Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния относительно приведения их в соответствие с европейскими стандартами

Проект закона Украины от 08.10.2015 № 3272
Дата рассмотрения: 08.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної реєстрації актів цивільного стану щодо приведення їх у відповідність з європейськими стандартами

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Сімейному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21 - 22, ст. 135):

1) статтю 28 викласти в такій редакції:

"Стаття 28. Заява про реєстрацію шлюбу

1. Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком особисто до будь-якого органу державної реєстрації актів цивільного стану за їх вибором у паперовій або електронній формі з накладенням електронного цифрового підпису чи з подальшим її підписанням в органі державної реєстрації актів цивільного стану.

2. Якщо жінка та (або) чоловік не можуть особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу у паперовій формі, таку заяву або окремі (кожного з них) заяви подаються їх представниками. Справжність підписів жінки та (або) чоловіка і повноваження представника у цьому разі мають бути нотаріально засвідчені.

3. Особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, вважаються нареченими.

4. Якщо реєстрація шлюбу у визначений день не відбулася та наречені не повідомили про бажання зареєструвати шлюб в інший день, заява про реєстрацію шлюбу втрачає чинність.";

2) у статті 32:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Шлюб реєструється в один з робочих днів органу державної реєстрації актів цивільного стану, обраний нареченими, у тому числі в день подання заяви про реєстрацію шлюбу.";

частину другу виключити;

3) частину другу статті 105 виключити;

4) статтю 106 викласти в такій редакції:

"Стаття 106. Розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою подружжя

1. У разі взаємної згоди на розірвання шлюбу подружжя подає органу державної реєстрації актів цивільного стану спільну заяву про розірвання шлюбу у паперовій формі особисто або надсилає її в електронній формі з накладенням електронного цифрового підпису чи з подальшим її підписанням в органі державної реєстрації актів цивільного стану.

Якщо подружжя не може особисто подати органу державної реєстрації актів цивільного стану спільну заяву про розірвання шлюбу у паперовій формі, їх волевиявлення може бути оформлено окремими заявами про розірвання шлюбу у паперовій формі. У цьому разі заяву одного з подружжя, справжність підпису на якій нотаріально засвідчено (прирівняно до нотаріального засвідчення), від його імені подає другий з подружжя.

2. Шлюб розривається в день подання такої заяви або в інший робочий день органу державної реєстрації актів цивільного стану, обраний подружжям, якщо вона не була відкликана.

3. Шлюб розривається органом державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від наявності у подружжя дітей, спору щодо їх утримання, місця проживання дітей, участі у забезпеченні створення умов їх життя тим з батьків, хто буде проживати окремо, умов здійснення ним права на особисте виховання дітей, а також наявності між подружжям майнового спору.

4. Шлюб розривається у судовому порядку у разі існування спору щодо його розірвання.";

5) статтю 109 виключити;

6) у статті 135:

у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. При народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, за відсутності заяви матері та батька або рішення суду, запис про батька дитини в актовому записі та свідоцтві про народження не провадиться.";

в абзаці другому слова "та батька дитини провадиться відповідно до цієї статті" замінити словами "дитини провадиться";

у частині другій слова "і відомості про батьків" виключити;

7) частину першу статті 145 доповнити абзацом такого змісту:

"Прізвище дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, за відсутності добровільного визнання батьківства визначається за прізвищем матері.";

8) частину другу статті 147 викласти в такій редакції:

"2. По батькові дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, за відсутності добровільного визнання батьківства визначається за заявою матері дитини.

У разі смерті матері, а також за неможливості встановити місце її проживання чи перебування по батькові дитини визначається за заявою родичів, інших осіб або уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, в якому народилася дитина.";

9) частину четверту статті 148 викласти в такій редакції:

"4. Дитині, яка не досягла чотирнадцяти років та якій під час реєстрації народження присвоєне прізвище одного з батьків, може бути змінено прізвище на прізвище другого з батьків за заявою батьків або одного з них, якщо другий помер, оголошений померлим, визнаний безвісно відсутнім, недієздатним, обмежено дієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.";

10) статтю 149 викласти в такій редакції:

"Стаття 149. Зміна по батькові дитини

1. Дитина, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє по батькові.

2. Дитина, яка досягла чотирнадцяти років, має право на власний розсуд змінити по батькові за згодою батьків або одного з них у разі, якщо другий з батьків помер, оголошений померлим, визнаний безвісно відсутнім, недієздатним, обмежено дієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.

У разі якщо над дитиною, яка досягла чотирнадцяти років, встановлено піклування, зміна по батькові такої дитини здійснюється за згодою піклувальника.".

2. У статті 295 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40 - 44, ст. 356):

1) частину першу після слів "власне ім'я" доповнити словами ", по батькові";

2) у частині другій:

абзац перший після слів "власне ім'я" доповнити словами ", по батькові";

абзац другий після слів "власного імені" доповнити словами ", по батькові";

3) частину третю виключити;

4) частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Підставами для відмови у зміні імені є:

перебування заявника у розшуку;

офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника.".

3. У частині третій статті 234 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 40 - 42, ст. 492) слова "за заявою подружжя, яке має дітей," виключити.

4. Статтю 7 Закону України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 13, ст. 65; 2005 р., N 30, ст. 408) після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

"Положення частин першої - шостої застосовуються також у разі, коли відомості про батька дитини відсутні у свідоцтві про народження.".

У зв'язку з цим частини сьому і восьму вважати відповідно частинами восьмою і дев'ятою.".

5. У статті 21 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 49 - 51, ст. 376; 2008 р., N 27 - 28, ст. 253; 2009 р., N 38, ст. 535; 2011 р., N 2 - 3, ст. 11, N 29, ст. 272; 2012 р., N 12 - 13, ст. 82; 2013 р., N 51, ст. 716; 2014 р., N 11, ст. 135, N 20 - 21, ст. 712):

1) в абзаці восьмому частини першої слова "органів реєстрації актів громадянського стану" замінити словами "Міністерства юстиції України";

2) частину сьому викласти в такій редакції:

"7. Міністерство юстиції України за формою та в порядку, встановленими центральним органом виконавчої влади, який формує державну політику у сфері загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування, і Міністерством юстиції України, протягом десяти робочих днів після державної реєстрації смерті особи подає відповідні відомості Пенсійному фонду України.".

6. У Законі України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 38, ст. 509; 2012 р., N 19 - 20, ст. 171; 2013 р., N 38, ст. 502, N 51, ст. 716; 2014 р., N 5, ст. 62):

1) абзац другий частини першої статті 3 після слів "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" доповнити словами ", у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

2) у статті 9:

абзац другий частини третьої після слів "у двох примірниках" доповнити словами "у присутності заявника";

у частині четвертій:

слова "або паспортний документ іноземця" замінити словами ", паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства,";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"Заявник подає свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану лише за відсутності у відділах державної реєстрації актів цивільного стану відповідних актових записів цивільного стану та відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.";

частину сьому виключити;

3) у статті 13:

абзаци перший і другий частини другої викласти в такій редакції:

"2. Державна реєстрація народження дитини проводиться будь-яким органом державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця проживання батьків, місця народження дитини за заявою батьків чи одного з них в усній або паперовій формі.

Під час проведення державної реєстрації народження місцем народження дитини в актовому записі про народження зазначається фактичне місце її народження.";

в абзаці другому частини сьомої слова "та відомості про батьків" виключити;

частину восьму викласти в такій редакції:

"8. Державна реєстрація народження дитини, яка досягла одного року і більше, проводиться будь-яким органом державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця проживання батьків, місця народження дитини за заявою батьків або інших заінтересованих осіб за наявності документів про народження і перебування дитини під наглядом закладу охорони здоров'я.";

4) у статті 14:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком особисто до будь-якого органу державної реєстрації актів цивільного стану за їх вибором у паперовій або електронній формі з накладенням електронного цифрового підпису чи з подальшим її підписанням в органі державної реєстрації актів цивільного стану.

Якщо жінка та (або) чоловік не можуть особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу у паперовій формі, таку заяву або окремі (кожного з них) заяви подаються їх представниками. Справжність підписів жінки та (або) чоловіка і повноваження представника у цьому разі мають бути нотаріально засвідчені.

Особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, вважаються нареченими.";

частину другу доповнити абзацом такого змісту:

"Пред'явлення документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу, не вимагається за наявності у відділах державної реєстрації актів цивільного стану відповідних актових записів цивільного стану та відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, про які повідомлено заявником у заяві про реєстрацію шлюбу.";

доповнити статтю після частини другої новою частиною третьою такого змісту:

"3. Жінка та чоловік додають до заяви про реєстрацію шлюбу, поданої в електронній формі, відскановані копії паспорта громадянина України, паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, копії документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу, а також документів, що підтверджують законність перебування іноземця, особи без громадянства на території України. Відповідальність за достовірність зазначених у такій заяві відомостей, а також доданих до неї копій документів несуть жінка та чоловік.".

У зв'язку з цим частини третю - десяту вважати відповідно частинами четвертою - одинадцятою;

частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Шлюб реєструється в один з робочих днів органу державної реєстрації актів цивільного стану, обраний нареченими, у тому числі в день подання заяви про реєстрацію шлюбу.";

частину шосту виключити;

частину восьму викласти в такій редакції:

"8. Якщо наречені не з'явилися для проведення державної реєстрації шлюбу і не повідомили про бажання зареєструвати шлюб в інший день, заява про реєстрацію шлюбу втрачає чинність.

Якщо наречені не можуть з'явитися для проведення державної реєстрації шлюбу в обраний ними день, строк такої реєстрації переноситься за їх заявою, поданою особисто в паперовій або надісланій в електронній формі з накладенням електронного цифрового підпису чи з подальшим її підписанням в органі державної реєстрації актів цивільного стану, на інший день. У такому разі строк перенесення державної реєстрації шлюбу не може перевищувати одного року від дня, обраного нареченими для реєстрації.";

у першому реченні частини десятої слова "або паспортних документів іноземця" замінити словами ", паспортних документів іноземця або документів, що посвідчують особу без громадянства";

5) частини другу - п'яту статті 15 викласти в такій редакції:

"2. Державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться будь-яким органом державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця проживання подружжя.

У разі взаємної згоди на розірвання шлюбу подружжя подає органу державної реєстрації актів цивільного стану спільну заяву про розірвання шлюбу у паперовій формі особисто або надсилає її в електронній формі з накладенням електронного цифрового підпису чи з подальшим її підписанням в органі державної реєстрації актів цивільного стану.

Якщо подружжя не може особисто подати органу державної реєстрації актів цивільного стану спільну заяву про розірвання шлюбу у паперовій формі, їх волевиявлення може бути оформлено окремими заявами про розірвання шлюбу у паперовій формі. У цьому разі заяву одного з подружжя, справжність підпису на якій нотаріально засвідчено (прирівняно до нотаріального засвідчення), від його імені подає другий з подружжя.

Подружжя додає до заяви про реєстрацію розірвання шлюбу, поданої в електронній формі, відскановані копії паспорта громадянина України, паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, а також документів, що підтверджують законність перебування іноземця, особи без громадянства на території України. Відповідальність за достовірність зазначених у такій заяві відомостей несе подружжя.

3. Державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться в день подання відповідної заяви або в інший робочий день органу державної реєстрації актів цивільного стану, обраний подружжям, якщо вона не була відкликана.

4. Якщо подружжя не може з'явитися для проведення державної реєстрації розірвання шлюбу в обраний ними день, строк такої реєстрації переноситься за їх заявою, поданою особисто в паперовій або надісланій в електронній формі з накладенням електронного цифрового підпису чи з подальшим її підписанням в органі державної реєстрації актів цивільного стану, на інший день. У такому разі строк перенесення державної реєстрації розірвання шлюбу не може перевищувати одного року від дня, обраного подружжям для реєстрації.

Якщо один з подружжя не може з'явитися для державної реєстрації розірвання шлюбу, він може заявою, поданою особисто в паперовій або надісланій в електронній формі з накладенням електронного цифрового підпису, повідомити органу державної реєстрації актів цивільного стану про згоду реєстрації розірвання шлюбу за його відсутності та зазначити місцезнаходження органу державної реєстрації актів цивільного стану, до якого слід надіслати свідоцтво про розірвання шлюбу. Справжність підпису на паперовій заяві того з подружжя, який не може з'явитися, має бути нотаріально засвідчено (прирівняно до нотаріального засвідчення).

Якщо подружжя не з'явилося для проведення державної реєстрації розірвання шлюбу і не повідомило про бажання зареєструвати розірвання шлюбу в інший день, заява про розірвання шлюбу втрачає чинність.

5. У разі якщо один з подружжя визнаний безвісно відсутнім, недієздатним, державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться будь-яким органом державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця проживання подружжя в день подання заяви у паперовій формі та відповідного рішення суду. Якщо актовий запис про шлюб, що розривається, не був складений органом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем подання документів, державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться не пізніше ніж протягом місяця від дня їх пред'явлення.";

6) у статті 16:

у частині другій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2. Фізична особа, яка досягла віку, встановленого законом, подає будь-якому органу державної реєстрації актів цивільного стану заяву про зміну імені незалежно від місця її проживання одночасно з пред'явленням паспорта громадянина України або свідоцтва про її народження, свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, виданих стосовно цієї особи та її дітей.";

доповнити частину після абзацу першого новими абзацами такого змісту:

"Заявник подає свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, зазначені в абзаці першому цієї частини, лише за відсутності у відділах державної реєстрації актів цивільного стану відповідних актових записів цивільного стану та відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.

Фізична особа має право надіслати органу державної реєстрації актів цивільного стану заяву про зміну імені в електронній формі з накладенням електронного цифрового підпису чи подальшим її підписанням в органі державної реєстрації актів цивільного стану. У цьому разі до заяви про зміну імені додаються відскановані копії паспорта громадянина України, а також відповідних свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану. Відповідальність за достовірність зазначених у такій заяві відомостей, а також доданих до неї копій свідоцтв несе заявник.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;

абзац перший частини четвертої викласти в такій редакції:

"4. Розгляд заяви про зміну імені, поданої в установленому порядку до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, та державна реєстрація зміни імені проводиться не пізніше ніж протягом 45 днів з дня подання заяви.";

7) у статті 17:

у частині другій:

доповнити частину новим абзацом першим такого змісту:

"2. Державна реєстрація смерті проводиться за усною заявою будь-якої особи.".

У зв'язку з цим абзац перший вважати абзацом другим;

в абзаці другому слова "Заява про державну реєстрацію смерті подається" замінити словами "Зазначена особа заявляє про смерть";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Державна реєстрація смерті проводиться будь-яким органом державної реєстрації актів цивільного стану.";

частини четверту - шосту виключити;

8) у частині першій статті 18:

перше речення після слів "органами державної реєстрації актів цивільного стану" доповнити словами "під час її проведення";

друге речення після слів "зразками та їх описами" доповнити словами "і повинні мати ступінь захисту, що унеможливлює їх підроблення";

9) статтю 19 викласти в такій редакції:

"Стаття 19. Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану

1. Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану, оригінал якого було вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено, та повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення здійснюються відділами державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця зберігання актового запису цивільного стану за заявою особи, щодо якої складено запис, або заявника у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення.

Дипломатичними представництвами та консульськими установами України здійснюється повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану, оригінал якого було вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено, у разі зберігання відповідного актового запису в цих установах.

2. Свідоцтво про народження повторно видається батькам, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, представнику закладу охорони здоров'я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина, органу опіки та піклування.

3. Свідоцтво про смерть повторно видається другому з подружжя та близьким родичам померлого на підставі поданої ними заяви та представникові органу опіки та піклування у разі виконання ним повноважень з опіки та піклування стосовно осіб, які мають право на отримання такого свідоцтва.

4. Фізичній особі, яка звернулася до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва чи консульської установи України особисто, свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану видається того ж самого дня у разі підтвердження права особи на отримання свідоцтва та в окремих випадках, визначених цією статтею, родинних відносин з особою, щодо якої складено актовий запис цивільного стану.

За заявою щодо повторної видачі свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану, яка надійшла поштою або в електронній формі з накладенням електронного цифрового підпису, відділ державної реєстрації актів цивільного стану надсилає свідоцтво у п'ятнадцятиденний строк до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання фізичної особи.

За наявності у відділах державної реєстрації актів цивільного стану актових записів цивільного стану та відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян для підтвердження родинних або сімейних відносин з особою, щодо якої складено актовий запис цивільного стану, відділ державної реєстрації актів цивільного стану не вимагає від заявника пред'явлення відповідних документів про державну реєстрацію актів цивільного стану.";

10) у статті 22:

абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

"1. Внесення змін до актового запису цивільного стану проводиться органом державної реєстрації актів цивільного стану з дотриманням правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених Міністерством юстиції України, за наявності достатніх підстав.";

в абзаці першому частини другої слова "за заявою" замінити словами "за заявою у паперовій або електронній формі з накладенням електронного цифрового підпису чи з подальшим її підписанням в органі державної реєстрації актів цивільного стану";

частини третю та шосту викласти в такій редакції:

"3. Заява про внесення змін до актового запису цивільного стану подається будь-якому органу державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця проживання заявника.

Одночасно із заявою про внесення змін до актового запису цивільного стану, поданою в паперовій формі, заявником подаються паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, та документи, що підтверджують наявність підстав для внесення змін, а також свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану, яке підлягає обміну у зв'язку з внесенням змін до актового запису цивільного стану.

У разі надіслання заяви про внесення змін до актового запису цивільного стану в електронній формі до неї додаються відскановані копії паспорта громадянина України, паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, а також відповідних свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану. Відповідальність за достовірність зазначених у такій заяві відомостей, а також доданих до неї копій свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану несе заявник.

За наявності у відділах державної реєстрації актів цивільного стану актових записів цивільного стану та відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян відділ державної реєстрації актів цивільного стану не вимагає від заявника пред'явлення відповідних свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, крім свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану, яке підлягає обміну у зв'язку з внесенням змін до актового запису цивільного стану.

Заява про внесення змін до актового запису цивільного стану, подана у встановленому порядку відділу державної реєстрації актів цивільного стану, розглядається у місячний строк з дня її подання. У разі необхідності витребування документів про реєстрацію актів цивільного стану від компетентних органів іноземних держав та їх ненадходження у місячний строк цей строк може бути продовжено, але не більш як на два місяці.

Заява про внесення змін до актового запису цивільного стану, подана у встановленому порядку до дипломатичного представництва або консульської установи України, розглядається у шестимісячний строк.";

"6. Відповідне свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану видається органом державної реєстрації актів цивільного стану повторно під час внесення змін до актового запису цивільного стану.";

11) у статті 23:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Заява про поновлення актового запису цивільного стану подається будь-якому органу державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця проживання заявника у паперовій або електронній формі з накладенням електронного цифрового підпису чи з подальшим її підписанням в органі державної реєстрації актів цивільного стану.

Одночасно із заявою про поновлення актового запису цивільного стану, поданою в паперовій формі, заявником подаються паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, та свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, видані стосовно цієї особи, її батьків та дітей, що підтверджують наявність підстав для внесення відомостей до поновленого актового запису цивільного стану.

У разі надіслання заяви про поновлення актового запису цивільного стану в електронній формі до неї додаються відскановані копії паспорта громадянина України, паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, а також відповідних свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану. Відповідальність за достовірність зазначених у такій заяві відомостей, а також доданих до неї копій свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану несе заявник.

За наявності у відділах державної реєстрації актів цивільного стану актових записів цивільного стану та відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян відділ державної реєстрації актів цивільного стану не вимагає від заявника пред'явлення відповідних свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану.

Заява про поновлення актового запису цивільного стану, подана у встановленому порядку відділу державної реєстрації актів цивільного стану, розглядається у місячний строк з дня її подання. У разі необхідності витребування документів про реєстрацію актів цивільного стану від компетентних органів іноземних держав та їх ненадходження у місячний строк цей строк може бути продовжено, але не більш як на два місяці.

Заява про поновлення актового запису цивільного стану, подана у встановленому порядку до дипломатичного представництва або консульської установи України, розглядається у шестимісячний строк.";

частину третю після слів "первинного складення" доповнити словами "на підставі висновку відділу державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва або консульської установи України, судового рішення";

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Відповідне свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану видається органом державної реєстрації актів цивільного стану під час поновлення актового запису цивільного стану.";

12) частину третю статті 24 викласти в такій редакції:

"3. Заява про анулювання актового запису цивільного стану подається заінтересованою особою будь-якому органу державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця її проживання у паперовій або електронній формі з накладенням електронного цифрового підпису.

Одночасно із заявою про анулювання актового запису цивільного стану, поданою в паперовій формі, заявником подається паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, відповідні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану або рішення суду, що підтверджують наявність підстав для анулювання актового запису цивільного стану, у випадках, передбачених статтею 39 Сімейного кодексу України, а також свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану, що підлягає вилученню у зв'язку з анулюванням.

У разі надіслання заяви про анулювання актового запису цивільного стану в електронній формі з накладенням електронного цифрового підпису до неї додаються відскановані копії паспорта громадянина України, паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, а також відповідних свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, рішення суду. Свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану, що підлягає вилученню у зв'язку з анулюванням, надсилається заявником поштою. Відповідальність за достовірність зазначених у такій заяві відомостей, а також доданих до неї копій документів несе заявник.

За наявності у відділах державної реєстрації актів цивільного стану актових записів цивільного стану та відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян відділ державної реєстрації актів цивільного стану не вимагає від заявника пред'явлення відповідних свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, крім свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану, яке підлягає вилученню у зв'язку з анулюванням актового запису цивільного стану.

Заява про анулювання актового запису цивільного стану, подана у встановленому порядку відділу державної реєстрації актів цивільного стану, розглядається у місячний строк з дня її подання. У разі необхідності витребування документів про реєстрацію актів цивільного стану від компетентних органів іноземних держав та їх ненадходження у місячний строк цей строк може бути продовжено, але не більш як на два місяці.

Заява про анулювання актового запису цивільного стану, подана у встановленому порядку до дипломатичного представництва або консульської установи України, розглядається у шестимісячний строк.";

13) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство юстиції України" у відповідному відмінку.

7. Частину четверту статті 20 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11; 2013 р., N 51, ст. 716; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80, N 20 - 21, ст. 712) викласти в такій редакції:

"4. Міністерство юстиції України за формою та в порядку, встановленими центральним органом виконавчої влади, який формує державну політику у сфері загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування, і Міністерством юстиції України, протягом десяти робочих днів після державної реєстрації смерті особи подає відповідні відомості Пенсійному фонду України.".

8. У Законі України "Про Державний реєстр виборців" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 5, ст. 34; 2013 р., N 48, ст. 682; 2014 р., N 5, ст. 62, N 20 - 21, ст. 731):

1) статтю 17 доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. Підставою для видання наказу про внесення запису до бази даних Реєстру, внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Реєстру, також можуть бути відомості, передані розпоряднику Реєстру згідно із статтею 22 цього Закону.";

2) у статті 22:

друге речення частини першої викласти в такій редакції: "Поновлення бази даних Реєстру здійснюється на підставі відомостей, зазначених у частинах третій - одинадцятій та п'ятнадцятій цієї статті.";

частини другу та четверту викласти в такій редакції:

"2. Передбачені цією статтею відомості подаються щомісяця до 5 числа відповідному органу ведення Реєстру або розпоряднику Реєстру згідно з цією статтею.";

"4. Міністерство юстиції України подає відомості про виборців, смерть яких зареєстровано протягом попереднього місяця, розпоряднику Реєстру за формою та в порядку, встановленими Центральною виборчою комісією та Міністерством юстиції України.";

у першому реченні частини тринадцятої слова "третьою - одинадцятою" замінити словами "третьою, п'ятою - одинадцятою";

у частині шістнадцятій:

у пункті 1 слова і цифри "частиною другою статті 17" замінити словом і цифрами "статтею 17";

у пункті 2 слова і цифри "частиною третьою статті 17" замінити словом і цифрами "статтею 17";

доповнити статтю частиною двадцять третьою такого змісту:

"23. Передбачені цією статтею відомості про виборців можуть подаватися розпоряднику Реєстру в електронному вигляді з державних інформаційних систем, в яких міститься відповідна інформація, в порядку, встановленому розпорядником Реєстру та органом, яким забезпечується функціонування відповідної інформаційної системи. У цьому разі такі відомості органам ведення Реєстру не подаються.";

3) частину третю статті 23 доповнити реченням такого змісту: "Для перевірки інформації щодо проведення державної реєстрації смерті орган ведення Реєстру звертається до органу державної реєстрації актів цивільного стану.";

4) частину третю статті 31 доповнити новим другим реченням такого змісту: "Перевірка інформації щодо проведення державної реєстрації смерті здійснюється шляхом звернення до органу державної реєстрації актів цивільного стану.";

5) у частині четвертій статті 33 слова "органам ведення Реєстру" замінити словами "органам Реєстру".

II. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос