Идет загрузка документа (189 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Бюро финансовых расследований

Проект закона Украины от 30.08.2019 № 1208
Дата рассмотрения: 30.08.2019 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Бюро фінансових розслідувань

Цей Закон визначає правові основи організації та діяльності Бюро фінансових розслідувань.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус Бюро фінансових розслідувань

1. Бюро фінансових розслідувань - це центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, які прямо чи опосередковано заподіюють шкоду публічному інтересу у сфері фінансів.

2. Особливості діяльності Бюро фінансових розслідувань зумовлюються його завданнями, функціями та повноваженнями, що визначаються цим Законом та іншими законами України, і полягають, зокрема, в наявності особливих умов проведення конкурсного відбору його працівників, особливостей структури, наданні спеціальних повноважень та соціальних гарантій, зокрема особливих умов оплати праці, забезпеченні охорони особистих і майнових прав працівників Бюро фінансових розслідувань.

Закони України "Про центральні органи виконавчої влади" та "Про державну службу" застосовуються до Бюро фінансових розлідувань, його працівників, порядку проведення конкурсних відборів та призначень на посади в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Діяльність Бюро фінансових розслідувань спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України (далі - Міністр).

Стаття 2. Визначення основних термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) бездоганна ділова репутація - у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

2) громадська рада - постійно діючий колегіальний виборний орган громадського контролю, який утворюється для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю державного органу, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики;

3) детектив Бюро фінансових розлідувань - посадова особа Бюро фінансових розлідувань, яка уповноважена в межах компетенції, передбаченої Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" та Кримінальним процесуальним кодексом України, здійснювати збір інформації про готування до вчинення або вчинення кримінальних правопорушень з відкритих джерел, інформаційних ресурсів обмеженого доступу та шляхом проведення оперативно-розшукової діяльності, а також досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро фінансових розлідувань;

4) доброчесність - у значенні, наведеному в Законі України "Про державну службу";

5) поліграф - спеціальний технічний комп'ютерний засіб, що відповідно до його технічних характеристик здійснює реєстрацію змін фізіологічних реакцій фізичної особи, які є результатом психологічних процесів, у відповідь на пред'явлення, за спеціальною методикою, певних психологічних стимулів;

2. Інші терміни, що застосовуються у цьому Законі і не визначаються ним, використовуються у значеннях, встановлених законодавством України.

Стаття 3. Принципи діяльності Бюро фінансових розлідувань

1. Бюро фінансових розлідувань здійснює свою діяльність на основі принципів:

1) верховенства права - людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини;

2) пріоритету додержання прав та інтересів фізичних та юридичних осіб - забезпечення дотримання прав та інтересів фізичних та юридичних осіб, гарантованих Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, і сприяє їх реалізації;

3) законності - здійснення діяльності виключно на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України. Заборонено виконувати злочинні чи явно незаконні розпорядження та накази. Накази, розпорядження та доручення вищих органів, керівників, посадових та службових осіб, службова, політична, економічна або інша доцільність не можуть бути підставою для порушення працівником Бюро фінансових розлідувань Конституції та законів України;

4) поваги до особи та соціальної справедливості - гідне ставлення до будь-якої особи; невтручання в її особисте і сімейне життя; недопущення привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

5) оперативності - негайне та безпосереднє вживання заходів щодо боротьби з кримінальними правопорушеннями, протидія яким віднесена до компетенції Бюро фінансових розлідувань;

6) безсторонності та незалежності - здійснення своїх повноважень без особистої заінтересованості у справі, самостійно, незалежно від інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб;

7) відкритості та прозорості - постійне інформування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадськості про свою діяльність. Бюро фінансових розлідувань забезпечує доступ до публічної інформації, володільцем якої воно є, у порядку та відповідно до вимог, визначених законом;

8) політичної нейтральності - здійснення діяльності незалежно від політичних переконань та партійної належності. Бюро фінансових розлідувань у своїй діяльності є незалежним від рішень, заяв чи позицій політичних партій та громадських об'єднань. В органах і підрозділах Бюро фінансових розлідувань заборонено використовувати будь-які предмети, на яких зображена символіка політичних партій, та провадити політичну діяльність. Працівникам Бюро фінансових розлідувань заборонено висловлювати особисте ставлення до діяльності політичних партій під час виконання службових повноважень, а також використовувати службові повноваження у політичних цілях;

9) нульової толерантності до проявів корупції - прояв корупційної діяльності будь-якого працівника Бюро фінансових розлідувань невідкладно фіксується підрозділом внутрішнього контролю Бюро фінансових розлідувань, іншими уповноваженими органами.

Стаття 4. Завдання Бюро фінансових розлідувань

1. Основними завданнями Бюро фінансових розлідувань є:

1) запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, які прямо чи опосередковано завдають шкоди публічному інтересу у сфері фінансів, а також пов'язаних з ними інших кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності та проти власності;

2) участь у забезпеченні безпеки держави шляхом комплексної протидії кримінальним правопорушенням, які несуть суттєвий негативний вплив на національну економіку, сприяють її тінізації, масштабній недобросовісній конкуренції, витоку капіталу та іншим негативним явищам, які уповільнюють темпи економічного зростання та загрожують національним інтересам у сфері економіки.

3) підготовка пропозицій щодо формування державної політики у сфері комплексної протидії кримінальним правопорушенням, протидія яким віднесена до компетенції Бюро фінансових розлідувань та передача їх в установленому законом порядку на розгляд Кабінету Міністрів України через Міністра.

Стаття 5. Міжнародне співробітництво Бюро фінансових розлідувань

1. Взаємовідносини у сферах діяльності Бюро фінансових розлідувань з відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями базуються на міжнародних договорах, а також на установчих актах та правилах міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

2. Працівники Бюро фінансових розлідувань у випадках і порядку, передбачених законодавством, направляються до міжнародних організацій, іноземних держав як компетентні представники з метою забезпечення координації співробітництва з питань, що належать до повноважень Бюро фінансових розлідувань.

3. Працівники Бюро фінансових розлідувань у випадках і порядку, передбачених законодавством, залучаються до участі в міжнародних заходах, пов'язаних із забезпеченням фінансово-економічної безпеки держав, а також міжнародних заходах з обміну досвідом.

4. Бюро фінансових розлідувань уповноважено залучати іноземних спеціалістів як консультантів щодо підвищення ефективності роботи у конкретних справах та для вдосконалення процесів своєї діяльності.

5. Порядок відрядження, фінансування та перебування іноземних фахівців для консультування Бюро фінансових розлідувань, а також працівників Бюро фінансових розлідувань для участі в міжнародних заходах, пов'язаних із забезпеченням фінансово-економічної безпеки держав, а також міжнародних заходах з обміну досвідом, визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Взаємодія Бюро фінансових розлідувань з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування правоохоронними органами та іншими особами

1. Бюро фінансових розлідувань у процесі своєї діяльності взаємодіє з правоохоронними та іншими органами державної влади, а також органами місцевого самоврядування відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів.

2. Порядок обміну оперативною інформацією між Бюро фінансових розлідувань та Національною поліцією, Державним бюро розслідувань, Національним антикорупційним бюро України, Службою безпеки України щодо спільних заходів та з іншими державними органами, які відповідно до закону здійснюють оперативно-розшукову діяльність або розвідувальну діяльність, встановлюється спільними наказами Міністерства фінансів України (далі - Міністерство) та відповідних органів та/або органів, які забезпечують нормативно-правове регулювання діяльності відповідних органів.

3. Бюро фінансових розлідувань має право прямого доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користується державними, у тому числі урядовими, засобами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

Бюро фінансових розлідувань обов'язково забезпечується доступом як користувач до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну митну політику, центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, інші центральні органи виконавчої влади, що спрямовуються та координуються Кабінетом Міністрів України через Міністра та підпорядковані ним установи і організації, Міністерство юстиції України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного розвитку, Фонд державного майна України, Державна прикордонна служба України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національний банк України, Центральний депозитарій цінних паперів.

Прямий доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є інші державні органи або органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку, визначеному законодавством та на основі угод, укладених Бюро фінансових розслідувань з такими державними органами або органами місцевого самоврядування.

За відсутності угод та законодавчих вимог щодо прямого доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, обмін інформацією з держателями (адміністраторами) таких інформаційних ресурсів здійснюється за обґрунтованим запитом.

4. Умови і порядок обміну інформацією між Бюро фінансових розлідувань та іншими центральними органами виконавчої влади встановлюються Кабінетом Міністрів України.

5. Бюро фінансових розлідувань взаємодіє з Національним банком України, Фондом державного майна України, органами Державної прикордонної служби та іншими органами державної влади. Бюро фінансових розлідувань може укладати з окремими органами державної влади угоди (меморандуми) про співпрацю та обмін інформацією.

6. Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, орган державного фінансового контролю в Україні, а також інші державні органи, що здійснюють державний контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами законодавства України, з метою запобігання та протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним до підслідності Бюро фінансових розлідувань зобов'язані:

1) передавати Бюро фінансових розлідувань одержані під час здійснення контрольних функцій відомості, що можуть свідчити про кримінальні правопорушення або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення і розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро фінансових розлідувань, з урахуванням обмежень, встановлених законом;

2) у випадках, передбачених чинним законодавством, за зверненням Бюро фінансових розлідувань проводити у межах своєї компетенції ревізії, перевірки та інші дії щодо контролю за дотриманням законодавства України фізичними та юридичними особами.

7. За обґрунтованим письмовим запитом Бюро фінансових розлідувань правоохоронні та державні органи, органи місцевого самоврядування зобов'язані у визначеному законодавством порядку безоплатно надавати інформацію та документи Бюро фінансових розлідувань, необхідну для виконання його завдань, у тому числі відомості про майно, доходи, видатки, фінансові зобов'язання осіб, які ними декларуються у встановленому законом порядку, відомості про використання коштів державного та місцевих бюджетів, розпорядження державним або комунальним майном.

Суб'єкти, яким адресовано обґрунтований письмовий запит, зобов'язані розглянути його і дати відповідь протягом 10 робочих днів з моменту його одержання. У разі неможливості розгляду звернення Бюро фінансових розлідувань у визначений строк його повідомляють про це листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду запиту Бюро фінансових розлідувань, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання.

Використання цієї інформації здійснюється Бюро фінансових розлідувань з дотриманням законодавства про захист персональних даних.

Ненадання Бюро фінансових розлідувань на його запит інформації та/або документів, надання завідомо недостовірної інформації та/або документів чи надання інформації та/або документів не в повному обсязі, порушення встановлених законом строків їх надання, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них збирається така інформація, забороняються і тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.

8. Витребування Бюро фінансових розлідувань інформації та/або документів від підприємств, установ та організацій (окрім банків, депозитарних та інших фінансових установ), осіб, які надають публічні послуги, фізичних осіб може здійснюватися лише в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України та Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність".

9. На підставі рішення керівника Бюро фінансових розлідувань (його заступників, керівника територіального управління Бюро фінансових розлідувань), погодженого з прокурором, Бюро фінансових розлідувань має право отримувати від банків, депозитарних, фінансових установ, незалежно від форми власності, інформацію про операції, рахунки, вклади, правочини фізичних та юридичних осіб, яка необхідна для виконання обов'язків Бюро фінансових розлідувань.

Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється в порядку та обсязі, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність" з урахуванням положень цього Закону, а отримання від Центрального депозитарію цінних паперів, Національного банку України та депозитарних установ інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів, - в порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про депозитарну систему України" з урахуванням положень цього Закону. Суб'єкти, яким адресовано зазначене рішення, зобов'язані невідкладно, але не більше ніж протягом трьох робочих днів з моменту його одержання, надати відповідну інформацію. У разі неможливості її надання у зазначений строк з обґрунтованих причин, викладених у зверненні відповідного суб'єкта, Бюро фінансових розлідувань може продовжити строк надання інформації на строк не більше двох календарних днів.

Обробка такої інформації здійснюється Бюро фінансових розлідувань із дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється законом.

10. Бюро фінансових розлідувань та його працівникам для виконання покладених на них обов'язків надається право: надсилати державним органам, органам місцевого самоврядування обов'язкові до розгляду пропозиції щодо усунення причин і умов, які сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро фінансових розлідувань, а також отримувати від цих органів інформацію про розгляд та виконання таких пропозицій. Така інформація повинна бути надана відповідним органом протягом 30 днів з моменту отримання пропозиції.

Стаття 7. Гарантії незалежності Бюро фінансових розлідувань

1. Незалежність Бюро фінансових розлідувань від незаконного втручання у його діяльність гарантується, зокрема, визначеними цим та іншими законами:

особливим порядком відбору, призначення та звільнення працівників, які мають спеціальні звання, а також вичерпним, визначеним законом, переліком підстав для припинення їхніх повноважень;

забороною незаконного втручання у здійснення повноважень працівників Бюро фінансових розлідувань;

належною оплатою праці і соціальними гарантіями працівників Бюро фінансових розлідувань;

підпорядкованістю посадових осіб Бюро фінансових розлідувань лише прямому та безпосередньому керівнику;

правовим захистом і забезпеченням особистої безпеки працівників Бюро фінансових розлідувань, їхніх близьких родичів.

2. Забороняється втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об'єднань, інших юридичних осіб, а також фізичних осіб у діяльність Бюро фінансових розлідувань, з підстав, прямо не передбачених законом.

3. Міністру чи будь-яким іншим посадовим особам Міністерства забороняється давати будь-які письмові чи усні вказівки, доручення чи розпорядження посадовим особам Бюро фінансових розлідувань щодо конкретних кримінальних проваджень та/або оперативно-розшукових справ.

Розділ II
ПОВНОВАЖЕННЯ БЮРО ФІНАНСОВИХ РОЗЛІДУВАНЬ

Стаття 8. Загальні повноваження Бюро фінансових розлідувань

1. Бюро фінансових розлідувань відповідно до покладених на нього завдань:

1) в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України, приймає і реєструє заяви, повідомлення про кримінальні правопорушення, вносить відомості про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

2) проводить відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, а також досудове розслідування в межах наданої законом компетенції;

3) здійснює розшук осіб, які переховуються від органів слідства та суду за вчинення кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності;

4) збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності, факторів, що їх детермінують, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального та криміногенного характеру в цій сфері;

5) в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України, Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" та іншими законами, отримує інформацію про операції, рахунки, вклади, правочини фізичних та юридичних осіб від фізичних та юридичних осіб, депозитарних, фінансових установ, а також від Центрального депозитарію, клірингових установ та інших учасників депозитарної системи України;

6) вживає заходів щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в межах повноважень, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України;

7) вносить пропозиції Міністру щодо формування державної політики у сфері запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, протидія яким віднесена до компетенції Бюро фінансових розлідувань;

8) готує та подає через Міністра на розгляд Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових актів у сфері запобігання та боротьби з кримінальними правопорушеннями, віднесеними законом до його підслідності;

9) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Бюро фінансових розлідувань, розробляє пропозиції щодо її удосконалення та в установленому порядку подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

10) бере участь в розробці проектів міжнародних договорів України у сфері запобігання та боротьби з кримінальними правопорушеннями, віднесеними законом до його підслідності.

2. Працівники Бюро фінансових розлідувань, які мають спеціальні звання, при здійсненні заходів із запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро фінансових розлідувань, уповноважені у межах компетенції застосовувати поліцейські заходи, визначені статями 32, 33, 34, статтями 36 і 37, пунктами 2 і 3 частини першої статті 38, статтею 40 (виключно у частині попередження, виявлення або фіксування правопорушення), частинами першою - третьою, пунктами 2 - 7, 10 - 11 частини четвертої статті 42 Закону України "Про Національну поліцію", на підставах і в порядку, передбачених Законом.

3. Детективи Бюро фінансових розлідувань при здійсненні заходів із запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності, уповноважені у межах компетенції застосовувати заходи, визначені Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність".

4. Посадові особи Бюро фінансових розлідувань, в межах своєї компетенції, для виконання службових обов'язків уповноважені:

1) за обґрунтованим письмовим запитом знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування із документами та іншими матеріальними носіями інформації, необхідними для запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро фінансових розлідувань, у тому числі такими, що містять інформацію з обмеженим доступом;

2) залучати на добровільній основі, у тому числі на договірних засадах кваліфікованих спеціалістів, у тому числі іноземців, з будь-яких установ, організацій, контрольних і фінансових органів для забезпечення виконання повноважень Бюро фінансових розлідувань;

3) за пред'явленням службового посвідчення входити безперешкодно до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а за письмовим розпорядженням керівника Бюро фінансових розлідувань (його заступника), керівника територіального управління Бюро фінансових розлідувань (його заступника) - безперешкодно проходити до зони митного контролю, пунктів пропуску через державний кордон України;

4) на підставі відповідного рішення суду на строк до 10 діб опечатувати архіви, каси, приміщення (за винятком жилих) чи інші сховища, брати їх під охорону, а також вилучати предмети і документи у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;

5) здійснювати конфіденційне співробітництво з фізичними особами, у тому числі на договірних засадах, дотримуючись умов добровільності цих відносин, матеріально і морально заохочувати осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні, припиненні, розслідуванні та розкритті кримінальних правопорушень;

6) у цілях оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування створювати інформаційні системи та вести оперативний облік в обсязі і порядку, передбачених законодавством;

7) виступати як представник інтересів держави під час розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ про захист прав та інтересів держави з питань, які стосуються виконання обов'язків Бюро фінансових розлідувань, а також залучати з цією метою юридичних радників, зокрема іноземних.

5. Бюро фінансових розлідувань має повноваження брати участь у міжнародних слідчих групах відповідно до цього Закону, інших законів та міжнародних договорів України, залучати до роботи іноземних спеціалістів у сфері боротьби з кримінальними правопорушеннями, віднесеними законом до підслідності Бюро фінансових розлідувань.

Стаття 9. Повноваження Бюро фінансових розлідувань у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення

1. Бюро фінансових розлідувань здійснює інформаційно-аналітичну діяльність виключно для реалізації своїх повноважень, визначених цим Законом.

2. Бюро фінансових розлідувань в рамках інформаційно-аналітичної діяльності:

1) формує бази (банки) даних, що входять до єдиної інформаційної системи Міністерства;

2) користується базами (банками) даних Міністерства та інших органів державної влади;

3) отримує та обробляє інформацію з баз (банків) даних Міністерства та інших органів державної влади;

4) здійснює інформаційно-пошукову та інформаційно-аналітичну роботу.

3. Бюро фінансових розлідувань може створювати власні бази даних, необхідні для забезпечення щоденної діяльності підрозділів Бюро фінансових розлідувань у сфері трудових, фінансових, управлінських відносин, відносин документообігу, а також міжвідомчі інформаційно-аналітичні системи, необхідні для виконання покладених на нього повноважень.

4. Діяльність Бюро фінансових розлідувань, пов'язана із захистом і обробкою персональних даних, здійснюється на підставах, визначених Конституцією України, Законом України "Про захист персональних даних", іншими законами України.

Стаття 10. Участь Бюро фінансових розлідувань у формуванні інформаційних ресурсів

1. Бюро фінансових розлідувань наповнює бази (банки) даних, створені відповідно до закону, стосовно:

1) виявлених кримінальних правопорушень, осіб, які їх вчинили, руху кримінальних проваджень, а також обвинувачених, обвинувальний акт щодо яких направлено до суду;

2) розшуку підозрюваних, обвинувачених (підсудних), а також засуджених осіб, які ухиляються від відбування покарання або виконання вироку суду;

3) осіб, затриманих за підозрою у вчиненні правопорушень (адміністративне затримання, затримання згідно з дорученнями органів правопорядку, затримання осіб органами досудового розслідування);

4) інформації, що формується в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності відповідно до закону.

Стаття 11. Використання Бюро фінансових розлідувань інформаційних ресурсів

1. Бюро фінансових розлідувань має безпосередній оперативний доступ до інформації та інформаційних ресурсів інших органів державної влади за умови обов'язкового дотримання Закону України "Про захист персональних даних".

2. Інформація про доступ до бази (банку) даних повинна фіксуватися та зберігатися в автоматизованій системі обробки даних, включно з інформацією про працівника Бюро фінансових розлідувань, який отримав доступ, та про обсяг даних, доступ до яких було отримано.

Стаття 12. Особливості одержання заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності Бюро фінансових розлідувань

1. Для одержання інформації про кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності Бюро фінансових розлідувань, створюється спеціальна телефонна лінія, а також забезпечується можливість отримання інформації, у тому числі без зазначення прізвища, імені, по батькові (найменування) потерпілого або заявника, через офіційний веб-сайт Бюро фінансових розлідувань та засобами електронного зв'язку.

2. Інформація про кримінальні правопорушення, в яких не зазначені прізвище, ім'я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника, перевіряється уповноваженими особами за умови, що вона стосується конкретної особи або містить фактичні дані про вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину.

3. Інші правоохоронні органи отримавши інформацію про можливе вчинення кримінального правопорушення, віднесеного до підслідності Бюро фінансових розлідувань, зобов'язані негайно повідомити про це керівника територіального управління Бюро фінансових розлідувань.

Розділ III
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БЮРО ФІНАНСОВИХ РОЗЛІДУВАНЬ

Стаття 13. Структура і чисельність Бюро фінансових розлідувань

1. Бюро фінансових розлідувань складається з центрального апарату і територіальних управлінь.

До системи Бюро фінансових розлідувань можуть входити тренувальні центри та центри підвищення кваліфікації.

2. Для забезпечення виконання обов'язків Бюро фінансових розлідувань утворюється не більше семи територіальних управлінь Бюро фінансових розлідувань, юрисдикція яких охоплює визначені в рішенні області України, Автономну Республіку Крим, міста Київ та Севастополь.

Територіальні управління Бюро фінансових розлідувань утворюються як юридичні особи публічного права, ліквідовуються, реорганізовуються відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади".

3. До структури Бюро фінансових розлідувань входять підрозділи детективів, інформаційно-аналітичні, оперативні, оперативно-технічні підрозділи, підрозділ міжнародного співробітництва та інші підрозділи, відповідно до Положення про структурні підрозділи центрального апарату та територіальних управлінь Бюро фінансових розлідувань.

Структуру центрального апарату та територіальних управлінь затверджує керівник Бюро фінансових розлідувань за погодженням із Міністром.

Положення про структурні підрозділи центрального апарату та територіальних управлінь Бюро фінансових розлідувань, крім положення про підрозділ внутрішнього контролю Бюро фінансових розлідувань, затверджуються керівником Бюро фінансових розлідувань.

4. Гранична чисельність працівників центрального апарату та територіальних управлінь Бюро фінансових розлідувань встановлюється Кабінетом Міністрів України. Гранична чисельність особового складу може змінюватись, залежно від рівня злочинності, в контексті кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро фінансових розлідувань. Гранична чисельність особового складу змінюється рішенням Кабінету Міністрів України на підставі звіту керівника Бюро фінансових розлідувань, передбаченого пунктом 2 частини четвертої статті 33 цього Закону.

Подання про зміну граничної чисельності особового складу Бюро фінансових розлідувань вноситься Міністром на розгляд Кабінету Міністрів України, який відповідним рішенням змінює граничну чисельність Бюро фінансових розлідувань.

Стаття 14. Порядок призначення керівника Бюро фінансових розлідувань

1. Керівник Бюро фінансових розлідувань призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра.

2. Для забезпечення прозорості та неупередженості при відборі кандидатів на посаду керівника Бюро фінансових розлідувань Міністр може оголошувати консультативний конкурс. Порядок проведення консультативного конкурсу визначається Міністерством.

Стаття 15. Основні повноваження Міністра у відносинах з Бюро фінансових розлідувань

1. Міністр:

1) забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до підслідності Бюро фінансових розлідувань, та контролює її реалізацію цим органом;

2) погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені Бюро фінансових розлідувань та Міністерством проекти законів, актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Бюро фінансових розлідувань;

3) затверджує стратегічні програми діяльності та визначає пріоритетні напрями роботи Бюро фінансових розлідувань, шляхи виконання покладених на нього обов'язків, затверджує плани його роботи та приймає письмовий звіт про діяльність Бюро фінансових розлідувань;

4) забезпечує виконання міжнародних договорів України, що належать до сфер діяльності Бюро фінансових розлідувань;

5) забезпечує ведення та використання баз (банків) даних, визначає порядок обміну інформацією між Міністерством, Бюро фінансових розлідувань та іншими центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра;

6) затверджує структуру та штатну чисельність, порядок діяльності та повноваження підрозділів внутрішнього контролю Бюро фінансових розлідувань;

7) вносить на розгляд Президента України подання про присвоєння вищого спеціального звання керівнику Бюро фінансових розлідувань;

8) приймає рішення про проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Бюро фінансових розлідувань, її операційної та інституційної незалежності;

9) координує та спрямовує діяльність підрозділів внутрішнього контролю Бюро фінансових розлідувань, пов'язану із здійсненням заходів щодо запобігання корупції у Бюро фінансових розлідувань, в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України;

10) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Стаття 16. Керівник Бюро фінансових розлідувань

1. Керівництво діяльністю Бюро фінансових розлідувань здійснює її керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України в порядку, визначеному цим Законом.

Кабінет Міністрів України за наявності підстав, визначених частиною четвертою цієї статті, за пропозицією Міністра приймає рішення про звільнення керівника Бюро фінансових розлідувань з посади.

2. Керівником Бюро фінансових розлідувань може бути громадянин України, який має вищу юридичну або економічну освіту, стаж роботи не менше п'ятнадцяти років, досвід роботи на керівних посадах в органах влади, підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності, у тому числі за кордоном, або міжнародних організаціях не менше ніж п'ять років, вільно володіє державною та двома іноземними мовами, які є офіційними мовами Ради Європи, і здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні службові обов'язки.

Для цілей цього Закону:

вищою освітою є освіта, здобута в Україні (або на території колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або освітнім ступенем магістра, а також вища освіта за відповідним освітнім ступенем, здобута в іноземних державах;

стажем роботи є стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або освітнім ступенем магістра, а також вищої освіти за відповідним освітнім ступенем, здобутої в іноземних державах.

Не може бути призначена на посаду керівника Бюро фінансових розлідувань особа, яка впродовж п'яти років до подання заяви на участь у конкурсі на зайняття цієї посади, незалежно від тривалості, входила до складу керівних органів політичної партії.

3. Керівник Бюро фінансових розлідувань призначається строком на п'ять років. Одна і та сама особа не може обіймати цю посаду два строки підряд.

4. Повноваження керівника Бюро фінансових розлідувань припиняються у зв'язку із закінченням строку його повноважень, звільненням або смертю.

Керівник Бюро фінансових розлідувань звільняється з посади в разі:

подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;

внесення Міністром на розгляд Кабінету Міністрів України подання про звільнення керівника Бюро фінансових розлідувань;

призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;

досягнення шістдесяти п'яти років;

неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я відповідно до висновку медичної комісії;

набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або про обмеження його цивільної дієздатності, або визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього;

припинення його громадянства України, виїзду на постійне місце проживання за межі України, набуття громадянства (підданства) іншої держави;

невідповідності обмеженням щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбаченими Законом України "Про запобігання корупції", встановленим рішенням суду, що набрало законної сили;

невчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

зазначення в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо неправдивих відомостей або умисне не зазначення відомостей, передбачених законодавством щодо майна (активів), доходів, видатків та фінансових зобов'язань, розмір (вартість) яких перевищує 50 мінімальних заробітних плат;

наявності висновку комісії зовнішнього контролю про неефективність діяльності Бюро фінансових розлідувань та неналежне виконання обов'язків його керівником, передбаченого частиною восьмою статті 33 цього Закону.

Керівника Бюро фінансових розлідувань не може бути звільнено Кабінетом Міністрів України, а рішення Кабінету Міністрів України про його призначення не може бути скасовано Кабінетом Міністрів України, крім підстав, зазначених у цій частині.

5. У разі звільнення керівника Бюро фінансових розлідувань з посади, його смерті або відсутності відомостей про місце його перебування, повноваження керівника Бюро фінансових розлідувань виконує його перший заступник до того часу, доки не буде призначено нового керівника Бюро фінансових розлідувань.

Стаття 17. Повноваження керівника Бюро фінансових розлідувань

1. Керівник Бюро фінансових розлідувань:

1) очолює Бюро фінансових розлідувань та здійснює керівництво його діяльністю, забезпечує виконання покладених на нього завдань;

2) організовує роботу Бюро фінансових розлідувань, визначає обов'язки першого заступника, заступника керівника Бюро фінансових розлідувань;

3) координує і контролює діяльність центрального апарату та територіальних управлінь;

4) затверджує структуру та штатну чисельність центрального апарату та територіальних управлінь Бюро фінансових розлідувань, за виключенням підрозділів внутрішнього контролю;

5) у порядку визначеному законом призначає на посади та звільняє з посад працівників центрального апарату Бюро фінансових розлідувань, керівників територіальних управлінь Бюро фінансових розлідувань, їх заступників, керівників та працівників підрозділів внутрішнього контролю центрального апарату та територіальних управлінь Бюро фінансових розлідувань;

6) подає на затвердження Міністру плани роботи Бюро фінансових розлідувань;

7) встановлює порядок реєстрації, оброблення, зберігання та знищення відповідно до законодавства отриманої Бюро фінансових розлідувань інформації; вживає заходи із запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом, а також забезпечує додержання законодавства про доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Бюро фінансових розлідувань;

8) визначає порядок заохочення осіб, які надають допомогу в попередженні, виявленні, припиненні і розслідуванні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро фінансових розлідувань;

9) приймає рішення про заохочення та накладення дисциплінарних стягнень на працівників Бюро фінансових розлідувань;

10) у встановленому законодавством порядку присвоює ранги державним службовцям Бюро фінансових розлідувань та спеціальні звання Бюро фінансових розлідувань (окрім вищого спеціального звання);

11) вносить Міністру у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції Бюро фінансових розлідувань;

12) представляє Бюро фінансових розлідувань у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, а також органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями тощо;

13) має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України з питань виконання завдань Бюро фінансових розлідувань;

14) забезпечує відкритість та прозорість діяльності Бюро фінансових розлідувань відповідно до цього Закону та інших законів України; звітує про діяльність Бюро фінансових розлідувань в порядку, визначеному цим Законом;

15) в межах бюджетного фінансування Бюро фінансових розлідувань надає дозвіл на використання коштів фонду витрат для здійснення оперативно-розшукових (негласних слідчих (розшукових) дій;

16) видає у межах повноважень накази і розпорядження, дає доручення, які є обов'язковими для виконання працівниками Державного бюро розслідувань, окрім випадків, передбачених законом;

17) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

2. Керівнику Бюро фінансових розлідувань, його першому заступнику та заступнику доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності надається за посадою після взяття ними письмового зобов'язання щодо збереження державної таємниці.

Стаття 18. Керівництво центрального апарату та територіальних управлінь Бюро фінансових розлідувань

1. Керівники підрозділів центрального апарату, які мають спеціальні звання Бюро фінансових розлідувань, керівники територіальних управлінь Бюро фінансових розлідувань, а також їх заступники призначаються на посади керівником Бюро фінансових розлідувань за результатами конкурсу, що проводиться в порядку, визначеному керівником Бюро фінансових розлідувань відповідно до Типового порядку проведення конкурсу, затвердженого Міністерством.

Керівники підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь Бюро фінансових розлідувань та їх заступники звільняються з посад керівником Бюро фінансових розлідувань відповідно до чинного законодавства. Керівник підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату звільняється виключно за погодженням з Міністром.

2. Керівник підрозділу центрального апарату Бюро фінансових розлідувань:

1) організовує роботу відповідного підрозділу центрального апарату щодо виконання повноважень Бюро фінансових розлідувань, наказів, розпоряджень та доручень керівника Бюро фінансових розлідувань;

2) вносить керівнику Бюро фінансових розлідувань пропозиції щодо штатного розпису підрозділу (органу), а також проект положення про відповідний підрозділ для його затвердження;

3) здійснює контроль за збереженням державної таємниці в підрозділі (органі), вживає заходів для запобігання несанкціонованому доступу до іншої інформації з обмеженим доступом;

4) вносить керівнику Бюро фінансових розлідувань подання про заохочення підлеглих, про присвоєння їм спеціальних звань або рангів державних службовців чи присвоює ранги підлеглим державним службовцям відповідно до закону;

5) вносить керівнику Бюро фінансових розлідувань пропозиції про представлення підлеглих службовців до відзначення державними нагородами України, а осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні, припиненні і розслідуванні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро фінансових розлідувань, до заохочення;

6) несе відповідальність за роботу підрозділу (органу), зокрема за законність здійснюваних оперативно-розшукових заходів і досудового розслідування, додержання прав та інтересів осіб;

7) здійснює інші повноваження, передбачені положенням про відповідний підрозділ центрального апарату Бюро фінансових розлідувань.

3. Керівник територіального управління Бюро фінансових розлідувань:

1) організовує роботу відповідного територіального управління щодо виконання повноважень Бюро фінансових розлідувань, наказів і розпоряджень та доручень керівника Бюро фінансових розлідувань;

2) у порядку визначеному законом призначає та звільняє з посад працівників територіального управління Бюро фінансових розлідувань, крім першого заступника та заступника керівника територіального управління Бюро фінансових розлідувань;

3) вносить керівнику Бюро фінансових розлідувань пропозиції щодо структури та штатної чисельності відповідного територіального управління;

4) вносить керівнику Бюро фінансових розлідувань подання про присвоєння у встановленому законодавством порядку спеціальних звань та рангів державних службовців працівникам відповідного територіального управління;

5) вносить керівнику Бюро фінансових розлідувань пропозиції щодо заохочення працівників територіальних управлінь;

6) приймає в межах наданих йому повноважень рішення про заохочення та накладення дисциплінарних стягнень на працівників Бюро фінансових розлідувань;

7) видає у межах своїх повноважень накази і розпорядження, дає доручення, які є обов'язковими для виконання працівниками відповідного територіального управління Бюро фінансових розлідувань, окрім випадків, передбачених законом;

8) виконує інші повноваження, передбачені положенням про територіальне управління Бюро фінансових розлідувань.

Стаття 19. Працівники Бюро фінансових розлідувань

1. До працівників Бюро фінансових розлідувань належать особи, які мають спеціальні звання, державні службовці та інші працівники, які працюють за трудовими договорами у Бюро фінансових розлідувань.

До посад, на яких передбачені спеціальні звання Бюро фінансових розлідувань обов'язково відносяться посади керівника Бюро фінансових розлідувань, його першого заступника, керівників територіальних управлінь та їх перших заступників, керівника підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату та його першого заступника, керівників підрозділів внутрішнього контролю територіальних управлінь та їх заступників.

Віднесення посад до державної служби, до посад, на яких передбачені спеціальні звання, а також до інших категорій посад визначається штатним розписом у межах граничної чисельності.

2. Час проходження служби у Бюро фінансових розлідувань зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби відповідно до закону.

3. На службу до Бюро фінансових розлідувань приймаються на конкурсній основі громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров'я ефективно виконувати відповідні службові обов'язки. Кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності для зайняття посад у підрозділах затверджуються керівником Бюро фінансових розлідувань.

Призначення працівників на посади, які передбачають спеціальні звання Бюро фінансових розлідувань, здійснюється за результатами конкурсу, що проводиться в порядку, визначеному керівником Бюро фінансових розлідувань відповідно до Типового порядку проведення конкурсу, затвердженого Міністерством. крім призначення на посади першого заступника та заступника керівника Бюро фінансових розлідувань.

За результатами конкурсу з відбору працівників Бюро фінансових розлідувань, які мають спеціальні звання, конкурсна комісія вносить подання керівнику Бюро фінансових розлідувань або уповноваженим їм особам щодо призначення кандидата на службу до Бюро фінансових розлідувань.

4. Працівники Бюро фінансових розлідувань, які мають спеціальні звання, регулярно, але не рідше одного разу на два роки, проходять обов'язкове підвищення кваліфікації, у порядку затвердженому Кабінетом Міністрів України.

5. На працівників Бюро фінансових розлідувань, які мають спеціальні звання, поширюється Дисциплінарний статут Національної поліції України.

6. Положення про проходження служби працівниками, які мають спеціальні звання у Бюро фінансових розлідувань, затверджується Кабінетом Міністрів України.

7. Трудові відносини працівників Бюро фінансових розлідувань регулюються законодавством про працю, про державну службу та укладеними трудовими договорами (контрактами).

Стаття 20. Обмеження стосовно призначення на посади та діяльності працівників Бюро фінансових розлідувань

1. Особа не може бути призначена на посаду у Бюро фінансових розлідувань, якщо вона:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

2) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією;

3) відповідно до вироку чи постанови суду, що набрали законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;

4) має громадянство (підданство) іншої держави, є особою без громадянства;

5) у разі призначення буде прямо підпорядкована особі, яка є її близькою особою відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";

6) не пройшла спеціальну перевірку;

7) не пройшла перевірку і стосовно неї встановлено заборону відповідно до Закону України "Про очищення влади";

8) не подала передбачену Законом України "Про запобігання корупції" декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або якщо внаслідок перевірки цієї декларації Національним агентством з питань запобігання корупції виявлено відображення в декларації недостовірних відомостей щодо майна (активів), доходів, видатків та фінансових зобов'язань, розмір (вартість) яких перевищує 50 мінімальних заробітних плат;

9) не пройшла у встановленому законодавством порядку перевірку на надання допуску до державної таємниці, якщо посада, на яку вона призначається потребує такого допуску.

2. Працівники Бюро фінансових розлідувань не мають права:

1) бути членами чи брати участь у створенні чи діяльності політичних партій, організовувати або брати участь у страйках;

2) бути повіреними третіх осіб у справах Бюро фінансових розлідувань;

3) використовувати Бюро фінансових розлідувань, її працівників та майно у партійних, групових чи особистих інтересах.

На працівників Бюро фінансових розлідувань поширюються інші обмеження та вимоги, встановлені Законом України "Про запобігання корупції".

Під час призначення на посаду у Бюро фінансових розлідувань особа попереджається про можливість проведення щодо неї перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя.

3. У разі виникнення у працівника Бюро фінансових розлідувань конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень, він повинен діяти в порядку, передбаченому Законом України "Про запобігання корупції".

Стаття 21. Стажування детективів Бюро фінансових розлідувань

1. Особи, які не мають попереднього досвіду роботи в державних органах на посадах, пов'язаних з оперативно-розшуковою діяльністю, проведенням досудового розслідування, після проходження конкурсу на зайняття посади детектива проходять обов'язкове стажування у Бюро фінансових розлідувань строком до шести місяців.

2. Порядок стажування у Бюро фінансових розлідувань визначається Міністерством.

3. Особа може бути звільнена з посади Бюро фінансових розлідувань за підсумками стажування, якщо вона не відповідає вимогам щодо працівників Бюро фінансових розлідувань, визначеним у абзаці першому частини третьої статті 19, частині першій статті 20 цього Закону.

4. На період проходження стажування особи, на неї поширюються соціальні гарантії, передбачені для працівників Бюро фінансових розлідувань відповідно до цього Закону. Період стажування зараховується до страхового стажу, а також до вислуги років у Бюро фінансових розлідувань.

Стаття 22. Проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа та психологічного тестування

1. До вступу на службу до Бюро фінансових розлідувань, а також не рідше одного разу на рік під час проходження служби у Бюро фінансових розлідувань керівник Бюро фінансових розлідувань, його заступники, керівники підрозділів центрального апарату, які мають спеціальні звання Бюро фінансових розлідувань, керівники територіальних управлінь Бюро фінансових розлідувань та їх заступники, а також старші детективи та детективи, інші працівники, які мають спеціальні звання проходять психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа.

Психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа полягає у нешкідливому для життя і здоров'я людини опитуванні з використанням спеціального комп'ютерного технічного засобу, призначеного для реєстрації фізіологічних реакцій, під час якого здійснюється аналіз динаміки зазначених реакцій опитуваної особи у відповідь на психологічні стимули, задані у вигляді варіантів відповідей, предметів, схем, фото тощо, що дозволяє виявити симуляцію і представити зареєстровані результати в аналоговій та/або цифровій формі.

2. Результати психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа не є підставою для прийняття рішення про відмову особі у зайнятті посади, а використовуються під час проведення співбесіди з нею виключно як інформація ймовірного характеру, яка сприяє формуванню оцінки працівника.

3. Результати психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа не можуть бути підставою для ініціювання кримінального провадження або провадження у справі про адміністративне правопорушення.

4. До прийняття на роботу до Бюро фінансових розлідувань кандидати на посади, які передбачають спеціальні звання Бюро фінансових розлідувань, проходять психологічне тестування, спрямоване на виявлення серед кандидатів осіб із ознаками девіантних форм поведінки (форм особистої поведінки кандидата, які суперечать загальноприйнятим моральним або правовим (дисциплінарним) нормам), утрудненою або уповільненою адаптацією, несформованою мотивацією.

Порядок проведення психологічного тестування визначається Міністерством.

5. Психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа та психологічне тестування є обов'язковими етапами конкурсного відбору. Відмова від участі в психофізіологічному опитуванні із застосуванням поліграфа та/або психологічному тестуванні є автоматичною відмовою кандидата від участі в конкурсі на посаду у Бюро фінансових розлідувань.

6. Порядок проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа визначається Кабінетом Міністрів України.

Психологічне тестування проводять спеціалісти підрозділів внутрішнього контролю Бюро фінансових розлідувань.

7. Результати психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа кандидата на зайняття посади у Бюро фінансових розлідувань є доступними виключно членам конкурсної комісії та підлягають обов'язковому знищенню через 14 днів після оголошення результатів конкурсу на зайняття відповідної посади.

8. Під час проходження служби у Бюро фінансових розлідувань психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа заступників керівника Бюро фінансових розлідувань, керівників підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь Бюро фінансових розлідувань та їх заступників, старших детективів та детективів, а також інших працівників, які мають спеціальні звання, може бути проведено на підставі рішення керівника Бюро фінансових розлідувань.

Результати психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа працівника Бюро фінансових розлідувань є доступними виключно керівнику Бюро фінансових розлідувань та підлягають обов'язковому знищенню через 7 днів після проведення такого опитування.

Стаття 23. Присяга працівників Бюро фінансових розлідувань

1. Особи, які вперше зараховуються на посади державної служби Бюро фінансових розлідувань складають присягу відповідно до вимог Закону України "Про державну службу".

2. Особи, які вперше зараховуються на посади Бюро фінансових розлідувань, що передбачають спеціальні звання Фінансового бюро розслідування, та у передбаченому цим Законом випадку пройшли встановлений строк стажування, складають присягу такого змісту:

"Я, (прізвище, ім'я та по батькові), вступаючи на службу до Бюро фінансових розлідувань, усвідомлюючи свою високу відповідальність, клянуся завжди залишатися відданим Українському народові, неухильно додержуватися Конституції та законів України, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, честь держави, бути чесним, сумлінним і дисциплінованим, зберігати державну та іншу охоронювану законом таємницю".

Особи, зазначені в цій частині, підписують текст присяги, що зберігається в їх особовій справі. Порядок складення присяги встановлює керівник Бюро фінансових розлідувань.

Стаття 24. Посвідчення працівника Бюро фінансових розлідувань

1. Працівники Бюро фінансових розлідувань мають службове посвідчення.

2. Положення про службове посвідчення працівника Бюро фінансових розлідувань та його зразок затверджуються керівником Бюро фінансових розлідувань.

Стаття 25. Підготовка кадрів для Бюро фінансових розлідувань

1. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації спеціалістів для Бюро фінансових розлідувань здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту", "Про вищу освіту" та інших актів законодавства України.

2. Для забезпечення освіти кадрів Бюро фінансових розлідувань можуть укладатися відповідні угоди з освітніми закладами.

3. Після проходження конкурсного відбору працівник Бюро фінансових розлідувань може бути направлений на спеціальну підготовку з метою отримання знань та навичок практичної діяльності, складання процесуальних документів. Спеціальна підготовка завершується складанням іспиту.

4. Працівники Бюро фінансових розлідувань можуть направлятися для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації до відповідних навчальних (тренувальних) закладів інших держав.

Стаття 26. Види спеціальних звань у Бюро фінансових розлідувань

1. Установлюються такі спеціальні звання у Бюро фінансових розлідувань:

молодший інспектор Бюро фінансових розлідувань;

інспектор Бюро фінансових розлідувань;

старший інспектор Бюро фінансових розлідувань;

головний інспектор Бюро фінансових розлідувань;

генеральний інспектор Бюро фінансових розлідувань.

2. Звання генеральний інспектор Бюро фінансових розлідувань є вищим спеціальним званням і може присвоюватись виключно керівнику Бюро фінансових розлідувань.

3. Співвідношення спеціальних звань Бюро фінансових розлідувань з рангами державних службовців, розмір доплат за спеціальне звання та гранична чисельність посад, на яких присвоюються спеціальні звання у Бюро фінансових розлідувань визначаються Кабінетом Міністрів України.

Розділ IV
ПРАВОВИЙ, СОЦІАЛЬНИЙ, ЗАХИСТ БЮРО ФІНАНСОВИХ РОЗЛІДУВАНЬ

Стаття 27. Правовий захист працівників Бюро фінансових розлідувань

1. Посадові особи Бюро фінансових розлідувань під час виконання покладених на них обов'язків є представниками влади, діють від імені держави і перебувають під її захистом. Ніхто, за винятком уповноважених посадових осіб державних органів у передбачених законами випадках, не має права втручатися в їхню законну діяльність.

У разі затримання або обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно працівника Бюро фінансових розлідувань, який не має спеціального звання, або посадової особи Бюро фінансових розлідувань, яка має спеціальне звання, їх тримають в установах для попереднього ув'язнення окремо від інших осіб.

2. Під захистом держави перебувають особи, які добровільно, у тому числі на договірних засадах, надають допомогу Бюро фінансових розлідувань у виконанні покладених на нього обов'язків. Незаконне розголошення відомостей про таких осіб, а також інші правопорушення щодо цих осіб та їхніх близьких осіб, вчинені у зв'язку з відносинами з Бюро фінансових розлідувань, тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.

3. Працівник Бюро фінансових розлідувань, який відповідно до цього Закону повідомив про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Бюро фінансових розлідувань, не може бути звільнений з посади або бути змушений до звільнення, притягнутий до відповідальності чи іншим чином переслідуватися за таке повідомлення, крім випадку притягнення до відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Працівникам Бюро фінансових розлідувань забороняється розголошувати відомості про працівників Бюро фінансових розлідувань, які повідомили про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Бюро фінансових розлідувань.

Стаття 28. Соціальний захист працівників Бюро фінансових розлідувань

1. Держава забезпечує соціальний захист працівників Бюро фінансових розлідувань відповідно до Конституції України, цього Закону та інших актів законодавства.

2. Працівники Бюро фінансових розлідувань підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

3. У разі загибелі (смерті) працівника Бюро фінансових розлідувань під час виконання службових обов'язків сім'ї загиблого (померлого), а в разі її відсутності - його батькам та утриманцям, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десятирічного розміру оплати праці (грошового забезпечення) загиблого (померлого) за останньою посадою, яку він займав, у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

4. Шкода, завдана майну працівника Бюро фінансових розлідувань, чи майну членів його сім'ї у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним стягненням цієї суми з винуватих осіб у порядку, встановленому законом.

5. У випадку призову працівника Бюро фінансових розлідувань на військову службу під час мобілізації, за ним зберігається робоче місце. На такого працівника поширюються всі гарантії соціального захисту, передбачені Законом України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу".

6. Інші питання соціального захисту державних службовців та інших працівників Бюро фінансових розлідувань регулюються чинним законодавством.

Стаття 29. Оплата праці та грошове забезпечення працівників Бюро фінансових розлідувань

1. Заробітна плата працівників Бюро фінансових розлідувань повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов'язків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезпечності роботи, забезпечувати набір і закріплення в штаті управління Бюро фінансових розлідувань кваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати інтелектуальні затрати працівників.

2. Працівники Бюро фінансових розлідувань, які мають спеціальні звання, отримують грошове забезпечення, розмір якого визначається залежно від посади, спеціального звання, строку служби, інтенсивності та умов служби, кваліфікації.

3. Особливі умови та розміри оплати праці і грошового забезпечення працівників Бюро фінансових розлідувань визначається Кабінетом Міністрів України.

4. Порядок виплати грошового забезпечення працівникам, які мають спеціальні звання, визначає Міністр відповідно до цього Закону.

5. За працівниками Бюро фінансових розлідувань, які тимчасово проходять службу за межами України, зберігається виплата грошового забезпечення в національній валюті та виплачується винагорода в іноземній валюті за нормами і в порядку, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

6. Заробітна плата (грошове забезпечення) працівників Бюро фінансових розлідувань складається з:

1) посадового окладу;

2) надбавки за вислугу років;

3) доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці;

4) доплати за спеціальне звання або ранг державного службовця;

5) виплати за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця;

6) виплати за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою;

7) премії (у разі встановлення).

7. Посадові оклади працівників Бюро фінансових розлідувань, які проходять стажування, встановлюються з понижуючим коефіцієнтом 0,5.

Стаття 30. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Бюро фінансових розлідувань

1. Фінансове забезпечення Бюро фінансових розлідувань здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Фінансування Бюро фінансових розлідувань за рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, або проектами міжнародної технічної допомоги.

2. У Державному бюджеті України видатки на фінансування Бюро фінансових розлідувань визначаються окремим рядком на рівні, що забезпечує належне виконання повноважень Бюро фінансових розлідувань.

У кошторисі Бюро фінансових розлідувань передбачається створення фонду витрат для здійснення оперативно-розшукових (негласних слідчих (розшукових) дій.

3. Бюро фінансових розлідувань забезпечується необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для здійснення службової діяльності та з метою забезпечення її належного розвитку.

Стаття 31. Забезпечення безпеки працівників Бюро фінансових розлідувань та інших осіб, які потребують захисту у зв'язку з проведенням Бюро фінансових розлідувань оперативно-розшукових заходів, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій

1. Заходи щодо безпеки працівників Бюро фінансових розлідувань та інших осіб, які потребують захисту у зв'язку з проведенням Бюро фінансових розлідувань оперативно-розшукових заходів, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій здійснюються відповідно до Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві", Кримінального процесуального кодексу України, цього Закону, інших актів законодавства, що регулюють сферу забезпечення безпеки фізичних осіб.

2. Порядок взаємодії Бюро фінансових розлідувань з підрозділами Національної поліції з метою забезпечення безпеки працівників Бюро фінансових розлідувань та інших осіб, які потребують захисту у зв'язку з проведенням Бюро фінансових розлідувань оперативно-розшукових, слідчих дій та негласних слідчих (розшукових) дій, визначається спільним наказом, підписаним Міністром та Міністром внутрішніх справ України.

Розділ V
КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БЮРО ФІНАНСОВИХ РОЗЛІДУВАНЬ

Стаття 32. Забезпечення прозорості в діяльності Бюро фінансових розлідувань

1. Бюро фінансових розлідувань через засоби масової інформації, на своєму офіційному веб-сайті та в інших формах регулярно інформує суспільство про свою діяльність.

2. Бюро фінансових розлідувань:

1) готує та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті звіт про свою діяльність, передбачений статтею 33 цього Закону;

2) оприлюднює та надає інформацію на запити в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації";

3) оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті звіти за конкретними запитами, у тому числі із зазначенням причин, через які певні заходи не були вжиті;

4) оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію про призначення та звільнення працівників, а також про наявність вакансій у Бюро фінансових розлідувань;

5) у виключних випадках, з урахуванням обмежень, передбачених статтею 222 Кримінального процесуального Кодексу України, може оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті інформацію про хід розслідування проваджень.

3. Не може бути обмежено доступ до інформації щодо загального кошторису Бюро фінансових розлідувань, його компетенції та основних напрямів діяльності, а також щодо притягнення до відповідальності за вчинення правопорушень працівників Бюро фінансових розлідувань.

Стаття 33. Контроль за діяльністю Бюро фінансових розлідувань та його підзвітність

1. Контроль за діяльністю Бюро фінансових розлідувань здійснюють органи державної влади у порядку, визначеному законодавством України та відповідно до їх компетенції.

2. З метою забезпечення прозорості та суспільного контролю за діяльністю Бюро фінансових розлідувань утворюється громадська рада при Бюро фінансових розлідувань у складі 35 осіб.

До складу громадської ради при Бюро фінансових розлідувань можуть бути обрані на засадах відкритого та прозорого конкурсу представники громадських об'єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об'єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об'єднань, недержавних засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку та мають до дати проведення установчих зборів річний досвід роботи з розбудови системи протидії фінансово-економічній злочинності, запобігання корупції та/або сприяння вдосконаленню роботи правоохоронних органів.

Перелік об'єднань, спілок, асоціацій, організацій, недержавних засобів масової інформації, які мають до дати проведення установчих зборів річний досвід роботи з розбудови системи протидії фінансово-економічній злочинності, запобігання корупції та/або сприяння вдосконаленню роботи правоохоронних органів, визначається Міністерством.

Громадська рада при Бюро фінансових розлідувань формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у діяльності громадської ради, у порядку, визначеному цим Законом та положенням про громадську раду при Бюро фінансових розлідувань, яке затверджується керівником Бюро фінансових розлідувань.

Членами громадської ради при Бюро фінансових розлідувань можуть бути громадяни України, які досягли 25 років і мають вищу освіту.

Склад громадської ради при Бюро фінансових розлідувань повинен повністю оновлюватися не рідше одного разу на два роки.

Громадська рада при Бюро фінансових розлідувань засідає та приймає відповідні рішення більшістю голосів від числа присутніх на загальних зборах членів громадської ради. Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше 18 членів.

3. Громадська рада при Бюро фінансових розлідувань:

1) подає Бюро фінансових розлідувань пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи цього органу;

2) проводить відповідно до законодавства громадську та громадську антикорупційну експертизи проектів нормативно-правових актів, які готує Бюро фінансових розлідувань;

3) здійснює громадський контроль за врахуванням Бюро фінансових розлідувань пропозицій і зауважень громадськості та інформує громадськість про діяльність цього органу, прийняті рішення та їх виконання;

4) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку і діяльності Бюро фінансових розлідувань, заходи з правової просвіти населення;

5) має право не більше одного разу на шість місяців ініціювати звітування керівника Бюро фінансових розлідувань перед Кабінетом Міністрів України про результати діяльності цього органу;

6) за умови, якщо за це проголосує не менше 21 учасника загальних зборів, ініціює проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Бюро фінансових розлідувань, його операційної та інституційної незалежності;

7) має інші права, передбачені цим Законом, положенням про громадську раду при Бюро фінансових розлідувань.

4. Керівник Бюро фінансових розлідувань:

1) інформує Президента України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, Міністра з основних питань діяльності Бюро фінансових розлідувань та його підрозділів, про виконання покладених на них обов'язків, додержання законодавства, прав та інтересів осіб;

2) щороку не пізніше 10 лютого та 10 серпня подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України письмовий звіт про діяльність Бюро фінансових розлідувань протягом попередніх шести місяців.

5. Письмовий звіт про діяльність Бюро фінансових розлідувань повинен містити інформацію про:

1) статистичні дані про результати діяльності з обов'язковим зазначенням таких відомостей:

а) кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені законом до підслідності Бюро фінансових розлідувань;

б) кількість оперативно-розшукових справ, заведених Бюро фінансових розлідувань;

в) кількість осіб (із них організаторів), щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро фінансових розлідувань;

г) кількість осіб, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний (виправдувальний) вирок суду щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро фінансових розлідувань;

ґ) відомості про розмір шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, віднесеними законом до підслідності Бюро фінансових розлідувань;

2) показники обсягу тіньового бізнесу в Україні;

3) взаємодію з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

4) співпрацю з компетентними органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями та укладені з ними угоди про співпрацю, представництво інтересів за кордоном;

5) співпрацю з недержавними організаціями і засобами масової інформації;

6) чисельність працівників Бюро фінансових розлідувань, кваліфікацію та досвід працівників, підвищення їх кваліфікації;

7) діяльність підрозділу внутрішнього контролю Бюро фінансових розлідувань; кількість повідомлень про вчинення правопорушень працівниками Бюро фінансових розлідувань, результати їх розгляду, притягнення працівників Бюро фінансових розлідувань до відповідальності;

8) кошторис Бюро фінансових розлідувань та його виконання;

9) інші відомості, що стосуються результатів діяльності Бюро фінансових розлідувань та виконання покладених на нього обов'язків.

6. Звіт Бюро фінансових розлідувань надається для висновку громадській раді при Бюро фінансових розлідувань, яка розглядає його упродовж двох тижнів з дня його отримання. Звіт Бюро фінансових розлідувань подається до державних органів, зазначених в пункті 2 частини четвертої цієї статті, та оприлюднюється разом із висновком громадської ради у разі його затвердження у встановлений строк.

7. Якщо оприлюднений звіт про роботу Бюро фінансових розлідувань викликає сумніви у громадської ради або органу, на розгляд якого він був поданий відповідно до цього Закону, щодо достовірності даних, відображених у ньому, або свідчить про неналежне виконання функцій посадовими особами Бюро фінансових розлідувань, за розпорядженням Міністра, з власної ініціативи органу або за ініціативи громадської ради, у разі прийняття відповідного рішення у порядку пункту 6 частини третьої цієї статті, проводиться незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності Бюро фінансових розлідувань, його операційної та інституційної незалежності.

8. Щороку проводиться незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності Бюро фінансових розлідувань, його операційної та інституційної незалежності.

Зазначену оцінку (аудит) проводить комісія зовнішнього контролю у складі трьох членів. Президент України, Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України щороку визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а також мають бездоганну ділову репутацію. Не можуть бути членами комісії зовнішнього контролю особи, зазначені в пунктах 1 - 3 частини першої статті 20 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про запобігання корупції". Члени комісії зовнішнього контролю діють незалежно та не повинні виконувати будь-які доручення, вказівки, надані будь-якою особою.

Для проведення оцінки (аудиту) члени комісії зовнішнього контролю мають право:

доступу до інформації (документів), яка перебуває у володінні Бюро фінансових розлідувань (з обмеженнями, передбаченими Законом України "Про державну таємницю");

проводити конфіденційні інтерв'ю з працівниками Бюро фінансових розлідувань, прокурорами, працівниками інших державних та правоохоронних органів, а також іншими особами, які володіють інформацією (документами), необхідними для проведення оцінки (аудиту).

Члени комісії зовнішнього контролю забезпечують нерозголошення даних досудового розслідування та не можуть втручатися у здійснення досудового розслідування.

Висновок незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) діяльності Бюро фінансових розлідувань включається як додаток до письмового звіту Бюро фінансових розлідувань, оприлюднюється та заслуховується Верховною Радою України.

Стаття 34. Підрозділи внутрішнього контролю Бюро фінансових розлідувань

1. З метою попередження, виявлення та відповідного реагування на прояви корупції, а також з метою контролю за дотриманням професійних та етичних стандартів у Бюро фінансових розлідувань у складі центрального апарату та територіальних управлінь Бюро фінансових розлідувань діють підрозділи внутрішнього контролю.

Керівник підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату Бюро фінансових розлідувань та керівники підрозділів внутрішнього контролю територіальних управлінь Бюро фінансових розлідувань підпорядковуються безпосередньо керівнику Бюро фінансових розлідувань.

2. Працівники підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату та підрозділів внутрішнього контролю територіальних управлінь Бюро фінансових розлідувань призначаються на посаду та звільняються з посади керівником Бюро фінансових розлідувань. Керівник підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату Бюро фінансових розлідувань призначається на посаду та звільняється з посади за погодженням з Міністром.

Призначення працівників підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату та підрозділів внутрішнього контролю територіальних управлінь здійснюється за результатами конкурсу, що проводиться в порядку, визначеному Міністром відповідно до Типового порядку проведення конкурсу.

3. Підрозділ внутрішнього контролю Бюро фінансових розлідувань має такі обов'язки:

1) запобігання вчиненню правопорушень працівниками Бюро фінансових розлідувань згідно з вимогами законів України "Про запобігання корупції" та "Про державну службу";

2) здійснення контролю за дотриманням працівниками Бюро фінансових розлідувань правил етичної поведінки, конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, видатків та зобов'язань фінансового характеру;

3) проведення перевірки інформації, що міститься у зверненнях фізичних та юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, сторінку в мережі Інтернет, засоби електронного зв'язку Міністерства та Бюро фінансових розлідувань, щодо причетності працівників Бюро фінансових розлідувань до вчинення правопорушень;

4) проведення моніторингу способу життя працівників Бюро фінансових розлідувань;

5) проведення службового розслідування стосовно працівників Бюро фінансових розлідувань;

6) проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа;

7) проведення психологічного тестування кандидатів на посади у Бюро фінансових розлідувань;

8) проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади працівників Бюро фінансових розлідувань;

9) здійснення контролю за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів під час формування та користування інформаційними базами (банками) даних працівниками Бюро фінансових розлідувань;

10) здійснення співпраці із особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень антикорупційного законодавства, інших протиправних дій чи бездіяльності працівників Бюро фінансових розлідувань, а також вжиття заходів щодо їх правового та іншого захисту, притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні їх прав, у зв'язку з таким інформуванням.

4. У разі виявлення інформації про можливе вчинення працівником Бюро фінансових розлідувань кримінального правопорушення підрозділ внутрішнього контролю Бюро фінансових розлідувань негайно повідомляє про це уповноважений правоохоронний орган, залежно від виду вчиненого кримінального правопорушення та/або категорії посади працівника, який вчинив таке кримінальне правопорушення.

5. Порядок діяльності та повноваження підрозділів внутрішнього контролю Бюро фінансових розлідувань визначаються положенням, яке затверджується Міністром.

Стаття 35. Організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями

1. Організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями здійснюється Генеральною прокуратурою України та регіональними прокуратурами (через уповноважених Генеральним прокурором осіб).

Стаття 36. Відповідальність за протиправне використання інформаційних ресурсів Бюро фінансових розлідувань

1. Бюро фінансових розлідувань вживає всіх заходів для недопущення будь-яких порушень прав та інтересів осіб, пов'язаних з обробкою інформації.

2. Працівники Бюро фінансових розлідувань несуть персональну дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність за вчинені ними діяння, що призвели до порушень прав та інтересів осіб, пов'язаних з обробкою інформації.

3. Підрозділи внутрішнього контролю Бюро фінансових розлідувань здійснюють безпосередній контроль за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів під час формування та користування інформаційними базами (банками) даних працівниками Бюро фінансових розлідувань.

Стаття 37. Відповідальність працівників Бюро фінансових розлідувань

1. Працівники Бюро фінансових розлідувань самостійно приймають рішення в межах своїх повноважень, визначених цим та іншими законами, і за свої протиправні дії чи бездіяльність несуть відповідальність згідно із законом.

2. У разі порушення працівником Бюро фінансових розлідувань під час виконання ним своїх службових обов'язків прав чи свобод особи, Бюро фінансових розлідувань в межах своєї компетенції вживає заходів із поновлення цих прав і свобод, відшкодування завданої матеріальної і моральної шкоди та притягнення винних до відповідальності.

3. Працівники Бюро фінансових розлідувань за свої діяння, рішення, що порушують вимоги чинного законодавства України несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступним за днем його опублікування, крім положень пунктів 3, 5, 7, 9 Розділу VI цього Закону, які набирають чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. До приведення у відповідність із цим Законом закони України, інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Матеріали кримінального провадження, які на день початку діяльності Бюро фінансових розлідувань перебувають в іншому органі досудового розслідування на стадії досудового розслідування, але відповідно до цього Закону підслідні Бюро фінансових розлідувань, передаються у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку до відповідного підрозділу (органу) Бюро фінансових розлідувань протягом одного місяця з дня оголошення керівником Бюро фінансових розлідувань про початок його діяльності (шляхом публікації відповідного оголошення в газеті Урядовий кур'єр) для продовження провадження.

Заяви та повідомлення, звернення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, фізичних та юридичних осіб, подані до органів податкової міліції до початку діяльності Бюро фінансових розлідувань і щодо яких не прийнято рішення, передаються до відповідного підрозділу (органу) Бюро фінансових розлідувань протягом одного місяця з дня оголошення керівником Бюро фінансових розлідувань про початок його діяльності (шляхом публікації відповідного оголошення в газеті Урядовий кур'єр) для їх розгляду.

4. У разі прийняття на службу до Бюро фінансових розлідувань на посади які передбачають спеціальні звання осіб, які мають військове чи спеціальне звання, їм присвоюється відповідне спеціальне звання Бюро фінансових розлідувань у порядку переатестації. Співвідношення спеціальних звань Бюро фінансових розлідувань із військовими (спеціальними) званнями та рангами державної служби визначається Кабінетом Міністрів України.

За колишніми працівниками податкової міліції, у тому числі пенсіонерами, а також членами їхніх сімей, іншими особами зберігаються пільги, компенсації і гарантії, передбачені для колишніх поліцейських, членів їхніх сімей, інших осіб Законом України "Про Національну поліцію".

5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375 із наступними змінами):

у частині першій статті 43:

після слів "Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами ", Бюро фінансових розлідувань";

слова "чи органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства" замінити словами "чи органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового та митного законодавства";

у частині дев'ятій статті 252:

після слів "Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами ", Бюро фінансових розлідувань";

після слова "податкового" доповнити словами "та митного";

2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122 із наступними змінами):

перше речення частини першої статті 15 після слова "поліцейські" доповнити словами ", працівники Бюро фінансових розлідувань, які мають спеціальні звання,";

доповнити Кодекс статтею 18514 такого змісту:

"Стаття 18514. Невиконання законних вимог посадових осіб Бюро фінансових розлідувань

Ненадання інформації та/або документів Бюро фінансових розлідувань на законний запит його посадових осіб, надання завідомо недостовірної інформації та/або документів чи не в повному обсязі, порушення встановлених законом строків їх надання, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них збирається така інформація, або невиконання без належних на це підстав та в установлений Законом України "Про Бюро фінансових розлідувань" строк законних вимог посадових осіб Бюро фінансових розлідувань -

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот п'ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до шестиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

статтю 221 після цифр "18513" доповнити цифрами ", 18514";

доповнити пункт 1 частини першої статті 255 після абзацу п'ятдесят восьмого новим абзацом такого змісту:

"Бюро фінансових розлідувань (стаття 18514);";

у зв'язку з цим абзаци п'ятдесят дев'ятий - шістдесят четвертий вважати відповідно абзацами шістдесятим - шістдесят п'ятим;

3) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131 із наступними змінами):

абзац перший статті 112 після слів "Директора Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами ", Керівника Бюро фінансових розлідувань";

абзац перший частини першої статті 344 після слів "Директора Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами ", Керівника Бюро фінансових розлідувань";

абзац перший частини першої статті 346 після слів "Директора Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами ", Керівника Бюро фінансових розлідувань";

підпункт 1 пункту 3 примітки до статті 368 після слів "Директора Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами ", Керівник Бюро фінансових розлідувань";

у статті 382:

абзац перший частини першої після слів "постанови суду," доповнити словами "або ухвали слідчого судді,";

абзац перший частини четвертої після слів "службовою особою" доповнити словом "остаточного";

4) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 9 - 13, ст. 88 із наступними змінами):

у частині першій статті 3:

у пункті 8 слова "органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України," замінити словами "органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів Бюро фінансових розлідувань, ";

пункт 17 викласти в такій редакції:

"17) слідчий - службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів Бюро фінансових розлідувань, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень;";

частини другу статті 21 після слів "ухвала суду" доповнити словами "(слідчого судді)";

у частині дванадцятій статті 31 після слів "Директора Національного антикорупційного бюро України," доповнити словами "Керівника Бюро фінансових розлідувань,";

третє речення частини шостої статті 36 викласти в такій редакції: "Скасування зазначених постанов слідчих та прокурорів Національного антикорупційного бюро України може бути здійснено лише Генеральним прокурором України або особою, яка виконує його обов'язки, а постанов слідчих Бюро фінансових розлідувань лише керівником регіональної прокуратури (його заступниками), Генеральним прокурором України (його заступниками) або особою, яка виконує його обов'язки.";

у статті 38:

у частині першій:

підпункт "в" пункту 1 виключити;

доповнити частину пунктом 3 такого змісту:

"3) підрозділ детективів Бюро фінансових розлідувань.";

у частині третій слова "органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства," виключити;

у статті 41:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів і установ виконання покарань, органів Державної прикордонної служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, підрозділ детективів, оперативний, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Бюро фінансових розлідувань - за письмовим дорученням детектива, прокурора регіональної прокуратури або Генеральної прокуратури України, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.";

друге речення частини другої після слів "крім" доповнити словами "підрозділу детективів Бюро фінансових розлідувань,";

у частині першій статті 143 слова "органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства" замінити словами "органів Бюро фінансових розлідувань";

друге речення частини третьої статті 154 після слів "Директора Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами ", Керівника Бюро фінансових розлідувань";

частину дев'яту статті 170 після слів "Директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника)" доповнити словами "Керівника Бюро фінансових розлідувань (або його заступника),";

у другому реченні частини другої статті 214 слова "органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства" замінити словами "Бюро фінансових розлідувань";

у статті 216:

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Детективи Бюро фінансових розлідувань здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 204, 205, 2051, 206, 212, 2121, 2181, 219, 2201; 2202, 2221, 2231, 2232, 224, 229, 231, 232, 2321, 2322, 233 Кримінального кодексу України. Також детективи Бюро фінансових розлідувань здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 2062, 210, 211 Кримінального кодексу України, у разі, якщо розслідування таких кримінальних правопорушень не віднесене до підслідності Національного антикорупційного бюро України.

Детективи Бюро фінансових розлідувань здійснюють досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого статтею 222 Кримінального кодексу України, якщо розмір предмета кримінального правопорушення або завданої ним шкоди в тисячу п'ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлений законом на час вчинення кримінального правопорушення.

Якщо під час розслідування зазначених кримінальних правопорушень будуть встановлені кримінальні правопорушення, передбачені статтями 192, 200, 216, 358, 366 Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані із кримінальними правопорушеннями, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються детективами Бюро фінансових розлідувань.";

пункт 2 частини четвертої після слів "вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України," доповнити словами "Бюро фінансових розлідувань,";

абзац перший частини дев'ятої викласти в такій редакції:

"9. У кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 209 і 2091 Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється детективами Бюро фінансових розлідувань або слідчим органу до підслідності якого відноситься суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, крім випадків, коли ці кримінальні правопорушення віднесено згідно із цією статтею до підслідності Національного антикорупційного бюро України.";

у першому реченні частини шостої статті 232 слова "органу, що здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства" замінити словами "Бюро фінансових розлідувань";

у статті 246:

у частині п'ятій:

в абзаці четвертому слова "органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства" замінити словами "керівником підрозділу детективів центрального апарату Бюро фінансових розлідувань, керівником територіального управління Бюро фінансових розлідувань";

в абзаці п'ятому слова "керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "Керівником Бюро фінансових розлідувань";

у першому реченні частини шостої слова "органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства" замінити словами "Бюро фінансових розлідувань";

у першому реченні частини четвертої статті 263 після слів "Національної поліції" доповнити словами ", Бюро фінансових розлідувань";

у статті 2691:

частину першу після слів "Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами ", Бюро фінансових розлідувань";

частину другу після слів "Національному антикорупційному бюро України" доповнити словами ", Бюро фінансових розлідувань";

частину третю після слів "Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами ", Бюро фінансових розлідувань";

частину першу статті 480 доповнити підпунктом 11 такого змісту:

"11) Керівника та працівників Бюро фінансових розлідувань";

у частині першій статті 481:

пункт 2 після слів "Директору або іншому працівнику Національного антикорупційного бюро України," доповнити словами "Керівнику Бюро фінансових розлідувань або його заступникам,";

пункт 3 після слів "працівникам Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами ", працівникам Бюро фінансових розлідувань";

частину першу статті 533 після слів "ухвала суду" доповнити словами "(слідчого судді)";

друге речення частини четвертої статті 575 викласти в такій редакції: "У зазначений строк керівник відповідного органу досудового розслідування у складі апарату Національної поліції, центрального апарату органу безпеки, органу Державного бюро розслідувань України, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, Національного антикорупційного бюро України, Бюро фінансових розлідувань безпосередньо передає Генеральній прокуратурі України клопотання про видачу особи (екстрадицію).";

5) у Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303 із наступними змінами):

статтю 3 після слів "Державне бюро розслідувань" доповнити словами ", Бюро фінансових розлідувань";

у частині першій статті 5:

в абзаці восьмому слова "податкової міліції та підрозділами" виключити;

доповнити частину після абзацу одинадцятого новим абзацом такого змісту:

" Бюро фінансових розлідувань - підрозділами детективів, оперативними, оперативно-технічними підрозділами, підрозділами внутрішнього контролю;";

у зв'язку з цим абзац двадцятий вважати абзацом тринадцятим;

у першому реченні частини четвертої статті 7 після слів "органів доходів і зборів" доповнити словами ", Бюро фінансових розлідувань";

частину шосту статті 8 викласти в такій редакції:

"Під час виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, пов'язаних із припиненням кримінальних правопорушень, об'єктом яких є порядок формування та використання фінансових ресурсів держави, порядок фінансування та оподаткування господарської діяльності, порядок функціонування грошової та банківської системи України, порядок обігу підакцизних товарів, порядок випуску та обігу цінних паперів, порядок фінансування політичних партій, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму та інших злочинів, що віднесені до підслідності Бюро фінансових розлідувань відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, права, передбачені цією статтею, надаються виключно підрозділам детективів, оперативним та оперативно-технічним підрозділам Бюро фінансових розлідувань у межах їх компетенції.";

у статті 9:

друге речення частини першої викласти в такій редакції: "Постанова про заведення такої справи підлягає затвердженню начальником органу Національної поліції або начальником відокремленого підрозділу територіального органу Національної поліції, керівником органу Бюро фінансових розлідувань або територіального управління Бюро фінансових розлідувань, органу Служби безпеки України, оперативного підрозділу органу Державного бюро розслідувань, Державної прикордонної служби України, охорони вищих посадових осіб, Служби зовнішньої розвідки України, органу, установи виконання покарань чи слідчого ізолятора, розвідувального органу Міністерства оборони України, розвідувального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, підрозділу Національного антикорупційного бюро України або його уповноваженим заступником.";

у частині другій слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "Бюро фінансових розлідувань";

третє речення частини третьої викласти в такій редакції: "Про заведення оперативно-розшукової справи виноситься постанова, яка затверджується начальником або уповноваженим заступником начальника органу Національної поліції або начальником відокремленого підрозділу територіального органу Національної поліції, підрозділу Національного антикорупційного бюро України, Бюро фінансових розлідувань або територіального управління Бюро фінансових розлідувань, органу Служби безпеки України, Директором Державного бюро розслідувань, Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, розвідувального органу Міністерства оборони України, Служби зовнішньої розвідки України, органу або установи виконання покарань чи слідчого ізолятора.";

у частині восьмій слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "Бюро фінансових розлідувань";

у статті 91:

у першому реченні частини другої слова "уповноваженим керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "Керівником Бюро фінансових розлідувань або його уповноваженими заступниками, керівником територіального управління Бюро фінансових розлідувань або його уповноваженими заступниками";

перше речення частини третьої викласти в такій редакції: "Подальше продовження строку ведення оперативно-розшукової справи, але не більш як до 18 місяців, може бути здійснено Головою Національної поліції, Головою Служби безпеки України, Директором Державного бюро розслідувань, Керівником Бюро фінансових розлідувань, а також Головою Державної прикордонної служби України, Головою Служби зовнішньої розвідки України, Директором Національного антикорупційного бюро України, керівником розвідувального органу Міністерства оборони України, керівником органу Державної кримінально-виконавчої служби України або його уповноваженим заступником та начальником Управління державної охорони України за погодженням із Генеральним прокурором України або його заступником.";

частину першу статті 92 доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) ліквідації державного органу до складу якого входить підрозділ, що уповноважений цим законом на ведення оперативно-розшукової діяльності. У разі закриття оперативно-розшукової справи з підстав, визначених цим пунктом, матеріали такої справи передаються уповноваженим прокурором до підрозділів інших державних органів, яким цим законом надано право ведення оперативно-розшукової діяльності відповідно до компетенції.";

6) у статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324 із наступними змінами):

в абзаці п'ятому пункту 2 частини першої слова ", центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" виключити;

в абзаці третьому пункту 2 частини п'ятої слова "податкової міліції," виключити;

7) у Законі України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399 із наступними змінами):

абзац перший преамбули після слів "податковій міліції" доповнити словами ", Бюро фінансових розлідувань";

частину першу статті 1 після слів "податкової міліції" доповнити словами ", Бюро фінансових розлідувань";

у статті 12:

пункт "б" викласти в такій редакції:

"б) особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, поліцейські, співробітники Служби судової охорони, особи начальницького складу податкової міліції, працівники Бюро фінансових розлідувань, які мають спеціальні звання, особи начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, особи начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту;";

доповнити статтю пунктом "з" такого змісту:

"з) працівники податкової міліції, які станом на день набрання чинності Закону України "Про Бюро фінансових розлідувань" проходили службу в податковій міліції та мали календарну вислугу не менше п'яти років і продовжили службу у Бюро фінансових розлідувань на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України "Про державну службу".";

у першому реченні частини другої статті 2:

після слів "Національної поліції" доповнити словами ", Бюро фінансових розлідувань";

слова ", податкової міліції" виключити;

перше речення частини першої статті 9 після слів "на будь-яких посадах" доповнити словами ", працівникам податкової міліції, які на момент опублікування Закону України "Про Бюро фінансових розлідувань" проходили службу в податковій міліції, мали календарну вислугу не менше п'яти років і до дня набрання чинності Закону України "Про Бюро фінансових розлідувань" були звільнені із служби в податковій міліції незалежно від підстав звільнення та продовжили роботу в Бюро фінансових розлідувань на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України "Про державну службу";

абзац перший пункту "б" частини першої статті 12 після слів "податковій міліції" доповнити словами ", Бюро фінансових розлідувань";

пункт "б" частини першої статті 13 після слів "податковій міліції" доповнити словами ", Бюро фінансових розлідувань";

у статті 17:

у частині першій:

пункти "б", "в", "г", "ж" після слів "податковій міліції" доповнити словами ", Бюро фінансових розлідувань";

пункт "и" після слів "податкову міліцію" доповнити словами ", Бюро фінансових розлідувань";

частину другу викласти в такій редакції:

"До вислуги років поліцейським, співробітникам Служби судової охорони, особам офіцерського складу, особам середнього, старшого та вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, чи Державної кримінально-виконавчої служби України, працівникам Бюро фінансових розлідувань, які мають спеціальні звання, при призначенні пенсії на умовах цього Закону додатково зараховується час їхнього навчання (незалежно від форми навчання) у цивільних вищих навчальних закладах, а також в інших навчальних закладах, після закінчення яких присвоюється офіцерське (спеціальне) звання, до вступу на військову службу, службу до органів внутрішніх справ, Національної поліції, Служби судової охорони, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, Бюро фінансових розлідувань чи Державної кримінально-виконавчої служби України або призначення на відповідну посаду в межах до п'яти років із розрахунку один рік навчання за шість місяців служби.";

частину другу статті 172 після слів "податковій міліції" доповнити словами ", Бюро фінансових розлідувань";

абзац четвертий статті 22 після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами ", Бюро фінансових розлідувань";

у частині сьомій статті 30 після слів "податковій міліції" доповнити словами ", Бюро фінансових розлідувань";

у статті 43 частину шістнадцяту викласти в такій редакції:

"Особи з числа військовослужбовців, поліцейських, співробітників Служби судової охорони та атестованих працівників органів внутрішніх справ України, Бюро фінансових розлідувань (податкової міліції), Державної кримінально-виконавчої служби України, органів і підрозділів цивільного захисту, державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших правоохоронних органів, які обрані народними депутатами України, при досягненні ними під час строку депутатських повноважень віку або вислуги років, установлених цим Законом, мають право на пенсію, що обчислюється відповідно до статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України.";

у статті 63 частину третю викласти в такій редакції:

"Перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції) та податкової міліції, які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах цього Закону, здійснюється з урахуванням видів грошового забезпечення, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством для поліцейських.";

8) у Законі України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110 із наступними змінами):

статтю 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Координація діяльності органу державного фінансового контролю з іншими контролюючими органами

Орган державного фінансового контролю координує свою діяльність з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади, фінансовими органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, іншими контролюючими органами, органами прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Бюро фінансових розлідувань.";

пункт 5 частини п'ятої статті 11 викласти в такій редакції:

"5) у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, органів виконавчої влади, що реалізують державну податкову політику, органів виконавчої влади, що реалізують державну митну політику, Національної поліції, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Бюро фінансових розлідувань, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю;";

9) у Законі України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 35, ст. 358 із наступними змінами):

у пункті 1 статті 4 після слів "Про прокуратуру"," доповнити словами "Про Бюро фінансових розлідувань",";

пункт 3 статті 5 доповнити підпунктом "з" такого змісту:

"з) Бюро фінансових розлідувань.";

у пункті 1 статті 17 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, Бюро фінансових розлідувань,";

у пункті 2 статті 18:

підпункт "а" викласти в такій редакції:

"а) забезпечувати виявлення порушень законодавства про податки, збори та негайно повідомляти про це органи Бюро фінансових розлідувань та відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю;";

у підпункті "г" слова "зоні митного контролю" замінити словами "зоні митного контролю, не порушуючи права та інтереси юридичних та фізичних осіб";

підпункт "ґ" після слів "організованою злочинністю" доповнити словами ", а також Бюро фінансових розлідувань";

у другому реченні абзацу третього пункту 1 статті 19 слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, Бюро фінансових розлідувань";

10) у частині другій статті 8 Закону України "Про попереднє ув'язнення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360 із наступними змінами):

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"взятих під варту співробітників кадрового складу розвідувальних органів України, працівників Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України та Бюро фінансових розлідувань - окремо від інших осіб, які перебувають під вартою;";

в абзаці десятому після слів "Національному антикорупційному бюро України," доповнити словами "Бюро фінансових розлідувань,";

11) у Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50 із наступними змінами):

в абзаці першому пункту 1 статті 2 слова "Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів," замінити словами "Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань, Бюро фінансових розлідувань, органи охорони державного кордону,";

статтю 14 доповнити пунктом "і" такого змісту:

"і) Керівник Бюро фінансових розлідувань, керівники його територіальних управлінь - щодо захисту працівників Бюро фінансових розлідувань, а також їх близьких родичів;";

12) у другому реченні частини третьої статті 3 Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" (Відомості Верховної Ради України, 1994, N 11, ст. 51 із наступними змінами) слова "податкової міліції" замінити словами "Бюро фінансових розлідувань";

13) статтю 15 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 1, ст. 1 із наступними змінами) після слів "Державного бюро розслідувань," доповнити словами "Бюро фінансових розлідувань";

14) в абзаці четвертому частини третьої статті 40 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996 р., N 18, ст. 78 із наступними змінами) слова "податкової міліції" замінити словами "Бюро фінансових розлідувань";

15) у Законі України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998 р., N 40 - 41, ст. 249 із наступними змінами):

преамбулу викласти в такій редакції:

"Цей Закон встановлює статус ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро фінансових розлідувань, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, визначає основні засади державної політики щодо соціального захисту громадян, звільнених з військової служби, служби в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Бюро фінансових розлідувань, державній пожежній охороні, Державній кримінально-виконавчій службі України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, та членів їх сімей, визначає гарантії, які забезпечують їм гідне життя, активну діяльність, шану та повагу в суспільстві.";

статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Основні засади державної політики щодо ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро фінансових розлідувань, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Державна політика стосовно ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро фінансових розлідувань, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснюється в рамках обов'язкових цільових державних і місцевих програм соціального захисту ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро фінансових розлідувань, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, спрямованих на забезпечення реалізації гарантій та пільг, встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами для ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та членів їх сімей.

Реалізація обов'язкових цільових державних і місцевих програм соціального захисту ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро фінансових розлідувань, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування з використанням засобів масової інформації здійснюють пропаганду важливості бездоганної військової служби, служби в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Бюро фінансових розлідувань, державній пожежній охороні, Державній кримінально-виконавчій службі України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, значення державних нагород за ратні подвиги та видатні заслуги у захисті Вітчизни, державного суверенітету, зміцненні обороноздатності та безпеки України, охороні конституційних прав громадян, за мужність і героїзм у боротьбі із злочинністю, у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, за сумлінне і віддане служіння Українському народу.

Відповідальність за реалізацію державної політики стосовно ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро фінансових розлідувань, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України покладається на органи державної влади та органи місцевого самоврядування.";

статтю 3 викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Гарантії прав та соціального захисту ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро фінансових розлідувань, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та членів їх сімей

Держава гарантує кожному ветерану військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро фінансових розлідувань, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України рівні з іншими громадянами можливості в економічній, соціальній, політичній сферах щодо задоволення різноманітних життєвих потреб, а також подає різні види допомоги шляхом:

реалізації права на працю відповідно до рівня професійної підготовки та цільових програм соціальної адаптації;

створення умов для підтримки та поліпшення здоров'я з метою забезпечення активного довголіття;

надання пільг, компенсацій та соціальних гарантій у процесі трудової діяльності та заслуженого відпочинку;

реалізації цільових програм поліпшення житлових умов;

організації соціально-побутового обслуговування;

пенсійного забезпечення відповідно до законодавства.

Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро фінансових розлідувань, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та члени їх сімей нарівні з іншими громадянами користуються всіма соціально-економічними правами і свободами, закріпленими Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України.

Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро фінансових розлідувань, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України при наявності у них підстав, визначених законодавством України, визнаються також ветеранами війни та ветеранами праці.";

статтю 4 викласти в такій редакції:

"Стаття 4. Забезпечення виконання законодавства щодо соціального захисту ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро фінансових розлідувань, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та членів їх сімей

Забезпечення виконання цього Закону, інших нормативно-правових актів щодо соціального захисту ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро фінансових розлідувань, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та членів їх сімей покладається на органи державної влади та органи місцевого самоврядування.";

статтю 41 викласти в такій редакції:

"Стаття 41. Сфера дії цього Закону

Дія цього Закону поширюється на громадян України, які віднесені до категорій ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро фінансових розлідувань, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України відповідно до цього Закону і які постійно проживають на території України.

Права та пільги, зазначені у статті 6 цього Закону, можуть надаватися іноземцям та особам без громадянства, які віднесені до категорій ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро фінансових розлідувань, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України і які на законних підставах перебувають на території України відповідно до порядку та умов, визначених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.";

у статті 5:

назву викласти в такій редакції:

"Особи, які визнаються ветеранами військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро фінансових розлідувань, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";

у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Ветеранами військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро фінансових розлідувань, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України визнаються громадяни України:";

у пункті 1 після слів "податковій міліції" доповнити словами ", Фінансовому бюро розслідувань";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) особи з інвалідністю I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової служби і служби в органах внутрішніх справ, Національній поліції, податковій міліції, Бюро фінансових розлідувань, державній пожежній охороні, Державній кримінально-виконавчій службі України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, і які мають вислугу військової служби і служби в органах внутрішніх справ, Національній поліції, податковій міліції, Бюро фінансових розлідувань, державній пожежній охороні, Державній кримінально-виконавчій службі України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України 20 років і більше;";

у статті 6:

назву викласти в такій редакції:

"Соціальний захист ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро фінансових розлідувань, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та членів їх сімей";

у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро фінансових розлідувань, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України надаються такі пільги:";

у пункті 1 слова "забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "реалізує державну податкову політику";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5) переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням у санаторіях Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, інших центральних органів виконавчої влади та військових формувань ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро фінансових розлідувань, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та членам їх сімей з пільговою оплатою вартості путівок у розмірах та порядку, визначених Кабінетом Міністрів України;";

статті 7, 8, 10, 11, 12 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Реалізація права на пільги ветеранами військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро фінансових розлідувань, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та членами їх сімей

Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро фінансових розлідувань, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та члени їх сімей поряд з пільгами, передбаченими цим Законом, користуються пільгами, встановленими для них іншими нормативно-правовими актами.

У разі, коли право на одну і ту саму пільгу передбачено різними нормативно-правовими актами, ця пільга надається по одному із них за вибором ветерана військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро фінансових розлідувань, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції податкової міліції, Бюро фінансових розлідувань, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та члени їх сімей, які перебувають на їх утриманні, користуються пільгами, передбаченими пунктами 6 - 9 статті 6 цього Закону.

Пільги, передбачені пунктами 6 та 11 статті 6 цього Закону, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

У разі смерті ветерана військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро фінансових розлідувань, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України його сім'ї або особі, яка здійснює поховання, подається допомога у проведенні похорону і в день їх звернення виплачується грошова допомога на поховання в розмірі тримісячної пенсії померлого (загиблого), але не менше п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати. Зазначена допомога здійснюється військовими комісаріатами та іншими відповідними органами за місцем проживання ветерана військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро фінансових розлідувань, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на соціальний захист населення, що виділяються в розпорядження відповідних центральних органів виконавчої влади та військових формувань.

Центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, військові комісаріати зобов'язані надавати ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро фінансових розлідувань, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України безоплатно юридичну допомогу з питань, що стосуються реалізації прав, визначених цим Законом.

Стаття 8. Позбавлення права на пільги

Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро фінансових розлідувань, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та члени їх сімей позбавляються права на пільги на період відбування ветераном військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро фінансових розлідувань, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України призначеного судом покарання у вигляді позбавлення волі.

Стаття 10. Посвідчення та нагрудні знаки ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро фінансових розлідувань, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро фінансових розлідувань, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України вручаються посвідчення та нагрудні знаки.

Зразки посвідчень, нагрудних знаків та порядок їх виготовлення і вручення визначаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 11. Громадські організації ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро фінансових розлідувань, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро фінансових розлідувань, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України згідно з законодавством України можуть створювати громадські організації, діяльність яких регулюється Законом України "Про об'єднання громадян".

Стаття 12. Відповідальність за порушення законодавства про статус ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро фінансових розлідувань, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Особи, винні у порушенні законодавства про статус ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро фінансових розлідувань, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, несуть відповідальність згідно з законодавством України.";

16) у Законі України "Про державні нагороди України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 21, ст. 162 із наступними змінами):

в абзаці третьому статті 8 після слів "Цивільної оборони," доповнити словами "Бюро фінансових розлідувань,";

у статті 9 після слів "служби транспорту," доповнити словами "Бюро фінансових розлідувань,";

17) частину другу статті 6 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000 р., N 35, ст. 289 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

"У разі смерті військовослужбовця, поліцейського, особи начальницького або рядового складу органів внутрішніх справ, особи начальницького або рядового складу державної пожежної охорони, особи начальницького або рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту, працівника Бюро фінансових розлідувань, який має спеціальне звання, особи начальницького або рядового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, особи начальницького або рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, які загинули (померли) при виконанні службових обов'язків під час проходження військової служби, служби в Національній поліції, служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, Бюро фінансових розлідувань, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України чи Державній кримінально-виконавчій службі України внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаного під час виконання цих обов'язків, і були посмертно нагороджені державними нагородами України або колишнього Союзу РСР, зазначеними у статті 1 цього Закону, непрацездатні члени сім'ї померлого, зазначені у статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та статті 30 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", мають право на встановлення до пенсії надбавки в таких розмірах: за наявності одного непрацездатного члена сім'ї - 70 відсотків, двох і більше - 90 відсотків розміру надбавки, передбаченого для осіб, зазначених у пункті 1 статті 1 цього Закону.";

18) у частині другій статті 5 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000 р., N 36, ст. 298 із наступними змінами):

після слів "Служби зовнішньої розвідки України," доповнити словами "Бюро фінансових розлідувань,";

слова "єдиної державної податкової та митної політики (у частині застосування радіоелектронних засобів податковою міліцією)," виключити;

19) у пункті 3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001 р., N 5 - 6, ст. 30 із наступними змінами) слова "Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України" замінити словами "Національної поліції, Державному бюро розслідувань, Національному антикорупційному бюро України, Бюро фінансових розлідувань, Антимонопольному комітету України";

20) у статті 6 Закону України "Про політичні партії України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001 р., N 23, ст. 118 із наступними змінами):

у частині третій:

у пункті 6 слова "органів доходів і зборів" замінити словами "органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику";

доповнити пунктами 11 та 12 такого змісту:

"11) працівники Бюро фінансових розлідувань;

12) працівники Державного бюро розслідувань.";

21) статтю 15 Закону України "Про поховання та похоронну справу" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 7, ст. 47 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

"Стаття 15. Поховання померлих військовослужбовців, поліцейських, осіб начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, працівників Бюро фінансових розлідувань, які мають спеціальні звання

Збройні Сили України, інші утворені відповідно до закону військові формування, а також Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України, Бюро фінансових розлідувань, інші державні органи надають допомогу в проведенні поховання померлих сім'ям, батькам або іншим особам, які зобов'язалися поховати померлих військовослужбовців, поліцейських, осіб начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, працівників Бюро фінансових розлідувань, які мають спеціальні звання, які померли (загинули) під час проходження служби (виконання службових обов'язків), компенсують матеріальні витрати на ритуальні послуги та на спорудження надгробків у порядку та розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.";

22) у Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155 із наступними змінами):

у частині сьомій статті 27 після слів "Державному бюро розслідувань" доповнити словами ", Бюро фінансових розлідувань";

частину другу статті 38 викласти в такій редакції:

"2. Відключення кінцевого обладнання підрозділам Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Бюро фінансових розлідувань, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки, захисту державного кордону, з'єднувальних ліній служб екстреного виклику здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.";

у статті 39:

пункт 9 частини першої викласти в такій редакції:

"9) першочергово надавати телекомунікаційні послуги підрозділам Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Бюро фінансових розлідувань, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки, захисту державного кордону;";

перше речення частини четвертої викласти в такій редакції:

"4. Оператори телекомунікацій зобов'язані за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій, і забезпечувати функціонування цих технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій, та недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення.";

23) у пункті 2 частини першої статті 30 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради, 2013 р., N 24, ст. 243 із наступними змінами) після слів "податкової міліції" доповнити словами ", Бюро фінансових розлідувань";

24) у пункті 2 частини першої статті 25 Закону України "Про депозитарну систему України" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013 р., N 39, ст. 517 із наступними змінами) слова "податкової міліції" замінити словами "Бюро фінансових розлідувань";

25) в абзаці третьому частини шостої статті 86 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради, 2015 р., N 2 - 3, ст. 12 із наступними змінами) після слів "податкової міліції," доповнити словами "Бюро фінансових розлідувань,";

26) у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради, 2014 р., N 49, ст. 2056 із наступними змінами):

підпункт "д" викласти в такій редакції:

"д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, працівники Бюро фінансових розлідувань, які мають спеціальні звання;";

підпункт "е" викласти в такій редакції:

"е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Бюро фінансових розлідувань, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику;";

27) абзац другий пункту 1 частини четвертої статті 7 Закону України "Про вищий антикорупційний суд" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., N 24, ст. 212) після слів "Національному антикорупційному бюро України" доповнити словами ", Бюро фінансових розлідувань";

28) пункт 4 частини четвертої статті 87 Закону України "Про судоустрій та статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 31, ст. 545 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

"4) особи, які протягом останніх п'яти років працювали (проходили службу) в органах прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державному бюро розслідувань, інших правоохоронних органах (органах правопорядку), податковій міліції, Службі безпеки України, митних органах, Національному антикорупційному бюро України, Бюро фінансових розлідувань, Національному агентстві з питань запобігання корупції;";

29) у статті 22 Закону України "Про Державне бюро розслідувань" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 6, ст. 55 із наступними змінами):

частину першу після слів "Національного антикорупційного бюро України," доповнити словами "Бюро фінансових розлідувань,";

частину другу після слів "Національним антикорупційним бюро України," доповнити словами "Бюро фінансових розлідувань,";

30) пункт 31 розділу XI Закону України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 40 - 41, ст. 379 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

"31. Військовослужбовці Управління державної охорони України під час здійснення державної охорони мають право зберігати, носити і застосовувати вогнепальну зброю та спеціальні засоби на підставі і в порядку, передбачених цим Законом.";

31) у частині третій статті 341 Закону України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338 із наступними змінами) після слів "органів Служби безпеки України" доповнити словами ", органів Бюро фінансових розлідувань";

32) в абзаці другому частини сьомої статті 11 Закону України "Про реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 2, ст. 17 із наступними змінами) слова "безоплатно отримує" замінити словами "та Бюро фінансових розлідувань під час здійснення своїх повноважень безоплатно отримують";

33) в абзаці другому частини третьої статті 32 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 1, ст. 9 із наступними змінами) слова "безоплатно отримує" замінити словами "та Бюро фінансових розлідувань під час здійснення своїх повноважень безоплатно отримують";

34) частину шосту статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 38, ст. 509 із наступними змінами) доповнити словами ", та Бюро фінансових розлідувань під час здійснення своїх повноважень.";

35) частину третю статті 11 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 51, ст. 716 із наступними змінами) після слів "державного соціального страхування" доповнити словами ", та Бюро фінансових розлідувань під час здійснення своїх повноважень";

36) в абзаці третьому частини другої статті 11 Закону України "Про інформацію" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 32, ст. 313 із наступними змінами) слова "не потребує" замінити на "та Бюро фінансових розлідувань під час здійснення своїх повноважень не потребують";

37) друге речення частини першої статті 16 Закону України "Про захист персональних даних" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 34, ст. 481 із наступними змінами) доповнити словами ", та даних, які отримує Бюро фінансових розлідувань від інших органів під час здійснення своїх повноважень.";

38) у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 50 - 51, ст. 2057 із наступними змінами):

пункт 25 частини першої статті 1 доповнити новим абзацом одинадцятим такого змісту:

"Керівник Бюро фінансових розлідувань та його заступники;".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - двадцятим;

39) у Законі України "Про центральні органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради, 2011 р., N 38, ст. 385 із наступними змінами):

частину першу статті 16 викласти в такій редакції:

"1. Центральні органи виконавчої влади утворюються для виконання окремих функцій з реалізації державної політики як служби, агентства, інспекції, бюро.";

частину другу статті 17 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з проведення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування кримінальних правопорушень, центральний орган виконавчої влади може утворюватися як бюро.";

40) абзац другий преамбули Дисциплінарного статуту Національної поліції України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут Національної поліції України" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., N 29, ст. 233), викласти в такій редакції:

"Дія цього Статуту поширюється на поліцейських та працівників Бюро фінансових розлідувань, які мають спеціальні звання, які повинні неухильно додержуватися його вимог.";

41) підпункт 2 пункту "а" частини першої статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 із наступними змінами) після слів "Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами ", Бюро фінансових розлідувань";

42) у частині дев'ятій статті 41 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397 із наступними змінами):

після слів "Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами ", Бюро фінансових розлідувань";

після слова "податкового" доповнити словами "та митного".

6. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим пунктом:

1) внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на поточний рік для включення до нього видатків, необхідних для створення та діяльності Бюро фінансових розлідувань, зокрема видатків для забезпечення Бюро фінансових розлідувань та його територіальних управлінь адміністративними будинками, транспортними засобами, засобами зв'язку і матеріально-технічного забезпечення, спеціальною технікою оперативно-технічних підрозділів, іншим майном та інформаційною базою;

2) вжити заходів щодо забезпечення створення та діяльності Бюро фінансових розлідувань та його територіальних управлінь;

3) вжити заходів щодо забезпечення ліквідації спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі контролюючих органів;

4) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону, та забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

7. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим пунктом забезпечити передачу Міністерством фінансів України, Міністерством внутрішніх справ України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, передачу Бюро фінансових розлідувань інформаційної бази, закріпленої за їх відповідними підрозділами, в частині, необхідній для функціонування Бюро фінансових розлідувань та його територіальних управлінь.

8. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим пунктом забезпечити повідомлення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, працівників структурних підрозділів податкової міліції, у визначеному законом порядку про майбутнє звільнення у зв'язку з ліквідацією спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі контролюючих органів.

9. Особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, в день набрання чинності цим пунктом вважаються переведеними на службу до поліції особливого призначення, про що керівником Національної поліції приймається відповідне рішення.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос