Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О принципах внедрения энергоэффективного освещения в Украине

Проект закона Украины от 07.10.2015 № 3245
Дата рассмотрения: 07.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про засади запровадження енергоефективного освітлення в Україні

Цей Закон визначає основні правові, економічні, екологічні та організаційні засади запровадження енергоефективного освітлення в територіальних громадах, житлово-комунальному господарстві в Україні.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

енергоефективність - співвідношення між роботою, послугами, товарами або енергією на виході та енергією на вході;

енергозбереження - обсяг зекономленої енергії, визначений шляхом вимірювання та (або) оцінювання споживання до та після реалізації заходу з покращення енергоефективності, з одночасним забезпеченням нормалізації зовнішніх умов, які впливають на споживання енергії;

енергозберігаюча політика держави - правове, організаційне та фінансово-економічне регулювання діяльності в галузі енергозбереження;

об'єкти благоустрою - термін вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про благоустрій населених пунктів";

освітлювальний прилад - пристрій, який перерозподіляє, фільтрує чи перетворює світло, що випромінюється лампою чи декількома лампами; містить усі необхідні деталі для кріплення і захисту ламп, а також для їх підключення до мережі живлення;

Терміни "виробник", "імпортер" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про загальну безпечність нехарчової продукції", інші терміни - у значенні, наведеному в Законі України "Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності".

Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані із організацією та запровадженням по всій території України енергоефективного освітлення в територіальних громадах, житлово-комунальному господарстві.

Стаття 3. Законодавство України у сфері енергоефективного освітлення

1. Законодавство України у сфері енергоефективного освітлення базується на Конституції України і складається із законів України "Про енергозбереження", "Про електроенергетику", цього Закону та інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.

2. Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені національним законодавством, застосовуються правила міжнародних договорів.

Стаття 4. Принципи державної політики у сфері енергоефективного освітлення

1) створення сприятливих умов для ефективного та раціонального використання електроенергії;

2) зниження рівня викидів парникових газів в атмосферне повітря;

3) здійснення державного регулювання у сфері енергоефективного та енергозберігаючого освітлення на основі застосування економічних, нормативно-технічних заходів управління;

4) дотримання європейських вимог енергетичних стандартів та нормативів, що підтверджують високу енергоефективність освітлювальних приладів;

5) системність та комплексність заходів із забезпечення запровадження енергоефективного освітлення в територіальних громадах, житлово-комунальному господарстві;

6) популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження при використанні енергоефективних освітлювальних приладів та підвищення громадського освітнього рівня у цій галузі;

7) запровадження системи обов'язкового енергетичного маркування освітлювальних приладів;

8) забезпечення контролю за якістю імпортованих та вироблених освітлювальних приладів в Україні;

9) створення умов для безпечної утилізації та безпечного поводження з відпрацьованими освітлювальними приладами з метою гарантування екологічної безпеки, запобігання негативному впливу таких відходів на здоров'я людини і навколишнє природне середовище.

Розділ II
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ

Стаття 5. Державне регулювання у сфері енергоефективного освітлення в Україні

1. Метою державного регулювання у сфері енергоефективного освітлення є створення правових, економічних та соціальних умов для забезпечення використання освітлювальних приладів, що відповідають стандартам та нормам енергоефективності, у територіальних громадах, житлово-комунальному господарстві.

2. Державне регулювання у сфері енергоефективного освітлення полягає у створенні системи державних гарантій запровадження енергоефективного освітлення в Україні, встановленні відповідальності за порушення вимог законодавства у цій сфері.

3. Державне регулювання у сфері енергоефективного освітлення здійснює Кабінет Міністрів України та центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Стаття 6. Державні цільові програми у сфері енергоефективного освітлення

1. Для запровадження ефективної цілеспрямованої діяльності держави щодо організації та координації дій у сфері енергоефективного освітлення в територіальних громадах, житлово-комунальному господарстві розробляються та приймаються загальнодержавні та інші програми.

2. Метою державних цільових програм та програм, що розробляються та приймаються органами державної влади на регіональних рівнях (локальні державні програми), є створення соціальних, економічних та організаційних умов для запровадження енергоефективного освітлення в територіальних громадах, житлово-комунальному господарстві.

3. Створення та реалізація державних цільових програм у сфері енергоефективного освітлення здійснюється в установленому чинним законодавством порядку.

Стаття 7. Освіта і виховання у сфері енергоефективного освітлення

1. Держава забезпечує створення умов для виховання в суспільстві позитивної думки щодо використання енергоефективних освітлювальних приладів у всіх сферах життєдіяльності, що забезпечується шляхом навчання і широкої популяризації економічних, екологічних і соціальних переваг такого виду енергозбереження, а саме:

а) внесення змін до програм навчальних дисциплін освітніх закладів дошкільної та загальної середньої освіти та включення до них обов'язкових курсів з питань енергоефективного освітлення;

б) поширення в засобах масової інформації загальнодержавного та регіонального значення, а також на офіційних сайтах у мережі Інтернет відповідного органу, уповноваженого на здійснення державного регулювання у цій сфері, інформації щодо актуальності заощадження та енергозбереження шляхом заміни ламп розжарювання на енергоефективні освітлювальні прилади, а також відповідних тематичних теле- та радіопередач, освітніх програм, присвячених заходах та способах енергозаощадження, в тому числі розповсюдження світового досвіду такого процесу та його актуальності;

в) поширення соціальної реклами, направленої на формування позитивної громадської думки про переваги енергоефективного освітлення у порядку, встановленому законодавством України.

Стаття 8. Державні гарантії запровадження енергоефективного освітлення в Україні

1. Держава зацікавлена та гарантує створення необхідних організаційних, правових, економічних передумов, які сприятимуть реалізації максимально швидкого, добровільного та безперешкодного переходу населення до використання енергоефективного освітлення, до яких належать:

а) створення системи державних стандартів, технічних регламентів та нормативів енергоефективності, гармонізованих відповідно до європейських норм для виробників та імпортерів освітлювальної продукції;

б) запровадження енергоефективного маркування освітлювальної продукції, яка вироблена на території України, або імпортована в порядку та за вимогами чинного законодавства України;

в) обов'язкового ліцензування виробництв освітлювальних приладів відповідно до чинного законодавства;

г) створення необхідних умов для належної екологічно безпечної утилізації тих освітлювальних приладів, які викликають загрозу для життя та здоров'я людини, а також навколишньому природному середовищу по закінченню терміну їх придатності, в тому числі недоброякісної продукції, примусова утилізація якої передбачена чинним законодавством України.

Стаття 9. Стандарти та технічні регламенти енергоефективності для освітлювальних приладів

1. Стандарти та технічні регламенти у сфері енергоефективного освітлення та встановлення граничних обсягів викидів шкідливих речовин у навколишнє природне середовище розробляються в установленому чинним законодавством порядку із врахуванням європейських стандартів та схвалюються Кабінетом Міністрів України.

2. На території України встановлюються та діють стандарти відповідності та технічні регламенти енергоефективності для освітлювальних приладів, гармонізованих з європейськими стандартами та затверджені Кабінетом Міністрів України.

3. Освітлювальні прилади національного виробництва, а також імпортовані з інших країн, повинні відповідати вимогам національних та європейських технічних регламентів з енергоефективності.

4. Процедура оцінки відповідності освітлювальних приладів вимогам технічних регламентів з енергоефективності здійснюється відповідно до Закону України "Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності".

Стаття 10. Енергетичне маркування освітлювальних приладів

1. Енергетичне маркування освітлювальних приладів застосовується з метою дотримання вимог етикетування, а також для забезпечення отримання споживачем достовірної інформації про клас енергоефективності такої продукції.

2. Енергетичному маркуванню підлягають всі освітлювальні прилади, в тому числі й ті, що використовуються у житлово-комунальному господарстві та в інших сферах територіальних громад, які виробляються в Україні або ввозяться на її митну територію відповідно до порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3. Порядок енергетичного маркування освітлювальних приладів, а також система контролю за достовірністю інформації, розміщеної на етикетках освітлювальних приладів, що поступають на ринок України, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 11. Стандартизація та ліцензування виробництва освітлювальних приладів

1. З метою забезпечення екологічної безпеки населення від шкідливого впливу специфічних виробництв, таких як виробництво освітлювальних приладів, державою встановлюються вимоги щодо виробничого процесу такої продукції, які розроблюються та схвалюються відповідно до чинного законодавства України.

2. Порядок стандартизації та ліцензування виробництва енергоефективних освітлювальних приладів здійснюється відповідно за чинного законодавства України.

Стаття 12. Утилізація освітлювальних приладів

1. Утилізація (включаючи інші види поводження) освітлювальних приладів, які за своїми технічними характеристиками можуть завдавати загрозу здоров'ю людини та навколишньому природному середовищу, здійснюється відповідно вимог чинного законодавства України у цій сфері та направлена на гарантування екологічної безпеки, запобігання негативному впливу відходів на стан здоров'я населення і навколишнє природне середовище.

2. Органи державної влади та місцевого самоврядування створюють всі необхідні умови та проводять заходи щодо постійного інформування населення з питань безпечного поводження із освітлювальними приладами, що потребують спеціальної утилізації, а також ознайомлення громадськості із правилами та алгоритмом дій у разі пошкодження таких освітлювальних приладів, або у зв'язку із закінченням терміну їх експлуатації.

3. До таких заходів відносяться обов'язкове розміщення роз'яснювальної інформації стосовно правильного та безпечного механізму поводження з лампами, що потребують спеціальної утилізації, у місцях масового скупчення людей (громадських місцях), а також у мережі Інтернет на офіційних веб-сайтах органів державної влади та місцевого самоврядування.

4. Органи державної влади та місцевого самоврядування несуть юридичну відповідальність за порушення вимог цієї статті відповідно до чинного законодавства України.

5. Контроль за виконанням вимог цієї статті щодо обов'язкового інформування населення з питань безпечного поводження з освітлювальними приладами, що потребують спеціальної утилізації, може здійснюватися представниками громадськості.

Розділ III
МЕХАНІЗМ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Стаття 13. Система енергоефективного освітлення в територіальних громадах, житлово-комунальному секторі

1. До системи енергоефективного освітлення належать освітлювальні прилади загального призначення, що за своїми технічними характеристиками використовуються населенням в житлово-комунальному господарстві та для побутових потреб, а також освітлювальні прилади спеціального призначення, які використовуються для освітлення об'єктів благоустрою, вуличному освітленні та інших потреб в територіальних громадах.

Стаття 14. Порядок та строки виведення з обігу ламп розжарювання та інших освітлювальних приладів, що не відповідають вимогам енергоефективності в Україні

1. Процес виведення з обігу ламп розжарювання в територіальних громадах, житлово-комунальному господарстві реалізовуватиметься в строки із врахуванням соціально-політичної та економічної обстановки в Україні, але не пізніше 2017 року.

2. Гарантіями запровадження енергоефективного освітлення в територіальних громадах, житлово-комунальному господарстві є поступовий процес, пов'язаний із:

- зупиненням процесу виробництва освітлювальних приладів, клас енергоефективності яких нижчий ніж "A" та "B" в Україні;

- імпортом на територію України виключно освітлювальної продукції, маркування якої за європейськими стандартами визначається як "СЕ", що підтверджено відповідними документами, та яка відповідає правилам реалізації такої продукції на ринку України відповідно до чинного законодавства України;

- добровільна відмова населення від освітлювальних приладів із низьким класом енергоефективності завдяки активній інформаційно-освітній діяльності серед громадськості з питань енергозбереження та енергозаощадження.

3. Суб'єкти господарювання, що здійснювали виробництво та поширення на території України освітлювальної продукції, технічні характеристики яких не відповідають вимогам енергоефективності, зазначених у частині другій цієї статті, зобов'язані привести у відповідність таким вимогам продукцію, яка поступає на ринок, або здійснити заходи щодо негайного припинення поширення такої продукції по всій території України у строки, зазначені у частини першій цієї статті.

4. Для мінімізації затрат суб'єктів господарювання у цій сфері, пов'язаних із змінами у процесі виробництва та приведенням продукції у відповідність до вимог чинного законодавства України, держава надає термін до 2017 року для поступового виводу з ринку виготовленої на час прийняття цього Закону продукції (ламп із класом енергоефективності нижче "A" та "B").

Стаття 15. Контроль відповідності освітлювальних приладів, що потрапляють в товарообіг на території України, вимогам чинного законодавства України

Контроль за відповідністю освітлювальних приладів національного виробництва, а також імпортованої продукції, що потрапляє в товарообіг на територію України, вимогам чинного законодавства України у цій сфері, покладається на орган державного ринкового нагляду відповідно до Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".

Стаття 16. Забезпечення права споживачів енергоефективних освітлювальних приладів на отримання достовірної інформації

Державний електронний реєстр добросовісних суб'єктів господарювання енергоефективної освітлювальної продукції в Україні - це єдиний систематизований перелік суб'єктів господарювання, що отримали права на вироблення, поширення та реалізацію енергоефективних ламп в Україні, що підтверджується наявністю у них відповідних правоустановчих документів та документів дозвільного характеру, ліцензій.

До Державного електронного реєстру добросовісних суб'єктів господарювання енергоефективної освітлювальної продукції в Україні вносяться відомості про назву суб'єкта господарювання, вид його господарської діяльності, наявність отриманих ним правоустановчих документів на виготовлення енергоефективних освітлювальних приладів, назву органу державної влади, що видав такі документи, та терміни дії таких документів.

Веде Державний електронний реєстр добросовісних суб'єктів господарювання енергоефективної освітлювальної продукції в Україні Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.

Для запобігання потрапляння на ринок недоброякісних видів енергоефективних ламп, орган державної влади, що формує Державний електронний реєстр добросовісних суб'єктів господарювання енергоефективної освітлювальної продукції в Україні, вносить зміни до такого реєстру у випадках позбавлення виключних прав суб'єкта господарювання на здійснення господарської діяльності у цій сфері шляхом вилучення такого суб'єкта господарювання із реєстру, а у випадках доведення факту здійснення ним незаконної діяльності у сфері енергоефективного освітлення, інформує населення про таку незаконну діяльність суб'єкта та небезпечність виробленої ним продукції.

Державний електронний реєстр добросовісних суб'єктів господарювання енергоефективної освітлювальної продукції в Україні створюється відповідно до цього Закону, але не пізніше строків, передбачених статтею 13 цього Закону.

Положення про Державний електронний реєстр добросовісних суб'єктів господарювання енергоефективної освітлювальної продукції в Україні затверджується Кабінетом Міністрів України.

Розділ IV
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ

Стаття 17. Відповідальність за порушення законодавства з питань забезпечення використання енергоефективних освітлювальних приладів на території України

1. За порушення вимог цього Закону фізичні та юридичні особи несуть адміністративну, цивільно-правову та інші види юридичної відповідальності, яка настає у встановленому чинним законодавством України порядку за такі види правопорушень:

реалізацію освітлювальних приладів з порушенням вимог етикетування, пов'язана з недостовірним інформуванням споживача про клас енергетичної ефективності ламп, а також у випадках недотримання інших правил маркування такої продукції або його відсутності;

порушення вимог чинного законодавства щодо утилізації освітлювальних приладів, які за своїми технічними характеристиками можуть завдавати загрозу здоров'ю людини та природному навколишньому середовищу;

реалізацію освітлювальних приладів, що не відповідають національним та європейським стандартам та технічним регламентам енергоефективності на території України;

Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) доповнити статтею 82-8 такого змісту:

"Стаття 82-8. Порушення вимог законодавства у сфері енергоефективного освітлення

Реалізація освітлювальних приладів з порушенням вимог етикетування, пов'язана з недостовірним інформуванням споживача про клас енергетичної ефективності ламп, а також у випадках недотримання інших правил маркування такої продукції або його відсутності -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення вимог чинного законодавства щодо утилізації освітлювальних приладів, які за своїми технічними характеристиками можуть завдавати загрозу здоров'ю людини та природньому навколишньому середовищу -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятидесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Реалізація освітлювальних приладів, що не відповідають національним та європейським стандартам та технічним регламентам енергоефективності на території України -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятидесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос