Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" (относительно управления Фондом)

Проект закона Украины от 08.10.2015 № 3261
Дата рассмотрения: 08.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо управління Фондом)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 11, ст. 75) такі зміни:

1. У статті 4:

1) абзац другий частини 4 викласти у такій редакції:

"Кошти Фонду зараховуються на єдиний централізований рахунок Фонду соціального страхування, відкритий в державній банківській установі. Порядок відбору банківської установи визначається Кабінетом Міністрів України.";

2) у частині п'ятій слова "Кабінет Міністрів України" замінити словами "правління Фонду";

3) частину 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Припинення фонду відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації за рішенням правління Фонду згідно цивільного законодавства та законодавства у сфері державної реєстрації юридичних та фізичних осіб.".

У статті 6:

абзац перший частини 1 викласти у такій редакції:

"До складу правління Фонду входять по сім представників держави, застрахованих осіб та роботодавців, які виконують свої обов'язки на громадських засадах, крім випадків, коли вони беруть участь у засіданнях правління Фонду або виконують інші завдання правління Фонду. У цьому разі членам правління Фонд відшкодовує витрати на проїзд і проживання, а також фактично втрачений у зв'язку із виконанням цих обов'язків заробіток за місцем роботи та внески з нього на соціальне страхування.";

частину 2 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Члени правління Фонду несуть відповідальність за неналежне виконання своїх обов'язків перед правлінням Фонду та стороною, яка їх делегувала.";

частину 5 викласти у такій редакції:

"5. Засідання правління Фонду є правомочним, якщо на ньому присутні дві третини складу кожної представницької сторони.

Рішення правління Фонду вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів правління. У разі рівного розподілу голосів голос голови правління Фонду є вирішальним.".

У статті 7:

пункт 5 частини 1 викласти у такій редакції:

"подає пропозиції щодо пропорцій розподілу частки єдиного внеску за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку та у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності;";

пункт 7 частини 1 викласти у такій редакції:

"7) за поданням директора погоджує кандидатури заступників директора виконавчої дирекції Фонду при їх призначенні;";

абзац п'ятий пункту 8 частини 1 викласти у такій редакції:

"річні бюджети Фонду та звіти про їх виконання, порядок використання коштів бюджету та коштів резерву Фонду;";

пункт 10 частини 1 виключити.

У зв'язку з цим пункти 11 - 17 вважати відповідно пунктами 10 - 16.

У статті 8:

абзац перший частини 2 викласти у такій редакції:

"Виконавчу дирекцію очолює директор, який призначається та звільняється правлінням Фонду.";

частину 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Заступників директора призначає директор виконавчої дирекції Фонду за погодженням з правлінням Фонду.";

частину 4 доповнити словами "на контрактній основі".

Частину 2 статті 9 доповнити новим пунктом 8 такого змісту:

"8) здійснюють соціальну реабілітацію потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання засобами фізичної культури та спорту, організовують залучення їх до участі у активному громадському житті;".

У зв'язку з цим пункти 8 та 9 вважати відповідно пунктами 9 та 10.

У статті 10:

пункт 1 частини 1 викласти у такій редакції:

"1) користуватися в установленому порядку відомостями Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, Державного реєстру актів цивільного стану, Єдиного державного реєстру внутрішньо переміщених осіб, необхідними для забезпечення виконання покладених на нього функцій;";

пункт 10 частини 2 після слів "застрахованих осіб про" доповнити словами "діяльність та";

частину 2 доповнити новим пунктом 12 такого змісту:

"12) утворити та вести електронний реєстр листків непрацездатності".

Пункт 1 частини 2 статті 11 після слів "профілактики страхових випадків" доповнити словами ", виконання інших функцій".

Пункт 7 частини 1 статті 16 викласти у такій редакції:

"7) послуги соціальної реабілітації, включаючи отримання грошової виплати на забезпечення транспортом, придбання протезів, допомогу у веденні домашнього господарства, що надаються відповідно до законодавства;".

Частину 5 статті 36 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Висновок щодо віднесення чи не віднесення нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання до страхового випадку надає страховий експерт з охорони праці відповідно до Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.".

