Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования механизма взимания налога на имущество в части налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка)

Проект закона Украины от 08.10.2015 № 3269
Дата рассмотрения: 08.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення механізму справляння податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13, /N 13 - 14, N 15 - 16, N 17/, стор. 556, стаття 112) такі зміни:

1. У статті 4 слово "розширенні" замінити словом "зміні".

2. Пункт 14.1 статті 14 доповнити новим підпунктом 14.1.250 такого змісту: "тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

Тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності може мати закрите приміщення для тимчасового перебування людей (павільйон площею не більше 30 квадратних метрів по зовнішньому контуру) або не мати такого приміщення.".

3. У статті 266:

1) підпункт 266.1.1 пункту 266.1 доповнити абзацом другим та третім такого змісту:

"У разі, якщо власник об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості передає даний об'єкт іншій особі на праві господарського відання, платником податку є особа, яка набула дане майно на праві господарського відання.

Власник об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості, що переданий іншій особі (іншим особам) на праві господарського відання, звільняється від обов'язку з обчислення, декларування та сплати податку щодо такого об'єкта.";

2) у підпункті "б" підпункту 266.1.2 пункту 266.1 слова "але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом" замінити словами "є кожна з таких осіб-власників у рівних частках, якщо уповноважену особу не визначено за їх згодою або не встановлено судом;";

3) підпункт "б" підпункту 266.1.2 пункту 266.1 викласти у такій редакції:

"якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, співвласники-платники податку за згодою або в судовому порядку визначають одного співвласника, який забезпечить виконання податкового обов'язку зі сплати податку від імені усіх співвласників об'єкта оподаткування;";

4) підпункт 266.1.2 пункту 266.1 доповнити підпунктом г) такого змісту:

"г) у разі, якщо юридична особа, яка має у власності частку об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебуває у спільній власності, передає її іншій особі на праві господарського відання, платником податку щодо такої частки є особа, яка набула майно на праві господарського відання.";

5) пункт 266.1 доповнити підпунктом 266.1.3 такого змісту:

"У разі, якщо об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості є предметом договору управління майном, управитель майна виступає податковим агентом установника управління щодо сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (у випадку, якщо це прямо передбачено у договорі управління майном).";

6) у підпункті "а" підпункту 266.2.2 пункту 266.2 слова "у власності" після слів "які перебувають" та перед словами "органів державної влади" замінити на слова "на праві власності та/або господарського відання";

7) у підпункті "е" підпункту 266.2.2 пункту 266.2 слово "бізнесу" замінити словом "підприємництва", слова "в малих архітектурних формах та" замінити словом "виключно";

8) після підпункту "е" доповнити новим підпунктом "є)" наступного змісту та відповідно змінити нумерацію наступних підпунктів:

"є) тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності, які використовуються суб'єктами мікро-, малого та середнього підприємництва;";

9) підпункт "є" підпункту 266.2.2 пункту 266.2 викласти у такій редакції:

"ж) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, що використовуються за призначенням, а також допоміжні будівлі промислових підприємств, зокрема адміністративно-побутові будівлі (споруди), складські приміщення, силоси, будівлі для зберігання транспортних засобів;";

10) підпункт "ж" підпункту 266.2.2 пункту 266.2 викласти у такій редакції:

"з) будівлі, споруди виробників сільськогосподарської продукції, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності, а також майстерні, будівлі для зберігання транспортних засобів та переробки сільськогосподарської продукції (майстерні, будівлі для зберігання транспортних засобів та переробки сільськогосподарської продукції включаються до об'єктів оподаткування виробника сільськогосподарської продукції, у яких частка виробництва сільськогосподарської продукції за попередній податковий (звітний) рік не досягає 75 відсотків);";

11) доповнити підпункт 266.2.2 пункту 266.2 новими підпунктами такого змісту:

"й) будівлі та споруди радіозв'язку, радіо- та телевізійного мовлення, що використовуються для розміщення обладнання, що забезпечує передачу теле- радіосигналу;

к) будівлі та споруди дорожнього господарства, а саме: склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що використовуються суб'єктами підприємництва виключно для забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування;

л) будівлі та споруди енергогенеруючих підприємств, об'єктів альтернативної енергетики, об'єктів передачі електричної та теплової енергії, виробничих об'єктів, необхідних для експлуатації об'єктів енергетики, в тому числі баз та пунктів.";

12) у підпункті 266.3.3 пункту 266.2 слова "у власності" замінити словами "на праві власності або на праві господарського відання у", і після слів "право власності" та перед словами "на такий об'єкт" додати слова "або право господарського відання";

13) підпункт а) підпункту 266.4.1 пункту 266.4 після слів квартир доповнити такими словами у дужках "(у тому числі їх часток)";

14) підпункт б) підпункту 266.4.1 пункту 266.4 після слів будинків доповнити такими словами у дужках "(у тому числі їх часток)";

15) підпункт в) підпункту 266.4.1 пункту 266.4 виключити;

16) після підпункту б) підпункту 266.4.1 пункту 266.4 додати новий абзац такого змісту: "У разі перебування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, у спільній сумісній власності декількох фізичних осіб, який/які не поділені в натурі, співвласник, який забезпечує сплату податку від імені усіх співвласників, має право на зменшення бази оподаткування, визначене підпунктами а) і б) підпункту 266.4.1 цього Кодексу із розрахунку застосування цієї пільги для кожного співвласника об'єкта оподаткування.";

17) У абзаці п'ятому підпункту б) підпункту 266.4.1 пункту 266.4 слова "Таке зменшення" замінити словами "Зменшення бази оподаткування згідно цього підпункту";

18) абзац шостий підпункту 266.4.1 пункту 266.4 після слів "збільшувати граничну межу" доповнити словом "площі";

19) у абзаці четвертому підпункту 266.4.2 пункту 266.4 слово "оренду" замінити словом "найм", а слово "позичку" виключити;

20) підпункт 266.4.2 пункту 266.4 доповнити абзацами шостим та сьомим такого змісту і відповідно вважати абзац шостий абзацом восьмим:

"У разі, якщо особа використовує з метою одержання доходів лише частину площі об'єкта оподаткування, розмір податкової пільги, наданої у відповідності з нормами підпункту 266.4.1 та абзацу першого підпункту 266.4.2 цього пункту, встановлюється пропорційно до частини загальної площі такого об'єкта, яка не використовується з метою одержання доходів.

Таке зменшення розміру пільги відбувається лише після розрахунку розміру пільги згідно з абзацами "в" - "є" підпункту 266.7.1 цієї статті у разі, коли у власності особи перебуває декілька об'єктів оподаткування.";

21) у абзаці шостому підпункту 266.4.2 пункту 266.4 слова "відповідно до абзацу першого та другого" замінити словами "відповідно до норм";

22) підпункти б), в), г) підпункту 266.7.1 пункту 266.7 викласти у такій редакції:

"б) за наявності на праві власності у платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості (незалежно від виду), в тому числі їх часток, податок обчислюється окремо стосовно кожного об'єкта оподаткування з урахуванням положень абзаців "в" - "є" цього підпункту;

в) за наявності у власності платника податку декількох квартир, пільга, встановлена абзацом "а" підпункту 266.4.1 цієї статті, розподіляється між ними пропорційно до розміру загальної площі таких об'єктів;

г) за наявності у власності платника податку декількох житлових будинків, пільга, встановлена абзацом "б" підпункту 266.4.1 цієї статті, розподіляється між ними пропорційно до розміру загальної площі таких об'єктів;";

23) підпункт 266.7.1 пункту 266.7 після підпункту г) доповнити абзацами ґ), д), е), є), ж) такого змісту:

"ґ) за наявності у власності платника податку об'єктів нерухомості різних видів, такий платник податку має право на одночасне застосування пільг, визначених абзацами "а" та "б" підпункту 266.4.1 цієї статті із зарахуванням їх у зменшення бази оподаткування відповідних об'єктів;

д) забороняється зараховувати залишок невикористаного значення пільги, встановленої абзацами "а" та "б" підпункту 266.4.1 цієї статті для об'єктів житлової нерухомості одного виду, у зменшення бази оподаткування об'єкта житлової нерухомості іншого виду;

е) пільга органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі об'єктів оподаткування зараховується у зменшення бази оподаткування того об'єкта, який знаходиться на території дії пільги;

є) у разі, якщо об'єкт оподаткування перебуває у спільній сумісній власності, і не поділений в натурі, то визначений (за згодою співвласників або в судовому порядку) співвласник, який забезпечує сплату податку, має право зменшити базу оподаткування щодо такого об'єкта оподаткування на розмір пільги, обчислений як сума усіх зменшень бази оподаткування згідно із підпунктами а) і б) підпункту 266.4.1 цього Кодексу розрахованих для кожного із співвласників такого об'єкта нерухомості;

ж) ставка податку, що діє на відповідній території, застосовується до бази оподаткування, зменшеної відповідно до положень підпунктів "б" - "е" цього підпункту та з урахуванням положень абзаців 5 - 6 підпункту 266.4.2 цієї статті.";

24) підпункт 266.7.1 пункту 266.7 після шостого абзацу доповнити абзацом такого змісту:

"Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають на праві власності та/або господарського відання у юридичних осіб, здійснюється платниками податку самостійно шляхом множення бази оподаткування та відповідної ставки податку.";

25) Абзац сьомий підпункту 266.7.3 після слів "за місцем проживання (реєстрації) платника податку" та перед словами "проводить перерахунок" доповнити словами "протягом 10 днів з дня отримання заяви платника".

26) Підпункт 266.10.1 пункту 266.10 доповнити абзацами четвертим-сьомим такого змісту:

"У випадку сплати податку співвласником-платником податку (визначеним за згодою співвласників або в судовому порядку), щодо об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебуває у спільній сумісній власності, сплата податку здійснюється такою особою в порядку та у строки, встановлені цим підпунктом, в залежності від виду платника податку.

Передача співвласниками коштів, необхідних для сплати податку, такому визначеному співвласнику, який забезпечує сплату податку, врегульовується між ними у договірному порядку.

Порушення співвласниками договірного порядку передачі належних до сплати сум податку визначеному співвласнику, який забезпечує сплату податку, не звільняє останнього від виконання податкового обов'язку зі сплати податку.

Суб'єктом відповідальності за порушення правил сплати (перерахування) податку за об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у спільній сумісній власності, є співвласник, який забезпечує сплату податку, визначений за згодою співвласників об'єкта нерухомості або в судовому порядку.".

4. Абзац другий пункту 5 Розділу XIX "Прикінцеві положення" після слів "без застосування відповідних коефіцієнтів" доповнити словами у дужках "(окрім податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що справляється за ставкою 0,5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування).".

II. Прикінцеві та перехідні положення.

1. Внести до Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40 - 44, стаття 356) такі зміни:

а) статтю 621 глави 51 Кодексу доповнити частиною другою такого змісту:

"Уповноважена особа щодо сплати податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, має право вимагати від інших осіб-власників відшкодування збитків у разі, якщо несплата (неперерахування) податку відбулась внаслідок порушення договірного порядку надходження від інших осіб-власників належних до сплати сум податку.";

б) статтю 1037 глави 70 Кодексу доповнити частиною третьою такого змісту:

"Управитель має право на відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків податкового агента з податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос