Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О стратегической экологической оценке

Проект закона Украины от 08.10.2015 № 3259
Дата рассмотрения: 08.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про стратегічну екологічну оцінку

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Терміни

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

стратегічна екологічна оцінка - процедура оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, в тому числі здоров'я населення, та розроблення заходів із запобігання можливим негативним наслідкам;

документи державного планування - стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи будь-які зміни до них, які підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування;

наслідки для довкілля, в тому числі здоров'я населення - будь-які ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, клімату, повітря, води, ландшафту, природних територій та об'єктів, безпечності життєдіяльності людей та їх здоров'я, матеріальних активів, культурної спадщини та взаємодії цих факторів;

замовник - орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який є відповідальним за розроблення документів державного планування;

громадськість - одна чи більше фізичних або юридичних осіб, їхні об'єднання, організації або групи;

держава походження - держава, під юрисдикцією якої здійснюється розроблення документа державного планування;

зачеплена держава - держава, під юрисдикцією якої ймовірно матимуть місце транскордонні наслідки виконання документа державного планування.

Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Цей Закон регулює відносини у сфері стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування та доповнює чинні процедури розроблення і затвердження документів державного планування в частині забезпечення їх стратегічної екологічної оцінки.

2. Дія цього Закону не поширюється на проекти документів державного планування, єдиною метою яких є обслуговування потреб, пов'язаних з обороною або надзвичайними ситуаціями, а також на фінансові або бюджетні документи державного планування.

3. Документи державного планування, для яких здійснюється стратегічна екологічна оцінка, не підлягають екологічній та санітарно-епідеміологічній експертизі.

Стаття 3. Мета та принципи стратегічної екологічної оцінки

1. Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку, забезпечення охорони довкілля, безпечності життєдіяльності людей та їх здоров'я, та інтегрування екологічних вимог при підготовці та затвердженні документів державного планування.

2. Стратегічна екологічна оцінка здійснюється на основі принципів законності, гласності, наукової обґрунтованості, комплексності, попередження та запобігання екологічної шкоди, довгострокового прогнозування, участі громадськості та міжнародного екологічного співробітництва.

Стаття 4. Об'єкти стратегічної екологічної оцінки

1. Стратегічна екологічна оцінка здійснюється щодо проектів документів державного планування у сфері сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, телекомунікацій, туризму, містобудування і землеустрою та виконання яких передбачатиме надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об'єктів (або які містять види діяльності та об'єкти), щодо яких законодавством передбачено проведення процедури оцінки впливу на навколишнє середовище, або ті, які вимагають оцінки з огляду на ймовірні наслідки для територій та об'єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі - територій з природоохоронним статусом).

Стаття 5. Суб'єкти стратегічної екологічної оцінки

1. Суб'єктами стратегічної екологічної оцінки є:

1) органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, які є відповідальними за розроблення документів державного планування;

2) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров'я), органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров'я;

3) громадськість;

4) держава походження;

5) зачеплена держава.

Розділ II. Повноваження суб'єктів стратегічної екологічної оцінки

Стаття 6. Органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, які є відповідальними за розроблення документів державного планування

1. Органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, які є відповідальними за розроблення документів державного планування:

забезпечують здійснення стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування, зазначених у статті 4 цього Закону;

здійснюють інформування та забезпечують доступ до інформації в процесі стратегічної екологічної оцінки;

забезпечують своєчасні та ефективні можливості для участі громадськості у стратегічній екологічній оцінці проекту документа державного планування;

враховують Звіт про стратегічну екологічну оцінку, результати громадського обговорення та консультацій, проведених згідно зі статтями 13 та 14 цього Закону, а також результати транскордонних консультацій, проведених відповідно до статті 15 цього Закону в документі державного планування;

в межах своєї компетенції здійснюють моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, в тому числі здоров'я населення;

вживають заходів з усунення негативних для довкілля, в тому числі здоров'я населення, наслідків, які виникли внаслідок виконання документа державного планування.

Стаття 7. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища

1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища:

надає у межах своєї компетенції зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування загальнодержавного рівня;

надає у межах своєї компетенції зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку;

забезпечує здійснення транскордонних консультацій у випадках, передбачених статтями 15 та 16 цього Закону;

за необхідності звертається до органів, зазначених у статті 9 цього Закону, щодо виконання заходів із забезпечення інформування та можливостей для участі громадськості України, на яку можуть поширюватись наслідки виконання документа державного планування держави походження;

залучає спеціалістів і науковців до погоджень та консультацій, які здійснюються відповідно до статей 10, 14 - 16 цього Закону;

затверджує у межах своєї компетенції нормативно-методичні документи з питань стратегічної екологічної оцінки;

здійснює методичне керівництво з питань стратегічної екологічної оцінки;

узагальнює практику здійснення стратегічної екологічної оцінки, застосування новітніх методів екологічної оцінки;

здійснює інші повноваження, визначені цим Законом, іншими законами України та покладені на нього Кабінетом Міністрів України.

Стаття 8. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я

1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я:

надає у межах своєї компетенції зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування загальнодержавного рівня;

надає у межах своєї компетенції зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку;

залучає спеціалістів і науковців до погоджень та консультацій, які здійснюються відповідно до статей 10 та 14 цього Закону;

затверджує у межах своєї компетенції нормативно-методичні документи з питань стратегічної екологічної оцінки;

здійснює інші повноваження, визначені цим Законом, іншими законами України та покладені на нього Кабінетом Міністрів України.

Стаття 9. Обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров'я), орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони здоров'я

1. Обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров'я), орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони здоров'я:

надає у межах своєї компетенції зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування місцевого та регіонального рівня;

надає у межах своєї компетенції зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку;

забезпечує, у випадках, передбачених статтею 16 цього Закону, інформування та участь громадськості;

сприяє усуненню негативних для довкілля, в тому числі здоров'я населення, наслідків, які виникли внаслідок виконання документа державного планування;

здійснює інші повноваження, визначені цим Законом та іншим законодавством.

Розділ III. Порядок здійснення стратегічної екологічної оцінки

Стаття 10. Етапи здійснення стратегічної екологічної оцінки та основні вимоги до неї

1. Етапами стратегічної екологічної оцінки є:

1) встановлення необхідності здійснення стратегічної екологічної оцінки;

2) визначення обсягу досліджень та надання вихідних даних для розроблення Звіту про стратегічну екологічну оцінку;

3) розроблення Звіту про стратегічну екологічну оцінку;

4) проведення громадського обговорення та консультацій у порядку, передбаченому статтями 13 та 14 цього Закону. За необхідності, проведення транскордонних консультацій у порядку, передбаченому статтею 15 цього Закону;

5) врахування Звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій.

2. Звіт про стратегічну екологічну оцінку, результати громадського обговорення та консультацій, проведених згідно зі статтями 13 та 14 цього Закону, а також результати транскордонних консультацій, проведених відповідно до статті 15 цього Закону, враховуються в документі державного планування.

Стаття 11. Визначення обсягу досліджень

1. Стратегічна екологічна оцінка здійснюється в процесі підготовки проектів документів державного планування, зазначених у статті 4 цього Закону, до їх подання для затвердження. Здійснення стратегічної екологічної оцінки та її фінансування забезпечує Замовник.

2. Для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки та рівня деталізації інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну екологічну оцінку, Замовник подає Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (на паперових носіях та в електронному вигляді) до органів, зазначених у статтях 7 та 8 цього Закону, щодо проектів документів державного планування загальнодержавного рівня, та органів, зазначених у статті 9 цього Закону, щодо проектів документів державного планування місцевого та регіонального рівнів, та оприлюднює її в порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті, з метою одержання та врахування пропозицій та зауважень громадськості.

3. Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки повинна містити інформацію про:

1) Замовника;

2) вид та головні цілі документа державного планування та його зв'язок з іншими документами державного планування;

3) встановлення умов для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об'єктів, щодо яких законодавством передбачено проведення процедури оцінки впливу на навколишнє середовище (в тому числі, щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів);

4) ймовірні наслідки, які необхідно розглянути:

а) наслідки для довкілля, в тому числі здоров'я населення;

б) наслідки для територій з природоохоронним статусом;

в) транскордонні наслідки;

5) виправдані альтернативи (за їх наявності), які необхідно розглянути;

6) дослідження, які необхідно провести, та методи і критерії, які використовуватимуться для стратегічної екологічної оцінки;

7) заходи, що передбачається розглянути для запобігання, зменшення та компенсації негативних наслідків, які виникатимуть внаслідок виконання документа державного планування;

8) пропозиції щодо структури, змісту та обсягу Звіту про стратегічну екологічну оцінку;

9) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх надання.

4. Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та, за наявності, проект документа державного планування, оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Замовника у мережі Інтернет з метою одержання та врахування пропозицій та зауважень громадськості. Замовник повідомляє громадськість про оприлюднення у спосіб, який гарантує можливість громадськості ознайомитися з цими документами.

5. Строк громадського обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки встановлюється Замовником і повинен становити не менше ніж 15 днів з дня її оприлюднення.

6. Органи, зазначені у статтях 7 та 8 цього Закону, щодо проектів документів державного планування загальнодержавного рівня, та органи, зазначені у статті 9 цього Закону, щодо проектів документів державного планування місцевого та регіонального рівнів, надають у письмовій формі свої рекомендації до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, який не перевищує 15 днів з моменту отримання такої Заяви. За відсутності письмових рекомендацій протягом зазначеного терміну Замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації.

Стаття 12. Звіт про стратегічну екологічну оцінку

1. Замовник враховує зауваження і пропозиції, отримані у процесі громадського обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та рекомендації до неї, надані органами, зазначеними у статтях 7, 8 та 9 цього Закону, та на підставі цього забезпечує підготовку Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

2. Звіт про стратегічну екологічну оцінку готується у складі проекту документа державного планування та містить, з урахуванням змісту та рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання, таку інформацію:

1) зміст та головні цілі документа державного планування та його зв'язок з іншими документами державного планування;

2) характеристики поточного стану довкілля, в тому числі здоров'я населення, та зміни цього стану, за умови, якщо документ державного планування не буде затверджено (за існуючими адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристики стану довкілля, умов життєдіяльності людей та їх здоров'я, на територіях, які ймовірно зазнаватимуть впливу (за існуючими адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) існуючі екологічні проблеми, в тому числі ризики їх впливу на здоров'я населення, які мають відношення до документа державного планування, включаючи ті, які стосуються територій з природоохоронним статусом (за існуючими адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов'язання у сфері охорони довкілля, в тому числі пов'язані із запобіганням негативного впливу на здоров'я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, які стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов'язань та інших екологічних чинників, в тому числі пов'язаних з негативним впливом на здоров'я населення, під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, в тому числі здоров'я населення, включаючи побічні, кумулятивні, синергічні, коротко-, середньо- й довгострокові, постійні і тимчасові, позитивні й негативні наслідки;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та компенсації негативних наслідків, які виникатимуть внаслідок виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору альтернативних варіантів, що розглядалися, та опис того, яким чином здійснювалась стратегічна екологічна оцінка, у тому числі складнощів, пов'язаних з браком інформації та технічних засобів, необхідних для здійснення такої оцінки;

9) заходи, передбачені для моніторингу наслідків виконання документа державного планування відповідно до статті 13 цього Закону;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, в тому числі здоров'я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої підпунктами 1 - 10 цього пункту, розраховане на широку аудиторію.

3. У складі містобудівної документації завдання Звіту про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації виконує розділ "Охорона навколишнього природного середовища", який має відповідати вимогам частини другої цієї статті. Склад та зміст розділу "Охорона навколишнього природного середовища" у складі містобудівної документації визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.

Стаття 13. Громадське обговорення в процесі стратегічної екологічної оцінки

1. Замовник забезпечує своєчасні та ефективні можливості для участі громадськості у стратегічній екологічній оцінці проекту документа державного планування, коли доступні до розгляду усі альтернативні варіанти.

2. Проект документа державного планування та Звіт про стратегічну екологічну оцінку оприлюднюються на офіційному веб-сайті Замовника у мережі Інтернет з метою одержання та врахування пропозицій та зауважень громадськості.

3. Про оприлюднення проекту документа державного планування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку Замовник повідомляє громадськість.

4. Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку оприлюднюються шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації (не менше двох), визначених Замовником та шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Замовника у мережі Інтернет. Замовник забезпечує розміщення повідомлення та доступ до проекту документа державного планування і Звіту про стратегічну екологічну оцінку протягом усього строку громадського обговорення, визначеного відповідно до частини шостої цієї статті.

5. Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку повинно містити:

1) повну назву документа державного планування, що пропонується;

2) орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування;

3) передбачувану процедуру громадського обговорення, у тому числі:

а) дату початку та строки процедури;

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо);

в) дату, час та місце будь-якого запланованого громадського слухання (в разі проведення);

г) орган, від якого можна отримати інформацію для вивчення громадськістю та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування та Звітом про стратегічну екологічну оцінку;

д) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх надання;

е) місцезнаходження наявної екологічної інформації, в тому числі пов'язаної зі здоров'ям населення, що стосується документа державного планування;

4) інформацію щодо необхідності здійснення транскордонної оцінки проекту документа державного планування процедурі.

6. Строк громадського обговорення встановлюється Замовником і повинен становити не менше ніж 30 днів з дня оприлюднення повідомлення, передбаченого частиною четвертою цієї статті.

7. Оприлюднення проекту документа державного планування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку з метою одержання пропозицій та зауважень не виключає можливості проведення в порядку, передбаченому законодавством України, громадських слухань, а також будь-яких форм публічного громадського обговорення проекту документа державного планування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

8. За результатами громадського обговорення Замовник готує довідку (звіт) про громадське обговорення, у якій підсумовує отримані зауваження і пропозиції та зазначає, яким чином у документі державного планування та Звіті про стратегічну екологічну оцінку було враховано зауваження і пропозиції, висловлені відповідно до цієї статті, а також причини для обрання саме цього документа державного планування у тому вигляді, в якому він був затверджений, у світлі інших виправданих альтернатив, які також розглядались. До довідки (звіту) додаються протокол громадських слухань (в разі проведення) та отримані письмові зауваження і пропозиції. Довідка (звіт) про громадське обговорення є публічною інформацією.

9. Громадське обговорення в процесі стратегічної екологічної оцінки проектів містобудівної документації є невід'ємною частиною громадського обговорення проектів містобудівної документації та проводиться у порядку, визначеному Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності".

Стаття 14. Консультації з органами виконавчої влади

1. Проект документа державного планування, Звіт про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення цих документів надаються Замовником (на паперових носіях та в електронному вигляді) органам, зазначеним у статтях 7 та 8 цього Закону.

2. Проект документа державного планування місцевого та регіонального рівнів, Звіт про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення цих документів також надаються Замовником (на паперових носіях та в електронному вигляді) органам, зазначеним у статті 9 цього Закону.

3. Органи, зазначені у статтях 7, 8 та 9 цього Закону, після отримання проекту документа державного планування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку протягом п'яти робочих днів розміщують повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування на своїх офіційних веб-сторінках у мережі Інтернет із зазначенням Замовника.

4. Органи, зазначені у статтях 7 та 8 цього Закону, щодо проектів документів державного планування загальнодержавного рівня, та органи, зазначені у статті 9 цього Закону, щодо проектів документів державного планування місцевого та регіонального рівнів, надають Замовнику свої пропозиції та зауваження до проекту документа державного планування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку у письмовій формі у строк, який не перевищує 30 днів з моменту отримання проекту документа державного планування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку. У випадку ненадання таких пропозицій та зауважень протягом зазначеного терміну вважається, що пропозиції та зауваження відсутні.

5. За результатами консультацій Замовник готує довідку (звіт) про консультації, у якій підсумовує отримані зауваження і пропозиції та зазначає, яким чином у документі державного планування та Звіті про стратегічну екологічну оцінку було враховано зауваження і пропозиції, висловлені відповідно до цієї статті, а також причини для обрання саме цього документа державного планування у тому вигляді, в якому він був затверджений, у світлі інших виправданих альтернатив, які також розглядались. До довідки (звіту) додаються отримані письмові зауваження і пропозиції. Довідка (звіт) про консультації є публічною інформацією.

Розділ IV. Транскордонні консультації

Стаття 15. Транскордонні консультації держави походження

1. Якщо орган, зазначений у статті 7 цього Закону, вважає, що документ державного планування ймовірно матиме наслідки для довкілля, в тому числі здоров'я населення, зачепленої держави, або якщо зачеплена держава цього вимагає, орган, зазначений у статті 7 цього Закону, надає копію проекту документа державного планування разом зі Звітом про стратегічну екологічну оцінку (або його частину, що не містить інформації, яка становить державну таємницю) зачепленій державі та визначає строк, протягом якого зачеплена держава повинна повідомити про своє бажання (небажання) взяти участь у транскордонних консультаціях. Такий строк повинен становити не менше ніж 30 днів з моменту оповіщення зачепленої держави.

2. Про необхідність проведення транскордонних консультацій письмово повідомляється Замовник. Документ державного планування не затверджується (не приймається) до завершення процедури транскордонних консультацій та врахування їх результатів.

3. Якщо зачеплена держава протягом строку, визначеного у частині першій цієї статті, повідомила орган, зазначений у статті 7 цього Закону, про своє бажання взяти участь у транскордонних консультаціях, цей орган спільно із Замовником, в узгоджений із зачепленою державою строк, проводять консультації із зачепленою державою стосовно можливих транскордонних наслідків виконання документа державного планування та заходів, які передбачають мінімізацію або уникнення таких наслідків. Для цього орган, зазначений у статті 7 цього Закону із залученням Замовника, та зачеплена держава узгоджують тривалість консультацій, порядок їх проведення, умови перекладу документів, та заходи для забезпечення інформування та участі громадськості зачепленої держави, на яку можуть поширюватися наслідки виконання документа державного планування.

4. Після затвердження документа державного планування орган, зазначений у статті 7 цього Закону, забезпечує за поданням замовника інформування зачепленої держави з таких питань:

1) зміст затвердженого документа державного планування;

2) інформація про те, яким чином питання охорони довкілля були інтегровані до документа державного планування, та яким чином у Звіті про стратегічну екологічну оцінку було враховано результати консультацій та точки зору, висловлені відповідно до цієї статті, а також причини для обрання саме цього документа державного планування у тому вигляді, в якому він був затверджений, у світлі інших виправданих альтернатив, які також розглядались;

3) заходи з моніторингу, ухвалені відповідно до статті 18.

5. Замовник забезпечує орган, зазначений у статті 7 цього Закону, інформацією, необхідною для виконання вимог частини першої, третьої та четвертої цієї статті, в тому числі переклад відповідних документів.

Стаття 16. Транскордонні консультації зачепленої держави

1. В разі якщо орган, зазначений у статті 7 цього Закону, отримав оповіщення від держави походження, та вважає, що виконання документа державного планування, який готується для затвердження на території держави походження, ймовірно матиме наслідки для довкілля, в тому числі здоров'я населення, України, він повідомляє державу походження про своє бажання (небажання) взяти участь у транскордонних консультаціях.

2. Перед проведенням таких консультацій орган, зазначений у статті 7 цього Закону, та держава походження узгоджують їхню тривалість, порядок проведення, умови перекладу документів та детальні заходи із забезпечення інформування та можливостей для участі громадськості України, на яку можуть поширюватись наслідки виконання документа державного планування держави походження з врахуванням вимог статей 13 та 14 цього Закону.

3. За зверненням органу, зазначеного у статті 7 цього Закону, виконання заходів із забезпечення інформування та можливостей для участі громадськості України, на яку можуть поширюватись наслідки виконання документа державного планування держави походження, забезпечується органами, зазначеними у статті 9 цього Закону.

Розділ V. Інформування про затвердження документа державного планування та моніторинг його виконання

Стаття 17. Інформування про затвердження документа державного планування

1. Замовник розміщує на своїй офіційній сторінці у мережі Інтернет затверджений документ державного планування, довідку (звіт) про консультації та довідку (звіт) про громадське обговорення, та письмово повідомляє про це орган, зазначений у статті 7 цього Закону.

Стаття 18. Моніторинг

1. Замовник в межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, в тому числі здоров'я населення, один раз на рік оприлюднює його результати на своїй офіційній веб-сторінці у мережі Інтернет та у разі виявлення непередбачених Звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних для довкілля, в тому числі здоров'я населення, наслідків вживає заходів з їх усунення.

2. Порядок здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, в тому числі здоров'я населення, затверджує Кабінет Міністрів України.

Розділ VI. Прикінцеві положення

1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991, N 41, ст. 546; 1996, N 15, ст. 70; 1998, N 934, ст. 230; 2000, N 5, ст. 34; 2000, N 27, ст. 213; 2000, N 38, ст. 318; 2001, N 48, ст. 252; 2002, N 50, ст. 366; 2003, N 4, ст. 31; 2006, N 22, ст. 199; 2007, N 33, ст. 440; 2009, N 30, ст. 428; 2011, N 13, ст. 112; 2011, N 23, ст. 160; 2011, N 33, ст. 326; 2011, N 34, ст. 343; 2012, N 2 - 3, ст. 3; 2013, N 8, ст. 77):

статтю 3 доповнити пунктом такого змісту:

"м) врахування результатів стратегічної екологічної оцінки";

частину першу статті 9 доповнити пунктом такого змісту:

"і) участь у процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки";

частину першу статті 16 після слова "дослідження" доповнити словами "стратегічної екологічної оцінки";

частину другу статті 68 доповнити пунктом такого змісту:

"о) порушенні вимог законодавства України при здійсненні стратегічної екологічної оцінки";

2) У Законі України "Про державні цільові програми" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 25, ст. 352; 2012, N 15, ст. 98):

частину першу статті 5 доповнити абзацом п'ятим такого змісту: "стратегічна екологічна оцінка";

у зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий вважати абзацами шостим - одинадцятим;

3) У Законі України "Про екологічну експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 8, ст. 54; 2000, N 27, ст. 213; 2009, N 30, ст. 428; 2011, N 34, ст. 243; 2012, N 2 - 3, ст. 3):

частину першу статті 7 після слів "інших нормативно-правових актів" доповнити словами "(за винятком тих, що підлягають стратегічній екологічній оцінці)";

пункти 1 та 2 частини першої статті 14 вилучити;

у зв'язку з цим пункти 3 - 6 вважати пунктами 1 - 4;

пункт 4 частини першої статті 14 після слів "інших нормативно-правових актів" доповнити словами "(за винятком тих, що підлягають стратегічній екологічній оцінці)".

4) У Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994, N 27, ст. 219; 1997, N 6, ст. 49; 1997, N 31, ст. 199; 1998, N 10, ст. 36; 1999, N 34, ст. 274; 2000, N 5, ст. 34; 2001, N 9, ст. 38; 2002, N 7, ст. 52; 2002, N 29, ст. 190; 2003, N 37, ст. 300; 2004, N 36, ст. 434; 2005, N 2, ст. 38; 2006, N 5 - 6, ст. 74; 2006, N 22, ст. 184; 2006, N 22, ст. 199; 2007, N 34, ст. 444; 2008, N 5 - 6, N 7 - 8, ст. 78; 2010, N 34, ст. 486; 2011, N 34, ст. 343; 2012, N 51, ст. 574; 2013, N 38, ст. 502; 2013, N 40, ст. 535; 2014, N 2 - 3, ст. 41; 2014, N 23, ст. 873):

абзац 4 статті 11 вилучити.

5) У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011, N 34, ст. 343; 2014, N 1, ст. 4):

статтю 2 доповнити пунктом 4 наступного змісту "містобудівна документація, за винятком плану зонування території, підлягає стратегічній екологічній оцінці. Розділ "Охорона навколишнього природного середовища", що розробляється у складі проекту містобудівної документації, одночасно є Звітом про стратегічну екологічну оцінку";

у зв'язку з цим пункти 4 - 13 вважати пунктами 5 - 14;

частину четверту статті 14 після слів "за умови" доповнити словами "здійснення стратегічної екологічної оцінки та";

частину сьому статті 17 доповнити пунктом сім такого змісту:

"7) забезпечують здійснення стратегічної екологічної оцінки";

Статтю 21 викласти у такій редакції:

"Стаття 21. Громадські слухання щодо врахування громадських інтересів

1. Громадським слуханням підлягають розроблені в установленому порядку проекти містобудівної документації.

2. Затвердження містобудівної документації без проведення громадських слухань щодо проектів такої документації забороняється.

При вирішенні відповідно до Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" питань відчуження для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадські слухання не проводяться.

3. Замовники містобудівної документації зобов'язані забезпечити:

1) оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації з прогнозованими правовими, економічними наслідками та наслідками для довкілля, в тому числі здоров'я населення;

2) оприлюднення проектів містобудівної документації, пояснювальної записки, включно з розділом "Охорона навколишнього природного середовища", на своїх офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет та доступ до цієї інформації громадськості;

3) реєстрацію, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації;

4) узгодження спірних питань між громадськістю і замовниками містобудівної документації через погоджувальну комісію;

5) оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації.

4. Оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації, проектів містобудівної документації є підставою для подання пропозицій громадськості замовнику містобудівної документації.

5. Пропозиції громадськості мають надаватися у строки, визначені для проведення процедури громадських слухань, які не можуть бути меншими ніж 30 днів з дня оприлюднення проектів містобудівної документації.

Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

6. Для розгляду спірних питань, що виникають у процесі громадських слухань, може утворюватися погоджувальна комісія.

До складу погоджувальної комісії входять:

1) посадові особи замовника містобудівної документації;

2) представники органу земельних ресурсів, природоохоронного і санітарно-епідеміологічного органу, органу містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини та інших органів;

3) представники професійних об'єднань та спілок, архітектори, науковці;

4) уповноважені представники громадськості, які обираються під час громадських слухань. Кількість представників громадськості має становити не менше 50 відсотків і не більше 70 відсотків загальної чисельності комісії.

Головою погоджувальної комісії є посадова особа замовника містобудівної документації.

Погоджувальна комісія протягом двох тижнів після її створення розглядає спірні питання, зафіксовані у протоколі громадських слухань, та ухвалює рішення про врахування або мотивоване відхилення цих пропозицій (зауважень).

Засідання погоджувальної комісії є правомочним, якщо у ньому взяли участь не менше двох третин її членів (з них не менше половини представників громадськості).

Рішення погоджувальної комісії оформлюється відповідним протоколом.

У разі неспроможності погоджувальної комісії врегулювати спірні питання між сторонами остаточне рішення приймає замовник містобудівної документації. Урегульовані погоджувальною комісією спірні питання між сторонами або прийняті замовником містобудівної документації рішення є підставою для внесення змін до проекту відповідної документації.

7. Оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації здійснюється у двотижневий строк з дня їх прийняття шляхом опублікування в засобах масової інформації, що поширюються на відповідній території, а також розміщення таких рішень на офіційних веб-сайтах замовників містобудівної документації.

Особи, які оприлюднюють проекти містобудівної документації, є відповідальними за їх автентичність.

8. Фінансування заходів щодо врахування громадських інтересів здійснюється за рахунок замовників містобудівної документації.

9. Порядок проведення громадських слухань визначає Кабінет Міністрів України".

2. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос