Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования земель дорожного хозяйства и развития сети автомобильных дорог

Проект закона Украины от 15.10.2015 № 3327
Дата рассмотрения: 15.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання земель дорожнього господарства та розвитку мережі автомобільних доріг

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27):

1) статтю 20 доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. Зміна цільового призначення земельних ділянок лісогосподарського призначення для розміщення об'єктів промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та земель іншого призначення допускається лише за умови обґрунтування неможливості реалізації альтернативних шляхів вирішення питання.";

2) у частині третій статті 23 слова "автомобільних шляхів" замінити словами "автомобільних доріг";

3) у статті 71:

у назві статті слова "та дорожнього господарства" виключити;

частину другу виключити;

4) доповнити Кодекс статтею 711 такого змісту:

"Стаття 711. Землі дорожнього господарства

1. До земель дорожнього господарства належать землі під автомобільними дорогами загального користування, зокрема під їх земляним полотном, дорожнім покриттям, штучними спорудами, шумозахисними екранами, спорудами дорожнього водовідводу та водоочисними спорудами, інженерним облаштуванням, архітектурним облаштуванням, технічними засобами організації дорожнього руху, автопавільйонами, лінійними спорудами і комплексами, що забезпечують функціонування і збереження доріг, елементами санітарного облаштування, зеленими насадженнями, розташованими в межах смуг відведення, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення автомобільних доріг, якщо на них розміщуються будівлі та споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг (крім об'єктів приватної власності), а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні, протилавинні та протисельові споруди, уловлювальні з'їзди, шумозахисні екрани, водовідвідні та водоочисні споруди, нагірні канави, випарні басейни, відкриті та закриті дренажні системи;

б) майданчики для стоянки транспортних засобів і відпочинку, видові, для складування дорожньо-будівельних та інших матеріалів;

в) архітектурне облаштування, будівлі та споруди підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів управління дорожнього господарства, а також належні їм виробничі бази, придорожні кар'єри, лінійні житлові будинки, лінійні та інші споруди для проведення ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, їх збереження і контролю дорожнього руху.

2. Для забезпечення створення належних умов експлуатації та запобігання ушкодженню земляного полотна автомобільних доріг загального користування та споруд дорожнього господарства, охорони земляного полотна автомобільних доріг від дії ерозії, заболочення, зсувів, лавин, снігопадів тощо по обидві сторони земляного полотна встановлюються охоронні зони.

Правовий режим земель, на яких встановлено охоронні зони автомобільних доріг загального користування, визначається Законом України "Про автомобільні дороги".

3. Землі дорожнього господарства можуть використовуватися фізичними особами, у тому числі фізичними особами - підприємцями, та юридичними особами на праві земельного сервітуту для розміщення шумозахисних екранів, рекламоносіїв (крім розміщення їх у смузі відведення автомобільних доріг) та вказівників, тимчасових споруд, майданчиків для стоянки транспортних засобів і відпочинку, видових, для складування дорожньо-будівельних та інших матеріалів, споруд та засобів вимірювання вагових та габаритних параметрів транспортних засобів, влаштування заїздів, виїздів і перехідно-швидкісних смуг до об'єктів дорожнього сервісу, які розміщуються повністю або частково на землях дорожнього господарства чи експлуатація яких потребує використання зазначених земель, якщо інше не встановлено законом.";

5) пункт "б" частини четвертої статті 84 після слів "державними залізницями" доповнити словами ", автомобільними дорогами загального користування";

6) статтю 99 доповнити пунктом "ж1" такого змісту:

1) право розміщення на землях дорожнього господарства шумозахисних екранів, рекламоносіїв (крім розміщення їх у смузі відведення автомобільних доріг) та вказівників, тимчасових споруд, майданчиків для стоянки транспортних засобів і відпочинку, видових, для складування дорожньо-будівельних та інших матеріалів, споруд та засобів вимірювання вагових та габаритних параметрів транспортних засобів, влаштування заїздів, виїздів і перехідно-швидкісних смуг до об'єктів дорожнього сервісу, які розміщуються повністю або частково на землях дорожнього господарства чи експлуатація яких потребує використання зазначених земель;";

7) у статті 100:

у другому реченні частини першої слово "володільцеві" замінити словом "користувачеві";

в абзаці першому частини другої слово "володільцем" замінити словами "користувачем за згодою власника";

8) у статті 102:

абзац перший частини другої після слова "власника" доповнити словами "(користувача за згодою власника)";

доповнити статтю частиною третьою такого змісту:

"3. У разі припинення земельного сервітуту особа, в інтересах якої було встановлено сервітут, зобов'язана привести земельну ділянку у стан, у якому ця ділянка була до надання її у користування.";

9) частину четверту статті 151 викласти у такій редакції:

"4. У разі викупу земельних ділянок під об'єкти містобудування, розміщення яких визначено містобудівною або землевпорядною документацією (Генеральна схема планування території України, схеми планування окремих частин території України, схеми планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій і детальні плани території, схеми землеустрою та техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів тощо), погодження місця розташування об'єкта не проводиться.".

2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40 - 44, ст. 356):

1) у частині другій статті 401 слово "володільцеві" замінити словом "користувачеві";

2) в абзаці першому частини другої статті 402 слово "володільцем" замінити словами "користувачем за згодою власника";

3) частину сьому статті 403 після слова "володільцеві" доповнити словом ", користувачеві";

4) у частині другій статті 404 слово "володільця" замінити словом "користувача".

3. У Законі України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446):

1) у статті 31:

назву статті викласти у такій редакції:

"Стаття 31. Землі автомобільного транспорту";

частини другу - четверту виключити;

2) доповнити Закон статтею 311 такого змісту:

"Стаття 311. Землі дорожнього господарства

Склад земель дорожнього господарства та їх правовий режим визначаються відповідно до Земельного кодексу України.".

4. У Законі України "Про автомобільні дороги" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 51, ст. 556; 2010 р., N 30, ст. 401; 2014 р., N 23, ст. 873):

1) у статті 1:

в абзаці восьмому слова "вимірювання вагових і габаритних параметрів транспортних засобів," виключити;

доповнити статтю з урахуванням алфавітного порядку абзацом такого змісту:

"охоронні зони автомобільних доріг загального користування - території, які межують з обох боків із земляним полотном автомобільних доріг і в межах яких установлюється особливий режим використання земель з метою захисту земляного полотна від вітрової ерозії, заболочення, зсувів, лавин, снігопадів тощо;";

2) у статті 9:

частину першу викласти у такій редакції:

"Складовими частинами автомобільної дороги загального користування у межах смуги відведення є: земляне полотно; проїзна частина; дорожнє покриття; смуга руху; споруди дорожнього водовідводу та водоочисні споруди; шумозахисні екрани; штучні споруди; інженерне облаштування: спеціальні споруди та засоби, призначені для забезпечення створення безпечних та зручних умов руху (освітлення, технологічного зв'язку, примусового зниження швидкості руху); архітектурне облаштування: архітектурні споруди та декоративні насадження, що призначені для забезпечення естетичного вигляду автомобільних доріг; технічні засоби організації дорожнього руху; спеціально облаштовані місця для зупинки маршрутних транспортних засобів; автопавільйони.";

доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:

"Об'єкти дорожнього сервісу, лінійні споруди і комплекси, що забезпечують функціонування і збереження доріг, елементи санітарного облаштування та зелені насадження не є складовими частинами автомобільної дороги загального користування.".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;

частину четверту викласти у такій редакції:

"До складових автомобільної дороги загального користування, що розміщуються за межами смуги відведення автомобільних доріг, належать: архітектурне облаштування, споруди, призначені для збереження автомобільних доріг і контролю дорожнього руху, водовідвідні та водоочисні споруди, шумозахисні екрани, поромні переправи, снігозахисні споруди, протилавинні і протисельові споруди, уловлювальні з'їзди, нагірні канави, випарні басейни, відкриті та закриті дренажні системи.";

3) частину другу статті 14 виключити;

4) доповнити Закон розділом II1 такого змісту:

"Розділ II1
НАДАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

"Стаття 151. Надання земельних ділянок для будівництва та експлуатації автомобільних доріг загального користування

Земельні ділянки державної та комунальної власності надаються у користування для будівництва та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування за рішеннями органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень та в порядку, встановленому Земельним кодексом України.

Відчуження земельних ділянок приватної власності для будівництва автомобільних доріг загального користування може здійснюватися в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності".

Стаття 152. Смуга відведення автомобільної дороги загального користування

У межах смуги відведення автомобільної дороги загального користування забороняється:

проведення робіт, не пов'язаних із будівництвом та експлуатаційним утриманням автомобільної дороги, а також об'єктів, які розміщуються за згодою власника або органу управління автомобільної дороги;

розорювання земельних ділянок, не пов'язане з їх наступним озелененням, заготівля деревини в порядку рубок головного користування та вирубування багаторічних насаджень (крім санітарних рубок та рубок, пов'язаних із забезпеченням безпеки дорожнього руху), проведення земляних робіт, за винятком рубок та робіт, пов'язаних з будівництвом та експлуатаційним утриманням автомобільної дороги, а також об'єктів, розміщених у смузі відведення автомобільної дороги за згодою власника або органу управління такої дороги;

установлення рекламоносіїв, щитів, знаків, які не відповідають вимогам нормативно-правових актів щодо безпеки дорожнього руху та експлуатації рекламоносіїв;

торгівля у невстановлених місцях.

Стаття 153. Землі охоронних зон автомобільних доріг загального користування

Для забезпечення створення належних умов експлуатації та запобігання ушкодженню земляного полотна автомобільних доріг загального користування та споруд дорожнього господарства, охорони земляного полотна автомобільних доріг від дії ерозії, заболочення, зсувів, лавин, снігопадів, заметів тощо по обидві сторони земляного полотна рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування встановлюються охоронні зони.

Земельні ділянки, розташовані в охоронних зонах автомобільних доріг, не вилучаються у їх власників або користувачів, а використовуються з обмеженнями, встановленими цим Законом.

У межах охоронних зон автомобільних доріг загального користування забороняється:

заготівля деревини в порядку рубок головного користування;

будівництво будівель та споруд, що не пов'язані з охороною автомобільних доріг від зсувів, лавин, снігопадів тощо, у разі, якщо таке будівництво чи експлуатація можуть зашкодити охороні автомобільних доріг від можливих загроз їх цілісності та належному функціональному стану;

провадження господарської та іншої діяльності, яка може призвести до зменшення стійкості та перезволоження ґрунтів, спричинити ерозію, зсуви, лавини.

Межі охоронних зон визначаються у складі проектної документації на будівництво доріг та проектами землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів для нових автомобільних доріг загального користування.

Власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, завдані їм унаслідок встановлення обмежень у використанні земельних ділянок у межах охоронної зони, у порядку, встановленому законодавством.

Відомості про обмеження у використанні земель в межах охоронних зон вносяться до Державного земельного кадастру.

Порядок визначення меж та встановлення охоронних зон автомобільних доріг загального користування затверджується Кабінетом Міністрів України.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос