Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно особенностей статуса и осуществления полномочий военно-гражданских администраций)

Проект закона Украины от 05.10.2015 № 3177-1
Дата рассмотрения: 05.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо особливостей статусу та здійснення повноважень військово-цивільних адміністрацій)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про військово-цивільні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 13, ст. 87):

1) преамбулу та статтю 1 викласти в такій редакції:

"Цей Закон визначає особливості діяльності обласних та районних державних адміністрацій у статусі військово-цивільних адміністрацій та організацію, повноваження і порядок діяльності тимчасових місцевих органів державної влади - військово-цивільних адміністрацій населених пунктів в районі проведення антитерористичної операції.

Стаття 1. Статус і призначення військово-цивільних адміністрацій

1. Для виконання повноважень місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у випадках, встановлених цим Законом, в районі проведення антитерористичної операції обласні та районні державні адміністрації можуть набувати статусу військово-цивільних адміністрацій та утворюватися на їх основі військово-цивільні адміністрації населених пунктів.

Районні та обласні державні адміністрації, які набули статусу військово-цивільних адміністрацій, наділяються на відповідній території повноваженнями обласних та районних рад та додатковими повноваженнями у сфері забезпечення правопорядку, протидії тероризму і забезпечення життєдіяльності населення в районі проведення антитерористичної операції, передбаченими цим Законом.

Військово-цивільні адміністрації населених пунктів - це тимчасові місцеві органи державної влади, що здійснюють на відповідній території повноваження сільських, селищних, міських рад та/або виконавчих органів відповідних рад та інші повноваження, визначені цим Законом.

2. Районні та обласні державні адміністрації, які набули статусу військово-цивільних адміністрацій, не потребують перереєстрації як юридичні особи публічного права. В офіційній назві цих органів може застосовуватися поряд з назвою у відповідності до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців додаткова назва "військово-цивільна адміністрація", що вказує на їх тимчасовий статус із додатковими повноваженнями.

3. Військово-цивільні адміністрації населених пунктів є юридичними особами публічного права, що діють на підставі Положення та набувають прав і обов'язків з дня внесення запису про їх державну реєстрацію як юридичних осіб до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

2) частину першу статті 2 викласти у такій редакції:

"1. Військово-цивільні адміністрації у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про боротьбу з тероризмом", цим Законом та іншими виданими відповідно до них нормативно-правовими актами";

3) у статті 3:

перше речення частини першої доповнити словами "за його ініціативою або за поданням голови обласної державної адміністрації";

у другому реченні частини першої слова "місцевих державних адміністрацій," виключити;

у частині другій слова "саморозпуску або самоусунення" та "або їх фактичного невиконання" замінити відповідно словами "саморозпуску чи самоусунення" та "або для здійснення додаткових повноважень у сфері забезпечення громадського порядку і безпеки";

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Районні та обласні військово-цивільні адміністрації утворюються шляхом надання відповідній районній, обласній державній адміністрації додаткового статусу військово-цивільної адміністрації у разі нескликання сесії відповідно районної, обласної ради у встановлені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" строки або для здійснення додаткових повноважень у сфері забезпечення громадського порядку і безпеки";

у частині четвертій слова "працівників, які уклали з Антитерористичним центром при Службі безпеки України трудовий договір" замінити словами "працівників за строковим трудовим договором";

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. У разі набуття обласною, районною державною адміністрацією статусу військово-цивільної адміністрації, на посади державних службовців у таких адміністраціях можуть призначатися військовослужбовці військових формувань, утворених відповідно до закону, особи рядового і начальницького складу правоохоронних органів, які відряджаються до них у встановленому законодавством порядку для виконання завдань в інтересах оборони держави та забезпечення її безпеки із залишенням на військовій службі, службі у правоохоронних органах без виключення із списків особового складу";

у частині шостій слова "Президентом України за поданням керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України" замінити словами "головою обласної військово-цивільної адміністрації - керівником обласної військово-цивільної адміністрації за погодженням з керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України";

частину восьму викласти у такій редакції:

"8. Структуру і штатний розпис військово-цивільних адміністрацій населених пунктів затверджує голова обласної військово-цивільної адміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації за погодженням з керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України";

у першому реченні частини дев'ятої слова "керівники відповідних обласних військово-цивільних адміністрацій" замінити словами "голови обласних державних адміністрацій - керівники відповідних обласних військово-цивільних адміністрацій";

у другому реченні частини дев'ятої слово "обласних" виключити;

у частині одинадцятій слова "створення обласних, районних" замінити словом "утворення";

частину тринадцяту виключити;

частину чотирнадцяту викласти у такій редакції:

"14. Типове положення про військово-цивільну адміністрацію населених пунктів затверджує Президент України. Положення про військово-цивільну адміністрацію населених пунктів затверджує голова відповідної обласної державної адміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації на основі Типового положення";

частину п'ятнадцяту виключити.

4) у статті 4:

частину другу після слова "здійснюють" доповнити словами "інші повноваження відповідних місцевих рад, передбачені законами України та";

у абзаці першому частини третьої слова "повноваження із:" замінити словами "повноваження районних, обласних рад, передбачені законами України, зокрема із:";

5) у статті 6:

у частині другій слова "керівником відповідної обласної військово-цивільної адміністрації" замінити словами "головою відповідної обласної державної адміністрації - керівником військово-цивільної адміністрації";

абзац перший частини третьої після слова "адміністрації" доповнити словами "населених пунктів";

у першому та третьому реченнях пункту восьмого частини третьої слова "накази та" виключити;

у другому реченні пункту восьмого частини третьої слово "наказів" замінити словом "розпоряджень".

2. У статті 7 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 25, ст. 180 із наступними змінами):

1) частину першу доповнити абзацом восьмим такого змісту:

"керівництво діяльністю військово-цивільних адміністрацій у сфері забезпечення громадського порядку і безпеки";

2) друге та третє речення частини другої виключити.

3. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20 - 21, ст. 190; 2011 р., N 10, ст. 63; 2013 р., N 17, ст. 154):

1) частину четверту статті 10 виключити;

2) частину третю статті 11 виключити.

4. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2009 р., N 19, ст. 260; 2013 р., N 14, ст. 89):

1) статтю 10 доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. У випадках припинення повноважень сільських, селищних, міських рад відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" їх повноваження тимчасово можуть виконуватися відповідною військово-цивільною адміністрацією";

2) частину шосту статті 12 викласти у такій редакції:

"6. У випадках припинення повноважень сільських, селищних, міських голів відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" їх повноваження тимчасово можуть виконуватися відповідною військово-цивільною адміністрацією".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос