Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О частной детективной (розыскной) деятельности

Проект закона Украины от 28.12.2015 № 3726
Дата рассмотрения: 28.12.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про приватну детективну (розшукову) діяльність

Цей Закон визначає загальні правові засади організації приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні як одного з шляхів забезпечення конституційних гарантій людини та громадянина на захист своїх законних прав та інтересів.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів

Приватний детектив - фізична особа, яка здійснює приватну детективну (розшукову) діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом.

Приватна детективна (розшукова) діяльність - дозволена органами Національної поліції України незалежна професійна діяльність приватних детективів або приватних детективних підприємств (агентств) щодо надання клієнтам на платній договірній основі детективних послуг з метою захисту їхніх законних прав та інтересів на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом.

Самоврядування приватного детектива - гарантоване державою право приватного детектива самостійно вирішувати питання організації приватної детективної (розшукової) діяльності в порядку, встановленому цим Законом.

Клієнт - фізична або юридична особа, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, в інтересах яких здійснюється приватна детективна (розшукова) діяльність.

Договір про надання приватних детективних (розшукових) послуг - це домовленість, за якою одна сторона (приватний детектив, приватне детективне підприємство (агентство) зобов'язується здійснити надання приватних детективних (розшукових) послуг другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені цим Законом та договором, а клієнт зобов'язується оплатити надання послуг та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Стаття 2. Правова основа приватної детективної (розшукової) діяльності

Правову основу приватної детективної (розшукової) діяльності становлять Конституція України, цей Закон та інші законодавчі акти України.

Стаття 3. Принципи приватної детективної (розшукової) діяльності

Приватна детективна (розшукова) діяльність ґрунтується на принципах верховенства права, законності, дотримання прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, збереження професійної таємниці, конфіденційності, взаємодії із правоохоронними органами, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

Суб'єкти приватної детективної (розшукової) діяльності надають на платній договірній основі детективні послуги клієнтам з метою захисту їхніх законних прав та інтересів.

Суб'єкти приватної детективної (розшукової) діяльності здійснюють детективну діяльність на всій території України та за її межами, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або законодавством іноземної держави.

Суб'єкти приватної детективної (розшукової) діяльності можуть здійснювати детективну діяльність індивідуально або через приватні детективні підприємства (агентства).

Розділ II
ВИДИ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ'ЄКТІВ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 4. Суб'єкти приватної детективної (розшукової) діяльності

Суб'єктами приватної детективної (розшукової) діяльності цим Законом визнаються:

1) приватні детективи - громадяни України, які отримали в установленому законодавством порядку свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю;

2) приватні детективні підприємства (агентства) - самостійні суб'єкти господарювання, що пройшли державну реєстрацію у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб, учасниками яких є один або більше приватних детективів.

На суб'єктів приватної детективної (розшукової) діяльності не розповсюджується дія законів, що регулюють правовий статус працівників правоохоронних органів.

Суб'єкти приватної детективної (розшукової) діяльності не мають права здійснювати оперативно - розшукові заходи, віднесені законом до виключної компетенції оперативних підрозділів, передбачених статтею 5 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність".

Стаття 5. Приватний детектив

Приватним детективом може бути громадянин України, який володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту, пройшов спеціальну підготовку з метою здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності чи має стаж роботи в оперативних підрозділах або органах досудового розслідування не менше трьох років та отримав у встановленому порядку свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.

Приватний детектив не може займати будь-яку посаду в органах державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних чи судових органах влади.

Не може бути приватним детективом особа яка:

1) має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення злочину;

2) визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;

3) звільнена з посади судді, прокурора, нотаріуса, як працівник правоохоронного органу, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування за порушення присяги, вчинення корупційного правопорушення.

Приватний детектив має право:

1) займатися детективною (розшуковою) діяльністю індивідуально як самозайнята особа або суб'єкт підприємницької діяльності;

2) надавати приватні детективні (розшукові) послуги індивідуально або в об'єднанні із іншими приватними детективами шляхом заснування приватного детективного підприємства (агентства);

3) мати помічників із числа осіб, які мають вищу чи базову юридичну освіту, та уклали трудовий контракт із приватним детективом;

4) відкривати рахунки в банках, мати особисті бланки та печатку, штампи із зазначенням свого прізвища, імені та по батькові, номера і дати видачі свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.

Приватному детективу заборонено:

1) обіймати посади, зазначені у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції";

2) займатися адвокатською, нотаріальною чи судово-експертною діяльністю;

3) бути працівником Збройних Сил України.

Несумісною з діяльністю приватного детектива є військова або альтернативна (невійськова) служба. У разі виникнення обставин несумісності, приватний детектив зобов'язаний у триденний строк з дня виникнення таких обставин подати до територіального органу Національної поліції, що видав свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю заяву про зупинення такої діяльності, а також посвідчення приватного детектива та свідоцтво.

Стаття 6. Приватне детективне підприємство (агентство)

З метою підвищення ефективності приватної детективної (розшукової) діяльності можуть створюватися приватні детективні підприємства (агентства), для яких приватна детективна (розшукова) діяльність є основним видом діяльності.

Приватне детективне підприємство (агентство) є юридичною особою, створеною за участі одного або більше приватних детективів у відповідності до вимог законодавства України, що здійснює діяльність на підставі статуту.

Право на використання у назві юридичної особи слів "детективне підприємство", "детективне агентство" та "детектив" належить виключно приватним детективним підприємствам (агентствам), що зареєстровані і здійснюють свою діяльність відповідно до цього Закону.

Державна реєстрація приватних детективних підприємств (агентств) проводиться з особливостями, визначеними цим Законом.

Приватні детективні підприємства (агентства) мають право відкривати рахунки в банках, мати бланки, печатки, штампи із зазначенням свого найменування.

Стороною договору про надання детективних (розшукових) послуг є приватне детективне підприємство (агентство).

Приватні детективні підприємства (агентства) на договірних засадах можуть залучати до виконання укладених ними договорів про надання приватних детективних (розшукових) послуг приватних детективів, які не є його учасниками. Приватні детективні підприємства (агентства) та їх об'єднання зобов'язані забезпечити дотримання професійних прав приватних детективів та гарантії приватної детективної (розшукової) діяльності.

Засновниками та учасниками приватного детективного підприємства (агентства) можуть бути виключно приватні детективи. У разі, якщо засновник (учасник) приватного детективного агентства був позбавлений права займатись приватною детективною (розшуковою) діяльністю він втрачає право бути засновником (учасником) приватного детективного підприємства в порядку визначеними законами України.

Про створення, реорганізацію або ліквідацію приватного детективного підприємства (агентства) приватний детектив, який створив приватне детективне підприємство (агентство) протягом трьох днів з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців письмово повідомляє відповідний територіальний орган Національної поліції України.

Розділ III
ВИДАЧА СВІДОЦТВ ПРО ПРАВО НА ЗАНЯТТЯ ПРИВАТНОЮ ДЕТЕКТИВНОЮ (РОЗШУКОВОЮ) ДІЯЛЬНІСТЮ

Стаття 7. Видача свідоцтв про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю

Видача свідоцтв про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю здійснюється органами Національної поліції України з урахуванням вимог, передбачених цим Законом.

Положення про порядок видачі свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю затверджується Кабінетом Міністрів України.

Свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю видається безстроково на платній основі протягом десяти днів з дня подачі документів для отримання такого свідоцтва. Одночасно зі свідоцтвом заявнику видається посвідчення приватного детектива, зразок якого затверджується Національною поліцією України.

Стаття 8. Відмова у видачі свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю

Свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю не видається виключно:

1) громадянам, яким у встановленому законом порядку заборонено займатися підприємницькою діяльністю;

2) громадянам, яким у порядку, встановленому законодавством України, було анульовано свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю, якщо з дня анулювання свідоцтва не минуло трьох років;

3) громадянам, яким пред'явлено обвинувачення в скоєнні злочину - до вирішення в установленому законом порядку питання щодо їх винності чи невинуватості;

4) громадянам, які притягувались до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення;

5) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи) або притягалася судом до відповідальності за вчинення злочину;

6) у разі невідповідності поданих документів вимогам, які визначені у ст. 5 цього Закону.

Стаття 9. Анулювання свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю

Орган Національної поліції, який видав свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю, зобов'язаний анулювати його у випадках:

1) засудження приватного детектива за вчинення злочину - після набрання вироком законної сили;

2) обмеження судом дієздатності або визнання приватного детектива недієздатним;

3) особистої заяви приватного детектива, смерті приватного детектива;

4) припинення громадянства або виїзду на постійне місце проживання за межі України;

5) встановлення факту використання свідоцтва або посвідчення приватного детектива іншою особою;

6) грубого порушення вимог цього Закону та інших актів законодавства України.

Анулювання свідоцтва є підставою для припинення індивідуальної приватної детективної (розшукової) діяльності, а також діяльності приватного детективного підприємства (агентства), якщо його єдиним засновником (учасником) є приватний детектив, якому було анульовано свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю. Припинення діяльності приватного детективного підприємства (агентства) не тягне за собою припинення діяльності юридичної особи, яка може продовжувати здійснення іншої діяльності, не пов'язаної з детективною (розшуковою) діяльністю, за умови приведення статутних документів та назви у відповідність до законодавства.

Рішення про анулювання свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю набирає чинності через п'ять днів з дня його оприлюднення.

Стаття 10. Оскарження рішень про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю та про анулювання свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю

Оскарження рішень про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю та рішень про анулювання свідоцтва може бути оскаржене вищестоящому органу, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом десяти днів з дня її отримання, або до суду.

Розділ IV
ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИВАТНИХ ДЕТЕКТИВІВ, ПРИВАТНИХ ДЕТЕКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ (АГЕНТСТВ)

Стаття 11. Види детективних послуг, що можуть надаватися суб'єктами приватної детективної (розшукової) діяльності

Приватна детективна (розшукова) діяльність здійснюється з метою пошуку, збирання та фіксації інформації, розшуку предметів, майна, людей та тварин, встановлення фактів та з'ясування різних обставин за замовленням клієнтів та згідно договору про надання приватних детективних (розшукових) послуг.

Для досягнення цієї мети суб'єкти приватної детективної (розшукової) діяльності надають приватні детективні послуги із застосуванням засобів та методів, що не заборонені чинним законодавством України.

Дозволяється надання наступних видів приватних детективних послуг:

1) збирання, фіксування та дослідження відомостей, необхідних для розгляду справ у цивільному, господарському та адміністративному судочинстві, на договірній основі із сторонами судового процесу;

2) вивчення ринку, пошук і збір інформації із відкритих джерел з метою підготовки ділових переговорів клієнта, з'ясування фінансової платоспроможності, майнового стану та благонадійності потенційних ділових партнерів;

3) з'ясування біографічних та інших даних, що характеризують особу, стосовно окремих громадян (за їх письмової згоди) при укладенні ними трудових та інших договорів із замовником (клієнтом) приватних детективних (розшукових) послуг (зайняття в нього відповідної вакантної посади), виявлення їхніх ділових зв'язків, у тому числі із конкурентами клієнта в регіонах і за кордоном;

4) пошук осіб, місцезнаходження яких невідоме, з'ясування причин і обставин зникнення, можливостей і умов їх повернення, розшук осіб, які втратили родинні та дружні зв'язки;

5) розшук зниклого (втраченого або викраденого) майна, предметів та тварин;

6) пошук, збирання та фіксація відомостей в кримінальному провадженні на договірній основі з стороною кримінального провадження;

7) реалізація заходів по відтворенню втраченої (зниклої) інформації з питань законних прав та інтересів клієнтів;

8) пошук і збір даних, які можуть бути приводом або підставою для звернення замовником приватних детективних (розшукових) послуг до правоохоронних органів або до суду, з метою захисту законних прав та інтересів такого замовника;

9) виявлення фактів незаконного (несанкціонованого) збирання з метою використання відомостей, що становлять комерційну таємницю замовника або її розголошення, а також фактів незаконного (несанкціонованого) збирання стосовно фізичних осіб конфіденційної інформації;

10) пошук, виявлення та фіксація фактів незаконного використання прав інтелектуальної власності, що належать клієнту, а також випадків недобросовісної конкуренції;

11) пошук боржників та осіб, які ухиляються від виконання своїх договірних обов'язків, вирішення в порядку, встановленому законодавством України, питань щодо повернення боргів та виконання договірних обов'язків;

12) забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом (комерційної, промислової, професійної таємниці) замовника приватних детективних (розшукових) послуг.

Суб'єкти приватної детективної (розшукової) діяльності можуть надавати інші детективні послуги, якщо вони не суперечать вимогам чинного законодавства України.

Стаття 12. Права суб'єктів приватної детективної (розшукової) діяльності

Приватні детективи, приватні детективні підприємства (агентства) під час здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності мають право вчиняти будь-які дії, які не порушують гарантованих законом прав інших осіб та не заборонені законом, необхідні для належного виконання договору про надання приватних детективних послуг, зокрема відшукувати, отримувати та накопичувати потрібну інформацію всіма не забороненими законом методами, в тому числі:

1) звертатися із запитами до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб);

2) ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для приватної детективної (розшукової) діяльності документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;

3) проводити зовнішній огляд споруд, приміщень, інших об'єктів, доступ до яких не обмежений, а за згодою власника проводити їх внутрішній огляд;

4) проводити зовнішній огляд закритих для вільного доступу споруд, приміщень, інших об'єктів за згодою їх власників або законних користувачів, а за згодою власника проводити їх внутрішній огляд;

5) виключно за письмовою згодою власників відвідувати їхні жилі й інші приміщення та проводити їх огляд з метою здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності інформації;

6) проводити огляд або вивчення матеріалів, предметів, документів за згодою їх власників, законних користувачів або представників власників;

7) отримувати на договірній основі письмові висновки та усні консультації фахівців та експертів з питань, що потребують спеціальних знань;

8) здійснювати зовнішнє спостереження на відкритій місцевості, в громадських місцях та на транспорті;

9) здійснювати кіно - і фотозйомку, відео - та аудіо запис, а також застосовувати інші технічні засоби, які не спричиняють шкоду життю та здоров'ю громадян, навколишньому середовищу, у службових та інших приміщеннях, за письмовою згодою власників цих приміщень;

10) використовувати спеціальні засоби у відповідності до цього Закону та іншого законодавства України.

11) користуватися іншими правами, передбаченими цим Законом та іншими законами.

Під час здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності не допускається порушення законних прав і свобод фізичних або юридичних осіб.

Органи державної влади, місцевого самоврядування зобов'язані надавати відповіді на запити суб'єктів приватної детективної (розшукової) діяльності протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Стаття 13. Обов'язки суб'єктів приватної детективної (розшукової) діяльності

Приватні детективи, приватні детективні підприємства (агентства) при здійсненні своєї професійної діяльності зобов'язані:

1) у разі отримання інформації або виявлення обставин злочину (кримінального правопорушення) - невідкладно повідомити уповноважені правоохоронні органи про вказані обставини та, за потреби, надати їм допомогу у здійсненні дій, передбачених чинним кримінальним процесуальним законодавством України;

2) відмовитися від укладення договору про надання приватних детективних (розшукових) послуг у випадку, якщо при наданні вказаних послуг суб'єктом приватної детективної (розшукової) діяльності може бути порушено законодавство або права третіх осіб, а також якщо його укладення призведе до конфлікту інтересів приватного детектива;

3) дотримуватися вимог законодавства у сфері протидії та запобігання корупції та хабарництву, інших законів України.

Приватним детективам при здійсненні приватної детективної (розшукової) діяльності забороняється:

1) приховувати від правоохоронних органів факти скоєних злочинів (кримінальних правопорушень) чи злочинів, які готуються, що стали відомими в процесі здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності;

2) видавати себе за суб'єктів оперативно-розшукової діяльності, співробітників правоохоронних органів, представників інших державних органів;

3) збирати відомості, що пов'язані з особистим життям, з політичними та релігійними переконанням окремих осіб (без надання на це письмової згоди такої особи);

4) передавати своє свідоцтво або посвідчення для використання іншим особам.

Результати приватної детективної (розшукової) діяльності, що становлять державну чи іншу таємницю, яка охороняється законом, не підлягають передачі і розголошенню, крім випадків розголошення інформації про незаконні дії, що мають ознаки злочину.

Порушення суб'єктом приватної детективної (розшукової) діяльності встановлених Конституцією України прав і свобод людини і громадянина тягне за собою відповідальність, що передбачена законами України.

Стаття 14. Співробітництво та взаємодія суб'єктів приватної детективної (розшукової) діяльності з правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами

Приватні детективи, приватні детективні підприємства (агентства), які під час здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності отримали інформацію про факти скоєного злочину або про підготовку до скоєння злочину, зобов'язані невідкладно повідомити про це відповідний правоохоронний орган та передати йому матеріали, що підтверджують дану інформацію.

Суб'єкти приватної детективної (розшукової) діяльності мають право надавати правоохоронним органам допомогу щодо попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів, переслідування осіб, які їх скоїли, розшуку зниклих осіб, охорони громадського порядку та інші не заборонені законодавством України послуги, у тому числі на договірній основі. При цьому взаємодія приватного детектива з правоохоронними органами не повинна порушувати його зобов'язань за договором про надання послуг з детективної (розшукової) діяльності.

Органи державної влади та місцевого самоврядування сприяють приватним детективам, приватним детективним підприємствам (агентствам) у їхній діяльності.

Приватні детективи, приватні детективні підприємства (агентства) є незалежними від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб.

Стаття 15. Замовники суб'єкта приватної детективної (розшукової) діяльності

Замовниками послуг приватного детектива, приватного детективного підприємства (агентства) можуть бути фізичні або юридичні особи України, а також іноземні громадяни або юридичні особи.

Суб'єкт приватної детективної (розшукової) діяльності може надавати своїм клієнтам послуги, що передбачені статтею 12 цього Закону, після укладення з ними відповідної письмової угоди (договору).

Одержані за результатами приватної детективної (розшукової) діяльності матеріальні носії інформації зберігаються в архіві суб'єкта приватної детективної (розшукової) діяльності не менше трьох років.

Суб'єкт приватної детективної (розшукової) діяльності не має права укладати договір про надання приватних детективний (розшукових) послуг у разі, якщо:

1) суб'єктом приватної детективної (розшукової) діяльності надавались аналогічні послуги особам, інтереси яких суперечать інтересам клієнта;

2) до розшукового дослідження причетна посадова особа, з якою приватний детектив (співробітник приватного детективного підприємства або їх об'єднання) перебуває у родинних стосунках;

3) під час надання послуг з приватної детективної (розшукової) діяльності можуть бути порушені права та охоронювані законом інтереси інших громадян.

Стаття 16. Професійна таємниця результатів приватної детективної (розшукової) діяльності

Інформація з питань, з яких здійснювалося приватне детективне дослідження та відомості, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини та громадянина, а також інша інформація, яка отримана суб'єктами приватної детективної (розшукової) діяльності під час здійснення ними своїх професійних обов'язків, становлять професійну таємницю суб'єктів приватної детективної (розшукової) діяльності.

Приватним детективам, співробітникам приватних детективних підприємств забороняється розголошувати і використовувати у своїх власних інтересах або інтересах третіх осіб відомості, що складають професійну таємницю суб'єкта приватної детективної (розшукової) діяльності.

Використання зазначеними особами безпосередньо або через інших осіб відомостей, отриманих за результатами приватної детективної (розшукової) діяльності, з метою шантажу суб'єктів детективних досліджень чи замовників таких досліджень тягне відповідальність, передбачену законами України.

Стаття 17. Підготовка приватних детективів

Для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб, які здійснюють приватну детективну (розшукову) діяльність, можуть укладатися відповідні угоди з державними та недержавними закладами освіти.

Розробка програм навчання та ліцензування створених навчальних закладів, передбачених частиною першою цієї статті, здійснюються в порядку, встановленому нормативними актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, погодженими з Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією України, Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством фінансів України.

Розділ V
ПРИДБАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 18. Отримання дозволу на придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів

Громадянину України, який відповідно до статті 7 цього Закону звернувся до органів Національної поліції за свідоцтвом про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю і подав, відповідно до цього Закону відомості щодо потреби в спеціальних засобах, разом із свідоцтвом про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю та посвідченням приватного детектива видається цим органом Національної поліції дозвіл на придбання, зберігання і застосування наступних спеціальних засобів:

1) пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів;

2) балончиків, споряджених речовинами сльозогінної та дратівної дії.

Придбання цих спеціальних засобів приватний детектив здійснює за власний кошт і реєструє їх у органі Національної поліції у порядку, встановленому законодавством України.

Стаття 19. Умови застосування спеціальних засобів

Здійснюючи приватну детективну (розшукову) діяльність, приватний детектив має право застосовувати спеціальні засоби лише у випадках та в порядку, що передбачені цим Законом.

При застосуванні спеціальних засобів приватний детектив зобов'язаний:

1) попередити про наміри їх застосування, надавши при цьому достатньо часу для виконання своїх вимог, за виключенням тих випадків, коли зволікання в застосуванні спеціальних засобів створює безпосередньо небезпеку його життю чи здоров'ю або може потягти за собою інші тяжкі наслідки;

2) прагнути, в залежності від характеру та ступеню небезпеки правопорушення та осіб, які його скоїли, а також сили їх спротиву, аби будь-яка шкода, заподіяна при усуненні небезпеки, була мінімальною;

3) забезпечити особам, які отримали тілесні ушкодження, долікарняну допомогу і негайно повідомити про цей випадок органи охорони здоров'я та Національної поліції.

Приватні детективи, які мають дозвіл на придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів, зобов'язані проходити періодичну перевірку на придатність до дій в умовах, пов'язаних із застосуванням спеціальних засобів. Така перевірка здійснюється в порядку, визначеному Національною поліцією України.

Застосування приватним детективом спеціальних засобів з перевищенням своїх повноважень, перевищенням меж необхідної оборони чи меж крайньої необхідності тягне за собою відповідальність, що встановлена законом.

Стаття 20. Застосування спеціальних засобів

У частині застосування спеціальних засобів на приватну детективну (розшукову) діяльність розповсюджується дія Закону України "Про Національну поліцію" та Правила застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1991 р. N 49 "Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку".

Приватні детективи мають право застосовувати спеціальні засоби для відбиття нападу, що безпосередньо загрожує їхньому життю чи здоров'ю, життю та здоров'ю людей.

Заборонено застосування спеціальних засобів до жінок з явними ознаками вагітності, малолітніх осіб, осіб з явними ознаками обмежених можливостей або старості, крім випадків учинення ними збройного чи групового нападу, учинення збройного опору приватному детективу, що загрожує життю і здоров'ю інших осіб або приватного детектива, якщо відбити такий напад або опір іншими способами і засобами неможливо.

Приватному детективу заборонено відстрілювати патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, з порушенням визначених технічними характеристиками вимог щодо відстані від особи та стрільби в окремі частини голови і тіла людини.

Приватний детектив зобов'язаний у письмовій формі повідомити територіальний орган Національної поліції про застосування до особи спеціального засобу.

Якщо приватний детектив заподіяв особі поранення або каліцтво внаслідок застосування до неї спеціального засобу, керівник відповідного територіального органу Національної поліції зобов'язаний негайно повідомити про це відповідного прокурора.

Розділ VI
ГАРАНТІЇ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 21. Гарантії приватних детективів при здійсненні приватної детективної (розшукової) діяльності

Професійні права, честь і гідність громадян, які займаються приватною детективною (розшуковою) діяльністю, охороняються законами України. Забороняється втручатися у діяльність приватного детектива, а також у діяльність закладів освіти з підготовки кадрів для приватної детективної (розшукової) діяльності та їх співробітників, вимагати від них відомості, що складають професійну таємницю приватної детективної (розшукової) діяльності.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи у відносинах з приватним детективом зобов'язані дотримуватися вимог Конституції України та законів України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та протоколів до неї, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, практики Європейського суду з прав людини.

Розділ VII
КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ'ЄКТІВ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 22. Контроль за приватною детективною (розшуковою) діяльністю

Контроль за дотриманням суб'єктами приватної детективної (розшукової) діяльності вимог законодавства України здійснює Національна поліція через свої територіальні органи.

Повноваження територіальних органів Національної поліції та порядок контролю діяльності суб'єктів приватної детективної (розшукової) діяльності затверджуються Кабінетом Міністрів України із урахуванням положень цього Закону.

Розділ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 01.01.2017 року.

2. Закони, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Статтю 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. У разі державної реєстрації приватного детективного підприємства (агентства), крім документів, що передбачені частиною першою цієї статті, додатково подаються копії свідоцтв про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю, в залежності від кількості учасників приватного детективного підприємства (агентства)".

4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців із дати прийняття цього Закону:

1) розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом та необхідні для його належного виконання;

2) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

3) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

4) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос