Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно управления земельными ресурсами в пределах территории объединенных территориальных общин

Проект закона Украины от 18.09.2017 № 7118
Дата рассмотрения: 18.09.2017 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління земельними ресурсами в межах території об'єднаних територіальних громад

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):

1) у статті 12:

у частині першій:

в абзаці першому слова "на території сіл, селищ, міст" виключити;

доповнити частину пунктами "а1", "б1" і "в1" такого змісту:

1) розпорядження землями державної власності в межах, визначених цим Кодексом;";

1) передача земельних ділянок державної власності у власність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу;";

1) надання земельних ділянок у користування із земель державної власності в межах, визначених цим Кодексом;";

у частині другій слова "на території сіл, селищ, міст" виключити;

2) у частині третій статті 20:

доповнити частину після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"щодо земельних ділянок, розташованих за межами населеного пункту в межах території об'єднаних територіальних громад, що утворені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад Автономної Республіки Крим, області, - відповідною сільською, селищною, міською радою;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим - десятим;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, крім земельних ділянок в межах території об'єднаних територіальних громад, - районною державною адміністрацією, а щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, що не входять до території району, або в разі, якщо районна державна адміністрація не утворена, - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією.";

3) пункт "в" статті 80 після слова "влади" доповнити словами "та органи місцевого самоврядування";

4) частину другу статті 84 після слова "влади" доповнити словами "та органи місцевого самоврядування";

5) у статті 117:

частину першу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Орган місцевого самоврядування не може передавати земельні ділянки державної власності у комунальну власність територіальної громади, інтереси якої він представляє, крім випадків передачі земельної ділянки у постійне користування комунальному підприємству, установі, організації.".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

частину другу викласти в такій редакції:

"2. До земель державної власності, які не можуть передаватися у комунальну власність, належать земельні ділянки природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення під об'єктами природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна державної власності, земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій (у тому числі землі лісогосподарського призначення, оборони), а також землі зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, крім випадків передачі таких об'єктів у комунальну власність.";

6) у статті 122:

доповнити статтю після частини першої новою частиною другою такого змісту:

"2. Сільські, селищні, міські ради об'єднаних територіальних громад, що утворені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад Автономної Республіки Крим, області, передають у власність або у користування для всіх потреб земельні ділянки із земель державної власності в межах території відповідних територіальних громад, крім земельних ділянок:

природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення під об'єктами природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна державної власності;

які перебувають у постійному користуванні органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій (у тому числі землі лісогосподарського призначення, оборони);

земель зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.".

У зв'язку з цим частини другу - десяту вважати відповідно частинами третьою - одинадцятою;

в абзаці першому частини четвертої слова "визначених частинами четвертою і восьмою" замінити словами "визначених частинами другою, п'ятою та дев'ятою";

у частині п'ятій слова "визначених частиною восьмою" замінити словами "визначених частинами другою та дев'ятою";

у частині шостій слова "визначених частинами третьою, четвертою і восьмою" замінити словами "визначених частинами другою, четвертою, п'ятою і дев'ятою";

у частині сьомій слова "визначених частинами четвертою і восьмою" замінити словами "визначених частинами другою, п'ятою і дев'ятою";

у частині восьмій слова "визначених частинами третьою, четвертою і восьмою" замінити словами "визначених частинами другою, четвертою, п'ятою і дев'ятою";

7) в абзаці першому частини першої статті 128 слова "місцевими державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень" замінити словами і цифрами "органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу";

8) у статті 149:

доповнити статтю після частини третьої новою частиною четвертою такого змісту:

"4. Сільські, селищні, міські ради об'єднаних територіальних громад, що утворені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад Автономної Республіки Крим, області, вилучають земельні ділянки державної власності, визначені частиною другою статті 122 цього Кодексу, які перебувають у постійному користуванні, для всіх потреб, крім випадків, визначених частиною десятою цієї статті.".

У зв'язку з цим частини четверту - десяту вважати відповідно частинами п'ятою - одинадцятою;

в абзаці першому частини шостої слова "визначених частиною дев'ятою" замінити словами "визначених частинами четвертою та десятою";

у частині сьомій слова "визначених частинами п'ятою, дев'ятою" замінити словами "визначених частинами четвертою, шостою, десятою";

у частині восьмій слова "визначених частиною дев'ятою" замінити словами "визначених частинами четвертою та десятою";

у частині дев'ятій слова "визначених частинами п'ятою, дев'ятою" замінити словами "визначених частинами четвертою, шостою та десятою";

9) у частині шостій статті 186 слова і цифри "визначених статтею 122 цього Кодексу" замінити словами "визначених цим Кодексом".

2. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 із наступними змінами):

1) статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:

"територія територіальної громади - це територія, в межах якої територіальна громада села, селища, міста здійснює свої повноваження щодо вирішення питань місцевого значення в межах Конституції і законів України.";

2) у підпункті 1 пункту "а" частини першої статті 33 слова "у власності територіальних громад" замінити словами і цифрами "у державній і комунальній власності на території відповідної сільської, селищної, міської ради, відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України".

3. Частини другу - четверту статті 4 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 46-47, ст. 280 із наступними змінами) замінити частиною такого змісту:

"Орендодавцями земельних ділянок державної та комунальної власності є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України.".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Межі території територіальної громади визначаються за затвердженими на час набрання чинності цим Законом проектами формування територій сільських, селищних, міських рад. У разі коли межі території територіальної громади не встановлені за зазначеними проектами, такі межі визначаються відповідно до меж територій суміжних територіальних громад.

3. Надані рішеннями органів виконавчої влади дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на час набрання чинності цим Законом є чинними. Рішення про затвердження проектів землеустрою та технічної документації із землеустрою, а також про передачу земельних ділянок у власність та користування, які на час набрання чинності цим Законом не були затверджені, приймають органи державної влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування на підставі та в порядку, передбачених Земельним кодексом України.

4. Сільські, селищні, міські ради об'єднаних територіальних громад набувають повноважень, визначених цим Законом, після проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міської рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів.

5. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

____________

Опрос