Частину 5 статті 42 викласти у такій редакції:

"5. За наявності медичних показань для одержання автомобіля і наявності або відсутності протипоказань до керування ним Фонд провадить грошову виплату на забезпечення транспортом у порядку і розмірах, встановлених правлінням Фонду.

Згідно з висновком МСЕК Фонд може відшкодовувати також інші витрати.".

Частину 1 статті 46 доповнити новим пунктом 7 такого змісту:

"7) оскаржено до суду правомірність прийняття документів, рішень, що безпосередньо впливають на прийняття рішення про призначення страхових виплат. Виплати поновлюються лише у випадках, якщо оскаржувані документи, рішення компетентних органів, посадових осіб визнано чинними (дійсними) або у задоволені позовних вимог щодо визнання документів недійсними (нечинними) відмовлено;".

У статті 54:

пункт 2 частини 2 виключити;

У зв'язку з цим пункт 3 частини 2 вважати пунктом 2 частини 2.

абзац другий частини 7 викласти у такій редакції:

"У разі, якщо член правління Фонду три або більше разів підряд не брав участі у засіданнях правління Фонду (за виключенням випадків неучасті з поважних обставин), орган державного нагляду має право направити обґрунтоване подання стороні, представником якої він є, щодо позбавлення такого члена правління Фонду своїх повноважень. Сторона, якій направлено подання, до наступного засідання правління Фонду розглядає питання про доцільність делегування іншого представника на строк повноважень правління Фонду, що залишився.";

доповнити новими частинами 8 та 9 такого змісту:

"8. З метою забезпечення контролю за ефективністю управління Фондом та дотриманням фінансової дисципліни один раз на три роки за рішенням правління Фонду проводиться аудит фінансової звітності Фонду. Критерії залучення аудиторської фірми до аудиту фінансової звітності Фонду затверджуються правлінням Фонду.

9. Рахункова палата та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, мають право здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в частині використання Фондом коштів державного бюджету.".

У розділі VII "Прикінцеві та перехідні положення":

у пункті 1 слова та цифри "з 1 липня 2015 року" замінити словами та цифрами "з 1 березня 2016 року";

пункти 4 - 7 викласти у такій редакції:

"4. Припинити Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, реорганізувавши його шляхом приєднання до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Після завершення заходів, пов'язаних з реорганізацією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності шляхом приєднання його до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, останній перейменувати у Фонд соціального страхування України.

Установити, що повноваження щодо здійснення заходів з реорганізації шляхом приєднання Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та перейменування його у Фонд соціального страхування України, а також прийняття всіх рішень, що стосуються процедури реорганізації, в тому числі процедури припинення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, покласти на правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, що діяли станом на 31.12.2014 року, в порядку передбаченому статутом Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та статутом Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Кабінету Міністрів України у місячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність до положень цієї статті.

5. Фонд соціального страхування України та його робочі органи є правонаступниками Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, його виконавчої дирекції, відділень виконавчої дирекції цього Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, виконавчих дирекцій або уповноважених представників відділень у районах та містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення.

6. Виконання функцій та завдань, передбачених цим Законом, до завершення заходів з припинення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та перейменування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Фонд соціального страхування України, забезпечують відповідні правління, виключно в межах, передбачених цим Законом, виконавчі дирекції та їх робочі органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в межах компетенції.

7. Фонду соціального страхування України вжити заходів з раціонального та ефективного використання майна, що перебувало на балансі виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та його робочих органів, реалізацію надлишкового майна, яке не використовується Фондом та його робочими органами.";

3) пункт 10 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Установити, що потерпілому, якого Фонд забезпечив автомобілем (власником якого є Фонд), Фонд продовжує організовувати та оплачувати навчання водінню автомобіля, а також виплачує компенсацію на бензин (пальне), ремонт і технічне обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування в порядку та на умовах, що визначені Кабінетом Міністрів України.".

4) підпункт 8 пункту 12 виключити.

II. Прикінцеві положення.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:

вжити заходів щодо відновлення роботи правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос