Идет загрузка документа (90 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав

Проект закона Украины от 28.12.2017 № 7466
Дата рассмотрения: 28.12.2017 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав

Цей Закон визначає правові та організаційні засади колективного управління майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав в Україні.

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

користувач - будь-яка юридична, фізична особа, фізична особа - підприємець, яка вчиняє дії, що відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права" вимагають отримання згоди від суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, або яка іншим чином повинна виплатити винагороду чи компенсацію суб'єктам авторського права і (або) суміжних прав;

організація колективного управління - юридична особа, яка управляє майновим авторським правом і (або) суміжними правами від імені правовласників та для їх колективної вигоди, акредитована та зареєстрована в Установі;

правовласник - суб'єкт авторського права і (або) суміжних прав або інша особа, крім організації колективного управління, яка на підставі договору про використання прав чи згідно із законом має право на отримання частки винагороди, зібраної організацією колективного управління;

Установа - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;

члени організації колективного управління - правовласники, які відповідають умовам членства організації колективного управління та визнані організацією колективного управління як її члени.

Інші терміни вживаються у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України "Про авторське право і суміжні права".

Стаття 2. Законодавство України про колективне управління майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав

1. Законодавство у сфері колективного управління майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав складається з Конституції України, Цивільного кодексу України, цього Закону та інших законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері колективного управління майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав.

Стаття 3. Застосування правил міжнародного договору

1. Якщо чинним міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 4. Повноваження Установи

1. Установа забезпечує формування та реалізує державну політику в сфері охорони авторського права і суміжних прав шляхом здійснення контролю за діяльністю організацій колективного управління і виконання таких функцій:

1) забезпечення акредитації та реєстрації організацій колективного управління;

2) визначення організацій колективного управління, які здійснюватимуть обов'язкове колективне управління;

3) ведення Реєстру організацій колективного управління;

4) забезпечення дотримання організаціями колективного управління вимог цього Закону;

5) застосування до організацій колективного управління санкцій у порядку, визначеному цим Законом.

2. Установа затверджує:

1) форму заяви про акредитацію та реєстрацію організації колективного управління;

2) форму заяви про набуття повноважень з обов'язкового колективного управління;

3) форму щорічного звіту про діяльність організації колективного управління;

4) форму заяви про внесення змін до Реєстру організацій колективного управління

Розділ II. Особливості діяльності організацій колективного управління

Стаття 5. Основні засади діяльності організацій колективного управління

1. Принципами діяльності організацій колективного управління є:

1) прозорість - забезпечення надання правовласникам, користувачам і громадськості повної та вичерпної інформації про діяльність організації колективного управління, визначеної цим Законом;

2) підзвітність - організації колективного управління зобов'язані звітувати перед вітчизняними і (або) зарубіжними правовласниками щодо своєї діяльності у порядку, передбаченому цим Законом;

3) ефективне управління - організації колективного управління повинні збирати винагороду (роялті), розподіляти та виплачувати її правовласникам настільки швидко, ефективно і точно, наскільки це можливо, та лише з обґрунтованими витратами.

2. Правовласники мають право доручати управління своїми майновими правами організаціям колективного управління.

Правовласники мають право вільно обирати організацію колективного управління, яка буде управляти їх майновими правами, обирати на які саме об'єкти та які саме майнові авторські і (або) суміжні права передавати в управління, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Крім випадків, коли організація колективного управління має об'єктивно обґрунтовані причини відмовити в управлінні, вона зобов'язана управляти такими правами за умови, що управління ними підпадає під сферу її діяльності.

3. Повноваження на колективне управління організації колективного управління одержують від правовласників на підставі договору про передачу прав в колективне управління, який укладається у письмовій формі із зазначенням конкретних об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, права на які передаються в управління, та конкретних прав на ці об'єкти.

Згідно із сферами діяльності, передбачених пунктами 1 - 7 частини першої статті 14 цього Закону, організації колективного управління здійснюють діяльність не тільки в межах повноважень, отриманих безпосередньо від правовласників, а, враховуючи передбачені у даному Законі винятки, й на користь всіх інших правовласників прав згідно із категорією прав на види об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, за якою організація отримала функції із розширеного колективного управління, відповідно до положень цього Закону.

4. Організації колективного управління мають право управляти на території України майновими правами іноземних правовласників на основі договорів з аналогічними іноземними організаціями, в тому числі й про представництво прав.

Організації колективного управління можуть доручати на основі договорів з аналогічними іноземними організаціями управляти на колективній основі за кордоном майновими правами українських правовласників, у тому числі й про представництво прав.

Організації колективного управління, акредитовані та зареєстровані Установою, також можуть укладати між собою договори про представництво прав.

У випадку управління правами на підставі договорів про представництво прав неприпустимою є дискримінація щодо правовласників, майнові права яких передані організації на підставі договорів про представництво прав, зокрема в частині встановлення тарифів, утримань з сум зібраної винагороди, умов збору та розподілу винагороди.

5. Організація колективного управління зобов'язана повідомити правовласника про умови членства в організації колективного управління та розміри утримання із сум зібраної винагороди сум, необхідних для покриття поточних витрат, пов'язаних з виконанням функцій організацій колективного управління, до початку співпраці з ним, окрім випадків здійснення колективного управління у сферах, передбачених пунктами 1 - 7 частини першої статті 14 цього Закону.

6. Організація колективного управління не має права безпідставно відмовляти правовласникам у визнанні їх членами організації колективного управління.

7. Організація колективного управління зобов'язана зі своєї сторони забезпечити своїм членам та користувачам можливість звертатися до організації за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв'язку), в тому числі під час реалізації ними своїх прав.

Стаття 6. Статут організації колективного управління

1. Організації колективного управління діють на основі статутів, що затверджуються в установленому порядку і в межах повноважень, одержаних від правовласників, враховуючи спеціальні положення даного Закону стосовно здійснення розширеного колективного управління.

2. Статутом організації колективного управління передбачаються належні та ефективні механізми участі членів організації колективного управління в процедурах прийняття рішень організацією. Різні категорії членів організації колективного управління у процедурах прийняття рішень цією організацією представляються справедливо та збалансовано.

3. Умови членства в організаціях колективного управління, права правовласників затверджуються окремим документом або передбачені статутом.

4. Примірний статут організації колективного управління затверджується Установою.

Стаття 7. Загальні збори членів організації колективного управління

1. Загальні збори членів організації колективного управління проводяться з метою забезпечення контролю членів організації колективного управління за діяльністю цієї організації.

2. Загальні збори членів організації колективного управління проводяться не менше одного разу на рік.

3. На загальних зборах членів організації колективного управління затверджуються всі зміни до статуту та умов членства (якщо такі умови не врегульовані статутом).

4. На загальних зборах членів організації колективного управління приймаються рішення про призначення та звільнення керівництва організації колективного управління, заслуховуються звіти щодо його діяльності та затверджується розмір матеріальної винагороди, що отримуватиме керівництво організації.

Виключно до компетенції загальних зборів організації колективного управління відноситься вирішення таких питань:

загальної політики розподілу коштів, що підлягають перерахуванню правовласникам, у тому числі затвердження положення про розподіл організацією колективного управління зібраної винагороди (відрахувань);

загальної політики утримання із сум зібраної винагороди сум, необхідних для покриття виправданих та підтверджених документами витрат, пов'язаних з виконанням функцій організацій колективного управління, та на культурні, соціальні та (або) навчальні цілі;

призначення та звільнення аудитора для проведення аудиторської перевірки;

затвердження щорічного звіту про діяльність організації колективного управління;

використання незапитаної винагороди.

Вирішення інших питань діяльності організації колективного управління можуть бути делеговані наглядовому органу організації колективного управління.

5. На загальних зборах організації колективного управління мають право приймати участь та реалізовувати своє право голосу всі члени організації колективного управління. Організації колективного управління у своїх статутах або умовах членства можуть передбачити обмеження участі та права голосу члена організації колективного управління на підставі одного або обох критеріїв:

1) строку членства в організації колективного управління;

2) розміру виплаченої або належної винагороди члену організації.

Такі критерії застосовуються справедливо та обґрунтовано.

6. Кожен член організації колективного управління має право призначити представника та делегувати йому право голосу. Порядок та умови передачі права голосу визначаються статутом або умовами членства організації колективного управління. Під час проведення загальних зборів, на які представнику передано право голосу, представник набуває всіх прав члена організації колективного управління, який передав йому право голосу, та має діяти в його інтересах. Повноваження, що передаються представнику, визначаються окремо для кожних загальних зборів.

7. Організація колективного управління може запрошувати на свої загальні збори не тільки своїх членів, а й всіх правовласників, майновими правами яких ця організація управляє згідно зі сферою, в якій організація здійснює розширене колективне управління.

Інші питання проведення загальних зборів і порядку прийняття рішень на них передбачаються статутом організації колективного управління.

Стаття 8. Наглядовий орган організації колективного управління

1. Крім щорічних загальних зборів, кожна організація колективного управління утворює наглядовий орган для здійснення поточного контролю за діяльністю організацій колективного управління, контролю за діяльністю керівництва організації колективного управління та реалізації повноважень, делегованих загальними зборами.

Порядок створення та функції наглядового органу передбачаються статутом організації колективного управління.

2. У наглядовому органі справедливо та збалансовано представляються представники різних категорій правовласників, які є членами організації колективного управління. До складу наглядового органу можуть входити треті особи, які не є членами організації колективного управління, але професійний досвід яких дозволяє їм виконувати наглядові функції.

3. Наглядовий орган звітує перед загальними зборами членів організації колективного управління не менше ніж раз на рік.

Крім звіту про діяльність наглядового органу, його представники щороку звітують перед загальними зборами членів організації колективного управління про відсутність або наявність можливих конфліктів інтересів, що заважають подальшому виконанню обов'язків члену наглядового органу.

Стаття 9. Забезпечення прозорості діяльності організацій колективного управління

1. Організації колективного управління зобов'язані оприлюднювати та підтримувати в актуальному стані на своїх веб-сайтах таку інформацію:

1) статут;

2) умови членства в організації колективного управління (якщо такі умови не врегульовані статутом);

3) порядок вилучення прав з управління організації колективного управління;

4) типові ліцензійні договори і типові тарифи, що застосовуються організацією колективного управління;

5) відомості про керівництво організації колективного управління;

6) загальні принципи розподілу винагороди, що підлягає перерахуванню правовласникам;

7) загальні принципи утримання із сум зібраної винагороди сум, необхідних для покриття виправданих та підтверджених документами витрат, пов'язаних з виконанням функцій організацій колективного управління, та на культурні, соціальні та (або) навчальні цілі;

8) перелік укладених угод з іншими організаціями колективного управління, найменування таких організацій;

9) порядок розгляду скарг і вирішення спорів між цією організацією колективного управління та іншими організаціями колективного управління, користувачами, правовласниками;

10) щорічний звіт про діяльність організації колективного управління;

11) перелік об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, права на які були вилучені з управління організації колективного управління у порядку, передбаченому статтею 12 цього Закону;

12) загальні принципи використання незапитаної винагороди.

2. Організації колективного управління зобов'язані вживати заходів для забезпечення ефективної та прозорої діяльності керівництва організації. Зокрема, керівництво організації колективного управління щороку зобов'язаний звітувати перед загальними зборами організації про свої інтереси в організації колективного управління; про суми отриманої за свою діяльність винагороди протягом звітного року; про суми отриманої винагороди в якості правовласника (за наявності такої ситуації) від цієї організації колективного управління; про існуючі або потенційні конфлікти інтересів між обов'язками керівника щодо організації колективного управління та його обов'язками щодо іншої фізичної або юридичної особи.

Стаття 10. Щорічний звіт про діяльність організації колективного управління

1. Організація колективного управління щороку до 1 квітня наступного року оприлюднює на своєму веб-сайті щорічний звіт про діяльність організації колективного управління. Вільний доступ до цього звіту на веб-сайті організації забезпечується протягом п'яти років з дня його розміщення. Один примірник щорічного звіту в строк до 1 квітня наступного року надсилається на адресу Установи.

2. Відомості, зазначені у щорічному звіті про діяльність організації колективного управління підлягають аудиту в установленому законодавством порядку. Аудиторський звіт є невід'ємним додатком до щорічного звіту про діяльність організації колективного управління та оприлюднюється разом з ним.

3. Щорічний звіт організації колективного управління повинен містити, зокрема, відомості про:

1) укладені або розірвані протягом року двосторонні чи багатосторонні договори організації колективного управління з іншими організаціями колективного управління, у томи числі іноземними (назва сторін договору, дата набрання чинності договором, строк дії договору, предмет договору);

2) збір і розподіл винагороди (роялті) організацією колективного управління (способи використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав; залишок нерозподіленої винагороди (роялті) (на початок звітного періоду); сума зібраної винагороди (роялті) протягом звітного періоду (надходження); сума розподіленої винагороди (роялті) протягом звітного періоду; залишок нерозподіленої винагороди (роялті) (на кінець звітного періоду);

3) виплату винагороди (роялті) організацією колективного управління (спосіб використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав; залишок невиплаченої винагороди (роялті) (на початок звітного періоду); сума виплаченої винагороди (роялті) протягом звітного періоду; сума винагороди (роялті), утриманої організацією; залишок невиплаченої винагороди (роялті) (на кінець звітного періоду); загальна сума невиплаченої винагороди (роялті), у тому числі незапитана винагорода (роялті);

4) у разі наявності нерозподіленої, невиплаченої винагороди - інформація про причини виникнення такої ситуації;

5) використання сум, утриманих організацією колективного управління з обґрунтуванням та розрахунком цих сум;

6) випадки відмови від укладення договорів з користувачами;

7) організаційно-правову форму та структуру організації колективного управління.

Крім зазначених відомостей, з метою забезпечення прозорості діяльності, організація колективного управління може включити до свого щорічного звіту також інші відомості.

У разі використання частки сум зібраної винагороди на культурні, соціальні та (або) навчальні цілі, до щорічного звіту також додається спеціальний звіт з детальною інформацією щодо конкретних напрямів використання із зазначенням витрачених сум за кожним напрямом.

Стаття 11. Функції організацій колективного управління

1. Організації колективного управління здійснюють від імені та в інтересах правовласників такі функції:

1) укладають з користувачами договори про надання дозволу на використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав на основі невиключної ліцензії та договори збору винагороди за використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав;

2) укладають договори з іншими організаціями колективного управління (у тому числі іноземними);

3) збирають, розподіляють та виплачують зібрану винагороду за використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав правовласникам;

4) звертаються від свого імені до суду за захистом прав правовласників та вчиняють інші дії, передбачені законодавством, необхідні для захисту майнових прав правовласників, в інтересах яких організація здійснює діяльність;

5) забезпечують ведення реєстрів правовласників, а також об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, майновими правами щодо яких управляє організація;

6) проводять моніторинг правомірного використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав згідно із своєю сферою діяльності та щодо об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, майнові права на які передані їм в управління.

2. Організації колективного управління зобов'язані надавати інформацію на мотивовані запити та реагувати на скарги правовласників, інших організацій колективного управління, користувачів у найкоротший термін, який не перевищує п'ятнадцяти календарних днів з дня отримання такого запиту.

3. Організації колективного управління не мають права проводити комерційну діяльність, інвестувати зібрану винагороду, використовувати будь-яким способом об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, майнові права щодо яких перебувають в їх колективному управлінні.

На рахунках організації колективного управління повинно відокремлено зберігатися зібрана винагорода, незапитана винагорода та будь-які інші кошти організації.

Стаття 12. Вилучення прав з управління організації колективного управління

1. Правовласники мають право на підставі письмової заяви вимагати вилучення своїх прав з управління організації колективного управління, припинення дій щодо надання дозволів на використання їх об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, дій щодо збору винагороди за використання їх об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, дій щодо звернень до суду за захистом їх прав тощо (далі - заява про вилучення). У заяві про вилучення зазначаються права, які вилучаються з управління організації та перелік об'єктів авторського і (або) суміжних прав.

У заяві про вилучення правовласниками зазначається перелік об'єктів, відносно яких подається заява, та правові підстави набуття майнових прав на ці об'єкти.

2. У разі подання правовласниками до організацій колективного управління заяви про вилучення відносно їх об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, організація колективного управління зобов'язана протягом шести місяців від дати отримання цих заяв виплатити правовласникам, які звернулися з заявами, належну їм винагороду; внести відповідні зміни у договори з користувачами, припинити управління відносно цих об'єктів авторського права і (або) суміжних прав (припинення дій щодо надання дозволів на використання цих об'єктів авторського права і (або) суміжних прав; дій щодо збору винагороди за використання цих об'єктів авторського права і (або) суміжних прав; дій щодо звернень до суду за захистом прав правовласників щодо цих об'єктів тощо) та розмістити інформацію про таке вилучення (з переліком правовласників, які здійснили таке вилучення, та об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, відносно яких відбулося вилучення) на своєму веб-сайті.

3. Подання заяви про вилучення не допускається, а колективне управління є обов'язковим у разі:

1) забезпечення управління майновими правами правовласників під час кабельної ретрансляції об'єктів авторського права і (або) суміжних прав;

2) забезпечення права на винагороду за відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях об'єктів авторського права і (або) суміжних прав у випадках і за умов, визначених цим Законом та Законом України "Про авторське право і суміжні права".

4. За умови дотримання правовласниками порядку вилучення, передбаченого цією статтею, організація колективного управління не має права відмовляти у вилученні прав з управління.

Стаття 13. Права правовласників у взаємовідносинах з організацією колективного управління

1. Правовласники, що набули статусу члена організації колективного управління, мають право:

1) обирати на власний розсуд організацію колективного управління для подальшої співпраці або створювати свої організації колективного управління з урахуванням особливостей реєстрації організацій колективного управління, передбачених цим Законом;

2) брати участь у загальних зборах членів організації колективного управління згідно з положеннями статті 7 цього Закону;

3) брати участь у діяльності наглядового органу організації колективного управління згідно з положеннями статті 8 цього Закону;

4) отримувати від організацій колективного управління інформацію про управління їх майновими правами, про суми зібраної та нарахованої їм винагороди, а також про суми винагороди, утриманої організацією колективного управління;

5) отримувати належну їм винагороду;

6) звертатися до організації за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв'язку);

7) вилучати з управління організацій колективного управління майнові права у порядку, передбаченому статтею 12 цього Закону;

2. Правовласники, що не набули статусу члена організації колективного управління, мають права, передбачені пунктами 1, 4 - 7 частини першої цієї статті. Право, передбачене пунктом 2 частини першої цієї статті може бути реалізовано правовласниками, що не набули статусу члена організації колективного управління, у порядку, визначеному частиною сьомою статті 7 цього Закону. Для здійснення в повному обсязі права, передбаченого пунктом 2 частини першої цієї статті, та права, передбаченого пунктом 3 частини першої цієї статті, правовласники, що не набули статусу члена організації колективного управління, мають право набути у встановленому порядку статусу члена організації колективного управління.

Розділ III. Акредитація і реєстрація організацій колективного управління

Стаття 14. Сфери акредитації та реєстрації організацій колективного управління

1. Установа здійснює акредитацію та реєстрацію організацій, які здійснюватимуть розширене колективне управління майновими правами в наступних сферах:

1) публічне виконання музичних творів з текстом і без тексту, включно із тими творами, що є частиною аудіовізуальних творів;

2) публічне сповіщення музичних творів з текстом і без тексту, включно із тими творами, що є частиною аудіовізуальних творів, крім кабельної ретрансляції;

3) забезпечення права на разову справедливу винагороду для виконавців та виробників фонограм (відеограм) за публічне виконання фонограм і зафіксованих у них виконань, чи публічну демонстрацію відеограм і зафіксованих у них виконань, опублікованих для використання з комерційною метою;

4) забезпечення права на разову справедливу винагороду для виконавців та виробників фонограм (відеограм) за публічне сповіщення фонограм і зафіксованих у них виконань, відеограм і зафіксованих у них виконань, опублікованих для використання з комерційною метою, крім кабельної ретрансляції;

5) право слідування щодо творів образотворчого мистецтва;

6) забезпечення права на винагороду за відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях об'єктів авторського права і (або) суміжних прав у випадках і за умов, визначених цим Законом та Законом України "Про авторське право і суміжні права";

7) кабельна ретрансляція об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, крім прав організацій мовлення відносно їх своїх передач (програм мовлення).

Цей перелік сфер колективного управління, за якими Установою проводиться реєстрація організацій колективного управління є вичерпним.

Сфери, передбачені пунктами 6, 7 частини першої цієї статті, є сферами обов'язкового колективного управління.

2. За кожною сферою колективного управління, зазначеною у частині першій цієї статті, Установою визначаться одна організація колективного управління.

3. Одна юридична особа може бути визначена організацією колективного управління за однією або декількома сферами, передбаченими частиною першою цієї статті.

4. В інших сферах використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав управління майновими правами правовласників здійснюється або організацією колективного управління, яка акредитована та зареєстрована Установою згідно з цим Законом, на підставі договору з правовласником про передачу прав в колективне управління, який укладається у письмовій формі з зазначенням конкретних об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, права на які передаються в управління, та конкретних прав на ці об'єкти; або повіреним; або безпосередньо правовласником.

Стаття 15. Акредитація та реєстрація організацій колективного управління

1. За сферами, передбаченими пунктами 1 - 5 частини першої статті 14 цього Закону організація може акредитована та внесена Установою до Реєстру організацій колективного управління, якщо вона відповідає наступним критеріям:

1) є належно репрезентативною;

2) є юридичною особою приватного права, яка створена в будь-якій організаційно-правовій формі;

3) має статус неприбуткової організації;

4) має предметом діяльності управління на колективній основі майновими правами правовласників;

5) не має права провадити господарську комерційну діяльність чи використовувати будь-яким чином об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, доручені їй для управління;

6) проводить свою діяльність на усій території України і має в більшості областей України відокремлені підрозділи або осіб, які на підставі відповідних договорів уповноважені вести від імені організації колективного управління переговори щодо укладення договорів;

7) створена суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав - резидентами України, об'єднує членів організації, які є суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав, та які передали на підставі договорів свої майнові права в управління цій організації;

8) має статут, що відповідає вимогам законодавства, зокрема у сфері авторського права і суміжних прав, а також вимогам цього Закону;

9) має кваліфікований персонал з не менше ніж дворічним досвідом роботи у сфері авторського права чи суміжних прав, необхідний для виконання функцій організації колективного управління;

10) має необхідне для здійснення функцій організації колективного управління матеріально-технічне та програмне забезпечення (комп'ютери, принтер, ксерокс, комп'ютерні програми, що дають змогу здійснювати ідентифікацію об'єктів авторського права і (або) суміжних прав та розподіл зібраної винагороди, облік та ідентифікацію правовласників, доступ до Інтернету, телефон, телефон-факс, обладнані робочі місця тощо);

11) має приміщення, необхідне для розміщення свого персоналу, обладнання та виконання функцій організації колективного управління, яке перебуває в безпосередньому користуванні або володінні відповідної організації колективного управління на праві власності, оренди або іншого правочину, що підтверджує перебування нерухомого майна в володінні або користуванні;

12) має затверджене загальними зборами організації положення про розподіл організацією колективного управління зібраної винагороди (відрахувань).

2. Організація колективного управління підлягає акредитації та реєстрації, якщо вона є суттєво репрезентативною, тобто:

1) організація представляє суттєву частину правовласників - резидентів України на певний вид об'єктів авторського права і (або) суміжних прав для певної категорії права, з точки зору їх реального використання в Україні;

2) організація уклала договори про представництво прав з іноземними організаціями колективного управління, які управляють правами на цей вид об'єкта авторського права і (або) суміжних прав, що є суттєвими, враховуючи їх реальне використання в Україні.

Під час визначення того, чи є певна організація колективного управління суттєво репрезентативною, чи яка із декількох організацій колективного управління є більш суттєво репрезентативною, має враховуватися реальна важливість репертуару стосовно відповідних об'єктів авторського права і (або) суміжних прав в Україні, що відображається в:

кількості об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, що покриваються репертуаром даної організації;

реальному використанні репертуару;

вартості репертуару, що проявляється в розмірі виплаченої чи належної винагороди за використання цього виду об'єктів авторського права і (або) суміжних прав для цієї категорії права.

3. Юридична особа для акредитації та реєстрації подає до Установи заяву встановленого зразка, в якій в зазначається сфера, щодо якої юридична особа подає заяву про акредитацію та реєстрацію організації колективного управління.

До заяви додаються:

перелік правовласників, майновими правами яких юридична особа управляє згідно зі сферою, щодо якої подається заява;

відомості про кількість об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, що покриваються репертуаром юридичної особи (майнові права щодо яких передані юридичній особі в управління), згідно зі сферою, щодо якої подається заява, та про факти використання на території України цих об'єктів;

копії договорів, укладених юридичною особою з іноземними організаціями колективного управління, які управляють правами на вид об'єкту авторського права і (або) суміжних прав, згідно зі сферою, щодо якої подається заява;

відомості про членство або співпрацю з міжнародними об'єднаннями організацій колективного управління, міжнародними об'єднаннями суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав згідно зі сферою, щодо якої подається заява;

відомості про суми сплаченої правовласникам винагороди за попередній рік;

копії установчих документів;

довідка з банку про відкриття рахунку;

відомості про осіб, уповноважених представляти організацію, а також відомості про відокремлені підрозділи або осіб, які на підставі відповідних договорів уповноважені вести від імені організації колективного управління переговори щодо укладання договорів (із зазначенням назви відокремленого підрозділу, області, місцезнаходження, посадових осіб, контактних телефонів);

копія затвердженого загальними зборами організації положення про розподіл організацією колективного управління зібраної винагороди (відрахувань);

відомості про всіх засновників, членів організації.

Якщо засновниками організації, крім первинних суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, є інші суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав, до заяви також додаються договори даних суб'єктів із суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав про передачу їхніх майнових прав.

Зазначені документи засвідчуються в установленому законодавством порядку.

4. Заява про акредитацію та реєстрацію організації колективного управління та додані до неї документи подаються до Установи безпосередньо або через Єдиний державний портал адміністративних послуг відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги".

5. Відповідальність за достовірність документів, поданих для акредитації та реєстрації організації колективного управління, та зазначеної в них інформації, несе організація юридична особа, яка подає зазначені документи.

Документи, подані до Установи для акредитації та реєстрації організації, поверненню не підлягають і залишаються в Установі.

6. Заява про акредитацію та реєстрацію організації колективного управління розглядається Установою протягом тридцяти робочих днів з дня подання юридичною особою всіх необхідних документів. Установа опрацьовує документи, надані юридичною особою, здійснює фактичну перевірку відповідності вимогам цього Закону. За результатами проведених заходів Установа приймає рішення про акредитацію та внесення до Реєстру організації колективного управління або про відмову в акредитації та реєстрації.

7. Підставами для відмови у акредитації та реєстрації юридичної особи як організацій колективного управління є:

невідповідність вимогам частини першої цієї статті;

подання неповного переліку документів відповідно до частини третьої цієї статті або документів, які містять недостовірні відомості;

подання статуту та інших документів, оформлення або зміст яких не відповідає вимогам законодавства.

У разі відмови у акредитації та реєстрації організації колективного управління Установа письмово інформує юридичну особу протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про таку відмову та надає копію рішення про відмову у акредитації та реєстрації.

Рішення про відмову у акредитації та реєстрації організації колективного управління може бути оскаржено в судовому порядку відповідно до законодавства.

8. У разі відповідності юридичної особи вимогам частини першої цієї статті, подання повного переліку документів відповідно до частини третьої цієї статті, подання статуту та інших документів, оформлення та зміст яких відповідає вимогам законодавства Установою приймається рішення про акредитацію та реєстрацію організації колективного управління.

9. Акредитована організація колективного управління протягом трьох робочих днів заноситься до Реєстру організацій колективного управління.

10. Акредитація організації колективного управління є чинною протягом п'яти років з дати прийняття Установою рішення про акредитацію та реєстрацію організації колективного управління.

За 60 календарних днів до закінчення строку акредитації Установа розміщує на своєму офіційному веб-сайті оголошення про початок прийому заяв від зацікавлених юридичних осіб про акредитацію та реєстрацію організації колективного управління згідно зі сферою, за якою закінчуються строк акредитації.

В оголошенні зазначається сфера, за якою проводиться визначення та строк, протягом якого заінтересовані юридичні особи повинні подати до Установи заяви.

Подання заяви про акредитацію та реєстрацію також допускається у випадку скасування акредитації згідно з положеннями статей 18, 24 цього Закону.

Заяви про акредитацію та реєстрацію, подані в інших випадках, залишаються без розгляду.

11. Установа здійснює контроль за діяльністю організацій колективного управління у порядку, передбаченому статтею 24 цього Закону.

12. Акредитація та реєстрація організацій колективного управління для здійснення обов'язкового колективного управління, за сферами, передбаченими пунктами 6, 7 частини першої статті 14 цього Закону, проводиться виключно серед організацій колективного управління, які акредитовані та зареєстровані Установою та на момент проведення такої акредитації та реєстрації здійснюють діяльність з розширеного колективного управління за сферами, передбаченими пунктами 1 - 4 частини першої статті 14 цього Закону.

13. Акредитація та реєстрація організації колективного управління для здійснення обов'язкового колективного управління проводиться Установою за результатами добровільного або обов'язкового визначення.

14. Добровільне визначення організації колективного управління для здійснення обов'язкового колективного управління проводиться з урахуванням Перехідних положень цього Закону та у разі:

1) закінчення строку дії акредитації для здійснення обов'язкового колективного управління - за 60 календарних днів до закінчення його строку;

2) скасування акредитації для здійснення обов'язкового колективного управління або скасування акредитації організації колективного управління, яка здійснювала обов'язкове колективне управління, - протягом п'яти робочих днів з дня виявлення Установою такої ситуації.

Добровільне визначення організації колективного управління для здійснення обов'язкового колективного управління відбувається шляхом проведення переговорів між організаціями колективного управління, які акредитовані та зареєстровані в Установі за сферами, визначеними пунктами 1 - 4 частини першої статті 14 цього Закону, щодо визначення організації колективного управління, яка буде здійснювати обов'язкове колективне управління за однією з сфер, визначених пунктами 6, 7 частини першої статті 14 цього Закону.

Для початку переговорів Установа розміщує на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернеті оголошення, в якому зазначається:

сфера обов'язкового колективного управління, стосовно якої організаціям колективного управління необхідно обрати одну, яка буде здійснювати функції з обов'язкового колективного управління;

перелік організацій колективного управління, які акредитовані та зареєстровані за сферами, передбаченими пунктами 1 - 4 частини першої статті 14 цього Закону;

дату, з якої Установа розпочне процедури, передбачені частиною 14 цієї статті, у випадку ненадходження повідомлення про визначення організації яка буде здійснювати функції з обов'язкового колективного управління та копії укладеної багатосторонньої угоди між всіма організаціями, зазначеними в оголошенні;

відомості про контактну особу, з якою може бути узгоджено надання Установою приміщення для проведення переговорів між організаціями.

Установа не бере безпосередньої участі у проведенні переговорів між зазначеними в оголошенні організаціями. Разом з тим на вимогу однієї із організацій, що беруть участь у процесі, Установа може надати список незалежних експертів, серед яких організації можуть обрати медіатора чи медіаторів для полегшення переговорів та досягнення згоди.

Організації колективного управління, зазначені в оголошенні, повинні досягти домовленостей протягом 30 календарних днів з моменту оприлюднення Установою оголошення.

За результатами досягнутих домовленостей зазначені в оголошенні організації укладають багатосторонню угоду строком на п'ять років, за якою одній організації буде доручено повноваження з обов'язкового колективного управління. Сторонами такої угоди повинні виступати всі організації колективного управління, акредитовані та зареєстровані Установою за сферами, передбаченими пунктами 1 - 4 частини першої статті 14 цього Закону, та зазначені Установою в оголошенні.

Не пізніше трьох робочих днів з моменту підписання такої багатосторонньої угоди, організація колективного управління, яка набула повноважень з обов'язкового колективного управління, письмово повідомляє Установу про сферу обов'язкового колективного управління, щодо якої її було визначено, та надає копію укладеної угоди, засвідчену в установленому законодавством порядку.

Протягом одного робочого дня з моменту отримання такої інформації Установа вносить відповідні відомості про набуття організацією повноважень з обов'язкового колективного управління до Реєстру організацій колективного управління на безоплатній основі та розміщує відповідну інформацію на своєму офіційному веб-сайті в Інтернеті.

Акредитація для здійснення обов'язкового колективного управління є чинною протягом п'яти років з дати прийняття Установою рішення про акредитацію та реєстрацію, але не довше строку акредитації цієї організації колективного управління за сферами, визначеними пунктами 1 - 4 статті 14 цього Закону.

15. У разі недосягнення згоди між організаціями колективного управління щодо визначення єдиної організації для здійснення функцій з обов'язкового колективного управління у порядку, передбаченому частиною 14 цієї статті, Установа розпочинає заходи з обов'язкового визначення організації, яка здійснюватиме обов'язкове колективне управління та розміщує на своєму офіційному веб-сайті в Інтернеті оголошення, в якому зазначається:

1) сфера обов'язкового колективного управління, стосовно якої організаціям колективного управління необхідно обрати одну, яка буде здійснювати функції з обов'язкового колективного управління;

2) перелік організацій колективного управління, які акредитовані та зареєстровані за сферами, передбаченими пунктами 1 - 4 частини першої статті 14 цього Закону;

3) строк, протягом якого до Установи мають надійти заяви від зацікавлених організацій колективного управління, зазначених у оголошенні (цей строк не може перевищувати 10 календарних днів).

Заінтересовані організації колективного управління, зазначені в оголошенні Установи, для набуття повноважень з обов'язкового колективного управління подають заяву встановленого зразка та:

відомості про укладені договори про представництво прав з іноземними організаціями колективного управління;

відомості про суми сплаченої правовласникам винагороди за попередній рік.

У разі подання заяви і документів декількома організаціями колективного управління при визначенні організації, яка буде здійснювати обов'язкове колективне управління, визначальним критерієм є кількість укладених та чинних на момент проведення акредитації договорів про представництво прав з іноземними організаціями колективного управління. У разі однакових показників між організаціями колективного управління за цим критерієм, визначенню для здійснення обов'язкового колективного управління підлягає організація, яка має найбільші показники за сумами сплаченої правовласникам винагороди за попередній рік.

Установа протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня завершення встановленого для подання заяв строку затверджує наказ про визначення організації для здійснення обов'язкового колективного управління, вносить відповідні відомості про набуття організацією повноважень з обов'язкового колективного управління до Реєстру організацій колективного управління на безоплатній основі та розміщує відповідну інформацію на офіційному веб-сайті Установи в Інтернеті.

Положення цієї частини застосовуються виключно у випадку недосягнення згоди та не укладення договору між всіма організаціями колективного управління, акредитованими та зареєстрованими Установою за сферами, передбаченими пунктами 1 - 4 частини першої статті 14 цього Закону, та зазначені Установою в оголошенні.

Стаття 16. Реєстр організацій колективного управління

1. Установа є держателем та адміністратором і забезпечує ведення Реєстру організацій колективного управління, до якого забезпечується доступ на безоплатній та постійній основі онлайн для будь-яких третіх осіб. Технічне забезпечення функціонування вказаного реєстру здійснюється Установою.

На вимогу заявника Установа на безоплатній основі надає витяг з Реєстру організацій колективного управління протягом трьох робочих днів з дати одержання відповідної заяви.

Порядок ведення Реєстру організацій колективного управління та форма витягу з нього затверджується Кабінетом Міністрів України.

Майнові права інтелектуальної власності на Реєстр організацій колективного управління належать Установі.

Стаття 17. Внесення змін до Реєстру організацій колективного управління

1. Внесення змін до Реєстру організацій колективного управління здійснюється у разі:

1) зміни найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи);

2) зміни місцезнаходження юридичної особи.

У разі виникнення підстав для внесення змін до Реєстру організацій колективного управління, організація колективного управління зобов'язана протягом 10-ти робочих днів з дня виникнення таких підстав подати до Установи заяву про внесення змін разом з підтверджуючими документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

2. Внесення змін до Реєстру організацій колективного управління здійснюється протягом трьох робочих днів з дня подання відповідної заяви на безоплатній основі.

Стаття 18. Скасування акредитації організації колективного управління, акредитації для здійснення обов'язкового колективного управління

1. Акредитація організації колективного управління, акредитація для здійснення обов'язкового колективного управління може бути скасована:

за заявою організації колективного управління;

у разі припинення організації як юридичної особи в установленому законодавством порядку;

за рішенням суду.

2. Заява про скасування акредитації, подана організацією колективного управління, розглядається Установою протягом трьох робочих днів з дня її надходження на адресу Установи.

Про скасування акредитації за заявою організації колективного управління Установа приймає рішення, засвідчена копія якого надсилається організації протягом одного робочого дня з дня його прийняття. В день прийняття рішення організація колективного управління виключається з Реєстру організацій колективного управління. Інформація про скасування акредитації оприлюднюється Установою на офіційному веб-сайті Установи в Інтернеті.

У разі прийняття рішення про скасування акредитації за заявою організації колективного управління, акредитація вважається скасованою з дати прийняття рішення.

3. Протягом 60 календарних днів з дати відправлення Установою засвідченої копії рішення про скасування акредитації організація, акредитація якої скасована, має розподілити та виплатити раніше отриману винагороду правовласникам. Залишені суми невиплаченої винагороди організація має перерахувати новій організації колективного управління, яка здійснюватиме діяльність у тій самій сфері, надати цій організації відомості про укладені договори з користувачами (із зазначенням реквізитів договору, строку дії, найменування юридичної особи, її місцезнаходження (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи - підприємця), номери контактних телефонів), а також інші відомості, необхідні для подальшого розподілу та виплати цієї винагороди згідно із законодавством у сфері авторського права і суміжних прав. Відомості посвідчуються підписом посадової особи організації.

Протягом зазначеного строку організація повинна повідомити осіб, з якими укладені договори про використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, про розірвання договорів.

Протягом трьох робочих днів з дати закінчення зазначеного строку організація повинна надати Установі звіт про дотримання вимог, передбачених цією частиною.

4. У разі припинення організації як юридичної особи в установленому законодавством порядку процедура розподілу та виплати винагороди після скасування акредитації здійснюється відповідно до законодавства України.

5. У разі невиконання організацією вимог, передбачених абзацами першим і другим частини третьої цієї статті, у тому числі ненадання зазначених відомостей, Установа звертається із заявою до правоохоронних органів.

6. У разі порушення організацією вимог законодавства України у сфері авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі цього Закону, акредитація скасовується на підставі судового рішення у порядку, передбаченому статтею 24 цього Закону.

7. Скасування акредитації і виключення з Реєстру організації колективного управління тягне за собою припинення права провадить діяльність організації колективного управління.

8. Скасування акредитації є підставою для початку проведення нової процедури акредитації та реєстрації організації колективного управління згідно зі сферою, у якій здійснювала діяльність організація, акредитація якої була скасована.

Розділ IV. Збір, розподіл та виплата винагороди

Стаття 19. Збір винагороди з користувачів

1. Збір організаціями колективного управління винагороди з користувачів здійснюється згідно із сферою, за якою організація колективного управління акредитована та внесена до Реєстру Установи.

Збір винагороди з користувачів у сферах, не передбачених пунктами 1 - 7 частини першої статті 14 цього Закону, здійснюється організаціями колективного управління, які акредитовані та зареєстровані в Установі, в межах повноважень, отриманих безпосередньо від правовласників на підставі договорів, укладених у письмовій формі, або повіреними, або безпосередньо правовласниками.

2. Розмір винагороди, що збиратиметься організацією колективного управління з користувачів, визначається правовласниками, які є членами цієї організації колективного управління, та погоджується сторонами договору (організацією колективного управління та користувачем) з урахуванням обставин використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав (періодичності, важливості для здійснення користувачем своєї діяльності, інших об'єктивних критеріїв).

У разі недосягнення організацією колективного управління та користувачем згоди щодо визначення розміру винагороди, організацією колективного управління можуть бути застосовані мінімальні тарифи, встановлені Кабінетом Міністрів України.

3. Користувачі, крім випадків, передбачених статтею 22 цього Закону, зобов'язані до початку здійснення використання об'єктів авторського і (або) суміжних прав у своїй діяльності, за винятком випадків, передбачених статтями 21 - 25, частиною першою статті 42 Закону України "Про авторське право і суміжні права", укласти з організацією колективного управління, яка управляє майновими правами на відповідні об'єкти прав, договір про використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав.

У разі укладення користувачем договору з організацією колективного управління та виконання ним передбачених даним договором зобов'язань, користувач звільняється від будь-яких інших претензій щодо даної категорії прав, виду об'єкта авторського права і (або) суміжних прав і способу його використання згідно зі сферою діяльності цієї організації колективного управління, з якою у нього укладений договір, за винятком тих об'єктів авторського та (чи) суміжних прав, стосовно яких на загальнодоступному веб-сайті даної організації колективного управління зазначено, що вони не покриваються ліцензійним договором. У випадку виникнення таких претензій - вони вирішується організаціями колективного управління.

4. Користувачі зобов'язані виплачувати організаціям колективного управління, з якими у них укладений договір, винагороду у розмірі та в терміни, передбачені цим договором. На вимогу організації колективного управління, з якою у користувачів укладений ліцензійний договір про використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, користувачі зобов'язані надавати організації точний перелік використаних об'єктів авторського і (або) суміжних прав. Перелік відомостей та порядок надання звітів визначаються ліцензійним договором про використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, який, у певних випадках, може містити обов'язок користувачів надавати документально підтверджені відомості про одержані доходи з того виду діяльності, у процесі якої здійснювалося пряме чи опосередковане використання об'єктів авторського і (або) суміжних прав.

Звільнення користувача від обов'язку надання звітів організації колективного управління про використання об'єктів авторського і (або) суміжних прав допускається у випадку досягнення ним відповідних домовленостей з цією організацією, за умов якщо організація колективного управління візьме на себе відповідальність за здійснення справедливого розподілу зібраної винагороди без звіту користувача.

5. Організація колективного управління не має права безпідставно відмовляти користувачу в укладенні договору. Організація колективного управління зобов'язана надавати інформацію на запити користувача, повідомляти про документи, які необхідні для укладення договору, або про обставини, що унеможливлюють укладення договору. Після отримання організацією таких документів або усунення обставин, що унеможливлювали укладення договору, такий договір підлягає укладенню організацією з користувачем в найкоротші строки.

Стаття 20. Розподіл зібраної винагороди

1. Організації колективного управління повинні здійснювати розподіл винагороди пропорційно фактичному використанню відповідних об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, яке визначається на підставі відомостей, що отримані від користувачів або в інший спосіб згідно з частиною четвертої статті 19 цього Закону.

2. Періодичність розподілу винагороди, яка передбачається статутом організації колективного управління та не може бути меншою ніж раз на рік.

3. Організації колективного управління мають право утримувати із сум зібраної винагороди суми, необхідні для покриття витрат, пов'язаних з виконанням функцій організацій колективного управління. Такі суми не повинні перевищувати суми реально понесених організацією колективного управління виправданих та підтверджених витрат на здійснення своєї діяльності в інтересах правовласників. Розмір таких сум та напрями їх використання погоджується з членами організації колективного управління на загальних зборах.

Стаття 21. Виплата зібраної та розподіленої винагороди

1. Виплата винагороди організацією колективного управління правовласнику проводиться відповідно до проведеного розподілу.

2. Зібрана та розподілена винагорода перераховується організацією колективного управління своїм членам, іншим правовласникам, які не є членами організації колективного управління та на користь яких організацією було зібрано винагороду, організаціям колективного управління, з якими у неї укладені угоди про представництво прав, по мірі її надходження, але не пізніше дев'яти місяців з моменту закінчення фінансового року, протягом якого така винагорода була зібрана, крім випадків виникнення винагороди, що не може бути розподіленою.

У разі неможливості встановити, кому належить зібрана винагорода та сплатити її у строк, передбачений цією частиною, організація колективного управління зобов'язана протягом трьох місяців з дня спливу зазначеного цією частиною дев'ятимісячного строку, повідомити своїх членів та інші організації колективного управління, з якими у неї укладені угоди про представництво прав, про об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, відносно яких виникли складності з ідентифікацією та розшуком правовласника.

Організація колективного управління повинна вжити всіх необхідних засобів до визначення правовласника і його місцезнаходження. У випадку відсутності позитивних результатів з ідентифікації та розшуку правовласника від здійснення попередніх дій, організація колективного управління протягом одного року після спливу зазначеного цією частиною тримісячного строку, робить загальнодоступною на своєму веб-сайті в Інтернеті інформацію про об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, відносно яких виникли складності з ідентифікацією та розшуком правовласника. Така інформація має містити (за можливості): назву об'єкта авторського права і (або) суміжних прав; ім'я правовласника; назву відповідного видавця; будь-яку іншу наявну інформацію, яка може допомогти встановити правовласника.

Якщо жодна з зазначених дій не допомогла ідентифікувати та знайти правовласника, сплатити належну йому винагороду, через три роки з моменту закінчення року, протягом якого така винагорода була зібрана, така винагорода визнається незапитаною і використовується відповідно до загальних правил використання такої винагороди. Напрями використання такої винагороди визначаються на загальних зборах організації колективного управління.

3. Організація колективного управління, яка отримала винагороду від іншої організації колективного управління на підставі договору, зобов'язана здійснити виплату цієї винагороди своїм членам не пізніше шести місяців з дня отримання цієї винагороди.

4. Не менше одного разу на рік організація колективного управління, що здійснила збір винагороди, має повідомляти правовласників, яким виплачена або запланована виплата винагороди, про суми такої винагороди в розрізі типу використання, про тривалість використання їх об'єктів авторського права і (або) суміжних прав (за наявності такої інформації), про суми відрахувань, здійснених організацією колективного управління з сум належної правовласникам винагороди.

Не менше одного разу на рік організація колективного управління, що здійснила збір винагороди на підставі договору про представництво прав, має повідомляти організацію колективного управління, на користь членів якої зібрана винагорода, про суми зібраної винагороди в розрізі типу використання, про суми відрахувань, здійснених організацією колективного управління з сум належної правовласникам винагороди, про кількість укладених договорів з користувачами, про кількість випадків відмови в укладенні договорів з користувачами.

Стаття 22. Порядок збору і розподілу винагороди за відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях творів, виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах, їх примірниках, а також аудіовізуальних творів та їх примірників

1. Допускається відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях творів і виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах і їх примірниках, без згоди автора (авторів), виконавців і виробників фонограм (відеограм) чи їх спадкоємців (правонаступників), але з виплатою їм винагороди способом, визначеним частиною другою цієї статті.

2. Виплата винагороди, передбаченої частиною 1 цієї статі, має здійснюватися у формі відрахувань (відсотків) від вартості обладнання і (або) матеріальних носіїв без запису виробниками і (або) імпортерами цифрового, аналогового та іншого обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких можна здійснити таке відтворення, крім:

1) професійного обладнання і (або) матеріальних носіїв, не призначених для використання в домашніх умовах;

2) обладнання і матеріальних носіїв, що експортуються за митну територію України;

3) обладнання і матеріальних носіїв, що ввозяться фізичною особою на митну територію України виключно в особистих цілях і без комерційної мети.

3. Збір винагороди, передбаченої частиною першою цієї статті здійснюється організацією колективного управління, визначеною згідно із частиною 14 або 15 статті 15 цього Закону.

4. Виробники та імпортери обладнання і матеріальних носіїв зобов'язані на вимогу визначеної організації колективного управління надавати цій організації документально підтверджені дані про кількість вироблених або ввезених на територію України обладнання і матеріальних носіїв, та повинні виплачувати відрахування (відсотки): виробники - у відсотках відпускної ціни, імпортери - у відсотках їх вартості, зазначеної у зовнішньоекономічному договорі (контракті).

6. Зібрані кошти розподіляються між авторами, виконавцями, виробниками фонограм (відеограм) чи їх спадкоємцями (правонаступниками). Якщо угодами між організаціями колективного управління не передбачено інше, то ці кошти розподіляються у таких пропорціях: авторам або їх спадкоємцям чи особам, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права - 50 відсотків, виконавцям або їх спадкоємцям чи особам, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо виконань - 25 відсотків і виробникам фонограм (відеограм) або їх спадкоємцям чи особам, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо фонограм (відеограм) - 25 відсотків. Зібрані кошти виплачуються (перераховуються) цим особам безпосередньо або через їх повіреного, або через організацію колективного управління.

7. Кошти відрахувань (відсотків) розподіляються між авторами, виконавцями, виробниками фонограм (відеограм) чи їх спадкоємцями (правонаступниками) на підставі звітів телерадіоорганізацій або в інший спосіб, за умов що організацією колективного управління буде забезпечено їх справедливий розподіл.

Стаття 23. Порядок розподілу винагороди за кабельну ретрансляцію об'єктів авторського права і (або) суміжних прав

1. Кошти, зібрані за кабельну ретрансляцію об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, розподіляються між авторами, виконавцями, виробниками фонограм (відеограм) чи їх спадкоємцями (правонаступниками). Якщо угодами між організаціями колективного управління не передбачено інше, то ці кошти розподіляються у таких пропорціях: авторам або їх спадкоємцям чи особам, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права - 50 відсотків, виконавцям або їх спадкоємцям чи особам, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо виконань - 25 відсотків і виробникам фонограм (відеограм) або їх спадкоємцям чи особам, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо фонограм (відеограм) - 25 відсотків. Зібрані кошти виплачуються (перераховуються) цим особам безпосередньо або через їх повіреного, або через організацію колективного управління.

Розділ V. Механізми контролю за діяльністю організацій колективного управління та посередництво у переговорах і при вирішенні конфліктів

Стаття 24. Порядок здійснення контролю за діяльністю організацій колективного управління

1. Установа забезпечує дотримання вимог закону організаціями, що подали у встановленому законодавством порядку до Установи документи для акредитації та реєстрації, та організаціями колективного управління, акредитованими та внесеними до Реєстру організацій колективного управління шляхом фактичної перевірки відповідності вимогам, визначеним у статтях 5, 6, 15 цього Закону.

2. Підставами для проведення перевірки поточної діяльності організації колективного управління Установою є:

1) виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах, поданих організацією колективного управління до Установи;

2) перевірка виконання організацією колективного управління вимог, зазначених Установою у попередженні;

3) отримання Установою обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення організацією колективного управління її законних прав;

4) неподання у встановлений строк організацією колективного управління до Установи документів, обов'язковість та строки подання яких визначені цим Законом.

Підставою для проведення фактичної перевірки є подання заяви про акредитацію та реєстрацію та заяви про внесення змін до Реєстру організацій колективного управління.

3. Виявлення під час проведення фактичної перевірки організації, що подала у встановленому законодавством порядку до Установи документи для акредитації та реєстрації, невідповідності вимогам, зазначеним у статтях 5, 6, 15 цього Закону є підставою для відмови у акредитації та реєстрації..

4. У разі виявлення під час проведення перевірки поточної діяльності організації колективного управління порушень законодавства у сфері інтелектуальної власності, Установою до організації колективного управління застосовуються передбачені цим Законом санкції.

У разі виявлення порушень законодавства з питань інтелектуальної власності, що містять ознаки кримінального правопорушення, Установа зобов'язана негайно повідомляти про це відповідний орган досудового розслідування.

5. Організації колективного управління не повинні чинити перешкод у виконанні Установою функцій контролю та зобов'язані надавати Установі інформацію, необхідну для здійснення контролю.

6. У разі порушення організацією колективного управління вимог законодавства України у сфері авторського і (або) суміжних прав, в тому числі за відмову у здійсненні переговорних процедур, визначених статтею 21 цього Закону, Установа приймає рішення про застосування до організації колективного управління санкцій у вигляді попередження.

Організація, яка отримала попередження, зобов'язана в установлений у попередженні строк усунути вказані порушення, про що письмово повідомити Установу.

7. У разі невиконання або неналежного виконання вимог, зазначених у попередженні Установи, і (або) продовження порушення вимог законодавства у сфері авторського і (або) суміжних прав, зазначених у попередженні, Установа звертається до суду з позовом про скасування акредитації організації колективного управління та виключення з Реєстру організацій колективного управління.

Підставами для звернення до суду з позовом про скасування акредитації організації колективного управління є також обґрунтоване звернення правовласників до Установи, в якому зазначено про факти вилучення з управління організації колективного управління значного обсягу майнових прав, що призвело до невідповідності цієї організації критерію репрезентативності, визначеному у частині другій статті 15 цього Закону, та обґрунтоване звернення юридичної особи, щодо якої існують істотні причини вважати, що вона відповідає критеріям, визначеним у частині другій статті 15 цього Закону та зможе виконувати функції організації колективного управління у сфері, в якій вже здійснює колективне управління організація, відносно скасування акредитації якої подані звернення.

У випадку задоволення позовних вимог Установи та набрання законної сили судового рішення про скасування акредитації організація виключається з Реєстру організацій колективного управління.

Інформація про скасування акредитації розміщується Установою на офіційному веб-сайті Установи в Інтернеті.

Стаття 25. Вирішення конфліктів

1. Члени організації колективного управління мають право подати письмовий запит на медіацію до наглядового органу організації колективного управління, зокрема стосовно дозволу на управління правами, припинення чи вилучення прав з управління, умов членства, збору винагороди, відрахувань та розподілу винагороди та з інших питань.

Наглядовий орган після отримання письмового запиту на медіацію має у найкоротший термін обговорити із сторонами конфлікту процедуру здійснення медіації, встановити строк проведення процедури, надати сторонам письмове повідомлення стосовно того, як буде здійснюватися процедура та в який строк. У випадку відмови у проведенні процедури наглядовий орган має надати заявнику обґрунтовану письмову відповідь щодо прийнятого рішення.

Наглядовий орган організації колективного управління може вимагати звіту від керівництва організації колективного управління. Представники керівного складу організації колективного управління зобов'язані надавати наглядовому органу письмові пояснення на скарги членів.

До прийняття будь-якого рішення наглядовий орган зобов'язаний вивчити річний звіт, бюджет, баланс, прибутки та видатки організації.

Процедура медіації завершується у випадках:

підписання сторонами мирової угоди;

письмового повідомлення від однієї із сторін наглядовому органу про бажання припинити процедуру медіації;

письмового повідомлення від наглядового органу сторонам про неможливість вирішення спірного питання в межах цієї процедури;

письмового повідомлення від наглядового органу сторонам про закінчення строку, визначеного ним для вирішення спірного питання.

2. У разі недосягнення згоди між користувачами та організацією колективного управління щодо розміру тарифів, політики ліцензування тощо, користувач має право ініціювати процедуру медіації шляхом направлення письмового звернення до організації колективного управління із зазначенням незалежного медіатора, на розсуд якого користувач хоче доручити розв'язання конфліктної ситуації. Організація колективного управління після отримання такого звернення з урахуванням строку, передбаченого частиною другою статті 11 цього Закону, має надати користувачу відповідь про погодження кандидатури медіатора або відповідь з мотивованою відмовою у погодженні.

Організація колективного управління також має право за своєї ініціативи звернутися до користувача та запропонувати кандидатуру медіатора для вирішення конфліктної ситуації.

У випадку погодження сторонами кандидатури медіатора, медіатор обговорює зі сторонами конфлікту процедуру здійснення медіації, встановлює строк проведення процедури, надає сторонам письмове повідомлення стосовно того, як буде здійснюватися процедура та в який строк.

Процедура медіації завершується у разі:

підписання сторонами мирової угоди;

письмового повідомлення від однієї із сторін медіатору про бажання припинити процедуру медіації;

письмового повідомлення від медіатора сторонам про неможливість вирішення спірного питання в межах цієї процедури;

письмового повідомлення від медіатора сторонам про закінчення строку, визначеного ним для вирішення спірного питання.

На час проведення медіації користувач не звільняється від обов'язку виплачувати винагороду за використані ним об'єкти авторського права і (або) суміжних прав.

3. У випадку виникнення конфліктної ситуації між організаціями колективного управління сторони конфлікту можуть звернутися до Установи з письмовою заявою про факти бездіяльності або протиправної діяльності організацій колективного управління, що порушують права заявника.

Протягом 10 робочих днів після отримання передбаченого частиною другою цієї статті звернення Установа надсилає письмовий запит до організації, відносно якої надійшла заява. До запиту додається копія звернення, що стало підставою надсилання запиту.

Організація, яка отримала запит Установи, протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту, зобов'язана надати письмові пояснення на адресу Установи.

У разі ненадання організацією колективного управління протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту письмових пояснень на адресу Установи, надання неповної інформації, надання інформації не по суті звернення, Установа здійснює відносно цієї організації заходи державного нагляду, передбачені статтею 25 цього Закону.

За результатами проведених заходів (опрацювання відповіді, проведення заходів державного нагляду) Установа надає письмову відповідь заявнику.

4. Положення зазначеної статті не обмежують право особи, яка вважатиме що її права були порушені, звернутись за захистом порушених прав безпосередньо до суду.

Розділ VI. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування і застосовується до правовідносин, які виникли після набрання ним чинності.

2. Всі раніше видані свідоцтва про облік організацій колективного управління, про визначення організацій колективного управління уповноваженими, про уповноваження організацій втрачають чинність через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Після втрати чинності свідоцтва про облік організацій колективного управління, про визначення організацій колективного управління уповноваженими, про уповноваження організацій, юридичні особи, які з прийняттям цього Закону не були взяті на облік організацій колективного управління, зобов'язані вчинити дії, передбачені частиною третьою статті 18 цього Закону, та можуть здійснювати діяльність з управління майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав виключно як повірені - в межах отриманих від суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав повноважень.

3. Через місяць з дня набрання чинності цим Законом Установа розпочинає прийом заяв від зацікавлених юридичних осіб на визначення організацій колективного управління за сферами, передбаченими пунктами 1 - 5 частини першої статті 14 цього Закону, про що розміщує оголошення на своєму офіційному веб-сайті в Інтернеті.

Строк, протягом якого від зацікавлених юридичних осіб прийматимуться заяви, становить 30 календарних днів з дня розміщення такого оголошення.

Через 30 календарних днів з дня розміщення такого оголошення Установа розпочинає розгляд отриманих під час зазначеного строку заяв у порядку, передбаченому статтею 15 цього Закону.

4. Державна організація, установчі документи якої передбачають здійснення функцій з колективного управління майновими правами, під час застосування перехідних положень цього Закону підлягає акредитацій та реєстрації як організація колективного управління Установою за умов дотримання нею критеріїв, передбачених пунктами 1 - 6, 8 - 11 частини першої статті 15 цього Закону. У такому випадку на діяльність такої організації протягом строку акредитації не будуть поширюватися вимоги, передбачені статтею 7 та пунктами 7, 12 частини першої статті 15 цього Закону через особливості організаційно-правової форми такої організації. Неможливість виконання цих положень з боку державної організації ні в якому разі не має використовуватися як підстава для порушення прав суб'єктів авторського і (або) суміжних прав, інтереси яких представляє така організація. Належні можливості вирішення зазначеними суб'єктами авторського і (або) суміжних прав найважливіших питань діяльності такої організації забезпечуються згідно з чинним законодавством.

Протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом державна організація, установчі документи якої передбачають здійснення функцій з колективного управління майновими правами, має припинити виконання повноважень з колективного управління, передавши майнові права, управління якими вона здійснює, юридичній особі, яка буде визначена на загальних зборах членів цієї державної організації.

Через рік з дня набрання чинності цим Законом державна організація, установчі документи якої передбачають здійснення функцій з колективного управління майновими правами, припиняє виконання функцій з колективного управління майновими правами і виключається з Реєстру організацій колективного управління.

5. Через місяць з дня набрання чинності цим Законом Установа розпочинає процедури, передбачені частиною чотирнадцятою статті 15 цього Закону з метою визначення організацій, які здійснюватимуть обов'язкове колективне управління.

6. Кабінету Міністрів України протягом чотирьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

1) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

7. Внести до Закону України "Про авторське право і суміжні права" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 43, ст. 214; із наступними змінами) такі зміни:

1) у статті 1:

доповнити статтю з урахуванням алфавітного порядку терміном такого змісту:

"кабельна ретрансляція - прийом і одночасна передача телерадіоорганізаціями, провайдерами програмної послуги та іншими особами, незалежно від використаних технічних засобів повних і незмінних передач (програм) організацій мовлення або їх істотних частин, а також творів, виконань, фонограм, відеограм, зокрема таких, що містяться в таких передачах (програмах) організацій мовлення;";

в абзацах сорок п'ятому - сорок восьмому слова "за згодою суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав" виключити;

2) у статті 4:

абзаци третій, п'ятий і чотирнадцятий частини першої виключити;

частину другу виключити;

3) друге речення частини другої статті 25 викласти у такій редакції: "Особливості виплати винагороди у цьому випадку визначено Законом України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав".";

4) у статті 42:

частину другу доповнити реченням такого змісту: "Особливості виплати винагороди у цьому випадку визначено Законом України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав".";

частини четверту - сьому виключити;

5) статтю 43 виключити;

6) у статті 47:

частину першу доповнити реченням такого змісту: "Правові засади діяльності організацій колективного управління визначаються Законом України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав".";

частини другу - п'яту виключити;

7) статті 48 і 49 виключити;

8) пункт "а" статті 50 викласти у такій редакції:

"а) вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, визначені статтями 14 і 38 цього Закону, та їх майнові права, визначені статтями 15, 39 - 41 цього Закону, з урахуванням передбачених статтями 21 - 25, частиною першою статті 42 цього Закону та частиною третьою статті 13 Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" обмежень майнових прав, у тому числі ухилення від сплати винагороди за використання об'єктів авторського і (або) суміжних прав, відрахувань згідно із статтею 23 Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав";".

 

Голова Верховної Ради
України

А. ПАРУБІЙ

Опрос