Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использовании международной технической помощи

Проект закона Украины от 10.07.2017 № 6675
Дата рассмотрения: 10.07.2017 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об'єднань та використання міжнародної технічної допомоги

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13 - 17, ст. 112 з наступними змінами) такі зміни:

1. У пункті 133.4 статті 133:

1) підпункт 133.4.4 викласти в такій редакції:

"133.4.4. Встановлення контролюючим органом відповідно до норм цього Кодексу факту використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені підпунктом 133.4.2 цього пункту, а також факту невиконання громадськими об'єднаннями вимог, встановлених підпунктом 133.4.8 цього пункту, є підставою для виключення такої організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій і нарахування податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені відповідно до норм цього Кодексу. Податкові зобов'язання, штрафні санкції і пеня нараховуються, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено порушення щодо використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені підпунктом 133.4.2 цього пункту, та за весь звітний період, за який не подано та/або не оприлюднено звіти, визначені у підпункті 133.4.8 цього пункту";

2) доповнити пункт підпунктом 133.4.8 такого змісту:

"133.4.8. Громадські об'єднання, загальний річний дохід яких перевищує 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено законом на 1 січня звітного року, зобов'язані оприлюднити до 1 квітня року, наступного за звітним, на власному веб-сайті (за наявності) та подати для оприлюднення на офіційному веб-порталі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, за формою та у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України, річний фінансовий звіт про діяльність, який містить інформацію про:

персональний склад керівних органів громадського об'єднання;

кількість членів громадського об'єднання, встановлену суму внесків на звітний рік та їх фактичне надходження на рахунок громадського об'єднання;

загальну суму отриманих громадським об'єднанням доходів від фізичних осіб, підприємств, установ та організацій, у тому числі в рамках реалізації в Україні програм (проектів) міжнародної технічної або іншої допомоги, та перелік суб'єктів, від яких за рік отримано доходів на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено законом на 1 січня звітного року;

кількість працівників громадського об'єднання, які працюють на постійній основі і за сумісництвом, загальну суму витрат на оплату їх праці та перелік десяти працівників громадського об'єднання, яким у звітному році виплачено найбільші суми заробітної плати;

загальну суму видатків громадського об'єднання, здійснених на користь інших фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності), юридичних осіб, детальний перелік таких фізичних та юридичних осіб і сум видатків на їх користь, якщо річний обсяг видатків на користь однієї такої фізичної, юридичної особи перевищує 50 прожиткових мінімумів, розмір якого встановлено законом для працездатних осіб на 1 січня звітного року;

участь керівників громадського об'єднання у керівних органах інших громадських об'єднань, а так само участь таких осіб у інших юридичних особах приватного права.

У разі невиконання вимог цього пункту громадське об'єднання виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій і вважається платником податку на прибуток для цілей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення".

2. Пункт 177.11 статті 177 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Фізичні особи - підприємці, які отримали дохід від донорів міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, в окремому додатку до податкової декларації, відображають обсяг такого доходу із зазначенням донорів, від яких отримано дохід, та суми виплат за рахунок такого доходу третім особам із зазначенням переліку третіх осіб, разовий обсяг виплат яких перевищує 3 прожиткових мінімуми для працездатних осіб, розмір якого встановлено законом на 1 січня звітного року, і сум виплат на їх користь.

Такий додаток оприлюднюється на офіційному веб-порталі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, за формою та у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати абзацами третім і четвертим.

3. Пункт 291.5 статті 291 доповнити підпунктом 291.5.9 такого змісту:

"291.5.9. платники податків, в яких на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку минуло менше одного року з моменту виявлення контролюючим органом неподання окремого додатка до податкової декларації, передбаченого пунктом 296.7 статті 296 цього Кодексу, або подання в такому окремому додатка недостовірної інформації".

4. Статтю 296 після пункту 296.6 доповнити новим пунктом такого змісту:

"296.7. Платники єдиного податку першої - третьої груп, які отримали дохід від донорів міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, в окремому додатку до податкової декларації, відображають обсяг такого доходу із зазначенням донорів, від яких отримано дохід, та суми виплат за рахунок такого доходу третім особам із зазначенням переліку третіх осіб, разовий обсяг виплат яких перевищує 3 прожиткових мінімуми для працездатних осіб, розмір якого встановлено законом на 1 січня звітного року, і сум виплат на їх користь.

Такий додаток оприлюднюється на офіційному веб-порталі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, за формою та у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику".

У зв'язку з цим пункти 296.7 - 296.10 вважати пунктами 296.8 - 296.11.

5. Підпункт 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 доповнити новим пунктом такого змісту:

"10) у разі неподання платниками єдиного податку першої - третьої груп, які отримали дохід від донорів міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, окремого додатка до податкової декларації, передбаченого пунктом 296.7 статті 296 цього Кодексу, або подання в такому окремому додатку недостовірної інформації, - з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому контролюючим органом виявлено таке порушення".

6. У розділі XX "Перехідні положення":

1) підрозділ 1 доповнити новим пунктом такого змісту:

"10. Фізичні особи - підприємці за звітний (податковий) період, у якому набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об'єднань та використання міжнародної технічної допомоги", вносять дані до додатка до податкової декларації, визначеного абзацом другим пункту 177.11 статті 177 цього Кодексу, за період з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об'єднань та використання міжнародної технічної допомоги" до останнього дня (включно) звітного (податкового) періоду";

2) підрозділ 4 доповнити новим пунктом такого змісту:

"49. Громадські об'єднання до 1 квітня 2018 року подають та/або оприлюднюють звіти, визначені підпунктом 133.4.8 пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу, за період з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об'єднань та використання міжнародної технічної допомоги" до 31 грудня 2017 року";

3) підрозділ 8 доповнити новим пунктом такого змісту:

"6. Платники єдиного податку першої, другої та третьої груп за звітний (податковий) період, у якому набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об'єднань та використання міжнародної технічної допомоги", вносять дані до додатка до податкової декларації, визначеного пунктом 296.7 статті 296 цього Кодексу, за період з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об'єднань та використання міжнародної технічної допомоги" до останнього дня (включно) звітного (податкового) періоду".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

забезпечити розробку та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону щодо залучення, реєстрації та моніторингу міжнародної технічної допомоги, а також запровадження звітності стосовно її використання.

 

Голова Верховної Ради
України

А. ПАРУБІЙ

Опрос