Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты относительно уменьшения ставки налога на добавленную стоимость, реформирования упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности и повышения прозрачности расчетных операций с учетом европейской практики

Проект закона Украины от 01.03.2018 № 8089
Дата рассмотрения: 01.03.2018 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо зменшення ставки податку на додану вартість, реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності та підвищення прозорості розрахункових операцій з урахуванням європейської практики

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. У пункті 14.1 статті 14:

1) у підпункті 14.1.139:

абзаци четвертий, п'ятий, восьмий, дев'ятий виключити;

в абзаці сьомому слово "або" виключити;

2) доповнити підпунктами 14.1.273 - 14.1.277 такого змісту:

"14.1.273. оптова торгівля - діяльність з продажу (реалізації) товарів суб'єктом господарювання іншому суб'єкту господарювання незалежно від форм та умов розрахунків;

14.1.274. посередництво в оптовій торгівлі - діяльність комісіонерів, товарних брокерів, комерційних агентів та будь-яких інших посередників у оптовій торгівлі, які здійснюють передачу товарів від імені або за рахунок інших суб'єктів господарювання третім особам (суб'єктам господарювання);

14.1.275. торговельне місце на ринку для цілей розділу XIV - площа, відведена на території ринку для розміщення необхідного для торгівлі інвентарю та здійснення роздрібного продажу товарів";

14.1.276. торговельний об'єкт для цілей розділу XIV - окрема будівля чи споруда, павільйон, тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності, пункт дрібнороздрібної торговельної мережі, приміщення, повністю відокремлене від інших приміщень та з можливістю окремого входу для покупців, яке є частиною торговельного центру, іншої будівлі чи споруди, або є прибудованим чи вбудовано-прибудованим до них, що використовуються для провадження торговельної діяльності та/або надання послуг;

14.1.277. пункт дрібнороздрібної торговельної мережі - це пункт продажу товарів, який не має торговельного залу, а саме:

пункти некапітальної забудови - кіоски, ларі, ларки, палатки;

засоби пересувної торгівлі - відокремлені від інших засобів пересувної торгівлі автомагазини, автокафе, авторозвозки, автоцистерни, лавки-автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки), розноски, лотки, столики, прилавки, вітрини, торговельні автомати, інше подібне обладнання.".

2. Абзац третій пункту 44.2 статті 44 виключити;

3. Статтю 122 доповнити пунктом 122.2 такого змісту:

"122.2. Здійснення діяльності, яка не дає права бути платником єдиного податку, та/або здійснення платником єдиного податку діяльності з роздрібного продажу товарів чи діяльності у сфері ресторанного господарства в торговельних об'єктах або в місцях фактичного провадження діяльності (при продажі товарів дистанційним способом), відомості про які не внесені до реєстру платників єдиного податку чи на які відсутні документи, якими підтверджуються підстави для користування, та/або здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, та/або здійснення діяльності з виробництва та роздрібного продажу товарів, надання послуг чи виконання робіт, не включених до переліку, який затверджується Кабінетом Міністрів України, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Ті самі дії, вчинені платником єдиного податку, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п'яти розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.";

4. У пункті 181.1 статті 181 слова "першої-третьої" замінити словами "першої-другої";

5. У статті 183:

1) абзац другий пункту 183.4 виключити;

2) абзац другий пункту 183.5 виключити;

3) абзац четвертий пункту 183.9 виключити;

6. У пункті 193.1 статті 193:

у підпункті "а" цифри "20" замінити цифрами "16";

7. У підпункті 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 цифри "20" замінити цифрами "16";

8. У статті 291:

1) у пункті 291.4:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють наступні види господарської діяльності (за умови наявності товарів та/або послуг (робіт) у переліку, який затверджується Кабінетом Міністрів України):

виробництво товарів;

роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках;

роздрібний продаж товарів та/або діяльність у сфері ресторанного господарства в торговельному об'єкті площею до 20 квадратних метрів, в пункті дрібнороздрібної торговельної мережі некапітальної забудови площею до 20 квадратних метрів чи з використанням засобу пересувної торгівлі;

виконання робіт, надання послуг (в тому числі побутових послуг населенню);

роздрібний продаж товарів дистанційним способом.

При цьому такі фізичні особи - підприємці протягом календарного року повинні відповідати сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Перелік товарів, виробництво та роздрібний продаж яких може здійснюватися платниками єдиного податку другої групи, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Перелік послуг (робіт), які можуть надаватися (виконуватися) платниками єдиного податку другої групи, затверджується Кабінетом Міністрів України.";

підпункт 3 виключити;

2) у пункті 291.5:

абзац перший викласти у такій редакції:

"291.5. Не можуть бути платниками єдиного податку першої - другої груп:";

у підпункті 291.5.1:

в абзаці першому слова "юридичні особи та" виключити;

у підпункті 3 слова "крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин" виключити;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення, а також виробництво, постачання, продаж (реалізацію) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння";

доповнити підпунктами 11 - 14 такого змісту:

"11) оптову торгівлю та/або посередництво в оптовій торгівлі;

12) виробництво, постачання, продаж (реалізацію) лікарських засобів та/або технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту та/або товарів, з яких утворюється обмінний фонд згідно законодавства та/або виробів зі шкіри та хутра";

13) господарську діяльність з роздрібного продажу товарів та/або діяльність у сфері ресторанного господарства та/або діяльність з надання послуг більше ніж в двох торговельних об'єктах та/або місцях провадження діяльності (при продажі товарів дистанційним способом);

14) роздрібний продаж товарів більше ніж з трьох торговельних місць на ринках";

доповнити підпунктом 291.5.9 такого змісту:

"291.5.9. фізичні особи - підприємці, які здійснюють діяльність у сфері ресторанного господарства в одному торговельному об'єкті за місцем його фактичного розташування із суб'єктами господарювання, які мають ліцензію на право продажу підакцизних товарів";

3) у пункті 291.6 слова "першої - третьої" замінити словами "першої - другої";

4) підпункт 28 пункту 291.7 виключити;

9. У статті 292:

1) у назві слова "першої - третьої" замінити словами "першої - другої";

2) у пункті 292.1:

підпункт 2 виключити;

3) пункт 292.2 виключити;

4) абзац третій та четвертий пункту 292.3 виключити;

5) у пункті 292.6:

у абзаці першому друге речення виключити;

абзац другий виключити;

6) у пункті 292.11:

у підпункті 6 слова "доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або" виключити;

підпункти 8 та 10 виключити;

7) абзац другий пункту 292.16 виключити;

10. У статті 293:

1) у пункті 293.1 слова "третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки)" виключити;

2) пункт 293.3 виключити;

3) у пункті 293.4:

в абзаці першому слова "першої - третьої" замінити словами "першої - другої";

у підпункті 1 слова і цифри "1, 2 і 3" замінити словами і цифрами "1 і 2";

у підпункті 2 слова "віднесеного до першої або другої групи" виключити;

4) пункт 293.5 виключити;

5) у пункті 293.8:

у абзаці першому слова та цифри "пунктами 293.3 - 293.5" замінити словом та цифрами "пунктом 293.4".

у абзаці першому підпункту 1 слова "або третьої" виключити;

у абзаці першому підпункту 2 слова "за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування" замінити словами "до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов'язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом.".

підпункти 3, 4, 5 виключити;

11. У статті 294:

1) абзац другий пункту 294.1 виключити;

2) абзац другий пункту 294.4 виключити;

3) у пункті 294.6 слова "державної реєстрації припинення юридичних осіб та" виключити;

12. У статті 295:

1) пункт 295.3 виключити;

2) у пункті 295.4 слова "першої - третьої" замінити словами "першої - другої";

13. У статті 296:

1) у пункті 296.1 слова "першої - третьої" замінити словами "першої-другої", а слова та цифри "підпунктами 296.1.1 - 296.1.3" замінити словами та цифрами "підпунктом 296.1.1";

2) підпункти 296.1.2 та 296.1.3 виключити;

3) в абзаці другому пункту 296.2 слова "або третьої" виключити;

4) пункт 296.3 виключити;

5) у пункті 296.5:

в абзаці першому цифри "296.5.1 - 296.5.5" замінити цифрами "296.5.1 - 296.5.3";

абзац перший підпункту 296.5.1 викласти в такій редакції:

"296.5.1. Платники єдиного податку першої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої групи, або відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом. Платники єдиного податку другої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу, або відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом або настання обов'язку переходу на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом.".

підпункти 296.5.3 та 296.5.4 виключити;

У зв'язку з цим підпункт 296.5.5 вважати підпунктом 296.5.3;

6) в абзаці другому пункту 296.6 слова "першої і другої груп" замінити словами "першої групи";

7) у пункті 296.9 слова і цифри "пунктами 296.2 і 296.3" замінити словами і цифрами "пунктом 296.2";

8) пункт 296.10 викласти в такій редакції:

"296.10. Реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку першої групи.

Платники єдиного податку другої групи зобов'язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій з дотриманням вимог Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг";

14. У статті 297:

1) у пункті 297.1:

у підпункті 2 слова "першої - третьої групи (фізичної особи)" замінити словами "першої - другої групи";

у підпункті 3 слова "що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 цього Кодексу, а також" виключити;

у підпункті 4 слова "першої - третьої" замінити словами "першої - другої".

2) у пункті 297.4 слова "третьої групи (юридичними особами) та" виключити;

15. У статті 298:

1) у пункті 298.1:

в абзаці першому слова "першої - третьої" замінити словами "першої - другої";

абзац другий підпункту 298.1.2 виключити;

друге речення підпункту 298.1.5 виключити;

2) у пункті 298.2:

в абзаці першому слова "першої - третьої" замінити словами "першої - другої".

у підпункті 298.2.3:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку першої групи та нездійснення такими платниками переходу на застосування іншої ставки єдиного податку, у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку другої групи - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) у разі перевищення площі торговельного об'єкту чи пункту дрібнороздрібної торговельної мережі некапітальної забудови, встановленої підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, при здійсненні господарської діяльності з роздрібного продажу товарів та/або діяльності у сфері ресторанного господарства, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення";

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) у разі здійснення платниками єдиного податку другої групи діяльності з виробництва та роздрібного продажу товарів, надання послуг чи виконання робіт, не включених до переліку, який затверджується Кабінетом Міністрів України, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснювалися такі види діяльності";

підпункт 7 викласти в такій редакції:

"7) у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку та/або здійснення діяльності з роздрібного продажу товарів чи діяльності у сфері ресторанного господарства в торговельних об'єктах, відомості про які не внесені до реєстру платників єдиного податку чи на які відсутні документи, якими підтверджуються підстави для користування - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснювалися такі види діяльності;

3) у пункті 298.3:

у підпункті 4 після слів "господарської діяльності" доповнити словами "перелік, адреси та площі торговельних об'єктів (у разі здійснення господарської діяльності з роздрібного продажу товарів та/або діяльності у сфері ресторанного господарства), місце фактичного провадження діяльності при продажі товарів дистанційним способом із зазначенням документів, якими підтверджуються підстави для користування торговельними об'єктами чи місцем фактичного провадження діяльності при здійсненні діяльності з продажу товарів дистанційним способом";

у підпункті 5 після слів та цифр "згідно з КВЕД ДК 009:2010" доповнити словами "(для платників єдиного податку першої групи), обрані суб'єктом господарювання види товарів, послуг (робіт) згідно затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку товарів, виробництво та роздрібний продаж яких може здійснюватися платниками єдиного податку другої групи та переліку послуг (робіт), які можуть надаватися (виконуватися) платниками єдиного податку другої групи;".

у підпункті 298.3.1:

у підпункті 3 після слів "господарської діяльності" доповнити словами "адреси та площі торговельних об'єктів (у разі здійснення господарської діяльності з роздрібного продажу товарів та/або діяльності у сфері ресторанного господарства), місця фактичного провадження діяльності при продажі товарів дистанційним способом;".

підпункт 5 виключити;

4) пункт 298.6 виключити;

16. У статті 299:

1) у пункті 299.7:

у підпункті 3 після слів "господарської діяльності" доповнити словами "адреси та площі торговельних об'єктів (у разі здійснення господарської діяльності з роздрібного продажу товарів та/або діяльності у сфері ресторанного господарства), перелік пунктів дрібнороздрібної торговельної мережі, місце фактичного провадження діяльності при продажі товарів дистанційним способом";

у підпункті 8 після слів "господарської діяльності" доповнити словами "які здійснюються платниками єдиного податку четвертої групи";

2) в абзаці першому пункту 299.11 слова "першої - третьої" замінити словами "першої-другої";

17. У пункті 300.1 статті 300 після слів "повноту сплати сум єдиного податку" доповнити словами "порушення інших правил застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності";

18. Підрозділ 8 розділу XX доповнити пунктами 6 - 8 такого змісту:

"6. Встановити, що суб'єкти спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності (фізичні особи - підприємці), які станом на 1 січня 2019 року були зареєстровані платниками єдиного податку третьої групи, мають право до 1 квітня 2019 року самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для першої або другої групи, за умови, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи, шляхом подання до контролюючого органу заяви, яка повинна містити відомості, передбачені пунктом 298.3 статті 298 цього Кодексу.

Форма та порядок подання заяви про перехід на сплату єдиного податку, встановленого для першої або другої групи, фізичними особами - підприємцями, які станом на 1 січня 2019 року були зареєстровані платниками єдиного податку третьої групи, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

У разі відсутності визначених цим Кодексом підстав для відмови у реєстрації суб'єктів спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності (фізичні особи - підприємці), які станом на 1 січня 2019 року були зареєстровані платниками єдиного податку третьої групи як платника єдиного податку першої або другої групи, контролюючий орган зобов'язаний протягом двох робочих днів від дати надходження заяви зареєструвати таку особу платником єдиного податку першої або другої групи відповідно до поданої заяви.

Суб'єкти спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності (фізичні особи - підприємці), які станом на 1 січня 2019 року були зареєстровані платниками єдиного податку третьої групи та які подали заяву про перехід на сплату єдиного податку, встановленого для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з дати реєстрації контролюючим органом такої особи платником єдиного податку першої чи другої групи відповідно до поданої заяви.

Реєстрація таких фізичних осіб - підприємців платниками єдиного податку першої чи другої групи не звільняє їх від виконання обов'язків, передбачених пунктом 7 цього підрозділу.

7. Платники єдиного податку, які у зв'язку із набранням чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо зменшення ставки податку на додану вартість, реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності та підвищення прозорості розрахункових операцій з урахуванням європейської практики" станом на 1 січня 2019 року втрачають статус платників єдиного податку третьої групи, зобов'язані за правилами, які діяли до набрання чинності зазначеним Законом, подати податкові декларації за всі податкові (звітні) квартали 2018 року в строки, передбачені для квартального податкового (звітного) періоду та сплатити єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за відповідний податковий (звітний) квартал.

8. Платники єдиного податку другої групи, які станом на 1 січня 2019 року відповідають вимогам, передбаченим підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, зобов'язані до 1 квітня 2019 року подати до контролюючого органу окремої заяву з зазначенням обов'язкових відомостей, передбачених пунктом 298.3 статті 298 цього Кодексу.

Форма та порядок подання заяви окремої заяви платниками єдиного податку другої групи встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

У випадку неподання окремої заяви платники єдиного податку другої групи зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, з 1 квітня 2019 року.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року, крім пункту 3 Розділу II, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Внести до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315 із наступними змінами) такі зміни:

1) у статті 1:

в абзаці вісімнадцятому слова "органах доходів і зборів" замінити словами "контролюючих органах";

в абзаці дев'ятнадцятому слова "органах доходів і зборів" замінити словами "контролюючих органах";

доповнити абзацом такого змісту:

"контролюючий орган - в значенні, наведеному в Податковому кодексі України;".

2) у статті 3:

у пункті 7 слова "органів доходів і зборів" замінити словами "контролюючих органів";

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12) здійснювати в порядку, встановленому законодавством, оприбуткування товарів (послуг) та вести облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що належним чином оприбутковані та відображені в такому обліку.

Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку";

друге речення пункту 13 викласти в такій реакції:

"Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб - підприємців, які у передбачених законом випадках звільнені від обов'язку застосування реєстраторів розрахункових операцій.".

доповнити пунктом 17 такого змісту:

"17) на вимогу посадової особи контролюючого органу здійснювати підрахунок готівкових коштів на місці проведення розрахунків під час проведення перевірки суб'єкта господарювання (чи його господарської одиниці).";

3) у статті 7 слова "органами доходів і зборів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";

4) у статті 8 слова "органами доходів і зборів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";

5) у статті 13 слова "органами доходів і зборів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";

6) у статті 15 слова "органи доходів і зборів" замінити словами "контролюючі органи";

7) у статті 17:

в абзаці першому слова "органів доходів і зборів" замінити словами "контролюючих органів";

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1) у разі встановлення в ході перевірки факту: проведення розрахункових операцій з використанням реєстраторів розрахункових операцій або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг); непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій з фіскальним режимом роботи; незастосування реєстратора розрахункових операцій у випадках обов'язковості його застосування; нероздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення розрахункової операції без використання розрахункової книжки на окремому господарському об'єкті (чи господарській одиниці) такого суб'єкта господарювання:

200 відсотків вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (послуг), але не менше ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

доповнити пунктом 2 такого змісту:

"2) у разі невідповідності у суб'єктів господарювання на місці проведення розрахунків суми готівкових коштів сумі коштів, зазначеній у денному звіті, більше ніж на 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі використання розрахункової книжки - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня - у двократному розмірі суми, на яку встановлено невідповідність, але не менше ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;".

у пункті 9 слова "органів доходів і зборів" замінити словами "контролюючих органів";

8) у статті 19 слова "органів доходів і зборів" замінити словами "контролюючих органів";

9) доповнити статтею 22 такого змісту:

"Стаття 22. У разі відмови суб'єктом господарювання, який здійснює розрахункові операції та/або посадовими (службовими) особами такого суб'єкта господарювання (його представниками або особами, які фактично проводять розрахункові операції) у перерахунку готівкових коштів на місці проведення розрахунків при проведенні контролюючими органами перевірок, до суб'єкта господарювання застосовується фінансова санкція у розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

10) доповнити статтею 23 такого змісту:

"Стаття 23. До суб'єктів господарювання, які не виставили цінники на товар, що продаються (меню, прейскуранти або тарифи на послуги, що надаються), використовують цінники та прейскуранти, що містять ціни і тарифи в іноземній валюті або в інших одиницях, які не є гривнею, за рішенням відповідних контролюючих органів застосовується фінансова санкція у розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний невиставлений цінник на товар (меню, прейскурант або тариф на послугу) або цінник на товар (меню, прейскурант або тариф на послугу) в іноземній валюті чи в інших одиницях, які не є гривнею. Зазначені цінники та прейскуранти мають бути розміщені у спосіб, який не дозволятиме покупцям та посадовим особам контролюючих органів вилучати такі цінники та прейскуранти поза контролем осіб, уповноважених суб'єктом господарювання здійснювати нагляд за дотриманням норм цього Закону.".

11) статтю 25 викласти в такій редакції:

"Стаття 25. Суми фінансових санкцій, які визначені статтями 17 - 24 цього Закону, підлягають перерахуванню суб'єктами господарювання до Державного бюджету України в десятиденний термін з дня прийняття контролюючим органом (за основним місцем обліку суб'єктів господарювання) рішення про застосування таких фінансових санкцій. У разі невиконання суб'єктом господарювання рішення контролюючого органу, сума фінансових санкцій стягується на підставі рішення суду.".

12) у статті 29 слова "органів доходів і зборів" замінити словами "контролюючих органів";

3. Кабінету Міністрів України:

до 1 квітня 2019 року забезпечити встановлення єдиної форми розрахункових документів з двомірним штриховим кодом (QR-код), розробити та впровадити сервіс перевірки споживачами автентичності розрахункових документів, створених при застосуванні реєстраторів розрахункових операцій;

у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та прийняти нормативно-правові акти, що необхідні для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та затвердження нормативно-правових актів, що необхідні для реалізації цього Закону;

 

Голова Верховної Ради
України

А. ПАРУБІЙ

Опрос