Идет загрузка документа (93 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам банкротства (относительно обеспечения европейских стандартов в сфере восстановления платежеспособности должника и упрощения условий ведения бизнеса в Украине)

Проект закона Украины от 22.09.2015 № 3163
Дата рассмотрения: 22.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України з питань банкрутства (щодо забезпечення європейських стандартів у сфері відновлення платоспроможності боржника та спрощення умов ведення бізнесу в Україні)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину третю статті 28 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 51, ст. 553) після слова "нотаріусів" доповнити словами ", арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)".

2. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 32 - 33, ст. 413 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 1:

абзац другий викласти у такій редакції:

"арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) - фізична особа, яка отримала свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) і внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України;";

доповнити частину після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"банкрут - боржник, неспроможність якого виконати свої грошові зобов'язання встановлена господарським судом;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим - сімнадцятим;

в абзаці п'ятому:

слова ", які підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, та постановою про відкриття виконавчого провадження, якщо інше не передбачено цим Законом" виключити;

доповнити абзац реченням такого змісту: "Боржником не можуть бути відокремлені структурні підрозділи юридичної особи (філії, представництва, відділення тощо);";

абзац восьмий викласти у такій редакції:

"значні правочини - правочини щодо розпорядження майном боржника, на підставі яких є чи може бути його відчуження або обтяження, якщо балансова або ринкова вартість такого майна (майнових прав) за період процедури розпорядження майном боржника становить сукупно 10 і більше відсотків загальної балансової або ринкової вартості його активів. Зазначене обмеження не поширюється на господарські операції боржника щодо малоцінних та швидкозношуваних предметів, товарів швидкого псування;";

доповнити частину після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:

"інвестор - особа, яка приймає рішення щодо участі у справі про банкрутство та вносить власні, позичені і залучені майнові та інтелектуальні цінності в об'єкти інвестування та несе відповідальність за невиконання своїх зобов'язань;".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - вісімнадцятим;

доповнити частину після абзацу п'ятнадцятого новим абзацом такого змісту:

"спеціалізована сторінка веб-сайту - це сторінка офіційного веб-сайту в Інтернеті державного органу з питань банкрутства, за допомогою якої забезпечується доступ до інформації про боржника, передбаченої цим Законом. Право доступу до інформації про боржника, що міститься у закритій частині спеціалізованої сторінки веб-сайту державного органу з питань банкрутства, мають конкурсні кредитори, забезпечені кредитори, інвестори, а також поточні кредитори (з моменту прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом) у порядку, визначеному державним органом з питань банкрутства;".

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами сімнадцятим - дев'ятнадцятим;

в абзаці сімнадцятому слово "конкурсні" виключити;

2) частину першу статті 3 викласти у такій редакції:

"1. Державний орган з питань банкрутства:

сприяє створенню організаційних, економічних, інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків;

організовує систему підготовки осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

видає свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та посвідчення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

організовує та забезпечує діяльність Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

формує та веде Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України;

здійснює контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

веде та забезпечує формування Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та забезпечує надання інформації з цього Реєстру;

організовує проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів підприємницької діяльності щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства під час порушення проваджень у справах про банкрутство державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків;

готує на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства за результатами проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів підприємницької діяльності щодо наявності таких ознак;

готує та затверджує типові документи щодо проведення процедур банкрутства, методичні рекомендації;

бере участь у справі про банкрутство і користується процесуальними правами та несе процесуальні обов'язки учасника у справі про банкрутство у випадках, передбачених цим Законом;

встановлює:

- порядок підготовки, проходження стажування, допуску до складення кваліфікаційного іспиту осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), його проведення, підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) та присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим (розпорядникам майна, керуючим санацією, ліквідаторам);

- порядок видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), його дубліката або переоформлення;

- порядок видачі, зразок і опис посвідчення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

- порядок здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

- порядок залучення до перевірок діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керівників санації, ліквідаторів) представників саморегулівних організацій;

- правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань архівів;

- порядок та форми подання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) інформації, необхідної для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

- порядок надання інформації з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

- порядок проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів підприємницької діяльності щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;

- типові форми плану санації і мирової угоди, перелік майна, яке включається до ліквідаційної маси, у справах про банкрутство державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків;

- порядок проведення санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство;

здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами.";

3) статтю 4 виключити;

4) у статті 6:

у частині другій:

абзац другий викласти у такій редакції:

"відповідної письмової згоди боржника, якщо санація боржника до порушення провадження у справі про банкрутство ініціюється кредитором;";

доповнити частину після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"відповідної письмової згоди власника майна боржника або органу, уповноваженого управляти майном боржника, якщо боржник володіє майном на праві повного господарського відання;".

У зв'язку з цим абзаци третій - четвертий вважати відповідно абзацами четвертим - п'ятим;

в абзаці п'ятому слова "який повинен бути письмово погоджений усіма забезпеченими кредиторами та" виключити, а слово "схвалений" замінити словом "схваленого";

доповнити частину абзацами такого змісту:

"письмового погодження плану санації забезпеченими кредиторами (за наявності).

У разі коли план санації не був письмово погоджений одним або кількома забезпеченими кредиторами, на зазначених кредиторів не поширюється режим мораторію на задоволення вимог кредиторів у процедурі санації до порушення провадження у справі про банкрутство.";

в абзаці третьому частини четвертої слова "Положенням про порядок" замінити словом "Порядком";

частину п'яту після абзацу шостого доповнити абзацом такого змісту:

"План санації може містити положення про обрання арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) керуючим санацією та перелік його повноважень під час санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство.".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

у частині десятій слова "Положення про порядок" замінити словом "Порядок", а слова "Вищим господарським судом України" замінити словами "державним органом з питань банкрутства";

5) в абзаці другому частини третьої статті 10 слово "і" замінити словом "або";

6) у статті 11:

у частині другій:

абзац перший після слів "до заяви" доповнити словом "кредитора";

абзац шостий виключити;

абзац сьомий викласти у такій редакції:

"докази авансування заявником грошової винагороди розпоряднику майна на депозитний рахунок нотаріуса у розмірі десяти мінімальних заробітних плат, який діяв станом на день подання заяви про порушення справи про банкрутство;";

у частині третій:

абзаци перший, сьомий, дванадцятий і тринадцятий викласти у такій редакції:

"До заяви боржника про порушення справи про банкрутство додаються:";

"докази авансування заявником грошової винагороди розпоряднику майна на депозитний рахунок нотаріуса у розмірі десяти мінімальних заробітних плат, який діяв станом на день подання заяви про порушення справи про банкрутство;";

"докази сплати судового збору, крім випадків, коли згідно із законом він не підлягає сплаті;

довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника, якщо заяву підписано представником.";

доповнити частину абзацами такого змісту:

"У разі здійснення боржником діяльності, пов'язаної з державною таємницею, про це зазначається у заяві про порушення провадження у справі про банкрутство.

У разі подання заяви про порушення провадження у справі про банкрутство боржником, який володіє майном на праві повного господарського відання, до такої заяви додається рішення власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника про звернення до господарського суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство.";

7) у статті 12:

в абзаці третьому частини першої після слів "автоматизованою системою" доповнити словами "з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого розпорядником майна боржника у справах про банкрутство (далі - автоматизована система)";

у частині другій слово "тридцятого" замінити словом "двадцятого";

частину третю після слів "за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника" доповнити словами ", державному органу з питань банкрутства";

8) частину другу статті 13 доповнити абзацом такого змісту:

"найменування та реквізити кредиторів, вимоги яких визнаються боржником, та розмір таких вимог станом на дату прийняття заяви про порушення провадження у справі про банкрутство.";

9) у частині першій статті 15:

абзац третій після слів "у цьому Законі" доповнити словами ", та/або до заяви не подано додатки, передбачені статтею 11 цього Закону;";

абзац п'ятий виключити;

10) у статті 16:

доповнити частину першу після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"Крім учасників провадження у справі участь у підготовчому засіданні мають право брати три кредитори з найбільшими грошовими вимогами до боржника (станом на дату прийняття заяви про порушення провадження у справі про банкрутство), якщо перелік кредиторів та інформація про розмір їх вимог були надані боржником у своєму відзиві або заяві про порушення провадження у справі про банкрутство. Господарський суд повідомляє таким кредиторам про їх право бути присутніми у підготовчому засіданні та брати участь у призначенні розпорядника майна у порядку, встановленому цим Законом.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

в абзаці другому частини п'ятнадцятої слова "пред'явлення конкурсними" замінити словами "протягом строку дії мораторію на задоволення вимог кредиторів пред'явлення конкурсними";

абзац перший частини шістнадцятої після слів "органу, уповноваженому управляти майном боржника," доповнити словами "державному органу з питань банкрутства";

11) частину другу статті 18 викласти у такій редакції:

"2. У процедурі розпорядження майном за клопотанням розпорядника майна, сторін або інших учасників справи про банкрутство, що містить підтверджені відомості про перешкоджання керівником (або членом органу управління) боржника виконанню повноважень розпорядника майна, а також про вчинення керівником (або членом органу управління) боржника дій, що порушують права та законні інтереси боржника або кредиторів, господарський суд має право:

викликати керівника (орган управління) боржника для надання пояснень у судовому засіданні;

відсторонити керівника боржника (орган управління) від посади та покласти виконання його обов'язків на розпорядника майна.

Про виклик керівника (органу управління) боржника для надання пояснень та призначення відповідного судового засідання, а також про усунення керівника боржника (органу управління) від посади господарський суд виносить ухвалу.";

12) в абзаці другому частини третьої статті 19 слова "звернення стягнення на заставлене майно та" виключити;

13) у статті 22:

частину другу після слова "продовжена" доповнити словами ", але не більше одного разу,";

в абзаці десятому частини третьої слова "відомості про фінансове становище боржника, пропозиції щодо можливості відновлення платоспроможності боржника" замінити словами і цифрами "а також здійснювати розкриття інформації відповідно до пункту 41 частини другої статті 98 цього Закону";

абзац перший частини п'ятої викласти у такій редакції:

"5. У процедурі розпорядження майном органи управління боржника не мають права без згоди розпорядника майна, а також без погодження відповідного рішення зборами кредиторів (до моменту обрання комітету кредиторів) або комітетом кредиторів приймати рішення про:";

у частині восьмій:

абзац перший після слів "управління боржника" доповнити словами ", крім випадків, передбачених частиною дев'ятою цієї статті,";

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"розпорядження у будь-який спосіб іншим майном боржника, балансова вартість якого становить за період процедури розпорядження майном боржника сукупно 10 і більше відсотків загальної балансової або ринкової вартості його активів.";

доповнити статтю після частини восьмої частиною дев'ятою такого змісту:

"9. У процедурі розпорядження майном керівник або орган управління боржника не має права без згоди розпорядника майна, а також без погодження зборами кредиторів (до моменту обрання комітету кредиторів) або комітетом кредиторів:

укладати та вчиняти значні правочини;

отримувати позики (кредити), в тому числі для фінансування поточних витрат боржника.".

У зв'язку з цим частини дев'яту - тринадцяту вважати відповідно частинами десятою - п'ятнадцятою;

14) в абзаці першому частини восьмої статті 23 слова "боржником або" виключити;

15) у статті 25:

у частині першій:

слова ", а у разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців" виключити;

останнє речення виключити;

у частині другій:

абзац перший викласти у такій редакції:

"2. У попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі ті, щодо яких були заперечення боржника та (або) розпорядника майна.";

в абзаці другому слова "ухвалу, в якій зазначаються" замінити словами "ухвалу, якою затверджує реєстр вимог кредиторів та в якій зазначається";

у другому реченні абзацу десятого слова "Для визначення" замінити словами "Під час визначення";

абзац одинадцятий доповнити реченням такого змісту: "Погашення вимог кредиторів здійснюється у порядку черговості, встановленої цим Законом.";

16) у статті 26:

у частині першій:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"забезпечені кредитори;";

у першому реченні частини другої слово "треті" замінити словом "третини";

у частині третій:

абзац другий доповнити реченням такого змісту: "У разі невиконання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) цього обов'язку скликання та організація проведення зборів кредиторів може бути здійснено комітетом кредиторів чи іншими кредиторами, визначеними в абзаці першому частини третьої цієї статті, з обов'язковим повідомленням арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору) про місце і час проведення цих зборів.";

абзац третій після слів "місцезнаходженням боржника" доповнити словами "або в іншому місці, визначеному зборами кредиторів";

абзац четвертий частини п'ятої викласти у такій редакції:

"здійснення повноважень, передбачених абзацами третім - дев'ятим частини восьмої цієї статті, до моменту обрання комітету кредиторів;";

у частині шостій:

в абзаці першому слова "у складі не більше ніж сім осіб" виключити;

в абзаці третьому:

слово "автоматично" виключити, а після слова "кредиторів" доповнити словом "обов'язково";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"Засідання комітету кредиторів скликаються та проводяться в порядку, визначеному цим Законом для зборів кредиторів.";

у частині восьмій:

абзац другий після слова "комітету" доповнити словом "кредиторів";

в абзаці четвертому слово "відкриття" замінити словом "введення";

абзац п'ятий виключити;

абзац шостий викласти у такій редакції:

"звернення до господарського суду з клопотанням про призначення керуючого санацією, ліквідатора, припинення повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора за наявності підстав, передбачених цим Законом, та про призначення іншого розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора;";

доповнити частину після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

"погодження значних правочинів боржника після їх погодження розпорядником майна;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим;

абзац одинадцятий доповнити реченням такого змісту: "Пропозиції щодо продовження процедур розпорядження майном боржника чи санації вносяться не більше одного разу щодо кожної процедури;";

частину одинадцяту після слів "до судового засідання" доповнити словами "з вирішення відповідного питання";

17) у статті 27:

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Не пізніше ніж за п'ять днів до закінчення процедури розпорядження майном боржника комітет кредиторів зобов'язаний звернутися до господарського суду з одним із клопотань про:

введення процедури санації і затвердження плану санації;

введення процедури санації і зобов'язання керуючого санацією підготувати план санації;

визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;

затвердження мирової угоди.";

в абзаці першому частини третьої слово "пропозицією" замінити словом "клопотанням", а слово "зборів" - словом "комітету";

18) у частині першій статті 28:

абзац перший після слова "санації" доповнити словом "боржника";

абзац другий викласти у такій редакції:

"За вмотивованим клопотанням керуючого санацією чи комітету кредиторів і на підставі схвалених та погоджених відповідно до цього Закону змін і доповнень до плану санації цей строк може бути продовжено, але не більше одного разу, господарським судом не більше ніж на дванадцять місяців.";

19) у статті 29:

у частині першій:

абзац перший викласти у такій редакції:

"1. У разі можливості проведення санації боржника розпорядник майна у випадках, передбачених цим Законом, протягом строку, на який введено процедуру розпорядження майном боржника, або керуючий санацією протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про введення процедури санації боржника зобов'язаний подати до господарського суду схвалений та погоджений відповідно до цього Закону план санації боржника.";

абзаци другий і третій виключити;

останнє речення абзацу четвертого виключити;

у частині другій:

в абзаці дванадцятому слово "позачергово" замінити словами "у першу чергу";

доповнити частину після абзацу дванадцятого новим абзацом такого змісту:

"одержання позик (кредитів) для фінансування поточних витрат боржника та/або оздоровлення фінансово-господарського становища боржника;".

У зв'язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом чотирнадцятим;

в абзаці другому частини восьмої слово "шести" замінити словом "трьох", а слово "санацію" - словами "введення процедури санації";

доповнити статтю частиною дев'ятою такого змісту:

"9. Зміни і доповнення до плану санації затверджуються господарським судом у порядку, встановленому цим Законом для затвердження плану санації.";

20) у частині першій статті 30 слово "затверджується" замінити словом "погоджується";

21) абзац третій частини восьмої статті 33 викласти у такій редакції:

"З моменту прийняття рішення комітетом кредиторів про укладення мирової угоди до моменту її затвердження господарським судом або визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури керуючий санацією не має права здійснювати розрахунки з кредиторами.";

22) у статті 36:

абзац шостий частини третьої викласти у такій редакції:

"звернення до господарського суду з клопотанням про затвердження змін і доповнень до плану санації та продовження строку процедури санації.";

у частині п'ятій:

доповнити частину після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"затвердження змін і доповнень до плану санації та продовження строку процедури санації;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим;

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"припинення процедури санації та затвердження мирової угоди.";

23) у статті 37:

абзац другий частини першої виключити;

у частині другій слова "або інвесторів," замінити словом ", інвесторів";

24) у статті 38:

у частині першій:

в абзаці п'ятому слово "економічних" замінити словом "фінансових";

в абзаці сьомому слова "продаж майна банкрута" замінити словами "відчуження майна банкрута шляхом продажу";

у першому реченні абзацу дев'ятого слова "можуть пред'являтися" замінити словом "пред'являються", а після слів "відкриття ліквідаційної процедури" доповнити словами і цифрами "та задовольняються в порядку черговості, визначеної у статті 45 цього Закону";

у частині другій слова "та, розпорядження" замінити словами "та розпорядження";

25) у статті 41:

в абзаці дев'ятому частини другої слово "позачергово" замінити словами "в першу чергу", а після слів "майна банкрута" доповнити словами ", що не є предметом забезпечення";

частину дев'яту викласти у такій редакції:

"9. Ліквідатор не рідше ніж один раз на місяць надає комітету кредиторів звіт про свою діяльність, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів, крім інформації, розкриття якої здійснюється відповідно до пункту 41 частини другої статті 98 цього Закону.";

26) у частині четвертій статті 42:

в абзаці другому:

після слів "виключно за" доповнити словом "письмовою";

доповнити абзац реченням такого змісту: "Забезпечений кредитор, надаючи таку згоду, має право встановити правила проведення аукціону відповідно до статей 65 і 66 цього Закону.";

доповнити частину після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"Витрати, пов'язані з утриманням, збереженням та продажем предмета забезпечення, відшкодовуються за рахунок коштів, отриманих від продажу такого майна.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

27) у статті 43:

друге речення частини першої виключити;

доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:

"4. На вимогу комітету кредиторів оцінка майна банкрута здійснюється у порядку, визначеному частиною третьою цієї статті.";

28) у статті 44:

частини першу, другу і п'яту викласти у такій редакції:

"1. Після проведення інвентаризації та визначення початкової вартості майна ліквідатор здійснює продаж майна банкрута.

2. Ліквідатор здійснює продаж майна шляхом проведення аукціону з урахуванням вимог цього Закону.";

"5. Ліквідатор здійснює продаж активів та визначає склад майна таким чином, щоб забезпечити відчуження майна за найвищою ціною.

Комітет кредиторів має право визначити склад майна та порядок проведення аукціону щодо продажу майна, що не є предметом забезпечення, відповідно до статей 65 і 66 цього Закону.";

у частині шостій:

абзац третій після слів "проданих на" доповнити словами "другому повторному", а після слів "за ціною" - словами ", не нижче за ціну";

абзаци четвертий і п'ятий виключити;

29) статтю 45 викласти у такій редакції:

"Стаття 45. Черговість задоволення вимог кредиторів

1. Задоволення вимог кредиторів здійснюється в порядку черговості, встановленої цією статтею. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються:

вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками боржника, стягнення аліментів, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов'язків, гарантії і компенсації під час службових відряджень, гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідної допомоги, належної працівникам у зв'язку з припиненням трудових відносин та нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на зазначені цілі; відшкодування позик (кредитів), в тому числі для фінансування поточних витрат боржника;

вимоги кредиторів за договорами страхування;

витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді та роботою ліквідаційної комісії, у тому числі:

витрати на оплату судового збору;

витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їх коштів;

вимоги щодо виплати основної грошової винагороди арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору);

вимоги щодо відшкодування витрат арбітражного керуючого, пов'язаних з виконанням ним повноважень розпорядника майна, керуючого санацією боржника або ліквідатора банкрута;

витрати арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), пов'язані з утриманням і збереженням майнових активів банкрута;

витрати Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно, пов'язані з набуттям ним права регресної вимоги щодо зернового складу, - у розмірі всієї виплаченої ним суми відшкодування вартості зерна;

2) у другу чергу задовольняються вимоги із зобов'язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов'язань із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених у першу чергу, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб'єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються:

вимоги щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою, у тому числі вимоги кредиторів, що виникли із зобов'язань у процедурі розпорядження майном боржника чи у процедурі санації боржника;

5) у п'яту чергу задовольняються:

вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

вимоги щодо виплати додаткової грошової винагороди керуючому санацією або ліквідатору у частині 5 відсотків обсягу стягнутих на користь боржника активів (повернення грошових коштів, майна, майнових прав), які на дату порушення провадження у справі про банкрутство перебували у третіх осіб;

вимоги щодо виплати додаткової грошової винагороди керуючому санацією або ліквідатору у частині 3 відсотків обсягу погашених вимог конкурсних кредиторів, які підлягають позачерговому задоволенню та віднесені до конкурсних згідно з цим Законом;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

2. Вимоги кожної наступної черги задовольняються у міру надходження на рахунок коштів після повного задоволення вимог попередньої черги, крім випадків, установлених цим Законом.

3. У разі недостатності коштів для повного задоволення всіх вимог однієї черги вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належить кожному кредиторові однієї черги.

4. У разі відмови кредитора від задоволення визнаної в установленому порядку вимоги розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор (ліквідаційна комісія) не враховує суму грошових вимог цього кредитора.

5. Вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

6. У разі коли господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута, майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається власникові або уповноваженому ним органу, а майно державних підприємств - органу приватизації для прийняття рішень щодо подальшого розпорядження таким майном. У разі відмови власника чи уповноваженого ним органу, а також органу приватизації прийняти таке майно або за неможливості установити місцезнаходження власника чи уповноваженого ним органу майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається безоплатно міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, закладам охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення, закладам, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям, будинкам дитини при установах виконання покарань, установам виконання покарань, слідчим ізоляторам, військовим формуванням чи знищується (утилізується).

7. Погашення вимог кредиторів шляхом заліку зустрічних однорідних вимог проводиться за згодою кредитора (кредиторів) у разі, коли це не порушує майнові права інших кредиторів та черговості задоволення вимог кредиторів.

8. Погашення вимог забезпечених кредиторів за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється в позачерговому порядку.";

30) у статті 46:

у частині першій:

в абзаці десятому слова і цифри ", власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника (для державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків)" виключити;

доповнити абзац реченням такого змісту: "У разі виконання зобов'язань боржника відповідно до статті 39 цього Закону звіт ліквідатора також схвалюється власником майна (органом, уповноваженим управляти майном боржника, для державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків).";

у другому реченні частини другої слова "виключення юридичної особи з" замінити словами "внесення відповідного запису до";

31) у статті 49:

частину третю виключити;

частину п'яту після слів "Замовником є" доповнити словами "керуючий санацією або";

у частині шостій:

в абзаці першому слова "що має ліцензію на проведення торгів і" виключити;

в абзаці другому слова "наявність ліцензії" виключити;

32) статтю 50 виключити;

33) у статті 51:

у частині першій слова "та укласти договір з його переможцем" виключити;

частину четверту після слів "до замовника" доповнити словом "аукціону";

частину п'яту виключити;

34) у статті 53:

назву статті викласти у такій редакції:

"Стаття 53. Вимоги до веб-сайтів, на яких розміщується інформація про проведення аукціонів (електронних торгів)";

частину четверту виключити;

35) частини першу і другу статті 54 викласти у такій редакції:

"1. У разі виникнення обставин, що унеможливлюють проведення аукціону, організатор аукціону має право до завершення аукціону скасувати його проведення з негайним надсиланням державному органу з питань банкрутства і Вищому господарському суду України інформації для розміщення повідомлення про це із зазначенням причин на офіційних веб-сайтах цих органів.

Про скасування аукціону організатор аукціону до дня початку аукціону та до дня завершення аукціону в електронній формі (електронних торгів) розміщує інформацію про це на власному веб-сайті та інших веб-сайтах, на яких оголошення про проведення аукціону оприлюднювалося додатково.

2. Повідомлення про скасування аукціону надсилається організатором усім особам, що подали заяву про участь в аукціоні, у день прийняття відповідного рішення.";

36) у статті 55:

у частині першій:

абзац третій викласти у такій редакції:

"коли жоден з учасників не виявив бажання укласти договір;";

абзац четвертий виключити;

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Результати аукціону анулюються організатором у разі відмови переможця від укладення договору купівлі-продажу, підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону або несплати переможцем аукціону в установлений строк належної суми за придбане майно.

Рішення про анулювання результатів аукціону приймається організатором аукціону у п'ятиденний строк після виникнення підстав для прийняття такого рішення.";

абзац перший частини третьої викласти у такій редакції:

"3. Результати аукціону, проведеного з порушенням вимог закону щодо порядку його підготовки та проведення, можуть бути визнані недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого, сторони у справі про банкрутство чи учасника аукціону.";

37) частину першу статті 58 викласти у такій редакції:

"1. Організатор аукціону не пізніше ніж за 15 робочих днів до дня початку аукціону розміщує на власному веб-сайті та надсилає державному органу з питань банкрутства та Вищому господарському суду України оголошення про проведення аукціону, а також письмово повідомляє про проведення аукціону замовнику та іншим особам, визначеним замовником.

Розміщення оголошення про проведення аукціону та інших передбачених цим Законом повідомлень на офіційних веб-сайтах державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України здійснюється протягом п'яти робочих днів з дня його надходження, крім випадків розміщення повідомлення про скасування аукціону, яке здійснюється не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня його надходження.

Державний орган з питань банкрутства та Вищий господарський суд України не має права вимагати для розміщення оголошення іншої інформації, ніж передбачена у цьому Законі.";

38) статтю 60 викласти у такій редакції:

"Стаття 60. Заява про участь в аукціоні та сплата гарантійних внесків

1. Особа, яка має намір взяти участь в аукціоні, звертається до організатора аукціону із заявою, яка складається у довільній формі державною мовою та повинна містити такі відомості:

інформацію про аукціон, в якому особа має намір взяти участь;

прізвище, ім'я та по батькові, серію та номер документа, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податку (за наявності), відомості про місце проживання - для фізичної особи;

найменування; організаційно-правова форма; ідентифікаційний код юридичної особи; місцезнаходження; прізвище, ім'я та по батькові представника юридичної особи; серію та номер документа, що посвідчує особу представника - для юридичної особи;

номер контактного телефону, адресу електронної пошти, поштову адресу.

2. До заяви про участь в аукціоні додаються копії таких документів:

документа, що підтверджує повноваження особи на здійснення дій від імені заявника (за необхідності);

документа, що підтверджує сплату гарантійного внеску (за необхідності його сплати).

3. Розмір гарантійного внеску становить 10 відсотків. Якщо початкова вартість лоту не перевищує десять прожиткових мінімумів, гарантійний внесок не сплачується, крім випадків проведення електронних торгів.

4. Прийом заяв про участь в аукціоні починається з моменту розміщення оголошення про проведення аукціону на офіційних веб-сайтах державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України і закінчується не раніше ніж за три дні до проведення аукціону.

5. Подана організаторові аукціону заява про участь в аукціоні підлягає реєстрації в журналі заяв про участь в аукціоні із зазначенням порядкового номера, дати і точного часу її подання.

Після реєстрації в журналі організатор аукціону видає особі, яка подала заяву про участь в аукціоні, вхідний квиток учасника аукціону, який повинен містити інформацію про:

реквізити та характеристику лоту, на аукціоні з продажу якого особа подала заяву про участь;

умови проведення аукціону.

6. Організатор аукціону зобов'язаний забезпечити конфіденційність відомостей, що містяться в поданих заявах про участь в аукціоні.

7. Заявник має право змінити або відкликати свою заяву про участь в аукціоні у будь-який час до закінчення строку подання заяв про участь в аукціоні.

8. Організатор аукціону має право відмовити в реєстрації заявника в участі в аукціоні в момент реєстрації заяви про участь в аукціоні лише у разі:

коли заява про участь в аукціоні не відповідає вимогам, встановленим в цій статті Закону;

ненадходження гарантійного внеску на рахунок, зазначений в оголошенні про проведення аукціону, за необхідності його сплати.

Організатор аукціону повідомляє заявнику про причини відмови негайно в момент прийняття рішення про відмову в реєстрації учасника, про що робиться відповідний запис у журналі відмов у визнанні заявника учасником аукціону.

Заявник має право усунути виявлені недоліки та повідомити про це організатору аукціону до завершення часу прийняття заяв про участь в аукціоні. В такому разі заява про участь в аукціоні вважається прийнятою в момент її первісної реєстрації.

9. У день закінчення реєстрації учасників аукціону організатор аукціону складає та підписує протокол про реєстрацію учасників аукціону та в цей же день надсилає його на поштову адресу та адресу електронної пошти учасників.

10. Рішення про визнання або про відмову у визнанні заявника учасником аукціону може бути оскаржено до господарського суду в межах провадження у справі про банкрутство.";

39) статтю 61 викласти у такій редакції:

"Стаття 61. Допуск до участі в аукціоні

1. У день проведення торгів організатор аукціону реєструє учасників аукціону та видає кожному учаснику аукціонну картку, з обох боків якої зазначається номер учасника.

2. Організатор аукціону забезпечує доступ до місця проведення аукціону учасникам аукціону, кредиторам, замовнику, особам, визначеним замовником, працівникам органів державної влади під час виконання ними службових обов'язків, а також представникам засобів масової інформації та громадських об'єднань.

3. Особам, які не є учасниками торгів за конкретним лотом, забороняється втручатися у торги в будь-який спосіб, вчиняти дії, спрямовані на умисне створення перешкод для проведення торгів (пересуватися по залу та голосно розмовляти без дозволу ліцитатора, відвертати увагу учасників тощо). У разі порушення цих правил такі особи можуть бути видалені організатором аукціону із зали проведення аукціону.";

40) статтю 63 виключити;

41) у статті 65:

у частинах першій і другій слова "Якщо інше не встановлено договором, у разі закінчення" замінити словами "У разі закінчення";

у частині третій слова "Якщо інше не встановлено договором, початковою вартістю" замінити словами "Початковою вартістю";

42) у статті 66:

у частині першій слова "Якщо інше не встановлено договором про проведення аукціону, аукціон проводиться" замінити словами "Аукціон проводиться";

у частині третій слова "Якщо інше не встановлено договором про проведення аукціону, другий повторний аукціон" замінити словами "Другий повторний аукціон";

43) частину першу статті 67 викласти у такій редакції:

"1. Аукціон може проводитися на веб-сайті організатора аукціону (електронні торги). Електронні торги тривають не менше трьох діб, але не більше 15 діб.

Переможцем електронних торгів є особа, що запропонувала найвищу ціну на час завершення аукціону.";

44) у статті 71:

частину третю виключити;

частину четверту викласти у такій редакції:

"4. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити запропоновану ним ціну (за вирахуванням вже сплачених коштів) протягом п'яти банківських днів з дня оголошення переможця на зазначений у протоколі номер банківського рахунка.

Замовник у разі укладення договору щодо продажу майна боржника між замовником і переможцем аукціону зобов'язаний повідомити організатору аукціону про сплату переможцем аукціону ціни за придбане майно в день отримання коштів.";

доповнити статтю частиною шостою такого змісту:

"6. За результатами аукціону замовник або організатор аукціону після сплати переможцем аукціону повної ціни за придбане на аукціоні майно зобов'язаний оформити договір купівлі-продажу майна у визначеному законодавством порядку.";

45) частину першу статті 73 викласти у такій редакції:

"1. У разі несплати переможцем аукціону належної суми за придбане майно протягом п'яти днів з дня оголошення переможця аукціону гарантійний внесок йому не повертається і замовник аукціону має право запропонувати укласти договір купівлі-продажу майна учасникові торгів, яким запропонована найбільш висока ціна, порівняно з ціною майна, запропонованою іншими учасниками торгів, за винятком переможця торгів.";

46) у статті 74:

частину першу доповнити реченням такого змісту: "Про передачу придбаної на аукціоні рухомої речі складається акт передачі, що підписується сторонами і оформляється відповідно до законодавства.";

у частині другій слово "Організатор" замінити словами "Замовник або організатор";

47) у статті 75:

назву статті викласти у такій редакції:

"Стаття 75. Акт про передачу придбаного на аукціоні нерухомого майна";

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Передача замовником аукціону нерухомого майна і його прийняття покупцем здійснюється за актом передачі, що підписується сторонами і оформляється відповідно до законодавства.";

в абзаці першому частини другої та у першому реченні частини третьої слова "про передання права власності на куплене нерухоме майно" замінити словами "передачі придбаного на аукціоні нерухомого майна";

частину четверту виключити;

48) у статті 77:

частину сьому виключити;

у частині восьмій слова "дія процедур розпорядження майном боржника, санації та ліквідації" замінити словами "провадження у справі про банкрутство";

49) у статті 80:

у назві статті слово "Схвалення" замінити словом "Погодження";

у частині першій:

у першому реченні слово "схвалюється" замінити словом "погоджується";

у другому реченні слово "схвалення" замінити словом "погодження";

в абзаці першому частин другої і третьої слово "схвалення" замінити словом "погодження";

50) частину шосту статті 81 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі затвердження господарським судом мирової угоди на стадії ліквідації банкрута ухвала про припинення провадження у справі про банкрутство надсилається ліквідатором до податкового органу за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника для прийняття рішення про відміну анулювання реєстрації платника податку.";

51) частину дванадцяту статті 96 викласти у такій редакції:

"12. Плани санації, мирові угоди, переліки ліквідаційних мас та зміни і доповнення до них у справах про банкрутство державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, підлягають обов'язковому погодженню з органом, уповноваженим управляти державним майном.

Орган, уповноважений управляти державним майном, у десятиденний строк з дня одержання плану санації, мирової угоди, переліку ліквідаційної маси або змін і доповнень до них зобов'язаний їх розглянути та надати свій висновок про погодження або відмову в погодженні з обов'язковим обґрунтуванням причин такої відмови.

За відсутності такого погодження майно боржника не може бути реалізованим, крім випадків, передбачених абзацом п'ятим частини дванадцятої цієї статті.

Після надання висновку про відмову в погодженні план санації, мирова угода, перелік ліквідаційної маси або зміни і доповнення до них підлягають доопрацюванню протягом десяти днів арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) з урахуванням зауважень та повторному надсиланню для погодження.

У разі ненадання висновку про погодження або про відмову в погодженні плану санації, мирової угоди, переліку ліквідаційної маси або змін і доповнень до них у строк, визначений абзацом другим частини дванадцятої цієї статті, або надання вдруге висновку про відмову в погодженні арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) надсилає план санації, мирову угоду, перелік ліквідаційної маси або зміни і доповнення до них до господарського суду, який не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня їх отримання приймає одне з таких рішень:

виносить ухвалу про затвердження мирової угоди, плану санації або змін і доповнень до нього;

виносить ухвалу про зобов'язання арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за участю органу, уповноваженого управляти державним майном, у десятиденний строк з дня винесення цієї ухвали скласти та погодити план санації, мирову угоду, перелік ліквідаційної маси або зміни і доповнення до них.

Дії (бездіяльність) органу, уповноваженого управляти державним майном, щодо погодження плану санації, мирової угоди, переліку ліквідаційної маси або змін і доповнень до них можуть бути оскаржені арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) до господарського суду у межах провадження справи про банкрутство.";

52) у статті 97:

пункт п'ятий частини другої виключити;

доповнити статтю частинами п'ятою - сьомою такого змісту:

"5. Арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори) є суб'єктами незалежної професійної діяльності.

6. Право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) надається особі, яка отримала відповідне свідоцтво у порядку, встановленому цим Законом, та внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

7. Одна і та ж особа може здійснювати повноваження арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство відповідно до вимог цього Закону.";

53) частину другу статті 98 доповнити пунктом 41 такого змісту:

"41) забезпечити розкриття інформації про фінансовий стан боржника та хід провадження у справі про банкрутство на спеціалізованій сторінці веб-сайту державного органу з питань банкрутства (у закритій частині сторінки), а також забезпечити оновлення такої інформації не рідше ніж один раз на місяць. До інформації про фінансовий стан боржника та хід провадження у справі про банкрутство належить інформація про:

правочини, які укладені після відкриття провадження у справі про банкротство, та відомості про рух коштів;

прогноз доходів і витрат на шість місяців;

активи боржника (із зазначенням наявних обтяжень), а також інформація про дебіторів боржника та підстави виникнення дебіторської заборгованості;

зобов'язання боржника та підстави виникнення зобов'язань, інформацію про кожного з кредиторів, їх вимоги та черговість;

пропозиції щодо можливості відновлення платоспроможності боржника (для розпорядника майна та керуючого санацією);

виконання плану санації (для керуючого санацією);

фінансовий стан і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, використання коштів боржника (для ліквідатора);";

54) частину шосту статті 100 виключити;

55) статті 101 і 102 викласти у такій редакції:

"Стаття 101. Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

1. Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) утворюється при державному органі з питань банкрутства для перевірки спеціальних знань осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та вирішення питання про накладення дисциплінарного стягнення на арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Положення про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) затверджується державним органом з питань банкрутства.

2. До складу Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) входять сім осіб.

Персональний склад Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) затверджується державним органом з питань банкрутства.

3. Очолює Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) керівник державного органу з питань банкрутства або визначена ним посадова особа цього органу.

4. Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів):

1) формує графік складення кваліфікаційних іспитів;

2) приймає рішення про допуск або відмову в допуску осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), до складення кваліфікаційного іспиту;

3) проводить кваліфікаційні іспити;

4) за результатом складеного кваліфікаційного іспиту приймає рішення про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

5) за результатом розгляду подання державного органу з питань банкрутства приймає рішення про накладення дисциплінарного стягнення на арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

5. Засідання Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) визнається правоможним у разі присутності на ньому не менше п'ятьох членів комісії.

6. Рішення Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) приймається на її засіданні шляхом голосування простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів комісії.

7. Під час визначення виду дисциплінарного стягнення Кваліфікаційною комісією арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) враховуються ступінь вини арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), обставини та тяжкість вчиненого ним проступку, а також факти накладення на арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) дисциплінарного стягнення в минулому.

8. Рішення Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) оформляється протоколом, що підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії.

Стаття 102. Стажування осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та складення кваліфікаційного іспиту

1. Порядок проходження стажування осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), затверджується державним органом з питань банкрутства.

2. Строк стажування у арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) становить шість місяців.

3. Стажист арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) повинен відповідати вимогам, встановленим статтею 97 цього Закону, крім вимог щодо складення кваліфікаційного іспиту та одержання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

4. Особа, яка має намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), подає Кваліфікаційній комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) відповідну заяву з документами, що підтверджують відповідність зазначеним у цьому Законі вимогам до арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

5. Якщо заявник відповідає вимогам до арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), встановленим цим Законом, Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) приймає рішення про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, в іншому разі Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) приймає вмотивоване рішення про відмову у допуску до складення кваліфікаційного іспиту. Рішення приймається протягом 15 днів з дня одержання заяви і надсилається заявнику не пізніше ніж протягом трьох днів з дня його прийняття.

6. Іспит проводиться шляхом автоматизованого анонімного тестування. Порядок складення кваліфікаційного іспиту та перелік питань, винесених на кваліфікаційний іспит, затверджує державний орган з питань банкрутства. Рішення Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) оформляється протоколом, що підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії.

7. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може подати заяву про його повторне складення не раніше ніж через шість місяців.";

56) у статті 103:

у назві статті слово "права" замінити словами "свідоцтва про право";

у частині першій слова "кваліфікаційна комісія" замінити словами "Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)", слово "надати" - словом "видати", а після слова "іспит" доповнити словами "свідоцтво про";

у частині другій слова "кваліфікаційна комісія" замінити словами "Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)";

доповнити статтю частинами четвертою і п'ятою такого змісту:

"4. Порядок видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), його дубліката або переоформлення встановлюється державним органом з питань банкрутства.

5. За видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) справляється плата в розмірі 0,14 мінімальної заробітної плати, а за видачу дубліката або переоформлення свідоцтва - 0,5 розміру плати за видачу свідоцтва.

Плата за видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), його дубліката або переоформлення справляється у відповідному розрахунку від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, та зараховується до Державного бюджету України.";

57) частину другу статті 104 після слів "складення іспиту" доповнити словами ", саморегулівна організація, членом якої є арбітражний керуючий";

58) статті 105 і 106 викласти у такій редакції:

"Стаття 105. Дисциплінарні проступки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

1. Дисциплінарними проступками арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) є винне невиконання або неналежне виконання обов'язків арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), яке тягне за собою накладення на арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) дисциплінарного стягнення.

На арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) дисциплінарне стягнення накладається у вигляді попередження або позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Наявність у арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) двох або більше попереджень тягне за собою накладання на нього дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

2. Дисциплінарними проступками є:

1) подання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) неправдивих відомостей, необхідних для отримання такого свідоцтва;

2) невиконання розпорядчого документа державного органу з питань банкрутства про усунення порушень, виявлених в діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

3) відмова арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у проведенні перевірки державним органом з питань банкрутства;

4) систематичне порушення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) (два та більше випадків) законодавства під час виконання своїх повноважень;

5) грубе порушення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) законодавства, що спричинило завдання значної майнової шкоди боржнику (банкруту), кредиторам боржника (банкрута);

6) виконання арбітражним керуючим повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора без договору страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв'язку з виконанням його обов'язків.

Стаття 106. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

1. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) здійснює державний орган з питань банкрутства шляхом проведення планових і позапланових перевірок у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства.

До участі у перевірках можуть бути залучені представники саморегулівних організацій у порядку, визначеному державним органом з питань банкрутства.

Представник саморегулівної організації має право ознайомитися з матеріалами перевірки та викладати окрему думку щодо результатів перевірки.

2. Планові перевірки проводяться не частіше ніж один раз на два роки з обов'язковим повідомленням арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору) про час і місце проведення перевірки. Попередні періоди, що раніше перевірялися, не можуть бути предметом проведення наступних перевірок, крім перевірок за зверненнями фізичної чи юридичної особи.

3. Позапланові перевірки проводяться на підставі:

1) подання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) письмової заяви до державного органу з питань банкрутства про проведення перевірки за його бажанням;

2) звернень фізичних чи юридичних осіб, якщо з таких звернень випливає невиконання чи неналежне виконання арбітражним керуючим повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора;

3) ухвали господарського суду, якою державний орган з питань банкрутства зобов'язано провести перевірку діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

4) неподання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) без поважних причин інформації, необхідної для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню такої інформації;

5) виявлення недостовірності даних, поданих арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором), у формі подання інформації, необхідної для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, або в іншій інформації, поданій на вимогу державного органу з питань банкрутства;

6) проведення перевірки виконання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) розпорядчих документів державного органу з питань банкрутства про усунення порушень, виявлених в діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), виданих за результатами проведення перевірок;

7) виявлення державним органом з питань банкрутства ознак невиконання чи неналежного виконання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) покладених на нього обов'язків;

8) невиконання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) вимог рішень (ухвал, постанов) господарського суду у справах про банкрутство.

4. Під час проведення позапланових перевірок з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для проведення цих перевірок. Повторна перевірка з питань, що вже були предметом перевірки, не допускається.

5. За місцем проведення перевірки поділяються на виїзні (місцезнаходження офісу (контори) арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), місцезнаходження боржника, щодо якого арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та невиїзні (місцезнаходження державного органу з питань банкрутства).";

59) у частині третій статті 107 слова "за поданням Дисциплінарної комісії" замінити словами "за рішенням Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)";

60) статтю 108 виключити;

61) частину першу статті 110 викласти у такій редакції:

"1. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) укладає із страховиком договір страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв'язку з виконанням його обов'язків.";

62) статтю 112 викласти у такій редакції:

"Стаття 112. Підстави для анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

1. Державний орган з питань банкрутства анулює свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у разі:

1) письмової заяви арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

2) втрати арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) громадянства України або його виїзду за межі України на постійне проживання;

3) неможливості арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) здійснювати діяльність за станом здоров'я;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком, яким арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) засуджено за вчинення корисливого злочину або позбавлено права обіймати керівні посади;

5) набрання законної сили рішенням суду про визнання арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) недієздатним або обмеження його дієздатності, визнання його безвісно відсутнім або померлим, або про застосування до нього примусових заходів медичного характеру;

6) накладення на арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

7) смерті арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

8) подання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) неправдивих відомостей, необхідних для отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).";

63) у статті 113:

у назві статті слово "припинення" замінити словами "анулювання свідоцтва про право на здійснення";

частину першу викласти у такій редакції:

"1. За наявності підстав для анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) приймає рішення про накладення дисциплінарного стягнення на арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у вигляді позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).";

у частині другій слова "приймає рішення про позбавлення права арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)" замінити словами "на підставі рішення Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) анулює свідоцтво про право", а слова "припинення повноважень" - словами "анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності";

частину третю викласти у такій редакції:

"Державний орган з питань банкрутства зобов'язаний не пізніше ніж на третій день після прийняття відповідного рішення повідомити арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору) про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).";

у частині четвертій слова "припинення його повноважень" замінити словами "анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)";

у частині п'ятій слова "Рішення державного органу з питань банкрутства про позбавлення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) права" замінити словами "Анулювання державним органом з питань банкрутства свідоцтва про право", а слово "рішення" - словами "рішення про анулювання";

64) у статті 114:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Арбітражний керуючий для виконання повноважень розпорядника майна боржника визначається судом із застосуванням автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого розпорядником майна боржника у справах про банкрутство затверджується Пленумом Вищого господарського суду України за погодженням з державним органом з питань банкрутства.

Автоматизований відбір кандидата на призначення розпорядником майна боржника здійснюється з урахуванням рівня кваліфікації, спеціалізації та участі арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство.

Кваліфікація арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) визначається за п'ятьма рівнями, присвоєння яких здійснюється в порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства за погодженням з Вищим господарським судом України.

Питання про присвоєння арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору) відповідного рівня кваліфікації вирішується Комісією з присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим (розпорядникам майна, керуючим санацією, ліквідаторам), яка утворюється при державному органі з питань банкрутства.

В ухвалі про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство суд пропонує трьом визначеним автоматизованою системою арбітражним керуючим (розпорядникам майна, керуючим санацією, ліквідаторам) подати заяву про участь у цій справі.

У разі коли від жодного з арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), визначених автоматизованою системою, не надійшла заява про згоду стати розпорядником майна в цій справі, то господарський суд для визначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна боржника повторно застосовує автоматизовану систему.

У разі коли заява про згоду стати розпорядником майна у справі надійшла лише від одного арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), господарський суд призначає таку особу розпорядником майна.

У разі коли заява про згоду стати розпорядником майна у справі надійшла від двох або трьох арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), визначених автоматизованою системою, господарський суд призначає розпорядником майна особу, обрану двома з трьох кредиторів, які, за інформацією, наданою боржником, мають найбільші грошові вимоги до боржника на дату прийняття заяви про порушення провадження у справі про банкрутство.

У разі коли жодна з кандидатур арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) не отримала погодження зазначених двох кредиторів, або у разі неявки таких кредиторів на попереднє засідання господарський суд призначає розпорядником майна особу, яка була першою обрана автоматизованою системою.

Кандидатура розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора у разі припинення повноважень попереднього розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а за відсутності такого клопотання - із застосуванням автоматизованої системи у порядку, визначеному частиною першою цієї статті.";

пункт третій частини другої викласти у такій редакції:

"3) яким відмовлено в наданні допуску до державної таємниці або скасовано раніше наданий допуск за порушення законодавства у сфері охорони державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов'язків, визначених цим Законом, у разі, коли з часу такої відмови або скасування пройшло менше року.";

65) доповнити Закон статтею 1141 такого змісту:

"Стаття 1141. Тимчасове зупинення дії свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

1. Тимчасове зупинення дії свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) здійснюється на час дії таких обставин:

1) якщо арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) обрано або призначено на посаду, що не сумісна із здійсненням діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), - на весь строк перебування на відповідній посаді;

2) якщо арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) вважає за необхідне зупинити дію свідоцтва за власним бажанням на строк, що (сукупно) не перевищує 30 днів протягом календарного року, або на більший строк за наявності поважних причин (вагітність, догляд за дитиною, тимчасова непрацездатність (хвороба) тощо);

3) якщо арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) систематично, у строк, що (сукупно) перевищує 30 днів протягом календарного року, перебуває у стані непрацездатності, що унеможливлює проведення державним органом з питань банкрутства перевірки його діяльності.

2. У разі настання обставин, передбачених пунктом 2 частини першої цієї статті, під час зупинення дії свідоцтва на строк більше трьох днів арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов'язаний не пізніше ніж за один робочий день до дня зупинення письмово повідомити відповідному територіальному органу державного органу з питань банкрутства за місцезнаходженням офісу (контори) арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) із зазначенням причин та строку відсутності.

3. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов'язаний зупинити свою діяльність з моменту отримання копії наказу про тимчасове зупинення дії свідоцтва, про що повідомити господарському суду, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство.

4. У разі тимчасового зупинення дії свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) на строк понад 30 днів господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, призначає іншого арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) в порядку, встановленому цим Законом.

До призначення у справі про банкрутство іншого арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), дія свідоцтва якого тимчасово зупинена, не має права здійснювати будь-які повноваження, визначені законодавством, крім вжиття заходів до забезпечення захисту та збереження майна боржника (банкрута), за винятком випадків, коли вжиття таких заходів неможливе з поважних причин.

5. Порядок зупинення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) встановлюється державним органом з питань банкрутства.";

66) у статті 115:

в абзаці третьому частини третьої слово "обсягу" замінити словом "суми", а після слів "керуючого санацією" доповнити словом ", ліквідатора";

абзац другий частини сьомої викласти у такій редакції:

"Звіт арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат повинен бути схвалений комітетом кредиторів.";

67) статтю 118 виключити;

68) Пункт 11 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

2. Під час розгляду справ про банкрутство, провадження в яких порушено до набрання чинності Законом України від 22 грудня 2011 року N 4212-VI "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та які не припинені на день набрання чинності цим Законом, застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

3. Протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом господарським судам вжити процесуальних заходів до приведення строків процедур банкрутства у справах про банкрутство, зазначених у пункті 2 цього розділу, у відповідність із Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Строки процедур банкрутства у таких справах обчислюються від дати винесення господарським судом відповідної ухвали.

4. Реалізація майна боржника здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", крім майна боржника, оголошення про продаж якого опубліковане до дня винесення господарським судом ухвали, зазначеної у пункті 3 цього розділу. У разі непродажу цього майна його подальша реалізація здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос