Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде"

Проект закона Украины от 22.12.2017 № 7441
Дата рассмотрения: 22.12.2017 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 31, ст. 545, 2017 р., N 2, ст. 25, N 7 - 8, ст. 50, N 48, ст. 436) такі зміни:

1. Частину п'яту статті 15 доповнити абзацом такого змісту:

"У судах, місцезнаходженням яких є декілька населених пунктів, при розподілі справ враховується розташування робочих місць суддів у відповідних населених пунктах та критерії, встановлені законом для визначення юрисдикції суду, пов'язаної з районом, у якому знаходиться відповідний населений пункт".

2. Частини четверту - сьому статті 31 замінити шістьма частинами такого змісту:

"4. У складі вищого спеціалізованого суду можуть утворюватися судові палати для розгляду окремих категорій справ у першій інстанції, а також утворюється апеляційна палата для розгляду справ в апеляційній інстанції. Апеляційна палата вищого спеціалізованого суду діє у його складі на засадах інституційної, організаційної, кадрової та фінансової автономії. Кількість суддів в апеляційній палаті вищого спеціалізованого суду визначає у межах загальної кількості суддів вищого спеціалізованого суду Державна судова адміністрація України за погодженням із Вищою радою правосуддя.

5. Судову палату для розгляду окремих категорій справ у першій інстанції очолює секретар судової палати, який обирається з числа суддів відповідної палати строком на три роки, а апеляційну палату очолює голова палати, який обирається з числа суддів цієї палати строком на три роки.

6. Секретар судової палати для розгляду окремих категорій справ у першій інстанції:

1) організовує роботу відповідної палати;

2) контролює здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати;

3) інформує збори суддів відповідного вищого спеціалізованого суду про діяльність судової палати.

7. Голова апеляційної палати:

1) здійснює повноваження, передбачені пунктами 1 - 3 частини шостої цієї статті;

2) представляє апеляційну палату перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами з питань її діяльності;

3) інформує збори суддів вищого спеціалізованого суду та Верховний Суд про результати узагальнення судової практики;

4) сприяє виконанню вимог щодо підтримання кваліфікації суддів палати, підвищення їхнього професійного рівня;

5) контролює ефективність діяльності самостійного структурного підрозділу, який здійснює організаційне забезпечення роботи апеляційної палати, вносить пропозиції про призначення на посаду керівника цього підрозділу та погоджує його звільнення з посади, вносить подання про заохочення або накладення на нього дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства, погоджує проект положення про такий структурний підрозділ та зміни до цього положення;

6) погоджує проект кошторису вищого спеціалізованого суду в частині фінансування діяльності апеляційної палати, а також погоджує використання бюджетних коштів, передбачених на утримання апеляційної палати;

7) здійснює інші повноваження, визначені законом.

8. У разі відсутності голови палати для розгляду справ в апеляційній інстанції його обов'язки виконує суддя палати, який має найбільший стаж роботи на посаді судді.

9. Рішення про утворення і склад судових палат для розгляду окремих категорій справ у першій інстанції, а також про обрання секретарів цих судових палат приймаються зборами суддів відповідного вищого спеціалізованого суду за пропозицією голови суду. Рішення про обрання голови апеляційної палати приймається зборами суддів цієї палати шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів апеляційної палати".

3. Абзац другий частини десятої статті 49 після слів "іншої адміністративно-територіальної одиниці (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва чи Севастополя)" доповнити словами "якщо інший суд не визначений процесуальним законом".

4. Частину другу статті 60 після слів "один раз на п'ять років" доповнити словами "(якщо інше не передбачено законом)".

5. Підпункт "д" пункту 2 частини другої статті 61 доповнити словами "членами Громадської ради міжнародних експертів, яка утворюється відповідно до закону, що визначає засади організації та діяльності Вищого антикорупційного суду".

6. У статті 64:

1) у частинах першій і третій слова "територіальне управління Державної судової адміністрації України" замінити словами "Державна судова адміністрація України (її територіальне управління)";

2) у частині четвертій слова "територіального управління" виключити.

7. У третьому реченні частини першої статті 68 слова "територіальними управліннями Державної судової адміністрації України" замінити словами "Державною судовою адміністрацією України".

8. У статті 81:

1) назву після слів "на посаду судді" доповнити словами "апеляційного суду";

2) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Спеціальною процедурою призначення на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або Верховного Суду для цілей цього Закону вважається процедура призначення на посаду судді відповідного суду осіб, які відповідають одній із вимог, визначених частиною першою статті 28, частиною першою чи другою статті 33, частиною першою статті 38 цього Закону відповідно".

3) частину третю викласти в такій редакції:

"3. На посаду судді відповідного апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду за спеціальною процедурою може бути призначена особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді та з відповідною спеціалізацією, а також відповідає одній із вимог, визначених частиною першою статті 28 (для апеляційного суду), частиною першою чи другою статті 33 (для вищого спеціалізованого суду) цього Закону.

Особа, яка бере участь у конкурсі на зайняття посади судді апеляційної палати вищого спеціалізованого суду, не може одночасно брати участь у конкурсі на зайняття посад інших суддів цього суду".

4) абзац перший та пункт 3 частини четвертої викласти відповідно в такій редакції:

"4. З метою допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або Верховного Суду за спеціальною процедурою кандидат на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України".

"3) документи, які підтверджують дотримання однієї з вимог, визначених частиною першою статті 28, частиною першою чи другою статті 33, частиною першою статті 38 цього Закону відповідно".

5) пункти 1 - 4 частини п'ятої після слів "кандидата на посаду судді" доповнити словами "апеляційного суду".

6) у частині шостій слова "на зайняття вакантної посади судді у" замінити словами "на зайняття вакантної посади судді в апеляційному суді".

7) у частині сьомій слова "про призначення судді на посаду у" замінити словами "про призначення судді на посаду в апеляційний суд".

9. У статті 84:

1) частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:

"3. Суддя (кандидат на посаду судді) може звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з відповідною заявою про проведення його кваліфікаційного оцінювання не раніше ніж через один рік з дня ухвалення рішення Комісією за результатами останнього кваліфікаційного оцінювання, крім випадків, коли він подає заяву про проведення оцінювання на зайняття вакантної посади судді в суді нижчої інстанції або іншої спеціалізації.

Порядок врахування результатів останнього кваліфікаційного оцінювання судді (кандидата на посаду судді) визначається рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України".

2) частину сьому викласти в такій редакції:

"7. У разі повідомлення судді (кандидата на посаду судді) про підозру у вчиненні кримінального правопорушення Вища кваліфікаційна комісія суддів України має право зупинити проведення кваліфікаційного оцінювання цього судді (кандидата на посаду судді) до набрання законної сили вироком суду або припинення кримінального провадження".

10. У статті 87:

1) частину шосту доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) вживає заходів до захисту персональних даних, інформації з обмеженим доступом, які стали відомі Громадській раді, її членам у зв'язку із здійсненням їх повноважень".

2) частину восьму доповнити абзацами п'ятим - сьомим такого змісту:

"Член Громадської ради доброчесності також зобов'язаний:

1) брати участь у її засіданнях особисто без права делегування своїх повноважень щодо участі у засіданнях Громадської ради та права голосу на таких засіданнях іншим особам, у тому числі іншим членам Громадської ради;

2) не використовувати в цілях інших, ніж для виконання своїх обов'язків як члена Громадської ради, персональні дані та іншу інформацію, яка стала йому відома у зв'язку з участю в роботі Громадської ради. Порушення цієї вимоги тягне відповідальність, передбачену законом".

3) доповнити частину дев'ятнадцяту абзацом другим такого змісту:

"Громадська рада приймає рішення більшістю голосів від її складу, визначеного частиною другою цієї статті".

11. У частині двадцять четвертій статті 95 слова "секретарі судових палат" замінити словами "секретарі, голови судових палат".

12. Частину четверту статті 109 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Дисциплінарне стягнення, визначене пунктом 5 частини першої цієї статті, не застосовується до судді вищого спеціалізованого суду. Також у порядку застосування дисциплінарного стягнення, визначеного пунктом 5 частини першої цієї статті, не допускається переведення судді до вищого спеціалізованого суду".

13. Пункт 1 частини другої статті 127 після слів "вищого спеціалізованого суду" доповнити словами "(а у передбачених цим Законом випадках - апеляційної палати вищого спеціалізованого суду)".

14. Статтю 128 доповнити частиною тринадцятою такого змісту:

"13. Положення частин першої - дев'ятої, одинадцятої та дванадцятої цієї статті застосовуються до зборів суддів апеляційної палати вищого спеціалізованого суду".

15. Пункт 3 частини восьмої статті 133 після слів "територіальних управлінь" доповнити словами "(у разі утворення)".

16. У частині першій статті 134 слова "та її територіальними управліннями" виключити.

17. У частині шостій статті 135 слова "секретаря судової палати" замінити словами "секретаря, голови судової палати".

18. Частину першу статті 138 після слів "визначеному Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "якщо інший порядок забезпечення службовим житлом не передбачено законом".

19. У статті 148:

1) частину третю доповнити пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1) вищий спеціалізований суд - щодо фінансового забезпечення його діяльності".

2) частину четверту виключити;

3) частину п'яту після слів "Вищої ради правосуддя" доповнити словами "апеляційної палати вищого спеціалізованого суду", а слова "та вищих спеціалізованих" виключити;

4) у частині шостій слова "вищого спеціалізованого суду" виключити.

20. Частину восьму статті 150 після слів "Вищої ради правосуддя" доповнити словами "вищих спеціалізованих судів".

21. Перше речення частини третьої статті 151 викласти в такій редакції: "Державна судова адміністрація України може утворювати територіальні управління як структурні підрозділи Державної судової адміністрації України".

22. У статті 153:

1) у частині четвертій:

у пункті 3 слова "у тому числі її територіальних управлінь" виключити;

у пункті 8 слова "положення про структурні підрозділи" замінити словами "положення про інші структурні підрозділи".

у пункті 12 слова "та її територіальних управлінь" виключити;

2) у частині восьмій слова "у тому числі її територіальних управлінь" виключити.

23. Статтю 154 виключити.

24. У статті 155:

1) частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Керівників апаратів місцевого суду, апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду, їх заступників призначає за погодженням голови відповідного суду на посаду та звільняє з посади Голова Державної судової адміністрації України"

2) частину сьому викласти в такій редакції:

"7. Структура і штатна чисельність апаратів місцевих судів, апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів затверджуються Державною судовою адміністрацією України за погодженням з головою відповідного суду в межах видатків на утримання відповідного суду. Тимчасова структура та тимчасова штатна чисельність апарату новоутвореного суду затверджуються тимчасово виконуючим обов'язки керівника апарату цього суду за погодженням із Головою Державної судової адміністрації України".

3) частину восьму доповнити абзацом другим такого змісту:

"В апараті вищого спеціалізованого суду утворюється самостійний структурний підрозділ для організаційного забезпечення роботи апеляційної палати цього суду, діяльність якого підконтрольна і керівник якого підпорядковується голові апеляційної палати вищого спеціалізованого суду. Цей підрозділ з питань забезпечення діяльності апеляційної палати не підпорядковується керівнику апарату вищого спеціалізованого суду".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

А. ПАРУБІЙ

Опрос