Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно персональной материальной ответственности должностных и служебных лиц органов государственной власти и местного самоуправления

Проект закона Украины от 09.10.2015 № 3309
Дата рассмотрения: 09.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо персональної матеріальної відповідальності посадових та службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У статті 9 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 29, ст. 389):

1) назву статті викласти у такій редакції:

"Стаття 9. Відповідальність посадових або службових осіб органу державного нагляду (контролю)";

2) частину другу викласти у такій редакції:

"Посадова або службова особа органу державного нагляду (контролю) несе відповідальність у порядку регресу у зв'язку з незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю такої посадової або службової особи на умовах та порядку, визначеним Законом України "Про державну службу".

2. Закон України "Про державну службу" доповнити новою статтею 39 такого змісту (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 52, ст. 490):

"Стаття 39. Цивільно-правова відповідальність державних службовців за невиконання або неналежне службових обов'язків

Державні службовці несуть цивільно-правову відповідальність за шкоду, заподіяну державі внаслідок невиконання або неналежного виконання державним службовцем основних обов'язків, встановлених статтею 10 цього Закону.

Державний службовець зобов'язаний відшкодувати державі шкоду, що була заподіяна через порушення його посадових обов'язків.

У випадку, коли шкоду заподіяно кількома державними службовцями кожен з них несе відповідальність у пропорційному розмірі, за результатами перевірки, що призначається керівником державного органу.

Відшкодування шкоди, заподіяної державним службовцем (державними службовцями), здійснюється за розпорядженням керівника державного органу не пізніше місячного терміну з моменту набрання чинності рішенням суду, в установленому законодавством порядку.

У випадку відмови державного службовця від добровільного відшкодування шкоди, таке відшкодування здійснюється за позовом державного органу в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.".

3. У Законі України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 32, ст. 409):

1) по тексту Закону слова "посадові особи" у відповідному відмінку замінити відповідно словами "посадові або службові особи";

2) частину восьму статті 12 викласти в такій редакції:

"8. Суб'єктам надання адміністративних послуг забороняється приймати заяви суб'єктів звернень щодо надання адміністративних послуг, видавати суб'єктам звернень оформлені результати надання адміністративних послуг (у тому числі рішень про відмову в наданні адміністративних послуг), якщо такі послуги надаються через центри надання адміністративних послуг, крім випадків подання заяв через Єдиний державний портал адміністративних послуг.".

4. У статті 6 Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (Відомості Верховної Ради України 2013, N 17, ст. 158):

1) у абзаці першому частини другої слова "орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування, бюджетних коштів," замінити словами "державний орган";

2) абзац четвертий частини другої викласти у такій редакції:

"За результатами службового розслідування за розпорядженням керівника державного органу не пізніше місячного терміну з моменту завдання збитків державному бюджету, посадовою або службовою особою такого органу відшкодовується завдана шкода у порядку регресу.

У випадку відмови посадової чи службової особи від добровільного відшкодування шкоди, таке відшкодування здійснюється за позовом державного органу в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України".

5. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., ст. 1122):

1) У статті 166-10 слова "посадових осіб" замінити відповідно словами "посадових або службових осіб".

2) доповнити Кодекс статтею 166-23 такого змісту:

"Стаття 166-23. Порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг

Порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг, крім порушень, передбачених статтями 166-10 - 166-12 цього Кодексу:

неповідомлення або несвоєчасне повідомлення суб'єктом надання адміністративної послуги суб'єкта звернення або адміністратора про відмову в наданні адміністративної послуги;

порушення суб'єктом надання адміністративної послуги строків надання такої послуги;

порушення суб'єктом надання адміністративної послуги, підприємствами, установами або організаціями, що належать до сфери його управління, строків подання необхідних для надання адміністративної послуги документів або інформації;

відмова суб'єкта надання адміністративної послуги суб'єкту звернення в наданні адміністративної послуги з підстав, не встановлених законом;

стягнення із суб'єкта звернення не передбачених законом платежів за надання адміністративних послуг;

неповідомлення або несвоєчасне повідомлення адміністратором суб'єкта звернення про можливість отримання адміністративної послуги, оформленої суб'єктом надання адміністративних послуг, або відмову в наданні такої послуги;

безпідставна відмова адміністратора суб'єкту звернення у прийнятті заяви на отримання адміністративної послуги та документів, що додаються до неї;

порушення суб'єктом надання адміністративних послуг заборони стосовно приймання заяв суб'єктів звернень щодо надання адміністративних послуг або видачі результатів їх надання (в тому числі рішень про відмову в їх наданні), якщо такі послуги надаються через центр надання адміністративних послуг, крім випадків подання заяв через Єдиний державний портал адміністративних послуг, -

тягне за собою накладення штрафу на відповідальних посадових або службових осіб, визначених у технологічній картці адміністративної послуги відповідно до вимог частини третьої статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги", у розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на відповідальних посадових або службових осіб, визначених у технологічній картці адміністративної послуги відповідно до вимог частини третьої статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги", у розмірі сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

2) статтю 221 після цифр "166-22" доповнити цифрами ", 166-23";

3) пункт 1 частини першої статті 255 доповнити новим абзацом такого змісту:

"центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства з питань надання адміністративних послуг (стаття 166-23)".

6. Статтю 134 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1971, додаток до N 50, ст. 375) доповнити частиною другою наступного змісту:

"Дія цієї статті не поширюється на випадки відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої фізичній або юридичній особі внаслідок незаконно прийнятих рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування, а також їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень".

7. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст. 356):

1) Статтю 1174 доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Орган державної влади, орган влади Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування у разі відшкодування шкоди, завданої посадовою або службовою особою відповідного органу в установленому законодавством порядку реалізовують право зворотної вимоги (регресу) до цієї особи щодо відшкодування збитків, завданих державному бюджету або місцевому бюджету за критеріями та методикою, визначеними Кабінетом Міністрів України.";

2) Частину четверту статті 1191 виключити.

8. У статті 267 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446):

1) У частині першій слова "має право зобов'язати" замінити словами "зобов'язує";

2) Частину другу викласти у наступній редакції:

"2. За наслідками розгляду звіту суб'єкта владних повноважень про виконання постанови суду або в разі неподання такого звіту суддя своєю ухвалою встановлює новий строк подання звіту, накладає на суб'єкта владних повноважень, відповідального за виконання постанови, штраф у розмірі сорока мінімальних заробітних плат.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман 

Опрос