Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О специальном режиме инвестиционной деятельности на территории города Харькова" относительно повышения инвестиционной привлекательности города Харькова

Проект закона Украины от 27.10.2015 № 3287-1
Дата рассмотрения: 27.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова" щодо підвищення інвестиційної привабливості міста Харкова

I. Верховна Рада України постановляє:

1) Внести зміни до Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова" (Урядовий кур'єр, 2000, 06, 03.06.2000 N 100) виклавши його у новій редакції:

"ЗАКОН УКРАЇНИ

Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова

Цей Закон визначає порядок запровадження та функціонування спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

спеціальний режим інвестиційної діяльності - це режим, який передбачає введення податкових, митних та інших пільг, передбачених цим Законом, для суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують на території міста Харкова інвестиційні проекти, затверджені Радою з питань спеціального режиму інвестиційної діяльності;

реструктуризація підприємства - здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форми власності, організаційно-правової форми, з метою фінансового оздоровлення підприємства, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва;

реконструкція підприємства - переобладнання існуючих виробничих потужностей, пов'язане з удосконаленням виробництва і підвищенням його техніко-економічного рівня на основі науково-технічних досягнень, що здійснюється за комплексним проектом реконструкції підприємства з метою збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості та зміни номенклатури продукції, поліпшення умов праці та охорони навколишнього природного середовища;

перепрофілювання підприємства - зміна технології виробничого процесу для випуску нової продукції (виконання робіт, надання послуг).

Стаття 2. Мета запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності

Спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова запроваджується для розвитку пріоритетних видів економічної діяльності на території міста Харкова та з метою залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва для збереження існуючих та створення нових робочих місць, впровадження нових технологій, модернізація діючих виробництв (зокрема, шляхом реструктуризації, реконструкції, перепрофілювання), розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, збільшення обсягів високоякісних товарів та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури, ефективного використання природних ресурсів.

Стаття 3. Запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності

1. Спеціальний режим інвестиційної діяльності запроваджується на території міста Харкова в його адміністративно-територіальних межах з 1 січня 2016 року і діє протягом 30 років при реалізації в порядку, визначеному цим Законом, інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності (далі - інвестиційні проекти), перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

2. Інвестиційні проекти, що реалізуються на території міста Харкова, є пріоритетними для залучення кредитів, які надаються під державні гарантії іноземними державами, міжнародними фінансовими організаціями, іноземними банками, іншими фінансово-кредитними установами.

Стаття 4. Особливості дії законодавства України на період запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності

1. Законодавство України на період запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності діє в межах Конституції України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

2. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади у період запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності діють у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Стаття 5. Органи управління спеціальним режимом інвестиційної діяльності

1. Органами управління спеціальним режимом інвестиційної діяльності є:

1) Рада з питань спеціального режиму інвестиційної діяльності;

2) Харківська міська рада.

Стаття 6. Повноваження Харківської міської ради щодо спеціального режиму інвестиційної діяльності

1. Харківська міська рада щодо спеціального режиму інвестиційної діяльності, здійснює свої повноваження відповідно до Конституції та законів України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. Крім того, до повноважень Харківської міської ради належить також:

укладення та реєстрація договорів (контрактів) із суб'єктами підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних видах економічної діяльності на території міста Харкова;

прийняття рішення про надання в користування земельних ділянок, об'єктів інфраструктури, розташованих на відповідній території, та природних ресурсів місцевого значення для реалізації інвестиційних проектів.

Стаття 7. Повноваження Ради з питань спеціального режиму інвестиційної діяльності

1. Рада з питань спеціального режиму інвестиційної діяльності (далі - Рада) є юридичною особою, яка утворюється виконавчим комітетом Харківської міської ради.

Положення про Раду та її склад затверджується виконавчим комітетом Харківської міської ради.

2. До повноважень Ради належать:

розгляд і затвердження інвестиційних проектів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

видача свідоцтва про затвердження інвестиційного проекту;

здійснення в межах своїх повноважень згідно з цим Законом відповідного контролю за реалізацією інвестиційних проектів суб'єктами підприємницької діяльності на території міста Харкова;

організація підготовки та перепідготовки кадрів;

сприяння залученню іноземних працівників для реалізації інвестиційних проектів суб'єктами підприємницької діяльності на території міста Харкова;

прийняття у межах своєї компетенції рішень, обов'язкових до виконання при реалізації інвестиційних проектів;

розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між Харківською міською радою та суб'єктами підприємницької діяльності при реалізації інвестиційних проектів;

надання центральним органам виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної інвестиційної політики та з питань формування та забезпечення реалізації державної фінансової та бюджетної політики інформації про наслідки запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності;

прийняття рішення про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту та надання пропозицій Харківській міській раді про розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), укладеного з суб'єктом підприємницької діяльності у разі порушення останнім умов договору (контракту).

реалізація інших повноважень, передбачених цим Законом.

3. Матеріально-технічне забезпечення Ради може здійснюватися за рахунок відрахувань суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти. Розмір відрахувань встановлюється Радою за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної фінансової та бюджетної політики.

Кошторис витрат Ради затверджується виконавчим комітетом Харківської міської ради.

Стаття 8. Особливості провадження підприємницької діяльності у пріоритетних видах економічної діяльності на території міста Харкова

1. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений на території міста Харкова, поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності виключно під час реалізації ними інвестиційних проектів, затверджених у встановленому цим Законом порядку.

2. Затвердження Радою інвестиційного проекту та видача свідоцтва про його затвердження є підставою для укладення Харківською міською радою договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності щодо умов реалізації інвестиційного проекту, укладення договорів оренди земельних ділянок, приміщень тощо. Порядок укладення договору (контракту) визначається Харківською міською радою.

3. У разі невиконання або неналежного виконання суб'єктом підприємницької діяльності умов договору (контракту), укладеного з Харківською міською радою, такий суб'єкт підприємницької діяльності несе майнову та іншу відповідальність, передбачену законодавством України та відповідним договором (контрактом).

4. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності законодавства України, установчих документів, договору (контракту) укладеного з Харківською міською радою щодо умов реалізації затвердженого у встановленому цим Законом порядку інвестиційного проекту Рада може скасувати рішення про затвердження інвестиційного проекту та внести пропозиції Харківській міській раді про розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), укладеного з суб'єктом підприємницької діяльності.

5. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності законодавства України, установчих документів, договору (контракту) укладеного з Харківською міською радою щодо умов реалізації затвердженого у встановленому цим Законом порядку інвестиційного проекту, Харківська міська рада може прийняти рішення про розірвання у встановленому законодавством порядку укладеного з ним договору (контракту).

У разі розірвання договору Харківською міською радою, з підстав наведених у абзаці першому цього пункту, рішення Ради про затвердження інвестиційного проекту анульовується у 3-х денний строк з дня прийняття рішення про розірвання такого договору (контракту).

6. Рішення Ради про скасування/анулювання рішення про затвердження інвестиційного проекту та рішення Харківської міської ради про розірвання договору (контракту), укладеного з суб'єктом підприємницької діяльності, можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Стаття 9. Спеціальний правовий режим інвестиційної діяльності та особливості оподаткування у пріоритетних видах економічної діяльності на території міста Харкова

1. До суб'єктів підприємницької діяльності під час реалізації ними інвестиційних проектів відповідно до укладених з Харківською міською радою договорів (контрактів) застосовується запроваджений цим Законом спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств та плати за землю.

2. Звільняються від сплати ввізного мита на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, суб'єкти підприємницької діяльності, які ввозять на митну територію України - на територію міста Харкова - для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів відповідно до укладених з Харківською міською радою договорів (контрактів):

матеріали і сировину, перелік та обсяги яких визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

устаткування, обладнання та комплектуючі до них.

Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів.

У разі нецільового використання зазначених матеріалів, сировини, устаткування, обладнання та комплектуючих до них платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законодавством порядку.

3. Звільняються від оподаткування податком на додану вартість на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, операції з ввезення (пересилання) на митну територію України - на територію міста Харкова - суб'єктами підприємницької діяльності для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів відповідно до укладених з Харківською міською радою договорів (контрактів), устаткування, обладнання та комплектуючих до них.

Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів.

У разі нецільового використання зазначених устаткування, обладнання та комплектуючих до них податок на додану вартість справляється виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за митну вартість, перераховану в гривні за валютним (обмінним) курсом, установленим Національним банком України на день оформлення ввізної вантажної митної декларації, з урахуванням пені, нарахованої на таку суму податку, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, за період від дати ввезення таких товарів на митну територію України до дати збільшення податкового зобов'язання.

4. Перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених сировини, матеріалів, устаткування (обладнання) та комплектуючих до них є невід'ємною частиною інвестиційного проекту.

Під терміном устаткування (обладнання) слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.

Під терміном комплектуючі до устаткування (обладнання) слід розуміти частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування (обладнання).

5. Звільняється на три роки від оподаткування прибуток (в частині, одержаній від освоєння інвестицій) новоствореного, перепрофільованого, реструктуризованого, реконструйованого підприємства, що реалізує інвестиційний проект відповідно до укладеного з Харківською міською радою договору (контракту).

Прибуток таких підприємств, одержаний від реалізації інвестиційного проекту з четвертого по шостий рік включно, оподатковується за ставкою у розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

Ця норма застосовується з моменту одержання зазначеними підприємствами першого прибутку.

Порядок обліку та обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається центральним органом виконавчої влади який реалізує державну податкову політику.

6. До валового доходу підприємства, нарахованого з метою оподаткування, не включається одержана згідно з інвестиційним проектом відповідно до укладеного з Харківською міською радою договору (контракту) сума інвестицій у вигляді:

коштів;

матеріальних цінностей;

нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.

У разі, якщо протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження інвестиції, передбаченої цією частиною, суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав інвестицію, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного в такому звітному (податковому) періоді.

7. Пільги щодо сплати податку на прибуток, передбачені цією статтею, не поширюються на частину прибутку, одержаного суб'єктом підприємницької діяльності від освоєння інвестицій, що були здійснені за рахунок коштів відповідних бюджетів, у тому числі за рахунок коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи.

8. Звільняються від плати за землю на період освоєння земельної ділянки (планування території, будівництва об'єктів інфраструктури тощо), але не більше ніж на п'ять років, суб'єкти підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти відповідно до укладених з Харківською міською радою договорів (контрактів).

9. Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність з реалізації інвестиційних проектів відповідно до укладених з Харківською міською радою договорів (контрактів) без створення юридичної особи, через філії, відділення, інші відокремлені підрозділи тощо, складають відокремлений баланс фінансово-господарської діяльності, погоджений з територіальними органами центрального органу виконавчої влади який реалізує державну податкову політику.

10. Суб'єкти підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти відповідно до укладених з Харківською міською радою договорів (контрактів), щомісячно складають звіт про цільове використання ввезених ними сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них відповідно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади який реалізує державну податкову політику та державну політику у сфері державної митної справи.

11. Пільги, передбачені цією статтею, застосовуються з моменту укладення суб'єктом підприємницької діяльності договору (контракту) з Харківською міською радою.

Стаття 10. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів підприємницької діяльності у разі зміни спеціального режиму інвестиційної діяльності

1. Держава гарантує стабільність спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова на весь строк, визначений у статті 3 цього Закону.

2. У разі зміни законодавства України щодо спеціального правового режиму інвестиційної діяльності, передбаченого статтею 9 цього Закону, на вимогу платника податку застосовуються особливості оподаткування, що діяли на момент укладення з Харківською міською радою договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності".

II. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Набрання чинності цим Законом не є підставою для втрати чинності попередньо укладених договорів (контрактів), щодо умов реалізації інвестиційних проектів.

3. Кабінету Міністрів України:

передбачити у Державному бюджеті на 2016 рік, кошти на заходи для реалізації цього Закону;

у місячний строк переглянути перелік видів економічної діяльності, які є пріоритетними для реалізації інвестиційних проектів на території міста Харкова;

у місячний строк внести пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос