Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с принятием Закона Украины "Об административных услугах"

Проект закона Украины от 13.10.2015 № 3322
Дата рассмотрения: 13.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про адміністративні послуги"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про альтернативні види палива" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 12, ст. 94; 2009 р., N 40, ст. 577; 2013 р., N 19 - 20, ст. 177):

1) абзац другий статті 3 викласти в такій редакції:

"повністю виготовлене (видобуте) з нетрадиційних джерел і видів енергетичної сировини (включаючи біомасу) та відповідає фізико-хімічним показникам, установленим нормативними документами на паливо, або є сумішшю традиційного палива з альтернативним, вміст якого повинен відповідати технічним нормативам моторного палива.";

2) у статті 6:

частину першу замінити частинами такого змісту:

"Свідоцтво про належність палива до альтернативного (далі - свідоцтво) видає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, на підставі результатів розгляду поданих виробником палива або уповноваженої ним особи (далі - заявник) заяви про видачу свідоцтва про належність палива до альтернативного, експертного висновку про наявність ознак альтернативного виду палива. Свідоцтво видається на безоплатній основі та дійсне протягом двох років з дня його видачі.

Форми заяви про видачу свідоцтва про належність палива до альтернативного і свідоцтва, а також порядок видачі свідоцтва встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Заява про видачу свідоцтва про належність палива до альтернативного повинна містити інформацію щодо прізвища та ініціалів заявника, найменування виробника палива та його юридичної адреси, назви палива та переліку документів, які подаються заявником центральному органові виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, для підтвердження належності палива до альтернативного з видачею документа про ідентифікацію палива.

Форми заяви про проведення експертизи палива для підтвердження його належності до альтернативного, яку заявник подає на розгляд центральному органові виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, експертного висновку про наявність ознак альтернативного виду палива та порядок проведення експертизи для підтвердження належності палива до альтернативного затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Експертний висновок про наявність ознак альтернативного виду палива повинен містити інформацію щодо:

найменування та відомчої належності випробувальної лабораторії, що склала експертний висновок, її адреси, номера та дати реєстрації атестата акредитації в органі сертифікації, його назви;

коду за типом палива, номера та дати видачі свідоцтва;

строку, протягом якого випробувальна лабораторія проводила дослідження палива;

назви палива та його коду згідно з Державним класифікатором продукції та послуг;

кількості палива в партії, що надається на експертизу;

нормативного документа, на відповідність вимогам якого було досліджене паливо;

найменування виробника палива та його юридичної адреси;

випробувальних лабораторій, які провели дослідження палива (їх найменування, адреси, галузі акредитації згідно з атестатом акредитації);

протоколу випробувань палива (номера та дати його затвердження випробувальною лабораторією);

висновку лабораторії за результатами проведення експертизи палива (відповідність характерних ознак та фізико-хімічних показників палива встановленим нормативними документами на паливо тощо) щодо його приналежності до альтернативного та про те, що експертний висновок є підставою для розгляду центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, питання про видачу свідоцтва про приналежність палива до альтернативного.

Експертний висновок про наявність ознак альтернативного виду палива видається заявникам випробувальними лабораторіями, які проводять випробування різних видів палива (твердого, рідкого чи газового) та акредитовані в установленому порядку.

Протокол випробувань палива повинен містити інформацію щодо:

найменування та відомчої належності випробувальної лабораторії, що склала експертний висновок, її адреси, номера та дати реєстрації атестата акредитації в органі сертифікації, його назви;

номера та дати затвердження протоколу випробувань;

найменування та юридичної адреси замовника випробувань;

характеристик зразка палива, до якого проводилися випробування;

результатів випробувань;

висновків за результатами випробувань;

рівня відповідальності випробувальної лабораторії за недостовірність та необ'єктивність результатів випробувань зразків палива;

оформлення у разі необхідності окремим додатком до протоколу випробувань виправлень та доповнень до протоколу після його затвердження.

Протокол випробувань палива видається заявникам випробувальними лабораторіями, які проводять випробування різних видів палива (твердого, рідкого чи газового) та акредитовані в установленому порядку.

Нормативний документ на паливо повинен складатися з таких структурних елементів:

титульного аркуша;

передмови;

змісту;

вступу;

назви документа;

сфери його застосування;

нормативних посилань;

загальних пояснень;

основної частини (термінів та визначень понять);

термінологічних додатків (за наявності);

абеткових покажчиків українських термінів, літерних позначень (за наявності іншомовних термінів-відповідників (за наявності) як довідкових додатків;

інших додатків (за наявності);

бібліографічних даних.

Свідоцтво або рішення про відмову у видачі свідоцтва (з обґрунтуванням підстав) повинне бути видано або надіслане заявникові не пізніше 10 календарних днів з дня реєстрації заяви у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Підставами для відмови у видачі свідоцтва є невідповідність палива ознакам, зазначеним у статті 3 цього Закону, подання неповного пакета документів, необхідних для видачі свідоцтва, виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей.

Рішення про відмову у видачі свідоцтва може бути оскаржене до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, або до суду у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дня одержання рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, про відмову у видачі свідоцтва.

У разі втрати або пошкодження свідоцтва центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, протягом п'яти робочих днів з дня отримання письмового звернення виробника (видобувача) альтернативного палива видає йому на безоплатній основі дублікат свідоцтва.

У разі пошкодження свідоцтва до звернення додається непридатний для використання бланк свідоцтва.

Підставами для відмови у видачі дубліката свідоцтва є виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей та подання заяви іншим заявником, ніж визначено у свідоцтві.".

У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно частинами шістнадцятою - дев'ятнадцятою;

частину вісімнадцяту статті 6 викласти в такій редакції:

"Порушення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, порядку видачі свідоцтва можуть бути оскаржені до суду.".

2. У Законі України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 20, ст. 278; 2011 р., N 29, ст. 272; 2012 р., N 7, ст. 53):

1) в абзацах п'ятому і десятому статті 1 слова "центральним органом виконавчої влади у сфері енергозбереження" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива";

2) у частині першій статті 8 слова "центральний орган виконавчої влади у сфері енергозбереження" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива";

3) у статті 11:

у першому реченні частини другої слова "центральний орган виконавчої влади у сфері енергозбереження" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива,";

доповнити статтю частинами такого змісту:

"Кваліфікація когенераційної установки (далі - кваліфікація) проводиться на безоплатній основі на підставі результатів розгляду заяви власника когенераційної установки або уповноваженої ним особи (далі - заявник) та технічної інформації про когенераційну установку.

Кваліфікація когенераційної установки підтверджується свідоцтвом про кваліфікацію когенераційної установки (далі - свідоцтво).

Форми заяви, свідоцтва та вимоги до технічної інформації про когенераційну установку затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Заява про проведення кваліфікації когенераційної установки повинна містити інформацію щодо прізвища та ініціалів заявника, найменування власника когенераційної установки, адреси його проживання, найменування та типу енергетичного обладнання, яке входить до складу когенераційної установки, адреси розташування когенераційної установки та переліку документів, які подаються заявником центральному органові виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, для проведення кваліфікації.

Технічна інформація про когенераційну установку, яка експлуатується або вперше введена в експлуатацію, повинна містити інформацію щодо:

адреси розташування когенераційної установки;

найменування та типу енергетичного обладнання, яке входить до складу когенераційної установки;

дати введення когенераційної установки в експлуатацію;

функціональної схеми когенераційної установки та її стислого опису;

стислих результатів випробувань когенераційної установки на експлуатаційних режимах (для когенераційної установки, яка вперше введена в експлуатацію);

палива, яке використовується когенераційною установкою (в разі використання як основного палива традиційного (органічного) палива наводиться інформація щодо виду та назви палива, його витрат; у разі використання як основного палива скидного енергетичного потенціалу технологічних процесів наводиться інформація щодо джерела енергії та кількості використаної енергії; у разі використання додаткового палива - інформація щодо виду та назви палива, його витрат);

кількості виробленої когенераційною установкою та відпущеної суб'єктам господарювання електричної та теплової енергії;

установленої потужності (електричної/теплової) та коефіцієнта корисної дії (електричного/теплового) когенераційної установки, загального коефіцієнта використання теплоти палива;

питомих витрат умовного палива на відпущену електроенергію (теплоенергію);

собівартості виробництва 1 Гкал теплоенергії (1 кВт·год. електроенергії).

Свідоцтво або рішення про відмову у видачі свідоцтва (з обґрунтуванням підстав) на безоплатній основі видається або надсилається заявникові не пізніше 30 календарних днів з дня реєстрації заяви у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Підставами для відмови у видачі свідоцтва є невідповідність вимогам, які встановлено цією статтею до кваліфікаційних показників, подання неповного пакета документів, необхідних для проведення кваліфікації, виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих заявником.

Рішення про відмову у видачі свідоцтва може бути оскаржене до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, або до суду у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дня одержання рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, про відмову у видачі свідоцтва.

У разі втрати або пошкодження свідоцтва центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, протягом п'яти робочих днів з дня отримання письмового звернення заявника видає йому дублікат свідоцтва на безоплатній основі.

У разі пошкодження свідоцтва до звернення додається непридатний для використання бланк свідоцтва.

Підставами для відмови у видачі дубліката свідоцтва є виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей та подання заяви іншим заявником, ніж визначено у свідоцтві.";

4) текст статті 13 викласти в такій редакції:

"Державний нагляд і контроль у сфері використання когенераційних установок здійснюють уповноважені органи виконавчої влади.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос