувального забезпечення, не відповідає вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) структура власності заявника не відповідає вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

5) ведення бухгалтерського обліку та/або складання фінансової звітності не у відповідності з міжнародними стандартами фінансової звітності;

6) невідповідність пруденційних показників вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

7) наявність грубих порушень (порушень, що призвели до збитків клієнтів/інвесторів) або систематичних порушень (двох або більше порушень за один календарний рік) в діяльності заявника протягом останніх трьох років;

8) в діяльності заявника протягом останніх трьох років було порушення вимог щодо складу активів або придбання активів, яке призвело до порушення вимог щодо структури активів у розмірі, що перевищує на 20 відсотків граничні розміри, встановлені законодавством для відповідного виду активів;

9) в діяльності заявника протягом останніх трьох років було доведене умисне викривлення інформації щодо вартості одиниці пенсійних активів авторизованого недержавного пенсійного фонду в тому числі, на окремому індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку, кількості одиниць пенсійних активів авторизованого недержавного пенсійного фонду, в тому числі, на окремому індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку;

10) в діяльності заявника протягом останніх трьох років були будь-які дії, спрямовані на коригування інформації на індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку в будь-який інший спосіб, ніж той, що встановлений законодавством;

11) для компанії з управління активами - здійснення протягом останніх трьох років правочинів з набуття права власності на цінні папери, які були визнані фіктивними, за рахунок коштів інституційних інвесторів, управління активами яких здійснювалось такою компанією з управління активами;

12) склад та структура активів недержавного пенсійного фонду не відповідає вимогам, установленим законом та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

13) організаційна структура, кваліфікація та досвід осіб, необхідні для провадження діяльності у сфері накопичувального забезпечення, або обладнання, комп'ютерна техніка, програмне забезпечення, приміщення такої юридичної особи не відповідають вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. Підстави для відмови в авторизації страхових організацій встановлюються Національним банком України.

Стаття 69. Відкликання авторизації

1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про відкликання авторизації компаній з управління активами, зберігачів, адміністраторів або недержавних пенсійних фондів та виключає їх з Реєстру авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення у наступних випадках:

1) подання заяви про виключення з Реєстру авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення;

2) анулювання ліцензії на провадження діяльності з управління активами;

3) анулювання ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів або ліцензії на здійснення банківської діяльності;

4) анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів;

5) не здійснення діяльності у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення протягом шести місяців поспіль;

6) встановлення факту подання недостовірної інформації для включення до Реєстру авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення;

7) встановлення факту невідповідності вимогам законодавства для авторизації суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення;

8) порушення вимог щодо складу активів або придбання активів, яке призвело до порушення вимог щодо структури активів у розмірі, що перевищує на 20 відсотків граничні розміри, встановлені законодавством для відповідного виду активів;

9) доведене умисне викривлення інформації щодо вартості одиниці пенсійних активів авторизованого недержавного пенсійного фонду, в тому числі на окремому індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку, кількості одиниць пенсійних активів авторизованого недержавного пенсійного фонду, в тому числі, на окремому індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку;

10) будь-які дії, спрямовані на коригування інформації на індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку в будь-який інший спосіб, аніж той, що встановлений законодавством;

11) використання неліцензованого програмного забезпечення або використання будь-якого іншого програмного забезпечення (крім випадків оновлення існуючого програмного забезпечення) для забезпечення персоніфікованого обліку, крім того, яке було встановлене на дату отримання авторизації, без попереднього повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

12) порушення строків переведення коштів, призначених для пенсійної виплати, строків переведення коштів до інших авторизованих суб'єктів або строків переведення коштів до іншого пенсійного портфелю у встановлені цим законом терміни;

13) передача іншим особам інформації про стан індивідуального накопичувального пенсійного рахунку/рахунків;

14) застосування санкцій відповідно до пункту 1 частини першої статті 92 цього Закону;

15) порушення вимог облікової політики;

16) набуття істотної участі у авторизованих суб'єктах з порушенням вимог, передбачених пунктом 373 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні";

17) невиконання вимог частини другої статті 54 цього Закону.

Відкликання авторизації та виключення з Реєстру авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення здійснюється:

для авторизованої компанії з управління активами - у випадках, зазначених у пунктах 1, 2, 5 - 8, 11, 12, 14 - 16 цієї частини;

для авторизованого зберігача - у випадках, зазначених у пунктах 1, 3, 5 - 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17 цієї частини;

для авторизованого адміністратора - у випадках, зазначених у пунктах 1, 4, 5 - 7, 9 - 16 цієї частини;

для авторизованого недержавного пенсійного фонду - у випадках, зазначених у пунктах 1, 5 - 7 цієї частини.

2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про відкликання авторизації недержавного пенсійного фонду у разі:

1) відкликання авторизації авторизованої компанії з управління активами, авторизованого зберігача або авторизованого адміністратора, які здійснюють обслуговування авторизованого недержавного пенсійного фонду та не укладення протягом одного місяця авторизованим недержавним пенсійним фондом договору з іншим відповідним авторизованим суб'єктом;

2) встановлення факту невідповідності члена (членів) ради недержавного пенсійного фонду вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку може прийняти рішення про відкликання авторизації компанії з управління активами та виключити її з Реєстру авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення у разі якщо склад та структура активів пенсійного портфеля або авторизованого недержавного пенсійного фонду не відповідає вимогам, встановленим законом та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у разі отримання заяви авторизованого суб'єкта про виключення його з Реєстру авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення у встановленому нею порядку приймає рішення про відкликання авторизації та виключення з Реєстру авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення авторизованого суб'єкта у строк не пізніше 30 календарних днів від дати надходження заяви авторизованого суб'єкта.

4. Рішення про відкликання авторизації набуває чинності на п'ятий робочий день після його прийняття.

5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом двох робочих днів з дня прийняття рішення про відкликання авторизації та виключення авторизованого суб'єкта з Реєстру авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення повідомляє таку компанію з управління активами, зберігача, адміністратора та недержавний пенсійний фонд, а також центральний адміністратор та Пенсійне казначейство про рішення, ухвалені відповідно до частин першої - третьої цієї статті.

З дати отримання такого повідомлення компанія з управління активами, зберігач, адміністратор або недержавний пенсійний фонд, авторизація яких відкликана, не мають права здійснювати діяльність у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оприлюднює рішення про відкликання авторизації та виключення з Реєстру авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення на власному офіційному веб-сайті протягом одного робочого дня від дня його прийняття.

Оприлюднюючи рішення відповідно до цієї частини, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повинна також оприлюднити інформацію, пов'язану з оскарженням такого рішення.

6. Національний банк України приймає рішення про відкликання авторизації страхових організацій та виключає їх з Реєстру авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення у встановленому ним випадках та порядку.

Стаття 70. Наслідки відкликання авторизації

1. У разі відкликання авторизації недержавного пенсійного фонду:

1) авторизований адміністратор цього недержавного пенсійного фонду інформує учасників цього недержавного пенсійного фонду, про прийняте Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення у порядку, передбаченому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) авторизований адміністратор цього недержавного пенсійного фонду забезпечує перерахування пенсійних коштів, що належать учасникам системи у такому недержавному пенсійному фонді, до обраного учасником системи пенсійного портфелю Пенсійного казначейства або іншого авторизованого недержавного пенсійного фонду або у випадку відсутності такого вибору - до пенсійних портфелів Пенсійного казначейства у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3) авторизований адміністратор цього недержавного пенсійного фонду забезпечує передачу інформації з персоніфікованого обліку недержавного пенсійного фонду до авторизованого адміністратора обраного учасником системи авторизованого недержавного пенсійного фонду або до центрального адміністратора у разі обрання учасником системи пенсійного портфелю Пенсійного казначейства та у випадку відсутності такого вибору.

2. У разі відкликання авторизації компанії з управління активами Рада Пенсійного казначейства або рада авторизованого недержавного пенсійного фонду зобов'язана забезпечити:

1) розірвання договору про управління пенсійними активами з компанією з управління активами, якій відкликано авторизацію, протягом одного робочого дня з дати відкликання авторизації;

2) письмове повідомлення авторизованого зберігача, який здійснює зберігання пенсійних активів або пенсійного портфелю, яким компанія з управління активами управляє, а також авторизованого адміністратора авторизованого недержавного пенсійного фонду про розірвання договору про управління активами, протягом одного робочого дня з дати відкликання авторизації;

3) укладення договору про управління пенсійними активами з іншою авторизованою компанією з управління активами не пізніше одного місяця з дати відкликання авторизації. Рада Пенсійного казначейства повинна укласти договір про управління пенсійними активами з авторизованою компанією з управління активами, яка має найкращі показники ефективності діяльності авторизованих компаній з управління активами за останні три роки. Порядок передачі пенсійних активів в управління до такої авторизованої компанії встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. У разі відкликання авторизації зберігача Рада Пенсійного казначейства або рада авторизованого недержавного пенсійного фонду зобов'язана забезпечити:

1) розірвання договору про обслуговування зберігачем, якому відкликано авторизацію, протягом п'яти робочих днів з дати відкликання авторизації;

2) письмово повідомити авторизовану компанію з управління активами, яка здійснює управління пенсійних активів або пенсійного портфелю, а також авторизованого адміністратора авторизованого недержавного пенсійного фонду, про розірвання договору про обслуговування зберігачем, протягом п'яти робочих днів з дати відкликання авторизації;

3) укладення договору про обслуговування зберігачем з іншим авторизованим зберігачем не пізніше одного місяця з дати відкликання авторизації. Рада Пенсійного казначейства повинна укласти договір про обслуговування з авторизованим зберігачем, який має найкращі показники ефективності діяльності авторизованих зберігачів за останні три роки, визначені Радою Пенсійного казначейства, у порядку, встановленому Радою Пенсійного казначейства. Порядок переведення пенсійних активів до такого авторизованого зберігача встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) виконувати функції зберігача щодо пенсійних активів або пенсійного портфелю, які залишатимуться у нього на зберіганні, до повної передачі всіх пенсійних активів або пенсійного портфелю новому авторизованому зберігачу;

5) протягом десяти робочих днів з дати підписання договору з новим авторизованим зберігачем повністю завершити передачу пенсійних активів Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду та всієї належної документації до нового авторизованого зберігача.

4. Порядок дій страхової організації у разі відкликання авторизації встановлюється Національним банком України.

Розділ VI. Персоніфікований облік

Стаття 71. Принципи організації персоніфікованого обліку учасників системи

1. Персоніфікований облік учасників системи ведеться з метою обліку накопичених на користь учасника системи пенсійних коштів.

Система персоніфікованого обліку учасників системи складається з персоніфікованого обліку учасників Пенсійного казначейства, який ведеться центральним адміністратором у встановленому ним порядку за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та персоніфікованого обліку учасників авторизованих недержавних пенсійних фондів, який ведеться авторизованими адміністраторами у порядку, визначеному законодавством.

В системі персоніфікованого обліку учасників системи відображаються дані персоніфікованого обліку учасників авторизованих недержавних пенсійних фондів на підставі даних, які щоденно передаються авторизованими адміністраторами центральним адміністратором в порядку інформаційної взаємодії у порядку, встановленому центральним адміністратором за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. Центральний адміністратор у встановленому ним порядку за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зобов'язаний відкрити індивідуальний накопичувальний пенсійний рахунок учасника Пенсійного казначейства.

Авторизований адміністратор зобов'язаний відкрити індивідуальний накопичувальний пенсійний рахунок учасника авторизованого недержавного пенсійного фонду у порядку, визначеному законодавством.

3. У системі персоніфікованого обліку індивідуальний накопичувальний пенсійний рахунок відкривається кожному учаснику системи. Для ідентифікації учасника системи в номері індивідуального накопичувального пенсійного рахунка використовується реєстраційний номер облікової картки платника податків (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків), а у разі його відсутності використовуються серія (за наявності) і номер паспорта громадянина України - учасника пенсійного фонду, для неповнолітніх осіб - свідоцтво про народження.

Сума накопичених пенсійних коштів, що належить кожному учаснику системи, відображається на його індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку, який ведеться в системі персоніфікованого обліку.

На індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку учасника системи ведеться облік суми належних йому пенсійних коштів в одиницях пенсійних активів з відображенням у гривнях виходячи з поточної чистої вартості одиниці пенсійних активів.

4. Система персоніфікованого обліку учасників системи повинна містити інформацію щодо кожного учасника системи, інформацію про кількість одиниць пенсійних активів, чисту вартість одиниці пенсійних активів, загальну суму пенсійних коштів та іншу інформацію, визначену Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Центральний адміністратор здійснює накопичення, зберігання та автоматизовану обробку інформації про кожного учасника системи шляхом ведення його персональної електронної облікової картки.

Персональна електронна облікова картка учасника системи відображає стан індивідуального накопичувального пенсійного рахунку учасника системи, в тому числі відомості про стан індивідуального накопичувального пенсійного рахунку учасника системи в авторизованому недержавному пенсійному фонді та здійснення йому пенсійних виплат за рахунок коштів, що обліковуються на такому рахунку, а також здійснення виплат його спадкоємцям:

сума заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) учасника системи, з якої сплачено внески за відповідний місяць;

сума внесків за останній звітний рік;

дата перерахування внесків;

кількість одиниць пенсійних активів учасника системи;

загальна сума коштів учасника системи;

інформація про обраний учасником системи авторизований недержавний пенсійний фонд або пенсійний портфель Пенсійного казначейства;

сума коштів, що обліковується на індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку учасника системи;

сума одноразової пенсійної виплати, сплаченої учаснику системи або його спадкоємцю, дата такої виплати;

інформація про авторизовану страхову організацію, з якою укладено договір страхування довічної пенсії (у разі укладення);

дата укладення договору страхування довічної пенсії та розмір страхової виплати за цим договором (у разі укладення);

сума коштів, перерахована з системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення до авторизованої страхової організації, обраної учасником системи для оплати договору страхування довічної пенсії, дата її перерахування;

сума штрафної санкції та пені, сплачена на користь учасника системи, дата її сплати;

відмітка про дату смерті учасника системи;

інша інформація, передбачена цим Законом.

5. Інформація з індивідуального накопичувального пенсійного рахунку учасника системи зберігається центральним адміністратором та авторизованим адміністратором протягом двадцяти п'яти років після припинення правовідносин між учасником системи та Пенсійним казначейством або авторизованим недержавним пенсійним фондом, якщо інше не передбачене законодавством.

6. Учасники системи мають право доступу до даних індивідуального накопичувального пенсійного рахунку в електронній системі віддаленого доступу учасників системи, функціонування якої забезпечується центральним адміністратором, та он-лайн доступу до даних індивідуального накопичувального пенсійного рахунку в системі, функціонування якої забезпечується авторизованим адміністратором недержавного пенсійного фонду.

7. Сума коштів, що належить кожному учаснику системи, визначається шляхом множення кількості одиниць пенсійних активів, облікованих на індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку учасника системи, на чисту вартість одиниці пенсійних активів системи станом на день підрахунку у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Сума коштів учасників Пенсійного казначейства дорівнює чистій вартості пенсійних активів Пенсійного казначейства в розрізі пенсійних портфелів з урахуванням похибки округлення до копійки.

Сума коштів учасників авторизованого недержавного пенсійного фонду дорівнює чистій вартості пенсійних активів такого авторизованого недержавного пенсійного фонду з урахуванням похибки округлення до копійки.

8. Чиста вартість пенсійних активів, кількість одиниць пенсійних активів, кількість одиниць пенсійних активів кожного учасника системи та чиста вартість одиниці пенсійних активів визначаються станом на кінець кожного робочого дня.

Чиста вартість одиниці пенсійних активів Пенсійного казначейства розраховується для кожного пенсійного портфелю окремо.

Чиста вартість одиниці пенсійних активів на день надходження першого внеску до пенсійного портфелю встановлюється у розмірі 1 гривні.

Чиста вартість одиниці пенсійних активів на день надходження першого внеску до авторизованого недержавного пенсійного фонду встановлюється в розмірі поточної чистої вартості одиниці пенсійних активів такого авторизованого недержавного пенсійного фонду на день її підрахунку.

Усі операції з пенсійними активами відображаються в обліку системи накопичувального пенсійного забезпечення на кінець робочого дня, протягом якого здійснювалися ці операції.

9. Облік усіх операцій на індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку учасника системи здійснюється в кількості одиниць пенсійних активів з відображенням у гривнях.

10. Обчислення чистої вартості пенсійних активів здійснюється щоденно центральним адміністратором або авторизованим адміністратором відповідного авторизованого недержавного пенсійного фонду на підставі інформації про вартість пенсійних активів. Така інформація визначається авторизованою компанією з управління активами та підтверджується авторизованим зберігачем.

Обчислення чистої вартості одиниці пенсійних активів пенсійного портфелю здійснюється центральним адміністратором спільно з авторизованими компаніями з управління активами.

Обчислення чистої вартості одиниці пенсійних активів авторизованого недержавного пенсійного фонду здійснюється авторизованим адміністратором.

11. Порядок обчислення чистої вартості пенсійних активів, чистої вартості одиниці пенсійних активів та кількості одиниць пенсійних активів визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12. Порядок обміну інформацією, необхідною для обчислення чистої вартості пенсійних активів та одиниці пенсійних активів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

13. Порядок ведення персоніфікованого обліку внесків учасників системи, порядок обміну інформацією, встановлення форм, способів і порядку обміну відомостями, їх обсягу, а також взаємозв'язку з даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування з урахуванням вимог законів України "Про захист персональних даних", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та накопичувального внеску до системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення" встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.

14. Інформація у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення використовується з дотриманням вимог, передбачених законодавством про інформацію.

15. Відомості, що містяться в системі персоніфікованого обліку, використовуються виконавчими органами центрального адміністратора для:

підтвердження участі учасника системи в системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення;

обчислення внесків;

визначення права учасника системи або членів його сім'ї на отримання пенсійних виплат згідно з цим Законом;

розрахунок розміру пенсійних виплат, передбачених цим Законом;

надання інформації учаснику системи на його вимогу або у випадках, передбачених цим Законом;

надання інформації авторизованим страховим організаціям, що здійснюють страхування довічних пенсій;

надання інформації аудиторській фірмі, яка відповідно до цього Закону проводить аудит фінансової звітності Пенсійного казначейства.

16. Власником інформації, що міститься у базі даних учасників та у системі персоніфікованого обліку, є держава.

Надання органами центрального адміністратора відомостей, що містяться в системі персоніфікованого обліку, іншим юридичним і фізичним особам, допускається виключно за рішенням суду та у випадках, передбачених законом.

17. Центральний адміністратор забезпечує комплекс організаційних та технічних заходів, спрямованих на захист відомостей, що містяться в системі персоніфікованого обліку, в тому числі забезпечує обмеження кола службових осіб, які в силу своїх службових обов'язків мають доступ до відомостей, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

Особи, які мають доступ або користуються відомостями, що містяться в системі персоніфікованого обліку, за незаконне розголошення цих відомостей несуть відповідальність згідно із законом.

Розділ VII. Управління пенсійними активами

Стаття 72. Класифікація пенсійних активів Пенсійного казначейства: пенсійні портфелі

1. Пенсійні портфелі залежно від віку учасника Пенсійного казначейства, мети накопичення та у відповідності до вибору учасника Пенсійного казначейства можуть бути консервативного, збалансованого або динамічного типу.

2. Авторизована компанія з управління активами Пенсійного казначейства повинна укласти договір з Пенсійним казначейством про управління пенсійним портфелем.

3. Вимоги щодо пенсійних активів Пенсійного казначейства, передбачені статтею 74 цього Закону, встановлюються для усіх пенсійних портфелів.

4. Структура пенсійних активів Пенсійного казначейства формується з врахуванням вимог, встановлених до кожного пенсійного портфелю окремо.

5. Пенсійний портфель консервативного типу можуть обрати учасники системи будь-якого віку.

6. Пенсійний портфель збалансованого або динамічного типу можуть обрати учасники системи, вік яких на момент вибору такого типу портфелю складає не більше ніж 50 років.

7. Для особи - учасника системи, пенсійні активи якої сформовані в пенсійному портфелі збалансованого або динамічного типу, яка досягла віку, встановленого частиною шостою цієї статті, тип пенсійного портфелю має бути змінений на консервативний, пенсійними активами якого здійснює управління ця авторизована компанія з управління активами, якщо учасник не обрав іншу авторизовану компанію з управління активами Пенсійного казначейства або авторизований недержавний пенсійний фонд.

8. Порядок зміни учасником системи пенсійних портфелів Пенсійного казначейства або авторизованих недержавних пенсійних фондів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 73. Пенсійні активи

1. Пенсійні активи складаються з:

1) активів у грошових коштах;

2) активів у цінних паперах;

3) інших активів, дозволених законодавством законом.

2. Активи у цінних паперах складаються з:

1) цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства;

2) акцій, які відповідно до норм законодавства пройшли процедуру включення до реєстру фондової біржі, що відповідає вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (крім придбання акцій українських емітентів під час їх розміщення у разі, якщо акції відповідного емітента входять до складу пенсійних активів Пенсійного казначейства);

3) облігацій та іпотечних облігацій українських емітентів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством, або які відповідно до норм законодавства допущені до торгів на фондовій біржі, що відповідає вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав, де рейтинг зовнішнього боргу не менше класу А за шкалою, встановленою рейтинговими компаніями, визначеними Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

5) облігацій іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом класу А або вище за шкалою, встановленою рейтинговими компаніями, визначеними Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

6) акцій іноземних емітентів та цінні папери іноземних біржових індексних фондів, що допущені до торгів на іноземних регульованих ринках, перелік яких визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

7) похідних цінних паперів або інших фінансових інструментів, якщо метою такого інвестування виключно є сприяння зменшенню інвестиційного ризику та документально підтверджене обстеження ризику базового активу таких похідних цінних паперів або фінансових інструментів та одночасно якщо кількість цінних паперів або фінансових інструментів в складі пенсійних активів, що становлять базовий актив є не більшою ніж кількість, яка виникає з прав або зобов'язань щодо їх придбання чи відчуження;

8) цінні папери інститутів спільного інвестування спеціалізованого виду, а саме індексних фондів з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом.

3. Пенсійні активи можуть формуватися виключно у результаті проведення операцій, пов'язаних із здійсненням загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення відповідно до цього Закону.

4. Вимоги до недержавних боргових цінних паперів, в які здійснюються інвестиції терміном понад 5 років, що можуть бути включені до складу пенсійних активів, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Терміном в цьому розумінні вважається значення проміжку часу між датою придбання таких цінних паперів та датами їх погашення або датою виникнення зобов'язань беззаперечного зворотного викупу емітентом.

5. Активи у цінних паперах пенсійних портфелів або авторизованого недержавного пенсійного фонду не можуть включати:

1) цінні папери, емітентами яких є авторизований зберігач, авторизована компанія з управління активами, авторизований адміністратор та аудиторська фірма, з якими Радою Пенсійного казначейства або авторизованим недержавним пенсійним фондом укладено відповідні договори, або їх пов'язані особи;

2) цінні папери, які не пройшли процедуру допуску до торгів на фондовій біржі за виключенням цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано відповідно до законодавства державою, органами місцевого самоврядування або третіми особами, крім випадків, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3) векселі;

4) цінні папери емітентів, щодо яких авторизована компанія з управління активами, з якою Радою Пенсійного казначейства або радою авторизованого недержавного пенсійного фонду укладено відповідні договори, або їх пов'язані особи є кредиторами таких емітентів в розмірі, що перевищує 5 відсотків від обсягу активів цих осіб;

5) товаророзпорядчі цінні папери, крім випадків, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6. Пенсійні активи не можуть формуватися за рахунок коштів, отриманих на підставах, що суперечать законодавству.

7. Пенсійні активи не можуть бути предметом застави. На такі активи забороняється накладення арешту та звернення стягнення або застосування конфіскації за зобов'язаннями авторизованої компанії з управління активами, авторизованого зберігача, авторизованої страхової організації, центрального адміністратора, авторизованого адміністратора чи будь-якого іншого суб'єкта системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення.

8. Вартість пенсійних активів визначається відповідно до цього Закону у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9. Пенсійні активи у разі визнання банкрутом авторизованої компанії з управління активами, авторизованого зберігача, авторизованого адміністратора не можуть включатися до ліквідаційної маси зазначених осіб.

Стаття 74. Обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами

1. Під час провадження діяльності з управління пенсійними активами забороняється:

1) формувати пенсійні активи за рахунок позикових (кредитних) коштів або будь-яких інших коштів, які не є пенсійними коштами;

2) надавати майнові гарантії, забезпечені пенсійними активами, або будь-які кредити (позики) за рахунок пенсійних активів;

3) укладати угоди купівлі-продажу або міни пенсійних активів з обов'язковою умовою зворотного викупу в розмірі більшому ніж 5 відсотків вартості пенсійних активів для цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства;

4) зберігати на поточному рахунку, в тому числі відкритих для обліку операцій з банківськими металами, та на вкладних (депозитних) рахунках в банках, а також в зобов'язаннях одного банку, зокрема у вигляді ощадних (депозитних) сертифікатів, облігацій, емітентом яких є банк, більше ніж 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів у одному банку та його пов'язаних осіб (крім банків, власником яких є держава);

5) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента більше ніж 5 відсотків пенсійних активів, та більше ніж 10 відсотків пенсійних активів у цінні папери одного емітента та його пов'язаних осіб (крім цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим);

6) придбавати або додатково інвестувати в похідні цінні папери або інші фінансові інструменти, крім випадків, передбачених пунктом 7 частини другої статті 73 цього Закону та у розмірі не більше ніж 5 відсотків загальної вартості пенсійних активів;

7) здійснювати за власні кошти авторизованої компанії з управління активами операції із цінними паперами, які є пенсійними активами;

8) безоплатно відчужувати пенсійні активи;

9) використовувати пенсійні активи для забезпечення виконання зобов'язань, які не пов'язані з функціонуванням пенсійного портфелю або авторизованого недержавного пенсійного фонду;

10) відчужувати майно, яке належить авторизованої компанії з управління активами, до активів, які знаходяться в її управлінні;

11) набувати у власність самої авторизованої компанії з управління активами будь-які активи, що складають пенсійні активи, які знаходяться в її управлінні;

12) придбавати або додатково інвестувати у цінні папери індексних фондів інститутів спільного інвестування спеціалізованого виду більше ніж 20 відсотків загальної вартості пенсійних активів, якщо цінні папери таких фондів допущені до торгів на фондовій біржі, крім тих, що знаходяться в управлінні цієї авторизованої компанії з управління активами.

2. Вимоги до окремих типів пенсійних портфелів встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Усі надходження на поточні рахунки Пенсійного казначейства, відкриті в авторизованих зберігачах, які управляються авторизованими компаніями з управління активами Пенсійного казначейства, та на рахунки авторизованих недержавних пенсійних фондів мають бути використані за цільовим призначенням відповідно до цього Закону протягом двох тижнів з дати зарахування цих коштів.

Розділ VIII. Пенсійний контракт

Стаття 75. Пенсійний контракт

1. Пенсійний контракт є договором приєднання між учасником системи та Пенсійним казначейством або авторизованим недержавним пенсійним фондом, який укладається від імені Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду Центральним адміністратором безпосередньо та через утворені в установленому порядку його органи, згідно з яким здійснюється загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення учасника системи за рахунок його внесків.

Типовий пенсійний контракт затверджується Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. Центральний адміністратор (його органи) у разі укладення пенсійного контракту між учасником системи та Пенсійним казначейством або авторизованим недержавним пенсійним фондом, зобов'язаний надати можливість учаснику системи до укладення пенсійного контракту ознайомитися з проектом пенсійного контракту та пам'яткою з роз'ясненнями основних положень пенсійного контракту в порядку, встановленому центральним адміністратором.

Вимоги до пам'ятки з роз'ясненням основних положень пенсійного контракту встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Пенсійний контракт укладається у письмовій формі, у вигляді паперового або електронного документа відповідно до законодавства.

Центральний адміністратор (його органи) повинен надати учаснику системи на його вимогу документ, що посвідчує факт укладання на його користь пенсійного контракту, завірений підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) центрального адміністратора, в строк не пізніше 30 календарних днів з дати надходження вимоги від учасника системи.

Порядок укладання пенсійних контрактів та надання відповідних документів учасникам системи визначається центральним адміністратором.

Укладення пенсійного контракту здійснюється шляхом приєднання до нього відповідно до Цивільного кодексу.

3. Центральний адміністратор (його органи) надає авторизованому адміністратору авторизованого недержавного пенсійного фонду, з яким учасник системи уклав пенсійний контракт, інформацію, необхідну для відкриття індивідуального накопичувального пенсійного рахунку, якщо такий рахунок не було відкрито раніше, та ведення персоніфікованого обліку пенсійних коштів учасника системи, визначену Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не пізніш як протягом трьох робочих днів після укладення такого пенсійного контракту.

Стаття 76. Закінчення строку дії пенсійного контракту

1. Дія пенсійного контракту вважається закінченою:

1) після повного виконання сторонами контракту своїх обов'язків за пенсійним контрактом;

2) у разі відкликання авторизації недержавного пенсійного фонду;

3) у разі смерті учасника системи;

4) у разі дострокового розірвання контракту та в інших випадках, передбачених законодавством та/або пенсійним контрактом.

Розділ IX. Виплати з системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення

Стаття 77. Види виплат

1. Учасник системи має право на отримання:

одноразової пенсійної виплати;

прискорених виплат;

програмних виплат;

довічної пенсії.

2. Право на отримання виплат за рахунок коштів учасників системи мають учасники системи та/або спадкоємці на умовах та в порядку, визначених цим Законом.

3. Розміри пенсійних виплат визначаються виходячи з сум пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку учасника системи, тривалості виплати та формули розрахунку величини програмних виплат згідно з методикою, затвердженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Учасник системи за бажанням має право додатково за свій рахунок перерахувати кошти в сумі, якої не вистачає для забезпечення оплати договору страхування довічної пенсії або здійснення прискорених чи програмних виплат в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. Пенсійні виплати здійснюються у грошовій формі в національній валюті України.

5. Центральний адміністратор планує обсяг грошових коштів, необхідних для здійснення одноразових пенсійних виплат та програмних виплат учасникам Пенсійного казначейства, та забезпечує здійснення одноразових пенсійних виплат та програмних виплат.

Авторизований адміністратор авторизованого недержавного пенсійного фонду планує обсяг грошових коштів, необхідних для здійснення пенсійних одноразових пенсійних виплат та програмних виплат учасникам такого авторизованого недержавного пенсійного фонду, та забезпечує здійснення одноразових пенсійних виплат та програмних виплат.

Стаття 78. Підстави для здійснення пенсійних виплат

1. Підставою для здійснення пенсійних виплат є заява учасника системи, яка подається центральному адміністратору, у таких випадках:

1) досягнення учасником системи пенсійного віку, визначеного відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

2) виникнення в учасника системи підстав для лікування тяжких (критичних) захворювань, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, що підтверджується в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, - до 100 відсотків пенсійних коштів учасника системи;

3) виникнення у членів сім'ї учасника системи підстав для лікування тяжких (критичних) захворювань, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, що підтверджується в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, - до 50 відсотків пенсійних коштів учасника системи;

4) виїзд учасника системи за кордон на постійне проживання - до 100 відсотків пенсійних коштів учасника системи.

Термін "члени сім'ї" у цій статті вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".

2. У разі набуття учасником системи права на отримання пенсії по інвалідності за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням або права на отримання пенсії, встановленого законом для окремих категорій громадян, виплата пенсії за рахунок пенсійних коштів допускається за бажанням самого учасника раніше настання пенсійного віку, визначеного відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

3. Після настання пенсійного віку, визначеного відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", учасник системи у випадку прийняття рішення про виплату довічної пенсії повинен обрати авторизовану страхову організацію, що буде здійснювати виплату довічної пенсії на підставі відповідного договору, яка має ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на послуги у сфері страхування в частині проведення добровільного страхування життя, та відповідає вимогам, встановленим Національним банком України.

Порядок укладання такого договору встановлюється Національним банком України.

Порядок переведення пенсійних коштів учасника системи з Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду, в якому вони обліковуються, до обраної ним авторизованої страхової організації встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Перша виплата довічної пенсії здійснюється у разі досягнення учасником системи пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", протягом 30 робочих днів з дня подання заяви центральному адміністратору та за умови укладення договору довічної пенсії.

4. Якщо учасник системи має право на одноразову пенсійну виплату відповідно до частини першої статті 85 цього Закону, він може отримати таку виплату на підставі поданої ним центральному адміністратору заяви без укладення будь-якого договору в порядку, встановленому центральним адміністратором.

5. Перша виплата програмних виплат здійснюється у разі досягнення учасником системи пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, протягом 30 робочих днів з дня укладення договору про програмні виплати в порядку, визначеному цим Законом.

6. Відмова або затримка в здійсненні пенсійних виплат забороняється, крім випадків, передбачених законом. Порушення строків здійснення пенсійних виплат є підставою для застосування заходів впливу, встановлених законом.

7. Пенсійні виплати здійснюються незалежно від отримання учасниками системи пенсійних виплат за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням або з інших джерел.

8. Пенсійні виплати, крім одноразових пенсійних виплат, можуть бути призупинені на визначений час за заявою учасника системи.

Стаття 79. Прискорені виплати

1. Прискореною виплатою є виплата, що здійснюється з умовою відстрочення виплати пенсії за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та проводиться до моменту повного використання всієї суми пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку учасника системи.

Прискорені виплати здійснюються після досягнення учасником системи пенсійного віку, визначеного відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та за умови відстрочення часу призначення виплати пенсії за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

2. Розмір прискореної виплати не може бути меншим мінімального розміру пенсії за віком, визначеного Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Розмір прискореної виплати не може бути більшим десятикратного мінімального розміру пенсії за віком.

Період прискорених виплат не може становити менше 12 місяців.

3. Розмір прискореної виплати визначається учасником системи з урахуванням вимог, встановлених частиною другої цієї статті.

4. Припинення здійснення прискорених виплат внаслідок повного використання коштів, що обліковуються на індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку є підставою для призначення пенсії за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

5. Прискорені виплати здійснюються центральним адміністратором або авторизованим недержавним пенсійним фондом на підставі договору про прискорені виплати за рахунок накопичених коштів учасника системи.

У разі, якщо залишок пенсійних накопичень на індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку після здійснення чергової щомісячної прискореної виплати становить суму менше розміру обчисленої на місяць прискореної виплати, такий залишок виплачується разом із сумою чергової прискореної виплати.

Порядок здійснення прискорених виплат встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6. Порядок інформаційного обміну щодо призначення прискорених виплат та пенсії за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" між Пенсійним фондом та центральним адміністратором або авторизованим адміністратором авторизованого недержавного пенсійного фонду встановлюється Пенсійним фондом.

Стаття 80. Вимоги до договору про прискорені виплати

1. Договір про прискорені виплати є договором приєднання між учасником системи та Пенсійним казначейством або авторизованим недержавним пенсійним фондом, який укладається від імені Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду центральним адміністратором відповідно до Цивільного кодексу.

Типовий договір про прискорені виплати затверджується Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. Центральний адміністратор у разі укладення договору про прискорені виплати між учасником системи та Пенсійним казначейством або авторизованим недержавним пенсійним фондом, зобов'язаний надати можливість учаснику системи до укладення такого договору ознайомитися з проектом договору про прискорені виплати та пам'яткою з роз'ясненнями основних положень такого договору в порядку, встановленому центральним адміністратором.

Вимоги до пам'ятки з роз'ясненням основних положень договору про прискорені виплати встановлюються центральним адміністратором за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Договір про прискорені виплати укладається у письмовій формі, у вигляді паперового або електронного документу відповідно до законодавства. При цьому обов'язковою умовою є ознайомлення особи, яка укладає договір, з пам'яткою, яка містить роз'яснення основних положень договору про прискорені виплати.

Центральний адміністратор повинен надати учаснику системи на його вимогу документ, що посвідчує факт укладання на його користь договору про прискорені виплати, завірений підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) центрального адміністратору, в строк не пізніше 30 календарних днів з дати надходження вимоги від учасника системи.

Порядок укладання договорів про прискорені виплати та надання відповідних документів учасникам системи визначається внутрішніми документами центрального адміністратора.

Укладення договору про прискорені виплати здійснюється шляхом приєднання до нього відповідно до Цивільного кодексу.

4. Договір про прискорені виплати припиняється у разі смерті учасника системи або на вимогу учасника системи про здійснення одноразової пенсійної виплати за наявності підстав, визначених у пунктах 2 та 4 частини першої статті 78 цього Закону.

5. Дострокове розірвання договору про прискорені виплати дозволяється виключно у випадках, визначених пунктами 2 та 4 частини першої статті 78 цього Закону.

6. Центральний адміністратор або авторизований адміністратор авторизованого недержавного пенсійного фонду, що здійснює прискорені виплати, зобов'язаний відшкодувати особі, з якою укладено відповідний договір, збитки, завдані внаслідок недотримання умов договору.

Стаття 81. Програмні виплати

1. Програмні виплати здійснюються центральним адміністратором або авторизованим недержавним пенсійним фондом на підставі договору про програмні виплати за рахунок накопичених коштів учасника системи.

2. Річна сума програмних виплат розраховується як добуток залишку одиниць пенсійних внесків учасника системи на поточну вартість одиниці пенсійних внесків та коефіцієнт поточної вартості пенсійних накопичень у відповідному віці учасника системи. Річна сума програмних виплат обчислюється відповідно до Методики здійснення розрахунку розміру програмних виплат, встановленої Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.

Періодичність програмних виплат визначається учасником системи та не може бути частішою, ніж один раз на місяць.

При цьому виплата обчисленого розміру програмної виплати здійснюється в розмірі не менше 50 відсотків від розміру прожиткового мінімуму, визначеного законом для непрацездатних громадян.

У разі, якщо залишок пенсійних накопичень на індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку після здійснення чергової програмної виплати становить суму менше 50 відсотків від розміру прожиткового мінімуму, визначеного законом для непрацездатних громадян, такий залишок виплачується разом із сумою чергової програмної виплати.

Центральний адміністратор або авторизований адміністратор авторизованого недержавного пенсійного фонду щорічно самостійно здійснює перерахунок розміру програмних виплат за встановленим графіком з урахуванням положень, передбачених цим Законом та у відповідності до Методики здійснення розрахунку розміру програмних виплат, встановленої Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.

Порядок здійснення програмних виплат встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Протягом періоду здійснення програмних виплат учасник системи не частіше ніж один раз протягом одного календарного року може:

1) перейти до іншого авторизованого недержавного пенсійного фонду або пенсійного портфелю з метою подальшого отримання програмних виплат;

2) укласти із авторизованою страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку;

3) в односторонньому порядку розірвати договір про програмні виплати та в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України, перерахувати залишок належних йому коштів до іноземної установи пенсійного забезпечення, що надає послуги в країні, громадянином якої є такий учасник або до якої такий учасник виїхав на постійне проживання.

Порядок здійснення дій, передбачених цією частиною, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 82. Вимоги до договору про програмні виплати

1. Договір про програмні виплати є договором приєднання між учасником системи та Пенсійним казначейством або авторизованим недержавним пенсійним фондом, який укладається від імені Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду центральним адміністратором відповідно до Цивільного кодексу.

Типовий договір про програмні виплати затверджується Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. Центральний адміністратор у разі укладення договору про програмні виплати між учасником системи та Пенсійним казначейством або авторизованим недержавним пенсійним фондом, зобов'язаний надати можливість учаснику системи до укладення такого договору ознайомитися з проектом договору про програмні виплати та пам'яткою з роз'ясненнями основних положень такого договору в порядку, встановленому центральним адміністратором.

Пам'ятка з роз'ясненням основних положень договору про програмні виплати повинна містити застереження про обмежений термін здійснення програмних виплат.

Вимоги до пам'ятки з роз'ясненням основних положень договору про програмні виплати встановлюються центральним адміністратором за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Договір про програмні виплати укладається у письмовій формі, у вигляді паперового або електронного документу відповідно до законодавства. При цьому обов'язковою умовою є ознайомлення особи, яка укладає договір, з пам'яткою, яка містить роз'яснення основних положень договору про програмні виплати.

Центральний адміністратор повинен надати учаснику системи на його вимогу документ, що посвідчує факт укладання на його користь договору про програмні виплати, завірений підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) центрального адміністратору, в строк не пізніше 30 календарних днів з дати надходження вимоги від учасника системи.

Порядок укладання договорів про програмні виплати та надання відповідних документів учасникам системи визначається внутрішніми документами центрального адміністратора.

Укладення договору про програмні виплати здійснюється шляхом приєднання до нього відповідно до Цивільного кодексу.

4. У разі якщо підставою для укладення договору про програмні виплати було набуття учасником системи права на отримання пенсії по інвалідності (крім інвалідності першої групи) за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням, такий учасник системи зобов'язаний після закінчення терміну дії довідки медико-соціальної експертної комісії (крім випадків встановлення інвалідності безстроково) надавати центральному адміністратору або авторизованому адміністратору авторизованого недержавного пенсійного фонду підтвердження факту встановлення інвалідності.

У випадку неподання учасником системи відповідної довідки, центральний адміністратор або авторизований недержавний пенсійний фонд припиняє програмні виплати такому учаснику до дати подання такої довідки. Договір про програмні виплати припиняється у разі смерті учасника системи або на вимогу учасника системи про здійснення одноразової пенсійної виплати за наявності підстав, визначених у пунктах 2 та 4 частини першої статті 78 цього Закону.

5. Дострокове розірвання договору про програмні виплати дозволяється виключно у випадках, визначених частиною третьою статті 81 цього Закону та пунктами 2 та 4 частини першої статті 78 цього Закону.

6. Центральний адміністратор або авторизований адміністратор авторизованого недержавного пенсійного фонду, що здійснює програмні виплати, зобов'язаний відшкодувати особі, з якою укладено відповідний договір, збитки, завдані внаслідок недотримання умов договору.

Стаття 83. Довічна пенсія та її види

1. Учасник системи має право при досягненні пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", укласти договір страхування довічної пенсії на умовах та в порядку, встановлених цим Законом та Законом України "Про страхування", а також з урахуванням вимог до договорів страхування життя, встановлених Національним банком України.

У разі відстрочення часу призначення пенсії за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" учасник системи має право укласти договір страхування довічної пенсії з більш пізнього строку, визначеного ним відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

2. Страхування і виплата довічної пенсії здійснюється згідно із Законом України "Про страхування" авторизованою страховою організацією, обраною учасником системи, яка відповідає вимогам, визначеним частиною третьою статті 78 цього Закону.

Авторизовані страхові організації, що здійснюють страхування і виплату довічної пенсії, передбаченої цим Законом, забезпечують свою платоспроможність відповідно до законодавства про страхову діяльність.

Довічні пенсії виплачуються учасникам системи авторизованими страховими організаціями, з якими ці учасники уклали договір страхування довічної пенсії, за рахунок пенсійних коштів, перерахованих страховій організації.

3. Виплата довічної пенсії здійснюється у строки і в порядку, що визначені договором страхування довічної пенсії.

4. Авторизована страхова організація, з якою учасник системи укладає договір страхування довічної пенсії, зобов'язана пропонувати учаснику системи такі види довічних пенсій: довічна пенсія з установленим періодом, довічна обумовлена пенсія, довічна пенсія подружжя.

5. Довічна пенсія з установленим періодом - щомісячна виплата, яка здійснюється протягом життя учасника системи, але не менше ніж протягом п'ятнадцяти років з дня її призначення. У разі смерті учасника системи право на отримання призначеної довічної пенсії протягом установленого періоду мають спадкоємці, зазначені в договорі страхування довічної пенсії або визначені відповідно до Цивільного кодексу України.

6. Довічна обумовлена пенсія - щомісячна виплата, яка здійснюється протягом життя учасника системи.

У разі якщо загальна сума довічної обумовленої пенсії, виплачена учаснику системи на момент смерті, є меншою, ніж сума, обумовлена в договорі страхування довічної пенсії, різниця коштів між зазначеними сумами виплачується спадкоємцям, зазначеним у договорі страхування довічної пенсії або визначеним відповідно до Цивільного кодексу України.

7. Довічна пенсія подружжя - щомісячна виплата, яка здійснюється протягом життя учасника системи, а після його смерті - його чоловіку (дружині), який (яка) досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", протягом їх життя.

8. Учасник системи має право вільного вибору одного з видів довічних пенсій, зазначених у цій статті.

9. Вид довічної пенсії, обраний учасником системи, зазначається в договорі страхування довічної пенсії.

У договорі страхування довічної пенсії також обов'язково зазначається ставка інвестиційного доходу, яка застосовується для розрахунку обраної довічної пенсії.

Авторизована страхова організація розраховує розмір довічної пенсії протягом трьох робочих днів з дня отримання коштів на оплату договору страхування довічної пенсії.

Авторизованій страховій організації забороняється вимагати від учасника системи довідку про стан його здоров'я. Авторизована страхова організація не має права відмовити учаснику системи в укладенні договору страхування одного з видів довічної пенсії, передбачених цією статтею.

10. Центральний адміністратор здійснює подальше перерахування коштів учасника до авторизованої страхової організації з метою здійснення виплат довічної пенсії.

Авторизований адміністратор авторизованого недержавного пенсійного фонду забезпечує інформування центрального адміністратора та перерахування грошових коштів до авторизованої страхової організації з метою здійснення виплат довічної пенсії.

Порядок взаємодії центрального адміністратора з авторизованими адміністраторами авторизованих недержавних пенсійних фондів встановлюється внутрішніми документами центрального адміністратора за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 84. Вимоги до договору страхування довічної пенсії

1. Договір страхування довічної пенсії укладається між учасником системи та авторизованою страховою організацією на умовах та в порядку, встановлених цим Законом та Законом України "Про страхування", а також з урахуванням вимог до договорів страхування життя, встановлених Національним банком України.

2. Типовий договір страхування довічної пенсії затверджується Національним банком України.

3. Авторизована страхова організація розраховує розмір довічної пенсії протягом трьох робочих днів з дня отримання коштів на оплату договору страхування довічної пенсії.

Розмір довічної пенсії розраховується авторизованою страховою організацією актуарно, виходячи з суми оплати договору страхування довічної пенсії, з урахуванням майбутнього інвестиційного доходу, забезпечуваного авторизованою страховою організацією, видатків, пов'язаних з подальшим інвестуванням зазначених сум, урахуванням середньої для чоловіків та жінок тривалості життя та з урахуванням того, що розрахований розмір довічної пенсії не повинен зменшуватися протягом всього строку здійснення пенсійних виплат.

Річний розмір витрат авторизованої страхової організації на ведення справи, що відшкодовується за рахунок пенсійних коштів учасника системи, не повинен перевищувати 0,5 відсотків пенсійних коштів учасника системи.

4. Дія договору страхування довічної пенсії може бути припинена за ініціативою учасника системи у випадках, визначених пунктами 2 та 4 частини першої статті 78 цього Закону.

Передача зобов'язань за договором страхування довічної пенсії іншій страховій організації може здійснюватися за бажанням учасника системи без оплати учасником системи витрат за таке переведення, не частіше одного разу на рік.

5. Для укладення договору довічної пенсії учасник системи повідомляє центрального адміністратора про обрану ним авторизовану страхову організацію та подає в порядку, встановленому Національним банком України, заяву про перерахування до цієї авторизованої страхової організації належних йому пенсійних коштів.

Центральний адміністратор забезпечує інформування установи, яка здійснює пенсійні виплати на момент подання такої заяви, для забезпечення переказу пенсійних коштів до авторизованої страхової організації, яку обрав учасник системи.

6. Пенсійні кошти перераховуються до авторизованої страхової організації відповідно до заяви учасника системи протягом трьох робочих днів з дня отримання установою, яка здійснює пенсійні виплати на момент подання такої заяви, повідомлення від центрального адміністратора.

У разі якщо з вини авторизованого адміністратора або центрального адміністратора несвоєчасно перераховані пенсійні кошти учасника системи установа, з вини якої несвоєчасно перераховані пенсійні кошти учасника системи, за власний рахунок сплачує учаснику системи пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України в розрахунку на один день від суми, що підлягає перерахуванню, за кожен день прострочення платежу, у порядку, визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 85. Одноразова пенсійна виплата

1. Одноразова пенсійна виплата може здійснюватися одноразово на вимогу учасника системи в одному з таких випадків:

1) при досягненні пенсійного віку у разі, якщо сума належних учаснику системи пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку такого учасника, не перевищує дванадцятикратний розмір прожиткового мінімуму, визначеного законом для непрацездатних громадян;

2) з підстав, передбачених пунктами 2 - 4 частини першої статті 78 цього Закону;

3) у разі спадкування в порядку, встановленому статтею 23 цього Закону.

2. Для отримання одноразової пенсійної виплати учасник системи або його спадкоємець подає заяву та необхідні документи центральному адміністратору безпосередньо та через утворені в установленому порядку його органи. Центральний адміністратор у встановленому ним порядку за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку забезпечує отримання та виплату коштів, належних учаснику системи, від Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду.

Розмір одноразової пенсійної виплати визначається виходячи із суми пенсійних коштів, які обліковуються на індивідуальному накопичувальному пенсійному рахунку на день подання заяви на отримання такої виплати та необхідних документів.

Одноразова пенсійна виплата провадиться протягом десяти робочих днів після отримання відповідної заяви та необхідних документів.

Порядок подання заяви до центрального адміністратора та перелік необхідних документів, які додаються до заяви, встановлюються внутрішніми документами центрального адміністратора за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Якщо учасник системи визнаний особою з інвалідністю I або II групи і набуває право на пенсію по інвалідності у солідарній системі відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", належні йому пенсійні кошти системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, розраховані відповідно до цього Закону, використовуються за його вибором для:

здійснення одноразової пенсійної виплати незалежно від достатності обсягу такої суми коштів для оплати договору страхування довічної пенсії;

здійснення програмних виплат;

здійснення прискорених виплат;

оплати договору страхування довічної пенсії.

У разі визнання учасника системи особою з інвалідністю III групи належні йому пенсійні кошти використовуються ним після досягнення віку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", на оплату договору страхування довічної пенсії, здійснення програмних виплат, здійснення прискорених виплат а у разі недостатності суми коштів для оплати такого договору - на здійснення одноразової пенсійної виплати.

Розділ X. Звітність та оприлюднення інформації щодо загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення

Стаття 86. Звітність у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення

1. Звітність авторизованого недержавного пенсійного фонду включає періодичний звіт, фінансову звітність, звітні дані авторизованого недержавного пенсійного фонду та іншу звітність, передбачену Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Річна фінансова звітність подається до Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку разом з аудиторським звітом.

Періодичний звіт, фінансову звітність та звітні дані авторизованого недержавного пенсійного фонду складає та подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку авторизований адміністратор авторизованого недержавного пенсійного фонду. Періодичні звіти та фінансова звітність підлягає затвердженню радою авторизованого недержавного пенсійного фонду.

Порядок та вимоги до звітності авторизованого недержавного пенсійного фонду встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. Звітність авторизованого адміністратора включає періодичний звіт, фінансову звітність, звітні дані адміністратора та іншу звітність, передбачену Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Річна фінансова звітність подається до Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку разом з аудиторським звітом.

Авторизований адміністратор подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку періодичний звіт, фінансову звітність та звітні дані адміністратора недержавного пенсійного фонду.

Порядок та вимоги до звітності авторизованого адміністратора недержавного пенсійного фонду встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Звітність Пенсійного казначейства включає періодичні звіти, фінансову звітність, звітні дані Пенсійного казначейства та іншу звітність, передбачену Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Річна фінансова звітність подається до Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку разом з аудиторським звітом.

Періодичні звіти та фінансова звітність підлягає затвердженню Радою Пенсійного казначейства.

Центральний адміністратор Пенсійного казначейства подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку періодичні звіти, фінансову звітність та звітні дані Пенсійного казначейства. Річна фінансова звітність подається до Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку разом з аудиторським звітом.

Порядок та вимоги до звітності Пенсійного казначейства, що подається центральним адміністратором, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. Центральний адміністратор подає періодичні звітні дані Пенсійного казначейства та річні консолідовані звітні дані системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення до Ради Пенсійного казначейства та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Порядок та вимоги до звітності Пенсійного казначейства, що подається центральним адміністратором, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5. Авторизовані компанії з управління активами, які здійснюють управління пенсійними активами, подають звітність про управління активами:

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку - щодо кожного авторизованого недержавного пенсійного фонду та/або пенсійних портфелів, управління активами яких здійснювалося цією авторизованою компанією з управління активами протягом звітного періоду;

Раді Пенсійного казначейства та радам авторизованих недержавних пенсійних фондів, з якими укладено договори про управління пенсійними активами - щодо управління активами цих авторизованих недержавних пенсійних фондів та пенсійних портфелів.

Порядок подання звітності про управління активами Пенсійного казначейства та авторизованих недержавних пенсійних фондів, визначеної цією частиною, та вимоги до змісту такої звітності встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6. Авторизований зберігач подає звітність:

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку - щодо здійснення зберігання пенсійних активів по кожному авторизованому недержавному пенсійному фонду та пенсійному портфелю окремо;

Раді Пенсійного казначейства та радам авторизованих недержавних пенсійних фондів, з якими укладено договори про обслуговування авторизованим зберігачем - щодо обслуговування цих авторизованих недержавних пенсійних фондів та пенсійних портфелів.

Порядок подання звітності авторизованим зберігачем про обслуговування пенсійних портфелів та авторизованих недержавних пенсійних фондів, визначеною цією частиною, та вимоги до такої звітності встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7. Авторизовані страхові організації подають звітні дані про свою діяльність у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення в порядку, встановленому Національним банком України.

8. Договори, укладені радою авторизованого недержавного пенсійного фонду або Радою Пенсійного казначейства з авторизованими компаніями з управління активами та авторизованим зберігачем, можуть передбачати надання додаткової інформації, крім тієї, яка визначена цією статтею.

9. Центральний адміністратор зобов'язаний один раз на рік безоплатно надавати кожному учаснику системи виписку з його індивідуального накопичувального пенсійного рахунку, а також надавати виписки з індивідуального накопичувального пенсійного рахунку на письмовий запит учасника системи за плату, крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику системи для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про програмні виплати.

Вимоги до інформації, що міститься у виписці з індивідуального накопичувального пенсійного рахунку, встановлюються Національною комісією з цінних паперів. Максимальний розмір плати за надання виписки з індивідуального накопичувального пенсійного рахунку на письмовий запит учасника системи, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондовому ринку.

10. Центральний адміністратор зобов'язаний забезпечити надання кожному учаснику системи інформації про стан його індивідуального накопичувального пенсійного рахунку засобами електронного зв'язку.

Стаття 87. Аудит звітності

1. Обов'язковому аудиту підлягають річна фінансова звітність Пенсійного казначейства, центрального адміністратора, авторизованих недержавних пенсійних фондів, авторизованих адміністраторів, авторизованих компаній з управління активами, авторизованих зберігачів, авторизованих страхових організацій.

2. Аудит річної фінансової звітності Пенсійного казначейства, центрального адміністратора, авторизованих недержавних пенсійних фондів, авторизованих компаній з управління активами, авторизованих зберігачів, авторизованих адміністраторів та авторизованих страхових організацій проводиться аудиторською фірмою, яка має право на провадження аудиторської діяльності підприємств, що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Аудиторський звіт щодо річної фінансової звітності Пенсійного казначейства, центрального адміністратора, авторизованих недержавних пенсійних фондів, авторизованих компаній з управління активами, авторизованих зберігачів та авторизованих адміністраторів складається відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з урахуванням вимог, встановлених нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та оприлюднюється у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Аудиторський звіт щодо річної фінансової звітності авторизованих страхових організацій складається відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з урахуванням вимог, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України, та оприлюднюється у порядку, встановленому Національним банком України.

Стаття 88. Інформація у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, яка підлягає оприлюдненню

1. Центральний адміністратор, Пенсійне казначейство, авторизовані недержавні пенсійні фонди, оприлюднюють інформацію про свою діяльність у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондовому ринку.

Авторизовані страхові організації оприлюднюють інформацію про свою діяльність у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення у порядку, встановленому Національним банком України.

2. Обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті авторизованого недержавного пенсійного фонду підлягають:

інвестиційна декларація та зміни до неї;

фінансова звітність авторизованого недержавного пенсійного фонду та аудиторський звіт;

річний звіт авторизованого недержавного пенсійного фонду;

інформація про авторизованого адміністратора, авторизовану компанію з управління активами та авторизованого зберігача, яка включає їх реєстраційні реквізити та реквізити відповідних ліцензій;

відомості про склад ради авторизованого недержавного пенсійного фонду із зазначенням інформації про освіту та досвід роботи членів ради авторизованого недержавного пенсійного фонду;

інформація про чисту вартість пенсійних активів авторизованого недержавного пенсійного фонду та про чисту вартість одиниці пенсійних активів цього авторизованого недержавного пенсійного фонду станом на кінець кожного календарного дня;

інформація про склад та структуру активів авторизованого недержавного пенсійного фонду станом на кінець кожного останнього календарного дня місяця. Вимоги щодо інформації про склад та структуру активів авторизованого недержавного пенсійного фонду встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

інформація про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів авторизованого недержавного пенсійного фонду, у гривнях та відсотках від вартості пенсійних активів авторизованого недержавного пенсійного фонду, станом на кінець кожного останнього календарного дня місяця;

інша інформація, передбачена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Пенсійного казначейства підлягають:

інвестиційні декларації пенсійних портфелів та зміни до них;

фінансова звітність Пенсійного казначейства та аудиторський звіт;

річний звіт Пенсійного казначейства;

річний звіт Ради Пенсійного казначейства;

інформація про авторизовані компанії з управління активами та авторизованих зберігачів, яка включає їх реєстраційні реквізити та реквізити відповідних ліцензій;

відомості про склад Ради Пенсійного казначейства із зазначенням інформації про освіту та досвід роботи членів Ради Пенсійного казначейства;

інформація про чисту вартість пенсійних активів Пенсійного казначейства окремо по кожному пенсійному портфелю станом на кінець кожного календарного дня;

інформація про чисту вартість одиниці пенсійних активів Пенсійного казначейства окремо по кожному пенсійному портфелю станом на кінець кожного календарного дня;

інформація про склад та структуру активів Пенсійного казначейства окремо по кожному портфелю пенсійних активів станом на кінець кожного останнього календарного дня місяця;

консолідована інформація про склад та структуру пенсійних активів Пенсійного казначейства. Вимоги щодо інформації про склад та структуру активів Пенсійного казначейства встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

інформація про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів Пенсійного казначейства, у гривнях та відсотках від вартості активів Пенсійного казначейства, станом на кінець кожного останнього календарного дня місяця;

інша інформація, передбачена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. Оприлюднення інформації відповідно до частин другої та третьої цієї статті здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до цього Закону, не є конфіденційною і не є рекламою.

5. Обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті центрального адміністратора підлягають:

річна фінансова звітність центрального адміністратора та аудиторський звіт;

перелік авторизованих компаній з управління активами, авторизованих зберігачів, авторизованих недержавних пенсійних фондів, авторизованих адміністраторів та авторизованих страхових організацій.

консолідована звітність системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення.

Стаття 89. Реклама у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення

1. Реклама у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення регулюється Законом України "Про рекламу" з урахуванням норм Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

Розділ XI. Державне регулювання і нагляд у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення

Стаття 90. Державне регулювання та нагляд у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення

1. Державне регулювання та нагляд у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", цього Закону та інших актів законодавства.

2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до покладених на неї завдань здійснює:

1) авторизацію компаній з управління активами, зберігачів, недержавних пенсійних фондів та адміністраторів та її відкликання;

2) нагляд та контроль за діяльністю авторизованих суб'єктів та Пенсійного казначейства;

3) визначення вимог до облікової політики Пенсійного казначейства та авторизованих недержавних пенсійних фондів;

4) реєстрацію інвестиційних декларацій (змін до них);

5) перевірку і контроль наявності конфлікту інтересів між авторизованим зберігачем та авторизованою компанією з управління активами, авторизованим адміністратором, авторизованим недержавним пенсійним фондом, або між авторизованим зберігачем та авторизованою компанією з управління активами та Пенсійним казначейством у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

6) перевірку і контроль за виконанням ключових функцій авторизованими зберігачем, авторизованою компанією з управління активами, центральним адміністратором та авторизованим адміністратором у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

7) перевірку і контроль за дотриманням вимог щодо обмеження пов'язаності, встановлених цим Законом;

8) встановлення вимог до складу та структури пенсійних активів та контроль за їх дотриманням;

9) встановлення пруденційних нормативів діяльності авторизованих компаній з управління активами та авторизованих адміністраторів, контроль за їх дотриманням;

10) виконання інших завдань, передбачених законодавством.

3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право:

1) вимагати заміни посадових осіб та відсторонювати з посад осіб, які здійснюють управлінські функції в суб'єктах системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення (крім авторизованих зберігачів), у порядку та у випадках, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) вимагати заміни посадових осіб та відсторонювати з посад осіб, які здійснюють управлінські функції в центральному адміністраторі, авторизованих зберігачах за погодженням з Національним банком України у порядку та у випадках, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України;

3) призначати тимчасового керівника центрального адміністратора, авторизованої компанії з управління активами, авторизованих адміністраторів у випадках, передбачених цим Законом;

4) накладати санкції та застосовувати інші заходи впливу за порушення у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, передбачені законодавством.

4. У випадку вчинення авторизованим зберігачем порушення, застосування заходу впливу за яке не віднесене законом до компетенції Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку передає документи і інформацію про вчинене порушення Національному банку України. Протягом тридцяти календарних днів з дати отримання інформації Національний банк України інформує Національну комісію з цінних паперів і фондового ринку про прийняте Національним банком України рішення та/або про заходи впливу, вжиті Національним банком України на підставі отриманої інформації.

5. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є обов'язковими для виконання суб'єктами системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення. Дії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку можуть бути оскаржені у порядку, встановленому законом, у тому числі в судовому порядку.

Стаття 91. Призначення тимчасового керівника авторизованої компанії з управління активами, авторизованого адміністратора

1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право прийняти рішення про призначення тимчасового керівника центрального адміністратора, авторизованої компанії з управління активами, авторизованого адміністратора за умови настання або можливості настання негативних наслідків для учасників системи, що спричинено:

1) наявністю публічного корпоративного конфлікту у центральному адміністраторі, авторизованій компанії з управління активами, авторизованому адміністраторі;

2) арештом або набранням законної сили обвинувальним вироком щодо керівника центрального адміністратора, авторизованої компанії з управління активами, авторизованого адміністратора, що робить неможливим виконання ними своїх посадових обов'язків у випадку не призначення нового керівника протягом одного місяця;

3) порушення порядку передачі пенсійних активів та відповідної документації та/або системи персоніфікованого обліку пенсійних коштів учасників системи та відповідної документації при відкликанні авторизації компанії з управління активами, адміністратора або зберігача відповідно до вимог цього Закону.

2. Тимчасовий керівник центрального адміністратора, авторизованої компанії з управління активами, авторизованого адміністратора, в залежності від підстав його призначення, повинен виконувати наступні завдання:

1) у випадках, визначених у пунктах 1 та 2 частини першої цієї статті, забезпечувати виконання чинних зобов'язань центрального адміністратора, авторизованої компанії з управління активами, авторизованого адміністратора перед учасниками системи з метою недопущення порушення їх прав без можливості взяття нових зобов'язань;

2) у випадках, визначених у пункті 3 частини першої цієї статті, забезпечувати припинення провадження діяльності у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення відповідно до вимог, визначених законодавством.

3. Тимчасовий керівник центрального адміністратора, авторизованої компанії з управління активами, авторизованого адміністратора може бути призначений на строк до шести місяців. Зазначений строк може бути продовжений, але не більш як на шість місяців.

Порядок призначення тимчасового керівника центрального адміністратора, авторизованої компанії з управління активами, авторизованого адміністратора, умови та порядок діяльності тимчасового керівника встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. Інформація про призначення тимчасового керівника розміщується у день його призначення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному офіційному веб-сайті авторизованої компанії з управління активами, авторизованого адміністратора не пізніше наступного робочого дня.

Стаття 92. Тимчасовий керівник центрального адміністратора, авторизованої компанії з управління активами, авторизованого адміністратора

1. Тимчасовим керівником центрального адміністратора, авторизованої компанії з управління активами, авторизованого адміністратора може бути:

незалежний експерт (за договором);

особа, запропонована саморегулівною організацією професійних учасників ринку цінних паперів з відповідного виду професійної діяльності, за умови відповідності такої особи вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Тимчасовим керівником може бути лише особа, яка має високі професійні та моральні якості, бездоганну ділову репутацію, вищу економічну чи юридичну освіту, відповідний сертифікат (крім функцій центрального адміністратора) на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, та досвід роботи, необхідний для виконання функцій тимчасового керівника, відповідно до вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право у будь-який момент усунути тимчасового керівника від виконання обов'язків у разі невідповідності його діяльності встановленим вимогам.

Відносини, пов'язані з виконанням функцій тимчасового керівника центрального адміністратора, авторизованої компанії з управління активами, авторизованого адміністратора, не підпадають під дію законодавства про працю та здійснюються на підставі договору, укладеного між тимчасовим керівником та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, в тому числі, й щодо оплати праці тимчасового керівника.

2. Тимчасовим керівником не може бути особа, яка:

1) є кредитором, пов'язаною особою або акціонером (учасником) авторизованої компанії з управління активами, засновників авторизованого недержавного пенсійного фонду, авторизованого адміністратора, в яких планується призначити тимчасового керівника;

2) використовує або дозволяє використовувати майно, яке тимчасовий керівник має право контролювати у зв'язку з виконанням функцій тимчасового керівника, у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

3. Невиконання або неналежне виконання тимчасовим керівником своїх повноважень, що завдало збитків центральному адміністратору, авторизованій компанії з управління активами, авторизованому недержавному пенсійному фонду, Пенсійному казначейству, авторизованому адміністратору, є підставою для припинення виконання ним обов'язків та відшкодування за його рахунок у повному обсязі завданих збитків.

4. З дати прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про призначення тимчасового керівника повноваження виконавчих органів управління центрального адміністратора, авторизованої компанії з управління активами, авторизованого адміністратора переходять до тимчасового керівника.

З дати прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про припинення повноважень тимчасового керівника центрального адміністратора, авторизованої компанії з управління активами, авторизованого адміністратора поновлюються повноваження їх органів управління.

Вчинені посадовою особою центрального адміністратора, авторизованої компанії з управління активами, авторизованого адміністратора після призначення тимчасового керівника правочини від їх імені або в їх інтересах є нікчемними.

5. Тимчасовий керівник припиняє свою діяльність з дня прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про його усунення від виконання обов'язків.

6. Порядок призначення та оплати праці тимчасового керівника встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 93. Призупинення авторизації недержавного пенсійного фонду

1. Якщо авторизований недержавний пенсійний фонд перестає відповідати вимогам, передбаченим законодавством для таких суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про заборону залучення нових учасників системи цим недержавним пенсійним фондом та надає авторизованому недержавному пенсійному фонду передбачений законодавством термін для усунення відповідного порушення.

Терміни для усунення порушень щодо кожної вимоги до авторизованого недержавного пенсійного фонду встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. Якщо авторизований недержавний пенсійний фонд, який перестав відповідати вимогам, передбаченим законодавством для таких суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, не виконав розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про усунення порушень у передбачений законодавством термін, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право прийняти рішення про відкликання його авторизації або подовжити термін для усунення порушення.

Розділ XII. Відповідальність

Стаття 94. Санкції

1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує фінансові санкції до юридичних осіб у вигляді штрафу за наступні порушення:

1) порушення порядку передачі пенсійних активів та відповідної документації та/або системи персоніфікованого обліку пенсійних коштів учасників системи та відповідної документації центральним адміністратором при розірванні договору про адміністрування Пенсійного казначейства або при відкликанні авторизації компанією з управління активами, адміністратором або зберігачем відповідно до вимог цього Закону, -

у розмірі до 5000000 євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на день застосування санкцій або десять відсотків від сукупного річного обороту юридичної особи відповідно до останнього річного фінансового звіту;

2) набуття істотної участі у авторизованій компанії з управління активами, центральному адміністраторі, авторизованому адміністраторі або авторизованому зберігачі або збільшення її таким чином, що юридична або фізична особа прямо чи опосередковано володіє або контролює частку що дорівнює або перевищує 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такої авторизованої компанії з управління активами, центрального адміністратора, авторизованого адміністратора або авторизованого зберігача, чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах управління авторизованої компанії з управління активами, центрального адміністратора, авторизованого адміністратора або авторизованого зберігача, або таким чином, що авторизована компанія з управління активами, центральний адміністратор, авторизований адміністратор або авторизований зберігач, стане її дочірньою компанією, без отримання письмового погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, -

у розмірі до 5000000 євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на день застосування санкцій або десять відсотків від сукупного річного обороту юридичної особи відповідно до останнього річного фінансового звіту;

3) подання компанією з управління активами, адміністратором або зберігачем Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку недостовірної інформації для авторизації, або у разі авторизації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку компанії з управління активами, адміністратора або зберігача на підставі поданої недостовірної інформації або іншим злочинним шляхом, -

у розмірі до 5000000 євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на день застосування санкцій або десять відсотків від сукупного річного обороту юридичної особи відповідно до останнього річного фінансового звіту;

4) неповідомлення авторизованою компанією з управління активами, центральним адміністратором, авторизованим адміністратором або авторизованим зберігачем Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про будь-яке придбання або відчуження істотної участі у такій компанії з управління активами, центральному адміністраторові, авторизованому адміністраторові або зберігачі (у разі наявності такої інформації) внаслідок якого юридична або фізична особа прямо чи опосередковано починає або перестає володіти або контролювати частку 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такої компанії з управління активами, адміністратора або зберігача чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах компанії з управління активами, адміністратора або зберігача або таким чином, що компанія з управління активами, адміністратор або зберігач починає або перестає бути її дочірньою компанією, -

у розмірі до 5000000 євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на день застосування санкцій або десять відсотків від сукупного річного обороту юридичної особи відповідно до останнього річного фінансового звіту;

5) неподання авторизованою компанією з управління активами, центральним адміністратором, авторизованим адміністратором або авторизованим зберігачем до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щонайменше, один раз на рік довідки про структуру власності, -

у розмірі до 5000000 євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку на день застосування санкцій або десять відсотків від сукупного річного обороту юридичної особи відповідно до останнього річного фінансового звіту;

6) порушення авторизованою компанією з управління активами вимог щодо складу активів або придбання активів, яке призвело до порушення вимог щодо структури активів у розмірі, що перевищує на 20 відсотків граничні розміри, встановлені законодавством для відповідного виду активів та/або недотримання інвестиційної декларації, -

у розмірі до 5000000 євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на день застосування санкцій або десять відсотків від сукупного річного обороту юридичної особи відповідно до останнього річного фінансового звіту;

7) авторизована компанія з управління активами не виконує вимоги, передбачені статтями 38 - 50 цього Закону;

у розмірі до 5000000 євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на день застосування санкцій або десять відсотків від сукупного річного обороту юридичної особи відповідно до останнього річного фінансового звіту;

8) авторизований адміністратор не виконує вимоги, передбачені статтями 38 - 43, 59 та 60 цього Закону;

у розмірі до 5000000 євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на день застосування санкцій або десять відсотків від сукупного річного обороту юридичної особи відповідно до останнього річного фінансового звіту;

9) авторизований зберігач не виконує вимоги, передбачені статтями 38, 40 - 43 цього Закону, -

у розмірі до 5000000 євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на день застосування санкцій або десять відсотків від сукупного річного обороту юридичної особи відповідно до останнього річного фінансового звіту;

10) авторизований адміністратор не виконує зобов'язання, що стосуються інформації, яка повинна надаватися учасникам авторизованого недержавного пенсійного фонду, передбаченої статтями 59 та 61 цього Закону, -

у розмірі до 5000000 євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на день застосування санкцій або десять відсотків від сукупного річного обороту юридичної особи відповідно до останнього річного фінансового звіту;

11) неправомірне використання компанією з управління активами, адміністратором або зберігачем назви "авторизована", -

у розмірі до 5000000 євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на день застосування санкцій або десять відсотків від сукупного річного обороту юридичної особи відповідно до останнього річного фінансового звіту;

12) неподання або подання з порушенням строку, передбаченого законодавством, подання не в повному обсязі звітності та/або подання недостовірної інформації, -

у розмірі до 5000000 євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на день застосування санкцій або десять відсотків від сукупного річного обороту юридичної особи відповідно до останнього річного фінансового звіту;

13) невиконання або виконання не в повному обсязі або виконання з порушенням строку авторизованою компанією з управління активами, центральним адміністратором, авторизованим адміністратором або авторизованим зберігачем рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку індивідуального характеру та/або розпоряджень, постанов уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (крім заходів попереджувального та профілактичного характеру), -

у розмірі до 5000000 євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на день застосування санкцій або десять відсотків від сукупного річного обороту юридичної особи відповідно до останнього річного фінансового звіту;

14) розповсюдження авторизованою компанією з управління активами, авторизованим адміністратором або авторизованим зберігачем недобросовісної реклами або розміщення недостовірної інформації -

у розмірі до 5000000 євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на день застосування санкцій або десять відсотків від сукупного річного обороту юридичної особи відповідно до останнього річного фінансового звіту;

15) ненадання або надання недостовірної інформації, або надання з порушенням строку, передбаченої для розрахунку вартості одиниці пенсійних активів, -

у розмірі до 5000000 євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на день застосування санкцій або десять відсотків від сукупного річного обороту юридичної особи відповідно до останнього річного фінансового звіту;

16) неоприлюднення у визначений законом спосіб та/або оприлюднення з порушенням строку, визначеного законом, інформації, що підлягає обов'язковому оприлюдненню, -

у розмірі до 5000000 євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на день застосування санкцій або десять відсотків від сукупного річного обороту юридичної особи відповідно до останнього річного фінансового звіту;

17) центральний адміністратор не виконує зобов'язання, що стосуються надання учасникам системи інформації, передбаченої статтями 21, 22, 34, 75, 82 та 86 цього Закону, -

у розмірі до 5000000 євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на день застосування санкцій або десять відсотків від сукупного річного обороту юридичної особи відповідно до останнього річного фінансового звіту;

18) центральний адміністратор не виконує вимоги, передбачені статтями 26, 34 - 36 цього Закону;

у розмірі до 5000000 євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на день застосування санкцій або десять відсотків від сукупного річного обороту юридичної особи відповідно до останнього річного фінансового звіту;

19) порушення вимог, передбачених частиною одинадцятою статті 38 цього Закону, -

у розмірі до 5000000 євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на день застосування санкцій або десять відсотків від сукупного річного обороту юридичної особи відповідно до останнього річного фінансового звіту;

20) порушення Пенсійним казначейством, Пенсійним фондом, центральним адміністратором, авторизованою компанією з управління активами, авторизованим адміністратором, авторизованим недержавним пенсійним фондом вимог щодо заборони запевняти чи гарантувати зростання доходів учасників системи -

у розмірі до 5000000 євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на день застосування санкцій або десять відсотків від сукупного річного обороту юридичної особи відповідно до останнього річного фінансового звіту.

2. Національний банк України застосовує фінансові санкції до страхових організацій у вигляді штрафу за наступні порушення:

1) набуття істотної участі у авторизованій страховій організації або збільшення її таким чином, що юридична або фізична особа прямо чи опосередковано володіє або контролює частку що дорівнює або перевищує 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такої авторизованої страхової організації, чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах управління авторизованої страхової організації, або таким чином, що авторизована страхова організація, стане її дочірньою компанією, без отримання письмового погодження Національного банку України, -

у розмірі до 5000000 євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на день застосування санкцій або десять відсотків від сукупного річного обороту цієї страхової організації відповідно до останнього річного фінансового звіту;

2) подання страховою організацією Національному банку України недостовірної інформації для авторизації, або у разі авторизації Національним банком України страхової організації на підставі поданої недостовірної інформації або іншим злочинним шляхом,-

у розмірі до 5000000 євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на день застосування санкцій або десять відсотків від сукупного річного обороту страхової організації відповідно до останнього річного фінансового звіту;

3) неповідомлення авторизованою страховою організацією Національного банку України про будь-яке придбання або відчуження істотної участі у такій страховій організації (у разі наявності такої інформації) внаслідок якого юридична або фізична особа прямо чи опосередковано починає або перестає володіти або контролювати частку 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такої страхової організації чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах страхової організації або таким чином, що страхова організація починає або перестає бути її дочірньою компанією, -

у розмірі до 5000000 євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на день застосування санкцій або десять відсотків від сукупного річного обороту страхової організації відповідно до останнього річного фінансового звіту;

4) неподання авторизованою страховою організацією до Національного банку України щонайменше, один раз на рік довідки про структуру власності, -

у розмірі до 5000000 євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на день застосування санкцій або десять відсотків від сукупного річного обороту страхової організації відповідно до останнього річного фінансового звіту;

5) порушення авторизованою страховою організацією вимог щодо складу страхових резервів, яке призвело до порушення вимог щодо структури страхових резервів у розмірі, що перевищує на 20 відсотків граничні розміри, встановлені законодавством для відповідного виду активів, -

у розмірі до 5000000 євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на день застосування санкцій або десять відсотків від сукупного річного обороту страхової організації відповідно до останнього річного фінансового звіту;

6) авторизована страхова організація не виконує вимоги, передбачені статтею 63 цього Закону;

у розмірі до 5000000 євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на день застосування санкцій або десять відсотків від сукупного річного обороту страхової організації відповідно до останнього річного фінансового звіту;

7) неправомірне використання страховою організацією назви "авторизована", -

у розмірі до 5000000 євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на день застосування санкцій або десять відсотків від сукупного річного обороту страхової організації відповідно до останнього річного фінансового звіту;

8) неподання авторизованою страховою організацією або подання з порушенням строку, передбаченого законодавством, подання не в повному обсязі звітності та/або подання недостовірної інформації, -

у розмірі до 5000000 євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на день застосування санкцій або десять відсотків від сукупного річного обороту страхової організації відповідно до останнього річного фінансового звіту;

9) невиконання або виконання не в повному обсязі або виконання з порушенням строку авторизованою страховою організацією рішень Національного банку України індивідуального характеру та/або розпоряджень, постанов уповноважених осіб Національного банку України (крім заходів попереджувального та профілактичного характеру), -

у розмірі до 5000000 євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на день застосування санкцій або десять відсотків від сукупного річного обороту страхової організації відповідно до останнього річного фінансового звіту;

10) розповсюдження авторизованою страховою організацією недобросовісної реклами або розміщення недостовірної інформації -

у розмірі до 5000000 євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на день застосування санкцій або десять відсотків від сукупного річного обороту страхової організації відповідно до останнього річного фінансового звіту;

11) неоприлюднення у визначений законом спосіб та/або оприлюднення з порушенням строку, визначеного законом, інформації, що підлягає обов'язковому оприлюдненню авторизованою страховою організацією, -

у розмірі до 5000000 євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на день застосування санкцій або десять відсотків від сукупного річного обороту страхової організації відповідно до останнього річного фінансового звіту.

До авторизованих страхових організацій можуть застосовуватись інші санкції у відповідності до законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про страхування" у визначеному законодавством порядку.

3. За несвоєчасне здійснення пенсійних виплат одержувачам або несвоєчасне зарахування їх на банківські рахунки одержувачів, накладається штраф у розмірі своєчасно не виплачених чи не зарахованих сум пенсійних виплат.

4. Санкції мають бути розмірними до розміру завданої шкоди або мети, яка досягається шляхом їх запровадження, якщо розмір такої шкоди обчислити неможливо. Санкції не повинні бути надмірними, запровадження таких санкцій повинно обґрунтовувати мету їх встановлення.

Незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого частиною першою цієї статті, розмір штрафу, який накладається, повинен як мінімум у двічі перевищувати розмір збитків Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду, яких не вдалося уникнути внаслідок вчинення правопорушення, або розміру вигоди, не отриманої внаслідок вчинення правопорушення, якщо така вигода або збитки можуть бути обчислені.

Незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого частиною першою цієї статті, розмір штрафу, який накладається, повинен не перевищувати 10 відсотків річного доходу юридичної особи, якщо розмір збитків Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду, яких не вдалося уникнути внаслідок вчинення правопорушення, або розмір вигоди, не отриманої внаслідок вчинення правопорушення, не можуть бути обчислені.

Незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого частиною другою цієї статті, розмір штрафу, який накладається, повинен як мінімум у двічі перевищувати розмір збитків учасників системи, яких не вдалося уникнути внаслідок вчинення правопорушення, або розміру вигоди, не отриманої внаслідок вчинення правопорушення, якщо така вигода або збитки можуть бути обчислені.

Незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого частиною другою цієї статті, розмір штрафу, який накладається, повинен не перевищувати 10 відсотків річного доходу юридичної особи, якщо розмір збитків учасників системи, яких не вдалося уникнути внаслідок вчинення правопорушення, або розмір вигоди, не отриманої внаслідок вчинення правопорушення, не можуть бути обчислені.

Незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого цією статтею, розмір штрафу, який накладається на авторизованих зберігачів, не повинен перевищувати розмір, встановлений абзацом третім пункту 9 частини першої статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

У разі якщо юридична особа повинна готувати консолідовану фінансову звітність, відповідним сукупним річним оборотом, зазначеним у ї частинах першій та другій цієї статті є сукупний річний оборот відповідно до останньої наявної у розпорядженні консолідованої фінансової звітності, затвердженої органом управління кінцевої материнської компанії.

Сплата фінансових санкцій здійснюється у національній валюті України.

Стаття 95. Заходи впливу

1. Крім застосування фінансових санкцій Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку може також застосовувати наступні заходи впливу:

1) попередження із зазначенням особи правопорушника та характеру правопорушення;

2) розпорядження про усунення правопорушення;

3) відсторонення з посад осіб, які здійснюють управлінські функції в авторизованій компанії з управління активами, авторизованому адміністраторі, авторизованому недержавному пенсійному фонді у випадках, встановленим цим Законом;

4) призупинення авторизації недержавного пенсійного фонду у випадках, встановленим цим Законом;

5) відкликання авторизації компанії з управління активами, адміністратора, зберігача та недержавного пенсійного фонду у випадках, встановленим цим Законом;

6) застосовування інших санкцій, передбачених законодавством.

2. За дії осіб, на яких покладено здійснення ключових функцій в авторизованих компаніях з управління активами, що призвели до:

зловживань, що спричинили збитки або упущену вигоду;

доведеного свідомого приховування розмірів потенційних або наявних збитків Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду;

доведеного свідомого приховування порушень, виявлених в процесі реалізації функцій внутрішнього контролю;

особи, на які покладено здійснення ключових функцій в авторизованих компаніях з управління активами, можуть бути позбавлені права на здійснення такої діяльності на термін до п'яти років у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Рішення щодо порушень, передбачених частиною другою цієї статті, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та залишаються такими протягом п'яти років з моменту їх оприлюднення.

4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом трьох робочих днів інформує Національний банк України про застосування до зберігачів фінансових санкцій у вигляді штрафу та інших заходів впливу.

Розділ XIII. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року.

2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

у статті 1651:

у назві статті слова "державне пенсійне страхування" замінити словами "державне пенсійне страхування та внеску на загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення";

абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

"Порушення порядку нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та внесків до системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внесків до системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення або подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, іншої звітності та відомостей, передбачених законами України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" і "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення", порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду, Пенсійного казначейства, авторизованих недержавних пенсійних фондів, -";

в абзаці першому частини третьої та абзаці першому частини четвертої слова "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, у тому числі авансових платежів" замінити словами "у тому числі авансових платежів, внесків до системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення";

в абзаці першому частини шостої слова "коштами накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування" замінити словами "пенсійними активами системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення";

в абзаці другому частини шостої та в абзаці другому частини сьомої після слів "посадових осіб" доповнити словами "Пенсійного казначейства та посадових осіб і заінтересованих осіб авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення";

доповнити статтю 1651 приміткою такого змісту: "Примітка. Терміни "пенсійні активи системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення", "Пенсійне казначейство", "заінтересовані особи" та "авторизовані суб'єкти системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення" вживаються у значенні, визначеному Законом України "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення".";

доповнити статтями 1656 та 1657 такого змісту:

"Стаття 1656. Порушення порядку зберігання документів, інформації, в тому числі, що міститься в інформаційних системах (базах даних) у сфері загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення

Незаконне знищення документів, інформації, в тому числі, що міститься в інформаційних системах (базах даних), інших матеріалів, що можуть бути доказами порушень законодавства чи свідомих зловживань у сфері загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Стаття 1657. Порушення інтересів учасників системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення

1. Вчинення посадовими особами або заінтересованими особами авторизованої компанії з управління активами дій, спрямованих на відчуження або придбання пенсійних активів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення за ціною іншої ніж ринкова, якщо це призвело до збитків Пенсійного казначейства та/або авторизованого недержавного пенсійного фонду та/або учасників системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, -

тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка. Терміни "заінтересована особа", "авторизована компанія з управління активами", "пенсійні активи системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення", "Пенсійне казначейство", "авторизований недержавний пенсійний фонд" та "учасники системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення" вживаються у значенні, визначеному Законом України "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення".";

частину першу статті 24417 після цифр "1638 - 16311" доповнити словами і цифрами ", частини шоста - сьома статті 1651, статті 1656, 1657";

у пункті 1 частини першої статті 255:

абзац вісімнадцятий після цифр "411 - 413" доповнити цифрами ", 1656";

абзац тридцять сьомий після цифр "16414" доповнити цифрами ", 1656";

абзац "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (частина друга статті 1637, 16312, 1668 (у частині, що стосується правопорушень у галузі діяльності з надання фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган)" викласти в такій редакції:

"Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (статті 1637, 16312, частини шоста - сьома статті 1656, 1657, 1668 (у частині, що стосується правопорушень у галузі діяльності з надання фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган);";

2) У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

у статті 2121:

у назві статті, абзаці першому частини першої, абзаці першому частини третьої, абзаці першому частини четвертої та у примітці до статті слова "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" у всіх відмінках замінити словами "внесків до системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення" у відповідному відмінку;

абзац перший частини першої, абзац перший частини другої та абзац перший частини третьої після слів "загальнообов'язкового державного соціального страхування" доповнити словами ", Пенсійного казначейства, авторизованого недержавного пенсійного фонду";

частину четверту після слів "загальнообов'язкового державного соціального страхування" доповнити словами ", Пенсійному казначейству, авторизованому недержавному пенсійному фонду";

доповнити статтею 2233 такого змісту:

"Стаття 2233. Порушення інтересів учасників системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення

1. Вчинення посадовими особами або заінтересованими особами авторизованої компанії з управління активами дій, спрямованих на відчуження або придбання пенсійних активів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення за ціною іншою ніж ринкова, якщо це призвело до значних збитків Пенсійного казначейства та/або авторизованого недержавного пенсійного фонду та/або учасників системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, -

караються штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо такі дії спричинили збитки у великих розмірах, -

карається штрафом від п'яти тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

3. Дії, передбачені частинами першою та другою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою, -

караються штрафом від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

4. Вчинення посадовими особами Пенсійного казначейства або посадовими особами чи заінтересованими особами авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення дій, які порушують встановлений порядок використання та здійснення операцій з пенсійними активами системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення (крім випадків, передбачених частинами першою - третьою цієї статті), якщо це призвело до значних збитків учасників системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, -

караються штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до одного року або без такого.

5. Дії, передбачені частиною четвертою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо такі дії спричинили збитки у великих розмірах, -

карається штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

6. Дії, передбачені частинами четвертою та п'ятою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою, -

караються штрафом від п'яти тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: 1. Значним збитком у цій статті вважається збиток, який в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

2. Збитки у великих розмірах у цій статті вважаються такі, які в три тисячі і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

3. Терміни "заінтересована особа", "авторизована компанія з управління активами", "пенсійні активи системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення", "Пенсійне казначейство", "авторизований недержавний пенсійний фонд", "авторизовані суб'єкти системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення" та "учасники системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення" вживаються у значенні, визначеному Законом України "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення".";

3) пункт перший частини першої статті 477 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 9 - 13, ст. 88) після слів та цифр "статтею 219 (доведення до банкрутства - щодо дій, якими завдано шкоду кредиторам)" доповнити словами та цифрами ", статтею 2233 (порушення інтересів учасників системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення)".;

4) у статті 11 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399, 2006 р., N 37, ст. 318):

частину першу після слів "Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" доповнити словами ", Закону України "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення";

у частині третій слова "та Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" замінити словами ", Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та Закону України "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення";

5) у Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292 із наступними змінами):

у статті 4:

пункт 13 частини першої виключити;

частину четверту виключити;

у статті 7:

у частині другій:

пункти 25 та 28 після слів "недержавних пенсійних фондів," доповнити словами "авторизованих суб'єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення";

пункт 378 доповнити словами "та у системі накопичувального пенсійного забезпечення";

доповнити пунктом 3722 такого змісту:

"3718) здійснює авторизацію компаній з управління активами, зберігачів, адміністраторів та недержавних пенсійних фондів, які мають намір провадити діяльність у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення;";

у статті 11:

абзац перший пункту 14 частини першої викласти в такій редакції:

"14) розповсюдження реклами (внесення змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку та у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення без її попереднього подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку -";

6) абзац двадцять перший частини першої статті 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 40, ст. 365 із наступними змінами) після слів "публічну пропозицію" доповнити словами ", професійні учасники фондового ринку, Пенсійне казначейство, авторизовані суб'єкти системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення";

7) статтю 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30) після частини одинадцятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Національний банк України має право розкривати інформацію про банк - учасника фондового ринку та пов'язаних із банком осіб, що збирається під час проведення банківського нагляду і становить банківську таємницю, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, з метою забезпечення нею функції державного регулювання ринку цінних паперів.".

У зв'язку з цим, частини дванадцяту - сімнадцяту вважати частинами тринадцятою - вісімнадцятою відповідно;

8) у Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 47 - 48, ст. 372 з наступними змінами):

у статті 1:

абзаци сімнадцятий та тридцять сьомий виключити;

в абзаці п'ятому частини другої статті 2 слова ", учасники накопичувальної системи пенсійного страхування" виключити;

в абзаці десятому частини першої статті 4 слова "накопичувального пенсійного страхування" замінити словами "загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення";

у другому реченні абзацу третього частини другої статті 5 слова "засновник (засновники)" замінити словами "пов'язані особи";

у частині дев'ятій статті 8:

четверте та п'яте речення абзацу другого виключити;

в абзаці третьому слова ", крім учасника накопичувальної системи пенсійного страхування," виключити;

в абзаці третьому частини другої статті 12 слова "професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)" замінити словами "діяльності з управління активами";

пункт 51 частини першої статті 15 виключити;

у статті 18:

абзац шостий частини першої виключити;

у частині третій:

друге речення абзацу першого виключити;

в абзаці третьому слова ", Накопичувальному пенсійному фонду" виключити;

абзац четвертий частини п'ятої виключити;

статтю 201 виключити;

у статті 21:

абзац дев'ятий частини шостої виключити;

частину восьму виключити;

у статті 25:

в абзаці третьому частини третьої слова "ведеться окремо облік коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, що належить учаснику, а також" виключити;

друге речення абзацу першого частини четвертої виключити;

частину третю статті 35 виключити;

у статті 44:

абзац шостий частини першої виключити;

абзац одинадцятий частини третьої виключити;

у статті 49:

абзац двадцять третій частини першої виключити;

частину четверту статті 50 виключити;

абзац четвертий частини першої статті 53 виключити;

частину сьому статті 55 виключити;

частину сьому статті 61 виключити;

у частині третій статті 62:

в абзаці першому слова ", крім учасника накопичувальної системи пенсійного страхування," виключити;

абзаци другий - четвертий виключити;

абзаци четвертий та п'ятий частини третьої статті 66 виключити;

9) у Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 49 - 51, ст. 376 з наступними змінами):

в абзаці першому преамбули слова ", а також регулює порядок формування Накопичувального пенсійного фонду та фінансування за рахунок його коштів видатків на оплату договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, членам їхніх сімей та іншим особам, передбаченим цим Законом" виключити;

у статті 1:

абзаци третій, четвертий, шостий - восьмий, десятий, одинадцятий, чотирнадцятий, п'ятнадцятий, вісімнадцятий - двадцятий, двадцять третій, тридцять другий, тридцять третій, тридцять восьмий, сорок другий та сорок третій виключити;

в абзаці п'ятому слова "та до накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування" виключити;

в абзаці двадцять першому слова ", довічної пенсії або одноразової виплати" виключити;

в абзаці двадцять четвертому слова ", довічну пенсію" виключити;

абзац двадцять п'ятий після слів "використовується в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування" доповнити словами "та у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення";

доповнити абзацами такого змісту:

"Терміни "зберігач" та "компанія з управління активами" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

Терміни "індивідуальний накопичувальний пенсійний рахунок", "Пенсійне казначейство", "пенсійні активи системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення".";

у статті 2:

абзаци другий та третій частини першої викласти в такій редакції:

"Перший рівень - система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (солідарна система), що базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбачених цим Законом.

Другий рівень - система загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, що базується на засадах обов'язковості накопичення коштів учасниками системи у Пенсійному казначействі або у авторизованих недержавних пенсійних фондах та отримання пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення.";

абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

"2. Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему загальнообов'язкового пенсійного забезпечення.";

у частині другій статті 3:

в абзаці четвертому слова "Накопичувальний фонд" замінити словами "Пенсійне казначейство";

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"авторизовані суб'єкти системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення";

у частині першій статті 4 слова "законів України" замінити словами "законів України "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення",";

у статті 5:

у першому реченні частини першої слова "системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування" замінити словами "солідарної системи";

у частині другій:

в абзаці другому слова "системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування" замінити словами "солідарної системи";

абзаци третій, шостий та сьомий доповнити словами "у солідарній системі";

в абзаці десятому слова "за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням" замінити словами "у солідарній системі";

в абзаці одинадцятому слова "та накопичувальної системи пенсійного страхування" виключити;

в абзаці дванадцятому слова "системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування" замінити словами "солідарній системі";

у частині першій статті 7:

в абзаці восьмому слова "в солідарній системі" виключити;

абзац десятий виключити;

у статті 8:

частину другу виключити;

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Особи, які не підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, але добровільно сплачували страхові внески та/або внески до системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення в порядку та розмірах, встановлених законом, до солідарної системи та/або системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, мають право на умовах, визначених цим Законом та/або Законом України "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення", на отримання пенсії і соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду та/або отримання виплат із системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення.";

частину другу статті 9 виключити;

частину другу статті 10 виключити;

в абзаці другому частини першої статті 12 слова "або в накопичувальній системі пенсійного страхування, або одночасно в обох системах" виключити;

у статті 13:

в абзаці четвертому частини першої слова "або якщо застрахована особа відповідно до цього Закону набула права на довічну пенсію чи одноразову виплату" виключити;

у частині другій слова "та право на пенсійні активи, що обліковані на її накопичувальному пенсійному рахунку у Накопичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб'єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення" виключити;

частину другу статті 15 виключити;

у статті 16:

у частині першій:

у пункті 4 слова ", у тому числі інформацію, що відображає обсяг пенсійних коштів на її накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або індивідуальному пенсійному рахунку в недержавному пенсійному фонді - суб'єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, якщо застрахована особа обрала такий недержавний пенсійний фонд" виключити;

пункти 6, 111 та 112 виключити;

пункт 4 частини другої виключити;

у статті 20:

у частині четвертій слова ", а сум страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування - на банківський рахунок Накопичувального фонду або на банківський рахунок обраного застрахованою особою недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення" виключити;

частину одинадцяту виключити;

у статті 21:

у частині першій:

в абзаці першому слова ", учасників накопичувальної системи пенсійного страхування" та слова "та накопичувальній системі пенсійного страхування" виключити;

абзаци одинадцятий та дванадцятий виключити;

пункт 4 частини третьої виключити;

абзац перший частини п'ятої виключити;

абзаци сьомий та восьмий пункту 1 частини другої статті 22 виключити;

друге речення абзацу першого частини першої статті 28 виключити;

абзац перший частини першої статті 29 після слів "виявила бажання працювати" доповнити словами "та/або одержувати прискорені виплати відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення";

розділ VII виключити;

у статті 58:

у частині першій:

в абзаці першому слова "вирішує питання, пов'язані з веденням обліку пенсійних активів застрахованих осіб на накопичувальних пенсійних рахунках, здійснює адміністративне управління Накопичувальним фондом та" виключити;

частину третю після слів "пенсійного страхування" доповнити словами "та пенсійні кошти учасників системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення";

у статті 64:

пункт 8 частини першої виключити;

у частині другій:

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) здійснювати виконання функції адміністрування системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення;";

у пункті 15 слова ", у тому числі частини страхових внесків, що спрямовується до Накопичувального фонду" виключити;

частини третю та четверту виключити;

у статті 72:

у частині першій:

у пункті 1 слова "накопичувальної системи пенсійного страхування" замінити словами "системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення";

пункт 31 виключити;

у пункті 4 слова " (крім сум пені, сплачених роботодавцем за несвоєчасне перерахування з його вини сум страхових внесків застрахованої особи до накопичувальної системи пенсійного страхування)" виключити, а після слів "страхових внесків" доповнити словами ", які спрямовуються до солідарної системи,";

у частині п'ятій статті 74 слово "страхування" замінити словом "забезпечення";

у статті 75:

частини другу - четверту викласти в такій редакції:

"2. З метою збереження резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах та отримання доходу здійснюється інвестування цього резерву коштів у порядку, передбаченому законом для інвестування коштів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, а також правилами їх інвестування.

3. Інвестування резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, компаніями з управління активами, які здійснюють свою діяльність у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення.

4. Компанії з управління активами і зберігач складають та подають звіти щодо інвестування резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах правлінню Пенсійного фонду, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в порядку та за формами, встановленими правлінням Пенсійного фонду за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.";

розділи X та XI виключити;

у статті 103:

у частині другій:

в абзаці третьому слова "накопичувальної системи пенсійного страхування" замінити словами "системи загальнообов'язкового пенсійного забезпечення";

абзаци четвертий - шостий та дев'ятий виключити;

в першому реченні частини третьої слова ", компаніями з управління активами, уповноваженим банком, зберігачем, страховими організаціями," замінити словами ", уповноваженим банком";

в першому реченні частини четвертої слова "або накопичувальної системи пенсійного страхування" виключити;

в першому та другому реченні частини п'ятої слова "або Ради Накопичувального фонду" виключити;

у частині шостій та сьомій слова "та накопичувальної системи пенсійного страхування" виключити;

у частині восьмій:

абзац перший виключити;

в абзаці другому слова "накопичувальної системи пенсійного забезпечення" замінити словами "системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення";

статтю 104 виключити;

у статті 106:

пункт 1 частини десятої викласти в такій редакції:

"1) за несвоєчасне перерахування або несвоєчасне зарахування на банківські рахунки органів Пенсійного фонду сум страхових внесків, фінансових санкцій, зазначених у частині дев'ятій цієї статті, за несвоєчасне перерахування за платіжними документами виконавчих органів Пенсійного фонду та несвоєчасне зарахування на банківські рахунки сум коштів Пенсійного фонду, які використовуються на цілі, передбачені цим Законом, нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка зазначених сум, розрахована за кожний день прострочення їх перерахування (зарахування) та накладається штраф у розмірі 10 відсотків своєчасно не зарахованих (неперерахованих) сум;";

у частині одинадцятій слова "чи Накопичувального фонду" виключити;

у пунктах 5 та 6 частини шістнадцятої слова "і Накопичувального фонду" виключити;

у частині вісімнадцятій слова "та накопичувальної системи пенсійного страхування" виключити;

у статті 107:

у частині першій слова "обов'язків з адміністративного управління Накопичувальним фондом" замінити словами "функцій Пенсійного фонду у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення";

у частині другій слова ", радника з інвестиційних питань" виключити;

у частині другій статті 108:

в абзаці першому слова ", Накопичувальному фонду та/або учасникам накопичувальної системи пенсійного страхування" виключити;

в абзаці другому слова "та Накопичувального фонду" виключити;

статті 109 та 111 виключити;

у частині другій статті 112 слова ", Накопичувальному фонду" виключити;

у статті 113:

у частині першій слова "та їх пенсійних активів, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках" виключити;

частину другу виключити;

абзаци третій та четвертий пункту 1 та пункт 9 розділу XV "Прикінцеві положення" виключити;

10) Закон України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62) доповнити статтею 252 такого змісту:

"Стаття 252. Реклама у системі загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення

1. Рекламодавцями щодо послуг з накопичувального пенсійного забезпечення можуть бути лише особи, визначені в частині першій статті 2 Закону України "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення", крім учасників системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення та платіжних представників учасників системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення.

2. Рекламодавцям забороняється:

1) використовувати недостовірну інформацію стосовно послуг з накопичувального пенсійного забезпечення;

2) використовувати порівняльну рекламу;

3) запевняти чи гарантувати зростання доходів учасників системи.

Реклама авторизованих компаній з управління активами, авторизованих зберігачів, авторизованих адміністраторів, авторизованих недержавних пенсійних фондів та авторизованих страхових організацій повинна містити відомості про їх внесення до Реєстру авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення.

Інші відомості, які повинна містити реклама авторизованих компаній з управління активами, авторизованих зберігачів, авторизованих адміністраторів та авторизованих недержавних пенсійних фондів, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Інші відомості, які повинна містити реклама авторизованих страхових організацій, встановлюються Національним банком України.

3. Проект реклами (змін до реклами) щодо послуг з накопичувального пенсійного забезпечення подається авторизованими компаніями з управління активами, авторизованими зберігачами, авторизованими адміністраторами та авторизованими недержавними пенсійними фондами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку не пізніше десяти робочих днів з дати отримання проекту реклами (змін до реклами) має право надати обґрунтовану заборону на розповсюдження реклами (змін до реклами) щодо послуг з накопичувального пенсійного забезпечення.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право своїм обґрунтованим рішенням заборонити розповсюдження реклами (змін до реклами) щодо послуг з накопичувального пенсійного забезпечення, що містить недостовірну інформацію або не відповідає вимогам законодавства.

Порядок подання та погодження реклами (змін до реклами) авторизованих компаній з управління активами, авторизованих зберігачів, авторизованих адміністраторів та авторизованих недержавних пенсійних фондів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Проект реклами (змін до реклами) щодо послуг з накопичувального пенсійного забезпечення подається авторизованими страховими організаціями до Національного банку України.

Порядок подання та погодження реклами (змін до реклами) авторизованих страхових організацій встановлюється Національним банком України.

4. Рекламодавці, що розповсюджують рекламу щодо послуг з накопичувального пенсійного забезпечення, несуть відповідальність за її достовірність згідно із законом.

5. Рекламодавцям забороняється робити подарунки (виграші) або давати обіцянку про дарування (виграші) потенційним учасникам системи, а також страхувальникам, з якими укладено договір страхування довічної пенсії, або здійснювати будь-які інші заходи майнового заохочення, що можуть вплинути на вибір того чи іншого пенсійного портфелю або того чи іншого авторизованого недержавного пенсійного фонду або тої чи іншої авторизованої страхової організації його потенційним учасником або учасником системи (страхувальником).

6. Реклама послуг з накопичувального пенсійного забезпечення може здійснюватися всіма засобами, дозволеними законом.

7. У разі порушення вимог цієї статті Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право застосовувати заходи впливу згідно із законом.

8. Будь-яка інформація про діяльність Пенсійного казначейства або авторизованих недержавних пенсійних фондів, яка оприлюднюється та/або надається учасникам системи відповідно до вимог законодавства, не є рекламою.";

11) у Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 61, ст. 2108):

назву Закону викласти в такій редакції:

"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та накопичувального внеску до системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення";

у преамбулі Закону після слів "соціальне страхування" доповнити словами "та накопичувального внеску, що сплачується до системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення";

у статті 1:

у частині першій:

у пунктах 3-1, 6 та 9 слово "внеску" замінити словами "та накопичувального внесків";

після пункту 5 доповнити новим пунктом такого змісту:

"5-1) накопичувальний внесок - внесок, що в порядку, визначеному цим Законом, сплачується до системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення платіжним представником на користь учасника такої системи;";

пункт 11 викласти у такій редакції:

"11) учасник системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення (далі - учасник накопичувальної системи) - фізична особа, яка сплачує (сплачувала) або на користь якої сплачуються (сплачувалися) внески до системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, та яка має право на отримання виплат з системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення або отримує такі виплати згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення";";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Терміни "авторизований адміністратор", "авторизований зберігач", "авторизований недержавний пенсійний фонд", "індивідуальний накопичувальний пенсійний рахунок", "Пенсійне казначейство", "платіжні представники учасників системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення", "система загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення", "центральний адміністратор" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення".

Інші терміни використовуються у значенні, визначеному законами про окремі види загальнообов'язкового державного соціального страхування.";

у статті 2:

у частині першій та абзацах другому - п'ятому та восьмому слово "внеску" замінити словами "та накопичувального внесків";

абзац перший частини другої викласти у такій редакції:

"2. Виключно цим Законом та Законом України "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення" визначаються:";

у статті 3:

у назві статті слово "внеску" замінити словами "та накопичувального внесків";

у частині першій:

в абзацах першому, четвертому, п'ятому, сьомому та восьмому слово "внеску" замінити словами "та накопичувального внесків";

в абзаці другому слово "його" замінити словом "їх";

абзац шостий доповнити словами "та учасників системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення";

у назві розділу II слово "внеску" замінити словами "та накопичувального внесків";

доповнити новою статтею 4-1 такого змісту:

"Стаття 4-1. Платники накопичувального внеску

1. Платниками накопичувального внеску є:

1) роботодавці:

підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки з учасниками накопичувальної системи;

фізичні особи - підприємці, зокрема ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);

фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичні особи, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту);

філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), утворені відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки з учасниками накопичувальної системи;

дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), розташовані на території України;

підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення, допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства для військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, у тому числі тих, які проходять військову службу під час особливого періоду, визначеного законами України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про військовий обов'язок і військову службу";

інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції (у тому числі постійне представництво інвестора-нерезидента), що використовує працю фізичних осіб, найнятих на роботу в Україні на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем в Україні, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);

2) працівники - громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють:

на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних особах, зазначених у пункті 1 цієї частини;

у фізичних осіб - підприємців на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством;

у фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та в інших фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту);

3) фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб, зазначених в абзаці другому пункту 1 цієї частини, чи у фізичних осіб - підприємців або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, за цивільно-правовими договорами (крім фізичних осіб - підприємців, якщо виконувані ними роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);

4) фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування. Фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування мають право сплачувати накопичувальні внески на добровільних засадах;

5) особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;

6) члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які сплачують накопичувальні внески на інших підставах;

7) громадяни України, які працюють у розташованих за межами України дипломатичних представництвах і консульських установах України, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах підприємств, установ та організацій (зокрема міжнародних), утворених відповідно до законодавства України (якщо інше не
передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України);

громадяни України та особи без громадянства, які працюють у дипломатичних представництвах і консульських установах іноземних держав, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах іноземних підприємств, установ та організацій (зокрема міжнародних), розташованих на території України;

8) особи, які працюють на виборних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян та отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на такій посаді;

9) працівники воєнізованих формувань, гірничорятувальних частин незалежно від підпорядкування, а також особовий склад аварійно-рятувальної служби, утвореної відповідно до законодавства на постійній основі;

10) військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу.

2. Платіжними представниками учасників системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення є платники накопичувального внеску, зазначені у пунктах 1, 4 - 6 частини першої цієї статті.";

у статті 5:

у назві статті слово "внеску" замінити словами "та накопичувального внесків";

в абзаці восьмому частини першої, частинах другій та третій слово "внеску" замінити словами "та накопичувального внесків";

у частині першій:

абзац перший після слів "частини першої статті 4" доповнити словами ", у пунктах 1, 4 - 6 частини першої статті 4-1", а слова "а щодо застрахованих осіб, які є учасниками накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - учасниками накопичувальної пенсійної системи), - з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, та Пенсійним фондом" виключити;

абзац другий після слів "частини першої статті 4" доповнити словами ", у пунктах 1, 4 - 6 частини першої статті 4-1";

абзац четвертий після слів "частини першої статті 4" доповнити словами ", в абзацах другому, третьому, п'ятому та сьомому пункту 1 частини першої статті 4-1";

абзац п'ятий після слів "частини першої статті 4" доповнити словами ", в абзацах четвертому, шостому та сьомому пункту 1 частини першої статті 4-1";

абзац шостий після слів "частини першої статті 4" доповнити словами ", в абзаці восьмому пункту 1 частини першої статті 4-1";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Зняття з обліку платників єдиного та накопичувального внесків, зазначених в абзацах другому, п'ятому та сьомому пункту 1 та пункті 4 частини першої статті 4, в абзацах другому, п'ятому та сьомому пункту 1 частини першої статті 4-1 цього Закону, здійснюється органами доходів і зборів на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, платників єдиного та накопичувального внесків - фізичних осіб - підприємців, - на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок платників та проведення остаточного розрахунку, а платників єдиного та накопичувального внесків, зазначених в абзаці шостому пункту 1 та пункті 5 частини першої статті 4, в абзаці шостому пункту 1 та пункті 5 частини першої статті 4-1 цього Закону, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", - за їхньою заявою після проведення передбачених законодавством перевірок платників, звірення розрахунків та проведення остаточного розрахунку, а платників єдиного та накопичувального внесків, зазначених в абзаці восьмому пункту 1 частини першої статті 4, в абзаці дев'ятому пункту 1 частини першої статті 4-1 цього Закону, - за їхньою заявою.";

частину другу після слів "частини першої статті 4" доповнити словами ", у пунктах 2 -10 частини першої статті 4-1";

частину третю після слів "частини першої статті 4" доповнити словами ", у пунктах 1, 4 - 6 частини першої статті 4-1";

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Обов'язки платників єдиного та накопичувального внесків виникають:

у осіб, зазначених в абзацах другому, третьому, п'ятому та сьомому пункту 1 частини першої статті 4, в абзацах другому, третьому, п'ятому та сьомому пункту 1 частини першої статті 4-1 цього Закону, - з дня їх державної реєстрації відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

у осіб, зазначених в абзацах четвертому, шостому та сьомому пункту 1, пунктах 4 (крім фізичних осіб - підприємців), 5 та 5-1 частини першої статті 4, в абзацах четвертому, шостому та сьомому пункту 1, пунктах 5 та 6 частини першої статті 4-1 цього Закону, - з початку провадження відповідної діяльності;

у осіб, зазначених у пунктах 2, 3, 7 - 9 частини першої статті 4-1 цього Закону - з дня укладення трудового договору (контракту) чи цивільно-правового договору;

у осіб, зазначених в абзаці восьмому пункту 1 частини першої статті 4, в абзаці восьмому частини першої статті 4-1 цього Закону, - з дня реєстрації як платника податку за угодою про розподіл продукції;

у платників, зазначених у пункті 16 частини першої статті 4 цього Закону, - з дня направлення непрацюючого іншого з подружжя працівника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за місцем довготермінового відрядження такого працівника, по день перетину кордону України у зв'язку з остаточним поверненням в Україну.";

у статті 6:

у назві статті слово "внеску" замінити словами "та накопичувального внесків";

у частині першій:

в абзаці першому слово "зобов'язаний" замінити словами "та платіжний представник учасника системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення накопичувального внесків зобов'язані";

у пунктах 1 та 3 слово "внеску" замінити словами "та накопичувального внесків";

у пункті 5 слово "внесок" замінити словами "та накопичувальний внески";

у частині другій:

в абзаці першому, у пунктах 2 - 4 та 11 слово "внеску" замінити словами "та накопичувального внесків";

у пунктах 1 та 10 слово "внесок" замінити словами "та накопичувальний внески";

у пункті 2 після слів "застрахованої особи" доповнити словами "та/або учасника накопичувальної системи";

доповнити пунктом 4-1 такого змісту:

"4-1) подавати відомості персоніфікації щодо накопичувального внеску протягом п'яти робочих днів з дня сплати накопичувального внеску у порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом;";

пункти 5 та 6 викласти у такій редакції:

"5) надавати безоплатно застрахованій особі та/або учаснику накопичувальної системи та на вимогу членів сім'ї померлої застрахованої особи та/або учасника накопичувальної системи відомості про заробітну плату (дохід), суми сплаченого єдиного та накопичувального внесків та інші відомості про застраховану особу або учасника накопичувальної системи, що подаються до органу доходів і зборів;

6) пред'являти на вимогу застрахованої особи або учасника накопичувальної системи, на користь якої він сплачує єдиний та накопичувальний внески, повідомлення про взяття на облік як платника єдиного та накопичувального внесків та надавати інформацію про сплату цих внесків, в тому числі у письмовій формі;";

у пункті 10 після слів "застраховану особу" доповнити словами "або учасника накопичувальної системи";

у частині четвертій слово "внеску" замінити словами "та накопичувального внесків";

у назві розділу III слово "внеску" замінити словами "та накопичувального внесків";

у статті 7:

у назві статті слово "внеску" замінити словами "та накопичувального внесків";

у частині сьомій слово "внесок" замінити словами "та накопичувальний внески";

доповнити статтю новими частинами такого змісту:

"8. Накопичувальні внески нараховуються і сплачуються платіжним представником на користь учасника накопичувальної системи.

Особою, відповідальною за нарахування та сплату накопичувальних внесків є платіжний представник.

За осіб, зазначених у пункті 7 статті 18 Закону України "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення", накопичувальні внески сплачуються в порядку і строки, визначені Кабінетом Міністрів України, за рахунок грошового забезпечення цих осіб.

Накопичувальні внески не є складовою частиною єдиного внеску і нараховуються та сплачуються окремо.

9. Базою нарахування накопичувальних внесків є доходи учасника накопичувальної системи, одержані у формі заробітної плати (грошового забезпечення), інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються учаснику накопичувальної системи у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, на які нараховується єдиний внесок.

Базою нарахування накопичувальних внесків для учасників накопичувальної системи, зазначених у пунктах 2 (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 3 статті 18 Закону України "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення", є чистий оподатковуваний дохід (прибуток), зазначений у податковій декларації, поділений на кількість місяців, протягом яких такий платник перебував на обліку як платник єдиного внеску.

Базою нарахування накопичувальних внесків для учасників накопичувальної системи, зазначених у пункті 8 статті 18 Закону України "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення" є розподілений дохід (прибуток), отриманий такими платниками від чистого прибутку фермерського господарства у звітному році, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, поділений на кількість місяців, протягом яких такий платник перебував на обліку як платник єдиного внеску.

Базою нарахування накопичувальних внесків для учасників накопичувальної системи, зазначених у пункті 7 статті 18 Закону України "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення", є грошове забезпечення.";

у статті 8:

назву статті викласти у такій редакції:

"Стаття 8. Розмір єдиного та накопичувального внесків та пропорції розподілу єдиного внеску за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування";

у частині другій слово "внесок" замінити словами "та накопичувальний внески";

у частинах третій та четвертій слово "внеску" замінити словами "та накопичувального внесків";

частину третю доповнити словами "та Законом України "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення";

у частині четвертій після слів "цим Законом" доповнити словами "з урахуванням норм Закону України "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення";

частину двадцять сьому після слів "фінансових санкцій" доповнити словами ", нарахованих на платників єдиного та накопичувального внесків,";

доповнити новими частинами такого змісту:

"29. Накопичувальний внесок для платників, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4-1 цього Закону, становить 2 відсотки від бази нарахування накопичувальних внесків.

30. Мінімальний розмір накопичувального внеску для осіб, зазначених у пунктах 2 - 10 частини першої статті 4-1 цього Закону, становить 1 відсоток від бази нарахування накопичувальних внесків.

Особи, зазначені у пунктах 2 - 10 частини першої статті 4-1 цього Закону, можуть сплачувати більший відсоток від бази нарахування накопичувальних внесків. Такий відсоток має становити ціле число.

У разі якщо особа, зазначена у пунктах 2 - 10 частини першої статті 4-1 цього Закону, обирає:

ставку 2 відсотка, то платник, зазначений у пункті 1 частини першої статті 4-1 цього Закону, зобов'язаний сплачувати 3 відсотка;

ставку 3 відсотка, то платник, зазначений у пункті 1 частини першої статті 4-1 цього Закону, зобов'язаний сплачувати 4 відсотка;

ставку 4 та більше відсотків, то платник, зазначений у пункті 1 частини першої статті 4-1 цього Закону, зобов'язаний сплачувати 5 відсотків.

Особи, зазначені у пунктах 2 - 10 частини першої статті 4-1 цього Закону, повідомляють платіжного представника про обраний розмір внеску.

Платіжний представник утримує накопичувальний внесок, нарахований відповідно до цієї частини, з доходів, зазначених у частині дев'ятій статті 7 цього Закону.

31. Платіжний представник нараховує та сплачує накопичувальні внески, передбачені частиною двадцять дев'ятою та тридцятою цієї статті.

32. Контроль сплати накопичувальних внесків та їх адміністрування здійснюється в порядку, визначеному цим Законом.

33. Установи банків приймають від платіжних представників платіжні доручення та інші розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів для виплат заробітної плати (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховуються накопичувальні внески, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів лише за умови одночасного подання платіжним представником розрахункових документів про перерахування коштів для сплати відповідних сум накопичувальних внесків або документів, що підтверджують фактичну сплату цих сум, у порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду за погодженням із Національним банком України. У разі невиконання банками цієї вимоги вони за рахунок власних коштів сплачують відповідному органу доходів і зборів суму, що дорівнює сумі несплачених внесків, з правом зворотної вимоги до платіжних представників щодо відшкодування цієї суми.";

у статті 9:

у назві статті слово "внеску" замінити словами "та накопичувального внесків";

у абзаці другому частини першої, частинах другій - четвертій, абзацах першому, третьому та четвертому частини п'ятої, абзацах першому та другому частини шостої, абзаці четвертому частини восьмої, абзаці першому та пунктах 1 - 3 частини десятої, частині одинадцятій, абзаці другому частини дванадцятої та частині тринадцятій слово "внеску" замінити словами "та накопичувального внесків";

в абзаці першому частини першої та частинах другій - четвертій слово "внесок" замінити словами "та накопичувальний внески";

в абзаці першому частини п'ятої слова "який сплачується" замінити словами "які сплачуються";

у частині сьомій:

в абзаці першому слова "внесок сплачується" замінити словами "та накопичувальний внески сплачуються";

абзац другий після слів "частини першої статті 4" доповнити словами ", в абзацах третьому та четвертому пункту 1 частини першої статті 4-1";

у частині восьмій:

у абзаці першому слова "внесок, нарахований" замінити словами "та накопичувальний внески, нараховані";

речення перше та друге абзацу другого викласти у такій редакції:

"При цьому платники, зазначені у пункті 1 частини першої статті 4, у пункті 1 частини першої статті 4-1 цього Закону, під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого) нараховується єдиний та накопичувальний внески, одночасно з видачею зазначених сум зобов'язані сплачувати нараховані на ці виплати єдиний та накопичувальний внески, у розмірі, встановленому для таких платників (авансові платежі). Винятком є випадки, якщо внески, нараховані на ці виплати, вже сплачені у строки, встановлені абзацом першим цієї частини, або за результатами звірення платника з органом доходів і зборів за платником визнана переплата єдиного та/або накопичувального внесків, сума якої перевищує суму внеску, що підлягає сплаті, або дорівнює їй.";

абзац четвертий після слів "частини першої статті 4" доповнити словами ", у пунктах 4 і 5 частини першої статті 4-1";

в абзаці першому частини дванадцятої слова "внесок підлягає" замінити словами "та накопичувальний внески підлягають";

частину тринадцяту доповнити словами "та Пенсійним казначейством";

частину чотирнадцяту викласти у такій редакції:

"14. Єдиний та накопичувальний внески, що відповідно до цього Закону підлягають сплаті із сум виплат за період з дня виникнення у платника відповідного зобов'язання до дня включення органом доходів і зборів даних про такого платника до реєстру страхувальників Державного реєстру, сплачуються на загальних підставах відповідно до цього Закону за зазначений період.";

у статті 11:

в абзаці першому частини першої слова ", на рахунки Накопичувального пенсійного фонду (далі - Накопичувальний фонд), а у випадках, передбачених законом, - недержавних пенсійних фондів" виключити;

у пункті 1 частини другої слова "Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - недержавних пенсійних фондів" виключити;

доповнити новою статтею 11-1 такого змісту:

"Стаття 11-1. Перерахування та розподіл накопичувального внеску

1. Накопичувальні внески, акумульовані на централізованих рахунках органів доходів і зборів, перераховуються на централізовані казначейські рахунки Пенсійного фонду не пізніше трьох робочих днів після отримання відомостей персоніфікації разом із передачею відомостей персоніфікації.

У разі виявлення Пенсійним фондом будь-яких розбіжностей між інформацією, що міститься у відомості персоніфікації, та інформацією, що міститься в Державному реєстрі, перерахування внесків до центрального адміністратора за такою відомістю персоніфікації не проводиться до усунення розбіжностей. При цьому Пенсійний фонд протягом одного робочого дня з дати виявлення розбіжностей перераховує накопичувальні внески, за якими виявлені розбіжності, на централізовані рахунки органів доходів і зборів та передає інформацію щодо виявлених розбіжностей органам доходів і зборів. Орган доходів і зборів протягом одного робочого дня повідомляє платіжного представника про необхідність усунення розбіжностей, а такий платіжний представник протягом трьох робочих днів з дати надання органом доходів і зборів такого повідомлення зобов'язаний усунути розбіжності та надати органам доходів і зборів необхідну інформацію. Якщо платіжний представник не подав необхідної інформації, орган доходів і зборів повинен повернути кошти платіжному представнику на його поточний рахунок, з якого ці кошти надійшли, з обов'язковим повідомленням платіжного представника щодо причини повернення коштів.

У випадку не усунення або несвоєчасного усунення платіжним представником виявлених розбіжностей внесок вважається несвоєчасно сплаченим таким платіжним представником.

2. Обмін інформацією щодо перерахованих на рахунки органів доходів і зборів накопичувальних внесків, а також передача відомостей персоніфікації, здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

3. Із накопичувальними внесками, акумульованими на рахунках органів доходів і зборів, здійснюються такі операції:

1) перерахування на окремі казначейські рахунки, відкриті Пенсійному фонду для зарахування накопичувальних внесків;

2) повернення платіжним представникам накопичувального внеску надміру або помилково сплачених сум;

3) повернення безпідставно стягнених сум накопичувального внеску (абзац другий частини третьої статті 26 цього Закону).

4. Накопичувальні внески обслуговуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, на безоплатній основі.

5. Пенсійний фонд у порядку, визначеному Законом України "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення", здійснює перерахування коштів, що надійшли від сплати накопичувальних внесків, на рахунок центрального адміністратора протягом трьох робочих днів з дня прийняття відомостей персоніфікації.";

у назві розділу IV слово "внеску" замінити словами "та накопичувального внесків";

у статті 12:

у частині першій, пунктах 1 - 4, 7 та 8 частини другої слово "внеску" замінити словами "та накопичувального внесків";

у частині першій слово "його" замінити словом "їх";

у частині першій статті 121:

пункт 3 доповнити словами ", та про учасників накопичувальної системи";

у пункті 4 слово "внеску" замінити словами "та накопичувального внесків";

після пункту 4 доповнити новими пунктами такого змісту:

"4-1) здійснює облік надходження накопичувального внеску, перерахованого органом доходів і зборів, його подальше перерахування на рахунок центрального адміністратора;

4-2) надає центральному адміністратору відомості персоніфікації одночасно з перерахуванням накопичувальних внесків";

у пунктах 1-5, 7 та 8 частини першої статті 13 слово "внеску" замінити словами "та накопичувального внесків";

у частині першій статті 131:

пункт 51 викласти у такій редакції:

"5-1) у разі виявлення за результатами аналізу даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру недостовірних відомостей про застрахованих осіб або учасників накопичувальної системи вимагати від платників єдиного та накопичувального внесків інформацію про ці відомості та усунення порушень;";

у частині першій статті 14:

у пунктах 2, 3, 6 та 7 слово "внеску" замінити словами "та накопичувального внесків";

пункт 7 після слів "частини першої статті 4" доповнити словами ", у пунктах 1, 4 і 5 частини першої статті 4-1";

у пункті 8 після слів "державному пенсійному страхуванню" доповнити словами "та учасників накопичувальної системи";

у частині першій статті 14-1:

пункт 1 викласти у такій редакції:

"1) надавати на безоплатній основі інформацію з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру органам доходів і зборів, фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування, центральному адміністратору, органам праці та соціального захисту в порядку, визначеному Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування;";

пункт 4 викласти у такій редакції:

"4) надавати безоплатно на вимогу застрахованих осіб та учасників накопичувальної системи інформацію, що міститься на їх персональних облікових картках у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру.";

статтю 16 викласти у такій редакції:

"Стаття 16. Призначення та структура Державного реєстру

1. Державний реєстр створюється для забезпечення:

ведення обліку платників і застрахованих осіб у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та їх ідентифікації;

ведення обліку платників накопичувального внеску і учасників системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення та їх ідентифікації;

накопичення, зберігання та автоматизованої обробки інформації про сплату платниками єдиного та накопичувального внесків та про набуття застрахованими особами та учасниками накопичувальної системи права на отримання страхових виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

2. Державний реєстр складається з реєстру страхувальників, реєстру застрахованих осіб.

3. Ведення реєстру страхувальників Державного реєстру здійснюється на підставі положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру здійснюється на підставі положення, що затверджується Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики, та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.";

у статті 17:

у абзаці першому частині першої слова "та законами з окремих видів загальнообов'язкового державного соціального страхування" замінити словами ", Законом України "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення" та законами з окремих видів загальнообов'язкового державного соціального страхування";

частину шосту викласти у такій редакції:

"6. Інформація з реєстру страхувальників Державного реєстру надається на запит платників єдиного внеску, платіжних представників, застрахованих осіб та учасників накопичувальної системи у порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики, та Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Інформація з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру надається на запит платників єдиного та накопичувального внесків, застрахованих осіб та учасників накопичувальної системи чи уповноважених ними третіх осіб у порядку та за формою, встановленими Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення, та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Надання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру іншим юридичним і фізичним особам, крім органів праці та соціального захисту населення, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та центрального адміністратора, допускається лише за рішенням суду та у випадках, передбачених законом.";

у частині першій статті 18:

у абзацах третьому та дванадцятому слово "внеску" замінити словами "та накопичувального внесків";

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"учасників накопичувальної системи;";

у розділі VI:

у назві розділу VI слово "внеску" замінити словами "та накопичувального внесків";

у частині першій статті 23 слово "внеску" замінити словами "та накопичувального внесків";

у статті 24:

у назві статті слово "внеску" замінити словами "та накопичувального внесків";

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Банки під час відкриття рахунків зобов'язані вимагати від юридичних та фізичних осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4, у пункті 1 частини першої статті 4-1 цього Закону, документи, що підтверджують їх взяття на облік в органі доходів і зборів як платників єдиного та накопичувального внесків, або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для осіб, зазначених в абзацах другому, третьому, п'ятому та сьомому пункту 1 частини першої статті 4, в абзацах другому, третьому, п'ятому та сьомому пункту 1 частини першої статті 4-1 цього Закону, взяття на облік яких у в органі доходів і зборів здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".";

у частині другій слово "внеску" замінити словами "та накопичувального внесків", слово "внесок" замінити словами "та накопичувальний внески" та після слів "частини першої статті 4" доповнити словами ", у пункті 1 частини першої статті 4-1";

у статті 25:

у абзаці першому частини першої, частині другій, четвертій, шостій - дев'ятій, абзаці першому та пунктах 1 - 3, 6 та 7 частини одинадцятої, частинах дванадцятій - п'ятнадцятій слово "внеску" замінити словами "та накопичувального внесків";

у абзаці другому частини першої, пунктах 5 та 6 частини одинадцятої слово "внесок" замінити словами "та накопичувальний внески";

у статті 26:

у абзацах першому - третьому частини першої слово "внеску" замінити словами "та накопичувального внесків";

частину другу після слів "застраховані особи" доповнити словами "та учасники накопичувальної системи";

абзац перший частини третьої після слів "застрахованих осіб" доповнити словами "та учасників накопичувальної системи";

12) абзац третій частини п'ятої статті 50 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 50, ст. 564) викласти в такій редакції:

"Активи недержавного пенсійного фонду та/або Пенсійного казначейства (крім депозитів), зберігачем яких є банк, не включаються до ліквідаційної маси такого банку. Повернення цих активів здійснюється відповідно до Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення".";

13) у частині першій статті 5 Закону України "Про депозитарну систему України" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 39, ст. 517 із наступними змінами):

в абзацах першому - четвертому, сьомому та восьмому слово "рахунок" у всіх відмінках замінити словами "рахунок (рахунки)" у відповідному відмінку;

в абзацах першому та другому слово "відкривається" замінити словами "відкривається (відкриваються)";

14) у частині третій статті 3 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., N 9, ст. 50 із наступними змінами) слова "та банків" замінити словами ", банків, професійних учасників фондового ринку, Пенсійного казначейства, центрального адміністратора та авторизованих суб'єктів системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення".

4. Річний граничний розмір витрат, встановлений частиною п'ятою статті 3 цього Закону, не може перевищувати у перший рік сплати внесків до системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення 3 %, у другий рік сплати внесків до системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення 2 %.

5. Внески до системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення починають сплачуватись через два роки після набрання чинності цим Законом.

6. Центральний адміністратор протягом 3 робочих днів з моменту надходження першого внеску учасника системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення у разі прийняття відомостей персоніфікації щодо такого учасника в порядку, встановленому статтею 11-1 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та накопичувального внеску до системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення", відкриває цьому учаснику індивідуальний накопичувальний пенсійний рахунок.

7. Через 18 місяців з дати набрання чинності цим Законом учасники системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення набувають право обрати пенсійний портфель та авторизовану компанію з управління активами Пенсійного казначейства або авторизований недержавний пенсійний фонд.

8. Учасник системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення протягом шістьох місяців після набуття права обирати пенсійний портфель та авторизовану компанію з управління активами Пенсійного казначейства або авторизований недержавний пенсійний фонд, визначається із вибором пенсійного портфелю та авторизованої компанії з управління активами Пенсійного казначейства з урахуванням вимог, встановлених статтею 72 цього Закону, або авторизованого недержавного пенсійного фонду в електронному кабінеті учасника системи на офіційному веб-сайті центрального адміністратора або подає заяву встановленого зразка до центрального адміністратора або іншій особі, уповноваженій центральним адміністратором, та укладає пенсійний контракт.

9. Через два роки з дати набрання чинності цим Законом учаснику системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, який не визначився з вибором пенсійного портфелю та авторизованої компанії з управління активами Пенсійного казначейства або авторизованого недержавного пенсійного фонду, відкривається індивідуальний накопичувальний пенсійний рахунок в Пенсійному казначействі.

10. У разі обрання учасником системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення пенсійного портфелю та авторизованої компанії з управління активами Пенсійного казначейства та здійснення заходів, передбачених пунктом 8 цього розділу, центральний адміністратор протягом трьох робочих днів здійснює перерахування внесків цього учасника на рахунок Пенсійного казначейства, яким управляє авторизована компанія з управління активами, пенсійний портфель якої було обрано цим учасником.

У разі обрання учасником системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення авторизованого недержавного пенсійного фонду та здійснення заходів, передбачених пунктом 8 цього розділу, центральний адміністратор протягом трьох робочих днів здійснює перерахування внесків цього учасника на рахунок обраного цим учасником авторизованого недержавного пенсійного фонду та надає інформацію авторизованому адміністратору такого авторизованого недержавного пенсійного фонду, необхідну для ведення обліку стану індивідуального накопичувального пенсійного рахунку цього учасника, визначену законодавством.

11. Якщо протягом строку, визначеного пунктом 8 цього розділу, учасники системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення не здійснили заходи, передбачені пунктом 8 цього розділу, центральний адміністратор здійснює автоматичний розподіл таких учасників між авторизованими компаніями з управління активами Пенсійного казначейства в порядку, встановленому статтею 22 цього Закону.

12. Створення та фінансування діяльності Пенсійного казначейства в перший та другий роки його діяльності здійснюється за рахунок держави. У третій та подальші роки діяльності Пенсійного казначейства фінансування його діяльності здійснюється за рахунок активів Пенсійного казначейства як відсоток чистої вартості активів пенсійних портфелів, що перебувають в управлінні авторизованих компаній з управління активами.

13. Кабінету Міністрів України в шестимісячний термін з дати набрання чинності цим Законом забезпечити визначення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, переліку тяжких (критичних) захворювань, настання яких є підставами для здійснення одноразових пенсійних виплат, передбачених цим Законом.

14. Пенсійний фонд не пізніше ніж за 8 місяців до початку сплати внесків до системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення повинен забезпечити передачу центральному адміністратору інформації, необхідної для створення бази даних учасників системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення, у строки та порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

15. Кабінету Міністрів України протягом року з дати набрання чинності цим Законом:

1) здійснити заходи із створення Пенсійного казначейства та фінансування діяльності Пенсійного казначейства;

2) здійснити заходи щодо проведення конкурсів для обрання членів Ради Пенсійного казначейства;

3) здійснити призначення тимчасово виконуючого обов'язки директора Адміністративного офісу Пенсійного казначейства, який буде здійснювати дії щодо створення Пенсійного казначейства як юридичної особи до призначення директора Адміністративного офісу в порядку, встановленому статтею 15 цього Закону, та укладати цивільно-правові договори з членами Ради Пенсійного казначейства;

4) здійснити заходи для забезпечення виконання Пенсійним фондом України функцій, передбачених цим Законом;

5) забезпечити здійснення заходів з відкриття індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунків центральним адміністратором;

6) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

7) прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;

8) забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

16. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом року з дати набрання чинності цим Законом:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос