Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О парламентской оппозиции

Проект закона Украины от 12.09.2019 № 1211-1
Дата рассмотрения: 12.09.2019 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про парламентську опозицію

Цей Закон визначає правовий статус парламентської опозиції, встановлює гарантії і засади її формування та діяльності у Верховній Раді України та за її межами.

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

парламентська опозиція - сформоване на основі узгоджених політичних позицій і на засадах, встановлених цим Законом, добровільне об'єднання депутатських фракцій (груп) у Верховній Раді України та (або) народних депутатів України, які не входять до коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України (далі - коаліція) та не погоджуються з політикою, що проводиться коаліцією та (або) Кабінетом Міністрів України.

парламентська опозиційна діяльність (далі - опозиційна діяльність) - діяльність парламентської опозиції у Верховній Раді України та за її межами, спрямована на контроль за діяльністю коаліції, Кабінету Міністрів України, інших органів державної виконавчої влади, їх посадових осіб, опонування їм через вмотивовану критику та оцінку їх діяльності, пропонування як альтернативної програми розвитку України в цілому, так і альтернативних шляхів вирішення окремих завдань (питань) в інтересах суспільства та держави тощо.

Стаття 2. Сфера дії цього Закону

1. Дія цього Закону поширюється на правовідносини, що виникають у процесі формування парламентської опозиції, організації, здійснення та припинення опозиційної діяльності.

2. Особливості застосування законодавства про парламентську опозицію, зокрема щодо формування парламентської опозиції, організації, здійснення та припинення опозиційної діяльності, можуть бути встановлені виключно шляхом внесення змін до цього Закону.

3. Зміни до цього Закону можуть вноситися виключно законами про внесення змін до Закону України "Про парламентську опозицію".

Стаття 3. Мета та правові засади опозиційної діяльності

1. Метою опозиційної діяльності є участь парламентської опозиції у розбудові в Україні суверенної і незалежної, демократичної, соціальної і правової держави шляхом використання нею прав та здійснення обов'язків, визначених законом, в інтересах громадян України та держави.

2. Правовою основою опозиційної діяльності є Конституція України, цей Закон та інші Закони України, міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

3. Опозиційна діяльність ґрунтується на засадах:

1) визнання державою опозиційної діяльності необхідною умовою функціонування демократичної правової держави, а парламентської опозиції - важливою складовою її політичної системи;

2) верховенства права;

3) добровільності переходу до опозиційної діяльності та припинення опозиційної діяльності;

4) рівності;

5) законності;

6) гласності;

7) забезпечення державою гарантій для вільної і безперешкодної діяльності парламентської опозиції.

4. Не допускається опозиційна діяльність, яка має на меті ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, створення незаконних воєнізованих формувань.

Стаття 4. Особливості формування парламентської опозиції

1. До парламентської опозиції входять депутатські фракції (групи), окремі народні депутати України відповідно до статті 6 цього Закону.

2. Порядок індивідуального входження народного депутата України до складу парламентської опозиції встановлюється статтею 8 цього Закону.

3. Депутатські фракції (групи), окремі народні депутати, що не увійшли до складу коаліції та не заявили про входження до парламентської опозиції не визнаються учасниками опозиційної діяльності. Такі фракції (групи) та народні депутати України беруть участь в діяльності Верховної Ради України на загальних засадах визначених Конституцією та законами України.

4. Парламентська опозиція формується з більшості народних депутатів України, що не входять до складу коаліції, за винятком народних депутатів України, що обіймають посади Голови Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України, які не є членами коаліції або парламентської опозиції.

5. Зміна загальної кількості народних депутатів України, що не входять до складу коаліції, після утворення парламентської опозиції в порядку встановленому цим Законом, не є підставою для припинення її діяльності.

6. У Верховній Раді України може бути утворена тільки одна парламентська опозиція.

Стаття 5. Гарантії опозиційної діяльності

1. В Україні створюються і забезпечуються умови для вільного і безперешкодного здійснення опозиційної діяльності.

2. Права парламентської опозиції на здійснення опозиційної діяльності гарантуються Конституцією України і встановлюються законами України.

3. Здійснення опозиційної діяльності не може бути підставою для обмеження прав народних депутатів України, які входять до складу парламентської опозиції.

4. Втручання з боку органів державної виконавчої влади, їх посадових осіб у діяльність парламентської опозиції забороняється, крім винятків, передбачених законом.

РОЗДІЛ II. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ

Стаття 6. Порядок утворення парламентської опозиції

1. Рішення про вступ у парламентську опозицію приймається депутатською фракцією (групою), народним депутатом України у будь-який час впродовж терміну повноважень Верховної Ради України відповідного скликання. Рішення про вступ в парламентську опозицію оформлюється заявою.

2. Для створення парламентської опозиції до Апарату Верховної Ради України подаються: заяви депутатських фракцій (груп), заяви народних депутатів України про вступ в парламентську опозицію та підписний лист із особистими підписами усіх народних депутатів України, що увійшли до її складу.

3. Парламентська опозиція вважається утвореною з моменту офіційного оголошення заяв депутатських фракцій (груп), народних депутатів України про вступ в парламентську опозицію головуючим на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради України після отримання Апаратом Верховної Ради України документів, передбачених частиною другою цієї статті.

4. Персональний склад парламентської опозиції публікується в газеті "Голос України".

Стаття 7. Організаційно-правові засади діяльності парламентської опозиції

1. Порядок внутрішньої організаційної діяльності парламентської опозиції визначається Регламентом діяльності парламентської опозиції, який ухвалюється більшістю голосів від її складу.

2. У разі не затвердження такого Регламенту парламентська опозиція приймає відповідні рішення шляхом голосування більшістю голосів від її складу.

3. З числа учасників парламентської опозиції обирається Голова парламентської опозиції.

Припинення діяльності депутатської фракції (групи) голова якої є Головою парламентської опозиції, або припинення повноважень Голови парламентської опозиції, як народного депутата України, а також його вихід зі складу парламентської опозиції, тягне за собою зміну Голови парламентської опозиції.

Стаття 8. Зміни у складі парламентської опозиції

1. Парламентська опозиція може прийняти до свого складу депутатську фракцію (групу), народного депутата України, який є членом депутатської фракції (групи), або не увійшов до складу жодної депутатської фракції (групи), на підставі відповідної заяви. Відповідне рішення парламентської опозиції приймається більшістю голосів від її складу.

2. Народний депутат України не може одночасно входити до складу коаліції і до складу парламентської опозиції. Народний депутат України, який входить до складу коаліції, може подати заяву про вступ в парламентську опозицію лише після відкликання свого підпису під угодою про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України.

3. Депутатська фракція (група) не може бути одночасно у складі коаліції і парламентській опозиції. Депутатська фракція (група), яка входить до складу коаліції, може подати заяву про вступ в парламентську опозицію лише після відкликання народними депутатами України - членами цієї депутатської фракції (групи), своїх підписів під угодою про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України.

4. Народний депутат України, депутатська фракція (група) за рішенням, прийнятим більшістю членів парламентської опозиції, можуть бути виключені зі складу парламентської опозиції.

5. Народний депутат України, депутатська фракція (група), що входить до складу парламентської опозиції, можуть прийняти рішення про вихід зі складу парламентської опозиції.

6. Інформація про зміни у складі парламентської опозиції офіційно оголошуються головуючим на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради України після отримання Апаратом Верховної Ради України документів, передбачених цією статтею.

Стаття 9. Припинення діяльності парламентської опозиції

1. Діяльність парламентської опозиції припиняється у разі:

1) прийняття нею рішення про припинення опозиційної діяльності;

2) припинення повноважень Верховної Ради України відповідного скликання.

2. Рішення про припинення опозиційної діяльності парламентської опозиції офіційно оголошується головуючим на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради України після його отримання Апаратом Верховної Ради України.

3. Інформація про припинення діяльності парламентської опозиції у випадку, передбаченому пунктом 1 частини першої цієї статті, публікується в газеті "Голос України".

4. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини першої цієї статті, опозиційна діяльність парламентської опозиції вважається припиненою одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України відповідного скликання без оголошення про це на пленарному засіданні Верховної Ради України та без опублікування у газеті "Голос України".

5. Припинення діяльності парламентської опозиції не виключає можливості утворення нової парламентської опозиції в порядку, встановленому цим Законом.

РОЗДІЛ III. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ

Стаття 10. Права парламентської опозиції

1. Парламентська опозиція має право на:

1) представництво згідно зі статтею 11 цього Закону у керівництві Верховної Ради України та її органів;

2) участь у здійсненні парламентського контролю за діяльністю коаліції, Кабінету Міністрів України, інших органів державної виконавчої влади, їх посадових осіб, а також на щорічну доповідь про результати здійснення парламентського контролю;

3) подання пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України;

4) утворення парламентського опозиційного уряду, інших допоміжних органів у порядку, встановленому статтею 14 цього Закону.

2. Парламентська опозиція на пленарному засіданні Верховної Ради України має право:

1) на виступ з питання порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України;

2) на заяву;

3) на внесення пропозицій щодо формування порядку денного Верховної Ради України;

4) на співдоповідь при розгляді Верховною Радою України питань, визначених статтею 18 цього Закону.

Стаття 11. Право парламентської опозиції на представництво у керівництві Верховної Ради України та її органів

1. Парламентська опозиція має право на заміщення народними депутатами України, що входять до її складу, посад голів комітетів Верховної Ради України, предметами відання яких є:

а) забезпечення свободи слова та права громадян на інформацію;

б) запобігання та протидія корупції, а також формування антикорупційної політики;

в) державна бюджетна політика та міжбюджетні відносини, Державний бюджет України;

г) Регламент Верховної Ради України та парламентські процедури;

ґ) оцінка відповідності законопроектів та проектів інших актів Верховної Ради України Конституції України, конституційне законодавство; судоустрій, статус суддів, статус органів суддівського самоврядування;

д) державна політика у сфері європейської інтеграції.

2. Парламентській опозиції гарантується право на заміщення народним депутатом України, який входить до її складу, посади Першого заступника Голови Верховної Ради України.

3. Кандидатури на відповідні посади вносяться парламентською опозицією. Порядок внесення кандидатур на ці посади парламентською опозицією і процедура їх розгляду встановлюється цим Законом та Законом України "Про Регламент Верховної Ради України".

4. Заміщення інших керівних посад у Верховній Раді України окрім, визначених частинами першою, другою цієї статті, здійснюється парламентською опозицією з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (груп) у Верховній Раді України відповідно до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України".

5. У разі якщо парламентською опозицією протягом місяця з дня її утворення не внесено кандидатури на посади, визначені частинами першою, другою цієї статті, рішення про їх заміщення приймається Верховною Радою України у порядку, встановленому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України".

6. Народний депутат України, призначений на посаду у порядку, визначеному частинами першою, другою цієї статті, звільняється з цієї посади Верховною Радою України за поданням парламентської опозиції з одночасним призначенням Верховною Радою України на цю посаду за поданням парламентської опозиції іншого народного депутата України, що входить до складу парламентської опозиції.

Стаття 12. Участь парламентської опозиції у здійсненні парламентського контролю

1. Парламентська опозиція має право в порядку, встановленому Конституцією України та цим Законом, брати участь у здійсненні парламентського контролю за діяльністю коаліції, Кабінету Міністрів України, інших органів державної виконавчої влади, їх посадових осіб шляхом:

1) участі у створенні та роботі тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України;

2) представництва у комітетах та тимчасових спеціальних комісіях Верховної Ради України;

3) звернення народного депутата України, що входить до складу парламентської опозиції, із запитом до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності;

4) ініціювання внесення пропозиції про розгляд Верховною Радою України питання про відповідальність Кабінету Міністрів України;

5) ініціювання звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про порушення прав і свобод людини і громадянина;

6) в інший визначений Конституцією України чи законом спосіб.

2. Для здійснення парламентського контролю парламентська опозиція має право отримувати інформацію про діяльність органів державної виконавчої влади, їх посадових осіб.

3. Парламентська опозиція має право на щорічну доповідь про результати здійснення нею парламентського контролю на пленарному засіданні Верховної Ради України тривалістю не менш як шістдесят хвилин.

Стаття 13. Участь парламентської опозиції в бюджетному процесі

1. Парламентська опозиція має право вносити пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України.

2. Парламентська опозиція має право за запитом у місячний термін на отримання інформації від одержувачів бюджетних коштів, розпорядників бюджетних коштів про обсяги взятих бюджетних зобов'язань, проведені видатки тощо.

3. Парламентська опозиція має право виносити на розгляд Верховної Ради України питання про виконання Державного бюджету України, у тому числі шляхом заслуховування звітів про виконання Державного бюджету України (включаючи звіти головних розпорядників коштів державного бюджету про використання ними бюджетних коштів та результати виконання відповідних бюджетних програм).

Стаття 14. Право парламентської опозиції на утворення опозиційного уряду

1. Парламентська опозиція може утворювати опозиційний уряд. Його кількісний та персональний склад визначається учасниками парламентської опозиції відповідно до порядку організації її діяльності або шляхом голосування більшістю голосів від складу парламентської опозиції за відповідну кандидатуру.

2. Опозиційний уряд:

1) здійснює постійний моніторинг діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів державної виконавчої влади, їх посадових осіб;

2) бере участь у здійсненні контролю за розробкою проекту закону про Державний бюджет України та за виконанням Державного бюджету України в межах парламентського контролю;

3) готує матеріали для доповідей (співдоповідей) від парламентської опозиції з питань, що стосуються діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів державної виконавчої влади, а також матеріали з цих питань для використання народними депутатами України при їх обговоренні у Верховній Раді України, виступах перед виборцями, поширенні у засобах масової інформації в порядку, встановленому законом;

4) готує альтернативні пропозиції щодо Програми діяльності Кабінету Міністрів України, актів Кабінету Міністрів України та подає їх у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

5) готує програму своєї діяльності, яка затверджується парламентською опозицією;

6) розробляє альтернативні законодавчі пропозиції, які вносяться на розгляд Верховної Ради України суб'єктами права законодавчої ініціативи;

7) виконує інші доручення парламентської опозиції.

3. Очолює опозиційний уряд Голова, який призначається рішенням парламентської опозиції.

4. Голова опозиційного уряду або уповноважений представник парламентської опозиції має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України. У разі участі Голови опозиційного уряду на засіданні Кабінету Міністрів України, він має право на виступ тривалістю до п'ятнадцяти хвилин. Якщо парламентською опозицією не створено опозиційний уряд, право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України надається уповноваженому представнику парламентської опозиції, який має право на виступ тривалістю до п'ятнадцяти хвилин.

5. Голова та члени опозиційного уряду працюють в опозиційному уряді на громадських засадах.

Стаття 15. Секретаріат парламентської опозиції, інші допоміжні органи

1. Для підготовки законопроектів і попереднього розгляду визначених парламентською опозицією питань створюється секретаріат парламентської опозиції у порядку, встановленому для створення секретаріатів депутатських фракцій (груп).

2. Парламентська опозиція має право утворювати інші допоміжні органи, які діють на громадських засадах.

Стаття 16. Право парламентської опозиції на виступ з питання порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України

1. Парламентська опозиція має право на виступ тривалістю до п'яти хвилин на пленарному засіданні Верховної Ради України щодо порядку денного.

Стаття 17. Право парламентської опозиції на заяву

1. Парламентська опозиція має право один раз протягом чергової сесії Верховної Ради України зробити заяву на пленарному засіданні тривалістю до тридцяти хвилин про ставлення парламентської опозиції до офіційного курсу коаліції та Кабінету Міністрів України, інших органів державної виконавчої влади, їх посадових осіб.

2. Парламентська опозиція має право на один раз протягом позачергової сесії Верховної Ради України зробити заяву на пленарному засіданні тривалістю до п'ятнадцяти хвилин з питань порядку денного позачергової сесії Верховної Ради України.

3. Заява не може оголошуватися в день заслуховування у Верховній Раді України щорічного чергового чи позачергового послання Президента України до Верховної Ради України та Українського народу.

4. Один день протягом пленарного тижня відводиться для розгляду питань, визначених парламентською опозицією.

Стаття 18. Право парламентської опозиції на співдоповідь у Верховній Раді України

1. Парламентська опозиція має право на співдоповідь під час розгляду Верховною Радою України питання про:

1) засади внутрішньої і зовнішньої політики України;

2) проект закону про Державний бюджет України та про стан виконання Державного бюджету України;

3) Програму діяльності Кабінету Міністрів України;

4) звіт Кабінету Міністрів України;

5) відповідальність Кабінету Міністрів України відповідно до статті 87 Конституції України;

6) проект загальнодержавної програми економічного, науково - технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;

7) усунення Президента України з поста в порядку імпічменту відповідно до статті 111 Конституції України;

8) висловлення недовіри Генеральному прокурору України;

9) щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні;

10) щорічний звіт Рахункової палати України;

11) щорічний звіт Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Стаття 19. Право парламентської опозиції на участь у формуванні персонального складу органів державної влади та інших органів

1. Парламентська опозиція бере участь у формуванні персонального складу Конституційного Суду України, Рахункової палати, Ради Національного банку України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Вищої ради правосуддя шляхом висування кандидатур на посади у цих органах, призначення на які здійснюється Верховною Радою України.

2. Кандидатури на посади при формуванні персонального складу державних органів, визначених частиною першою цієї статті, затверджуються рішенням парламентської опозиції, а їх призначення здійснюється з урахуванням вимог цього Закону.

3. Парламентська опозиція вносить пропозиції щодо кандидатури для призначення на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

4. Верховна Рада України призначає трьох суддів Конституційного Суду України за пропозицією парламентської опозиції.

5. Голова Рахункової палати призначається Верховною Радою України за пропозицією парламентської опозиції.

6. Верховна Рада України призначає два члени Ради Національного банку України за пропозицією парламентської опозиції.

7. Парламентська опозиція має право на подання двох кандидатур на посаду членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, що призначаються Верховною Радою України.

8. Верховна Рада України обирає одного члена Вищої Ради правосуддя за пропозицією парламентської опозиції.

9. Директор Національного антикорупційного бюро України призначається Президентом України за поданням парламентської опозиції.

10. Бізнес-омбудсмен призначається Кабінетом Міністрів України за пропозицією парламентської опозиції.

11. Припинення діяльності парламентської опозиції не є підставою для дострокового припинення повноважень осіб, призначених за пропозицією парламентської опозиції на посади, передбачені цією статтею.

Стаття 20. Право парламентської опозиції на доступ до засобів масової інформації

1. Парламентська опозиція має право поширювати інформацію про свою діяльність через засоби масової інформації всіх форм власності, а також у інший не заборонений законодавством спосіб.

2. Парламентська опозиція має право використовувати засоби масової інформації будь-якої форми власності на договірній основі у встановленому законом порядку.

Стаття 21. Право парламентської опозиції на звернення до органів державної влади щодо усунення порушення законності

1. Парламентська опозиція в установленому законом порядку звертається до органів державної влади, їх посадових осіб щодо усунення в межах їх повноважень порушення законності прав і свобод людини і громадянина, притягнення винних осіб до відповідальності.

Стаття 22. Обов'язки парламентської опозиції

1. Учасники парламентської опозиції при реалізації ними прав, встановлених законом, зобов'язані:

1) діяти відповідно до Конституції та законів України;

2) діяти з урахуванням інтересів громадян України та держави;

3) пропонувати альтернативу політичному курсу коаліції і Кабінету Міністрів України та способи реалізації альтернативного політичного курсу.

Стаття 23. Інформаційне та технічне забезпечення діяльності парламентської опозиції

1. Інформаційне та технічне забезпечення роботи парламентської опозиції, в тому числі і забезпечення роботи опозиційного уряду, здійснюється секретаріатом парламентської опозиції.

2. Фінансування діяльності секретаріату парламентської опозиції здійснюється за рахунок коштів, виділених з Державного бюджету України для забезпечення діяльності Верховної Ради України.

Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства про парламентську опозицію

1. Порушення законодавства про парламентську опозицію тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

РОЗДІЛ IV. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Закони та інші нормативно-правові акти України до приведення їх у відповідність із цим Законом діють у частині, що не суперечить йому.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) Абзац другий частини третьої статті 20 Закону України "Про Рахункову палату" (Голос України, 2015, 08, 08.08.2015 N 145) викласти у новій редакції:

"Голова Верховної Ради України вносить на розгляд Верховної Ради України подання про призначення на посаду Голови Рахункової палати одного із членів Рахункової палати за пропозицією парламентської опозиції в порядку визначеному Законом України "Про парламентську опозицію".;

2) статтю 17 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, N 7 - 8, ст. 50) доповнити новою частиною другою такого змісту:

"Верховна Рада України обирає двох членів Вищої Ради правосуддя, з яких один член обов'язково обирається за пропозицією парламентської опозиції відповідно до Закону України "Про парламентську опозицію".;

3) У статті 10 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2000 р., N 42, ст. 351):

а) речення друге частини першої викласти в такій редакції:

"Верховна Рада України призначає двох членів Ради Національного банку України за поданням коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України та двох членів Ради Національного банку України за поданням парламентської опозиції шляхом прийняття відповідної постанови.";

б) частину одинадцяту викласти в такій редакції:

"Верховна Рада України звільняє призначених нею членів Ради Національного банку шляхом прийняття відповідної постанови за поданням профільного комітету Верховної Ради України, коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України та парламентської опозиції, в якій мають бути зазначені підстави для звільнення".

4) частину другу статті 5 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 15, ст. 265; 2006 р., N 18, ст. 155) викласти в такій редакції:

"2. Протягом трьох днів з дня припинення повноважень члена (членів) Національної ради, призначеного (призначених) Верховною Радою України, комітет Верховної Ради України, до компетенції якого віднесені питання телерадіомовлення, оприлюднює через засоби масової інформації та направляє депутатським фракціям і групам у Верховній Раді України оголошення про відбір кандидатур на посаду члена (членів) Національної ради. Пропозиції щодо кандидатур приймаються зазначеним комітетом протягом 21 дня з дня оприлюднення оголошення. Суб'єктами права подання кандидатур на посаду члена Національної ради є парламентська опозиція та коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України та/або всеукраїнські об'єднання громадян у галузі діяльності засобів масової інформації. При цьому, парламентська опозиція має право на подання двох із чотирьох кандидатур на посаду членів Національної ради, що призначаються Верховною Радою України.";

5) частину другу статті 9 Закону України "Про Конституційний Суд України" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, N 35, ст. 376) доповнити абзацом такого змісту:

"Верховна Рада України призначає шість суддів Конституційного Суду України, з них три за пропозицією від коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України та три за пропозицією - парламентської опозиції. Відповідний Комітет Верховної Ради України подає Верховній Раді свої висновки щодо кожної кандидатури на посаду судді Конституційного Суду України, внесеної у встановленому порядку";

6) статтю 6 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 20, ст. 99) викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Порядок висування кандидатури на посаду Уповноваженого

Парламентська опозиція вносить пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду Уповноваженого. Відповідний комітет Верховної Ради України за результатами спеціальної перевірки, передбаченої статтею 5 цього Закону, подає Верховній Раді України свої висновки щодо кандидата на посаду Уповноваженого, відповідності його вимогам, передбаченим цим Законом, та про відсутність причин, які б перешкоджали зайняттю ним цієї посади.

Висування кандидатури для призначення на посаду Уповноваженого здійснюється у двадцятиденний строк з наступного дня після:

1) набрання чинності цим Законом;

2) закінчення строку, на який було призначено Уповноваженого, або припинення його повноважень чи звільнення;

3) оголошення результатів голосування, якщо Уповноваженого не було призначено.

Голосування проводиться під час пленарних засідань Верховної Ради України бюлетенями для таємного голосування, але не раніш як через десять днів і не пізніше ніж через двадцять днів після закінчення строку для висування кандидата.

Рішення про призначення на посаду Уповноваженого приймається більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, про що приймається постанова";

7) Частину п'яту статті 46 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 13, ст. 222) доповнити новим абзацом такого змісту:

"Голова опозиційного уряду або уповноважений представник парламентської опозиції має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України. У разі участі Голови опозиційного уряду на засіданні Кабінету Міністрів України, він має право на виступ тривалістю до п'ятнадцяти хвилин. Якщо парламентською опозицією не створено опозиційний уряд, право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України надається уповноваженому представнику парламентської опозиції, який має право на виступ тривалістю до п'ятнадцяти хвилин";

8) У Законі України "Про комітети Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 19, ст. 134):

а) У статті 6 частину другу після слів: "пропозицій депутатських фракцій" доповнити словами: "(груп), парламентської опозиції";

б) У статті 7 частину четверту після слів: "погоджена з відповідною фракцією" доповнити словами: "(групою), парламентською опозицією";

9) Абзац перший частини першої статті 6 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, N 47, ст. 2051) викласти в такій редакції:

"1. Керівництво діяльністю Національного бюро здійснює його Директор, який призначається на посаду за поданням парламентської опозиції в порядку, визначеному Законом України "Про парламентську опозицію" та звільняється з посади Президентом України в порядку, визначеному цим Законом".

3. Повноваження посадових осіб, що зазначені в частинах першій - другій статті 11 цього Закону, частинах третій, п'ятій - десятій статті 19 цього Закону та які були призначені (обранні) на ці посади до набрання чинності цим Законом, припиняються з дня набрання чинності цим Законом. Зазначені посадові особи можуть продовжувати тимчасово виконувати свої обов'язки на цих посадах до здійснення відповідних призначень Верховною Радою України.

4. Верховній Раді України в тридцятиденний строк з дня набрання чинності цим Законом привести Регламент Верховної Ради України у відповідність з цим Законом та забезпечити призначення (обрання) посадових осіб на посади, передбачені частинами першою - другою статті 11 цього Закону, частинами третьою, п'ятою - десятою статті 19 цього Закону.

5. Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України протягом тридцяти календарних днів з дня набрання чинності цим Законом подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо внесення змін до Регламенту Верховної Ради України з метою приведення його у відповідність до цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

Д. РАЗУМКОВ

Опрос