Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований

Проект закона Украины от 10.09.2019 № 2116
Дата рассмотрения: 10.09.2019 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 6, ст. 55, із наступними змінами) такі зміни:

1. У статті 1 слова "центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою" замінити словами "державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо".

2. Частину другу статті 2 виключити.

3. Перше речення пункту 8 частини першої статті 3 викласти в такій редакції: "єдиноначальності у реалізації повноважень Державного бюро розслідувань".

4. У частині першій статті 4:

1) у пункті 1 слова "визначення його загальної структури" виключити;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) особливим порядком добору, призначення та звільнення Директора Державного бюро розслідувань, а також вичерпним, визначеним цим Законом, переліком підстав для припинення його повноважень";

3) пункт 4 виключити.

5. У пункті 2 частини першої статті 7 слова "територіальних органів" замінити словами "територіальних управлінь ".

6. У статті 9:

1) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Систему Державного бюро розслідувань складають центральний апарат, територіальні управління, спеціальні підрозділи, навчальні заклади та науково-дослідні установи. У складі Державного бюро розслідувань діють слідчі, оперативні підрозділи, апарат Директора Державного бюро розслідувань, підрозділи внутрішнього контролю та інші підрозділи.

Організаційну структуру Державного бюро розслідувань затверджує Директор Державного бюро розслідувань";

2) у частині другій слова "становить 1 тисяча 500 осіб" замінити словами "визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Директора Державного бюро розслідувань";

3) у частині третій та п'ятій слова "територіальні органи" замінити словами "територіальні управління";

4) частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Для забезпечення виконання завдань Державного бюро розслідувань його Директор утворює своїм рішенням не більше десяти територіальних управлінь, діяльність яких поширюється на одну чи декілька областей, Автономну Республіку Крим, міста Київ і Севастополь, а також визначає їх місцезнаходження, структуру та штатну чисельність";

5) у частині шостій слова "територіальні органи" замінити словами "територіальні управління", а слова "в порядку, передбаченому частиною другою статті 12 цього Закону" виключити.

7. У статті 10:

1) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Керівництво діяльністю Державного бюро розслідувань здійснює його Директор.

У разі відсутності Директора Державного бюро розслідувань його повноваження здійснює перший заступник Директора Державного бюро розслідувань, а в разі його відсутності - один із заступників Директора Державного бюро розслідувань згідно із розподілом обов'язків.

Директор Державного бюро розслідувань може мати не більше трьох заступників Директора Державного бюро розслідувань";

2) у частині другій:

в абзаці першому слова "першим заступником Директора Державного бюро розслідувань і заступником Директора Державного бюро розслідувань" виключити;

абзаци десятий та одинадцятий виключити;

3) частину третю викласти в такій редакції:

"3. Директор Державного бюро розслідувань, перший заступник Директора Державного бюро розслідувань і заступник Директора Державного бюро розслідувань призначаються строком на п'ять років. Одна і та сама особа не може обіймати відповідну посаду більше двох строків підряд.

Не може бути призначена на посаду Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника Директора Державного бюро розслідувань і заступника Директора Державного бюро розслідувань особа, яка:

1) підпадає під обмеження, встановлені статтею 15 цього Закону.

2) має заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців із дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання";

4) частину четверту доповнити новим абзацом такого змісту:

"Повноваження першого заступника Директора Державного бюро розслідувань, заступника Директора Державного бюро розслідувань припиняються у разі прийняття Директором Державного бюро розслідувань рішення про їх звільнення з відповідної посади".

8. У статті 11:

1) у назві статті слова "та його заступників" виключити;

2) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Директор Державного бюро розслідувань призначається на посаду Президентом України за поданням комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань (далі - Конкурсна комісія)";

3) у частині шостій слова "на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України" замінити словами "на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань";

4) у частині сьомій слова "Секретаріат Кабінету Міністрів України" замінити словами "центральний апарат Державного бюро розслідувань";

5) у частині восьмій:

а) у пункті 5 слова "відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, двох кандидатів, що відповідають вимогам до першого заступника і заступника Директора Державного бюро розслідувань, мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов'язків на цих посадах" виключити;

б) у пункті 6 слова "про кандидатів, відібраних Конкурсною комісією для призначення на посади Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника і заступника Директора Державного бюро розслідувань" замінити словами "про кандидата, відібраного Конкурсною комісією для призначення на посаду Директора Державного бюро розслідувань";

в) у пункті 7 слова "всіх кандидатів у зв'язку з їх" замінити словами "кандидата, відібраного Конкурсною комісією для призначення на посаду Директора Державного бюро розслідувань, у зв'язку з його";

6) частину десяту викласти в такій редакції:

"10. Не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень Директора Державного бюро розслідувань або упродовж 14 днів з дня дострокового припинення його повноважень, у порядку, встановленому цим Законом, формується Конкурсна комісія.

Конкурсна комісія розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань в загальнонаціональних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань";

7) у частині одинадцятій слова "на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України" замінити словами "на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань".

9. У статті 12:

1) у частині першій:

а) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) організовує роботу Державного бюро розслідувань, призначає та звільняє першого заступника і заступників Директора Державного бюро розслідувань, а також визначає їх обов'язки";

б) у пункті 3 слова "територіальних органів" замінити словами "територіальних управлінь";

в) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) затверджує структуру та штатну чисельність центрального апарату, а також визначає кількість, місцезнаходження, структуру та штатну чисельність територіальних управлінь Державного бюро розслідувань";

г) у пунктах 5 та 9 слова "територіальні органи" в усіх відмінках замінити словами "територіальні управління" у відповідному відмінку;

ґ) пункті 17 викласти в такій редакції:

"17) має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також на засіданнях Кабінету Міністрів України з питань, що стосуються забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань";

д) доповнити частину пунктом 19-1 такого змісту:

"19-1) вирішує питання про накладення згідно з рішенням Дисциплінарної комісії Державного бюро розслідувань дисциплінарних стягнень на працівників Державного бюро розслідувань";

2) частину другу викласти в такій редакції:

"2. Повноваження з питань, передбачених пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, в частині діяльності територіальних управлінь Державного бюро розслідувань, Директор Державного бюро розслідувань реалізовує за поданням директорів територіальних управлінь Державного бюро розслідувань";

3) у частині третій слова "веб-порталі" замінити словами "веб-сайті";

4) у частині четвертій слова "подальшому - заступник" замінити словами "подальшому - почергово кожний із заступників".

10. У статті 13:

1) у назві статті слова "територіальних органів" замінити словами "територіальних управлінь";

2) у частині першій:

а) абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Директори територіальних управлінь Державного бюро розслідувань та їх заступники, керівники підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань та їх заступники призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Державного бюро розслідувань. Такі особи призначаються на посади Директором Державного бюро розслідувань за поданням конкурсних комісій, що проводять конкурс на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань у порядку, передбаченому частиною третьою статті 14 цього Закону";

б) в абзаці другому слова "територіального органу" замінити словами "територіального управління";

в) абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"Не може бути призначена на посади директора територіального управління Державного бюро розслідувань та його заступників, керівника підрозділу центрального апарату Державного бюро розслідувань та його заступників особа, яка підпадає під обмеження, встановлені статтею 15 цього Закону";

3) у частинах другій - п'ятій слова "веб-порталі" замінити словами "веб-сайті", а слова "територіального органу" - словами "територіального управління".

11. Статтю 14 викласти в такій редакції:

"Стаття 14. Працівники Державного бюро розслідувань

1. До працівників Державного бюро розслідувань належать особи рядового і начальницького складу, державні службовці, працівники апарату Директора Державного бюро розслідувань та особи, які уклали трудовий договір із Державним бюро розслідувань.

2. Служба в Державному бюро розслідувань є державною службою особливого характеру, що полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України. Час проходження служби в Державному бюро розслідувань зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби відповідно до закону.

3. На службу до Державного бюро розслідувань приймаються на конкурсній основі в добровільному порядку (за контрактом) громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров'я ефективно виконувати відповідні службові обов'язки.

Прийняття громадян України на службу до Державного бюро розслідувань без проведення конкурсу забороняється, крім випадків, передбачених цим Законом.

Кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності для зайняття посад у підрозділах затверджуються Директором Державного бюро розслідувань.

Призначення на посади у Державному бюро розслідувань, крім посади Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника Директора Державного бюро розслідувань, заступників Директора Державного бюро розслідувань та посад працівників апарату Директора Державного бюро розслідувань, здійснюється за результатами відкритих конкурсів, що проводяться конкурсними комісіями з проведення конкурсів на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань, або у порядку переведення. Типове положення про конкурсну комісію та Порядок проведення відкритого конкурсу затверджує Директор Державного бюро розслідувань.

4. Працівники апарату Директора Державного бюро розслідувань призначаються та звільняються Директором Державного бюро розслідувань. Призначення здійснюється на строк повноважень Директора Державного бюро розслідувань. Працівник апарату Директора Державного бюро розслідувань може бути достроково звільнений з посади за ініціативою Директора Державного бюро розслідувань або керівника апарату Директора Державного бюро розслідувань.

5. Порядок присвоєння спеціальних звань особам начальницького складу Державного бюро розслідувань та їх співвідношення з іншими спеціальними, а також військовими званнями і рангами державних службовців затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. Трудові відносини працівників Державного бюро розслідувань регулюються цим Законом (в частині переведення співробітників Державного бюро розслідувань на нижчі, рівнозначні або вищі посади та звільнення осіб рядового та начальницького складу), законодавством про працю, державну службу та укладеними трудовими договорами (контрактами). На державних службовців Державного бюро розслідувань поширюється дія Закону України "Про державну службу". Посади державних службовців Державного бюро розслідувань відносяться до відповідних категорій посад державної служби в порядку, встановленому законодавством.

7. Порядок проходження служби особами рядового та начальницького складу Державного бюро розслідувань визначається цим Законом, Положенням про проходження служби особами рядового та начальницького складу Державного бюро розслідувань, що затверджується Кабінетом Міністрів України, а також іншими нормативно-правовими актами.

8. Працівники Державного бюро розслідувань регулярно, але не рідше одного разу на два роки, проходять обов'язкове підвищення кваліфікації.

Працівники Державного бюро розслідувань, до повноважень яких належать виявлення, розкриття і розслідування злочинів, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань, проходять перепідготовку або підвищення кваліфікації за спеціальними програмами, у тому числі за кордоном".

12. Доповнити статтею 14-3 такого змісту:

"Стаття 14-3. Переведення працівників Державного бюро розслідувань

1. Державний службовець з урахуванням його професійної підготовки та професійної компетентності може бути переведений на посаду в Державному бюро розслідувань, на іншу посаду у системі Державного бюро розслідувань, а також на посаду в іншому державному органі без обов'язкового проведення конкурсу у порядку, визначеному Законом України "Про державну службу".

2. Особи рядового і начальницького складу можуть бути переведені у системі Державного бюро розслідувань, у тому числі з територіального управління до центрального апарату Державного бюро розслідувань, за їх згодою без обов'язкового проведення конкурсу на іншу нижчу, рівнозначну або вищу вакантну або тимчасово вакантну посаду у разі відповідності їх кваліфікаційним вимогам та критеріям професійної придатності для зайняття посади, на яку їх переводять.

3. Переведення осіб рядового і начальницького складу може здійснюватися за їх ініціативою, ініціативою прямих керівників (начальників), керівників інших закладів, установ системи Державного бюро розслідувань, які порушили питання про переведення".

13. У частині четвертій статті 20:

1) пункт 6 після слова "слідчий" доповнити словом "дізнавач";

2) доповнити частину пунктом 6-1 такого змісту:

"6-1) працівники апарату Директора Державного бюро розслідувань - сума, що дорівнює трьом розмірам відповідного посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів України для працівників патронатних служб у державних органах".

14. Частину першу статті 23 викласти в такій редакції:

"1. Контроль за діяльністю Державного бюро розслідувань здійснюється в порядку, визначеному Конституцією та законами України".

15. У статті 24:

1) частину першу викласти в такій редакції:

"1. З метою запобігання і виявлення правопорушень у діяльності працівників Державного бюро розслідувань у складі центрального апарату Державного бюро розслідувань діє підрозділ внутрішнього контролю. За рішенням Директора Державного бюро розслідувань у складі територіальних управлінь Державного бюро розслідувань можуть створюватися підрозділи внутрішнього контролю. Підрозділи внутрішнього контролю підпорядковуються безпосередньо Директору Державного бюро розслідувань.

Керівники та працівники підрозділів внутрішнього контролю центрального апарату та територіальних управлінь Державного бюро розслідувань призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Державного бюро розслідувань. Такі особи призначаються на посади Директором Державного бюро розслідувань за поданням конкурсних комісій, що проводять конкурс на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань у порядку, передбаченому частиною третьою статті 14 цього Закону.

Кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності для зайняття посад керівників підрозділів внутрішнього контролю центрального апарату та територіальних управлінь Державного бюро розслідувань затверджуються Директором Державного бюро розслідувань";

2) частину четверту доповнити словами "а також інформує Директора Державного бюро розслідувань".

16. У статті 25:

1) в абзаці першому частини першої слова "п'яти осіб" замінити словами "не менше семи осіб";

2) частину третю викласти в такій редакції:

"3. Рішення про застосування дисциплінарного стягнення на підставі висновку Дисциплінарної комісії приймає Директор Державного бюро розслідувань. Зазначене рішення може бути оскаржено до суду";

3) доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:

"4. Підставами для притягнення працівника Державного бюро розслідувань до дисциплінарної відповідальності є:

1) невиконання чи неналежне виконання обов'язків;

2) незаконне розголошення інформації з обмеженим доступом, яка стала відомою працівнику у зв'язку з виконанням його повноважень;

3) перевищення своїх повноважень, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення;

4) публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості;

5) негативні результати перевірки на доброчесність або моніторингу способу життя працівника;

6) порушення правил професійної етики;

7) інший вчинок, який порочить його як працівника або дискредитує Державне бюро розслідувань;

8) використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або неправомірних особистих інтересах інших осіб;

9) інші підстави, передбачені Законом України "Про державну службу" для працівників Державного бюро розслідувань, які є державними службовцями, дисциплінарним статутом, затвердженим відповідно до законодавства України, для працівників Державного бюро розслідувань, які є особами рядового і начальницького складу, та Кодексом законів про працю України".

17. У частині другій статті 28 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Президентом України".

18. Підпункт "б" підпункту 2 пункту 3 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" після слів "галузі права" доповнити словами "або в правоохоронних органах".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. До приведення у відповідність із цим Законом закони України, інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Установити, що:

1) Державне бюро розслідувань як державний правоохоронний орган є правонаступником прав та обов'язків Державного бюро розслідувань як центрального органу виконавчої влади;

2) Директор Державного бюро розслідувань, його перший заступник та заступники, директори територіальних управлінь та інші працівники Державного бюро розслідувань продовжують здійснювати свої повноваження до їх звільнення з посади або припинення їх повноважень на посаді відповідно до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" з урахуванням внесених цим Законом змін;

3) працівники Державного бюро розслідувань, які перемогли у конкурсах для призначення на посади слідчих, оперуповноважених, продовжують здійснювати свої повноваження до їх звільнення з посади або припинення їх повноважень на посаді відповідно до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" з урахуванням внесених цим Законом змін, у тому числі у разі визначення цих посад посадами рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань;

4) територіальні управління Державного бюро розслідувань, утворені до набрання чинності цим Законом, продовжують здійснювати свої повноваження до утворення та початку діяльності територіальних управлінь, утворених відповідно до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" з урахуванням внесених цим Законом змін.

4. Рекомендувати Президенту України у місячний строк із дня набрання чинності цим Законом затвердити положення про Раду громадського контролю при Державному бюро розслідувань та порядок її формування.

5. Кабінету Міністрів України у місячний строк із дня набрання чинності цим Законом:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо фінансування заходів зі збільшення граничної чисельності працівників Державного бюро розслідувань та інших заходів, необхідних для реалізації положень цього Закону;

вжити заходів, необхідних для реалізації цього Закону;

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, а також прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос