Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно свободных таможенных зон промышленного типа

Проект закона Украины от 08.10.2015 № 3266
Дата рассмотрения: 08.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Митного кодексу України щодо вільних митних зон промислового типу

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012, N 44 - 45, N 46 - 47, N 48, ст. 552) такі зміни:

1. Частину 2 статті 39 викласти у такій редакції:

"2. Товари вважаються достатньо переробленими у вільних митних зонах, якщо:

1) товари, що декларуються, класифікуються в тарифній позиції іншій, ніж матеріали чи вироби, що походять з третіх країн і були використані для їх виготовлення;

або:

2) у вартості товарів, що декларуються, частка доданої вартості становить не менш як 50 відсотків;

або:

3) товари, що декларуються, відповідають критеріям достатньої переробки, що визначені у статті 401.";

2. Главу 6 доповнити статтею 401 такого змісту:

"Стаття 401. Особливості визначення критеріїв достатньої переробки товару у вільних митних зонах промислового типу

1. Для цілей застосування положень розділу II цього Кодексу у якості критеріїв достатньої переробки (обробки) товарів (продуктів переробки) виготовлених у вільних митних зонах промислового типу застосовуються критерії достатньої переробки, визначені у статті 40 цього Кодексу з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

2. У разі якщо для визначення критерію достатньої переробки для продукту переробки застосовується правило адвалорної частки, вартісні показники розраховуються:

1) для кінцевого товару (продукту переробки) - за ціною франко-завод виробника товару, економічного агента вільної митної зони промислового типу;

2) для матеріалів іноземного походження, які використані при виготовлені кінцевого товару (продукту переробки) - за митною вартістю таких матеріалів під час їхнього ввезення на територію вільної митної зони промислового типу;

3) для товарів українського походження - за ціною франко-завод виробника товару (постачальника).

4. Якщо партія товарів (продуктів переробки) складається з ідентичних товарів (продуктів переробки), що класифікуються в одній і тій самій товарній позиції УКТ ЗЕД, то кожен товар (продукт переробки) повинен розглядатись окремо для цілей застосування критерію достатньої обробки (переробки);

5. Тара (упаковка), що має особливу форму і призначена для зберігання відповідних продуктів переробки або набору продуктів переробки, придатна для тривалого використання і подана разом із продуктами переробки, для яких вона призначена, може класифікуватися спільно з упакованими в неї продуктами переробки. Така тара (упаковка) може розглядатися як складова частина продукту переробки при визначенні походження даного продукту переробки.

6. У разі якщо продукт переробки, виготовлений у вільній митній зоні промислового типу з використанням матеріалів іноземного походження і відповідає критеріям достатньої переробки та вважається таким, що походить з України, використовується як матеріал (складова частина) у виробництві іншого продукту в цій же вільній митній зоні промислового типу, то вимоги до походження, що застосовуються до матеріалів, використаних для виробництва цього продукту переробки, не враховуються під час визначення походження кінцевого продукту. Такий продукт переробки вважається товаром, що походить з України.

7. У разі якщо продукт переробки, виготовлений на території вільної митної зони промислового типу з використанням матеріалів іноземного походження і відповідає критеріям достатньої переробки та вважається таким, що походить з України, використовується як матеріал (складова частина) у виробництві іншого продукту на території іншої вільної митної зони промислового типу, то такий продукт переробки для іншої вільної митної зони промислового типу вважається товаром, що походить з України.

8. Відходи (брак), що утворилися в результаті здійснення дозволеної промислово-виробничої діяльності на території вільної митної зони промислового типу з іноземними товарами, поміщеними у митний режим вільної митної зони і мають господарську цінність та/або можуть бути утилізовані, вважаються товаром українського походження.";

3. У статті 43:

1) частину 1 після слів "про регіональне найменування товару" доповнити словами "сертифікат про відповідність товару (продукту переробки).";

2) після частини 7 доповнити частиною 8 такого змісту:

"8. Сертифікат про відповідність товару (продукту переробки) - це документ, який видається компетентним органом України та підтверджує відповідність товару (продукту переробки) виготовленого на території вільної митної зони промислового типу, в тому числі, з використанням товарів іноземного походження, що відповідають критеріям достатньої переробки, визначеним статтею 401 цього Кодексу.";

3) відповідно змінити подальшу нумерацію частин статті 43;

4. Главу 7 доповнити статтею 461 такого змісту:

"Стаття. 461. Видача сертифікатів про відповідність критеріям достатньої переробки товару (продукту переробки) виготовленого на території вільної митної зони промислового типу, в тому числі з використанням товарів іноземного походження

1. Документом, що підтверджує відповідність критеріям достатньої переробки товару (продукту переробки) виготовленого а території вільної митної зони промислового типу з використанням товарів іноземного походження, є сертифікат про відповідність товару (продукту переробки).

2. Сертифікат про відповідність товару (продукту переробки), виготовленого на території вільної митної зони промислового типу, оформлюється та видається на одну партію товарів, що перебувають у митному режимі вільної митної зони та переводяться у вільний обіг на митній території України.

3. Сертифікат про відповідність товару (продукту переробки), виготовленого на території вільної митної зони промислового типу, для цілей випуску товару у вільний обіг на митній території України діє протягом 12 місяців з дати його видачі.

4. Сертифікат про відповідність товару (продукту переробки), виготовленого у вільній митній зоні промислового типу видається органом, уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику.

5. У разі втрати сертифіката про відповідність товару (продукту переробки) видається його дублікат.

6. Форма і порядок видачі сертифіката про відповідність товару (продукту переробки), виготовленого на території вільної митної зони промислового типу чи його дублікату встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику.

7. У разі відсутності сертифікату про відповідність товару (продукту переробки) на партію товару, що з митного режиму вільної митної зони промислового типу випускається у вільний обіг на митну територію України, такий товар вважається товаром іноземного походження і оформлюється відповідно до вимог цього Кодексу як іноземний товар.";

5. У статті 131:

1) після частини 2 доповнити частинами 3 - 5 такого змісту:

"3. З товарами, поміщеними у митний режим вільної митної зони на територіях вільних митних зон промислового типу дозволяється здійснення операцій, пов'язаних із:

1) ремонтом, модернізацією, будівництвом, обслуговуванням та експлуатацією промислових та інженерних споруд;

2) ремонтом, модернізацією, монтажем, обслуговуванням та експлуатацією виробничого устаткування, інструменту, обладнання та інженерних комунікацій;

3) переробкою товарів, у тому числі: виготовленням, обробкою, монтажем, демонтажем, регулюванням, калібруванням, випробуванням, використанням окремих товарів, які сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктів переробки;

4) експлуатацією вільної митної зони промислового типу, а саме операції, перелічені у частині першій цієї статті.

4. Кількість операцій з переробки (обробки, виготовлення) товарів, поміщених у митний режим вільної митної зони промислового типу на території вільної митної зони промислового типу не обмежується.

5. Окремі операції з переробки товарів або повний цикл переробки за дорученням економічного агента вільної митної зони промислового типу, та з дозволу органу доходів і зборів можуть здійснюватися іншими підприємствами як на території вільної митної зони промислового типу, так і за її межами. При цьому відповідальність перед органами доходів і зборів за порушення визначеного порядку переробки товарів несе економічних агент вільної митної зони промислового типу. Дозволи на виконання окремих операцій з переробки або повного циклу переробки надаються в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.";

2) частину 3 відповідно вважати частиною 6 і викласти її у такій редакції:

"3. Переліки видів товарів, які можуть бути поміщені у митний режим вільної митної зони з метою розміщення на територіях вільних митних зон промислового типу, та види діяльності в процесі яких такі товари можуть використовуватись, визначаються окремими законами України для кожної такої зони (або декількох зон).";

3) доповнити частинами 7 - 9 такого змісту:

"7. Для кожного економічного агента вільної митної зони промислового типу перелік видів діяльності, із дозволених для даної зони (або декількох зон), в процесі яких можуть використовуватись товари, поміщені у митний режим вільної митної зони, визначаються угодою про здійснення промислово-виробничої діяльності.

8. У процесі переробки іноземних товарів на території вільної митної зони промислового типу дозволяється використання українських товарів, які поміщені у митний режим вільної митної зони, та українських товарів, які не поміщені у митний режим вільної митної зони.

9. У разі встановлення заборон чи обмежень щодо ввезення окремих товарів з метою їх переробки на митній території України, переробка таких товарів, що були ввезені та поміщені у митний режим вільної митної зони, завершується на умовах, що діяли на момент поміщення цих товарів у такий митний режим.";

6. Доповнити статтю 132 частинами 6 - 8 такого змісту:

"6. У митний режим вільної митної зони на територіях вільних митних зон промислового типу економічні агенти з урахуванням положень частини 3 статті 131, можуть поміщати:

1) товари, що ввозяться на територію вільної митної зони промислового типу з територій іноземних держав;

2) товари, що ввозяться на територію вільної митної зони промислового типу митної території України;

3) товари, що знаходяться на території вільної митної зони промислового типу і придбані в осіб, які не є економічними агентами вільної митної зони промислового типу;

7. Заборони або обмеження щодо ввезення окремих видів товарів на територію вільної митної зони промислового типу з метою їх переробки встановлюються законом.

8. При поміщенні економічними агентами вільної митної зони промислового типу у митний режим вільної митної зони іноземних товарів, що ввозяться на територію вільної митної зони промислового типу з митної території України або придбаваються у осіб, які не є економічними агентами вільної митної зони промислового типу, суми ввізних митних платежів повертаються економічному агенту вільної митної зони промислового типу митними органами. Таке повернення здійснюється у разі коли повернення ввізних митних платежів передбачені при фактичному вивезенні товарів з митної території України відповідно до митного законодавства України.";

7. Доповнити статтю 136 частиною 5 такого змісту:

"5. Українські товари, що не поміщені у митний режим вільної митної зони і використовуються у виробничих та інших господарських операціях з переробки товарів, поміщених у митний режим вільної митної зони, допускаються на територію вільної митної зони промислового типу (випускаються з неї) з письмовим інформуванням органу доходів і зборів без зміни їх митного статусу та поміщення у митні режими в порядку встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.";

8. Доповнити главу 21 новою статтею 1361 такого змісту:

"Стаття 1361. Обсяг виходу продуктів переробки

1. Органи доходів і зборів здійснюють контроль за обов'язковим обсягом виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки товарів на території вільної митної зони промислового типу. Дані про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки зазначаються в Угоді про здійснення промислово-виробничої діяльності або в окремому документі, погодженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику, що подається органу доходів і зборів економічним агентом вільної митної зони промислового типу щорічно, не пізніше 15 грудня поточного року на наступний рік.

2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику, може встановлювати обов'язкові норми виходу продуктів переробки у випадках, коли операції з переробки на території вільної митної зони промислового типу з використанням товарів, поміщених у митний режим вільної митної зони здійснюються за типовими (однаковими) технічними умовами, а товари та продукти їх переробки мають постійні характеристики.";

9. Доповнити главу 21 новою статтею 1362 такого змісту:

"Стаття 1362. Порядок митного оформлення та оподаткування продуктів переробки отриманих в результаті здійснення промислово-виробничої діяльності на території вільної митної зони промислового типу

1. Продукти переробки, виготовлені (перероблені, оброблені, одержані) з використанням товарів, поміщених у митний режим вільної митної зони на території вільної митної зони промислового типу, мають статус іноземних товарів та вважаються такими, що поміщені у митний режим вільної митної зони.

2. Під час вивезення продуктів переробки з території вільної митної зони промислового типу, поміщених у митний режим вільної митної зони, вони підлягають декларуванню в органах доходів і зборів з поданням переліку українських та іноземних товарів, що витрачені під час здійснення операцій з переробки товарів, відповідно до Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності.

3. Митне оформлення товарів та продуктів переробки поміщених у митний режим вільної митної зони при вивезенні їх з території вільної митної зони промислового типу на митну територію України, або продажу таких товарів та продуктів переробки особі, яка не є економічним агентом вільної митної зони промислового типу, здійснюється економічним агентом, власником цих товарів та/або продуктів переробки.

4. Вивезення товарів та продуктів їх переробки, не поміщених у митний режим вільної митної зони, з території вільної митної зони промислового типу на митну територію України здійснюється з письмовим інформуванням органу доходів і зборів без зміни їх митного статусу та поміщення у митні режими.

5. При випуску у вільний обіг з території вільної митної зони промислового типу на митну територію України українських товарів, а також продуктів переробки, поміщених у митний режим вільної митної зони чи при продажу таких продуктів переробки особі, яка не є економічним агентом вільної митної зони промислового типу, з таких продуктів переробки, за умови що вони відповідають критеріям достатньої переробки товарів, органами доходів і зборів:

1) не справляється ввізне мито;

2) справляється податок на додану вартість та акцизний податок;

3) нарахований податок на додану вартість на продукти переробки зменшується на величину податку на додану вартість сплачену економічним агентом вільної митної зони промислового типу за послуги та товари, що не поміщені у митний режим вільної митної зони та використані під час виготовлення зазначених продуктів переробки.

6. При відсутності документів, що підтверджують для митних цілей статус товарів як українських, товари вважаються іноземними товарами.

7. Митне оформлення товарів та продуктів їх переробки, при вивезенні їх з території вільної митної зони промислового типу за межі митної території України, здійснюється за правилами, встановленими для митного режиму експорту.

8. При вивезенні продуктів переробки, поміщених у митний режим вільної митної зони, з території вільної митної зони промислового типу за межі митної території України економічний агент вільної митної зони, власник зазначених продуктів переробки, має право на відшкодування податку на додану вартість, сплаченого ним за послуги та товари, не поміщені у митний режим вільної митної зони, що використані під час виготовлення зазначених продуктів переробки.";

10. У статті 137:

1) частину 5 після слів "Випуск у вільний обіг продуктів переробки товарів, поміщених у митний режим вільної митної зони" та перед словами "здійснюється зі сплатою митних платежів" доповнити словами "комерційного або сервісного типу або товарів іноземного походження, поміщених у митний режим вільної митної зони, якщо такі товари та/або продукти їх переробки не відповідають критеріям достатньої переробки товарів,";

б) доповнити частиною 6 такого змісту:

"6. Випуск у вільний обіг продуктів переробки, отриманих в результаті здійснення дозволеної промислово-виробничої діяльності на території вільної митної зони промислового типу з використанням товарів іноземного походження, поміщених у митний режим вільної митної зони, за умови що такі продукти переробки відповідають критеріям достатньої переробки товарів, чи продаж таких продуктів переробки особі, яка не є економічним агентом вільної економічної зони промислового типу, здійснюється без сплати ввізного мита та процентів, що підлягали б сплаті у разі перенесення строків сплати митних платежів у зв'язку з наданням розстрочення або відстрочення їх сплати відповідно до статті 100 Податкового кодексу України.";

11. У статті 138:

1) частину 1 після слів "з іноземними товарами у вільній митній зоні" та перед словами "і мають господарську цінність" доповнити словами "комерційного або сервісного типу";

2) після частини 1 доповнити частиною 2 такого змісту:

"2. Облік, оформлення та випуск у вільний обіг на митну територію України таких відходів (браку), що утворилися в результаті здійснення дозволеної промислово-виробничої діяльності у вільній митній зоні промислового типу, здійснюється у порядку встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.";

3) відповідно змінити нумерацію наступних частин статті;

12. Статтю 139 доповнити частинами 3 - 5 такого змісту:

"3. Обладнання та технологічне оснащення, ввезене на територію вільної митної зони промислового типу, та поміщене у митний режим вільної митної зони та/або об'єкти нерухомості, створені (виготовлені) на території вільної митної зоні промислового типу з товарів, поміщених у митний режим вільної митної зони, і яке належать економічним агентам вільної митної зони промислового типу, на момент скасування митного режиму вільної митної зони в зв'язку з закінченням терміну дії вільної митної зони промислового типу, або в зв'язку з втратою особою статусу економічного агента вільної митної зони промислового типу в зв'язку з закінченням терміну дії угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності, за умови виконання особою угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності, залишаються у власності зазначеної особи без сплати митних платежів і набувають статусу товарів, що перебувають у вільному обігу на митній території України.

4. У разі втрати особою статусу економічного агента вільної митної зони промислового типу, у тому числі в зв'язку з достроковим припиненням дії угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності, належні їй товари, поміщені у митний режим вільної митної зони, підлягають відчуженню на користь іншого економічного агента вільної митної зони промислового типу або переміщенню у інший митний режим протягом 90 днів з дати втрати особою статусу економічного агента вільної митної зони промислового типу.

5. Передбачену цим Кодексом адміністративну відповідальність за порушення встановленого частиною першою та частиною четвертою цієї статті строку розпорядження товарами, розміщеними у вільній митній зоні промислового типу, несе власник зазначених товарів, або уповноважена ним особа.";

13. Назву глави 62 викласти у такій редакції:

"Глава 62. Відкриття та експлуатація вільної митної зони комерційного, сервісного або промислового типу";

14. У статті 430:

1) частину 5 викласти у такій редакції:

"5. Вільні митні зони промислового типу створюються для цілей провадження промислово-виробничої діяльності з метою виробництва (переробки, обробки) товарів (продукції).";

2) частину 8 викласти у такій редакції:

"8. Відкриття вільної митної зони промислового типу або групи вільних митних зон промислового типу, на яких передбачається здійснення однотипних видів діяльності, здійснюється окремим законом щодо створення конкретної вільної митної зони (або групи зон) промислового типу.";

15. У статті 431:

1) у назві статті слова "комерційного або сервісного типу" замінити словами "комерційного, сервісного або промислового типу";

2) у частині 1:

слова "комерційного та сервісного типів" замінити словами "комерційного, сервісного та промислового типів";

3) доповнити частинами 4 та 5 такого змісту:

"4. Порядок створення та функціонування вільних митних зони промислового типу, особливості здійснення в їх межах промислово-виробничої діяльності визначаються окремим законом України щодо загальних засад створення, функціонування та здійснення промислово-виробничої діяльності на територіях вільних митних зон промислового типу.

5. Відносини між утримувачем вільної митної зони промислового типу, органом доходів і зборів (митним органом) та особами, які здійснюють господарську діяльність на території цієї зони, визначаються процедурою експлуатації відповідної вільної митної зони промислового типу, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.";

16. Частину 5 статті 434 вкласти у такій редакції:

"5. Реалізація та/або споживання іноземних товарів на території вільної митної зони, крім вільних митних зон промислового типу, забороняється.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос