Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые Законы Украины (относительно повышения эффективности процедур банкротства)

Проект закона Украины от 17.09.2015 № 3132
Дата рассмотрения: 17.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких Законів України (щодо підвищення ефективності процедур банкрутства)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р. N 32 - 33, ст. 413):

1) у статті 1 в частині 1:

в абзаці 4 слово "та" замінити словом "або";

в абзаці 8 слова "кредитор - юридична або фізична особа, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника;" виключити, після слів "забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких" доповнити словами "до боржника або іншої особи", слова "(майнового поручителя)" виключити;

в абзаці 11 слова "а також інші вимоги, які відповідно до цього Закону вважаються погашеними" виключити;

в абзаці 16 слова "власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника," виключити;

2) у статті 2 в частині 8:

абзац 1 після слів "Порядок виконання в Україні" доповнити словом "судових";

абзац 2 після слів "У разі відсутності міжнародних договорів України" доповнити словом "судові";

3) у статті 3 частину 2 виключити;

4) у статті 7 частину 4 виключити;

5) у статті 10:

в абзаці 2 частини 3 слово "і" замінити словом "або";

частину 4 після слів "у провадженні якого перебуває справа про банкрутство," доповнити словами "в межах цієї справи", після слів "будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником;" доповнити словами "повернення майна боржника або відшкодування його вартості відповідно до статті 20 цього Закону;", слова "за винятком спорів, пов'язаних із визначенням та сплатою (стягненням) грошових зобов'язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також справ у спорах про визнання недійсними правочинів (договорів), якщо з відповідним позовом звертається на виконання своїх повноважень контролюючий орган, визначений Податковим кодексом України" виключити;

6) у статті 11:

абзац 6 частини 2 викласти в такій редакції:

"судове рішення, що набрало законної сили, про задоволення вимог кредитора, або відповідна постанова органу державної виконавчої служби про відкриття виконавчого провадження;";

абзац 7 частини 2 виключити;

в абзаці 1 частини 3 слово "також" виключити;

частину 5 після слів "зобов'язаний звернутися" доповнити словами "в місячний строк";

7) у статті 15 абзац 5 частини 1 викласти в такій редакції:

"не виконано умов частини третьої статті 10 цього Закону;";

8) у статті 16:

абзац 2 частини 7 виключити;

абзац 3 частини 7 перед словом "відсутня" доповнити словами "на момент звернення до суду";

доповнити частину 7 новим абзацом такого змісту:

"не покрито витрати по справі шляхом авансування заявником на депозитний рахунок нотаріуса винагороди розпоряднику майна та відсутні інші джерела покриття цих витрат;";

частину 10 викласти в такій редакції:

"10. З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України не пізніше наступного дня з дня винесення ухвали суду про порушення провадження у справі про банкрутство судом оприлюднюється повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство боржника (офіційне оприлюднення).

Доступ до інформації про провадження у справах про банкрутство розміщеної на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України у мережі Інтернет, є вільним та безоплатним.

Повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство повинне містити ім'я або найменування боржника, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), найменування та адресу господарського суду, номер справи, дату офіційного оприлюднення повідомлення, відомості про розпорядника майна (ім'я, місцезнаходження), строк подання заяв кредиторів з вимогами до боржника.

Інформація про порушення провадження у справі про банкрутство додатково може оприлюднюватися на офіційному веб-сайті державного органу з питань банкрутства у мережі Інтернет, а також у будь-який інший спосіб, не заборонений законом.";

9) статтю 17 виключити;

10) в частині 3 статті 20 слово "першу" замінити словом "четверту";

11) в частині 2 статті 22 слово "комітету" замінити словом "зборів", доповнити частину реченням такого змісту:

"Загальна тривалість процедури розпорядження майном боржника не може перевищувати сто сімдесяти п'яти днів.";

12) у статті 23:

абзац 3 частини 1 виключити;

абзац 2 частини 2 викласти в такій редакції:

"Якщо забезпечений кредитор подав до господарського суду заяву про відмову від забезпечення, він втрачає статус забезпеченого кредитора і набуває статусу конкурсного кредитора в частині тих вимог, щодо яких він відмовився від забезпечення.";

частину 4 викласти в такій редакції:

"4. Для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов'язковими в такій же мірі, в якій вони є обов'язковими для кредиторів, вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку.";

в абзаці 1 частини 6 слова ", вимоги якого визнані боржником чи господарським судом," та слова ", визнаних боржником та розпорядником майна" виключити;

абзац 1 частини 8 перед словом "Вимоги" доповнити словом "Визнані", слова ", визнані боржником або господарським судом," виключити;

13) у статті 25:

в частині 1 слова "Обов'язок щодо такого повідомлення суд може покласти на розпорядника майна або боржника." виключити;

абзац 11 частини 2 виключити;

14) у статті 26:

в абзаці 1 частини 2 слова "Наступні збори вважаються повноважними у разі присутності на них кредиторів, що мають більше половини голосів." замінити словами "Наступні збори є повноважними не залежно від кількості присутніх на них кредиторів, рішення приймаються простою більшістю голосів від присутніх кредиторів.";

абзаци 4 - 8, 10 частини 8 виключити;

частину 11 виключити;

доповнити статтю частиною такого місту:

"12. Засідання комітету кредиторів проводиться за місцезнаходженням боржника, якщо інше місце не визначене комітетом кредиторів.";

15) у статті 27:

в частині 2 абзаци 3, 4 та 7 виключити;

в частині 3 в абзаці 1 слова "за пропозицією розпорядника майна боржника та на підставі рішення зборів кредиторів" виключити, абзаци 3, 5 та 6 виключити;

в частині 4 слово "комітетом" замінити словом "зборами", слова "за наявності ознак банкрутства" та "якщо інше не передбачено цією статтею" виключити;

частину 5 виключити;

16) у статті 28:

в частині 1 абзаці 1 слова "за клопотанням комітету кредиторів" замінити словами "затверджує схвалений та погоджений план санації боржника і", абзац 2 викласти в такій редакції:

"За вмотивованим клопотанням керуючого санацією чи зборів кредиторів і за наявності схвалених та погоджених відповідно до цього Закону змін до плану санації цей строк може бути додатково продовжено господарським судом. Загальна тривалість процедури санації не може перевищувати вісімнадцять місяців.";

в частині 6 абзаци 4 та 10 виключити;

17) у статті 29:

абзаци 1 - 9 частини 1 виключити;

частини 6 - 8 виключити;

18) у статті 30:

в частині 1 слово "комітетом" замінити словом "зборами";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"4. У разі, якщо забезпечені кредитори не погодили план санації і збори кредиторів не прийняли жодного із запропонованих частиною третьою цієї статті рішень, господарський суд у судовому засіданні розглядає план санації, заслуховує заперечення забезпечених кредиторів та вмотивованою ухвалою може затвердити план санації, якщо є підстави вважати, що у випадку санації боржника кредитори одержать повернення боргів у більшому розмірі, ніж при його ліквідації.";

19) у статті 33:

в назві та тексті статті у всіх випадках слово "цілісного" замінити словом "єдиного";

частини 2 та 3 виключити;

в абзаці 2 частини 6 слова "відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та інших нормативно-правових актів" замінити словами "керуючим санацією";

20) у статті 34:

в частині 2 слово "Цілісний" замінити словом "Єдиний", слова "у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" виключити;

частину 3 виключити;

в частині 4 слово "цілісного" замінити словом "єдиного";

21) у статті 35 частини 3 та 4 виключити;

22) у статті 36:

в частині 1 після слів "письмовий звіт і повідомити" слова "членів комітету" виключити, після слів "місце проведення засідання" слово "комітету" замінити словом "зборів";

в абзаці 2 частини 3 слова "до комітету кредиторів" виключити;

в частині 5 в абзаці 1 слово "комітет" замінити словом "збори", слово "приймає" замінити словом "приймають", в абзаці 5 слово "комітет" замінити словом "збори", слово "може" замінити словом "можуть";

в частині 7 в абзаці 1 слово "комітетом" замінити словом "зборами", слова "комітету" в двох випадках замінити словами "зборів", в абзаці 2 слово "комітетом" замінити словом "зборами";

в частині 9 слово "комітет" замінити словом "збори", слово "прийняв" замінити словом "прийняли";

в частині 11 слово "комітету" замінити словом "зборів";

в частині 12 слово "комітетом" замінити словом "зборами";

23) у статті 37:

в абзаці 1 частини 1 слова "на дванадцять місяців" виключити, доповнити абзац новими реченнями такого змісту:

"Суд визначає строк, протягом якого ліквідатор зобов'язаний здійснити ліквідацію боржника. Цей строк не може перевищувати дванадцять місяців.";

абзац 2 частини 1 виключити;

частину 2 виключити;

24) у статті 38 абзаци 9 та 10 частини 1 виключити;

25) у статті 41:

частину 7 виключити;

в абзаці 1 частини 8 слова "З основного рахунка" замінити словами "Після оплати поточних витрат, у тому числі витрат на процедуру та винагороди арбітражному керуючому,";

частину 13 виключити;

26) у статті 42 в частині 1 слова "на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідаційної процедури" та "за винятком об'єктів житлового фонду, в тому числі гуртожитків, дитячих дошкільних закладів та об'єктів комунальної інфраструктури, що належать юридичній особі - банкруту, які передаються в порядку, встановленому законодавством, до комунальної власності відповідних територіальних громад без додаткових умов і фінансуються в установленому порядку" виключити;

27) у статті 43:

в частині 1 слово "ліквідатором" замінити словами "відповідно до частин першої та третьої статті 57 цього Закону", слова "Початковою вартістю цілісного майнового комплексу є сукупність визнаних у встановленому цим Законом порядку вимог кредиторів." виключити;

в частині 2 слова "вартість майна, що визначається ліквідатором" замінити словами "оцінка, здійснена відповідно до частини першої цієї статті";

28) у статті 44:

в частині 1 в абзаці 1 слова "такими способами:" замінити словами "на аукціоні.", абзаци 2 та 3 виключити, абзац 4 викласти в такій редакції:

"Ліквідатор може здійснювати безпосередній продаж або продаж на комісійних умовах через організацію роздрібної торгівлі товарів, які швидко псуються.";

в частині 2 абзаци 1 - 6 виключити, в абзаці 7 слова "відповідно до законодавства" замінити словами "у порядку, встановленому цим Законом,", слова "- юридичну особу, яка відповідно до установчих документів має право проводити торги" виключити;

частини 3, 5 та 6 виключити;

29) у статті 45:

в абзаці 1 частини 1 слова ", одержані від продажу майна" виключити, абзаци 7 - 12 пункту 1 виключити, абзаци 3 та 4 пункту 5 виключити;

частини 5 - 7 виключити;

30) в частині 1 статті 46:

абзац 10 виключити;

в абзаці 11 слова "членів комітету" виключити;

в абзаці 12 слова "членів комітету кредиторів або окремих" виключити;

31) у статті 49:

в частині 1 слова ", за винятком майна, продаж якого відповідно до законодавства України здійснюється шляхом проведення закритих торгів" виключити;

частини 2 - 4 виключити;

частину 5 після слів "Замовником є" доповнити словами "керуючий санацією або";

в частині 6 в абзаці 1 слова "що має ліцензію на проведення торгів і" виключити, в абзаці 2 слова ", що проводиться у визначеному замовником порядку, основними критеріями якого вважаються наявність ліцензії, достатній, але не менш як три роки, досвід проведення аукціонів, запропонована найменша сума винагороди" виключити;

частину 7 виключити;

32) у статті 50:

частини 1, 2 та 4 виключити;

в частині 3 слова ", крім випадків, передбачених законом" виключити;

33) у статті 51 частину 5 виключити;

34) у статті 54:

частину 1 викласти в такій редакції:

"1. Організатор аукціону має право скасувати аукціон в разі порушення встановленого порядку його підготовки та проведення, а також в інших випадках, встановлених законом, з негайним поданням інформації про це для розміщення в порядку, в якому було зроблено оголошення про проведення аукціону, із зазначенням причин. Організатор зобов'язаний скасувати аукціон у разі, якщо порушення може перешкодити укладенню договору на найкращих умовах.";

частину 4 виключити;

35) статтю 55 викласти в такій редакції:

"Стаття 55. Визнання недійсними договорів, укладених з порушенням порядку підготовки та проведення аукціону

1. Договір, укладений на аукціоні, проведеному з порушенням встановленого законом порядку його підготовки або проведення, яке перешкодило або могло перешкодити укладенню договору на умовах, найбільш вигідних для продавця, може бути визнаний недійсним господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою боржника, арбітражного керуючого або кредитора.";

36) у статті 56:

в частині 1 слово "зацікавленій" виключити, слова "у розмірі гарантійного внеску" замінити словами "у сумі гарантійного внеску або у сумі 10 відсотків від ціни, за якою майно було продане на аукціоні, залежно від того, яка з цих сум є більшою";

доповнити частиною такого змісту:

"2. Ліцитатор та посадові особи організатора аукціону, винні у порушенні, передбаченому частиною першою цієї статті, а також арбітражний керуючий несуть солідарну відповідальність з організатором аукціону.";

37) статтю 59 доповнити частиною такого змісту:

"11. Якщо майно, що продається, є обмеженим в обороті, в оголошенні зазначаються ці обмеження з посиланням на норми законодавства, яким вони встановлені.";

38) у статті 60:

частини 1 та 2 викласти в такій редакції:

"1. Якщо встановлено гарантійний внесок, заява на участь в аукціоні вчиняється в письмовій формі і подається до вісімнадцятої години дня, що передує аукціону. В заяві вказується ім'я (найменування) та місце проживання (місцезнаходження) заявника. В заяві зазначаються реквізити платежу гарантійного внеску або до заяви додається копія документа про його сплату.

2. У випадку проведення електронних торгів заявник може подати заяву та додатки до неї через особистий кабінет учасника на сайті організатора аукціону. Підтвердження одержання заяви на участь в аукціоні формується автоматично і негайно надсилається на адресу електронної пошти заявника.";

частини 3 - 5 виключити;

39) у статті 61:

частину 1 викласти в трьох частинах такого змісту:

"1. До участі в аукціоні допускаються всі бажаючі.

2. Якщо встановлено гарантійний внесок, заявник не допускається до участі в аукціоні, якщо:

1) заявник не подав заяву відповідно до частин 1, 2 статті 60 цього Закону;

2) заявник не надав доказів того, що він може бути покупцем майна, обмеженого в обороті, якщо таке майно продається;

3) гарантійний внесок не надійшов на рахунок, вказаний в повідомленні про проведення аукціону.

3. Заявнику надсилається повідомлення про те, що він допущений до аукціону або не допущений до аукціону, протягом 1 дня з дня надходження заяви на участь в аукціоні. В повідомленні вказуються підстави, з яких заявник не допущений до аукціону. Якщо заявник не допущений до аукціону з причин, передбачених пунктом 3 частини 2 цієї статті, але пізніше гарантійний внесок надійде на рахунок, вказаний в повідомленні про проведення аукціону, організатор аукціону в той же день надсилає заявнику повідомлення про те, що він допущений до аукціону. У разі проведення електронних торгів ці повідомлення надсилаються на електронну пошту заявника та мають бути доступними йому через особистий кабінет учасника.";

частини 2 та 3 вважати частинами 4 та 5;

частину 3 (до зміни нумерації) після слів "крім випадків проведення електронних торгів" доповнити словами "та випадків, коли майно, що продається, є обмеженим в обороті";

частини 4 - 6 (до зміни нумерації) виключити;

40) частину 1 статті 62 доповнити реченням такого змісту:

"Всі присутні мають право здійснювати фіксацію проведення аукціону технічними засобами, не перешкоджаючи проведенню аукціону.";

41) частину 2 статті 63 викласти в такій редакції:

"2. Замовник аукціону повідомляє організатору відомості про членів комітету кредиторів, а якщо продається заставлене майно - також про відповідного забезпеченого кредитора, як осіб, яким має бути забезпечений доступ до місця проведення аукціону.";

42) у статті 64:

частину 1 виключити;

в частині 2 абзац 3 викласти в такій редакції:

"крок аукціону під час зниження початкової вартості (якщо аукціон проводиться з можливістю зниження початкової вартості), що не може перевищувати 10 відсотків початкової вартості;";

частину 4 виключити;

43) у статті 65 частину 4 виключити;

44) у статті 66:

частину 1 виключити;

в частині 3 слова "Якщо інше не встановлено договором про проведення аукціону," виключити;

45) у статті 67:

в частині 1 цифру "15" замінити цифрою "3";

доповнити частиною такого змісту:

"1-1. Якщо протягом десяти хвилин до закінчення часу проведення електронних торгів пропозиції подавались не менше, ніж двома учасниками, їм надається додатковий час для подання однієї нової пропозиції. Якщо таких учасників більше десяти, то пропозиції можуть подавати лише десять учасників, які запропонували більш високу ціну. Черговість подання пропозиції визначається ціною, запропонованою такими учасниками - послідовно від найнижчої ціни до найвищої.";

46) у статті 69 частину 7 викласти в такій редакції:

"7. Організатор аукціону зобов'язаний повідомити про запропоновану переможцем ціну або про закінчення аукціону без виявлення переможця для розміщення цих відомостей про проведення аукціону на сайті, на якому було розміщене оголошення про проведення аукціону, не пізніше, ніж через три дні після закінчення аукціону.";

47) у статті 71:

частину 3 виключити;

частини 4 та 5 викласти в такій редакції:

"4. Переможець зобов'язаний сплатити запропоновану ним ціну (з урахуванням сплаченого гарантійного внеску та сплаченої частини ціни) протягом 5 робочих днів з дня оголошення переможця.

5. За умови сплати переможцем не менш як 50 відсотків ціни майна відповідно до частини 4 цієї статті строк оплати продовжується на десять календарних днів.";

доповнити частиною такого змісту:

"6. Організатор аукціону зобов'язаний надати відомості про сплату переможцем ціни для їх включення до відомостей про проведення аукціону на сайті, на якому було розміщене оголошення про проведення аукціону, не пізніше, ніж через три дні після повної сплати, та в той же строк повідомити про це замовника аукціону та власника майна. У разі проведення електронних торгів організатор аукціону в той же строк надсилає такі повідомлення всім учасникам аукціону електронною поштою.";

48) статтю 73 викласти в такій редакції:

"Стаття 73. Розірвання договору у разі невиконання обов'язку із сплати ціни

1. Якщо у встановлений строк переможець не вніс запропонованої ним ціни, договір, укладений на аукціоні, вважається розірваним.

2. Організатор аукціону зобов'язаний надати відомості про розірвання договору для їх включення до відомостей про проведення аукціону на сайті, на якому було розміщене оголошення про проведення аукціону, не пізніше, ніж через три дні після розірвання договору, та в той же строк повідомити про розірвання договору переможця аукціону, замовника аукціону та власника майна. У разі проведення електронних торгів організатор аукціону в той же строк надсилає такі повідомлення всім учасникам аукціону електронною поштою.

3. Після розірвання договору організатор зобов'язаний протягом 10 робочих днів оголосити про проведення нового аукціону. У разі проведення електронних торгів організатор аукціону в той же строк надсилає таке оголошення всім учасникам попереднього аукціону електронною поштою.";

49) у статті 75:

частину 1 виключити;

частину 3 після слів "на куплене нерухоме майно" доповнити словами ", підписаний арбітражним керуючим - замовником аукціону,", слова "протоколом про проведення аукціону" замінити словами "копією ухвали про призначення арбітражного керуючого, вірність якої засвідчується цим арбітражним керуючим,", доповнити реченням такого змісту:

"Якщо у невчасному переданні акта нотаріусу винен замовник, він є солідарним боржником у зобов'язанні щодо сплати пені, а організатор аукціону має право на зворотну вимогу (регрес) до нього в частині сплаченої організатором аукціону пені.";

50) у статті 77:

в частині 3 слово "комітетом" замінити словом "зборами", слова "кредиторів - членів комітету" виключити;

в частині 5 слова "голова комітету кредиторів" замінити словами "особа, уповноважена зборами кредиторів";

частину 7 виключити;

51) у статті 78 в абзаці 1 частини 2 слова "Зазначену мирову угоду підписує керівник відповідного органу доходів і зборів за місцезнаходженням боржника." виключити;

52) у статті 80:

в частині 1 слово "комітетом" замінити словом "зборами";

доповнити частиною такого змісту:

"4. У разі якщо забезпечені кредитори не схвалили мирової угоди і збори кредиторів не прийняли жодного із запропонованих частиною третьою цієї статті рішень, господарський суд у судовому засіданні розглядає запропоновану зборами кредиторів мирову угоду, заслуховує заперечення заставних кредиторів щодо її схвалення та вмотивованою ухвалою може затвердити мирову угоду, якщо є підстави вважати, що при виконанні мирової угоди кредитори отримають повернення боргів у більшому розмірі, ніж при ліквідації боржника.";

53) у статті 81:

в частині 1 в абзаці 4 слово "комітету" замінити словом "зборів", абзац 9 виключити;

в частині 2 в абзаці 2 слово "комітету" замінити словом "зборів";

54) у статті 82 частину 3 виключити;

55) у статті 83 частину 4 виключити;

56) у статті 87:

в частині 3 в абзаці 1 слово "цілісного" замінити словом "єдиного", в абзаці 2 слово "цілісний" замінити словом "єдиний";

в частині 4 та 5 слово "цілісного" замінити словом "єдиного";

57) у статті 94 в частині 6 абзаци 2 та 3 виключити;

58) у статті 95:

в частині 1 абзац 2 виключити;

в частині 3 абзаци 2 та 3 виключити;

59) у статті 96 частини 4, 9 та 12 виключити;

2. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 19 - 20, ст. 142; 2012 р., N 19 - 20, ст. 179):

1) у статті 50 в частині 4 слова "і відкриття ліквідаційної процедури", "у визначені статтею 22 цього Закону строки,", "у зв'язку із припиненням провадження у справі про банкрутство", "або частково та не вважаються погашеними (списаними, прощеними) відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" виключити;

2) у статті 67 частини 2 та 3 виключити;

3. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 40 (03.10.2003), N 41 (10.10.2003), N 42 (17.10.2003), N 43 (24.10.2003), N 44 (31.10.2003), ст. 356):

1) у статті 191 частину 3 виключити;

2) у статті 349 частину 2 виключити;

3) статтю 520 викласти в такій редакції:

"Стаття 520. Переведення боргу

1. У разі переведення боргу первісний боржник відповідає перед кредитором солідарно з новим боржником.

2. Первісний боржник, який виконав зобов'язання як солідарний боржник, має право на зворотну вимогу (регрес) до нового боржника.

3. Первісний боржник, новий боржник та кредитор можуть укласти договір про звільнення первісного боржника від його обов'язку.

4. Первісний боржник та новий боржник можуть розірвати договір про переведення боргу, якщо первісний боржник не звільнений від його обов'язку.";

4) в назві статті 521 та в частині 1 слова "заміни боржника у зобов'язанні" замінити словами "переведення боргу";

4. У статті 72 Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 39 (28.09.93), ст. 383):

в назві слова ", яке було предметом застави (іпотеки)" виключити;

частину 4 після слів "на підставі акта про придбання нерухомого майна або реалізацію предмета іпотеки" доповнити словами "чи акта про передання права власності на нерухоме майно".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос