Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности военно-гражданских администраций

Проект закона Украины от 24.09.2015 № 3177
Дата рассмотрения: 24.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності військово-цивільних адміністрацій

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України 1997 р., N 24, ст. 170; 2009 р., N 19, ст. 260; 2014 р., N 18 - 19, ст. 696, N 49, ст. 2056 з наступними змінами):

1) перше речення частини другої статті 42 доповнити словами "крім випадків дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації";

2) у статті 78:

а) у частинах другій та четвертій слова "частиною першою цієї статті" замінити словами та цифрами "пунктами 1, 2 частини першої цієї статті";

б) доповнити статтю після частини четвертої новою частиною такого змісту:

"41. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради за наявності підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цієї статті, достроково припиняються з дня набрання чинності актом Президента України про утворення відповідної військово-цивільної адміністрації населеного пункту (населених пунктів)";

3) у статті 79:

а) у частині другій:

слова "а також у випадку, передбаченому Законом України "Про військово-цивільні адміністрації" виключити;

доповнити частину абзацом другим такого змісту:

"Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути достроково припинені також у випадку, передбаченому Законом України "Про військово-цивільні адміністрації";

б) у частині третій слова "частиною другою цієї статті" замінити словами "абзацом першим частини другої цієї статті";

в) у частині одинадцятій:

у пункті 3 слова "у частині другій цієї статті" замінити словами "в абзаці першому частини другої цієї статті";

доповнити частину пунктом 31 такого змісту:

"31) з підстав, зазначених в абзаці другому частини другої цієї статті, - з дня набрання чинності актом Президента України про утворення відповідної військово-цивільної адміністрації населеного пункту (населених пунктів)".

2. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20 - 21, ст. 190; 2011 р., N 10, ст. 63; 2013 р., N 17, ст. 154 з наступними змінами) частину четверту статті 10 та частину третю статті 11 виключити.

3. У Законі України "Про військово-цивільні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 13, ст. 87 з наступними змінами):

1) у статті 1:

а) у частині першій:

в абзаці третьому слова "та/або державних адміністрацій" замінити словами "державних адміністрацій";

в абзаці четвертому слова "та/або виконавчих органів відповідних рад" замінити словами "їх виконавчих органів, сільських, селищних, міських голів";

б) абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

"2. Військово-цивільні адміністрації є юридичними особами публічного права. Військово-цивільні адміністрації населених пунктів набувають прав та обов'язків з дня внесення запису про їх державну реєстрацію як юридичних осіб до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

2) у статті 3:

а) друге речення частини першої викласти в такій редакції: "У день набрання чинності актом Президента України про утворення військово-цивільної адміністрації припиняються згідно з цим Законом повноваження відповідно: обласної ради, її виконавчого апарату, посадових та службових осіб місцевого самоврядування, які працюють в цих органах, - у разі утворення військово-цивільної адміністрації області; районної ради, її виконавчого апарату, посадових та службових осіб місцевого самоврядування, які працюють в цих органах, - у разі утворення військово-цивільної адміністрації району; сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, їх виконавчих органів, сільських, селищних, міських голів, інших посадових та службових осіб місцевого самоврядування, які працюють в цих органах місцевого самоврядування, - у разі утворення військово-цивільної адміністрації відповідного населеного пункту (населених пунктів)";

б) частину третю доповнити реченням такого змісту: "У разі прийняття рішення про утворення районних, обласних військово-цивільних адміністрацій їх статусу набувають відповідно районні, обласні державні адміністрації, а голови районних, обласних державних адміністрацій набувають статусу керівників відповідних військово-цивільних адміністрацій";

в) частини п'яту та шосту викласти в такій редакції:

"5. У разі набуття районною, обласною державною адміністрацією статусу відповідно районної, обласної військово-цивільної адміністрації посади державних службовців у таких адміністраціях можуть заміщатися військовослужбовцями військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів, які відряджаються до них у встановленому законодавством порядку для виконання завдань в інтересах оборони держави та забезпечення її безпеки із залишенням на військовій службі, службі у правоохоронних органах без виключення із списків особового складу, а також за рішенням керівника районної, обласної військово-цивільної адміністрації на посади державних службовців у такій адміністрації можуть призначатися інші особи, які мають спеціальні знання та досвід, без конкурсного відбору.

6. Перелік посад у військово-цивільних адміністраціях населених пунктів, на які призначаються особи з числа військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до законів України, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, а також перелік посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів у районній, обласній військово-цивільній адміністрації, затверджуються Президентом України за поданням керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України";

г) перше речення частини дев'ятої доповнити словами "а у разі якщо відповідні обласні військово-цивільні адміністрації не утворені - керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України";

ґ) у частині одинадцятій слова "а в разі створення обласних, районних військово-цивільних адміністрацій для здійснення керівництва у сфері забезпечення громадського порядку і безпеки - до завершення антитерористичної операції" виключити;

д) частину тринадцяту викласти в такій редакції:

"13. Призначення заступників керівників військово-цивільних адміністрацій населених пунктів та керівників підрозділів таких адміністрацій здійснюються керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України за поданням керівника відповідної військово-цивільної адміністрації без конкурсного відбору";

е) частину чотирнадцяту виключити;

3) у статті 4:

а) у частині першій:

у пункті 18 слова "на строкову військову" замінити словами "на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, строкову військову";

пункт 31 після слів "внутрішніх справ" доповнити словами "Національного антикорупційного бюро України", а слова "Державної виконавчої" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої";

б) у частині третій:

у пункті 1 слова "надання інформації на запит Центральної виборчої комісії" замінити словами "надання висновків Центральній виборчій комісії";

доповнити пунктом 17 такого змісту:

"17) схвалення перспективного плану формування територій громад області відповідно до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад";

4) у статті 6:

а) частину першу виключити;

б) частину другу викласти в такій редакції:

"2. Військово-цивільну адміністрацію населеного пункту (населених пунктів) очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником відповідної обласної військово-цивільної адміністрації за погодженням з керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України, а у разі якщо відповідна обласна військово-цивільна адміністрація не утворена - керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України";

в) пункт 8 частини третьої викласти в такій редакції:

"8) видає у межах своїх повноважень накази, які мають таку ж юридичну силу, що і рішення відповідної ради (рад). Проекти наказів керівника військово-цивільної адміністрації, які є нормативно-правовими актами, підлягають оприлюдненню в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти оприлюднюються негайно після їх підготовки. Накази керівника військово-цивільної адміністрації можуть бути оскаржені до суду".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос