Идет загрузка документа (57 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус, во исполнение обязательств Украины по либерализации визового режима с Европейским Союзом

Проект закона Украины от 05.10.2015 № 3224
Дата рассмотрения: 05.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, на виконання зобов'язань України з лібералізації візового режиму з Європейським Союзом

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 18, ст. 101; 2003 р., N 27, ст. 209; 2004 р., N 33-34, ст. 406; 2011 р., N 19-20, ст. 142, N 39, ст. 394; 2013 р., N 21, ст. 208, N 40, ст. 522; 2014 р., N 12, ст. 178):

1) статті 2 і 4 викласти в такій редакції:

"Стаття 2. Документи, що дають право громадянину України на виїзд з України і в'їзд в Україну

Документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в'їзд в Україну, є:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт України;

службовий паспорт України;

посвідчення особи моряка;

посвідчення члена екіпажу;

посвідчення особи на повернення в Україну (дає право на в'їзд в Україну).

У передбачених міжнародними договорами України випадках замість документів, зазначених у частині першій цієї статті, для виїзду з України і в'їзду в Україну можуть використовуватися інші документи.";

"Стаття 4. Порядок оформлення документів для постійного проживання громадян України за кордоном

Оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства.

Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово, здійснюється закордонними дипломатичними установами України.

Провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання здійснюється в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері громадянства.

Провадження за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово, здійснюється в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері зовнішніх зносин.";

2) статтю 5 виключити;

3) у статті 6:

назву статті та абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Підстави для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України

Право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у разі, коли:";

частини другу - п'яту виключити;

4) статтю 7 виключити;

5) частину першу статті 8 виключити.

2. У Законі України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 38, ст. 509; 2013 р., N 51, ст. 716):

1) у статті 14:

перше речення частини дев'ятої після слів "паспортних документів іноземця" доповнити словами "чи документа, що посвідчує особу без громадянства";

частину десяту виключити;

2) частину восьму статті 15 виключити.

3. У Законі України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 51, ст. 716; 2014 р., N 14, ст. 255, N 36, ст. 1190):

1) у частині першій статті 1 слова "переоформленням, продовженням строку дії," виключити;

2) у статті 2:

у частині першій:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1) розпорядник Реєстру - центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;";

пункт 2 виключити;

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим;";

доповнити частину пунктом 41 такого змісту:

"41) центри надання адміністративних послуг, державне підприємство, що належить до сфери управління розпорядника Реєстру.";

доповнити статтю після частини першої новою частиною другою такого змісту:

"2. Окремі функції з прийняття заяв-анкет для внесення інформації до Реєстру з метою здійснення ідентифікації, оформлення паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, можуть виконувати підприємства, установи та організації в порядку, встановленому Кабінетом Міністром України.

Перелік зазначених підприємств, установ та організацій затверджується Кабінетом Міністрів України.".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;

3) у статті 3:

у частині першій:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1) безконтактний електронний носій - імплантована в бланк документа безконтактна інтегральна схема для внесення персональних даних, параметрів, у тому числі біометричних, що дає змогу здійснювати комплекс заходів, пов'язаних з верифікацією особи;";

у пункті 4 слова "особи без громадянства, які мають право на постійне проживання в Україні" замінити словами "іноземці та особи без громадянства, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні";

пункти 5 і 6 викласти в такій редакції:

"5) ідентифікувати - здійснювати комплекс заходів, який дає змогу виконувати пошук за принципом "один до багатьох", зіставляючи дані (параметри) особи, у тому числі біометричні, з інформацією Реєстру;

6) ідентифікація особи - встановлення особи шляхом порівняння наданих даних (параметрів), у тому числі біометричних, з наявною інформацію про особу в реєстрах, картотеках, базах даних тощо;";

доповнити частину пунктами 10 і 11 такого змісту:

"10) верифікація - порівняння даних (параметрів), у тому числі біометричних, для встановлення тотожності особи документам або інформації з Реєстру для підтвердження їх ідентичності;

11) шаблон - математична модель зображення відцифрованих відбитків пальців рук особи, яка унеможливлює зворотне відтворення отриманих відцифрованих відбитків пальців рук особи, що зберігається в Реєстрі з метою використання у національній системі біометричної верифікації та ідентифікації.";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Терміни "батьки", "усиновлювачі", "опікуни", "піклувальники", "інші представники" в цьому Законі вживаються у значенні, наведеному в Сімейному та Цивільному кодексах України, терміни "третя особа", "обробка персональних даних", "знеособлення персональних даних", "персональні дані", "інформація", "безпека інформації", "інформація з обмеженим доступом", "засоби електронного цифрового підпису", "послуги електронного цифрового підпису" - у значенні, наведеному в Законах України "Про захист персональних даних", "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про електронний цифровий підпис".";

4) у статті 4:

частину першу доповнити абзацом такого змісту:

"Реєстр та майнові права інтелектуальної власності на створені на замовлення уповноважених суб'єктів для функціонування Реєстру об'єкти інтелектуальної власності належать державі. Відчуження Реєстру, його структурних складових та майнових прав інтелектуальної власності забороняється.";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Порядок ведення Реєстру та взаємодії між уповноваженими суб'єктами встановлюється Кабінетом Міністрів України.";

доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:

"4. Порядок здійснення ідентифікації та верифікації встановлюється Кабінетом Міністрів України.";

5) статтю 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Основні принципи функціонування Реєстру

1. Функціонування Реєстру забезпечується розпорядником Реєстру.

2. Розпорядник Реєстру:

1) організовує і контролює надання доступу до інформації Реєстру;

2) контролює роботу щодо збереження і захисту інформації Реєстру від випадкової втрати або знищення, незаконної обробки, зокрема незаконного знищення чи несанкціонованого доступу, у тому числі третіх осіб;

3) координує роботу щодо внесення до Реєстру інформації;

4) здійснює накопичення, актуалізацію, перевірку інформації;

5) надає інформацію щодо функціонування Реєстру;

6) надає відповіді на запити уповноважених суб'єктів, що надходять захищеними каналами зв'язку;

7) виконує облік уповноважених суб'єктів;

8) виконує інформаційну взаємодію з ВІС уповноважених суб'єктів;

9) здійснює організацію розроблення, оформлення та подання на затвердження технічного опису і зразків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи;

10) здійснює організацію виготовлення, обліку документів та обігу бланків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи;

11) надає послуги електронного цифрового підпису;

12) виконує інші покладені на нього функції і завдання.

3. Кабінет Міністрів України визначає державне підприємство, що належить до сфери управління розпорядника Реєстру, адміністратором Реєстру.

4. Адміністратор Реєстру:

1) здійснює заходи з інформаційного, технічного і програмно-технологічного забезпечення функціонування Реєстру;

2) забезпечує збереження і захист інформації Реєстру від випадкової втрати або знищення, незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи несанкціонованого доступу, у тому числі третіх осіб;

3) за погодженням з розпорядником Реєстру здійснює інформаційне забезпечення ВІС уповноважених суб'єктів та заявників (їх представників);

4) виконує інші завдання, покладені на нього розпорядником Реєстру.

5. Головний обчислювальний центр Реєстру, який діє у складі розпорядника Реєстру, забезпечує накопичення змін інформації та здійснює автоматизовану перевірку даних, отриманих з бази даних Реєстру, формує набори даних для виготовлення документів. Резервний обчислювальний центр Реєстру забезпечує надійність збереження інформації центральної бази даних Реєстру шляхом дублювання інформації.

6. Замовником товарів, робіт і послуг для забезпечення створення та функціонування Реєстру є розпорядник Реєстру або адміністратор Реєстру.";

6) у статті 7:

у частині першій:

у пункті 9 слова "відомості про документи" замінити словами "реквізити документів";

пункт 111 виключити;

пункти 12 і 13 викласти в такій редакції:

"12) відцифровані відбитки пальців рук особи (у разі оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, проїзного документа біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, картки трудового мігранта);

13) за згодою особи - відцифровані відбитки пальців рук особи (у разі оформлення паспорта громадянина України);";

доповнити частину пунктами 14 і 15 такого змісту:

"14) додаткова змінна інформація (про місце проживання або перебування особи, про народження дітей, про шлюб і розірвання шлюбу, про зміну імені);

15) інформація з ВІС.";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. У разі відсутності інформації, передбаченої пунктами 3, 6, 9 - 15 частини першої цієї статті, вноситься відмітка про її відсутність.";

частину п'яту доповнити абзацом такого змісту:

"Заборонено вимагати від осіб персональні дані, що свідчать про етнічну або расову приналежність, політичні, релігійні чи інші переконання, звинувачення у скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також дані, що стосуються здоров'я або статевого життя. Окремі види даних про стан здоров'я та засудження до кримінального покарання можуть вимагатися лише якщо вони є підставою для видачі документа, що посвідчує особу.";

у частині шостій:

абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

"Відцифровані відбитки пальців рук особи, крім шаблонів, після внесення до безконтактного електронного носія та видачі документа особі вилучаються з Реєстру та знищуються.

Повноваження щодо отримання відцифрованих відбитків пальців рук та забезпечення їх захисту відповідно до законодавства покладається на уповноважені суб'єкти та на підприємства, установи та організації згідно з частиною другою статті 2 цього Закону.";

абзац четвертий виключити;

7) у статті 10:

у частині першій:

абзац перший після слів "органів місцевого самоврядування" доповнити словами "з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних";

абзац другий викласти в такій редакції:

"У разі якщо інформація про особу вноситься до Реєстру вперше, проводиться ідентифікація особи, після завершення якої автоматично формується унікальний номер запису в Реєстрі та фіксуються час, дата та відомості про особу, яка оформила заяву-анкету (в електронній формі). Унікальний номер запису в Реєстрі є незмінним.";

доповнити частину після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

"Розпорядник Реєстру з метою проведення ідентифікації має безпосередній оперативний доступ до наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави, або підприємств, установ та організацій в обсязі інформації про особу встановленому частиною першою статті 7 цього Закону. З цією метою поширення іншими володільцями таких даних здійснюється без надання згоди власника персональних даних.".

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

друге речення абзацу шостого викласти в такій редакції: "На письмове прохання особи внесення імені латинськими літерами може бути виконано відповідно до його написання у наявних документах.";

частину другу доповнити пунктами 3 - 5 такого змісту:

"3) реєстрації актів цивільного стану;

4) за бажанням особи, якщо інформація про неї не була внесена до Реєстру;

5) у випадках передбачених Кабінетом Міністрів України.";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Для внесення інформації до Реєстру та для оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обміну документів за зверненням заявника формується заява-анкета, зразок якої затверджується центральним органом виконавчої влади, що здійснює формування державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорії мігрантів, в установленому порядку.";

8) у статті 11:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Надання інформації, відомостей або інших персональних даних про особу, що містяться у Реєстрі, здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України:

1) державним органам, в обсязі необхідному для виконання функцій передбачених законодавством;

2) третім особам за згодою особи персональні дані якої витребуються;

3) в інших випадках, передбачених законодавством.";

доповнити статтю частинами третьою і четвертою такого змісту:

"3. Порядок надання інформації з Реєстру, а також розмір плати за таке надання визначається Кабінетом Міністрів України.

4. Доступ до інформації Реєстру у встановленому порядку здійснюється уповноваженими суб'єктами після відповідної авторизації, із збереженням інформації про особу, яка здійснила такий доступ, введені запроси, витяги, час, дату та іншої технологічної інформації.";

9) статтю 12 викласти в такій редакції:

"Стаття 12. Довідка про внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру та видані документи

1. Довідка про внесення інформації до Реєстру та видані документи складається у формі витягу з Реєстру. Порядок видачі довідки та її форма встановлюється Кабінетом Міністрів України.";

10) у статті 13:

у частині першій:

підпункт "є" пункту 1 виключити;

у пункті 2:

підпункт "ґ" викласти в такій редакції:

"ґ) картка трудового мігранта";

доповнити пункт підпунктами "є" і "ж" такого змісту:

"є) посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

ж) проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.";

доповнити статтю частинами третьою і четвертою такого змісту:

"3. Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, проїзний документ біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, картка трудового мігранта містять безконтактний електронний носій.

Посвідчення особи на повернення в Україну, посвідчення водія, не містять безконтактного електронного носія.

4. Особам, які відмовляються від внесення відцифрованих відбитків пальців рук до безконтактного електронного носія що міститься у паспорті громадянина України гарантується право на відмову від внесення відцифрованих відбитків пальців рук до безконтактного електронного носія. Таке право реалізується шляхом подання заяви до відповідного уповноваженого суб'єкта про відмову від внесення відцифрованих відбитків пальців рук до безконтактного електронного носія. У цьому випадку особі у порядку та строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, видається відповідний документ, до безконтактного електронного носія якого не внесені відцифровані відбитки пальців рук.";

11) у статті 14:

частину третю виключити;

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Відцифрований образ обличчя особи в документах у формі книжечки розміщується на сторінці даних і виконується за технологією лазерного гравіювання та дублюється в центрі сторінки даних за технологією лазерної перфорації.";

12) у статті 15:

частину першу і другу викласти в такій редакції:

"1. Бланки документів, які містять безконтактний електронний, виготовляються відповідно до вимог державних (національних) та міжнародних стандартів та з урахуванням рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО), і повинні мати ступінь захисту, що унеможливлює їх підроблення.

Бланки документів, які не містять безконтактний електронний, виготовляються відповідно до вимог державних (національних) та міжнародних стандартів і повинні мати ступінь захисту, що унеможливлює їх підроблення.

2. Бланки документів, якщо інше не визначено цим Законом, виготовляються за єдиними зразками та технічними описами, що затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням уповноважених суб'єктів.";

у частині п'ятій слова "імплантована безконтактна інтегральна схема (далі - безконтактний електронний носій)" замінити словами "імплантовано безконтактний електронний носій";

у частині шостій слова "повинні містити безконтактний електронний носій" замінити словами "містять безконтактний електронний носій (у випадках передбачених цим Законом)";

13) статтю 16 викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Оформлення, видача, обмін, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення документів

1. Оформлення, видача, обмін документів, їх пересилання, вилучення, повернення державі та знищення відбуваються у порядку, встановленому законодавством, якщо інше не передбачено цим Законом.

2. Про втрату або викрадення документа на території України заявник (батьки особи віком до шістнадцяти років або інші представники, представники закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над особою) зобов'язаний у порядку і строки, визначені законодавством України, повідомити уповноваженого суб'єкта, який здійснив видачу документа та орган внутрішніх справ, якщо інше не передбачено цим Законом. Про втрату або викрадення документа за кордоном заявник зобов'язаний повідомити компетентні органи іноземної держави та ЗДУ за місцем перебування, яка протягом доби інформує уповноваженого суб'єкта, який здійснив видачу документа.

3. У разі використання особою документів з метою вчинення злочину на території України чи за кордоном, підроблення або в інших випадках, передбачених законами, уповноважений суб'єкт має право вилучити (у тому числі тимчасово) такі документи.

4. Головний обчислювальний центр здійснює автоматизовану перевірку даних, отриманих з бази даних розпорядника Реєстру, формує набори даних та забезпечує виготовлення документів.

5. За фактом виготовлення документів відомості про серію та номер документа, дату персоналізації, номер використаного бланка в електронній формі передаються ВІС відповідним уповноваженим суб'єктом.

6. У разі втрати або викрадення документа заявник звертається до уповноваженого суб'єкта, що видав цей документ, з відповідною заявою і подає документи, що засвідчують зазначені факти та є обставиною, яка враховується при прийнятті уповноваженим суб'єктом рішення про здійснення його оформлення замість втраченого або викраденого документа.

7. Рішення про оформлення документа замість втраченого або викраденого документа, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймається уповноваженим суб'єктом за результатами ідентифікації заявника.

Для прийняття рішення про оформлення документа замість втраченого або викраденого за кордоном заявник додатково подає довідку компетентного органу держави, в якій втрачено або викрадено документ.

8. Уповноважений суб'єкт має право відмовити заявникові у видачі документа у разі, якщо:

1) за видачею документа звернувся заявник, який не досяг шістнадцятирічного віку, або представник особи, який не має документально підтверджених повноважень на отримання документа;

2) заявник вже отримав документ такого типу, який є дійсним на день звернення (крім випадків, зазначених у частині сьомій цієї статті);

3) заявник не надав усіх документів та інформації, необхідних для оформлення і видачі документа;

4) дані, отримані з бази даних розпорядника Реєстру, не підтверджують інформацію, надану заявником.

У рішенні про відмову у видачі документа, яке доводиться до відома заявника у порядку і строки, встановлені законодавством, мають зазначатися підстави відмови. Особа має право звернутися до уповноваженого суб'єкта з повторною заявою у разі зміни або усунення обставин, через які їй було відмовлено у видачі документа.

Рішення про відмову у видачі документа може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду.

За наявності підстав вищий уповноважений суб'єкт має право скасувати рішення, направити матеріали на повторний розгляд (у разі необхідності - на додаткову перевірку наданих матеріалів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.

Остаточне рішення щодо оформлення та видачі документа приймає вищий уповноважений суб'єкт, до якого було оскаржено попереднє рішення.

Інформація про результати розгляду скарги доводиться до відома заявника в установлений законодавством строк.

9. У разі закінчення строку дії документа або смерті особи її документи у порядку і строки, визначені законодавством України, здаються уповноваженому суб'єкту, що видав такий документ, а якщо така особа проживає (проживала) за кордоном - ЗДУ.

10. Про втрату або викрадення документа на території України заявник (батьки особи віком до шістнадцяти років або інші представники, представники закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над особою) зобов'язаний у порядку і строки, визначені законодавством України, повідомити уповноваженого суб'єкта, який здійснив видачу документа, а у разі викрадення - також орган внутрішніх справ. Про втрату або викрадення документа за кордоном заявник зобов'язаний повідомити компетентні органи іноземної держави та найближчу ЗДУ цієї країни.

Про втрату або викрадення документа за кордоном уповноважений суб'єкт, ЗДУ, які в установленому законодавством порядку отримали таке повідомлення, протягом доби інформують центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону України, із зазначенням внесеної до документа інформації.

11. Замість втраченого або викраденого документа уповноважений суб'єкт після встановлення факту видачі раніше такого документа особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає новий документ.

Особа, стосовно якої громадянство України припинено відповідно до Закону України "Про громадянство України", зобов'язана у порядку та строки, встановлені законодавством про громадянство України, повернути документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, уповноваженому суб'єкту, що здійснив оформлення та видачу такого документа, а якщо така особа проживає за кордоном - ЗДУ.

Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення документа, знайде цей документ, вона зобов'язана протягом доби здати знайдений документ для знищення уповноваженому суб'єкту, який видав цей документ, а в разі втрати або викрадення за кордоном - найближчій ЗДУ.

12. Знищення вилучених документів здійснюється у встановленому законодавством порядку.";

14) у статті 19:

у частині другій:

в абзаці першому слова "відповідно до документів ІСАО" замінити словами "з урахуванням рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО)";

абзац другий викласти в такій редакції:

"За згодою особи відцифровані відбитки пальців рук вносяться до безконтактного електронного носія у разі оформлення паспорта громадянина України.";

у першому реченні частини третьої слова "законами України" замінити словами "законодавством України";

15) у статті 21:

у частині першій слова "на території України" виключити;

частини другу, третю, п'яту і дев'яту викласти в такій редакції:

"2. Кожен громадянин України, який досяг чотирнадцятирічного віку, зобов'язаний отримати паспорт громадянина України.

Оформлення, видача, обмін паспорта громадянина України його пересилання, вилучення, повернення державі та знищення здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3. Паспорт громадянина України оформляється особам, які не досягли вісімнадцятирічного віку на чотири роки, а особам, які досягли вісімнадцятирічного віку - на 10 років.";

"5. Оформлення паспорта громадянина України здійснюється розпорядником Реєстру. Видача паспорта громадянина України здійснюється розпорядником Реєстру та уповноваженими суб'єктами передбаченими пунктом 4 частини першої статті 2 цього Закону.";

"9. До безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті громадянина України, яка досягла вісімнадцятирічного віку, вносяться засоби електронного цифрового підпису у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Послуги електронного цифрового підпису в цілях цього Закону надаються виключно Розпорядником Реєстру.";

16) у статті 22:

у частині першій:

слова "за кордоном" виключити;

доповнити частину абзацом такого змісту:

"Кожен громадянин України не може мати більше двох паспортів громадянина України для виїзду за кордон.";

частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється в Україні - розпорядником Реєстру, а за кордоном - ЗДУ. Видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється розпорядником Реєстру та ЗДУ, а також уповноваженими суб'єктами передбаченими пунктом 4 частини першої статті 2 цього Закону.";

у частині десятій слова "розпорядником Реєстру" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, який здійснює формування та реалізацію державної політики у сфері зовнішніх зносин України";

у частині дванадцятій цифри "30" і "10" замінити відповідно цифрами "20" і "7";

у частині шістнадцятій слова "та обмін" виключити, а після слів "чи ЗДУ" доповнити словами "або МЗС";

17) у статті 23:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Дипломатичний паспорт України є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та надає право такій особі на виїзд з України і в'їзд в Україну.";

доповнити статтю після частини п'ятої новою частиною шостою такого змісту:

"6. Усі друковані написи у дипломатичному паспорті України, у тому числі відомості про особу зазначаються українською та англійською мовами.".

У зв'язку з цим частину шосту вважати відповідно частиною сьомою.

18) у статті 24:

назву статті доповнити словом "України";

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Службовий паспорт України є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та надає право такій особі на виїзд з України і в'їзд в Україну.";

частину п'яту доповнити пунктом 71 такого змісту:

"71) дата народження;";

19) у статті 25:

у частині четвертій цифри "16" замінити цифрами "32";

частини шосту і сьому викласти в такій редакції:

"6. Посвідчення особи моряка видається на десять років.

7. Про втрату або викрадення посвідчення особи моряка на території України, особа зобов'язана негайно повідомити про це капітана судна, де вона працює, та/або керівника підприємства, установи, організації, що уклала з нею трудовий договір, а також уповноваженого суб'єкта, який здійснив видачу посвідчення, а у разі викрадення - також орган внутрішніх справ. Про втрату або викрадення посвідчення особи моряка за кордоном особа зобов'язана повідомити компетентні органи іноземної держави та найближчу ЗДУ.";

20) у статті 26:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Посвідчення члена екіпажу є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України і видається громадянину України, який належить до складу екіпажу повітряного судна, відноситься до осіб льотного екіпажу та екіпажу пасажирського і вантажного салону, осіб авіаційного персоналу, які не входять до складу екіпажу, але забезпечують виконання технологічних процесів перевезення та виконання видів польотів або авіаційних робіт чи технічне обслуговування повітряних суден у позабазових аеропортах.";

у частині дев'ятій:

пункт 7 після слів "місце роботи" доповнити словом "(код)";

пункт 14 викласти в такій редакції:

"14) уповноважений орган, що видав документ, та відцифрований підпис посадової особи;";

пункт 16 виключити;

доповнити статтю частиною десятою такого змісту:

"10. Посвідчення члена екіпажу містить напис українською та англійською мовами: "Посвідчення члена екіпажу є власністю України" і текст українською та англійською мовами: "Власник має право в будь-який час повернутися в Україну за пред'явленням дійсного посвідчення".";

21) у статті 27:

частину першу викласти в такій редакції:

1. Посвідчення особи на повернення в Україну є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України (крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті), дає право на в'їзд в Україну, оформляється і видається ЗДУ громадянам України у разі:

1) втрати під час перебування за межами України документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України та надають право такій особі на виїзд з України і в'їзд в Україну;

2) якщо строк дії таких документів закінчився;

3) якщо встановлено, що такий документ є недійсним з інших причин;

4) якщо громадянин України не оформлював документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України та/або надають право такій особі на виїзд з України і в'їзд в Україну.";

пункт 2 частини п'ятої викласти в такій редакції:

"2) документ (протокол, довідка тощо), виданий компетентними органами країни перебування, що підтверджує факт звернення особи з приводу втрати документа, що посвідчує особу, підтверджує громадянство та надає право такій особі на виїзд з України і в'їзд в Україну; або документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство та надає право такій особі на виїзд з України і в'їзд в Україну, якщо строк дії такого документа закінчився або встановлено, що він є недійсним з інших причин (крім випадків якщо громадянин України не оформлював документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України та/або надають право такій особі на виїзд з України і в'їзд в Україну);";

частину сьому викласти в такій редакції:

"7. На підставі звернення компетентного органу іноземної держави посвідчення особи на повернення в Україну може бути оформлене і видане на ім'я громадянина України, щодо якого прийнято рішення про реадмісію, якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або щодо якого прийнято рішення про його примусову депортацію з відповідної країни.";

23) статтю 28 виключити;

24) у частині другій статті 29 слова ", що містить безконтактний електронний носій" виключити.

25) статті 31 і 32 викласти в такій редакції:

"Стаття 31. Посвідка на постійне проживання

1. Посвідка на постійне проживання є документом, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує право на постійне проживання в Україні.

2. Посвідка на постійне проживання оформляється іноземцям та особам без громадянства (незалежно від віку), які мають дозвіл на імміграцію в Україну.

3. Посвідка на постійне проживання є власністю України.

4. Посвідка на постійне проживання виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.

5. До посвідки на постійне проживання вноситься така інформація:

1) ім'я особи;

2) стать;

3) громадянство;

4) дата народження;

5) унікальний номер запису в Реєстрі;

6) номер документа;

7) дата видачі документа;

8) дата закінчення строку дії документа;

9) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

10) відцифрований підпис особи;

11) підстава отримання дозволу на імміграцію (код);

12) місце народження;

13) відцифрований образ обличчя особи.

6. Посвідка на постійне проживання видається строком на 10 років.

Стаття 32. Посвідка на тимчасове проживання

1. Посвідка на тимчасове проживання є документом, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні.

2. Посвідка на тимчасове проживання оформляється іноземцям та особам без громадянства (незалежно від віку), які визначені статтею 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

3. Посвідка на тимчасове проживання є власністю України.

4. Посвідка на тимчасове проживання виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.

5. До посвідки на тимчасове проживання вноситься така інформація:

1) ім'я особи;

2) стать;

3) громадянство;

4) дата народження;

5) унікальний номер запису в Реєстрі;

6) номер документа;

7) дата видачі документа;

8) дата закінчення строку дії документа;

9) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

10) відцифрований підпис особи;

11) підстава отримання посвідки на тимчасове проживання (код);

12) місце народження.

13) відцифрований образ обличчя особи.

6. Посвідка на тимчасове проживання видається строком на один рік, якщо інше не передбачено Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".";

26) абзаци п'ятий - сьомий частини третьої статті 33 виключити;

27) у частині третій статті 34:

абзац десятий виключити;

доповнити частину після абзацу вісімнадцятого новим абзацом такого змісту:

"16) від цифрований образ обличчя особи.".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - двадцять п'ятий вважати відповідно абзацами двадцятим - двадцять шостим;

абзаци двадцятий, двадцять другий - двадцять четвертий виключити;

28) статтю 35 викласти в такій редакції:

"Стаття 35. Картка трудового мігранта

1. Картка трудового мігранта є документом, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, які мають намір займатися підприємницькою діяльністю в Україні, та підтверджує законні підстави для проживання в Україні.

2. Картка трудового мігранта є власністю України.

3. Картка трудового мігранта виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.

На лицьовому боці картки угорі розміщуються назва держави, назва документа та зображення малого Державного Герба України.

Нижче розміщується така інформація:

1) ім'я особи;

2) стать;

3) громадянство;

4) дата народження;

5) унікальний номер запису в Реєстрі;

6) номер документа;

7) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

8) дата видачі документа;

9) строк дії документа;

10) відцифрований підпис особи;

11) відцифрований образ обличчя особи.

На зворотному боці картки трудового мігранта угорі розміщується напис: "Картка трудового мігранта є власністю України". Нижче розміщується така додаткова інформація про особу:

1) назва та номер документа, що посвідчує особу;

2) держава, в якій видано паспортний документ;

3) місце народження.

Усі написи на лицьовому та зворотному боці картки трудового мігранта виконуються українською та англійською мовами, а ім'я особи - відповідно до вимог цього Закону.

4. Оформлення та видача картки трудового мігранта здійснюються розпорядником Реєстру протягом 10 робочих днів з дня прийняття ним документів, передбачених законодавством України.

Оформлення та видача картки трудового мігранта здійснюються в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

5. Строк дії картки трудового мігранта становить один рік.";

29) доповнити Закон статтею 36 такого змісту:

"Стаття 36. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту

1. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, є паспортним документом, що посвідчує особу його власника та підтверджує факт визнання її особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, і є дійсним для реалізації прав та виконання обов'язків, передбачених цим Законом та іншими законами України.

2. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, є власністю України.

3. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, виготовляється у формі книжечки, яка складається з м'якої обкладинки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, 16 сторінок та сторінки даних.

На лицьовому боці обкладинки розміщуються зображення малого Державного Герба України, назва держави та назва документа.

На лівому форзаці надруковано текст: "Цей документ посвідчує особу та підтверджує факт надання їй в Україні статусу особи, яка потребує додаткового захисту".

На сторінці даних інформація розміщується в такій послідовності:

1) відцифрований образ обличчя особи;

2) ім'я особи;

3) дата народження;

4) громадянство;

5) відцифрований підпис особи;

6) держава постійного проживання особи;

7) стать;

8) реквізити рішення уповноваженого суб'єкта про визнання особою, яка потребує додаткового захисту;

9) номер документа;

10) дата видачі документа;

11) дата закінчення строку дії документа;

12) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

13) унікальний номер запису в Реєстрі.

4. Оформлення та видача посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, здійснюються розпорядником Реєстру протягом 15 робочих днів з дати прийняття ним рішення про визнання іноземця або особи без громадянства особою, яка потребує додаткового захисту в Україні.

5. Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, видається строком на п'ять років.";

30) доповнити Закон статтею 37 такого змісту:

"Стаття 37. Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист

1. Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, є документом, що посвідчує особу та надає право особі, якій він оформлений, на виїзд з України і в'їзд в Україну.

2. Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, є власністю України.

3. Документ виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, та яка складається з м'якої обкладинки, 16 сторінок та сторінки даних.

На лицьовому боці обкладинки розміщуються зображення малого Державного Герба України, назва держави та назва документа.

На сторінку даних інформація вноситься в такій послідовності:

1) назва держави;

2) назва документа;

3) тип документа;

4) код держави;

5) номер документа;

6) ім'я особи;

7) дата народження;

8) унікальний номер запису в Реєстрі;

9) стать;

10) місце народження;

11) дата видачі документа;

12) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

13) дата закінчення строку дії документа;

14) відцифрований підпис особи;

15) відцифрований образ обличчя особи.

На першій сторінці впоперек друкується текст відповідно до єдиного зразка, що затверджується Кабінетом Міністрів України, а також зазначається, що документ є власністю України.

Четверта сторінка призначена для особливих відміток.

Сторінки з п'ятої до шістнадцятої призначені для віз і відміток про перетинання особою, якій надано додатковий захист, державного кордону.

4. Оформлення та видача документа здійснюються розпорядником Реєстру протягом 15 робочих днів з дати звернення заявника за отриманням такого документа.

5. Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, видається на строк дії посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, за умови, що посвідчення видано на п'ять років.";

31) пункти 2 і 3 розділу V "Перехідні положення" виключити.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпунктів 25, 28 і 30 пункту 3 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2018 року, підпункту 29 пункту 3 розділу І цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2020 року в частині запровадження документів, що містять безконтактний електронний носій.

2. До приведення законодавства у відповідність з цим Законом закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону, якщо інше не передбачено цим Законом.

3. Установити, що проїзні документи дитини, видані до набрання чинності цим Законом, є чинними до закінчення строку їх дії і можуть використовуватися для виїзду з України і в'їзду в Україну осіб, на ім'я яких вони видані.

4. Установити, що в разі, коли під час розгляду заяви-анкети для внесення інформації про особу до Єдиного державного демографічного реєстру вперше така особа не надала документів, що посвідчують особу та підтверджують її громадянство, розпорядник зазначеного Реєстру здійснює її ідентифікацію, а в разі, коли особу не буде ідентифіковано, проводиться процедура встановлення особи з використанням наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, з метою отримання в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інформації про особу для її ідентифікації в обсязі, встановленому частиною першою статті 7 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

5. Установити, що органи державної влади, підприємства, установи, організації, що належать до сфери їх управління, зобов'язані безоплатно надавати центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, безпосередній оперативний доступ до державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, з метою отримання інформації про особу для її ідентифікації в обсязі, встановленому частиною першою статті 7 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

6. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України 

 

Опрос