Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Национальной полиции" (относительно выполнения рекомендаций, которые содержатся в комментариях Генерального директората по правам человека и верховенству права Совета Европы)

Проект закона Украины от 02.06.2016 № 4753
Дата рассмотрения: 02.06.2016 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Національну поліцію" (щодо виконання рекомендацій, які містяться у коментарях Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 40 - 41, ст. 379):

1) у статті 13:

пункт 3 частини третьої виключити;

пункт 4 частини третьої виключити;

2) в частині третій статті 14 слова "за погодженням з Міністром внутрішніх справ" виключити;

3) в частині четвертій статті 21 слова "Міністром внутрішніх справ України за поданням" виключити;

4) пункт 20 частини першої статті 23 виключити;

5) у статті 26:

пункт 1 частини першої виключити;

у частині другій після слів "баз (банків) даних," та перед словами "визначених у пункті сьомому" додати слова "пов'язаних з досудовим розслідуванням і";

додати частину третю наступного змісту:

"3. Поліція уповноважена зберігати дані протягом таких строків:

1) у базах (банках) даних, зазначених у пунктах 2, 3, 6 - 10, 13, 14, 18 частини першої цієї статті, - до закінчення строків давності притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності;

2) у базах (банка) даних, зазначених у пунктах 4, 5, 11, 12, 17 частини першої цієї статті, - до моменту відшукання (впізнання) особи, трупа, речі, документу, зброї;

3) у базах (банка) даних, зазначених у пунктах 15, 16 частини першої цієї статті, - протягом строків дії відповідного дозволу.

Поліція зобов'язана видалити і знищити дані у відповідній базі (банку) після завершення строків, зазначених у цій частині."

6) у пункті 4 частини першої статті 31 слово "якщо" замінити на слова "за наявності підозри або достатніх підстав вважати, що";

7) у статті 32:

у частині першій після слів "відповідне право особи" та перед словами "у таких випадках" додати слова "виключно після пояснення причин такої перевірки";

додати частину другу наступного змісту:

"2. Відсутність документів, що посвідчують особу, не є підставою для затримання особи, яка не вчинила правопорушень."

8) абзац другий частини першої статті 33 виключити;

9) в частині першій статті 34 додати новий абзац наступного змісту:

"Поверхнева перевірка здійснюються з обов'язковою відеофіксацією усього процесу поверхневої перевірки. Поліцейський зобов'язаний скласти протокол про здійснення поверхневої перевірки особи, її речей чи транспортного засобу, та вручити копію протоколу цій особі. Поліцейський зобов'язаний повністю показати особі відеозапис поверхневої перевірки цієї особи, її речей чи транспортного засобу."

10) у статті 37:

в частині другій додати абзац наступного змісту:

"Про затримання особи має бути негайно повідомлено її родичів або інших, вказаних затриманим, близьких осіб. Особа має право повідомити про це особисто."

в абзаці першому частині четвертій після слів "може тимчасово" та перед словами "обмежити фактичне володіння" додати слова "але не більше ніж на 3 години,";

в абзаці другому частині четвертій після слів "володіння річчю" та перед словами "здійснюється на підставах" додати слова "або пересування транспортного засобу".

11) у статті 40:

додати частину третю наступного змісту:

"3. Поліція зобов'язана забезпечувати відеофіксацію поверхневої перевірки особи, її речі або транспортного засобу."

додати частину четверту наступного змісту:

"4. Доступ до фото- і відеоматеріалів, передбачених частиною першою цієї статті, повинен бути наданий особі у випадку подання відповідного запиту, якщо такі матеріали містять інформацію про цю особу, яка подає запит. Особі може бути відмовлено в надані таких матеріалів лише у випадку, коли фото- і відеоматеріали містять матеріали, що не підлягають переданню та розголошенню відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" та Кримінального процесуального кодексу України."

12) у частині першій статті 43 виключити слова "невиправданим або";

13) пункт 4 частини четвертої статті 45 викласти у новій редакції:

"4) застосовувати водомети при температурі повітря нижче +10° С і тиском струменя 10 і більше атмосфер, направляти струмінь водомета в голови людям;"

14) у статті 46:

у пункті 5 частини четвертої після слів "яка намагається втекти" додати слова "а іншими способами її затримати неможливо;"

у частині тринадцятій слів "та інших осіб" додати слова "якщо іншими особами це зробити неможливо".

15) у статті 47:

у частині першій після слів "(закладів, установ) поліції" та пере словами "відповідно до номенклатури посад" додати слова "за результатами проведення конкурсу";

частину другу викласти у наступній редакції

"2. Порядок проведення конкурсу щодо призначення осіб на посади поліцейських здійснюється у відповідності до Положення про порядок проведення конкурсу щодо призначення осіб на посади поліцейських, яке затверджується Національною поліцією України.";

у частині третій слова "поліцейських шкіл," виключити;

16) у статті 48:

у частині другій слова "поліцейських шкіл" виключити;

у частині третій слова "поліцейських шкіл" виключити;

17) у статті 51:

у частині першій після слів "в органах поліції," та перед словами "створюються постійні поліцейські" додати слова "вирішення питань дисциплінарної відповідальності поліцейських";

у пункті 1 частини четвертої слова "крім прийому на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських" виключити;

у частині четвертій додати пункт 3 наступного змісту:

"3) здійснює дисциплінарне провадження щодо поліцейських.";

18) у статті 52:

у частині третій слова "а також під час комплектування в порядку просування по службі посад молодшого, середнього та вищого складу поліції" виключити;

частину четверту виключити;

19) пункт 1 частини другої статті 57 виключити;

20) у статті 62:

частину шосту викласти у новій редакції:

"6. Втручання в законну діяльність поліцейського, перешкоджання виконання ним відповідних законних повноважень, невиконання законних вимог поліцейського, будь-які інші протиправні дії стосовно поліцейського мають наслідком відповідальність відповідно до закону."

додати нову частину наступного змісту:

"12. Безпосередні керівники несуть кримінальну відповідальність за віддання злочинного розпорядження чи наказу, тиск на поліцейських та схиляння їх до протиправних дій і порушення законності."

21) частину першу статті 66 викласти у новій редакції:

"1. Поліцейський не може займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім викладацької, наукової і творчої діяльності, інструкторської та суддівської практики із спорту."

22) частину другу статті 76 викласти у новій редакції:

"2. Особи, які мають спеціальні звання середнього і вищого складу поліції, перебувають на службі до досягнення ними такого віку:

1) до старшого інспектора, старшого детектива включно - 55 років;

2) генерального інспектора - 60 років."

23) у статті 80:

частину першу викласти у наступній редакції:

"1. Установлюються такі спеціальні звання поліцейських:

1) спеціальне звання молодшого складу (крім кримінальної поліції):

молодший інспектор поліції;

2) спеціальні звання середнього складу (крім кримінальної поліції):

інспектор поліції;

старший інспектор поліції;

3) спеціальне звання вищого складу поліції:

Генеральний інспектор поліції;

частину другу викласти у наступній редакції:

"2. Установлюються такі спеціальні звання поліцейських кримінальної поліції:

1) спеціальне звання молодшого складу:

молодший детектив поліції;

2) спеціальні звання середнього складу:

детектив поліції;

старший детектив поліції;

3) спеціальне звання вищого складу поліції:

Генеральний інспектор поліції;"

частину третю виключити

24) у статті 81:

у назві статті слово "первинних" виключити;

у частині першій після слів "звання середнього" та перед словами "складу поліції" додати слова "і вищого";

частину третю-шосту виключити;

25) у статті 82:

частину першу викласти у наступній редакції:

"1. Чергове спеціальне звання поліції присвоюється поліцейському в момент його призначення на посаду, яка передбачає спеціальне поліцейське звання, що відповідає займаній посаді.

Відповідність посад поліцейських і спеціальних поліцейських звань, передбачених статтею 81 цього Закону, встановлюється Міністерством внутрішніх справ України";

частину другу - четверту виключити;

частину п'яту викласти у наступній редакції:

"5. Чергові спеціальні звання поліції мають право присвоювати:

1) керівники поліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, науково-дослідних установ, ректори (керівники) вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, та прирівняні до них керівники - спеціальні звання поліції молодшого, середнього складу поліції поліцейським, щодо яких вони є безпосередніми або прямими керівниками (начальниками); 2) керівник поліції - спеціальні звання поліції молодшого, середнього складу поліції, у тому числі заступникам керівника поліції;

3) Міністр внутрішніх справ України - спеціальні звання поліції керівнику поліції."

26) статтю 83 виключити;

27) статтю 84 виключити;

28) частину п'яту та сьому статті 85 виключити;

29) у статті 86 додати частину четверту наступного змісту:

"4. Керівники територіальних органів Національної поліції зобов'язані раз на рік проводити прес-конференції про діяльність органів, які вони очолюють."

30) у частині першій статті 87 додати новий абзац наступного змісту:

"Керівник органу (підрозділу) поліції, щодо якого розглядається питання про прийняття резолюції недовіри, має право на виступ на засіданні відповідної ради під час обговорення проекту резолюцію недовіри."

31) У Прикінцевих та Перехідних положеннях:

додати пункт 11-1 наступного змісту:

"11-1. До 31 грудня 2016 року проводиться переатестація поліцейських в порядку, передбаченому Міністерством внутрішніх справ.

Особи, які не пройшли переатестацію, підлягають звільненню зі служби на в порядку і на підставах, передбачених пунктами 8 - 11 цього Розділу."

додати пункт 19 наступного змісту:

"19. Протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом:

1) заклади охорони здоров'я, що знаходяться у підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ України, передаються Міністерству охорони здоров'я України в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

2) вищі навчальні заклади III - IV рівня акредитації, що знаходяться у підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ України, передаються Міністерству освіти і науки України з збереженням професорсько-викладацького складу, в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

3) на базі навчально-тренувальних центрів навчальних закладів, що знаходяться у підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ України, утворюються Поліцейські школи для первинної професійної підготовки поліцейських.".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:

1) пункту 1 (щодо об'єднання органу досудового розслідування і кримінальної поліції), який набирає чинності з 1 січня 2017 року;

2) пункту 1 (щодо ліквідації поліції охорони), який набирає чинності з 1 січня 2018 року.

2. Поліцейським протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом присвоюються відповідні спеціальні звання поліції відповідно до такої схеми співвідношення спеціальних звань:

Рядовий поліції - молодший інспектор поліції / молодший детектив поліції

Капрал поліції - молодший інспектор поліції / молодший детектив поліції

Сержант поліції - молодший інспектор поліції / молодший детектив поліції

Старший сержант поліції - молодший інспектор поліції / молодший детектив поліції

Молодший лейтенант поліції - інспектор поліції / детектив поліції

Лейтенант поліції - інспектор поліції / детектив поліції

Старший лейтенант поліції - інспектор поліції / детектив поліції

Капітан поліції - інспектор поліції / детектив поліції

Майор поліції - інспектор поліції / детектив поліції

Підполковник поліції - старший інспектор поліції / старший детектив поліції

Полковник поліції - старший інспектор поліції / старший детектив поліції

Генерал поліції третього рангу - Генеральний інспектор поліції

Генерал поліції другого рангу - Генеральний інспектор поліції

Генерал поліції першого рангу - Генеральний інспектор поліції

 

Голова Верховної Ради
України

А. В. ПАРУБІЙ

Опрос