Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно устранения расхождений и урегулирования других вопросов уплаты налога на имущество

Проект закона Украины от 19.10.2015 № 3346
Дата рассмотрения: 19.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення розбіжностей та врегулювання інших питань сплати податку на майно

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

У пункті 14.1 статті 14:

у підпункті 14.1.73 слова "умовах оренди" замінити словами "умовах оренди, а також особи, які фактично користуються земельними ділянками, на яких розташовані належні їм на праві власності будівлі, споруди (їх частини)";

підпункт 14.1.205 викласти в такій редакції:

"14.1.205. прибудинкова територія - територія навколо будинку, визначена на підставі відповідної містобудівної та землевпорядної документації в межах відповідної земельної ділянки, на якій розташовані будинок і належні до нього будівлі і споруди, та необхідна для обслуговування будинку та забезпечення задоволення житлових, соціальних, побутових та інших потреб власників (співвласників) та наймачів (орендарів) такого будинку (його частин), а також житлових та нежитлових приміщень, розташованих у будинку".

У пункті 109.1 слова "протиправні діяння" замінити словами "протиправні, винні діяння".

3. У статті 266:

у пункті 266.4:

у підпункті 266.4.1:

абзац перший після слова "житлової" доповнити словами "та нежитлової";

доповнити підпунктом "г" такого змісту:

"г) для господарських (присадибних) будівель, розташованих на прибудинковій території житлового будинку / будинків, незалежно від їх кількості - на 150 кв. метрів";

останній абзац після слова "житлової" доповнити словами "та нежитлової";

абзац другий підпункту 266.4.2 після слова "житлової" доповнити словами "та нежитлової".

у підпункті 266.7.1 пункту 266.7:

підпункт "г" викласти в новій редакції:

"г) за наявності у власності платника податку господарських (присадибних) будівель розташованих на прибудинковій території житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "г" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку";

доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"Обчислення суми податку у порядку передбаченому підпунктами "б" та "в" цього підпункту, здійснюється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів житлової нерухомості";

У зв'язку з чим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

у абзаці сьомому слова "кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної" замінити словами "кожного з об'єктів нежитлової нерухомості (з урахуванням особливостей, визначених цим підпунктом) та відповідної";

у підпункті 266.8.1 пункту 266.8 слова "він втратив" замінити словом "припинилося", а слово "виникло" словами "він набув".

Пункт 274.1 статті 274 викласти в такій редакції:

"274.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, крім випадків передбачених підпунктами 274.1.1 та 274.1.2 цього пункту.

274.1.1. Ставка земельного податку: для сільськогосподарських угідь встановлюється у розмірі не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

274.1.2. Ставка земельного податку за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, об'єднаннями та асоціаціями об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, кооперативами, споживчими товариствами та спілками, встановлюється у розмірі не більше 0,3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки".

4. У статті 286:

третє речення пункту 286.2 після слів "з нею подається" доповнити словами "(за наявності)";

пункт 286.4 слова "За нововідведені земельні ділянки" замінити словами "За нововідведені земельні ділянки, за земельні ділянки, на яких розташовані новопридбані будівлі, споруди (їх частини)";

абзаци другий та третій пункту 286.5 викласти в такій редакції:

"У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - фізичної особи до іншого власника - фізичної особи протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому новий власник набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - фізичної особи до іншого власника - фізичної особи протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності";

у пункті 286.6:

в абзаці першому слово "спільній" виключити;

у підпункті 1 слова "кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній" замінити словами "кількох осіб або одній";

підпункт 3 виключити;

останній абзац викласти в такій редакції:

"За земельну ділянку, на якій розташована будівля, приміщення якої, перебувають у власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх власності, з урахуванням прибудинкової території".

5. У статті 287:

у пункті 287.1:

абзац перший після слів "земельною ділянкою" доповнити словами "або права власності на будівлі, споруди (їх частини), які розташовані на такій земельній ділянці";

в абзаці другому:

слова "у поточному році" виключити;

доповнити другим реченням такого змісту:

"Норми даного абзацу не поширюються на територію, на якій на праві власності знаходяться будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території";

у пункті 287.6:

слова "таку земельну ділянку" замінити словами "такі будівлі, споруди (їх частини)";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"При переході права власності на будівлю, споруду (їх частини), що розташовані на орендованій земельній ділянці державної або комунальної власності, плата за землю, з урахуванням прибудинкової території, здійснюється новим власником цих приміщень у відповідній частині";

пункт 287.8 після слів "жилому будинку" доповнити словами "або в об'єкті нежитлової нерухомості".

6. У статті 288:

підпункт 288.5.1 пункту 288.5 викласти в такій редакції:

"288.5.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки, крім:

земельних ділянок, зайнятих житловим фондом, об'єднаннями та асоціаціями об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, кооперативами, споживчими товариствами та спілками, для яких сума платежу не може бути меншою 0,3 відсотків нормативної грошової оцінки;

земель сільськогосподарського призначення, наданих в оренду фізичним особам для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства загальною площею не більше 2 гектарів на одну особу, для яких сума платежу не може бути меншою 1 відсотка нормативної грошової оцінки";

доповнити пунктом 288.8 такого змісту:

"288.8. Якщо в результаті зміни розміру мінімальної або максимальної річної суми платежу, встановленої пунктом 288.5 цієї статті, розмір орендної плати, передбачений договором оренди, є нижчим або вищим за встановлений цим Кодексом, обов'язок по сплаті орендної плати у збільшеному або зменшеному розмірі виникає у орендаря з моменту внесення відповідних змін до договору оренди".

7. У підрозділі 6 розділу XX "Перехідні положення":

в назві слова "земельного податку" замінити словами "податку на майно";

додати пункт 2 такого змісту:

"2. Вимоги підпункту 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 цього Кодексу не поширюються на рішення органів місцевого самоврядування, які прийняті на виконання пункту 4 розділу II Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення розбіжностей та врегулювання інших питань сплати податку на майно".

II. Прикінцеві та перехідні положення.

1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

2. Внести до Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 46 - 47, ст. 280) такі зміни:

1) Статтю 23 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності підлягає перегляду та зміні за ініціативою сторін, у випадку якщо розмір орендної плати, передбачений договором оренди, є нижчим або вищим за встановлений Податковим кодексом України розмір мінімальної або максимальної річної суми платежу за такими договорами".

3. Кабінету Міністрів України впродовж трьох місяців з дня набрання чинності цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування у місячний термін з дня набрання чинності цього Закону переглянути рішення щодо встановлення податку на майно.

Установити, що протягом двох місяців з дня набрання чинності цього Закону до рішень місцевих рад про перегляд місцевих податків в частині податку на майно не застосовуються вимоги, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос