Идет загрузка документа (76 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об общих принципах создания и функционирования свободных таможенных зон промышленного типа и осуществлении на их территориях промышленно-производственной деятельности

Проект закона Украины от 08.10.2015 № 3264
Дата рассмотрения: 08.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про загальні засади створення і функціонування вільних митних зон промислового типу та здійснення на їх територіях промислово-виробничої діяльності

Цей Закон визначає порядок створення і ліквідації та механізм функціонування вільних митних зон промислового типу, загальні правові та економічні основи їх статусу, а також загальні правила регулювання відносин суб'єктів господарської діяльності цих зон з центральними та місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами господарювання.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

державний реєстр вільних митних зон промислового типу - автоматизована база даних про створення, внесення змін чи ліквідацію вільних митних зони промислового типу у порядку, встановленому цим законом.

ініціатор (ініціатори) створення вільної митної зони промислового типу - одне чи декілька підприємств, які є власником чи орендарем земельних ділянок, що можуть бути використані для облаштування вільної митної зони промислового типу та якими внесено пропозицію відповідній місцевій раді щодо створення вільної митної зони промислового типу;

облаштування вільної митної зони промислового типу - виконання комплексу робіт із впорядкування земельних ділянок, а також проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та приведення у належний стан об'єктів вільної митної зони промислового типу відповідно до закону про створення вільної митної зони промислового типу та митного законодавства України.

утримувач вільної митної зони промислового типу - ініціатор створення вільної митної зони промислового типу, пропозиція якого щодо створення вільної митної зони промислового типу була підтримана шляхом прийняття відповідного закону України та призначений органом доходів і зборів;

економічний агент вільної митної зони промислового типу - юридична особа-резидент, з якою у встановленому цим законом порядку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує: формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику укладено угоду про здійснення промислово-виробничої діяльності в межах вільної митної зони промислового типу;

реєстр економічних агентів вільних митних зон промислового типу - автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про економічних агентів вільних митних зон промислового типу;

територія вільної митної зони промислового типу - відокремлена огорожею земельна ділянка облаштована для здійснення промислово-виробничої діяльності відповідно до мети створення вільної митної зони промислового типу;

інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Митному кодексі України.

Стаття 2. Законодавство про вільні митні зони промислово типу

1. Законодавство щодо створення і функціонування вільних митних зон промислового типу складається з Конституції України, Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, цього Закону, Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України та інших нормативно-правових актів України.

2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору України.

3. Закон щодо створення конкретної вільної митної зони промислового типу (або декількох зон) та особливості здійснення промислово-виробничої діяльності в її межах не може суперечити цьому Закону.

Стаття 3. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у зв'язку зі створенням, функціонуванням та ліквідацією вільних митних зон промислового типу.

2. Дія цього Закону не поширюється на діяльність суб'єктів господарювання, які не відповідають вимогам цього Закону.

Розділ II
СТВОРЕННЯ ВІЛЬНИХ МИТНИХ ЗОН ПРОМИСЛОВОГО ТИПУ

Стаття 4. Територія вільної митної зони промислового типу

1. Вільна митна зона промислового типу може створюватись на території одного або декількох підприємств, на якій можливо забезпечити митний режим вільної митної зони.

2. Земельна ділянка (земельні ділянки) в межах території вільної митної зони промислового типу повинна відповідати таким вимогам:

1) за цільовим призначенням належати до земель промисловості;

2) бути придатною для промислового використання з урахуванням умов та обмежень, встановлених відповідною містобудівною документацією;

3) сукупна площа земельної ділянки (земельних ділянок) на якій (яких) створюється вільна митна зона промислового типу повинна становити не менше 3 гектарів та не більше 1000 гектарів.

3. На території вільної митної зони промислового типу не допускається знаходження та розміщення об'єктів житлового фонду.

4. Територія діючої вільної митної зони промислового типу може бути розширена за рахунок приєднання до неї однієї або декількох суміжних з нею земельних ділянок чи їх частин у межах максимального розміру, встановленого для території вільної митної зони промислового.

5. Пропозиції щодо зміни території вільної митної зони промислового типу подаються в порядку, передбаченому цим Законом для створення вільної митної зони промислового типу.

Стаття 5. Строки функціонування вільної митної зони промислового типу

1. Вільна митна зона промислового типу створюється на строк не менше 25 років та не більше 50 років.

2. Строки функціонування окремих вільних митних зон промислового типу може бути подовжено Законом України за пропозицією Кабінету Міністрів України.

Стаття 6. Порядок створення вільної митної зони промислового типу

1. Вільна митна зона промислового типу (або група таких зон) створюється(ються) Верховною Радою України шляхом прийняття окремого закону України.

2. Ініціатор створення вільної митної зони промислового типу звертається з пропозицією щодо створення вільної митної зони промислового типу до відповідної місцевої ради за місцем розташування земельної ділянки (земельних ділянок), що можуть бути використані для облаштування вільної митної зони промислового типу.

3. Сільська, селищна, міська ради протягом не більше 45 календарних днів з дня одержання від ініціатора створення вільної митної зони промислового типу пропозиції щодо створення вільної митної зони промислового типу підтримує її чи аргументовано відмовляє у її задоволені.

У разі підтримки пропозиції ініціатора створення вільної митної зони промислового типу, відповідна місцева рада вносить клопотання щодо створення вільної митної зони промислового типу у порядку, встановленому частиною 4 цієї статті.

4. Клопотання про створення вільної митної зони промислового типу вноситься відповідною сільською, селищною, міською радою до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику разом із такими документами:

а) рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради щодо підтримки ініціативи створення вільної митної зони промислового типу;

б) проект положення про її статус та систему управління, офіційну назву вільної митної зони промислового типу;

в) точний опис кордонів вільної митної зони промислового типу та карту її території;

г) техніко-економічне обґрунтування доцільності створення і функціонування вільної митної зони промислового типу згідно з частиною третьою цієї статті;

д) переліки видів товарів, які можуть бути поміщені у митний режим вільної митної зони промислового типу з метою розміщення на території вільної митної зони промислового типу;

є) проект закону про створення конкретної вільної митної зони промислового типу.

5. Техніко-економічне обґрунтування доцільності створення і функціонування вільної митної зони промислового типу має включати:

а) мету та види діяльності, які заплановано здійснювати на території вільної митної зони промислового типу, відповідно до чинної кодифікації видів економічної діяльності;

б) інформацію про ініціатора (ініціаторів) створення вільної митної зони промислового типу;

в) етапи розвитку із зазначенням часу їх здійснення;

г) ступінь розвитку виробничої і соціальної інфраструктури, інфраструктури підприємництва та можливості їх розвитку в майбутньому;

д) вихідний рівень розвитку економічного, наукового та іншого потенціалу з урахуванням специфічних умов її створення;

е) рівень забезпеченості кваліфікованими кадрами;

ж) обсяги, джерела та форми фінансування на кожному етапі її створення, облаштування і функціонування;

з) обґрунтування режиму ціноутворення, оподаткування, митного регулювання, валютно-фінансового та кредитного механізму.

6. Методичні рекомендації з техніко-економічного обґрунтування доцільності створення і функціонування вільної митної зони промислового типу затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику.

7. Клопотання та інші документи, зазначені у частині другій цієї статті, приймаються за описом уповноваженою особою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику, копія якого з відміткою про дату прийняття документів направляється (вручається) заявнику.

8. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику, протягом 30 календарних днів з дня одержання розглядає клопотання про створення вільної митної зони промислового типу та у разі доцільності її створення і функціонування, вносить відповідний законопроект до Кабінету Міністрів України про що повідомляє відповідну сільську, селищну чи міську раду.

У разі визнання недоцільним створення вільної митної зони промислового типу чи з інших підстав, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику відмовляє у задоволенні клопотання про створення вільної митної зони промислового типу про що письмово повідомляє відповідну сільську, селищну чи міську раду із зазначенням та обґрунтуванням причин відмови.

Про відмову у створенні вільної митної зони промислового типу відповідна сільська, селищна чи міська рада негайно письмово сповіщає ініціатора (ініціаторів) створення вільної митної зони промислового типу.

За узгодженим рішенням ініціатора (ініціаторів) створення вільної митної зони промислового типу, відповідної сільської, селищної чи міської ради та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику, може бути створена робоча група з доопрацювання документів щодо створення вільної митної зони промислового типу. Доопрацьовані документи підлягають повторному розгляду відповідною сільською, селищною, міською радою та вносяться на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику в порядку, встановленому частиною 4 цієї статті.

9. Кабінет Міністрів України протягом 60 календарних днів з дня внесення центральним орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику законопроекту про створення конкретної вільної митної зони промислового типу, розглядає законопроект та приймає рішення про внесення його на розгляд Верховною Радою України.

У разі наявності зауважень урядового комітету до законопроекту про створення конкретної вільної митної зони промислового типу він повертається центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику на доопрацювання та повторного внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.

8. Після набрання чинності Закону України про створення конкретної вільної митної зони промислового типу, відомості про неї вносяться до Державного реєстру вільних митних зон промислового типу органом доходів і зборів у порядку, встановленому цим Законом.

Розділ III
ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ВІЛЬНИХ МИТНИХ ЗОН ПРОМИСЛОВОГО ТИПУ

Стаття 7. Порядок ведення Державного реєстру вільних митних зон промислового типу

1. Державний реєстр вільних митних зон створюється і ведеться органом доходів і зборів, який є його розпорядником та адміністратором.

Орган доходів і зборів здійснює наступні повноваження щодо Державного реєстру вільних митних зон:

1) визначає організаційні та методологічні засади формування та ведення Державного реєстру вільних митних зон промислового типу, а також визначає порядок технічного функціонування його електронної версії, збереження і захисту інформації, що міститься у ньому;

2) організовує створення системи збирання та накопичення інформації про вільні митні зони промислового типу з метою наповнення інформацією Державного реєстру вільних митних зон промислового типу;

3) забезпечує включення необхідної інформації про вільні митні зони промислового типу до Державного реєстру вільних митних зон промислового типу;

4) забезпечує збереження первинних документів, на підставі яких проводиться включення інформації до Державного реєстру вільних митних зон промислового типу;

5) використовує інформацію Державного реєстру вільних митних зон промислового типу для виконання своїх повноважень з метою державного регулювання у сфері митного контролю;

7) здійснює інші повноваження, необхідні для функціонування Державного реєстру вільних митних зон промислового типу та отримання достовірної інформації з нього відповідного до законодавства.

2. Державний реєстр вільних митних зон промислового типу ведеться на електронних носіях у порядку, встановленому органом доходів і зборів.

3. Орган доходів і зборів забезпечує розміщення Державного реєстру вільних митних зон промислового типу на своєму офіційному веб-сайті.

Стаття 8. Порядок включення інформації про вільні митні зони промислового типу до Державного реєстру вільних митних зон промислового типу

1. Інформація про вільні митні зони промислового типу, вноситься органом доходів і зборів до Державного реєстру вільних митних зон промислового типу на підставі Закону про створення вільної митної зони протягом п'яти робочих днів з дня набуття чинності таким Законом.

2. Орган доходів і зборів протягом дня, наступного за днем реєстрації вільної митної зони промислового типу в Державному реєстрі вільних митних зон промислового типу, інформує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику про реєстрацію вільної митної зони промислового типу в Державному реєстрі вільних митних зон промислового типу та письмово повідомляє утримувача зони і відповідні місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування про включення вільної митної зони промислового типу до Державного реєстру вільних митних зон промислового типу.

Розділ IV
УПРАВЛІННЯ ВІЛЬНИМИ МИТНИМИ ЗОНАМИ ПРОМИСЛОВОГО ТИПУ

Стаття 9. Органи управління вільними митними зонами промислового типу

1. Функції з управління вільними митними зонами промислового типу покладаються на Кабінет Міністрів України, орган доходів і зборів, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику, органи місцевого самоврядування, утримувача вільної митної зонами промислового типу.

2. Безпосереднє управління вільною митною зоною промислового типу здійснюється утримувачем вільної митної зони промислового типу.

3. Утримувач вільної митної зони промислового типу призначається з числа ініціаторів створення вільної митної зони промислового типу за рішення органу доходів і зборів. Інформація про утримувача вільної митної зони промислового типу вноситься до Державного реєстру вільних митних зон промислового типу.

4. Фінансування витрат органу доходів і зборів, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику, органів місцевого самоврядування, пов'язаних зі здійсненням функцій з управління вільними митними зонами промислового типу, здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів відповідно до положень Закону України про Державний бюджет чи рішень про місцеві бюджети на поточний рік, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 10. Особливості управління вільною митною зоною промислового типу

1. Особливості управління вільною митною зоною промислового типу визначаються Процедурою експлуатації відповідної вільної митної зони промислового типу, затвердженою органом доходів і зборів.

2. Процедура експлуатації вільної митної зони промислового типу визначає взаємовідносини утримувача вільної митної зони промислового типу з органом доходів і зборів, економічними агентами вільної митної зони та з відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади.

3. Процедура експлуатації вільної митної зони промислового типу розробляється утримувачем вільної митної зони промислового типу та затверджується органом доходів і зборів в порядку встановленому органом доходів і зборів.

4. Утримувач вільної митної зони доводить Процедуру експлуатації вільної митної зони промислового типу до відома економічних агентів вільної митної зони промислового типу, які мають намір здійснювати промислово-виробничу діяльність в межах вільної митної зони промислового типу при укладенні угод про ведення промислово-виробничої діяльності, а також до відома громадськості та суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність в межах вільної митної зони промислового типу та не планують стати економічними агентами вільної митної зони промислового типу.

Стаття 11. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо вільних митних зон промислового типу

1. Кабінет Міністрів України:

1) приймає рішення про внесення на розгляд Верховної Ради України проекту закону про створення конкретної вільної митної зони промислового типу (групи зон), а також про внесення змін до закону про створення конкретної вільної митної зони промислового типу (групи зон);

2) затверджує відповідні програми пріоритетного розвитку окремих галузей промисловості та окремих регіонів і забезпечує їх виконання в тому числі шляхом створення вільних митних зон промислового типу;

3) визначає обсяги фінансування видатків необхідних для виконання програм пріоритетного розвитку окремих галузей промисловості та окремих регіонів та забезпечення розвитку та функціонування інфраструктури вільних митних зон промислового типу відповідно до затверджених планів розвитку.

Стаття 12. Повноваження органу доходів і зборів щодо вільних митних зон промислового типу

1. Орган доходів і зборів:

1) забезпечує на території вільної митної зони промислового типу функціонування митного режиму вільної митної зони;

2) призначає утримувача вільної митної зони промислового типу;

3) веде Державний реєстр вільних митних зон промислового типу;

4) затверджує Процедуру експлуатації вільної митної зони промислового типу;

5) погоджує плани розвитку вільних митних зон промислового типу;

7) надає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику інформацію з Державного реєстру вільних митних зон промислового типу відповідно до положень цього Закону.

8) щорічно готує і представляє на розгляд центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику інформацію щодо результатів діяльності вільних митних зон промислового типу.

Стаття 13. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику щодо вільних митних зон промислового типу

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику:

1) опрацьовує документи по щодо створення вільних митних зон промислового типу, приймає рішення щодо доцільності їх створення, готує проект закону про створення конкретної вільної митної зони промислового типу (або групи зон);

2) погоджує плани розвитку вільних митних зон промислового типу;

3) веде Реєстр економічних агентів вільної митної зони промислового типу;

4) укладає Угоди про здійснення господарської діяльності з економічними агентами вільної митної зони промислового типу та приймає рішення про внесення змін до них;

5) затверджує звіти утримувачів вільної митної зони промислового типу про результати діяльності вільних митних зон промислового типу або аргументовано відмовляє у затвердженні;

6) надає органу доходів і зборів інформацію з Реєстру економічних агентів вільної митної зони промислового типу, відповідно до положень цього Закону.

7) затверджує щорічні звіти утримувача вільної митної зони про результати діяльності зони, економічних агентів вільної митної про зони про виконання ними угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності, економічних агентів вільної митної про зони про цільове використання товарів дозволених для поміщення у митний режим вільної митної зони промислового типу.

8) щорічно готує і представляє на розгляд Кабінету міністрів України аналіз результатів господарської діяльності економічних агентів вільної митної зони промислового типу та їх вплив на економіку країни.

9) забезпечує надання утримувачам вільної митної зони промислового типу за рахунок коштів, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на відповідний рік" та Бюджетним кодексом України безвідсоткових кредитів (позик), цільового фінансування на безповоротній основі для облаштування інфраструктури вільних митних зон промислового типу, та вносить відповідні пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет на відповідний рік".

Стаття 14. Повноваження міських, селищних, сільських рад щодо вільних митних зон промислового типу

1. Міські, селищні, сільські ради:

1) подають клопотання про створення вільної митної зони промислового типу;

2) приймають участь у підготовці документів необхідних для створення вільної митної зони промислового типу;

3) погоджують плани розвитку вільної митної зони промислового типу;

4) погоджують звіти утримувачам вільної митної зони промислового типу про результати функціонування зони.

Стаття 15. Повноваження утримувача вільної митної зони промислового типу щодо управління вільною митною зоною промислового типу

1. Утримувач вільної митної зони промислового типу:

1) за погодженням з органами місцевого самоврядування готує проекти документів про створення вільної митної зони промислового типу, про приєднання нових земельних ділянок чи їх частини до території діючої вільної митної зони промислового типу та зміни її кордонів;

2) забезпечує облаштування вільної митної зони промислового типу та її функціонування відповідно до вимог законодавства;

3) розробляє плани розвитку вільної митної зони промислового типу та узгоджує їх з органом доходів і зборів, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику, відповідним органом місцевого самоврядування за місцем розміщення земельної ділянки;

4) приймає участь в підготовці та погоджує угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності суб'єктам господарювання, які виявили намір стати економічними агентами вільної митної зони промислового типу;

5) надає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику, за погодженням з відповідним виконавчим органом місцевого самоврядування, звіт про результати функціонування вільної митної зони промислового типу щорічно не пізніше 1 липня року, наступного за звітним;

6) здійснює контроль за виконанням економічними агентами вільної митної зони промислового типу умов угод про здійснення промислово-виробничої діяльності та погоджує їм відповідні звіти;

7) погоджує економічним агентам вільної митної зони відповідні звіти про цільове використання товарів, що поміщені ними в митний режим вільної митної зони промислового типу для здійснення промислово-виробничої діяльності в межах вільної митної зони промислового типу;

8) надає інформацію відповідним контролюючим та/або правоохоронним органам про виявлені порушення в діяльності економічних агентів вільної митної зони промислового типу;

9) надає іншу інформацію органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування стосовно функціонування вільної митної зони промислового типу та діяльності економічних агентів вільної митної зони промислового типу у випадках, передбачених цим Законом;

10) виконує інші повноваження, передбачені законодавством України та провадить заходи щодо сприяння здійсненню економічними агентами вільної митної зони промислового типу промислово-виробничої діяльності в межах вільної митної зони промислового типу відповідно до укладених угод;

11) у відносинах щодо утримання земельної ділянки, яка не перебуває у його власності чи користуванні, діє щодо такої земельної ділянки на підставі укладених із іншим (и) ініціатором(ами) договорів.

Стаття 16. Джерела фінансування облаштування вільних митних зон промислового типу

1. Джерелами фінансування облаштування вільних митних зон промислового типу, та створення необхідної інфраструктури можуть бути кошти державного та/або місцевих бюджетів, виділені в порядку та обсягах, передбачених Законом України про Державний бюджет чи рішеннями про місцеві бюджети на поточний рік, кошти приватних інвесторів, у тому числі залучені на умовах державно-приватного партнерства, залучені кошти, включаючи кредити банків та інших фінансово-кредитних установ, власні кошти утримувача зони та економічних агентів зони, кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.

Розділ V
ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВІЛЬНИХ МИТНИХ ЗОНАХ ПРОМИСЛОВОГО ТИПУ

Стаття 17. Види господарської діяльності у вільних митних зонах промислового типу

1. Види господарської діяльності згідно чинної класифікацією видів економічної діяльності, які дозволяється здійснювати у вільних митних зонах промислового типу, в тому числі з використанням товарів, поміщених у митний режим вільної митної зони промислового типу, визначаються законом про створення конкретної вільної митної зони промислового типу або групи вільних митних зон промислового типу в межах яких планується здійснювати однотипні види діяльності.

2. У вільних митних зонах промислового типу, дозволяється здійснення:

1) основної промислово-виробничої діяльності;

2) супутньої, допоміжної господарської діяльності, пов'язаної з обслуговуванням та надання послуг основному промисловому виробництву;

3) діяльності пов'язаної з забезпеченням створення, розвитку функціонування вільної митної зони промислового типу та її інфраструктури.

3. Продукти переробки отримані в результаті здійснення основної промислово-виробничої діяльності та товари, необхідні для виробництва цих продуктів, дозволяється поміщати у митний режим вільної митної зони промислового типу.

4. Продукти переробки отримані в результаті здійснення супутньої, допоміжної господарської діяльності, та товари, необхідні для виробництва цих продуктів, перебувають на території вільної митної зони без поміщення їх у митний режим вільної митної зони промислового типу.

5. На території вільної митної зони промислового типу забороняється:

1) розробка родовищ корисних копалин, їх видобуток, за винятком розробки родовищ мінеральних вод, лікувальних грязей та інших природних лікувальних ресурсів, їх видобутку;

2) переробка корисних копалин, за винятком промислового розливу мінеральних вод, іншого використання природних лікувальних ресурсів;

3) переробка брухту кольорових і чорних металів;

4) виробництво і переробка підакцизних товарів, за винятком моторних транспортних засобів.

6. Кабінет Міністрів України може визначати інші види діяльності, здійснення яких не допускається у вільній митній зоні промислового типу.

7. Економічні агенти вільної митної зони промислового типу мають право здійснювати в межах вільної митної зони промислового типу тільки ті види діяльності, з використанням товарів, поміщених у митний режим вільної митної зони промислового типу, які передбачені Угодою про здійснення промислово-виробничої діяльності.

8. Юридичні особи та/або фізичні особи - підприємці, які не є економічними агентами вільної митної зони промислового типу, мають право здійснювати дозволену підприємницьку діяльність у вільній митній зоні промислового типу на загальних підставах відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 18. Економічний агент вільної митної зони промислового типу

1. Юридична особа набуває статусу економічного агента вільної митної зони промислового типу з дати внесення відповідного запису до Реєстру економічних агентів вільної митної зони промислового типу.

2. Утримувач вільної митної зони промислового типу може одночасно бути економічним агентом вільної митної зони промислового типу.

3. Позбавлення статусу економічного агента вільної митної зони промислового типу допускається тільки у судовому порядку та у випадках, передбачених цим Законом, і тягне за собою припинення дії Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності в межах вільної митної зони промислового типу.

4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику вносить до Реєстру економічних агентів вільної митної зони промислового типу запис про позбавлення особи статусу економічного агента вільної митної зони промислового типу протягом трьох робочих днів з дати отримання рішення суду, що набуло чинності про позбавлення особи статусу економічного агента вільної митної зони промислового типу.

5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику передає відомості органу доходів і зборів та утримувачу вільної митної зони промислового типу про позбавлення особи статусу економічного агента вільної митної зони промислового типу протягом дня, наступного за днем внесення до Реєстру економічних агентів вільної митної зони промислового типу відповідного запису.

Стаття 19. Особливості ведення обліку товарів в межах вільної митної зони промислового типу

1. Особи, які здійснюють діяльність на території вільної митної зони промислового типу (економічні агенти вільної митної зони промислового типу та суб'єкти господарювання, які не є економічними агентами вільної митної зони промислового типу), зобов'язані вести облік придбаних, виготовлених, перероблених (оброблених) та реалізованих товарів, що ввозяться, вивозяться, зберігаються, виготовляються, переробляються (обробляються) на території вільної митної зони промислового типу і надавати митним органам звітність щодо цих товарів. Будь-які зміни, що відбуваються з товарами в межах вільної митної зони промислового типу, в тому числі пов'язані з поміщенням товарів у митний режим вільної митної зони промислового типу, або в інші митні режими, мають відображатися в обліково-звітних документах. Форма, спосіб, порядок ведення обліку та звітності, порядок та строки подання звітності встановлюються органом доходів і зборів.

2. У митний режим вільної митної зони промислового типу мають право поміщати товари тільки економічні агенти вільної митної зони промислового типу. У митний режим вільної митної зони промислового типу поміщаються тільки ті товари, які визначені законом про створення конкретної вільної митної зони промислового типу або групи вільної митних зон промислового типу.

3. Закон про створення конкретної вільної митної зони промислового типу або групи вільних митних зон промислового типу має визначати наступні Переліки товарів, які дозволено поміщати у митний режим вільної митної зони промислового типу:

1) Перелік товарів які будуть використовуватись економічними агентами вільної митної зони промислового типу при здійсненні ними промислово виробничої діяльності (далі - Перелік товарів);

2) Перелік продуктів переробки, отриманих економічними агентами вільної митної зони промислового типу в результаті здійсненні ними промислово виробничої діяльності (далі - Перелік продуктів переробки);

3) Перелік, матеріалів, обладнання, комплектувальних виробів та запасних частин до цього обладнання, інструментів та технологічного оснащення, які будуть використовуватись економічними агентами вільної митної зони промислового типу для створення та/або модернізації виробничих потужностей на території вільної митної зони промислового типу та забезпечення функціонування, технічного обслуговування, ремонту створеного виробничо-технологічного комплексу, відповідно до положень Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності на період її дії (далі - Перелік матеріалів, обладнання та інструментів).

Розділ VI
УГОДА ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 20. Угода про здійснення промислово-виробничої діяльності

1. Угода про здійснення промислово-виробничої діяльності визначає права та зобов'язання економічного агента вільної митної зони промислового типу при здійсненні ним промислово-виробничої діяльності в межах вільної митної зони промислового типу з використанням товарів, поміщених у митний режим вільної митної зони промислового типу.

2. Угода про здійснення промислово-виробничої діяльності містить конкретний перелік видів господарської діяльності згідно чинної класифікації видів економічної діяльності, з переліку дозволених для даної вільної митної зони промислового типу, які дозволяється здійснювати економічному агенту вільної митної зони промислового типу, у тому числі з використанням товарів, поміщених у митний режим вільної митної зони промислового типу.

3. За Угодою про здійснення промислово-виробничої діяльності економічний агент вільної митної зони промислового типу зобов'язується протягом терміну дії угоди створити та/або модернізувати існуючі потужності для здійснення дозволеної промислово-виробничої діяльності, створити та утримувати протягом дії угоди певну кількість робочих місць, здійснити інвестиції в певних обсягах та термінах.

4. Примірна угода про здійснення промислово-виробничої діяльності в вільній митній зоні промислового типу встановлюється центральним орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику.

5. Забороняється передача економічним агентом вільної митної зони промислового типу своїх прав та зобов'язань іншій особі.

Стаття 21. Інвестиційні зобов'язання суб'єкта господарювання при укладанні Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності в межах вільної митної зони промислового типу

1. За Угодою про здійснення промислово-виробничої діяльності, економічний агент вільної митної зони промислового типу який має діючі потужності з промислового виробництва для здійснення дозволеної промислово-виробничої діяльності зобов'язується:

1) протягом трьох років, з дати внесення його до Реєстру економічних агентів вільної митної зони промислового типу:

здійснити капітальні вкладення в модернізацію діючого виробництва та інфраструктуру вільної митної зони в гривнях у сумі, не менше ніж:

2 мільйони гривень - при середній кількості працюючих за попередній звітний період не більше ніж 50 чоловік;

5 мільйонів гривень - при середній кількості працюючих за звітний період від 50 до 250 чоловік;

20 мільйонів гривень - при середній кількості працюючих за звітний період більше 250 чоловік;

2) протягом одного року, з дати внесення його до Реєстру економічних агентів вільної митної зони промислового типу:

здійснити капітальні вкладення в модернізацію діючого виробництва та інфраструктуру зони в гривнях у розмірі не менше 20 % від суми зазначеної в підпункті "б" пункту 1 частини 1 цієї статті.

2. За Угодою про здійснення промислово-виробничої діяльності, економічний агент вільної митної зони промислового типу який має намір створити виробничі потужності в вільній митній зоні промислового типу для здійснення дозволеної промислово-виробничої діяльності, зобов'язується:

1) протягом п'яти років, з дати внесення його до Реєстру економічних агентів вільної митної зони промислового типу:

а) створити та ввести в експлуатацію виробничі потужності з плановою кількістю робочих місць не менше 80 робочих місць;

б) здійснити капітальні вкладення в створення виробництва та інфраструктуру зони в гривнях у сумі, еквівалентній євро (за винятком нематеріальних активів) за курсом Національного банку України на день подання заявки на укладення Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності в центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику, не менше 2 мільйонів євро;

2) протягом одного року, з дати внесення його до Реєстру економічних агентів вільної митної зони промислового типу здійснити капітальні вкладення у створення виробництва та розвиток інфраструктури зони в гривнях у сумі, еквівалентній євро (за винятком нематеріальних активів) за курсом на день подання заявки на укладення Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності в центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику, не менше 10 % від задекларованої інвестиції;

3. Законом про створення конкретної вільної митної зони промислового типу (групи вільних митних зон промислового типу) можуть встановлюватись інші інвестиційні зобов'язання економічного агента вільної митної зони промислового типу, але не менші, ніж встановлені цим законом.

Стаття 22. Документи, необхідні для укладення Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності в межах вільної митної зони промислового типу

1. Особа, яка має намір отримати статус економічного агента вільної митної зони промислового типу, подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику заявку на укладення Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності в вільній митній зоні промислового типу, яка повинна містити:

1) відомості про види господарської діяльності, яку заявник планує здійснювати в межах вільної митної зони промислового типу;

2) відомості про виробничі потужності, що знаходяться у її власності або орендовані, в межах вільної митної зони промислового типу, і які вона планує задіяти при здійсненні промислово-виробничої діяльності з використанням товарів, поміщених у митний режим вільної митної зони промислового типу;

3) відомості про виробничі потужності, які вона планує створити в межах вільної митної зони для здійснення промислово-виробничої діяльності з використанням товарів, поміщених у митний режим вільної митної зони промислового типу;

4) відомості про обсяги капітальних вкладень, включаючи обсяг капітальних вкладень протягом року з дня укладення Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності, які заявник планує здійснити в створення або модернізації існуючих виробничих потужностей;

2. Заявник додає до заявки на укладення Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності такі документи:

2) копію свідоцтва про постановку на облік в податковому органі;

3) копію установчих документів, крім випадку, якщо юридична особа утворена та діє на підставі модельного статуту.

3. Заявник, який створює нові виробничі потужності, крім цього подає:

1) бізнес-план, за формою та змістом, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику;

2) письмове погодження утримувача вільної митної зони промислового типу про наявність можливості здійснення заявленої промислово-виробничої діяльності на території вільної митної зони промислового типу;

3) письмове погодження утримувача вільної митної зони промислового типу про наявність можливості створення нових або модернізації існуючих виробничих потужностей для здійснення заявленої промислово-виробничої діяльності на території вільної митної зони промислового типу.

4. Зазначені вище документи приймаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику за описом. Копію опису з відміткою про дату прийняття документів центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику направляє (вручає) заявнику.

5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику приймає і направляє заявникові не пізніше ніж через десять робочих днів після отримання документів, зазначених вище, одне з таких рішень:

1) про укладення Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності;

2) про відмову укласти Угоду про здійснення промислово-виробничої діяльності із зазначенням вмотивованих підстав відмови.

6. На підставі рішення про укладення Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику укладає із заявником таку Угоду в порядку, визначеному цим Законом.

7. Рішення про відмову укласти Угоду про здійснення господарської діяльності може бути прийнято у таких випадках:

1) неподання особою зазначених вище документів;

2) інформації утримувача вільної митної зони промислового типу про відсутність можливості здійснення заявленої промислово-виробничої діяльності на території вільної митної зони промислового типу або про відсутність можливості створення нових або модернізації існуючих виробничих потужностей для здійснення заявленої промислово-виробничої діяльності на території вільної митної зони промислового типу.

3) невідповідності виду (видів) господарської діяльності заявника видам діяльності, дозволеним законом в даній вільній митній зоні промислового типу;

4) невідповідності обсягу капітальних вкладень вимогам, встановленим цим Законом;

5) невідповідності бізнес-плану положенням, зазначеним у заявці на укладення Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності.

8. Рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику про відмову в укладенні Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності може бути оскаржене заявником у в порядку адміністративного судочинства.

Стаття 23. Порядок укладення Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику протягом десяти робочих днів з дати прийняття рішення про укладення Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності укладає із заявником таку Угоду.

2. Форма та зміст Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності, порядок її укладання та припинення встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику.

3. Угода про здійснення промислово-виробничої діяльності набуває чинності з дня її підписання сторонами.

4. Угода про здійснення промислово-виробничої діяльності укладається на строк, що не перевищує строку, який залишився до припинення функціонування вільної митної зони промислового типу.

Стаття 24. Порядок внесення змін до Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності

У разі, якщо економічний агент вільної митної зони промислового типу має намір внести зміни до чинної угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності, пов'язані із зміною бізнес-плану, або з інших причин, він подає до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику попередньо погоджені з утримувачем вільної митної зони промислового типу заяву, та документи, що підтверджують обґрунтованість внесення змін до укладеної Угоди, зміни до чинного бізнес-плану, або скоригований бізнес план, за формою встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику, а також позитивний експертний висновок на подані зміни до чинного бізнес-плану, або до скоригованого бізнес-плану, підготовлений фінансовою установою, за критеріями, встановленими центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику.

2. Документи, зазначені в частині 1 цієї статті, приймаються за описом центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику яке направляє (вручає) економічному агенту вільної митної зони промислового типу, що має намір внести зміни до Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності копію опису з відміткою про дату їх отримання.

3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику приймає і направляє економічному агенту вільної митної зони промислового типу, що має намір внести зміни до Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності не пізніше ніж через десять робочих днів після отримання документів, зазначених в частині 1 цієї статті, одне з таких рішень:

1) про згоду на внесення змін до Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності;

2) про відмову у внесенні змін до Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності із зазначенням мотивованих підстав відмови.

4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику відмовляє у внесенні змін до Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності у таких випадках:

1) неподання економічним агентом вільної митної зони промислового типу, який має намір внести зміни до угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності визначених цим Законом документів;

2) подання економічним агентом вільної митної зони промислового типу, який має намір внести зміни до угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності, пропозицій про внесення змін до Угоди, щодо включення до передбаченого Угодою переліку видів діяльності нового (нових) виду (видів) діяльності, який (які) не відповідає (відповідають) дозволеним законом видам діяльності у цій вільній митній зоні промислового типу;

3) невідповідності запропонованих змін обсягам капітальних вкладень, встановленим цим Законом;

4) невідповідності запропонованих у заяві змін до Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності, змінам внесеним до бізнес-плану або скоригованому бізнес-плану.

5. Рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику про відмову у внесенні змін до Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності може бути оскаржене заявником у судовому порядку.

6. Протягом десяти робочих днів з дати прийняття центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику рішення про згоду на внесення змін до Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності, укладається додаткова Угода, в порядку визначеному у статті 23 цього Закону.

Стаття 25. Припинення дії Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності

1. Дія Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності припиняється:

1) після закінчення строку, на який Угоду про здійснення промислово-виробничої діяльності було укладено;

2) у разі розірвання Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності;

4) у разі припинення діяльності юридичної особи - економічного агента вільної митної зони промислового типу;

5) у разі позбавлення особи статусу економічного агента вільної митної зони промислового типу;

6) у разі дострокового припинення існування вільної митної зони промислового типу.

Стаття 26. Розірвання Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності

1. Розірвання Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності допускається за згодою сторін.

2. Угода про здійснення промислово-виробничої діяльності може бути розірвана судом на вимогу однієї із сторін у зв'язку з істотним порушенням умов угоди іншою стороною, істотною зміною обставин, а також з інших підстав, передбачених цим Законом.

4. В Угоді про здійснення промислово-виробничої діяльності можуть бути вказані інші дії економічного агента вільної митної зони промислового типу що визнаються сторонами як істотні порушення умов Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності.

5. У разі припинення дії Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності на підставі, передбаченій частинами третьою та четвертою цієї статті, витрати, понесені економічним агентом вільної митної зони промислового типу у зв'язку з виконанням Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності, не відшкодовуються.

Стаття 27. Наслідки припинення дії Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності

1. У разі припинення дії Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності особа втрачає статус економічного агента вільної митної зони промислового типу.

2. Особа, що втратила статус економічного агента вільної митної зони промислового типу, в тому числі у зв'язку з достроковим припиненням дії Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності, має право здійснювати підприємницьку діяльність на території вільної митної зони промислового типу на загальних підставах відповідно до чинного законодавства України з урахуванням особливостей цього Закону.

3. При достроковому припиненні дії Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності у зв'язку з істотними порушеннями економічним агентом вільної митної зони промислового типу умов Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності особа, що втратила статус економічного агента вільної митної зони промислового типу, зобов'язана сплатити штраф у розмірі, передбаченому Угодою про здійснення промислово-виробничої діяльності.

Стаття 28. Звіт про виконання Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності

1. Економічний агент вільної митної зони промислового типу щорічно, до 1 квітня року, наступного за звітним, подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику:

1) звіт про виконання Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності по формі, визначеної центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику.

2) звіт про цільове використання товарів поміщених у митний режим вільної митної зони промислового типу.

2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику опрацьовує зазначені звіти та приймає і направляє заявникові не пізніше 15 квітня поточного року, одне з таких рішень:

1) про затвердження:

а) звіту про виконання Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності;

б) звіту про цільове використання товарів поміщених у митний режим вільної митної зони промислового типу

2) про відмову в затвердженні, із зазначенням вмотивованих підстав відмови:

а) звіту про виконання Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності;

б) звіту про цільове використання товарів поміщених у митний режим вільної митної зони промислового типу.

3. У разі відмови в затвердженні звітів (звіту) або в разі неподання у визначені в частині один цієї статті терміни зазначених звітів (звіту), центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику:

1) надає відповідне повідомлення органу доходів і зборів, утримувачу вільної митної зони промислового типу. Таке повідомлення є підставою для зупинки оформлення товарів даного економічного агента вільної митної зони в митний режим вільної митної зони промислового типу та донарахування податкових зобов'язань та штрафних санкцій за обсяг поміщених у митний режим вільної митної зони промислового типу товарів, щодо яких було встановлено факт їх нецільового використання та/або за обсяг поміщених у митний режим вільної митної зони промислового типу товарів, за період за який не наданий звіт про цільове використання товарів поміщених у митний режим вільної митної зони промислового типу товарів та/або звіт про виконання Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності;

2) розпочинає процедуру розірвання Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності.

4. Рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику про відмову в затвердженні звіту (звітів) може бути оскаржене економічним агентом вільної митної зони промислового типу в порядку адміністративного судочинства.

5. На підставі звітів економічних агентів вільної митної зони промислового типу центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику з залученням представників утримувача вільної митної зони промислового типу, здійснює моніторинг функціонування вільної митної зони промислового типу у встановленому ним порядку.

6. Не частіше одного разу на рік центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику має право здійснювати перевірку виконання економічними агентами вільної митної зони укладених Угод про здійснення промислово виробничої діяльності та цільового використання ними товарів поміщених у митний режим вільної митної зони промислового типу на виїзному засіданні комісії, з залученням представників органу доходів і зборів, органів місцевого самоуправління.

Розділ VII
РЕЄСТР ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ ВІЛЬНОЇ МИТНОЇ ЗОНИ ПРОМИСЛОВОГО ТИПУ

Стаття 29. Порядок ведення Реєстру економічних агентів вільної митної зони промислового типу

1. Реєстр економічних агентів вільної митної зони промислового типу створюється і ведеться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику, який є його розпорядником та адміністратором.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику здійснює наступні повноваження щодо Реєстру економічних агентів вільної митної зони промислового типу:

1) визначає організаційні та методологічні засади формування та ведення Реєстру економічних агентів вільної митної зони промислового типу, а також визначає порядок технічного функціонування його електронної версії, збереження і захисту інформації, що міститься у ньому щодо суб'єктів господарювання, що уклали з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику Угоду про здійснення промислово-виробничої діяльності в межах вільної митної зони промислового типу;

2) організовує створення системи збирання та накопичення інформації про суб'єктів господарювання, що уклали з центральним орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику Угоду про здійснення промислово-виробничої діяльності в межах вільної митної зони промислового типу, з метою наповнення інформацією Реєстру економічних агентів вільної митної зони промислового типу;

3) забезпечує включення необхідної інформації про суб'єктів господарювання, що уклали з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику Угоду про здійснення промислово-виробничої діяльності в межах вільної митної зони промислового типу, до Реєстру економічних агентів вільної митної зони промислового типу;

4) забезпечує збереження первинних документів, на підставі яких проводиться включення інформації до Реєстру економічних агентів вільної митної зони промислового типу;

5) надає витяги та довідки з Реєстру на письмові запити відповідно до вимог цього Закону;

6) використовує інформацію Реєстру для виконання своїх повноважень з метою державного регулювання в економічній політиці;

7) здійснює інші повноваження, необхідні для функціонування Реєстру та отримання достовірної інформації з нього відповідного до законодавства.

2. Реєстр економічних агентів вільної митної зони промислового типу ведеться на електронних носіях у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику.

3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику забезпечує розміщення інформації щодо Реєстру економічних агентів вільної митної зони промислового типу на своєму офіційному веб-сайті.

Стаття 30. Порядок включення інформації про економічних агентів вільної митної зони промислового типу до реєстру вільної митної зони промислового типу

1. Юридичні особи-резиденти, що уклали з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику Угоду про здійснення промислово-виробничої діяльності в межах вільної митної зони промислового типу, вносяться до Реєстру економічних агентів вільної митної зони промислового типу на підставі такої Угоди відповідно до наказу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику протягом п'яти робочих днів з дня набуття Угодою сили.

2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує промислову політику та державну зовнішньоекономічну політику протягом дня, наступного за днем реєстрації особи як економічного агента вільної митної зони промислового типу, передає в орган доходів і зборів:

1) відомості про реєстрацію особи як економічного агента вільної митної зони промислового типу;

2) копію Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності укладеної з економічним агентом вільної митної зони промислового типу.

Розділ VIII
ЛІКВІДАЦІЯ ВІЛЬНОЇ МИТНОЇ ЗОНИ ПРОМИСЛОВОГО ТИПУ

Стаття 31. Випадки ліквідації вільної митної зони промислового типу

1. Вільна митна зона промислового типу вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено, або набрання чинності законом про її ліквідацію.

2. Вільна митна зона промислового типу може бути ліквідована до закінчення строку, на який її було створено, на підставі закону в наступних випадках:

1) у разі необхідності забезпечення безпеки і обороноздатності держави;

2) якщо протягом трьох років з моменту створення вільної митної зони промислового типу на її території не здійснюються види діяльності, визначені законом про створення конкретної вільної митної зони промислового типу;

3) функціонування вільної митної зони промислового типу протягом трьох років підряд визнане незадовільним на підставі інформації органів доходів і зборів щодо результатів діяльності вільної митної зони промислового типу.

3. Ліквідація вільної митної зони промислового типу до закінчення строку, на який її було створено, здійснюється на підставі закону України, проект якого внесений Кабінетом Міністрів України. Цей закон України набирає чинності через 12 календарних місяців, наступних за місяцем його прийняття.

Стаття 32. Наслідки ліквідації вільної митної зони промислового типу до закінчення строку, на який її було створено

У разі ліквідації вільної митної зони промислового типу до закінчення строку, на який її було створено, з моменту набрання чинності відповідного закону:

1) дія чинних Угод про здійснення промислово-виробничої діяльності автоматично припиняється;

2) юридичні особи, які є економічними агентами вільної митної зони промислового типу, автоматично втрачають статус економічного агента вільної митної зони промислового типу;

3) особи господарювання, які здійснювали господарську діяльність в межах вільної митної зони промислового типу (економічні агенти вільної митної зони промислового типу, так і юридичні особи та (або) фізичні особи-підприємці які не є економічними агентами вільної митної зони промислового типу), мають право продовжувати здійснення господарської діяльності на загальних підставах відповідно до чинного законодавства України.

Розділ IX
ГАРАНТІЇ, НАДАНІ ЕКОНОМІЧНИМ АГЕНТАМ ВІЛЬНОЇ МИТНОЇ ЗОНИ ПРОМИСЛОВОГО ТИПУ ТА ЗАХОДИ ЩОДО СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 33. Гарантія від несприятливої зміни законодавства України про податки і збори

Акти законодавства України про податки і збори, нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування про податки і збори, що погіршують становище платників податків - економічних агентів вільної митної зони промислового типу, за винятком актів законодавства України про податки і збори, що стосуються оподаткування підакцизних товарів, не застосовуються щодо економічних агентів вільної митної зони промислового типу протягом терміну дії Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності у вільній митній зоні промислового типу.

Стаття 34. Заходи щодо сприяння зайнятості населення

1. Суб'єкту господарювання, визначеному відповідно до цього Закону економічним агентом вільної митної зони промислового типу, який забезпечує створення нових робочих місць, працевлаштування на них працівників і щомісячну виплату їм заробітної плати в розмірі не менше ніж дві мінімальні заробітні плати за кожну особу, компенсуються фактичні витрати у розмірі 50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску за кожну таку особу за місяць, за який він сплачений, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2. Зазначена у частині першій цієї статі компенсація виплачується протягом 5 років щомісяця за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених у бюджеті Пенсійного фонду України, починаючи з 13 місяця з дати підписання Угоди про здійснення промислово - виробничої діяльності, за умови збереження рівня заробітної плати в розмірі не менше ніж дві мінімальні заробітні плати за кожну таку особу.

3. Чисельність працюючих, щодо якої здійснюється розрахунок компенсаційних виплат, визначається щомісячно як позитивна різниця між чисельністю працівників станом на останнє число кожного місяця та чисельністю, що зафіксована на момент підписання Угоди про здійснення промислово - виробничої діяльності.

4. У разі невиконання економічним агентом зобов'язань по створенню нових робочих місць, відповідно до положень Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності, економічний агент вільної митної зони промислового типу втрачає право на компенсацію.

5. Порядок надання економічному агенту вільної митної зони промислового типу права на зменшення розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та зарахування стажу особам, працевлаштованим відповідно до цієї частини, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 35. Порядок вирішення спорів

Спори, пов'язані із створенням або припиненням існування вільних митних зон промислового типу, порушенням економічними агентами вільної митної зони промислового типу Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності на території вільної митної зони промислового типу, а також інші спори, що виникають з відносин, які регулюються цим Законом, вирішуються в судовому порядку відповідно до законодавства України.

Розділ X
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос